T.C
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Akademik Teşvik Komisyonu
Toplantı No: 2016/
1
12/01/2016
Üniversitemiz Akademik Teşvik Komisyonu Prof.Dr.Murat DOĞAN başkanlığında toplanarak akademik
personelin 2015 yılı akademik teşvik ödeneği ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almıştır.
1. Üniversitemiz BAP Koordinasyon Birimi tarafından uygulanan aşağıdaki destek programlarının
proje faaliyetleri kapsamında akademik teşvik ödeneği hesaplamalarında dikkate alınmasına,
a. Normal Araştırma Projesi
b. Çok Disiplinli Araştırma Projesi
c. Öncelikli Alan Araştırma Projesi
d. Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi
e. Yüksek Lisans Tez Projesi
f. Tıpta Uzmanlık Tez Projesi
g. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projesi
h. Doktora Tez Projesi
i. Sanayi İşbirliği Projesi
2. Akademik teşvik ödeneği başvurularında araştırmacıların her bir faaliyet türü için sunmaları
zorunlu olacak bilgi ve belgelerin ekte verildiği şekilde uygulanmasına,
3. Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru takviminin ekte verildiği şekilde yürütülmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Murat DOĞAN
Rektör Yardımcısı
Komisyon Başkanı
Prof.Dr.Mustafa SOYLAK
Üye, Koordinatör
Prof.Dr.Hasan YETİM
Üye
Prof.Dr.Selim KURTOĞLU
Üye
Prof.Dr.Mustafa ARGUNŞAH
Üye
Prof. Dr.Celaleddin ÇELİK
Üye
Prof.Dr.Kurtuluş KARAMUSTAFA
Üye
Prof.Dr.N. Oya LEVENDOĞLU ÖNER
Üye
Prof.Dr.Halit YETİŞİR
Üye
Doç.Dr.Esma Uzunhisarcıklı
Üye
Doç.Dr.Nazmi Sarıtaş
Üye
Doç.Dr.Hasan BOZGEYİKLİ
Üye
Yrd.Doç.Dr.Ceyhan YÜCEL
Üye
Yrd.Doç.Dr.Fatih BİRTEK
Üye
Ek - 1. Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Süreç
Son Tarih
YÖKSİS Bilgilerinin doldurularak çıktıların alınması için son gün
22 Ocak 2016
YÖKSİS Çıktısı, Kanıtlayıcı Belgeler ve Akademik Teşvik Komisyonu
tarafından belirlenen belgeler kullanılarak ilgili Ön İnceleme Heyetlerine
22 Ocak 2016
Başvuru için son gün
Ön İnceleme Heyetleri tarafından Değerlendirmelerin tamamlanması için
son gün
Ön İnceleme Heyetlerinin değerlendirme kararlarının birimler tarafından
Akademik Teşvik Komisyonuna iletilmesi için son gün
Akademik Teşvik Komisyonunda nihai kararların verilmesi ve sonuçların
internet sitesinde ilan edilmesi
5 Şubat 2016
8 Şubat 2016
15 Şubat 2016
Senatoya itiraz için son gün
19 Şubat 2016
Senatonun itirazları sonuçlandırması
26 Şubat 2016
Ek – 1. Faaliyet Türlerine Göre Kanıtlayıcı Belgeler
(1) PROJE
1. Destekleyen kuruluş tarafından onaylı olan ve projenin sonuçlandığını (kapatıldığını) gösteren
belge.
(2) ARAŞTIRMA
1. Üniversite ve araştırmanın ilgili olduğu kurum tarafından hazırlanarak onaylanmış olan
araştırmanın başlatılmasına yönelik belge.
2. Araştırmanın sonuç raporunun üniversite ve çalışmanın ilgili olduğu kurum tarafından
onaylandığını gösteren belge.
(3) YAYIN
1. Araştırma Kitabı, Ders Kitabı, Kitap Editörlüğü, Kitap Tercümesi, Kitap Tercümesinde
Editörlük için,
a. Kitabın kapak, basım bilgileri ve içindekiler sayfalarının yer aldığı doküman.
b. Ulusal Yayınevleri için,
i. İlgili yayınevinin en az 3 yıl ulusal düzeyde düzenli olarak faaliyet gösterdiğini ve aynı
alanda farklı yazarlara ait en az 5 kitap yayımlamış olduğunu gösteren belge veya
internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri
sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de
belirtilmelidir.
ii. Üniversitemiz kütüphanesinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının
kütüphanesinden temin edilen ve dikkate alınan yayınevinin yayınlarının ilgili
kütüphane tarafından kataloglandığını gösteren belge veya internet sitesinden
alınan ekran görüntüsü sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması
durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
c. Uluslararası Yayınevleri için,
i. İlgili yayınevinin en az 5 yıl uluslararası düzeyde düzenli olarak faaliyet gösterdiğini ve
aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olduğunu gösteren belge
veya internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri
sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de
belirtilmelidir.
ii. Üniversitemiz kütüphanesinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının
kütüphanesinden temin edilen ve dikkate alınan yayınevinin yayınlarının ilgili
kütüphane tarafından kataloglandığını gösteren belge, yazı veya internet sitesinden
alınan ekran görüntüsü sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması
durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
2. Kitap Bölümü için,
a. Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfaları ve ilgili bölümün yer aldığı tek bir
dosya.
b. (1) Nolu maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen ilgili belge ve bilgilerin sunulması
zorunludur.
3. Ansiklopedide Konu/Madde Yazarlığı
a. Ansiklopedinin kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfası ve ilgili konunun/maddenin yer
aldığı tek bir dosya.
b. İnternet ortamda yayımlanan ansiklopediler için ilgili konunun/maddenin bulunduğu
web sitesinin adresi ve konunun/maddenin yer aldığı internet sayfasının ekran
görüntüsü.
c. (1) Nolu maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen ilgili belge ve bilgilerin sunulması
zorunludur.
4. Dergi Editörlüğü
a. Hakemli dergilerdeki editörlük görevleri için ilgili yılda yayımlanmış dergi sayılardan
hangisi için başvuru yapılıyor ise, ilgili sayının editörler kurulunu gösteren belge veya
internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması
durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
b. Derginin son 5 yıldır yayımlandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet
sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması
durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
5. Kitap/Dergi Editörler Kurulu Üyeliği
a. Hakemli dergilerdeki editörler kurulu üyeliği görevleri için,
i. İlgili yılda yayımlanmış dergi sayılardan hangisi için başvuru yapılıyor ise, ilgili sayının
editörler kurulunu gösteren belge veya internet sayfası ekran görüntüleri
sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı
internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
ii. Derginin son 5 yıldır yayımlandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı
internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri
sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de
belirtilmelidir.
b. Kitap editörler kurulu üyeliği için,
i. Kitabın kapak, basım bilgileri ve editörler kurlunu gösteren sayfalarının yer aldığı tek
bir dosya.
ii. (1) Nolu maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen ilgili belge ve bilgilerin sunulması
zorunludur.
6. Özgün Makale
a. SCI-EXP, SSCI ve AH&CI indekslerinde taranan dergilerdeki makaleler için,
i. Yayımlanmış makalenin ilk sayfasının örneği sunulmalıdır.
ii. Derginin ilgili indekslerde tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü
sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı
internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
iii. Derginin son 5 yıldır yayımlandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı
internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri
sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de
belirtilmelidir.
b. Diğer alan indekslerine giren veya indekslere girmeyen dergilerde yayımlanan makaleler
için,
i. Yayımlanmış makalenin ilk sayfasının veya tümünün örneği,
ii. Derginin son 5 yıldır yayımlandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı
internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri
sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de
belirtilmelidir.
7. Ses veya Görüntü Kaydı
a. Performansa dayalı etkinliğin ulusal veya uluslararası niteliğini ve dikkate alınan yılda
yayımlanmış olduğunu gösteren belge,
b. Bestecilik, yorumculuk, koreograflık, rejisörlük, oyun yazarlığı, dramaturji ve sahne
tasarımı için etkinliğin ulusal veya uluslararası boyutunu ve dikkate alınan yılda
yayımlanmış olduğunu gösteren belge.
c. CD, DVD veya benzeri ortamdaki kayıtlara yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığınca bandrol
verildiğini gösterir belge.
8. Bilirkişi Raporu
a. Yetkili kurum veya kurullar tarafından görevlendirme yazısı
b. Düzenlenen raporun örneği
c. Raporun teslim edildiğini/kayıt altına alındığını gösteren belge
(4) TASARIM
1. Kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konulmuş tasarımlar
için, tasarımı ve uygulamaya konulduğu yılı belirten belge sunulmalıdır.
2. Bilimsel yayınla tescillenmiş tasarımlar için, yayının kapak sayfası veya yayımlanmış halinin
örneği sunulmalıdır.
3. Diğer tasarımlar için, ilgili tasarımın yetkili kurul veya mercilerce tescillendiğini veya
uygulamaya konulduğunu gösteren belge.
4. Faydalı Obje çalışmaları için TSE veya TPE tescil belgesinin örneği sunulmalıdır.
(5) SERGİ
1. Serginin özgün kişisel sergi veya davetli/yarışmaya dayalı karma sergi niteliğinde olduğunu
gösteren, sergi tarihini ve yerini belge sunulmalıdır.
2. Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası nitelikte olduğuna dair bölüm, anabilimdalı veya
anasanatdalı kurulu kararı sunulmalıdır.
(6) PATENT
1. TPE veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesinin nüshası.
(7) ATIF
1. Kitaplarda Yapılan atıflar için, Kitabın kapak, basım ve kaynakçalar sayfaları ile atıf yapılan
sayfasını gösteren doküman sunulmalıdır. Basım sayfası kitabın yayınevi, basım yılı ve telif
haklarına yönelik bilgilerin bulunduğu sayfadır. Eğer gerekli bilgiler internet sayfalarından
elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere yönelik web sayfası ekran görüntülerinin sunulması da
yeterlidir. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet
sitesinin adresi de belirtilmelidir.
2. SSCI, ESCI-Exp, AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için, Web of Science’ın web
sayfası üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama sonucunda, araştırmacının yayınlarına atıf
yapan diğer yayınların listesine ait web sayfası ekran görüntüsü sunulmalıdır. İnternet sayfası
görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de
belirtilmelidir.
3. Alan indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için,
a. Her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası ve kaynakçaların yer aldığı
sayfa sunulmalıdır. Eğer gerekli bilgiler internet sayfalarından elde edilebiliyor ise
ilgili bilgilere yönelik web sayfası ekran görüntülerinin sunulması da yeterlidir.
İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet
sitesinin adresi de belirtilmelidir.
b. Derginin tarandığı alan indeks(ler)ini gösteren belge veya web sayfası ekran
görüntüsü sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda
görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
4. Diğer hakemli uluslararası veya ulusal dergilerdeki atıflar için, her bir atfın yapıldığı yayının ilk
sayfası, atıf yapılan sayfası ve kaynakçaların yer aldığı sayfa sunulmalıdır. Eğer gerekli bilgiler
internet sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere yönelik web sayfası ekran
görüntülerinin sunulması da yeterlidir. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda
görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
(8) TEBLİĞ
1. Tebliğin ilk sayfası veya tümüne ait örneği sunulmalıdır.
2. Katılım Belgesi veya yazarlardan en az birisinin ilgili etkinliğe katıldığını gösteren belge: Teşvik
başvurusunu yapan veya bildiride ismi bulunan ortak yazarlardan birisi adına düzenlenmiş
belgenin sunulması yeterlidir. Katılım belgesi İngilizce dışında bir dilde hazırlanmış ise dekan,
müdür veya bölüm başkanı tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi de sunulmalıdır.
3. Etkinliğin bilim kurulunda en az 5 yabancı araştırmacı bulunduğuna dair belge, broşür veya
internet sitesi ekran görüntüsü sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması
durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
(9) ÖDÜL
1. Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası.
2. Bilim ve sanat kurulu olan kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinlikler
tarafından verilen ödüller için, ilgili etkinlik ve etkinliğin yetkili kurullarına yönelik bilgiye
erişmeye imkan sağlayacak broşür, kitapçık veya internet sayfası ekran görüntüsü
sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet
sitesinin adresi de belirtilmelidir.
Download

oy birliği ile karar verilmiştir.