2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ
12.08.2011 tarih 28023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Ön
Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinde; “….
Dönem/ders kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme
tarihleri, ilgili yarıyıl dersleri başlamadan iki hafta önce ve dersler başladıktan
bir hafta sonra olmak kaydıyla ilgili birimlerin yönetim kurullarında belirlenerek
ilan edilir. Bu şartları yerine getirmeyen veya ilgili birim yönetim kurulu
tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem/ders kaydını yaptırmayan
bir öğrenci, o yarıyılda veya yılda öğrenimime devam edemez.” denilmektedir.
Ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün internet
sayfasında yayınlanan “Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin
Uygulama Usul ve Esasları”nda, 2015-2016 öğretim yılına ilişkin Devletçe
karşılanacak öğrenci katkı payı tutarının hesaplanmasında YÖKSİS kayıtları esas
alınacağı belirtilmektedir.
Yukarıda sayılan nedenlerle 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme
işlemlerini yapmayan öğrencilerin en geç 31 Ocak 2016 tarihine kadar Öğrenci
İşleri Bürosu’na müracaat etmeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonra
yapılacak başvuruların değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Download

2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri