İHALE İLANI
TKİ-GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir:
1-İdarenin
a)Adresi
: TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA
b)Telefon No: 0274 614 10 07
c)Faks No : 0274 614 59 94
d)Elektronik Posta Adresi: [email protected]
2-İhalenin;
a)Adı, Niteliği ve Türü
FANTÜP BEZİ ALIMI
111- GLİ/2016-18
İHALE KAYIT NO: 3741
b)Miktarı
c)Teslim Yeri/İşin
Yapılacağı Yer
7
Kalemde
418 adet,
TUNÇBİLEK
d)İşin Süresi
80 TAKVİM
GÜNÜ
3-İlanın;
a)Konusu
FANTÜP BEZİ ALIMI
b)İhale Tarih
ve Günü
c) Son Teklif
Verme Saati
d)İhale Saati
e)İhale Doküman
Bedeli
25.01 2016
PAZARTESİ
14,00
14.00
50,00 TL.
f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI / KÜTAHYA
g)Teklif Türü
: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi.
h)Sözleşme Türü : Birim Fiyat Mal Alımı.
4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini ;
İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, yukarıda konu karşısında belirtilen bedelsiz olarak temin
edilebilir.
5-İhale Dokümanını temin edileceği yer :
TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şubesi Müdürlüğü.
1
6- İstekliler, tekliflerini; her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden, sözleşme düzenlenecektir.
7- İstekliler, tekliflerini, bu ilanın 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar, TKİ KurumuGarp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü-Durak Mahallesi, Etiler CaddesiTAVŞANLI/KÜTAHYA adresindeki Muhaberat Servisi’ne verebilecekleri gibi, iadeli-taahhütlü
posta yoluyla da gönderebilirler.
8-İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki nakit teminatların, GLİ Müessesesi
Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen hesaplarından birine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içine
konulması gerekir:
VAKIFBANK: TR390001500158007293619845
ZİRAAT BANKASI: TR280001000181335975645001
HALK BANKASI: TR820001200952800013000005
9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile
60 takvim günü olmalıdır.
10-Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
11-İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
12-İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.
13-İhale konusu mal alımını, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
14- Bu ihalede, tamamı için teklif verilecektir.
15-Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735
sayılı Kanunlara tabii değildir.
İlgilenenlere duyurulur.
2
3
Download

fantüp bezi alımı - Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi