XIII. Tür
Türk Spor Yaralanma
Yaralanmaları
Yaralanm
aları
arı
Artroskopi
Artro
Artr
opi
pi ve Diz Cerrahisi
ahisi (TUS
(TUSYAD)
D) Kongresi
Kon re
22-26 Kasım
22
asım 2016
İstanbul
anbul
2016
KAYIT FORMU
Ad› :
Soyad› :
Bay :
Bayan :
Şehir :
Posta Kodu :
Ülke :
Telefon :
Faks :
E-posta :
Ünvan :
Kurum :
Departman :
Adres :
Kay›t Ücretleri
15 Temmuz 2016 ve öncesi
15 Temmuz 2016 sonras›
Kongre esnas›nda
TUSYAD Üye
270 Euro
300 Euro
330 Euro
Üye Olmayan Uzman
320 Euro
350 Euro
380 Euro
Asistan
180 Euro
200 Euro
220 Euro
Fizyoterapist
180 Euro
200 Euro
220 Euro
Firma Yetkilisi
150 Euro
170 Euro
190 Euro
* Yukar›da belirtilen kay›t ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir.
Kongre Kay›t Ücreti
Kat›l›mc› x
Euro
Euro
KDV (%18)
Euro
Genel Toplam
Euro
Ödeme Şekli
Banka Havalesi ile
Kredi Kart› ile
Kredi Kart› Bilgileri :
Visa
Mastercard
Kart No:
3 Haneli Güvenlik No:
Ad› Soyad›:
Geçerlilik Süresi:
/
‹mza:
Kredi kart› ile ödenmesi durumunda: Ödenecek tutar, ödemenin yap›laca¤› günkü TCMB efektif sat›ş kuru üzerinden TL olarak hesaplanan tutard›r.
* Yukar›da yaz›l› olan miktar›n kredi kart›ndan çekilerek Figür Kongre Organizasyon Servisleri Tic. A.Ş. hesab›na yat›r›lmas›n› rica ederiz.
* Kredi kart› ile yap›lan ödemelerde güvenli¤iniz aç›s›ndan kart›n›z›n ön / arka fotokopisini kay›t formu ile birlikte göndermeniz gerekmektedir.
• Tüm kat›l›mc›lar›n kay›t yapt›rmas› zorunludur.
Kay›t ücretine; çanta, yaka kartı, final program, bilimsel toplantılara katılma, stand alanına giriş, katılım sertifikası ve
kahve molaları dahildir.
• Kongre için günlük kay›t yap›lmayacakt›r.
• Kay›t işlemlerinin tamamlanmas› için gereken ücretlerin aşa¤›da verilen banka hesap numaras›na yat›r›lmas›, kay›t formu
ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekreteryas›na faks ya da e-posta kanal›yla gönderilmesi gerekmektedir.
BANKA HESAP DETAYLARI:
Banka Ad›
Hesap Ad›
Hesap No
IBAN No
:
:
:
:
Garanti Bankas›, Valikona¤› Şubesi (Şube Kodu: 183)
Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
9083612 ( Euro Hesabı )
TR89 0006 2000 1830 0009 0836 12
Kay›t ‹ptalleri
‹ptal talepleri yaz›l› olarak bildirilmelidir. 10 Ekim 2016 tarihine kadar kay›t iptali yap›labilir. 10 Ekim 2016 sonras›
iptal kabul edilmemekte olup, isim de¤işikli¤i yap›labilir.
FİGÜR KONGRE ORGANİZASYON VE TİC. A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No: 4, 34360 Şişlli - İstanbul
Tel: 0 212 381 46 00 • Faks: 0 212 258 60 78 • e-mail: [email protected]
www.tusyadistanbul2016.org
Download

Kayıt Formu - XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz