Þahin Paslanmaz
Yelpazesini geniþletti
Bekir ve Þükrü Þahin kardeþler tarafýndan 1991 yýlýnda kurulan Þahin
Paslanmaz, 23 yýllýk tecübesini ürün
çeþitlerini geniþleterek devam ettiriyor. Yeni ürünler sergilendikleri teþhir
salonunda gelen müþteriler ve ziyaretciler tarafýndan ilgi ile karþýlanýyor.
22 TEMMUZ 2014 SALI
Firma ve ürünler hakkýnda bilgi
veren Þahin Paslanmaz sahibi Þükrü
Þahin," Her türlü paslanmaz balkon
ve merdiven korkuluklarý, alüminyum
balkon ve merdiven korkuluklarý,
pleksi korkuluk modelleri, demperli
camdan hiç dikmesiz alüminyum ve...
Emniyet Genel Müdürlüðü Terör Daire
baþkanlýðýna atanan Mustafa Beyhan
Veyseloðlu:
Þükrü Þahin
'Kendimi daima Çorum'un
bir parçasý gördüm'
7 Yýldýr Çorum Emniyetinde görev
yapan ve en son Çorum Terör
Þube Müdürü iken Emniyet
Genel Müdürlüðü Terör Daire SAYFAA
6’D
Baþkanlýðýna atanan Mustafa Beyhan Veyseloðlu gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.
A
SAYF
5’TE
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Þöförler Cemiyeti Ayný
Plakayý 2 araca vermiþ!
Hikmet Aþan
Hikmet Aþan isimli vatandaþ satýn
aldýðý Motorsikletinin Plakasýnda
baþka harf, Ruhsatýnda ise baþka
harflerin yazýlý olduðunu ifade ederek Cemiyet tarafýndan ayný plakanýn
1 motorsiklet ve 1 araç olmak üzere 2
ayrý vasýtaya ayný plakanýn verildiðini
iddia etti.
Baþýndan geçen yaþadýðý ilginç olayý
anlatan Hikmet Aþan," Motorsiklet satýn aldýk. Sigorta ruhsat iþlemlerini sigortacý bir arkadaþýmýz takip etti.
Þöförler Cemiyeti Motorsiklete
19 UN 880 no lu Plakayý basA
mýþ. Meðerse Ruhsatta yazýlý S1A0Y’DF A
olan ve basmasý gereken
doðru ise Plaka 19 KE 880
dir.
Demiran, Ekmelettin
Ýhsanoðlu'na destek istedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Ýl Teþkilatý'nýn düzenlediði "Yeniden Gönül Seferberliði" adlý SAYFEA
3’T
iftar programýnda konuþan MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Filistin'de katliam yapan Ýsrail'e tepki gösterdi.
MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran
Müftülükten
Kur'an Kursu
öðrencilerine jest
"Dýþ politikada
duygusallýk olmaz"
Sungurlu
Fen Lisesi
temeli atýldý
Sungurlu Fen
Lisesi'nin temeli düzenlenen törenle atýldý. Sungurlu'nun Akçay Mahallesinde bulunan ve toplam 10 bin m2 alanda
7 bin 194 m2 inþaat alanýna sahip
komplekste fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarý ile 16 derslikli
okul binasý, 200 öðrenci
A
SAYF
kapasiteli pansiyon bina- 10’DA
sý ve 150 kiþilik tribün
kapasiteli spor salonu bulunuyor.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kudüs TV ana Haber Bülteninde Arzu Erdoðral'ýn Filistin'de yaþanan katliamla ilgili sorularýný yanýtladý.
Gazze'de yaþanan olaylara karþý "Dünyanýn vicdanýnýn kuruduðunu görüyoruz. Buna da kahroluyoruz" diyen Uslu,
A
SAYF
A
10’D
MHP'liler, "Yeniden
Gönül Seferberliði"
iftarýnda buluþtu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Ýl Teþkilatý önceki akþam Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Otel'inde "Yeniden Gönül Seferberliði" konulu iftar programý gerçekleþtirildi. SAYFA 3’TE
SAYFA 7’DE
Tar-Gel personeli tablet
bilgisayarla tarýmsal varlýðý
kaydedecek
Askerlik Þubesinden
Aðustos ayý uyarýsý
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý, tarýmsal iþletmelere ait
tarýmsal faaliyetlerin tamamýnýn
kayýt altýna alýnmasý için kurulan
Tarýmsal Üretim Kayýt Sistemi
(TÜKAS) çerçevesinde...
Çorum Askerlik Þubesinden yapýlan açýklamada
Aðustos 2014 er celbinde
silâh altýna alýnacak yükümlülere duyuru da bulu-
SAYFA 3’TE
SAYFA 5’TE
Topgül'den
Ýsrail'e kýnama
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) eski Merkez Ýlçe Baþkaný
Saim Topgül, Ýsrail'in insan haklarý ve hukukun hiçe saydýðýný
söyledi.
SAYFA 3’TE
Fatih Sultan Mehmet
Camii bahçesinde Yaz
Kur'an Kursu öðrencileri ve ailelerine Medine usulü iftar yemeði
programý düzenlendi.
Ýl Müftülüðü koordinesinde
yapýlan programa, Merkez Fatih
Sultan Mehmet Camii, Mimar
Sinan Camii, Yörükevler Camii,
Beytepe Camii ve Sanayi
Camii Yaz Kur'an Kursu
YFA
öðreticileri ve aileleri Ýl S2A’DE
Müftüsü Mehmet Aþýk ve
eþi Hamiyet Aþýk...
TEK
YILDIZ
2
HABER
22 TEMMUZ 2014 SALI
2
Müftülükten Kur'an
Kursu öðrencilerine jest
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
03:30
05:21
12:54
16:48
20:14
21:55
22.07.2014
7. Ay, 31 Gün,
30. Hafta
Kendinize, evlâdýnýza, kötü duâ
etmeyiniz! Allahü teâlânýn kaderine
râzý olunuz! Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
TANIK GÜNLER
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak
üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
ÖMSAN TIREYLER
Tel: 0364 234 84 22
Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Fatih Sultan Mehmet Camii bahçesinde Yaz
Kur'an Kursu öðrencileri ve ailelerine Medine
usulü iftar yemeði programý düzenlendi.
Ýl Müftülüðü koordinesinde yapýlan programa, Merkez Fatih Sultan Mehmet Camii, Mimar
Sinan Camii, Yörükevler Camii, Beytepe Camii ve
Sanayi Camii Yaz Kur'an Kursu öðreticileri ve aileleri Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ve eþi Hamiyet
Aþýk, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Þube
Müdürleri Abdullah Salman, Erol Alkan, Müftülük Saymaný Abdullah Sanar, Kýsým Þefleri Kadir
Yelken, Erdal Bulut, Müftülük Teknisyeni Hakký
Özkaya ve cami görevlileri katýldý.
Ýftar yemeðinin öncesinde Fatih Camii Yaz
Kur'an Kursu öðrencisi tarafýndan Kur'an-ý Kerim Tilaveti sunuldu.
Beytepe Camii Yaz Kur'an Kursu öðrencilerinden 10 öðrenci 10'ar tane Hadis-i Þerifi okudular. Yine Beytepe Camii Yaz Kur'an kursu öðrencilerinden 25 öðrenci namaz surelerini nüzul
sebeplerini ve meallerini de ezbere okuyarak, namaz dualarýný mealleriyle birlikte seslendirdiler.
Programda Mimar Sinan Camii Yaz Kur'an
Kursu öðrencileri tarafýndan seslendirilen ilahiler
büyük beðeni topladý.
Diyanet Tv tarafýndan da çekimlerin yapýldýðý
programda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'da bir konuþma yaptý.
Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, konuþmasýnda; her
biri en az 50 Hadis-i Þerif olmak üzere
100,150,20, hatta 276 Hadis-i Þerifi manasýyla
birlikte ezberleyen, namaz surelerini ve dualarýný
manasýyla bilen, birbirinden güzel ilahiler öðrenerek bize bu akþam manevi bir atmosfer yaþatan
öðrencilere, onlarý okutan hocalarýna ve ailelere
teþekkür ederek, gelecek neslin imanlý ve Kur'aný gönlüne kalbine böyle nakþettiði sürece hiçbir
engel kalmayacaðýný ifade etti. Bahadýr YÜCEL
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Günler
Hüznü yüklenip
Aðýr prangalar gibi
Sancýyý taþýyarak
Uçsuz bucaksýz gökyüzünün altýnda
Bizlere
Dev parmaklarýyle
Gelecek
getirdiler.
Günler
Ayrý düþmeyi sevdiðimizden
Sevdiðimiz çocuðumuza dokunamamayý
Açýk sarflarla mektuplar göndermeyi
Öðrettiler.
Günler
Tanýk oldular ölümlere
Gördüler vurulup öleni
Öldüreni
Hayatla taþýnan ölümü
Ölümle baþlayan dirimi.
Günler
Oldular en büyük lokomotif
Acýmayý öðrenmeyen tarihe.
Ahmet ÖZER
HAVA DURUMU
Müracaat: 0532 371 56 09
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Model
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
2012
2012
2011
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
69.000 ( LPG li Orijinal )
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
286.000
200.000
175.000
USD
EUR
2,119
2,865
STERLiN 3,618
JPY YENi 0,208
2,120
2,867
3,620
0,209
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ERMAN ECZANESÝ
TEL: 227 11 20
ULUKAVAK MH TARAKÇI 8.SOK. 32/A
BULUT ECZANESÝ
TEL: 223 00 99
Hamdi Ünal
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2841 22 TEMMUZ 2014 SALI
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
56.500
67.000
36.500
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
BAHÇELÝEVLER MAH. D.PINAR 7.SOK. NO:3
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Fiat
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
22 TEMMUZ 2014 SALI
HABER
3
MHP'liler, "Yeniden Gönül
Seferberliði" iftarýnda buluþtu
Ülkü Ocaklarý Baþkaný
Ahmet Hattab Ýmal
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Ýl Teþkilatý önceki akþam Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Otel'inde
"Yeniden Gönül Seferberliði" konulu iftar programý gerçekleþtirildi.
Programa Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Genel Baþkan Baþdanýþmaný Mustafa Hidayet Vahapoðlu,
MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Özgür Öztekin, Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab
Ýmal, Türk Eðitim Sen eski Baþkaný Mahmut Alpaslan,
parti üyeleri ve çok sayýda davetli katýldý.
Programýn açýlýþ konuþmasýný Ülkü
Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal yaptý.
Ýmal, "Bizlere destek veren vermeyen
herkese teþekkür ediyorum. Sizlerin verdiði bu destek bizleri gururlandýrdý. Bugün
burada ki birlik beraberlik tablosu bizi daha
iyi yerlere götüreceðine inanýyorum" dedi.
Daha sonra kürsüye çýkan MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, "Irký ne olursa olsun
bütün Müslümanlarýn acýsý acýmýzdýr. Ne
acýdýr ki hamasi nutuktan aðýt yakmaktan
baþka hiçbir þey yapýlmýyor. Neler yapýlmasý gerektiðini büyük devlet olmanýn gerekleHidayet
rinin neler olduðunu. Cumhurbaþkaný adaVahapoðlu
yýmýz Sayýn Prof.Dr. EkmelettinÝhsanoðlu
basýnda ve medyada açýk açýk anlatmýþtýr"
þeklinde konuþtu.
MHP MYK Üyesi ve Genel Baþkan Baþdanýþmaný Mustafa Hidayet Vahapoðlu ise kýsa bir konuþma yaparak,
"Önümüzde ki Ramazan Bayramý hayýrla vesile olur inþallah hepinizin bayramýný þimdiden kutlarým. Önümüzde ki
Kadir Gecesi mübarek olsun. Hepinize teþekkür ederim"
diye kaydetti.
Yasin YÜCEL
Tar-Gel personeli tablet bilgisayarla
tarýmsal varlýðý kaydedecek
Demiran, Ekmelettin
Ýhsanoðlu'na destek istedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Ýl
Teþkilatý'nýn düzenlediði "Yeniden Gönül
Seferberliði" adlý iftar programýnda konuþan
MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Filistin'de
katliam yapan Ýsrail'e tepki gösterdi.
"Daha düne kadar Büyük Ortadoðu Projesinden bahsedildiðinde komplo teorisi paranoya diyenlerin gözleri kör kulaklarý saðýr
mý ki kapýmýza dayanan tehdidi hala görmüyorlar?" diyerek sözlerine baþlayan Vahit
Demiran, "On yýl önce Suriyeli, Iraklý aydýnlarda ülkelerinin bölünmek istendiðini söylediklerinde oradaki hainler ve gafillerde bu
sözlere komplo teorisi, paranoya diyorlardý.
Sonuçta ne olduðu açýkça ortada deðil mi?
Ülkemizdeki gafiller nasýl olur da hala oynanan oyunlarý görmezler? Böyle bir ortamda
hepimize çok fazla iþ düþmektedir. Birlik ve
beraberlik içinde, kiþisel hýrslarýn ve nefsimizin esiri olmadan, davamýz için, ülkemiz için
büyük Türk milletinin ilelebet payidar olmasý
için Allah rýzasý için canla baþla çalýþmak her
vatanseverin görevidir. Önce ülkem diyebildiðimiz anda üstesinden gelemeyeceðimiz
zorluk yoktur" dedi.
Demiran, "Bu vesile ile 10 Aðustos'ta yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçiminin
önemini vurgulamak istiyorum. Bu seçim tabir yerinde ise Türkiye'nin hayat memat meselesidir. Mutlaka sandýða gitmeli, oyumuzu
Prof.Dr. EkmelettinÝhsanoðlu beye vermeliyiz. Adayýmýz Prof. Dr.luk derecesine ulaþmýþ,
MHP Ýl Baþkaný
Vahit Demiran
Ýslam alimi, Türkiye'de ve dünya çapýnda en
yüksek makamlarda ülkemizi en iyi þekilde
temsil etmiþ ayný zamanda hafýz, Türkoðlu
Türküm diyen bir vatan evladýdýr. Rahmetli
Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ'in dediði gibi
bu hareket Hak yoludur. Hakikat yoludur.
Yeniden maneviyata dönüþ hareketidir. Bu
çerçevede bize verilen görevi sizlerinde desteði ile en iyi þekilde yapmaya çalýþacaðýz. Konuþmamý Genel Baþkanýmýz Sayýn Dr. Devlet
Bahçeli beyin sözleri ile bitirmek istiyorum.
Adýmýz bir, anýmýz bir, acýmýz bir, biz büyük
bir aileyiz, kuzeyden güneye, doðudan batýya,
tek yürek tek bileðiz, Biz Türkiye'yiz. Allah
yar ve yardýmcýmýz olsun. Sað olun. Var olun"
þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL
Topgül'den Ýsrail'e kýnama
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, tarýmsal iþletmelere ait tarýmsal faaliyetlerin tamamýnýn kayýt altýna alýnmasý için kurulan Tarýmsal Üretim Kayýt Sistemi
(TÜKAS) çerçevesinde Çorum'da görev yapan Tar-Gel çalýþanlarýna Tarýmsal Yayýmý Geliþtirme Projesi kapsamýnda
156 adet mobil tablet daðýtýldý.
Bu tabletler sayesinde Çorum' da tarým alanýndaki her
türlü üretim, yetiþtirme, iþleme ve pazarlamadan oluþan
tarýmsal faaliyetler Tarýmsal Üretim Kayýt Sistemi (TÜKAS) ile kayýt altýna alýnacak. Ayrýca köyde bulunan tüm
tarým alet makine varlýklarý ve hayvan varlýklarý
kayýt altýna alýnacak.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan
Elfaz Ermiþ tablet daðýtým
programýnda yaptýðý konuþmada bu çalýþmayla
birlikte, arazinin büyüklüðüne bakýlmaksýzýn kendi
adýna bitkisel üretim,
hayvancýlýk faaliyeti veya
su ürünleri üretimi yapan
iþletmelerin tarýmsal potansiyelinin tespit edile-
ceðini dile getirerek, "Böylece tarým alet makine varlýðý ile
güncel hayvan varlýðýnýn tespiti de yapýlmýþ olacaktýr. Bu
çalýþma tarým sayýmýna esas istatistiki veri toplamayý
amaçlayan bir çalýþma olup "Tarýmsal Üretim Kayýt Sistemine (TÜKAS) yapýlan kayýtlar, esas olarak tarýmsal faaliyetin belirlenmesine yönelik olacaktýr. Bu kayýtlar hiçbir
þekilde mülkiyet tespitinde esas alýnmayacak ve kayýt olan
kiþiye mülkiyet hakký vermeyecektir. Tarým sayýmý köy ve
beldelerde görevli Tar-Gel personellerimiz tarafýndan mahallinde yapýlacak olup, Belediye Baþkanlarýmýza, Muhtarlarýmýza ve dolayýsýyla tüm
köy halkýna büyük görev
düþmektedir. Kendilerinin
her türlü yardýmý göstereceðine inanýyorum. Zira bu sayým çalýþmasýnýn 30 Aðustos
2014 tarihine kadar bitirilmesi gerekmektedir. Yapýlmakta olan çalýþma þimdiden Ýlimize ve ülkemize hayýrlý olsun" dedi. Konuþmanýn ardýndan Tar-Gel personeline tablet bilgisayarlarý
daðýtýldý.
Kubilay Kaan YÜCEL
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski
Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Ýsrail'in
insan haklarý ve hukukun hiçe saydýðýný
söyledi.
Yahudi Ýsrail'in Filistin'de uyguladýðý
vahþeti nefretle kýnadýðýný
ifade eden eski Baþkaný Saim Topgül, "Ýsrail kara, hava
ve deniz yoluyla Filistin'e
yönelik bir ölüm harekatý
baþlatmýþ bulunmaktadýr.
Þu ana kadar 500'den fazla
masum sivil þehit olmuþ,
binlerce insan yaralanmýþ ve
binlerce insan da evsiz kalmýþtýr. Bu acýlý durumun,
tüm Müslümanlar için son
derece büyük bir önemi olan
Ramazan ayýnda yaþanmasý ise üzüntümüzü bir kat daha artýrmýþtýr. Bu vesileyle þehadet þerbetini içen dindaþlarýmýza Cenabý Allah'tan rahmet, geride kalanlara ise sabýr ve güç temenni ediyoruz" dedi.
Saim Topgül yaptýðý açýklamada, Ýsrail'in Gazze'ye hedef gözetmeksizin bomba
yaðdýrmasý sonucu çoðunluðu çocuk ve kadýnlarýn hayatlarýný kaybetmeleri, ölenlerin
arasýnda saðlýk görevlilerinin, esnaf sanatkarlarýn, basýn mensuplarýnýn bulunduðu-
nu belirtti.
Sivil halka savaþ suçu oluþturacak nitelikte operasyonlar düzenleyerek, yýkýlan
evlerden Filistinli þehit cenazelerin çýktýðýný kaydeden Topgül, "Mübarek Ramazan
ayýnda saldýrýlara maruz kalmalarý ve bütün bunlara raðmen
dünyanýn ve Birleþmiþ Milletlerin seyirci kalmasý bizleri derinden üzmüþtür. Saldýrýlarýn bir
an önce durdurulmasý, taraflarýn görüþmelere baþlamalarý,
akan kanýn durmasý dileðimizdir" ifadelerini kullandý.
Filistin'de yaþananlara Dünya'nýn sessiz kalmasýný da kýnayan Topgül, þunlarý kaydetti:
"Ýsrail'in insan haklarý ve
hukuku hiçe sayan tavrý, uygar dünyada
her zaman olduðu gibi þimdi de hiçbir karþýlýk bulmamýþtýr. Bundan daha acýsý ise, Ýslam aleminin içerisinde bulunduðu sessizlik ortamýdýr. 'Mü'minler birbirinin kardeþidirler' ayeti kerimesinin somut manada
karþýlýk bulmamasý Müslümanlar açýsýndan
son derece hazin bir durumdur. Bu hadise,
Ýslam aleminin yeni bir ruh ve diriliþe ihtiyacý olduðunu göstermektedir."
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
22 TEMMUZ 2014 SALI
HABER
4
Mahir ODABAÞI
‘BUYURUN,
TURKISH
DÖNER'
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Selde evi yýkýlan aileye
belediye yardým elini uzattý
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ Ramazan ziyaretleri kapsamýnda Esentepe
Mahallesinde sel maðduru bir ailenin iftar konuðu oldu.Baþkan Karataþ, eþi Hamide Karataþ ile birlikte 27 Mayýs'ta ilçede yaþanan sel
felaketinde evi yýkýlan ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan yenisi yapýlan
biçer ailesini ziyaret etti.
Ýftarda Biçer ailesi ile
birlikte oruç açan Baþkan
Karataþ, yeni evlerine birkaç gün içerisinde taþýnabileceklerinin müjdesini
verdi.
Karataþ, 27 "Mayýs'ta
ilçemiz tarihindeki en büyük sel felaketini yaþadýk.
Biçer ailesinin de evi yýkýlmýþtý. Sel maðdurlarýna
yönelik destekler kapsamýnda biçer ailesine 2+1 ev
yapýldý. Birkaç gün içerisinde yeni evlerine taþýnabilecekler" dedi. Ziyaretlerinden dolayý
Baþkan Karataþ'a teþekkür eden Bayram Biçer
ise "Sel sonrasýnda evimiz yýkýldý. Ertesi günü
hasar tespiti yaptýlar. O günden sonra Osmancýk Belediyesi bizi hiç yalnýz býrakmadý.
Bu gün de Belediye Baþkanýmýzýn soframýza
konuk olmasý bizi çok onurlandýrdý" ifadelerini kullandý.Karataþ, teravih namazý öncesinde
de Þenyurt Mahallesinde oturan Geçkin ailesini ziyaret etti.
Haber Servisi
Aktif-Sen üyeleri
iftarda bir araya geldi
Gazze'ye insani
yardýmlarýmýz devam ediyor
Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Temsilciliði tarafýndan üyelere iftar yemeði verildi. Anvatar Otel'de gerçekleþtirilen iftar programýna Aktif-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Selim Biçer, Ýl Temsilcisi Adem Yücel, ANAKÖYDER Baþkaný Avni Eker ile sendika üyeleri katýldý.
Burada konuþan Genel Baþkan Yardýmcýsý Selim Biçer, sendika
olarak yapacaklarý projeler hakkýnda bilgi verdi. Ýslam dünyasýnda
yaþanan olaylarýn millet olarak herkesi derinden sarstýðýný ifade
eden Biçer, Filistin'de zulüm altýnda olanlar için Kimse Yokmu
Derneði ile ortak çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, "Duanýn yanýnda, Gazzedeki kardeþlerimiz için Kimse Yokmu aracýlýðý ile yardým
kampanyalarý düzenliyor ve oradaki kardeþlerimize yardýmlar ulaþtýrmaya çalýþýyoruz" dedi.
Yeni kampanyalarý hakkýnda da bilgi veren Selim Biçer, eðitim
sistemimizdeki tüm aksaklýklar ve haksýz uygulamalara raðmen
büyük projeler ve yenilikler için hazýrlýklarýnýn sürdüðünü kaydetti. Bunun yanýnda 'aktifoðretmen.tv' isimli web sitesi kuracaklarýna
dikkat çeken Biçer, "Öðretmen arkadaþlarýmýzýn derslerinde ihtiyaç duyduklarý materyalleri video halinde koyacaðýz. Bütün branþlarda ihtiyaç duyulan eðitim videolarýný üyelerimiz ile paylaþacaðýz" ifadelerini kullandý.
Aktif-Sen Çorum Temsilcisi Adem Yücel ise yaptýðý konuþmada, adý aktif olarak konulan bir sendika olduklarýný tesadüfen konulan isim olmadýðýný aktardý.
Yücel, "Sendikamýz adýna yaraþýr bir biçimde baþta eðitim camiasý olmak üzere, hayatýn her alanýnda, her ünitesinde, toplumsal
düzen, birlik beraberlik, anlayýþ ve hoþ görü içinde üzerine düþen
tüm sorumluluklarý yapma hedefinde olan ve bunu yaparken de
hiç bir zümreyi ayrýþtýrmadan, kýrmadan ötekileþtirmeden baþta insanlýk dediðimiz ortak paydada buluþmayý þiar edinmiþ bir sendikayýz. Ýslam ülkelerinde yaþanan olaylarý
özellikle Filistin'de kardeþlerimizin gördüðü zulümleri þiddetle kýnýyor ve ulusal
camiadan bu zulme son
verme adýna ciddi adýmlar
atmalarýný temenni ediyoruz. O kardeþlerimiz için
bol bol dua etmenizi istirham ediyor hayýrlý akþamlar
diliyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Ramazan ayýna zor koþullar altýnda giren Gazze'de dram devam
ediyor. Þimdiye kadar 200'ün üzerinde insanýn hayatýný kaybettiði
bölgede bin 500'ün üzerinde kiþinin
yaralandýðý tahmin ediliyor. Çok
sayýda insanýn evsiz kaldýðý Gazze'de özellikle çocuklar zorlu yaþam
koþullarýnda hayatlarýný sürdürmeye çalýþýyor.
Uygulanan abluka nedeniyle dýþ
dünya ile iliþkisi sýnýrlý olan Gazze
Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine,
resmi yerel partner dernekleri ile iþbirliði içerisinde ulaþmaya devam
eden Kimse Yok Mu yardýmlarýný
artýrma kararý aldý. Yardýmlar Kimse Yok Mu Kudüs Temsilciliði tarafýndan koordine ediliyor.
2006 yýlýndan beri Gazze'ye yardýmlarýn aralýksýz devam ettiðini
söyleyen Kimse Yok Mu Yurt Dýþý
Yardýmlar Koordinatörü Yusuf Yýldýrým, "Gazze bizim Dernek olarak
en çok yardým ettiðimiz bölgelerden biri. Özellikle son bir ay içinde
50 hasarlý evin tadilatýný üstlenirken, aralarýnda BM'e ait bir okula
sýðýnan Gazzelilerin de bulunduðu
13 bin kiþiye iftar yemeði verdik. 2
bin aileye gýda kumanyasý, 200 aileye ev eþyasý, 350 aileye battaniye
ve 300 kiþiye giyim yardýmýnda
bulunduk. Derneðimiz ayrýca,
1000 Gazzeli çocuðumuzun Ramazan boyunca günlük süt ihtiyacýný karþýlamakta ve 335 çocuðun
KBB ameliyatlarýný yaptýrmaya
devam etmektedir. Tüm bunlara
ilaveten yakýn bir zamanda 60 bin
kiþinin temiz içme suyuna ulaþmasý için bölgede su kuyusu açtýrýrken Filistinli yetim çocuklar için de
meslek edindirme ve dil kurslarýmýzý faaliyete geçirdik. Geçtiðimiz aylarda açýlýþýný yaptýðýmýz yaklaþýk
100 bin dolar deðerindeki elektronik kütüphanemiz þimdi 60 bin
Gazzeli öðrenciye hizmet veriyor"
þeklinde konuþtu.
Yýldýrým, Kimse Yok Mu'nun Filistin'e 8 yýldýr yardým ulaþtýrdýðýný
hatýrlatarak, "Þu an Gazze'de hayat
koþullarý oldukça zorlaþtý. Temel ihtiyaç malzemelerinin bölge halký
tarafýndan temin edilmesi çok zor.
Kudüs Temsilciliðimiz ve yerel
partner derneklerimizle birlikte
Hani bazen deriz ya 'Þeytana pabucunu ters giydirir' diye.
Aynen öyle. Felaket akýllýyýz. Eðer bu aklýmýzý hayra yorsak dünya da hiçbir güç önümüzde duramaz. Ýnanmazsanýz deneyin.
Aklýnýzý hep hayra kullanýn bakalým sonuç ta neler kazanýlacak…
Deðerli okurlarým yine süper akýllý vatandaþlarýmýzdan birinin Avustralya'ya da yaþadýðý bir olayý sizlerle paylaþmak istiyorum. Ümit ederim ki, gülerken düþünürüz. Bizlerin býraktýðý kötü örneklerin faturasýnýn torunlara bir gün kesileceðini hesap
ederek iyi örnek olmaya çalýþýrýz.
Türkiye'den bir vatandaþ yýllar önce okumak için Avustralya'ya gider. Evli olduðu için çocuklarýyla beraber ikamet edebileceði kiralýk bir ev araþtýrýr. Kiralar aylýk 150 dolar civarýndadýr.
Bu arada bir tanýdýðý: 'hemþerim, aylýk 150 dolar kira ödeyinceye kadar, git bankadan kredi çek. Ev al ve aylýk 200 dolar kira
öder gibi öde. Sonrada Türkiye'ye giderken satarsýn' deyince,
'güzelde ben öðrenciyim, bana kredi vermezler' der. Bunun üzerine 'biz Türk'üz hemþerim, buluruz bir çaresini' deyip kredi
araþtýrmasý için bankaya giderler. Bir ev satýn alacaklarýný ama
bunun için bankadan 110 bin dolar krediye çekmek istediklerini
söyleyince, görevli 'kredi verebilmemiz için bir iþ yerinde çalýþýyor olmanýz gerekir' der. Bunun üzerine bizim Türk öðrenci,
orada dönercilik yapan bir tanýdýðýnýn yanýnda çalýþtýðýný beyan
eder. Avustralya'da beyan yeterli olduðu için, hemen iþlemler
yapýlýr ve 110 bin dolar krediyi alarak evi satýn alýrlar. Artýk bizim
öðrenci Avustralya'da ev sahibi olmuþ ve kira öder gibi taksit
ödemeye baþlamýþtýr.
Kredi çekebilmek için referans gösterdiði dönerci arkadaþýný
bir akþam evine davet eder. Uzun sohbet arasýnda evi nasýl satýn
aldýðýný anlatýrken, ' bankadan kredi çekmek için senin dükkânda çalýþtýðýmý söyledim. ELÝN GÂVURU YALANA ALIÞMAMIÞ
HEMEN ÝNANIP VERDÝLER' der. Bunu öðrenen dükkân sahibi
arkadaþýný sözlü þikâyet eder. Fakat inandýramaz. Daha sonra da
yazýlý þikâyet edince, kredi çeken öðrenciyi bankaya davet ederler. Hakkýnda yazýlý þikâyet dilekçesi olduðunu ve bunun için çalýþtýðý dönerci dükkânýnýn telefon numarasýný vermesini ve hangi gün müsaitse o gün kendisinin bilgisi dâhilinde iþ yerini arayacaklarýný söylerler. Bizim Türk öðrenci 'yarýn müsait im gelebilirim' der ve eve gider. Hanýmýna durumu anlatýp; ' yarýn eve
kimden telefon gelirse gelsin televizyonun sesini de cýzýrtý yaptýrarak BUYURUN TURKISH DÖNER diyeceksin ve beni sorarlarsa muhasebeye baðlar gibi yapýp durumu idare edeceksin'
der. Ýkinci gün verilen randevu saatinde bankaya gider ve görevli verilen telefonu arayýnca karþýdaki önceden belirtilen þekilde
'Buyurun Turkýsh döner' der. Arama sebebini anlatýnca iþyeri sahibi rolündeki hanýmý: 'Þu anda müþteri çok kalabalýk, sesinizi
net alamýyorum sizi muhasebecime yönlendireyim 'diyerek diðer telefondan sesini deðiþtirerek sorulan sorulara cevap verir.
Yani kredi çekenin, yanýnda servis personeli olarak çalýþtýðýný
söyler.
Banka görevlileri bizim Türk'e teþekkür edip, rahatsýz ettikleri için özür dilerler ama bu seferde acaba üniversiteden tekrar
araþtýrýrlar mý diye korkar. Ve tekrar soruþturma yapýlacak mý?
Diye sorunca, banka görevlileri 'Avustralya yasalarýna göre ikinci bir araþtýrma yapmanýn aþaðýlamak anlamýna geldiðini belirterek dosyanýn kapandýðýný' söylerler. Bizde tek kiþiye sorarsan
ne olur? Her halde on katý daha yalan ilave olur…
Akýbet bizim uyanýk Türk, bankadan çektiði 110 milyon dolar krediyi saðlama baðlar.
(Yazara öneri - eleþtiri: 536 5681141)
bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardýmlarýmýzý ulaþtýrmaya devam ediyoruz. Yardýmlarýn katlanarak artmasý için hayýrsever Türk milletinden desteklerini esirgememelerini
istirham ediyorum" dedi. Yardýmlar
hakkýnda bilgi veren Gazze Barýþ
Derneði Yetkilisi Dr. Naser Elsadi,
"Kimse Yok Mu ile birlikte yakýn
zamanda Gazzeli kardeþlerimizin
saðlýk ihtiyaçlarýný karþýlamak için
bir kampanyaya baþlamýþtýk. Son
saldýrýlar ile birlikte saðlýk kampanyasýna ilaveten saldýrýlardan yaralananlarýn da tedavisine destek olmaya baþladýk.Ayrýca Birleþmiþ Milletler'e ait bir okulda barýnan ihtiyaç
sahiplerine sýcak yemek daðýtýmý
"Odamýzýn siyasetle
uðraþmasý yasaktýr"
Ziraat Odasý Meclis Kurulu Baþkaný Sadettin Karaarslan yaptýðý açýklamada,
Milli Ýrade Platformu tarafýndan yapýlan açýklamaya destek veren sivil toplum
kuruluþlarý arasýnda Ziraat Odasý isminin de yer aldýðýný ifade ederek, "21.07.2014
tarihli basýnda geçen sivil toplum kuruluþlarýndan Erdoðan'a destek içerikli haberlerde Odamýz tüzel kiþiliði ismi de bir gazetede geçmiþtir. Özel kanunla kurulan
odamýzýn siyasetle uðraþmasý yasaktýr.Kaldý ki ne Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn böyle
bir açýklamasý vardýr nede Meclis Kurulumuzun böyle bir kararý vardýr. Kamuoyuna
saygýyla duyurulur" dedi. Bahadýr YÜCEL
yaptýk. Özellikle bugünlerde Kimse
Yok Mu'dan gelen yardýmlar Gazze
için çok önemli" dedi.
Gazze'de hayatýn çok pahalýlaþtýðýný belirten Elsadi, "Kimse Yok
Mu'nun ulaþtýrdýðý yardýmlar ile
baþta yetimler olmak üzere ihtiyaç
sahibi ailelere gýda desteði saðlamaya devam ediyoruz. Ancak son
günlerde zorlaþan hayat koþullarý
ile birlikte süt, un gibi temel ihtiyaç
maddelerinin temini oldukça güçleþti. Türkiye'den gelecek yardýmlar
buradaki çocuklar için gerçekten
çok kýymetli. Yardýmlarý bizlere
ulaþtýran Kimse Yok Mu'ya ve aziz
Türk milletine minnettarýz" þeklinde konuþtu. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
22 TEMMUZ 2014 SALI
HABER
5
Þahin Paslanmaz
Yelpazesini geniþletti
ÝHH'dan 3 bin
500 kiþiye iftar
ÝHH'nýn bu sene 10.sunun düzenlediði geleneksel Çorum ÝHH Ümmet Ýftarýna ilgi yüksek oldu.
Ýftariyeler ÝHH'nýn mobil mutfak olarak dizayn edilen
Týrýnda hazýrlandý ve ikram edildi. Türkiye'de birçok ilde
halka açýk iftar programlarý düzenleyen ÝHH Çorum'da da
hayýr sahipleri ile maðdurlarý bir araya getirdi.
Ýftar öncesinde ise Gazze programý düzenlendi. Meydanda Gazze konulu fotoðraf sergisi ve Gazze için Canlý
Kalkan Ýmza Kampanyasý açýldý. Mustafa Akbaba'nýn sunumunu yaptýðý program Hafýz Yusuf Demirel'in Kur'an-ý
Kerim tilaveti ile baþladý. Programda Çorum ÝHH Baþkaný
Selim Özkabakçý bir konuþma yaptý. Yasir Bayram'ýn okuduðu þiirle devam eden program. Hafýz Yusuf Demirel'in
Gazzeliler için yaptýrdýðý dua ile sona erdi.
-GAZZE YARDIM BEKLÝYORProgramda konuþan Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, "Gazze yanýyor, çocuklar, kadýnlar yok mu bizi kurtaracak diye feryat ediyor. Dünya Müslümanlarý sadece
seyrediyor. Bu azgýný, bu alçaðý bu yeryüzü katilini bir
durduracak yok mu dur? Çareler kurumsal güçleri yönetenlerdedir. Buradan güçleri
yönetenlere
sesleniyoruz
mahþeri bir vebalin altýndasýnýz. Bu sessiz bekleyiþinizin
hesabýný bedenleri parçalanmýþ küçük çocuklara veremeyeceksiniz. Bu ümmet bu
suskunluðun hesabýný veremeyecek. Bizler de yapabileceðimiz daha fazla þeyler
bulmalýyýz" diyerek sözlerini
tamamladý.
Siyonist Ýsrail iþgal rejiminin 7 Temmuz 2014 tarihinde baþlattýðý hava saldýrýlarýnda hayatýný kaybeden Filistinlilerin sayýsý her geçen gün artarken, Gazze'de zaten kötü
olan insani durumun dayanýlamaz boyutlara ulaþtýðýný
kaydeden Özkabakçý, "Havadan, denizden ve karadan gelen saldýrýlarda hayatýný kaybedenlerin yüzde 80'lik bölümünü siviller oluþturuyor. Ýsrail vurulan yada zarar gören
evlerin Hamas tarafýndan roket fýrlatýlan yerler olduðunu
ileri sürse de, bölgedeki Birleþmiþ Milletler ve ÝHH kaynaklarý, vurulan bölgelerin büyük bölümünün roket atýþýyla ilgisi olmayan evler olduðunu teyit ediyor. Filistinli kaynaklardan gelen bilgiler Ýsrail'in yeni politikasýnýn sadece
direniþçileri hedef almak olmadýðýný asýl hedefin direniþçilerin ailelerini ve sevdiklerini yok ederek intikam almak
olduðu þeklinde. Þu ana kadar hedef alýnan evlerin büyük
bölümü, Ýsrail'in öldürmek istediði direniþçilerin aile yada
akrabalarýna ait evler. Ýsrailli fanatik milletvekili Ayelet Þaked'in "Filistinli anneler de oðullarý gibi ölmeliler" sözleriyle açýða vurduðu bu strateji iþgal rejiminden yalanlama
görmediði gibi, Batýlý ülkelerden de her hangi bir tepki almadý.
Ýþgal rejiminin ayrým gözetmeden attýðý bombalar sebebiyle, uluslararasý hukukun ihlal edildiðini belirten hukukçular, ölçüsüz güç kullanýmýnýn insanlýða karþý suç
kapsamýna girdiðini belirtiyorlar. Þu ana kadar sivil Filistinlilere ait 1.000'den fazla ev yerle bir edildi. Ölü sayýsý
sürekli artarken, yaralýlarýn sayýsý iki bine yaklaþtý. Bulun-
duklarý bölgeden zaten mülteci durumunda olan binlerce
Filistinli baþka bölgelere göç ederek ikinci yada üçüncü
kez mülteci konumuna düþtü. Resmi kaynaklara göre kuzey Gazze'de en az 16 bin kiþi yaþadýklarý mahalle ve evleri terk ederek BM'ye ait okullara sýðýnmýþ durumda.
Ýsrail saldýrýlarýnda sadece insanlar deðil, geride kalanlarýn hayatta kalmasýný saðlayacak tesisler de hedef alýnýyor" dedi.
Gazze'nin dünyaya çýkýþ kapýlarýnda ise durumun çok
daha sýkýntýlý olduðunu dile getiren Özkabakçý, "Ýsrail saldýrýlarýna dolaylý destek veren Mýsýr'daki darbe yönetimi
Refah sýnýr kapýsýndaki keyfiliðini sürdürürken, saldýrýlar
baþladýðýndan beri sadece birkaç saatliðine geçiþlere izin
verdi. Kuzeydeki Erez kapýsý sadece Batýlý ülke vatandaþlarýnýn çýkýþýna izin verirken, ticari geçiþler için kullanýlan
Kerem Þalom kapýsý ise tamamen kapatýlmýþ durumda.
Bölgeye yakýt giriþini saðlayan bu kapýnýn kapatýlmasý
önümüzdeki günlerde insanlarýn yaþamýný daha da zorlaþtýracaktýr. Bölgedeki ÝHH ofisinin verdiði bilgilere göre Gazze'nin þu an acil ihtiyaç hissettiði baþlýca kalemler ilaç ve gýda. Saldýrýlar öncesi zaten varolan kýsýtlý imkânlar tüm giriþ ve
çýkýþlarýn kapatýlmasý nedeniyle
ölümcül bir durum aldý. BM rakamlarýna göre Gazze'de sadece ilaç ihtiyacýnýn karþýlanmasý
için acilen 60 milyon dolar gerekiyor. Yazýn kurak geçmesi
ve saldýrýlarýn Ramazan ayýna
denk gelmesi gýda konusunu
öne çýkardý. Temiz içme suyu
bölgedeki insanlarýn en önemli ihtiyacý ve oldukça sýkýntýlý oranda. Þu an iþsizliðin yüzde 50'leri aþtýðý bölgede nüfusun üçte ikisini mülteciler oluþturuyor. Bu nedenle bölgedeki insanlara sürekli gýda yardýmý yapýlmasý gerekiyor.
Gazze için yakýt diðer coðrafi bölgelerden çok daha
farklý bir anlam taþýyor. Burada yakýt birçok tesisin çalýþmasý için hayati önemde. Ýsrail bunu bildiði için yakýt giriþini tamamen kesmiþ durumda. Bu ise yaralýlarýn ve hastalarýn tedavi gördüðü hastanelerdeki cihazlarýn çalýþýr durumda tutmayý her geçen gün zorlaþtýrýyor. Bölgenin bir
diðer ihtiyacý binden fazla yaralýnýn acilen tedavi amacýyla
baþka ülkelere sevki ile ilgili. Bu yaralýlarýn bir bölümünün
Gazze'deki hastanelerde tedavisi mümkün olmadýðýndan
uluslararasý bir destek ile ülke dýþýna çýkarýlmalarý zorunlu
görünüyor. Evleri tamamen yerle bir edilen en az 6 bin kiþi ile evleri oturulamayacak derecede hasar gören 8 bin
500 kiþinin de acilen barýnma ihtiyacý bulunuyor. Bunlarýn
yaný sýra yaklaþýk 48 bin kiþi, kapý ve camlarý kýrýk olan hafif hasarlý evlerde yaþadýðýndan evlerinin tadilata ihtiyacý
bulunuyor. Þu an ailelerini kaybeden 25 bin çocuðun acilen maddi ve psikolojik desteðe ihtiyacý bulunuyor. BM
kaynaklarýna göre Gazze'ye þu an acil yardým olarak 400
milyon dolara yakýn bir baðýþ gerekiyor. Bunlarýn sadece
yüzde 42'lik bölümü karþýlanacak teminatlar alýnmýþken
kalan yüzde 58'lik bütçe halen açýkta bulunuyor. Allah
Gazzeli kardeþlerimize yardým etsin. Siyonist çocuk katil
Ýsrail'i de mahvetsin" diyerek sözlerini tamamladý.
Haber Servisi
Þükrü Þahin
Bekir ve Þükrü Þahin kardeþler tarafýndan
1991 yýlýnda kurulan Þahin Paslanmaz, 23
yýllýk tecübesini ürün çeþitlerini geniþleterek
devam ettiriyor. Yeni ürünler sergilendikleri
teþhir salonunda gelen müþteriler ve ziyaretciler tarafýndan ilgi ile karþýlanýyor.
Firma ve ürünler hakkýnda bilgi veren Þahin Paslanmaz sahibi Þükrü Þahin," Her türlü paslanmaz balkon ve merdiven korkuluklarý, alüminyum balkon ve merdiven korkuluklarý, pleksi korkuluk modelleri, demperli
camdan hiç dikmesiz alüminyum ve
paslanmaz korkuluklar, demir
doðramanýn her çeþidi, paslanmaz
bayrak direkleri, paslanmaz çamaþýrlýk
modelleri, ferforje dekoratif korkuluklar, alüminyum kompazit panel modellerinin yanýsýra her ölçü ve ebatta
ürün imal ediyoruz. Diðer yandan Panel çit tel örgü imalâtlarýný da 300 m2
kapalý 150 m2 açýk atölyelerinde olmak üzere
13 kiþilik uzman ekiple gerçekleþtiriyoruz"
dedi. Þükrü Þahin, Barter olarak bilinen daire
karþýlýðý iþ de yaptýklarýný ifade ederek," Yaptýðýmýz iþlerle ilgili daire karþýlýðýnda da iþ yapýyoruz. " Yaptýðýmýz iþler adýna Çorumun
seçgin ve saygýn Müteahit firmalarýnýn tercih
ettiði firmalar arasýnda yer almýþ olmak bizi
gururlandýrýyor. Bizim iþlerimizde en önemli
kriterler Saðlam, güvenilirlik, estetiklik ve kalitedir. Müþterilerimize olan saygýmýzdan dolayý ve ürünlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek adýna 200 m2'lik teþhir. Salonumuzu da
faliyete geçirdik. Teknolojiyi yakýndan takip
ediyoruz. Pratik ve alternatif çözümler sunabilmek önemlidir. Ýþ taahhüt süresine sadýk
kalarak gününde iþ teslim etmek en önemlisidir. Müþterilerimize ve firmalara taksit ödeme kolaylýðý da yapýyoruz. Biz ekip arkadaþlarýmýz ile birlikte bugüne kadar olduðu gibi
bundan sonra da bu deðerlerden ödün vermeden çalýþmaya devam edeceðiz" þeklinde
konuþtu.
Askerlik Þubesinden Aðustos ayý uyarýsý
Çorum Askerlik Þubesinden yapýlan
açýklamada Aðustos 2014 er celbinde silâh
altýna alýnacak yükümlülere duyuru da bulunuldu.
Askerlik Þubesi Baþkan Vekili Teðmen
Mehmet Demirci imzasýyla yapýlan açýklamada, Aðustos 2014 er celp döneminde
silâhaltýna alýnacak er
statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk iþlemlerine iliþkin hususlar,
1111 sayýlý askerlik Kanununun 45'inci maddesi uyarýnca müteakip
maddelerde açýklandýðý
ifade edilerek, "Aðustos
2014 er celbi birinci
grupta sevke tabi yükümlülerin 04 - 07
Aðustos 2014,
2'nci
grupta sevke tabi olanlarýn 17 - 19 Eylül 2014 tarihleri arasýnda
sevkleri yapýlacaktýr. Aðustos 2014 er
celp döneminde; 1994 doðumlu ve bunlarla iþleme tabi er statüsündeki yükümlülerden. Kayýtlý olduðu askerlik þubesinin genel
celp dönemi Aðustos 2014 olanlar, celp dönemi Aðustos 2014 olmadýðý halde Aðustos
2014 celp döneminde silah altýna alýnmak
isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun
bulunanlar, yasal nedenlerle askere þevkleri tehir edilenlerden, Aðustos 2014 er celp
döneminde þevke tabi olanlarýn þevkleri yapýlacaktýr. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri eðitim merkezlerini 16 Temmuz
2014 tarihinden itibaren e-devlet kapýsý üzerinden wvw.turkiye.gov.tr adresinden öðrenebilecekler, isteyen yükümlüler söz konusu tarihten itibaren askerlik þubelerine gitmeden e-devlet kapýsýndan
sevk iþlemini yapabileceklerdir. Aðustos
2014 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri,
16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren askerlik þubelerinde
ilan edilecektir. Yükümlüler sevk iþlemlerini yaptýrmak için,
nüfus cüzdanlarý ile
birlikte 16 Temmuz
2014 tarihinden itibaren askerlik þubelerine
baþvurarak
sevk evrakýný alabileceklerdir. Aðustos
2014 er celbi birinci
grupta sevke tabi
olanlardan 07 Aðustos 2014 dahil, 2'nci
grupta sevke tabi olanlardan 13 Eylül 2014
dahil tarihlerine kadar askerlik þubelerine
müracaat ederek, sevk
iþlemlerini yaptýrmayanlar ile sevk evrakýný aldýklarý halde,
kendilerine tanýnan yasal
yol suresi sonuna kadar birliklerine
katýlmayanlar, 1111 sayýlý askerlik
Kanunu'nun 89'uncu maddesi gereðince bakaya iþlemine tabi tutulacaklardýr.
Ayrýntýlý bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde yer alýyor" denildi.
Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
22 TEMMUZ 2014 SALI
HABER
Emniyet Genel Müdürlüðü Terör Daire baþkanlýðýna atanan Mustafa Beyhan Veyseloðlu:
KENEYÝ HAFÝFE ALMA, TEDBÝRÝ ELDEN BIRAKMA
Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA); etkeni
virüs dediðimiz mikroplarýn sebep olduðu ölümcül
seyredebilen bir enfeksiyon hastalýðýdýr.
Kene ýsýrmasý nedeniyle meydana gelen Kýrým
Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý vakalarý
Temmuz-Aðustos aylarýnda en üst seviyeye çýkmaktadýr.
Ýlimizde hasat zamaný geldi ve bu bereketli zamanýnýzda kene tutunmasýna karþý korunmayý
unutmayalým.
"
Tarlaya giderken açýk renkli giysiler giyinin, pantolon paçalarýnýzý mutlaka çoraplarýnýzýn
içerisine sokun.
"
Tarladan
eve
döndüðünüzde vücudunuzu ve elbiselerinizi
kontrol edin.
"
Vücudunuza kene tutunmuþsa çýplak elle
dokunmadan en kýsa sürede çýkartýn.
Keneler, kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatýlmamalýdýr.
KIRIM-KONGO KANAMALI
ATEÞÝNDEN NASIL KUÞKULANILIR?
"
Kene ýsýrmasý veya kene ile temas hikâyesi varsa,
"
Çalý, çýrpý, su kenarlarý veya gür otlarýn
bulunduðu alanlara piknik amaçlý veya diðer bir
sebeple gitmeleri söz konusu ise,
"
Hayvanlarýn kanlarýna, vücut sývýlarýna veya diðer dokularýna temaslarý var ise,
"
Bu hastalýða yakalanmýþ kiþilerin kan ve
vücut sývýlarýna bir temaslarý olmuþ ise,
Kýrým Kongo Kanamalý Ateþinden þüphe edilmeli ve vakit geçirmeden en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr.
KKKA'nýn Belirtileri Nelerdir;
"
Ateþ, ani baþlayan baþ aðrýsý
"
Kas aðrýsý
"
Kýrýklýk, halsizlik
"
Karýn aðrýsý, kusma, ishal de görülebilir.
"
Belirgin iþtahsýzlýk
"
Ýlk günlerde yüzde ve göðüste kýzarmalar,
gözlerde kanamalar ortaya çýkabilir.
"
Göðüs ve karýnda baþlamak üzere vücuda
yayýlan küçük nokta þeklinde kanamalar olabilir.
"
Hastalýk tablosuna burun ve diþeti kanamalarý da eþlik edebilir.
'Kendimi daima Çorum'un
bir parçasý gördüm'
K.K.K.A.'nin Tedavisi Var mýdýr?
Vücuduna kene yapýþan kiþiler 10 gün kadar ani
baþlayan ateþ, baþ aðrýsý, halsizlik, bulantý, kusma
gibi þikâyetler yönünden kendini izlemelidir.
Böyle þikâyetlerin olmasý durumunda; en yakýn
saðlýk kuruluþuna baþvurmalarý halinde hastalýðýn
teþhis ve tedavisi için gereken iþlemler yapýlabilmektedir.
Korunma ve Kontrol
"
Kene riski olan yerlerde bulunulduðunda
vücudu tamamen örtecek giysiler giyilmeli ve açýk
renkli elbiseler tercih edilmelidir.
"
Kenelerin vücuda gireceði açýklýklar kapatýlmalýdýr. (pantolon
paçalarýnýn çorap içine
konulmasý, çizme giyilmesi vb..)
"
Vücut kene yönünden sýk sýk kontrol
edilmelidir. Özellikle
göðüs çevresi, kulak arkasý, diz arkasý, koltuk
altlarý, ense, saç dipleri
ve kasýklar kontrol edilmelidir.
"
Özellikle bebek ve çocuklar kýrsal alan ziyaretinden sonra kontrol edilmelidir.
"
Vücut üzerinde keneler öldürülmemeli
patlatýlmamalý çýplak el ile dokunmadan en kýsa
sürede, varsa eldiven takarak veya uygun bir bez
parçasý, naylon, yaprak vb.. ile tutarak çýkartýlmalýdýr.
"
Keneleri vücuttan uzaklaþtýrmak amacýyla
sigara basmak veya kolonya ve gazyaðý dökmek
gibi yöntemlere baþvurulmamalýdýr.
"
Ýnsanlarýn veya hayvanlarýn kanlarýna korunmasýz temas edilmemelidir.
"
Hayvan sahipleri hayvanlarýný kenelere
karþý uygun akarisitlerle ilaçlamalý, hayvan barýnaklarý kenelerin yaþamasýna imkân vermeyecek
þekilde olmalýdýr. (Çatlaklar ve yarýklar tamir edilmeli, badana yapýlmalýdýr.)
Unutmayýnýz!
Vücuda yapýþan kene usulüne uygun olarak ne
kadar kýsa zamanda vücuttan uzaklaþtýrýlýrsa, hastalýðýn bulaþma riski de o kadar azalabilmektedir.
K.K.K.A hastalýðýnda kene mücadelesi çok zor
olduðundan burada önemli olan insan-kene tema sýnýn engellenmesidir.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
7 Yýldýr Çorum Emniyetinde görev yapan
ve en son Çorum Terör Þube Müdürü iken
Emniyet Genel Müdürlüðü Terör Daire Baþkanlýðýna atanan Mustafa Beyhan Veyseloðlu gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.
Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel ile görüþen Veyseloðlu, 7 Yýldýr Çorumda severek görev
yaptýðýný belirterek," Kendimi daima Çorum'un
bir parçasý gibi gördüm. 1980 öncesi acý olaylarýný
yaþamýþ ve bunlardan olumlu tecrübeler çýkartmýþ
Çorum insanýnýn nerdeyse tamamý Sað duyulu ve
devletine baðlý insanlardan oluþuyor.
Kritik sayýlabilecek deðiþik tarih ve zamanlarda
Çorum dan acaba birþeyler çýkar mý pravokasyon-
rektiðini belirten Bulut,
"Birleþmiþ Milletlerin Ýsrail'i görmezden gelmekten vazgeçmesi ve Ortadoðu'yu savaþ alanýna çeviren, güvensiz bir
korku bölgesi yaratarak kendine güç saðlamaya çalýþan bu
sözde ülkeye karþý derhal yaptýrým uygulanmasýný istiyoruz.
Türkiye'nin de bu coðrafyada üzerine düþen liderlik vazifesi
gereði, bir an önce Ýsrail Devleti'nden
hesap sormalý. Bununla birlikte, Ýsrail'le ekonomik kültürel ve askeri anlaþmalarýn derhal iptalini ve büyükelçimizin çaðýrýlarak Ýsrail büyükelçisinin de sýnýr dýþý edilmelidir. Biz de Esnaf ve Sanatkarlar Derneði olarak halkýmýzdan, esnaf ve sanatkarlarýmýzdan, Ýsrail mallarýna karþý boykot uygulamasýný istiyoruz. Sadece insan
olarak bütün dünyanýn Ýsrail mallarýna
uygulayacaðý boykot, sözlerden ve kýnamalardan çok daha etkili olacaktýr.
Artýk herkes üzerine düþeni yapmalýdýr" þeklinde kaydetti.
Bulut, Filistin sorununa kalýcý bir çözüm bulunmasý, bununda Siyonizmi korumak ve kollamaktan baþka bir görevi
bulunmayan Birleþmiþ Milletler teþkilatýndan beklenilmemesini çözümün Ýslam Birliðinin oluþturulmasýna ve merhum Milli Görüþ lideri Prof Dr. Necmettin Erbakan'ýn giriþimleri, Türkiye'nin önderliðinde kurulan D8'lerin iþlerliðini
kazandýrýlmasý ile olacaðýný belirterek Baþbakan ve hükümetin derhal icraata geçmesi gerektiðini dile getirdi.
Yasin YÜCEL
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
Sabit ve Seyyar Pancar Boþaltma Makinalarýnýn Bakým, Onarým ve Ýþletilmesi Hizmeti Alýnacaktýr.
T.S.F.A.S. Çorum Seker Fabrikasý Müdürlüðü
2014/2015 Kampanya Dönemi Sabit ve Seyyar Pancar Boþaltma Makinelerinin Bakým, Onarým ve Ýþletilmesi Hizmet Alýmý iþi T.Þ.F.A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði Esaslarýna
Göre Açýk Ýhale Usulü Ýle Ýhale Edilecektir.
Ýhale Kayýt No
: 2014/87573
1. Ýdarenin
a) adresi
:Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:364 2350470 (6 Hat) - 364 2350477
2. Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: Yerköy Bölgesi Sekili Kantarýndaki +/- % 20 toleranslý 24.000 ton
pancarýn dizel tahrikli seyyar pancar boþaltma makinesi ile boþal
týlmasý, Yerköy Bölgesi Yerköy Kantarýndaki +/- % 20 toleranslý
35.000 ton pancarýn elektrik tahrikli seyyar pancar boþaltma maki
nesi ile boþaltýlmasý, Fabrikada bulunan Sabit pancar boþaltma ma
kinesi ile +/- %20 toleranslý 290.000 ton pancarýn boþaltýlmasý ve
Fabrikada bulunan 5 adet Elektrikli seyyar pancar boþaltma maki
nesi ile +/- %20 toleranslý 360.000 ton olmak üzere Toplam 709.000
ton pancarýn boþaltýlmasý ve bu makinelerle ilgili bakým, onarým re
vizyon iþlerinin yapýlmasý hizmet iþi.
b) yapýlacaðý yer
: Çorum Þeker Fabrikasýnda ve baðlý Yerköy Ziraat Bölge Þefliðin
de bulunan Sekili ve Yerköy kantarlarý.
c) iþin süresi
:Çorum Þeker Fabrikasý 2014/2015 Pancar Ýþleme Kampanya Dö
nemidir.
3. Ýhalenin
a) yapýlacaðý yer
:Çorum Þeker Fabrikasý Toplantý Salonu Ankara Yolu 9. Km.
ÇORUM
b) tarihi ve saati
:06.08.2014 Çarþamba günü saat 14.00
4. Ýhale dokümaný Çorum Þeker Fabrikasý Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirasý) karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek
olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur.
5. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kýrkbeþ) takvim günü olmalýdýr.
7. Mezkur alým 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 Sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'na
(ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayýp, ihale Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði esaslarýna göre yapýlacaktýr. Teþekkülümüz ihaleyi yapýp yapmamakta veya kýsmen yapmakta serbesttir.
Basýn: 768 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
larýna Çorumu alet edebilirmiyiz þeklinde düþününlere ise sað duyulu Çorum insaný Basiretli duruþlarý ile gereken cevabý daima verdiler. Ekip arkadaþlarýmýz ile birlikte Çorumun her görüþüne
sahip tüm vatandaþlarýmýz ile yakýn diyaloglar içerisinde olduk. Karþýlýklý Diyalog ve hoþgörü içerisinde ki yaklaþýmlar sayesinde istenmeyen olaylarýn önüne geçilmiþtir. Biz ailece kendimizi Çorumlu gibi gördük ve görüyoruz. Ayný anlayýþ çerçevesinde Ankara da ki yeni görevimize de devam edeceðiz. Bu vesile ile þimdiden Bütün Çorumlu hemþerilerimizin ve camiamýzýn þimdiden Kadir geceleri ve Bayramlarýný tebrik ediyorum" þeklinde konuþtu.
ÝHALE ÝLANI
Filistin sorunu Ýslam Birliði ile çözülür
Esnaf ve Sanatkarlar Derneði Çorum Þube Baþkaný
Mustafa Bulut, Ýsrail'in Gazze'de Filistin halkýna karþý bütün
uyarýlara raðmen artarak süren saldýrýlarýný þiddetle kýnadýðýný belirterek, "Ýsrail'i uluslararasý hukuk, insancýl hukuk ve
insan haklarý hukukunun aðýr ihlalini oluþturan ve katliama
dönüþen bu saldýrýlarý derhal durdurmaya ve Gazze halkýný
yýkýma mahkum eden uygulamalarýna son
vermeli ve tüm iliþkiler derhal kesilmelidir"
dedi.
Günün, Gazze için birlik olma günü olduðunu ifade eden Bulut, Gazze'yi aðýr
bombardýman altýnda býrakan Ýsrail'in, önceki gece kara harekatýna baþladýðýný ve
kadýn-çocuk demeden önüne gelen herkese vahþet uyguladýðýný dile getirerek,
Ýsrail'in Gazze'de göz göre göre katliam yapmasýna sessiz kalan, baþta Birleþmiþ
Milletler, Avrupa Birliði ve diðer teþkilatlarý Ýsrail'in katliamlarýna karþý göreve davet Mustafa Bulut
etti.
"Ýsrail bir terör devletidir. Yýllardýr iþgal ettiði topraklarda ve etrafýnda terör estirmekte ve hiç çekinmeden terörünü
sürdürmektedir" diyen ve dünden bugüne hep lanet okunulan bir ülke olduðunu, bu günlerde Gazze'ye saldýrarak masum insanlarý öldürmesinin Ýsrail'in ne denli insan düþmaný
bir ülke olduðunu bir kez daha kanýtladýðýný belirten Bulut,
"Mübarek Ramazan ayýnda her gün masum yüzlerce insanýn ölümüne neden olan Ýsrail'i binlerce kez lanetliyor ve kýnýyoruz" dedi.
Bu sözde ülkeye karþý tavýr ve yaptýrým uygulanmasý ge-
6
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
TEK
YILDIZ
2
22 TEMMUZ 2014 SALI
HABER
7
Uslu'dan Özkan'a hayýrlý olsun
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK
Parti ilçe Baþkanlýðýný ziyaret etti.
Geçtiðimiz günlerde AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýna
atanan Ýlyas Özkan ile yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek
tebrik eden ve görevinde baþarýlar dileyen Uslu, siyasi çalýþmalarý
hakkýnda da bilgiler aldý.
Uslu ziyaretinde, teþkilat mensuplarýný Çorum'a yapýlan yatýrýmlar, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri, Filistin meselesi ve genel siyaset
üzerine bilgilendirdi.
AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Uslu'ya teþekkür etti.
Haber Servisi
Rektör Alkan'dan
Rektörlere tebrik ziyareti
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
Ýsrail mallarýna boykota
indirimli karþýlýk
Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ Osmancýk'taki bütün sivil toplum örgütlerini Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný
kýnamaya ve lanetlemeye davet etti. "Gün bir ve beraber olma günüdür" diyen ve Ýsrail'in aylar öncesinden Gazze'ye saldýrý için hazýrlýk
yaptýðýný ve Türkiye'de üretilen ve
Ýsrail'e alenen destek verdiði bili-
nen bazý markalarýn etiket fiyatlarýnda bir ay öncesinden indirime gittiðini iddia eden Karakaþ,
Ýsrail mallarýna boykot için hazýrlýk yapýldýðý þu günlerde malum Yahudi taktiði olarak ürünlerde tekrar bir indirim olabileceðini ve aklý selim Müslümanlarýn bu oyuna gelmeyerek boykotta ýsrarcý olunmasý gerektiðini belirtti. Ýsrail zulmünün baþlamasý üzerinden günler geçmesine raðmen Osmancýk'taki
bazý STK'larýn zulme sessiz kalmasýna da bir anlam veremediðini
ifade eden Karakaþ "Gün birlik günüdür. Sesimizi yükseltme zamanýdýr. Terörist ve katil Ýsrail'in lanetlenmesi için daha ne kadar bekleyeceðiz. Bizler sessiz kaldýkça Siyonist Ýsrail kan dökmeye ve mazlum
Filistin halkýna zulmetmeye devam
edecektir" þeklinde kaydetti.
Bahadýr YÜCEL
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Recep
Tayyip Erdoðan, Gümüþhane ve Erzincan Üniversitelerine bir dizi
ziyaret gerçekleþtirdi.
Bu kapsamda ilk olarak Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman'ý makamýnda ziyaret eden Rektör
Prof. Dr. Alkan, kýsa süre önce Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ý tebrik etti.
Rektör Alkan, Rektör Prof. Dr. Karaman'ýn daha önce olduðu gibi, bundan sonrasýnda da çok baþarýlý projelere imza atarak, üniversiteyi çok daha iyi yerlere getireceðine inandýðýný ifade etti.
Daha sonra Gümüþhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýhsan
Günaydýn ile görüþen Rektör Alkan, Gümüþhane Üniversitesinin,
nüfus olarak küçük sayýlabilecek bir þehir olan Gümüþhane'ye ve
bölgeye bilimsel, sosyal ve kültürel açýlardan büyük bir katma deðer
katmakta olduðunu söyledi.
Rektör Alkan, 6 yýl gibi bir sürede yapýlan çalýþmalarýn mimarý
olan Rektör Prof. Dr. Günaydýn'ý tebrik ederek, baþarý dileklerinde
bulundu.
Son olarak Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýlyas Çapoðlu'nu ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Erzincan Üniversitesine
ikinci kez atanan Rektör Prof. Dr. Çapoðlu'nu tebrik etti.
Baþarýlý çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini belirten Rektör Alkan, bu çalýþmalarý yerinde görmenin mutluluðunu yaþadýðýný ifade
ederek, Prof. Dr. Çapoðlu'nu ve ekibini baþarýlarýndan dolayý kutladý. Haber Servisi
Orman emektarýna plaket
Çorum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu ve Osmancýk
Aðaçlandýrma Þefi Tacim Karakýl emekliye ayrýlan Hasan Eken'i evinde
ziyaret ederek, yaptýðý hizmetlerden ve fedakârlýklarýndan dolayý teþekkür
ettiler.
Oflu ve Tacim ziyarette Eken'e þimdiye kadar yaptýðý çalýþmalarýndan
dolayý teþekkür plaketi verildi. Yasin YÜCEL
Baðcýlar-KSS yolu asfaltlandý
Çorum Belediyesi, kavurucu sýcaklarda
asfalt çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Eskiyen asfaltlarý yenileyen ve yeni açýlan yollarda asfalt çalýþmasý yapan Belediye, Baðcýlar Cadde ve sokaklarý da asfaltladý.
Daha önce bölgedeki araç trafiðinin rahatlatýlmasý için açýlan Baðcýlar 4. Cadde ve
Baðcýlar 73. Sokak'taki yapýlarýn tamamlanmasý ve bölgede sürdürülen altyapý faaliyetlerinin sona ermesi ile birlikte yolun asfaltýný da bitirdiklerini söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Belediye olarak
þehir içi trafiðinin rahatlatýlmasý için yeni
yol açma çalýþmalarý ile birlikte asfalt çalýþmalarýný da sürdürdüklerini kaydetti.
Belediye, 20 semt
parký daha yapýyor
Çorum Belediyesi, bu yýl içerisinde þehrin deðiþik bölgelerine 20 yeni semt parký yapacak.
2009 yýlýndan beri özellikle sýcak yaz günlerinde vatandaþlarýn vazgeçilmez dinlenme mekânlarý arasýnda yer alan semt
parklarýnýn sayýlarýný geçmiþle kýyas edilemeyecek derecede artýrdýklarýný söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Geçtiðimiz 5 yýllýk dönemde 110 yeni semt parký yaparak hemþehrilerimizin kullanýmýna sunduk. Hemþehrilerimiz bu semt parklarýnda adeta nefes alýyor, stres atýyor. Çocuklarýmýz ve gençlerimiz huzurlu bir þekilde oyunlarýný oynayabiliyor. Yeni dönemimizde de semt parklarýmýzýn sayýsýný daha da artýracaðýz"
dedi.
Baþladýklarý çalýþma ile yeni 13 yeni semt parký yapacaklarýný, 7 parký da tamamen yenileyeceklerini dile getiren Baþkan
Külcü, "Yaptýðýmýz semt parklarýmýz hemþehrilerimiz için adeta günlük yaþamýn stresinden uzaklaþtýklarý, huzurlu vakit geçirdikleri bir mekânlar oldu. Her bölgeden park yapýlmasý konusunda bizlere yoðun talepler geliyor. Biz de bu talepleri deðerlendirmeye alýyoruz. Þartlarý göz önünde bulundurarak çalýþmalarýmýzý baþlatýyoruz. Semt parlarýnda, çocuklarýmýzý,
gençlerimizi, kadýnlarýmýzý, yaþlýlarýmýzý yani her kesimi düþünerek planlamalar yapýyoruz. Yeni semt parklarýmýz þehrimize
hayýrlý olsun" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Baðcýlar 4. Cadde'nin Küçük Sanayi Sitesine önemli bir geçiþ yolu olduðunun altýný çizen Alper Zahir, "Küçük Sanayi Sitesi'ni kullanan vatandaþlarýmýzýn kullandýðý
Baðcýlar 4. Cadde'nin asfalt çalýþmasýný tamamlayarak modern bir cadde haline getirdik. 1.850 ton asfalt seriminin yapýldýðý Baðcýlar 4. Cadde ve Baðcýlar 73. Sokak'ta kaldýrým çalýþmalarýmýz da tüm hýzýyla devam
ediyor" dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Alper Zahir, Çorum'un birçok yerinde devam eden çalýþmalarýnýn yer aldýðýný, yaptýklarý program doðrultusunda yoðun bir
tempo ile çalýþmalarýnýn sürdüðünü sözlerine ekledi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
YAÞAM
22 TEMMUZ 2014 SALI
8
Bebeðinizi karný açken yýkayýn
Gerçekler
Ýki fakir muhabbet etmektedir.Fakir adam diðer fakir
arkadaþýna sorar:
- Arkadaþ mesela, senin iki
araban olsa birini bana verir
miydin?Arkadaþý;
Tabii ki verirdim.
Arkadaþý soruya devam
eder:Kardeþim, peki iki evin
olsaydý, birini bana verir miydin?Arkadaþý:
Ne demek tabii ki
verirdim.
Arkadaþý mutlu þekilde
soruya devam eder:
Peki iki tavuðun olsaydý
birini bana verir miydin?
Arkadaþý gayet ciddi:
Hayýr, veremem.
Soru soran arkadaþý merakla:Peki niye veremezsin?
Arkadaþý:Ýki tavuðum var
da onun için…
Kelime Avý
Bebeklerin ciltlerinde yeterince
koruyucu yað tabakasý oluþmadýðý için
kolay üþüdüklerini belirten uzmanlar,
banyo konusunda önemli uyarýlarda
bulunuyor.
Bursa Zübeydehaným Doðumevi
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný
Dr. Hasan Karakaya, banyo süresinin 56 dakikadan fazla olmamasý gerektiðini
ifade etti. Bebeklerin ciltlerindeki bariyer fonksiyonu geliþmediði için ciltlerinin
çabuk nem kaybettiðini belirten Uz. Dr.
Karakaya, banyo suyu sýcaklýðýnýn 36
derece, oda sýcaklýðýnýn ise 22-24 derece
tutulmasý uyarýsýnda bulundu.
"BEBEÐÝNÝZÝ AÇKEN YIKAYIN"
Bebek cildinin yetiþkin cildine göre
daha ince olduðunun altýný çizen Dr.
Karakaya, þu bilgileri verdi: "Bu nedenle bebekler çabuk üþür. Bebeðinizi mutlaka karný açken ya da beslenmeden en
az 1.5 saat sonra yýkayýn. Çünkü tok
karýnla yýkadýðýnýzda midesine basýnç
yapýp kusmasýna neden olabilirsiniz.
Suyun sýcaklýðýný dirseðinizle kontrol
edin. Suyun yaklaþýk 10 santimetre
derinlikte olmasýný saðlayýn. Bebeðin
cildine uygun, gözlerini yakmayan
bebek ürünlerini hazýrlayýn. Küvetin
içine mutlaka bir havlu ya da küvet filesi koyarak bebeðinizin sert zeminle
temas etmesini engelleyin."
"BEBEKLER ISIYI EN ÇOK
BAÞLARINDAN KAYBEDERLER"
Yýkama iþlemine vücuttan baþlanýp,
baþ kýsmýnýn en son yýkanmasýný tavsiye
eden Karakaya, þöyle devam etti:
"Çünkü bebekler ýsýyý en çabuk
baþlarýndan kaybederler. bebeðin ön
kýsmýný yýkarken baþ, omuz ve sýrtýný bir
elinizle destekleyerek poposunu küvete
oturtun. Sýrtýný yýkarken bebeði çenesinin altýndan sýkmayacak þekilde parmaklarýnýzla kavrarken vücudunu ayný
elinizin kol kýsmýyla destekleyin ve yarý
dik olacak þekilde tutun. Baþýný yýkarken
yüz üstü olmasýna ve kulaklarýna su
kaçmamasýna dikkat edin. Göbek kordonu düþene kadar bebeðinizi küvete
yatýrmadan, üzerine su dökerek, kordonu düþtükten sonra ise küvete
yatýrarak yýkayabilirsiniz."
"ÝKÝ HAVLU ÝLE KURULAYIN"
Banyo sýrasýnda bir yardýmcýnýn faydalý olacaðýný belirten Karakaya,
"Yýkadýktan sonra kurulamak için mutlaka 2 havlu bulundurun. Ýlk havlu ile
bebeðin vücudunu kuruladýktan sonra
bebeðinizi giydirene kadar ikinci havlu
ile sarýlý tutun. Çünkü vücudundaki
suyu emen ýslak havlu bebeðinizin
üþümesine ve hýzla ýsý kaybetmesine
neden oluyor. Bebekler üþüdüklerinde
ýsýlarýný tekrar kazanmak için enerji harcýyorlar ve bu da kilo alýmýný yavaþlatýyor. Giydirmeden önce bebeðinize bebek
yaðý yardýmý ile masaj yaparak hem
bebeðinizin geliþimine yardýmcý olun
hem de aranýzdaki baðý kuvvetlendirin."
(CÝHAN)
Bayramda sütlü tatlýlarý tercih edin
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Ramazan ayýnýn bitmesine sayýlý günler
kala bayram tatlýsý hazýrlayanlara uzmanlar,
kan þekerini çabuk yükselten bu yiyeceklerden uzak durulmasýný öneriyor. Ramazan
Bayramý dolayýsýyla yenen tatlý miktarýnýn
artacaðýna dikkat çekerek, vücudun
gereðinden fazla glikozu yaða çevirdiðini
hatýrlatýyorlar.Ýzmir Ekonomi Üniversitesi
Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr.
Nazan Turhan, bayram ziyaretleriyle tatlý
yemenin de artacaðýna dikkat çekerek, "Saf
þeker tüketimi, saðlýk açýsýndan oldukça
risklidir. Çay þekeri gibi rafine þeker alýmý,
þiþmanlýk ve diyabet riskini arttýrýr. Kan þekerini çabuk yükselten ve sonra da çabuk
acýkma hissine neden olan rafine þeker,
tatlýlarýn esas bileþenidir. Özellikle de kalp
hastalýklarýna genetik yatkýnlýðý olan,
hareketsiz, sigara içen, aþýrý stresli, dengesiz
beslenen, diyabet, hipertansiyon, þiþmanlýk
gibi risk faktörlerine sahip bireylerin,
beslenmelerinde basit þeker miktarýný minimum düzeyde tutmalarý gerekiyor." dedi.
'FAZLA ÞEKER
YAÐA DÖNÜÞÜYOR'
Meyvelerde fruktoz, sütte laktoz gibi
rafine edilmemiþ basit þekerler bulunduðunu belirten Prof. Dr. Turhan, saðlýk
açýsýndan bu türde ürünlerin faydalý olacaðýný kaydetti. Þekerin protein, vitamin ve
madenleri birlikte içermemesi sebebiyle
vücuda enerji saðlamadýðýný vurgulayarak,
"Kan þekeri düzeyi normalin üzerine çýktýðýnda, insülin aracýlýðýyla kas ve
karaciðerdeki þeker depolarýna götürülecektir. Vücut, ihtiyacýndan fazla glikozu ise
vücut yaðýna çevirecektir. Bu nedenle 'boþ
kalori kaynaðý' olarak adlandýrýlan þekerden
üretilen reçel, marmelat, kek, pasta, tatlý ve
hamur iþleri, kolalý içecekler, þekerli konserve meyve sularý, þekerli bisküviler gibi
ürünlerin tüketimini azaltmak gerekir." þeklinde konuþtu.Vücudun, þeker ihtiyacýný
doðal besinlerle karþýladýðýný dile getiren
Nazan Turhan, tatlý yemenin sadece bu hissi
tatmin etmek için gerekli olduðunu ifade
etti. Sütlü tatlýlarýn kemik saðlýðý için gerekli kalsiyum, protein ve B vitaminini
saðladýðýný kaydederek, "Evde hazýrlanan
meyveli içecekler de hem su hem þeker
ihtiyacýmýzý doðal yolla karþýlar. Örneðin bu
bayram misafirlerinize, dilimlediðiniz
karpuzlarý mutfak robotundan geçirip içine
buz atarak hazýrladýðýnýz meyveli içecekler
ikram edebilirsiniz veya evde hazýrladýðýnýz
naneli limonata da güzel bir alternatif olabilir." dedi.(CÝHAN)
21:15
Seksenler
Yerli Dizi
Helga Ortadan Kayboluyor! Ergun’un
herkesten gizlediði karýsý mahalleye geldikten sonra birden bire ortadan kaybolmuþtur.
Helga’nýn ortadan kaybolmasý Ergun’u telaþlandýrýr. Helga’nýn Nazlý’ya gerçekleri anlatmasýndna korkan Ergun, telaþla Helga’yý
aramaya koyulur! Komiser Rýza’nýn eþi
karakola gelir. Herkes, Rýza’nýn karýsýný
merak etmektedir. Uzaylý gördüðünü iddia
eden Çaðatay, gördüðünü söylediði uzaylýnýn fotoðrafýný çeker!
22:15
Sinema
Cehennem Melekleri
Cehennem Melekleri bir kiralýk savaþ timidir ve
bu seferki görevleri Güney Amerika'da bir ülkeye sýzarak, bu ülkenin acýmasýz dikatatörünü
devirmektir. Yeni misyonlarý sebebiyle ülkeye
gizlice giriþ yapan özel birlik kýsa sürede hiçbir
þeyin kendilerine anlatýldýðý gibi olmadýðýný fark
eder. Akabinde ekip kendini büyük bir yanýlsama ve ihanet içinde bulur. Olaylar kontrolden
çýkmaya baþlayýp masum hayatlar tehlike altýna
girdiðinde bu ekip çok daha büyük bir düþmana
karþý mücadele etmeye baþlar.
21:00
Yerli Dizi
Güllerin Savaþý
Gülru’nun, Gülfem’in teklifiyle ilgili yaþadýðý
büyük hayal kýrýklýðý, müþtemilatý karýþtýrýr.
Gülru, Gülfem’e kendini göstermek için iyice
hýrslanýr. Müþtemilatta sert rüzgarlar eserken
Gülfem’in Ömer’in ailesi için düzenlediði parti,
Cihan’ýn akýl almaz öfkesiyle tam bir can pazarýna döner. Köþkteki tehlike, Gülfem’i Cihan’ýn
duygularýyla yüzleþmeye mecbur býrakýrken,
Gülru ve Ömer arasýnda yeni bir dönemin baþlamasýný saðlar. Yaþananlar Mert’in Ömer’den
iyice rahatsýz olmasýna neden olur.
ALÝ NAZÝK
Don Omar
William Omar Landrón
Rivera, William Landrón ve Luz
Antonia Rivera'nýn oðullarý
olarak San Juan'da doðmuþtur.
Küçük yaþtan itibaren müziðe
ilgiliydi.
Gençliðinde,
bir
Protestan kilisenin etkin bir
üyesi
oldu.William
Omar
Landrón Rivera, Jackie Guerrido
ile evli ve üç çocuk babasýdýr..Ýlk
önemli görünümü 1999 albümü
Operación Sandunga þarkýsý
"Déjame cazarlos" üzerine oldu.
Çok kýsa zamanda gece
klubünde çalýþmaya baþladý.
Þöhreti bu albümle yakalamýþtýr.
Don Omar ve hýzla yayýlmaya
baþladý. Her iki stüdyo versiyonu
ve canlý baský Recording
Industry Association of America
tarafýndan onaylanmýþtýr.Kendi
sitesine göre CD&DVD'leri
1milyona yakýn kopya sattý.
Omar'ýn ilk teklisi "Dale Don
Dale", Güney Amerika'da
500.000 kopya sattý. Bilboard
tarafýndan yýlýn Latin þarkýcýsý
seçilmiþtir. 2003 yýlýnda ise 2005
Latin Grammy Ödülleri tarafýndan, Yeni Sanatçý ve Latin Rap /
Hip-Hop Yýlýn Albümü'ne aday
gösterildiKing of Kings Don
Omar'ýn Mayýs 2006'da çýkan
albümüdür. ABD'nin en iyi 10
listelerinde uzun süre zirvede
kalmýþtýr.
18 Eylül 2007'de, Landrón
Santa Cruz, Bolivya'da polis
gözetiminde altýndaydý.
"Salió El Sol" þarkýsý bilgisayar oyunu Grand Theft Auto
IV'da "Radyo San Juan" da
çalýnmýþtýr.Don Omar üçüncü
stüdyo albümü iDon 28 Nisan
2009 tarihinde yayýmlanmýþtýr.
IDon ' Latin radyo istasyonlarýnda en çok istenen þarký
oldu.Ikinci resmi single "Sexy
Robotica", 5 Haziran 2009 tarihinde yayýmlanmýþtýr.
Malzemeler
4 Adet Patlýcan
3 Çorba Kaþýðý
Margarin
3 Kahve Fincaný Un
3 Kahve Fincaný Süt
2 Kahve Fincaný
Rendelenmiþ
Kaþar
Peyniri
2 Çorba
Kaþýðý
Margarin
2 Adet
Soðan
250 gr Yaðsýz Kýyma
4 Adet Domates
4 Adet Sivri Biber
3 Kahve Fincaný
Et Suyu
Tuz
Yemeðin Tarifi
Patlýcanlarý ateþte közleyin. Sonra kabuklarýný
soyun ve bir çatal yardýmý ile
ezin. Geniþ bir tavada 3 çorba
kaþýðý margarini eritin. 3
kahve fincaný unu ilave edin.
Pembeleþene dek kavurun.
Sonra sütü azar azar ekleyin.
1-2 dakika çatalla ezilmiþ
patlýcanlarý, 2 kahve
fincaný kaþar rendesini tavaya
aktarýn.Ayrý bir
tavaya 2 çorba
kaþýðý margarini
koyun. Küçük
doðranmýþ soðanlarý pembeleþene dek kavurun. Kýymayý ilave edin. 2-3
dakika sonra küçük doðranmýþ domatesleri, sivri biberleri, 3 kahve fincanýet suyunu
ve tuzu ekleyin. 10 dakika
sonra ateþten indirin. beðendinin üzerine kýymalý harcý
koyup, servis yapýn.
Kalp neyle doluysa, dudaklardan o dökülür.
(Goethe)
08:40 Adanalý
10.15 Karadayý
13.00 Kýzlar ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.40 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoðlu
ile Ýftar
21:15 Moskova’nýn
Þifresi Temel
22:45 Kim Milyoner
Olmak Ýster?
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
15:50 Kalbin Dili
17:50 Ýftar Saati
20:45 Ana Haber
21:45 En Büyük Þaban
23:30 Kýlýç Aslan
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
19:45 Mustafa Karataþ
Ýle Ýftar
21:00 Güldür Güldür
22:15 Cehennem
Melekleri Sinema
09.00 Doktorum
Yerli Dizi
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
19:45 Çarkýfelek
21:00 Güllerin Savaþý
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
17:00 Yedi Güzel Adam
19:10 Ramazan Sevinci
20:46 Ana Haber Bülteni
21:15 Seksenler
23:35 Hayat Yokuþu"
00:40 Reis-i Cumhur
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18:50 Küçük Kýyamet
19:40 Ýftar Zamaný
20:30 Ramazan Naðmesi
23:00 Küçük Kýyamet
H
R
E
Ý
Þ
R
A
A
Y
M
E
L
A
Z
Ü
A
G
N
E
L
Ü
G
Günün Ayeti
"Rabbimiz! Þüphesiz sen, hakkýnda
þüphe olmayan bir günde insanlarý
toplayacaksýn. Þüphesiz Allah va'dinden dönmez. Âl-i imrân, 3/9
ON BÝR
AYIN
SULTANI
Günün Hadisi
"Allah'ým! Bizi baðýþla, bize merhamet eyle,
(ibadetlerimizi, hayýr ve hasenatýmýzý,
dualarýmýzý) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi
cehennemden azat eyle, bütün iþlerimizi ýslah
eyle." (Ýbn Ebi Þeybe, "Dua", 135, No: 29342)
Ramazan Damlalarý
BÝRE BÝN KAZANDIRAN HAZÝNE: TERAVÝH NAMAZI
Teravih, haþir meydanýnda hesap görülürken terazimizin
sevap kefesini aðýrlaþtýracak muhteþem bir ibadettir. Kim
bilir, tam da sevaplarýmýz az geldiðinde, Cehennem
korkusundan zangýr zangýr titrerken, kalbimiz heyecandan gümbür
gümbür atarken, güzel gökçek, dýrahþan çehreli bir yiðit gibi teravih
namazýmýz gelecek, hafif gelen sevap kefesine kurulacak ve bir anda her
þey tersine dönecektir.
Hiç kimsenin hiç kimseye bir katkýsý olmadýðý o dehþetli günde bize þefaat
edecek, elimizden tutacak olan teravihe niçin dört elle sarýlmýyoruz?
Bakýn ne diyor Sevgili Efendimiz (s.a.v.): "Her kim inanarak ve karþýlýðýný
Allah'tan bekleyerek Ramazan'ý ihya ederse, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr"
(Buharî, Ýman, 25, 27; Müslim, Musafi'in, 173, 176; Ýbn Mace, Ýkametu'sSalâ, 173; Tirmizî, Savm, 83)
Hadis alimlerinden en-Nevevî, Hz. Muhammed (s.a.s)'in ashabýna Ramazaný ihya etmeyi vacip kýlmadýðýný, fakat mendup olarak
emredip teþvik ettiðini, Ýslâm alimlerinin de bunun mendup
olduðunda ittifak ettiklerini kaydetmektedir. En-Nevevî,
"Ramazaný ihya etmenin, teravih namazýný kýlmakla hasýl
olduðunu" da zikretmektedir. Bu açýdan Hz. Muhammed
(s.a.s)'in, "her kim Ramazan'ý ihva ederse" sözü, "her kim geceleri
namaz kýlarak Ramazan'ý ihya ederse" þeklinde anlaþýlmalýdýr (enNevevî, el-Minhâc, 1924, VI, 39, vd.)
Nitekim Abdurrahman b. Avf'ýn naklettiði bir hadiste Hz.
Muhammed (s.a.s): "Þüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kýldý.
Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kýldým. Her kim
inanarak ve sevabýný Allah'tan bekleyerek Ramazan'ý oruçla,
gecelerini namazla ihya ederse, anasýndan doðduðu gün gibi
günahlarýndan temizlenmiþ olur" buyurmaktadýr. (Ýbn Mâce, Ýkametu'sSalâ, 173; Ýbn Hanbel, I, 191, 195).
Hz. Peygamber (s.a.s), Ramazan'ýn bir gecesinde namaz kýldýrdý. Abu Zer
(r.a) "Ey Allah'ýn Resulü, gecenin kalan yarýsýnda da bize namaz kýldýrsaydýnýz." deyince, Hz. Peygamber cevaben, "Ýmam namazý bitirinceye kadar
onunla namaz kýlmak, bütün geceyi ihya etmeye eþ deðerdir." buyurmuþtur. (Ebu Davud, Salat 318; Tirmizi, Savm 81; Ýbn Mace, Ýkame 173.)
Hadislerde geçen "Ramazan'da geceyi kýyam/ihya etme" ile teravih
namazýnýn kastedildiði hususunda ittifak vardýr. (Ayni, Udetü'l-kari,
9/198; Þerbini, el-Ýkna, 1/117)
Kim bu müjdeye kavuþmak istemez? Ya þu müjdeye nail olmak için 20
rekât namaz az bile gelmez mi? DEVAM EDECEK…
RAMAZAN YAZILARI
DUA
Allah'ým! Bu günde tuttuðum orucu kendin
ve resulün beðendiði þekilde mükâfatlandýrýp kabul buyur ve onun furuunu iman ve ihlâs olan- usulüyle pekiþtir;
efendimiz Muhammed ve onun tertemiz
Ehlibeyti hakkýnda -Ey Rabbim!- Ve bütün
övgüler âlemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.
MANÝ
ÞARTLARI YÜZÜNDEN ORUCU ZOR TUTANLAR
"Orucu tutmakta zorlananlar" þeklinde tercüme ettiðimiz kýsýmda geçen "yutîkuune" fiili gerek dil bilimi gerekse kýraat þekilleri bakýmýndan farklý mânalara müsait olduðu için bu kýsmý, "orucu tutabilecek durumda
olanlar" þeklinde anlayanlar da olmuþtur. Bu ikinci anlayýþa göre baþlangýçta, müminler oruca alýþýncaya kadar böyle bir seçenek getirilmiþ, oruç tutabilecek durumda olanlarýn da isterlerse fidye vererek bu ibadeti
yerine getirmelerine izin verilmiþ, sonra bu izin kaldýrýlmýþ ve gücü yetenlerin orucu tutmalarý gerekli kýlýnmýþtýr. Bizim tercüme ettiðimiz þekil ve katýldýðýmýz
mânaya göre ya bünyesi veya içinde bulunduðu durum
ve þartlar sebebiyle orucu zor tutan, oruç tutmakta zorlanan, devam ettiði takdirde hasta olmaktan veya mecbur olduðu iþini yapamamaktan korkan kimseler oruç
tutmak yerine her gün için bir fidye verebileceklerdir.
Eski zamanlarda yaþlýlýk yüzünden zayýf düþmüþ kimselerle emzikli ve hâmile kadýnlar "orucu tutmakta
zorlananlar"a örnek olarak zikredilmiþtir. Bunlardan
yaþlýlarýn oruç yerine fidye vereceklerinde ittifak vardýr.
Diðer ikisine gelince, meselâ Þâfiî ve Mâlik'e göre bunlar da fidye verirler, sonra da mazeretleri ortadan kalkýnca kazâ ederler. Hanefîler'e göre bu ikisi fidye vermezler, sonradan tutamadýklarý oruçlarýný kazâ ederler.
Günümüzde dökümcü, maden, beton ve yol iþçisi, tel-
lâk, hamal gibi aðýr iþlerde çalýþan kimselerin de "orucu tutmakta zorlananlar" sýnýfýna dahil edileceði hükmü birçok fýkýhçý tarafýndan benimsenmiþtir. Bunlar da
zarar gördükleri takdirde oruç tutmak yerine fidye verebileceklerdir.
Fidye bir yoksulun bir günlük yiyeceðidir. Fýkýhçýlar
bunu buðday, arpa ve hurmadan bir müd (dört koþam)
miktarý olarak belirlemiþlerdir. Bu yiyecekler Hz. Peygamber döneminde bölgenin temel gýdalarý idi. Baþka
zaman ve mekânlarda da fidye "temel yiyeceklerin orta kalitede olanýndan bir günlük ihtiyaç karþýlýðý" olarak tesbit edilmelidir. Bu miktar fidyenin alt sýnýrýdýr.
Âyete göre daha fazlasýný vermek, veren için dünya ve
âhirette hayýrlara vesile olacaktýr (ayrýca bk. Mâide
5/89).
Hasta ve yolcu olanlara oruç tutmama ve baþka zamanda sayýsýnca kazâ etme izin ve imkâný verilmiþ olmakla beraber, önemli bir güçlüðün ve engelin bulunmamasý halinde bu durumlarda da orucun tutulmasý,
"Tutmanýz sizin için daha hayýrlýdýr" buyurularak tavsiye edilmiþtir. Bu cümleyi "genel olarak oruç ibadetinin insanlar için iyilikler getireceði" þeklinde anlayan,
hastalýk ve yolculukta oruç tutmakla ilgili olmadýðýný
ileri süren fýkýhçýlar da vardýr.
Prof. Dr. Hayrettin Karaman
Gökyüzünün melekleri
Devran eder felekleri
Bu ayda ikram edenin
Zayi olmaz emekleri
Ramazan Yemeði
ÝÇ BAKLALI ENGÝNAR
ÜZERÝ ÝÇÝN
- Kararýnda Dere Otu
HAZIRLANIÞI
Öncelikle enginarlarý limonlu suda
bekleterek kararmalarýný önleyelim.
Soðaný yemeklik doðrayarak,
zeytinyaðýnda biraz çevirin. Bir yemek
kaþýðý unu da ekleyerek karýþtýrmaya
devam edin. Bu aþamada ben þeker ve
tuzu da ekliyorum. Enginarlarý çukur
kýsýmlarý aþaðý bakacak þekilde tencereye yerleþtirin. Enginarlarýn üstünü çok
az geçecek kadar, kaynar su dökün ve
dilimlediðiniz yarým limonu tencereye
atarak, orta ateþte enginarlar piþirmeye
devam edin. 10 dakika kadar sonra
baklalarý da tencereye ilave edin ve
enginarlar piþinceye kadar piþirmeye
devam edin. Enginarlarýn piþip
piþmediðinin çatal batýrarak anlayabilirsiniz. Suyunu çekmiþ ve enginarlar
hala piþmemiþse çok az sýcak su
ekleyebilirsiniz. Enginarlar piþtikten
sonra tencereden çýkarmadan soðutun.
Soðuyan enginarlarý servis tabaðýna
alýp, ortalarýna iç baklalarý doldurun ve
dereotuyla servis yapýn.
Malzemeler
FÝTRE
MÝKTARI
Ýmsakiye
ÇORUM
Ýmsak
Ýftar
Yatsý
3:30
20:14
21:55
10.00 TL
NÝSAP MÝKTARI
80.18 Gr. ALTIN
561.2 Gr. GÜMÜÞ
NOT:
1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç
baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir.
2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri
Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir.
3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr.
-
250 Gr Bakla Ýç
5 Adet Enginar
2 Adet Kesme Þeker
1 Adet Kuru Soðan
Yarým Adet Limon
1 Yemek kaþýðý Un
1 Çay bardaðý Zeytinyaðý
Kararýnda Tuz
BAYRAM NAMAZI:
06: 17
TEK
YILDIZ
2
22 TEMMUZ 2014 SALI
"Dýþ
politikada
duygusallýk
olmaz"
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Kudüs TV ana Haber Bülteninde
Arzu Erdoðral'ýn Filistin'de yaþanan katliamla
ilgili sorularýný yanýtladý.
Gazze'de yaþanan olaylara karþý "Dünyanýn vicdanýnýn kuruduðunu görüyoruz. Buna
da kahroluyoruz" diyen Uslu, "Ýnsan haklarý
savunuculuðunu, demokrasi þampiyonluðunu
kimseye býrakmayanlar, Türkiye'deki Gezi
Olaylarýndaki geliþmelerden "kaygý duyduðunu" ifade edenler, Gazze'ye hem saðýrlar hem
körler bunu anlamak mümkün deðil. Irak savaþýnda petrole batmýþ bir ördekle ilgilendiði
kadar buradaki çocuklarla, çocuk cesetleri ile
çocuklara atýlan bombalarla ilgilenmiyorlar.
Ýnsanlar hayatýný kaybediyor. Þuana kadar
500 yakýn Gazzeli hayatýný kaybetti. Bunlarýn
tek suçu Müslüman olmak, "topraklarýmýzda
özgürce yaþamak istiyoruz" demiþ olmak. Buna karþýlýkta Ýsrail askerlerinden 14 kiþi. 14 kiþi ile 500 kiþi burada orantýsýz bir vicdansýzlýk
var. Bunu kabul etmemiz mümkün deðil. Türkiye Cumhuriyeti de geleneksel anlayýþýný, sorumluluðunu, duyarlýlýðýný göstermek suretiyle toplumsal vicdaný da temsil etmek üzere elbette ki tepkilerini koyuyor. Koymaya da devam edecek" dedi.
Dýþ politikada duygusallýðýn olmadýðýný
vurgulayan Uslu, "Dýþ politika reel olmayý,
rasyonel davranmayý gerektirir. Burada da hükümetimiz yine doðrudan bir müdahale yerine diplomasinin tüm kurallarýna riayet ederek, diplomatik araçlarý kullanmaya özen göstermektedir.Ýnanýyorum ki burada da geçmiþ
yýllarda olduðu gibi Türkiye ve Gazzeli Müslümanlar kazanmýþ olacaklar" þeklinde kaydetti.
Kürecik Radar'ý ile ilgilide açýklamada bulunan Uslu, "Kürecik Radarý uzun süredir
Amerika Birleþik Devletlerinin kurmak istediði dinleme ve savunma amaçlý bir tesistir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Amerika Birleþik
Devletlerinin böyle bir radar kurmasýna karþý
çýkmýþtýr. 3 temel gerekçe ileri sürmüþtür. 1Kurulacak radar üssü kesinlikle Amerika Birleþik Devletlerinin üssü olamaz. Eðer kurulacaksa Nato üssü olmalýdýr. Bizimde söz sahibi
olduðumuz bir üs olarak faaliyet gösterebilir.
2- Kesinlikle komþularý tehdit unsuru içermeyecek. 3- Türk Hava sahasý bütünüyle koruma
altýnda olacak. Þartlarýmýz bunlardý. 2010 Nato Lizbon zirvesinde Akçadað yakýnlarýnda
Kürecik beldesine Radar Üssü kurulmuþ oldu.
Radar üssünün kontrolü, ne yaptýðý, hangi bilgileri topladýðý, kimden ne aldýðý, nereye servis ettiði dahil olmak üzere her bir faaliyeti
Nato ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ilgili kurumlarýnýn bilgi ve denetimi altýndadýr.
Bundan kimsenin þüphesi olmasýn. Kürecik
Radarý tamamen Nato savunma amaçlý bir tesisidir. Ýsrail'i korumak gibi herhangi bir iþlevi
söz konusu olamaz.Üç þartýmýz yerine gelmiþ
olduðu halde, Kürecik üzerinde Türkiye'yi ve
10
Ýskilip içme suyu þebekesi deðiþiyor
hükümeti eleþtirecek spekülasyonlar üretmek
kimseye politik fayda saðlamaz. Polemik düzeyini de aþamaz " dedi.
Uslu, "Bir CHP Grup Baþkanvekilinin Sayýn Baþbakanýn doðrudan Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres itham etmediði koordinatörü suçladýðý yönünde bir açýklama yaptý. Oysa
akýl, vicdan sahibi herkes orada ne olduðunu
bizzat televizyonlardan izlemiþlerdir. Bir Ýsveç
televizyonu "Gezegenimizde çok kimsenin
söylemek istediðini Türkiye Cumhuriyetinin
baþbakaný söylemiþtir" diye bir gerçeði tespit
etmiþtir. Baþbakanýmýz aklýmýzýn ve vicdanýmýzýn emrettiði, hepimizin büyük bir yüreklilikle haykýrmak istediði sözleri Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres'in yüzüne söylemiþtir.
Koordinatöre söylediði gibi söylemler Hikaye
kýsmýdýr. Baþbakanýmýz açýkça Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres'e "siz adam öldürmeyi
iyi bilirsiniz.En iyi bildiðiniz iþ odur." demiþtir.
Daha dün damda kuþlarý yemleyen 3 çocuðu,
önceki gün de sahilde koþturan 3 tane çocuðu
acýmasýzca katletmiþlerdir. Baþkalarýnýn katilliði ya da soykýrýmý hukuk tanýmazlýðý, insan
haklarý konusundaki ihlalleri, ihmalleri, vurdumduymazlýklarý gözlerini kan bürümüþçesine insanlýða yaptýklarý saldýrýyý yok sayarak,Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ý
tartýþma konusu yapmak Ýsrail Uþaklýðýndan,
Hayranlýðýndan baþka bir þey deðildir. Ýsrail'e
söylenmesi gereken sözleri Ýsrail Politikalarýna yönelik eleþtirileri Ýsrail Baþbakaný Netanyahu ya da Cumhurbaþkaný Þimon Peres'e
söylenmesi gereken sözleri esirgeyip bu sözleri Sayýn Erdoðan'a söylemek en basit ifade
ile haksýzlýk, vicdansýzlýktýr. Bu tamamen Ýsrail politikalarýný korumaya ve toplumda Ýsrail'i
deðil, toplumun vicdanýndaki Ýsrail tepkisini
yatýþtýrýp Baþbakanýmýz Tayyip Erdoðan'ý tartýþmaya yönelik saptýrmacý bir yaklaþýmdýr.
Politik bir manevradýr. Ýmaj yaralama çabasýdýr. Bunu asla kabul etmiyoruz.Üstün Hizmet
Madalyasý töreni 27 Ocak 2004 tarihinde olmuþtur. 2009 tarihinde de Davos'ta "One Minute" çýkýþý söz konusu olmuþtur. 30 Ocak
2009 yýlýndan itibaren 5 yýldýr Ýsrail'le iliþkiler
asgariye indirilmiþtir. Üstün Hizmet Madalyasý töreninde Baþbakanýmýzýn yaptýðý konuþmada açýkça ortadadýr.
Konuþmasýný akýl sahiplerinin bir kez daha
okumalarýný tavsiye ediyoruz. Sayýn Baþbakan
Müslümanlarý teröristlerle birlikte deðerlendirilmesini, anýlmasýný doðru bulmadýðýný söylemiþtir. Barýþýn üzerinde durmuþ, Ehli kitabýn
barýþ yanlýþý olmasý gerektiðini söylemiþ, orada bulunanlara barýþ yanlýsý bir Müslüman ve
Lider olarak tavrýný ortaya koymuþtur. Ýsrail'e
de kandan, savaþtan, kavgadan uzak durun
mesajý vardýr. Üstün Hizmet Ödülü, þahsa deðil Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsilen
Baþbakanýna verilmiþtir" diyerek sözlerini tamamladý.
Haber Servisi
Þöförler Cemiyeti Ayný
Plakayý 2 araca vermiþ!
Hikmet Aþan isimli vatandaþ satýn aldýðý
Motorsikletinin Plakasýnda baþka harf, Ruhsatýnda ise baþka harflerin yazýlý olduðunu
ifade ederek Cemiyet tarafýndan ayný plakanýn 1 motorsiklet ve 1 araç olmak üzere 2 ayrý vasýtaya ayný plakanýn verildiðini iddia etti.
Baþýndan geçen yaþadýðý ilginç olayý anlatan
Hikmet Aþan," Motorsiklet satýn aldýk. Sigorta ruhsat iþlemlerini sigortacý bir arkadaþýmýz
takip etti. Þöförler Cemiyeti Motorsiklete 19
UN 880 no lu Plakayý basmýþ. Meðerse Ruhsatta yazýlý olan ve basmasý gereken doðru ise
Plaka 19 KE 880 dir. Emniyet haklý olarak
yanlýþlýðýn Þöförler cemiyeti tarafýndan yapýldýðýný ve düzeltmesi gereken adres olarak
orayý gösterdi. Düzeltelim diye gittik. Ancak
Cemiyet den Ýkinci kez Plaka basým parasý istediler. Kendi hatalarýný düzeltmek için para
istenmesini hoþ karþýlamadýk. Önemli olan
paranýn deðeri deðil yapýlan uygulamadýr.
Ayýptýr. Üstelik yanlýþ verdikleri Plakadan
Amasya da kullanýldýðýn öðrendiðim baþka
bir araç var. Ayný Plakayý bir Motorsiklete ve
baþka bir araca veren Cemiyetin hatasýný düzeltmek için tekrar para talep etmesini kamuoyunun taktirlerine sunuyorum" þeklinde konuþtu.
HABER
Hikmet Aþan
8 Ocak 2014 tarihinde proje ihalesi yapýlan Ýskilip þehir içme suyu þebekesi yenileme
altyapý inþaatý ihalesinin yapýmý öncesi Ýller
Bankasý yetkilileri Ýskilip'e gelerek proje üzerinde ve sahada geniþ çaplý incelemelerde
bulundular. Uygunluk kontrolleri yapýlarak
son etap çalýþmasý da tamamlandý.
Çalýþma kapsamýnda, Yazýkýran mevkiinde bulunan 150 tonluk deponun kapasitesi 500 tona, Kalede bulunan 450 tonluk deponun kapasitesi 800 tona çýkarýldý. Ayrýca
YEDAÞ'ýn arka kýsmýnda belirlenen 2 bin
tonluk su rezervi de þehir ana merkezi ile Sanayi Sitesini besleyecek.
Ýller Bankasý yetkilileri ve Belediye Su Ýþleri Birimi ile birlikte yapýlan çalýþmalar sonucunda gerekli hazýrlýklar tamamlandý. Genel Müdürlük onayýnýn ardýndan inþaat uygulama ihalesi
önümüzdeki günlerde yapýlacak.
Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'in bu çalýþma ile hem su rezervinin artacaðýný hem de kansero-
jen asbest borulardan tamamen kurtulmuþ olacaðýný
söyledi.
Baþkan Çatma, çalýþmaya yýl içinde baþlanmasýnýn
hedeflendiðini ve Belediye olarak her türlü desteðin
verileceðini sözlerine ekledi. Haber Servisi
Ýftar Çadýrýnda iftarý Erol Battal verdi
Çorum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan Çadýrý'nda hayýrseverler her gün
bin kiþiye iftar yemeði veriyor.
Ramazan çadýrýnda önceki
gün ise iftarý Tez Oksiyen sahibi Erol Battal verdi.
Ýftara, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper Zahir ve Tez
Oksijen sahibi Erol Battal'da
katýldý. Haber Servisi
Sungurlu Fen Lisesi temeli atýldý
Sungurlu Fen Lisesi'nin temeli düzenlenen törenle atýldý. Sungurlu'nun Akçay Mahallesinde bulunan
ve toplam 10 bin m2 alanda 7 bin 194 m2 inþaat alanýna sahip komplekste fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarý ile 16 derslikli okul binasý, 200 öðrenci kapasiteli pansiyon binasý ve 150 kiþilik tribün kapasiteli
spor salonu bulunuyor.
Temel atma törenine Vali Sabri Baþköy, Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Mili Eðitim Müdür
Vekili Yahya Çoban, diðer protokol üyeleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
Ýl Milli Eðitim Müdür Vekili Yahya Çoban ve Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu selamlama konuþmasý yaptý.
Konuþmasýnda yarý karlý bir kýþ gününde o dönemin kaymakamý ve belediye baþkaný ile okul arsasýna
bakmaya geldiðini ve etraflýca arsayý gezdiðini ifade
eden Vali Baþköy, "O zaman Anadolu Öðretmen Lisesi olarak yapýlmasý planlanan okulu, pansiyonu ve
spor salonunu, nasýl arsa üzerine oturtabiliriz diye
düþünmüþ idik. Bu sefer kýsmet daha da arttý ve arsaya Sungurlu Fen Lisesi'nin temeli atýyoruz.
Fen Liseleri eðitim seviyelerinin yükselmesinde
hem bulunduðu ile, hem de bulunduðu ilçeye ciddi
katký yapýyor. Bu sene üniversiteye yerleþtirme sýnavýnda Çorum Fen Lisesi'nden bir kýzýmýz Türkiye 9.
su oldu. Kendisini de bu baþarýsýndan dolayý Hitit Altýný ile taltif ettim. Ýnþallah buradan da hem Çorum'un hem de Sungurlu'nun yüzünü ak edecek çok
baþarýlý öðrenciler çýkacak. Dört tane Fen Lisesi ili-
mizde olduðuna göre bu baþarýmýzýn ve baþarý çýtamýzýn biraz daha yükseðe çýkacaðýna inanýyoruz" dedi.
