OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
1-Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 1 ila 11 sırada kayıtlı Taşınmazların satışı ile 12 sırada kayıtlı Aracın satışı yapılmak üzere, 2886 sayılı Kanunun
45. maddesine Göre Açık Teklif usulüyle ihaleye çıkartılmıştır.
2-İhaleler hizalarında belirtilen gün ve saatlerde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyonca yapılacaktır.
3-Satışa ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27.maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Geçici Teminat
Mektubu, İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Örneği (TC.Numaralı), vekâleten ihaleye girecek kişilerden Noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu
ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2015 yılı içerisinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale
komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5-İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre
hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
6-Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ne tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 yıl süre ile emlak
vergisinden müstesna olup, taşınmaz satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde 5.000,00 TL’ sını, mücavir alan dışında 1.000,00 TL’sını geçtiği takdirde taksitlendirme yapılabilecektir.
7-Yapılacak araç satış bedeli üzerinden KDV ve diğer vergi, resim ve harçlar tahsil edilecektir.
8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- İhalelerle ilgili bilgiler, http://www.milliemlak.gov.tr ve www.osmaniyedefterdarligi.gov.tr. Web adresinden öğrenilebilir.
SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN:
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
TAŞINMAZ
NO
MAH./ KÖY
Raufbey
80010106769 Mahallesi
Raufbey
80010106770 Mahallesi
Raufbey
80010106771 Mahallesi
Raufbey
80010106794 Mahallesi
Raufbey
80010106793 Mahallesi
Raufbey
80010106795 Mahallesi
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
HAZİNE
HİSSESİ
CİNSİ
27
49
60,53 m2
Tam
Arsa
27
50
45,27 m2
Tam
Arsa
27
51
41,86 m2
Tam
Arsa
483
4
38,40 m2
Tam
Arsa
483
5
34,64 m2
Tam
Arsa
941
34
63,76 m2
Tam
Arsa
İMAR DURUMU
Ayrık Nizam 5 Kat Konut
Alanı
Ayrık Nizam 5 Kat Konut
Alanı
Ayrık Nizam 5 Kat Konut
Alanı
Ayrık Nizam 5 Kat Konut
Alanı
Ayrık Nizam 5 Kat Konut
Alanı
Ayrık Nizam 5 Kat Konut
Alanı
TAHMİNİ
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
GÜNÜ
30.625,00
7.657,00 14/01/2016
22.635,00
5.659,00
20.930,00
5.233.00
17.280,00
17.320,00
28.692,00
4.320,00
4.330,00
7.173,00
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
SAATİ
09,00
09,15
09,30
09,45
10,00
10,15
7
8
9
10
11
Başmahalle
80010100054 Mahallesi
Karaboyunlu
80010106267 Mahallesi
Dereobası
80010102668 Köyü.
Sarpıağzı
80010106152 Köyü.
Sarpınağzı
80010106398 Köyü
574
5
496,50 m2
Tam
Arsa
1385
44
178,00 m2
Tam
Arsa
Ayrık Nizam 5 Kat Konut
Alanı ve Kısmen Yol
Ayrık Nizam 5 Kat Konut
Alanı
113
416
497,69 m2
Tam
Arsa
119
2
10.977,77 m2
Tam
122
26
4.101,72 m2
Tam
52.133,00
13.034,00
26.700,00
6.675,00
İmarsız
4.977,00
1.245,00
Zeytinlik
İmarsız
32.934,00
8.234,00
Zeytinlik
İmarsız
10.255,00
2.564,00
14/01/2016
10,30
14/01/2016
10,45
14/01/2016
11,00
14/01/2016
11,15
14/01/2016
11,30
SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINIR MAL (Araç):
SIRA DOSYA
NO
NO
12
PLAKA
NO
CİNSİ
MARKASI RENGİ MODELİ
Toyota
Gümüş
Corolla Sol Gri
Bilgi İçin İrtibat Telefonları : (328) 8261840- 8261820-25
46-1112
80.EZ.657
Otomobil
MOTOR NO
2005 3ZZ-E339109
ŞASE NO
NMTBZ20E20R105284
BULUNDUĞU
YER
Valilik Park
TAHMİNİ
BEDEL
(TL)
28.000,00
İHALE
GEÇİCİ
TEMİNAT
GÜNÜ
SAATİ
(TL)
8.400,00 14/01/2016
11,45
Download

(14/01/2016) Detaylı Bilgi İçin