BANK A K R EDİ LER İ EĞİ Lİ M ANK ETİ - SOR ULAR
1- Geçen üç ayda, işletmelerle ilgili kredilerin ve kredi limitlerinin onaylanmasında uygulanan Bank anız k redi standartları ne yönde değişti? (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti
koyunuz)
Çok sıkılaştırıldı
Biraz sıkılaştırıldı
Temelde aynı kaldı
Biraz gevşetildi
Çok gevşetildi
Genel Olarak
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Verilen Krediler
Büyük İşletmelere Verilen Krediler
Kısa vadeli Krediler
Uzun Vadeli Krediler
Türk Lirası Cinsinden Açılan Krediler
Yabancı Para Cinsinden Açılan Krediler
2- Geçen üç ayda, işletmelerle ilgili kredilerin ve kredi limitlerinin onaylanmasında uygulanan Bank anız k redi standartlarını aşağıdaki faktörler nasıl etkiledi ? [1.sorunun "Genel"
seçeneğinde verdiğiniz cevaba göre] (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Kredi
Kredi standartlarının Kredi standartlarının
standartlarının
sıkılaştırılmasında aynı kalmasında katkısı
sıkılaştırılmasında
biraz katkısı oldu
oldu
çok katkısı oldu
A- FON MALİYETLERİ VE BİLANÇO KISITLAMALARI
Bankanızın Sermaye Yeterliliği ile İlgili Kısıtlar
Bankanızın Para ve Tahvil Piyasası Finansmanına Erişim Olanağı
Bankanızın Likite Pozisyonu
B- REKABET BASKISI
Diğer Bankaların Rekabeti
Banka Dışı Mali Kesimin Rekabeti
Piyasa Finansmanı Kaynaklı Rekabet
C- RİSK ALGILAMASI
Genel Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Beklentiler
Endüstri ya da Firmalara İlişkin Görünüm
Talep Edilen Teminatlara İlişkin Riskler
REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Kredi standartlarının
gevşetilmesine biraz
katkısı oldu
Kredi standartlarının
gevşetilmesine çok
katkısı oldu
İlgili değil
BANK A K R EDİ LER İ EĞİ Lİ M ANK ETİ - SOR ULAR
3- Geçen üç ayda, işletmelerle ilgili kredilerin ve kredi limitlerinin onaylanmasıyla ilgili Bank anız k oşul ve k uralları ne yönde değişti? (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok sıkılaştırıldı
Biraz sıkılaştırıldı
Temelde aynı kaldı
Biraz gevşetildi
Çok gevşetildi
İlgili değil
A- FİYAT
Bankanızın Ortalama Krediler Üzerindeki Kar Marjı *
Bankanızın Daha Riskli Krediler Üzerindeki Kar Marjı *
* (marj artırıldı=koşul sıkılaştırıldı, marj azaltıldı=koşul gevşetildi)
B- DİĞER DURUM VE ŞARTLAR
Faiz Dışında Alınan Ücret ve Komisyonlar
Teminat İhtiyacı
Kredi Sözleşmesi Özel Koşulları
Vade
Kredi ya da Kredi Limitinin Büyüklüğü
4- Geçen üç ayda, normal mevsimsel dalgalanmalar dışında, işletmelerin Bank anızdan k redi ve k redi lim iti talepleri ne yönde değişti? (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok azaldı
Biraz azaldı
Temelde aynı kaldı
Genel Olarak
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Verilen Krediler
Büyük İşletmelere Verilen Krediler
Kısa vadeli Krediler
Uzun Vadeli Krediler
Türk Lirası Cinsinden Açılan Krediler
Yabancı Para Cinsinden Açılan Krediler
REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Biraz arttı
Çok arttı
BANK A K R EDİ LER İ EĞİ Lİ M ANK ETİ - SOR ULAR
5- Geçen üç ayda, aşağıdaki faktörler işletm elerin k redi ve k redi lim iti taleplerini ne yönde etkiledi ? [4. Sorunun "Genel" seçeneğinde verdiğiniz cevaba göre] (Lütfen ilgili
bölüme "X" işareti koyunuz)
Talebi azaltıcı
katkısı çok oldu
Talebi azaltıcı katkısı Talebin temelde aynı
biraz oldu
kalmasında katkısı oldu
Talebi artırıcı katkısı
biraz oldu
Talebi artırıcı katkısı
İlgili değil
çok oldu
A- FİNANSMAN İHTİYAÇLARI
Sabit Yatırım
Stok Artırımı ve İşletme Sermayesi
Birleşmeler/Satın Almalar ve Yeniden Yapılanma
Borcun Yeniden Yapılandırılması
B- ALTERNATİF FİNANSMAN KULLANIMI
İç Finansman
Diğer Bankalardan Alınan Krediler
Banka Dışı Mali Kesimden Alınan Krediler
Borçlanmak İçin Menkul Kıymet İhracı
Hisse Senedi İhracı
C- KREDİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ VE BENZERİ YÜKLER
D- DİĞER FAKTÖRLER
Satıcıların, Peşin Alımlarda Uyguladığı İskonto ve Kolaylıklar
6- Gelecek üç ayda, işletmelerin kredi ve kredi limiti taleplerinin onaylanmasında uygulanan Bank anız k redi standartlarının ne yönde değişeceğini bekliyorsunuz? (Lütfen ilgili
bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok sıkılaştırılacak Biraz sıkılaştırılacak
Temelde aynı kalacak
Genel Olarak
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Verilen Krediler
Büyük İşletmelere Verilen Krediler
Kısa vadeli Krediler
Uzun Vadeli Krediler
Türk Lirası Cinsinden Açılan Krediler
Yabancı Para Cinsinden Açılan Krediler
REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Biraz gevşetilecek
Çok gevşetilecek
BANK A K R EDİ LER İ EĞİ Lİ M ANK ETİ - SOR ULAR
7- Gelecek üç ayda, normal mevsimsel dalgalanmalar dışında, işletmelerin Bank anızdan k redi ve k redi lim iti taleplerinin ne yönde değişeceğini bekliyorsunuz? (Lütfen ilgili
bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok azalacak
Biraz azalacak
Temelde aynı kalacak
Biraz artacak
Çok artacak
Genel Olarak
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Verilen Krediler
Büyük İşletmelere Verilen Krediler
Kısa vadeli Krediler
Uzun Vadeli Krediler
Türk Lirası Cinsinden Açılan Krediler
Yabancı Para Cinsinden Açılan Krediler
8- Geçen üç ayda, bireysel kredi taleplerinin onaylanmasında uygulanan Bank anız k redi standartları ne yönde değişti? (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok sıkılaştırıldı
Biraz sıkılaştırıldı
Temelde aynı kaldı
Biraz gevşetildi
Çok gevşetildi
Konut Alım Kredileri
Taşıt Alım Kredileri
Diğer Bireysel Krediler
9- Geçen üç ayda, aşağıdaki faktörler konut alım kredilerinin onaylanmasında uygulanan Bank anız k redi standartlarını nasıl etkiledi? [8.soruya verdiğiniz cevaba göre] (Lütfen
ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Kredi
Kredi standartlarının Kredi standartlarının
standartlarının
sıkılaştırılmasında aynı kalmasında katkısı
sıkılaştırılmasında
biraz katkısı oldu
oldu
çok katkısı oldu
A- FON MALİYETLERİ VE BİLANÇO KISITLAMALARI
B- REKABET BASKISI
Diğer Bankaların Rekabeti
Banka Dışı Mali Kesimin Rekabeti
C- RİSK ALGILAMASI
Genel Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Beklentiler
Emlak Piyasasına İlişkin Beklentiler
REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Kredi standartlarının
gevşetilmesine biraz
katkısı oldu
Kredi standartlarının
gevşetilmesine çok
katkısı oldu
İlgili değil
BANK A K R EDİ LER İ EĞİ Lİ M ANK ETİ - SOR ULAR
10- Geçen üç ayda, konut alım kredisi taleplerinin onaylanmasında Bank anız k oşul ve k uralları ne yönde değişti? Her bir faktörü yanındaki ölçüleri kullanarak
derecelendiriniz.(Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok sıkılaştırıldı
Biraz sıkılaştırıldı
Temelde aynı kaldı
Biraz gevşetildi
Çok gevşetildi
İlgili değil
A- FİYAT
Bankanızın Ortalama Krediler Üzerindeki Kar Marjı *
Bankanızın Daha Riskli Krediler Üzerindeki Kar Marjı *
* (marj artırıldı=koşul sıkılaştırıldı, marj azaltıldı=koşul gevşetildi)
B- DİĞER DURUM VE ŞARTLAR
Teminat İhtiyacı
Kredi/Teminat Oranı
Vade
Faiz Dışında Alınan Ücretler
11- Geçen üç ayda, aşağıdaki faktörler, taşıt alım kredilerinin onaylanmasında uygulanan Bank anız k redi standartlarını ne yönde etkiledi? [8.soruya verdiğiniz cevaba göre]
(Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Kredi
Kredi standartlarının Kredi standartlarının
Kredi standartlarının Kredi standartlarının
standartlarının
sıkılaştırılmasında aynı kalmasında katkısı gevşetilmesine katkısı
gevşetilmesine
sıkılaştırılmasında
katkısı biraz oldu
oldu
biraz oldu
katkısı çok oldu
katkısı çok oldu
A- FON MALİYETLERİ VE BİLANÇO KISITLAMALARI
B- REKABET BASKISI
Diğer Bankaların Rekabeti
Banka Dışı Mali Kesimin Rekabeti
C- RİSK ALGILAMASI
Genel Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Beklentiler
Tüketicilerin Kredi İtibarı
Talep Edilen Teminatlara İlişkin Riskler
REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İlgili değil
BANK A K R EDİ LER İ EĞİ Lİ M ANK ETİ - SOR ULAR
12- Geçen üç ayda, taşıt alım kredilerinin onaylanmasında Bank anız k oşul ve k uralları ne yönde değişti ? Her bir faktörü aşağıdaki ölçüleri kullanarak derecelendiriniz. (Lütfen
ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok sıkılaştırıldı
Biraz sıkılaştırıldı
Temelde aynı kaldı
Biraz gevşetildi
Çok gevşetildi
İlgili değil
A- FİYAT
Bankanızın Ortalama Krediler Üzerindeki Kar Marjı *
Bankanızın Daha Riskli Krediler Üzerindeki Kar Marjı *
* (marj artırıldı=koşul sıkılaştırıldı, marj azaltıldı=koşul gevşetildi)
B- DİĞER DURUM VE ŞARTLAR
Teminat İhtiyacı
Vade
Faiz Dışında Alınan Ücretler
13- Geçen üç ayda aşağıdaki faktörler, diğer bireysel kredilerin onaylanmasında uygulanan Bank anız k redi standartlarını ne yönde etkiledi? [8.soruya verdiğiniz cevaba göre]
(Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Kredi
Kredi standartlarının Kredi standartlarının
Kredi standartlarının Kredi standartlarının
standartlarının
sıkılaştırılmasında aynı kalmasında katkısı gevşetilmesine katkısı
gevşetilmesine
sıkılaştırılmasında
katkısı biraz oldu
oldu
biraz oldu
katkısı çok oldu
katkısı çok oldu
A- FON MALİYETLERİ VE BİLANÇO KISITLAMALARI
B- REKABET BASKISI
Diğer Bankaların Rekabeti
Banka Dışı Mali Kesimin Rekabeti
C- RİSK ALGILAMASI
Genel Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Beklentiler
Tüketicilerin Kredi Değerliliği
Talep Edilen Teminatlara İlişkin Riskler
REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İlgili değil
BANK A K R EDİ LER İ EĞİ Lİ M ANK ETİ - SOR ULAR
14- Geçen üç ayda, diğer bireysel kredilerin onaylanmasında Bank anız k oşul ve k uralları ne yönde değişti? Her bir faktörü aşağıdaki ölçüleri kullanarak derecelendiriniz. (Lütfen
ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok sıkılaştırıldı
Biraz sıkılaştırıldı
Temelde aynı kaldı
Biraz gevşetildi
Çok gevşetildi
İlgili değil
A- FİYAT
Bankanızın Ortalama Krediler Üzerindeki Kar Marjı *
Bankanızın Daha Riskli Krediler Üzerindeki Kar Marjı *
* (marj artırıldı=koşul sıkılaştırıldı, marj azaltıldı=koşul gevşetildi)
B- DİĞER DURUM VE ŞARTLAR
Teminat İhtiyacı
Vade
Faiz Dışında Alınan Ücretler
15- Geçen üç ayda, normal mevsimsel dalgalanmalar dışında, Bankanızdan bireysel k redi talebi ne yönde değişti? (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok azaldı
Biraz azaldı
Temelde aynı kaldı
Biraz arttı
Çok arttı
Konut Alım Kredileri
Taşıt Alım Kredileri
Diğer Bireysel Krediler
16- Geçen üç ayda aşağıdaki faktörler, k onut alım k redisi talebini ne yönde etkiledi? [13.soruya verdiğiniz cevaba göre] (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Talebi azaltıcı
katkısı çok oldu
Talebi azaltıcı katkısı Talebin temelde aynı
biraz oldu
kalmasında katkısı oldu
A- FİNANSMAN İHTİYAÇLARI
Konut Piyasasına İlişkin Beklentiler
Tüketici Güveni
Konut Alımı Dışındaki Tüketim Harcamaları
Vergi ve Fonlar
B- ALTERNATİF FİNANSMAN KULLANIMI
Bireysel Tasarruflar
Diğer Bankalardan Sağlanan Krediler
Diğer Finansman Kaynakları
C- KREDİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ VE BENZERİ YÜKLER
REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Talebi artırıcı katkısı
biraz oldu
Talebi artırıcı katkısı
çok oldu
İlgili değil
BANK A K R EDİ LER İ EĞİ Lİ M ANK ETİ - SOR ULAR
17- Geçen üç ayda, aşağıdaki faktörler taşıt alım k redisi talebini nasıl etkiledi? [13.soruya verdiğiniz cevaba göre] (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Talebi azaltıcı
katkısı çok oldu
Talebi azaltıcı katkısı Talebin temelde aynı
biraz oldu
kalmasında katkısı oldu
Talebi artırıcı katkısı
biraz oldu
Talebi artırıcı katkısı
çok oldu
İlgili değil
A- FİNANSMAN İHTİYAÇLARI
Taşıt Piyasasına İlişkin Beklentiler
Tüketici Güveni
Taşıt Alımı Dışındaki Tüketim Harcamaları
B- ALTERNATİF FİNANSMAN KULLANIMI
Bireysel Tasarruflar
Diğer Bankalardan Alınan Krediler
Diğer Finansman Kaynakları
C- KREDİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ VE BENZERİ YÜKLER
18- Geçen üç ayda, aşağıdaki faktörler diğer bireysel k redi talebini nasıl etkiledi? [13.soruya verdiğiniz cevaba göre] (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Talebi azaltıcı
katkısı çok oldu
Talebi azaltıcı katkısı Talebin temelde aynı
biraz oldu
kalmasında katkısı oldu
Talebi artırıcı katkısı
biraz oldu
Talebi artırıcı katkısı
çok oldu
İlgili değil
A- FİNANSMAN İHTİYAÇLARI
Dayanıklı Tüketim Mallarına Yapılan Harcama
Tüketici Güveni
Menkul Kıymet Alımları
B- ALTERNATİF FİNANSMAN KULLANIMI
Bireysel Tasarruflar
Diğer Bankalardan Alınan Krediler
Diğer Finansman Kaynakları
C- KREDİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ VE BENZERİ YÜKLER
19- Gelecek üç ayda, bireysel kredilerin onaylanmasında uygulanan Bank anız k redi standartlarının ne yönde değişeceğini bekliyorsunuz? (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti
koyunuz)
Çok sıkılaştırılacak Biraz sıkılaştırılacak
Temelde aynı kalacak
Konut Alım Kredileri
Taşıt Alım Kredileri
Diğer Bireysel Krediler
REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Biraz gevşetilecek
Çok gevşetilecek
BANK A K R EDİ LER İ EĞİ Lİ M ANK ETİ - SOR ULAR
20- Gelecek üç ayda, normal mevsimsel dalgalanmalar dışında, Bankanızdan bireysel k redi talebinin ne yönde değişeceğini bekliyorsunuz? (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti
koyunuz)
Çok azalacak
Biraz azalacak
Temelde aynı kalacak
Konut Alım Kredileri
Taşıt Alım Kredileri
Diğer Bireysel Krediler
21- Geçen üç ayda, yurtiçi fonlam a k oşulları ne yönde değişti? (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok sıkılaştı
Biraz sıkılaştı
Temelde aynı kaldı
Biraz gevşedi
Çok gevşedi
22- Gelecek üç ayda, yurtiçi fonlam a k oşullarının ne yönde değişmesini bekliyorsunuz? (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok sıkılaşacak
Biraz sıkılaşacak
Temelde aynı kalacak
Biraz gevşetilecek
Çok gevşetilecek
23- Geçen üç ayda, yurtdışı fonlam a k oşulları ne yönde değişti? (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok sıkılaştı
Biraz sıkılaştı
Temelde aynı kaldı
Biraz gevşedi
Çok gevşedi
REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Biraz artacak
Çok artacak
BANK A K R EDİ LER İ EĞİ Lİ M ANK ETİ - SOR ULAR
24- Geçen üç ayda, yurtdışı fonlam a k oşullarını etkileyen faktörler ne yönde değişti? [23. Soruya verdiğiniz cevaba göre.] (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok sıkılaştı/arttı
Biraz sıkılaştı/arttı
Temelde aynı kaldı
Biraz gevşedi/azaldı
Çok gevşedi/azaldı
İlgili değil
Yurtdışı Fonlama Maliyeti
Yurtdışı Fonlama Diğer Koşul ve Kurallar
25- Gelecek üç ayda, yurtdışı fonlam a k oşullarının ne yönde değişmesini bekliyorsunuz? (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz)
Çok sıkılaşacak
Biraz sıkılaşacak
Temelde aynı kalacak
Biraz gevşetilecek
Çok gevşetilecek
26- Geçen üç ayda, Ülkemizde ya da bölgemizde banka kredilerinin gidişatı ile ilgili olarak önemli bulduğunuz ve bu ankette sorgulanmayan diğer konular oldu mu? Lütfen belirtiniz.
REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Download

Anket Soru Formu