Baþka bir noktaya daha dikkat çeken Vali Baþköy,
"Bu okullar arsalar üzerine yapýlýyor, elimizde arsa
olduðu zaman okul yapýlmasý hususu daha kolay
oluyor. Dolayýsý ile daha önce yapmýþ olduðum çaðrýyý yineliyorum. Elinde arsasý olan ve ben hayýr yapmak istiyorum. Yapýlacak okula da annemin adýný,
babamýn adýný, her ikisinin birlikte adýný veya ailemizin adýnýn verilmesini istiyorum diye düþünen hayýrsever aileler lütfen bizimle irtibata geçsinler. Onlarýn
verdiði arsalara okullar yapalým. Bu manada bütün
Çorum'lu hemþehrilerimi tekrar hayýrseverlik yarýþýna davet ediyorum. Arsa stoðumuzu geliþtirdiðimiz,
doldurduðumuz ve arttýrdýðýmýz nispette hem okulda
hem huzur evlerinde hem saðlýk hem de spor tesislerinde çok hýzlý hareket edebiliyoruz. Ben hemþehrilerimin bu duyarlýlýðýnýn artarak devam edeceðine inanýyorum. Biraz sonra dualarla beraber temel atacaðýz.
Bu aþamaya kadar çok kurumun, birimin ve arkadaþlarýmýzýn emeði geçti. Buradan Milli Eðitim Müdürlüðündeki arkadaþlarýma, Ýl Özel Ýdaresindeki Mühendis arkadaþlarýmýza, Ankara'dan projenin kabulü ve
ödenek konusunda gayret gösteren sayýn vekillerimize ve her þeyden önce buraya gelen herkese teþekkür
ediyorum. 16 Mart 2016 tarihinde açýlacak olan Fen
Lisemiz hayýrlý ve uðurlu olsun. Þimdiden Ramazan
Bayramýnýz mübarek olsun" þeklinde kaydetti.
Yapýlan duadan sonra, Vali Baþköy ve deðer protokol üyelerinin temel atma butonuna hep birlikte
basmalarý ile ilk harç atýldý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
22 TEMMUZ 2014 SALI
SPOR
11
Lige deplasmanda baþlayacak
olan Çorum Belediyespor'un
Teknik Direktörü Yavuz
Ýncedal fikstürü deðerlendirdi
Belediyespor'da yeni sezonun ilk krizi yaþanýyor. Emir'in
yönetim tarafýndan antrenmanlara çýkarýlmadýðý iddia edildi
Emir kadro dýþý!
Çorum Belediyespor'da
Emir Gökçe krizi aþýlamýyor.
Golcü futbolcunun kadro dýþý býrakýldýðý iddia edildi.
Geçtiðimiz sezon 12 golle takýmýn en golcü futbolcusu
olan Emir Gökçe ile kýrmýzý
siyahlý yönetim arasýndaki
sözleþme uzatma krizi bir
türlü aþýlmadýðý ve futbolcunun yönetim tarafýndan kadro dýþý býrakýldýðý iddia edildi.
Çorum'da devam eden ilk
etap çalýþmalarýna katýlan ve
geçtiðimiz günlerde 5 futbolcunun sözleþme uzatmasýna
raðmen Emir ile Murathan
sözleþme
yenilememiþti.
Murathan Buruþ ayaðýndaki
sakatlýða raðmen antren-
manlara katýlýrken Emir'in son
iki çalýþmaya çýkmamasý üzerine kýrmýzý siyahlý yönetim ile
Emir arasýnda sözleþme konusunda sýkýntýlar olmasý nedeniyle futbolcunun yönetim tarafýndan antrenmanlara çýkarýlmadýðý ileri sürüldü.
EMÝR, AYRILMAK
ÝSTÝYOR!
Golcü oyuncu Emir Gökçe'nin takýmdan ayrýlmak istediði bu isteðini yönetime bildirdiði gelen haberler arasýnda yer
alýrken kýrmýzý siyahlý yönetimin ise belirlenen bonservis
ücretini getirmesi halinde futbolcunun ayrýlmasýna müsaade
edeceði öðrenildi.
ADNAN YALÇIN
Fatihle bugün
imzalanabilir
Çorum Belediyespor'un kaleyi emanet etmeyi düþündüðü Altay'ýn
kalecisi Fatih Kaldan ile bugün imza aþamasýna gelmesi bekleniliyor.
Dün 3. Liglerin fikstür çekimi için Ankara'ya giden Belediyespor
Ýdari As Baþkaný Fatih Özcan tarafýndan Çorum'a getirilen kaleci Fatih Kaldan'ýn akþam saatlerinde Çorum'a gelerek yönetimle masaya
oturmasý ve bugünde imza atmasý bekleniliyor.
ADNAN YALÇIN
Fatih Özcan-Fatih Kaldan
Ýncedal:
iyi takým olmanýz
ve nasýl bitirdiðiniz
önemli
Çorum Belediyespor'un fikstür çekimini deðerlendiren Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal, ' Grupta iddialý takým sayýsý fazla
ancak lig devam ederken fikstürün dezavantajlý mý veya avantajlý mý olacaðýný görebiliriz .Baþlangýcýnýz kötü olabilir ancak
nasýl bitireceðiniz önemli' dedi.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele
edecek olan kýrmýzý siyahlýlarýn fikstür deðerlendirmesi yapan tecrübeli teknik adam
' Grupta iddialý takým sayýsý oldukça fazla.
Diðer iki gruptan daha güçlü grupta yer
alýyoruz. Fikstürde iddialý takýmlarla oynayacaðýnýz maçlarýn daðýlýmý elbette önemli.
Ýddialý takýmlarla üst üste gelen maçlar elbette lig sýralamasýný etkiler. Ancak fikstü-
rün dezavantajlý mý veya avantajlý mý, olduðunu ancak lig devam ederken görebiliriz. Bizde grubun güçlü ve iddialý takýmýyýz
fakat biz takým olarak ortaya bir þeyler koyarsak, istikrarý yakalarsak fikstür kolay
olur, biz istikrarý yakalayamazsak fikstür
bizin için çok þey ifade etmez. Önemli olan
bizim takým olarak iyi iþlere imza atmamýz.
Ancak þunu söyleyebilirim bizde kesinlikle
bu sezon zirveye oynayacaðýz. Ben ligin
çok çetin geçeceðini düþünüyorum. Lige
nasýl baþladýðýnýz deðil, ligi nasýl bitirdiðiniz önemlidir.
Grubumuzda eþit güçte takým sayýsý
çok bu nedenle ben bu sezon çok sayýda
beraberlikler yaþanacaðýný düþünüyorum.
Grupta Tuzla, Batman Petrolspor, Darýca
Gençlerbirliði gibi transferde çok para harcayan takýmlar var. Ancak bu fazla para
harcayan takýmlarýn ligde baþarýlý olacaðýnýn garantisi yok. Þampiyonluðu çok para
harcayan deðil, iyi takým olabilenler kazanýr. Biz iyi takým olmak için çok çalýþacaðýz
ve sezon sonunda gülen taraf olmak için
elimizden gelen gayreti göstereceðiz. Yeni
sezon tüm takýmlara hayýrlý olsun" dedi.
ADNAN YALÇIN
Ýlk rakip deplasmanda
Kýzýlcabölükspor
3. Ligin fikstürü çekildi. 3. Lig 7 Eylül 2014 Pazar günü oynanacak
karþýlaþmalarla baþlayacak. Belediyespor ikinci yarýda ligdeki son 4
maçýnýn 3'ünü deplasmanda oynayacak
Çabuk düþün, çabuk oyna!
Çorum Belediyespor dün yaptýðý antrenmanlarla gelecek
sezonun hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kýrmýzý siyahlýlar dün sabah ve öðleden sonra olmak üzere günde çift antrenman
yaptý.Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve ekibi yönetimine yapýlan çalýþmada sakatlýklarý süren Oðuzhan Yalçýn ve Murathan Buruþ takýmdan ayrý yer hareketleri yaparken kýrmýzý siyahlýlarýn golcüsü Emir Gökçe ise çalýþmalara katýlmadý.
Yeni transfer Turgay An ise takýmdan ayrý düz
koþularla yeni takýmýyla ilk antrenmanýna çýktý.
Isýnma hareketleri ve süreli tempolu koþularla baþlayan sabah çalýþmasý yarý alanda taktik
çalýþmayla tamamlandý. Antrenmanýn ilk bölümünde bir grup koþularýný yaparken diðer grup
ise topla teknik çalýþma yaptý. Koþularda futbolcularýn artan tempo nedeniyle zorlandýklarý görülürken teknik adam temponun daha artacaðýný söyledi. Tempolu koþularýn aralarýnda yer çalýþmalarý ile karýn kasý çalýþmalarý gerçekleþtirildi.
Tempo koþularýnýn ardýndan antrenmanýn
son bölümünü taktik çalýþmaya ayýran teknik direktör Yavuz Ýncedal, dar alanda yapýlan çift kalede çabuk pas ve çabuk oyun ile gol çalýþmasý
yaptýrdý. Teknik adam taktik çalýþmasý sýrasýnda
futbolcularýna sürekli olarak çabuk düþünmeleri ve oynamalarý yönünde ikazlarda bulundu.
Öðleden sonra yapýlan çalýþma saat 18.30'da baþlarken
antrenmanda kondisyona ve taktik çalýþmaya dayalý çalýþmalar yapýldý. Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý çalýþmalarla ilk etap hazýrlýklarýný sürdürecekler.
ADNAN YALÇIN
Fenerbahçe Basketbol Okulu
sporcularý diþ taramasýndan geçti
Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcularýnýn diþ taramasýndan geçti.
Minik sporcularýn diþ kontrolleri Diþ Hekimi Esin Göbüt Gökgöz ve asistaný tarafýndan gerçekleþtirildi. Kontroller hakkýnda bilgiler veren Gökgöz, " Geleceðimizin meþaleleri olan gençlerimiz ve çocuklarýmýzýn her gün daha fazla kirletilen dünyada temiz ve faydalý uðraþlarýnýn olmasý çok sevindirici. Bu anlamda
çocuklarýmýza destek veren hocalarýmýza ve Fenerbahçe Spor Kulübüne çok teþekkür ediyorum. Bizlerde aðýz ve diþ saðlýðý hakkýnda hatýrlatmalar yaparak
önemini vurgulamaya çalýþtýk. Nesillerimizin bilinçli, saðlýklý ve baþarýlý olmasý
temenni ediyorum" dedi. Diþ taramasýnýn sonunda günün anýsýna fotoðraf çektiren sporcular diþ hekimi Esen Gübüt Gökgöz ve asistanýna emeklerinden dolayý teþekkür ederek hediye verdiler. SPOR SERVÝSÝ
2014-2015 Sezonu Spor Toto 3. Lig
fikstürü Ankara'da çekildi. Marriott
Otel'de gerçekleþen fikstür çekimine TFF
yetkililerinin yaný sýra Spor Toto 2. Lig kulüp yetkilileri katýldý.
Spor Toto 3. Lig'de 2014-2015 sezonu 7
Eylül 2014'te baþlayacak ve 10 Mayýs
2015'te sona erecek.
18'er takýmlý 3 gruptan oluþan Spor Toto 3. Lig karþýlaþmalarý 7 Eylül 2014 Pazar
günü oynanacak maçlarla start alacak. Çorum Belediyespor sezonun ilk karþýlaþmasýný Denizli deplasmanýnda Kýzýlcabölüksporla oynayacak. Belediyespor 3. Ligde 3
yýlýna girerken lige yine üçüncü kez deplasmanda baþlayacak.
Belediyespor ligin ilk yarýsýnda 9 karþýlaþmayý evinde oynarken, 8 karþýlaþmasýný
deplasmanda oynayacak.
BELEDÝYESPOR'UN ÝLK YARI MAÇLARI ÞÖYLE: Kýzýlcabölükspor (D), Sebat
Proje Trabzon Akçaabat (Ý), Zonguldak
Kömürspor (D), Tire 1922 Spor (Ý), Kýrýkhanspor (D), Manavgatspor (Ý), Ýstanbulspor A.Þ (D), Adliyespor(Ý), Niðde Belediyespor (D), Çatalcaspor (Ý), Tuzlaspor (D),
Þekerspor (Ý), Bozüyükspor(D), Batman
Petrolspor (Ý), Gaziosmanpaþaspor(Ý), Darýca Gençlerbirliði (D), Bursa Nilüferspor(Ý)
Grupta ilk yarý 21 Aralýk'ta sona ererken ikinci yarý 25 Ocak'ta baþlayacak olup,
lig 10 Mayýs'ta sona erecek. Maçlar sonun-
da 1. olan takým doðrudan 2.lige yükselirken, 2., 3., 4. ve 5. sýrayý alan takýmlar ise
play-off'a yükselecek. Son 3 sýrada yer alan
takýmlar Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düþecek.
1 HAFTADA ÜÇ MAÇ OYNANACAK
Çorum Belediyespor için kritik hafta ligin 7. Haftasýnda baþlayacak. Kýrmýzý siyahlýlar 1 hafta içinde 3 karþýlaþma oynayacaðý kritik haftaya 18 Ekim Cumartesi günü
deplasmanda Ýstanbulspor maçý ile baþlayacak. Hafta arasý mesaide 22 Ekim Çarþamba günü Çorum'da Adliyespor'u konuk edecek olan Çorum Belediyespor 26
Ekim Pazar günü Niðde Belediyespor ile
deplasmanda karþýlaþacak.
BELEDÝYESPOR LÝGÝN SON 4
HAFTASINDA 3 DEPLASMANA
ÇIKACAK
Geçtiðimiz sezon play off þansýný son
haftalarda kaybeden kýrmýzý siyahlýlarý yeni
sezonda da kritik son hafta maçlarý bekliyor. Belediyespor ligin son 4 karþýlaþmasýnýn 3'ünü deplasmanda oynayacak. Ligin
son 4 haftasýnda girildiðinde 31. Haftada
deplasmanda Batman Petrolspor'a konuk
olacak olan temsilcimiz, 32. Haftada Gaziosmanpaspor ile yine deplasmanda karþýlaþýrken, 33. Haftada Darýca Gençlerbirliði
ile evinde karþýlaþacak ve ligi yine deplasmanda Bursa Nilüferspor maçý ile tamamlayacak.
ADNAN YALÇIN
Golcü antrenmana çýktý
Çorum
Belediyespor'un yeni transferi Turgay An dün yeni takýmýyla
ilk kez antrenmana çýktý.
Ulukavak Sahasý'nda yapýlan sabah çalýþmasýn katýlan Turgay takýmdan ayrý
belirlenen program dahilinde çalýþmasýný yaptý.
Belediyespor'da Emir kadro dýþý
Çorum Belediyespor'da Emir Gökçe krizi aþýlamýyor.
Golcü futbolcunun kadro dýþý býrakýldýðý iddia edildi. Geçtiðimiz sezon 12 golle takýmýn en golcü futbolcusu olan Emir
Gökçe ile kýrmýzý siyahlý yönetim arasýndaki sözleþme uzatma krizi bir türlü aþýlmadýðý ve futbolcunun yönetim tarafýndan kadro dýþý býrakýldýðý iddia edildi.
Haberin devamý Sayfa 11'DE
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
22 TEMMUZ 2014 SALI
ÇORUM BELEDÝYESPOR
1.HAFTA
07.09.2014
2.HAFTA
14.09.2014
3.HAFTA
21.09.2014
4.HAFTA
28.09.2014
5.HAFTA
06.10.2014
6.HAFTA
12.10.2014
7.HAFTA
18.10.2014
Teknik Heyet
8.HAFTA
22.10.2014
9.HAFTA
26.10.2014
1. GRUP
1.DEVRE
10.HAFTA
02.11.2014
11.HAFTA
09.11.2014
12.HAFTA
16.11.2014
13.HAFTA
23.11.2014
14.HAFTA
30.11.2014
15.HAFTA
07.12.2014
16.HAFTA
14.12.2014
17.HAFTA
21.12.2014
2014-2015
FÝKSTÜRÜ
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN