T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
12 Ocak 2016
SALI
Sayı : 29591
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 72. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 10 uncu maddesi 31/12/2015 tarihinde, 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 57 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 85 inci maddesinin dördüncü fıkrası 31/12/2017 tarihinde,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/12/2011
28155
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
5/12/2012
28488
2-
17/1/2014
28885
—— • ——
Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/4/2009 tarihli ve 27199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) En az son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp,
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
c) 6 ncı maddede belirtilen program türüne göre, Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre
belirlenen B1 düzeyi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan
Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS)
en az 60 ve B2 düzeyi için en az 75 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilen Eşdeğerlikler Tablosunda gösterilen yabancı dil sınavlarından
eşdeğer puanı almış olmak. Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirilmeye alınabilmesi için,
sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemiş olması gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son iki cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan
programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilere 2547 sayılı
Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”
“(3) Öğrencilerin hazırlık sınıfında geçirdikleri öğrenim süresi, kayıt oldukları programlar için 2547 sayılı Kanunda öngörülen sürelerin dışındadır.”
“(5) Trakya Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak koşuluyla Senatonun belirleyeceği
kontenjan dahilinde dinleyici öğrenci kabul edilebilir. Belirlenen kontenjandan daha fazla başvuru olduğu takdirde, öğrencilerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav puanları esas
alınır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/4/2009
27199
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
22/11/2009
27414
2-
20/4/2011
27911
3-
28/1/2013
28542
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No
İşyeri
: 2016/1
: MNA Tab. Tem. Hiz. İnş. Bil. Ot. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ARÇ Tem. İnş. Güv. Nak. Yem. Ürt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.
Ortak Girişimi Çamtepe Mah. Polis Çıkmazı No:1 K:2
Narlıdere/İZMİR (Merkez)
SGK Sicil No
: 1009314.004
Tespiti İsteyen : Genel-İş Sendikası
İnceleme
: MNA Tab. Tem. Hiz. İnş. Bil. Ot. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.ARÇ Tem. İnş. Güv. Nak. Yem. Ürt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nde Bakanlığımızca
yapılan incelemede; Patnos Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğünde hizmet alım sözleşmesi
ile park bahçe işleri, fidan dikimi ve itfaiye işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: MNA Tab. Tem. Hiz. İnş. Bil. Ot. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. - ARÇ Tem. İnş.
Güv. Nak. Yem. Ürt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin; Patnos Belediyesine bağlı
Fen İşleri Müdürlüğü adresinde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları
Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî
Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci
maddesi gereğince karar verilmiştir.
—— • ——
KURUL KARARI
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)
YARGI İLÂNLARI
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/151
Karar No : 2015/62
EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak, 4733 Sayılı Kanuna
Muhalefet suçundan sanık Bulgaristan uyruklu, Ġsa ve Zinka kızı, 20.03.1981 Plovdıv D.lu. halen
Kalina No: 13 - Plovdıv - Bulgaristan adresinde oturur DIANA STEFANOVA KOVACHEVA
hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce; her ne kadar sanığın 4733 sayılı Yasaya
muhalefet suçunu iĢlediği iddiasıyla 4733 sayılı kanunun 8/4 maddesi uyarınca kamu davası
açılmıĢ ise de; yüklenen eylemin kaçakçılık suçuna uyduğu, ayrıca bu suçu oluĢturmadığı
anlaĢılmakla mükerrer açılan davanın CMK.'nun 223/7 maddesi gereğince REDDĠNE, sanığın
ticari amaç ile eĢyayı gümrük iĢlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçunu iĢlediği sabit
olduğundan, eylemine uyan 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK. 62, 52/2 maddeleri gereğince 10 ay
hapis ve 200,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, Suçun iĢlenmesindeki özellikler ve
suçun ekonomik suç olduğu dikkate alınarak, sanığa verilen 10 ay hapis cezasının TCK.'nun 50/1-a
maddesi gereğince takdiren adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmesine, adli para cezasının
300 gün üzerinden hesaplanarak bir günlük karĢılığının TCK.'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın
ekonomik ve diğer Ģahsi halleri göz önünde bulundurularak 20,00 TL olarak belirlenmesine ve
sanığın sonuç olarak 6.000,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK.‘nun 52/4
maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen 6.000,00.TL adli para cezasının
miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eĢit taksitte
ödemesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının
tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, TCK 52/4
maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 200,00-TL adli para
cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eĢit
taksitte ödemesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının
tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, sanıklardan ele
geçirilen ve yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan kaçak eĢyaya mahsus tespit varakasında
yazılı eĢyaların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı yasanın 13. maddesinin atfı
ile TCK.‘nun 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESĠNE dair verilen hükmün tebligat ve
yazıĢmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık DIANA STEFANOVA KOVACHEVA'ya
tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
3 - Ġlan masrafının sanıktan alınmasına, Ġlanın bir suretinin Mahkeme Ġlan Tahtasında 1 ay
süre ile ilan edilmesine karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
11574
—————
Esas No : 2013/421
Karar No : 2015/252
Transit rejimi kurallarına aykınlık (mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Marınov
ve Nına'dan olma, 07.05.1982 Bulgaristan/Kazanlık doğumlu olup halen Sarıvan No: 36, Daire: 61,
Kat: 4- Kazanlık - Bulgaristan adresinde oturur HRISTO MARINOV HRISTOV hakkında
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
mahkememizce sanığın 4926 sayılı yasanın 3/a-2 maddesi delaletiyle 4/a-2, 5/son maddeleri
gereğince cezalandırılması istemi ile dava açılmıĢ ise de; Sanık hakkında kaçakçılık suçundan
4926 Sayılı Yasanın 3/a-2, 4/a-2, 5/son maddeleri uyarınca kamu davası açılmıĢ ise de; yüklenen
suçun 8 yıllık zamanaĢımı süresinin ilk karar tarihi olan 26/12/2006 tarihi ile 26/12/2014 tarihleri
arasında dolduğu anlaĢılmakla sanık hakkındaki kamu davasının TCK.nun 66/1-e, CMK nun
223/8 maddesi uyarınca DÜġMESĠNE, suça konu olan nitelikleri KEMTV de yazılı eĢyaların
bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 4926 sayılı yasanın 4/4 ve TCK nun 54 maddeleri
uyarınca MÜSADERESĠNE, suçun iĢlenmesinde kullanılan ve ilk kararda müsaderesine karar
verilen PB 8061 XH plakalı aracın karar gereği müsadere edilmesine yer olmadığına fiilen el
konulmuĢ ise karar gereğince iadesine, tasfiye edildi ise tasfiye bedelinin sahibine yada yasal
temsilcisine iadesine dair verilen hükmün tebligat ve yazıĢmalara rağmen tebliği mümkün
olmadığından sanık HRISTO MARINOV HRISTOV'a tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
3 - Ġlan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan
tahtasında 1 ay süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
11575
—————
Esas No : 2014/83
Karar No : 2015/176
EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan
uyruklu, Atanas ve Velıcka'dan olma, 08.04.1976 Svılengrad D.lu. Bulgaristan-Svılengrad
nüfusunda kayıtlı olup halen Sarafovo Angel Dimitrov Sk. No: 88-Burgas-Bulgaristan adresinde
oturur STOYAN ATANASOV YANAKIEV hakkında yapılan yargılama sonunda;
1 - Mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, 4/2, TCK. 62, 52/2, 52/4 maddeleri
gereğince 2 yıl 6 ay hapis ve 15.000,00.- TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK.52/4
Maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 15.000,00.-TL. adli para
cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 24 eĢit
taksitte ödenmesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin
tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalannın hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına,
2 - Sanığa verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanığın TCK.'nun
53. maddesinin 1. fıkrasının a, b, c, d, e bentlerindeki haklardan, kendi altsoyu üzerindeki velayet,
vesayet ve kayyımlık yetkileri hariç mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya
kadar, 53/3 maddesi uyarınca hükümlünün koĢullu salıverilmesi halinde kendi altsoyu üzerindeki
velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koĢullu salıverilme tarihine kadar yoksun
bırakılmasına,
3 - Sanıklardan ele geçirilen ve yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan toplamı kaçak
eĢyaya mahsus tespit varakalarında yazılı cep telefonlarının bizzat müsadereye tabi olması
nedeniyle 5607 sayılı Yasanın 13. maddesinin atfı ile TCK 54/4 maddesi gereğince
MÜSADERESĠNE dair verilen hükmün tebligat ve yazıĢmalara rağmen tebliği mümkün
olmadığından sanık STOYAN ATANASOV YANAKIEV'e tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMÎ
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
3 - Ġlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 1 ay
süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
11576
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
BĠNA VASIFLI TAġINMAZ SATILACAKTIR
Gölmarmara Belediye Başkanlığından:
Madde: 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Manisa Ġli Gölmarmara Ġlçesi Atatürk
Mahallesi BaĢöğretmen Sabri Bulut Caddesinde bulunan 6771 parselde kayıtlı 923,97 m² Arsa
üzerinde bulunan Bina vasıflı taĢınmaz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi
uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. (Satılacaktır)
Söz konusu bina vasıflı taĢınmaz, idari Ģartnamesi hükümleri uyarınca satılacak olup,
ihaleye iĢtirak edenler ihale Ģartnamesini aynen kabul edip ihaleye iĢtirak etmiĢ sayılır.
Madde: 2 - Ġhale Günü, Saati ve Ġhale Yeri
Ġhale 22 OCAK 2016 CUMA günü saat: 14.00‘da Gölmarmara Belediye Encümeni
huzurunda yapılacaktır. Ġhale Muhammen bedeli 2.100.000,00.TL olup; Geçici teminat bedeli
63.000,00.TL‘dir.
Madde: 3 - Ġhaleye Katılacaklardan Ġstenilen Belgeler
Ġhaleye iĢtirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:
- Özel KiĢiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) Ġkametgah belgesi veya yerleĢim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter
tasdikli imza sirkülerinin aslı,
- Tüzel KiĢiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2016 yılı içinde alınmıĢ Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2016 yılı içinde Ticaret Odasından alınmıĢ yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli
sureti
d) Tüzel kiĢiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2016 yılı içinde
alınmıĢ noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.
- Ortak GiriĢim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2016 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesinin aslı,
c) 2016 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortaklık sözleĢmesinin aslı,
d) Ortak giriĢimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
Madde: 4- Geçici Teminat
Ġstekliler, muhammen bedelin %3‘ü oranında geçici teminat vereceklerdir.
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Geçici teminat nakit olarak yatırılacak ise Belediyemiz veznesi veya Türkiye Halk
Bankası AKHĠSAR ġb. Nezdinde ki IBAN NO: TR81 0007 2009 5630 0007 0000 10 nolu
hesabına yatırılabilir.
Madde: 5 - Ġhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
Ġhale dokümanı; Gölmarmara Belediye binası Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai
saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 50,00 TL tutarında dosya bedeli ödenerek
temin edilebilir.
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 8
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
Madde: 6 - Tekliflerin Verilmesi
Ġstekliler, teklif mektuplarının içinde bulunduğu Kapalı Zarfı ihale günü saat 14.00‘a
kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Gölmarmara Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler
Müdürlüğü Gölmarmara adresine teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul
edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile
gönderilecek tekliflerin ihale günü (22.01.2016) Cuma günü saat 14.00‘a kadar Gölmarmara
Belediye BaĢkanlığı Eskicami Mahallesi Gaziler Caddesi No: 134 Gölmarmara - MANĠSA
adresine ulaĢması Ģarttır. Ġsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya
postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri
sürülmeyecektir.
Madde: 7 - Kesin Teminat
Ġhale üzerinde bırakılan isteklilerden sözleĢme imza tarihinden önce ihale bedelinin % 6
(yüzde altı)‘sı oranında süresiz kesin teminat alınacaktır.
Madde: 8 - Ödeme Yeri ve ġartları
Gayrimenkul Ġhale onay tebliğ tarihinden itibaren 10 ĠĢ gün içersinde ihale bedelinin
1.000.000,00.TL‘sını, kalanın ise 29.02.2016 tarihinde ödenmesine (SatıĢ bedeli üzerinden 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.) Ödemenin tamamlanmasına
müteakip tapu iĢlemlerinin yapılmasına.
Ġlan olunur.
154/1-1
—— • ——
DÜKKANLAR KĠRAYA VERĠLECEKTĠR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait olup ekli listede sunulan, Yeraltı ÇarĢısı içerisindeki 62 adet
dükkan, toplu halde, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak
''Kapalı Teklif Usulü" ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
1 - Ġhale 27/01/2016 ÇarĢamba günü saat: 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda
yapılacaktır.
2 - Ġhale katılımcılarından istenecek belgeler:
a. 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,
b. Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet Ġç Borçlanma Senetleri
veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen
teminat mektupları süresiz. Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiĢ ise bu iĢlemlerde ana paraya tekabül eden satıĢ
değerleri esas alınır.)
c. Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz,
ç. Gerçek kiĢilerde ikametgah ilmühaberi, tüzel kiĢilerde ise bağlı oldukları oda kaydı,
d. Noter tasdikli imza sirküleri,
e. ġartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz
edilmesi,
f. 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı
taahhütname.
3 - Konu ile ilgili ihale Ģartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı
Gelir ġube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
4 - Son müracaat tarihi 27/01/2016 ÇarĢamba günü saat: 11.00'e kadar olup, müracaatlar
Belediyemiz Encümen BaĢkanlığı'nın (Ġhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar ġube
Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
Ġlanen duyurulur.
Mevkii
Cumhuriyet
Meydanı Yeraltı
ÇarĢısı
Cinsi
62 Adet
Dükkan
10 Yıllık
Muhammen Bedel
Geçici Teminat
Ek Teminat
9.400.000,00- TL
282.000,00- TL
250.000,00- TL
174/1-1
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
MUHTELĠF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
AĢağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine, marka-modeline ve teknik
Ģartnamesi ile ticari Ģartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.
MALZEMENĠN GRUBU
YapıĢkan not kağıdı 76x76 mm.
YapıĢkan not kağıdı 51x76 mm.
YapıĢkan not kağıdı 15x50 mm.
Asetat filmi (PVC)
MĠKTARI
120.000 Blok
50.000 Blok
75.000 Blok
NEYE GÖRE
ALINACAĞI
P-40e/06.06.2011
P-40e/06.06.2011
P-40e/06.06.2011
SON TEKLĠF
VERME TARĠHĠ
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
6.000
Metre
P-22.b/27.11.1995
18.01.2016
30.000
Kutu
P-44.b/04.06.2010
19.01.2016
40.000
Kutu
P-44.b/04.06.2010
19.01.2016
40.000
Kutu
P-44.b/04.06.2010
19.01.2016
10.000
Adet
P-48.b/28.03.2007
19.01.2016
10.000
Adet
P-48.b/28.03.2007
19.01.2016
2.000
2.000
15.000
Adet
Adet
Adet
Z-19.e/15.01.2013
Z-19.e/15.01.2013
Z-19.e/15.01.2013
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
50.000
Rulo
S-06.e/16.03.2010
27.01.2016
50.000
Rulo
S-06.e/16.03.2010
27.01.2016
Kopya kalemi (Kırmızı)
Kopya kalemi (Mavi)
Kopya kalemi (YeĢil)
Asetat kalemi (Mavi)
50.000
10.000
10.000
6.000
Dz.
Dz.
Dz.
Adet
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
ĠĢaretleme kalemi (Mavi)
120.000
Adet
ĠĢaretleme kalemi (Sarı)
50.000
Adet
ĠĢaretleme kalemi (YeĢil)
120.000
Adet
ĠĢaretleme kalemi (Turuncu)
120.000
Adet
G-07.b/03.01.2005
G-07.b/03.01.2005
G-07.b/03.01.2005
G-05/24.12.1992
Marka ve Model
esasına göre
Marka ve Model
esasına göre
Marka ve Model
esasına göre
Marka ve Model
esasına göre
Zarf kraft-kese 100 g/m2
229x324 mm.
Zarf kraft-kese 100 g/m2
250x353 mm.
Zarf kraft-kese 100 g/m2
280x400 mm.
Ġmza dosyası içten körüklü
18 yapraklı
Ġmza dosyası içten körüklü
10 yapraklı
Deri kaplı bloknotluk
Suni deri kaplı bloknotluk
PVC kaplı bloknotluk
Ambalaj bandı (Mat
Kahverengi)
Ambalaj bandı (ġeffaf)
25.01.2016
25.01.2016
25.01.2016
25.01.2016
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 10
MALZEMENĠN GRUBU
NEYE GÖRE
SON TEKLĠF
ALINACAĞI
VERME TARĠHĠ
2.000.000
Adet
P-49.b/22.05.2012
20.01.2016
7.000.000
Adet
I-14.c/28.01.2002
21.01.2016
Plastik dosya gömleği (poĢet tip)
250.000
Paket
I-14.c/28.01.2002
21.01.2016
Zımba makinesi teli uz. 6 mm.
400.000
Kutu
D-06.j/07.12.2005
27.01.2016
Zımba makinesi teli uz. 4,5 mm.
60.000
Kutu
D-06.j/07.12.2005
27.01.2016
Zımba makinesi teli uz. 9,5 mm.
30.000
Kutu
D-06.j/07.12.2005
27.01.2016
Dev ataĢ
30.000
Kutu
K-01.c/24.04.2007
27.01.2016
25.000
ġiĢe
B-05.e/15.06.2012
26.01.2016
1.000
ġiĢe
B-05.e/15.06.2012
26.01.2016
25.000
ġiĢe
B-05.e/15.06.2012
26.01.2016
1.000
ġiĢe
B-05.e/15.06.2012
26.01.2016
7.500
Adet
D-01.d/24.02.2005
26.01.2016
300.000
Adet
Z-14.b/29.01.2009
26.01.2016
50.000
Adet
300.000
Adet
150.000
Adet
600.000
Adet
200.000
Adet
15.000
Adet
Karton telli yarım dosya
Plastik telli dosya (klasöre
takılabilen)
Istampa mürekkebi siyah 50
Gram
Istampa mürekkebi siyah 500 ml.
Istampa mürekkebi kırmızı 50
Gram
Istampa mürekkebi kırmızı 500
ml.
Büyük boy ıstampa (Doğal
kauçuk)
Yazı düzeltici atılır tip 5 mm
MĠKTARI
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
Roller kalem (dokümantasyon
kullanımı için kalıcı siyah renk
mürekkepli değiĢtirilebilir refilli)
Roller kalem (dokümantasyon
kullanımı için kalıcı mavi renk
mürekkepli değiĢtirilebilir refilli)
Roller kalem (genel kullanım
için
siyah
renk
mürekkepli
konik uçlu atılır tür)
Roller kalem (genel kullanım
için
mavi
renk
mürekkepli
konik uçlu atılır tür)
Roller kalem (genel kullanım
için kırmızı renk mürekkepli
konik uçlu atılır tür)
Roller kalem (genel kullanım
için yeĢil renk mürekkepli konik
uçlu atılır tür)
Marka Model
esasına göre
Marka Model
esasına göre
Marka Model
esasına göre
Marka Model
esasına göre
Marka Model
esasına göre
Marka Model
esasına göre
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
1
-
ĠHALE
RESMÎ GAZETE
EVRAKI BEDELLĠDĠR.
BEDEL
ġARTNAME
Sayfa : 11
EKĠ
LĠSTEDE
BELĠRTĠLMĠġTĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.
b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak
bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dıĢ
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir.
Ġhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariĢ evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale ek Ģartları ile termin ve teslim programının aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek
Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz III
Nolu Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları aynı tarihte açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzemeler için verilen firma
numunelerinin istenilen Ģartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından,
fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. Ġnceleme sonucu numuneleri
istenilen Ģartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte
açılacak, teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine
diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune
olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden
yeterlilik araĢtırması yapılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir
stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.
7 - Teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLĠ GEÇĠCĠ TEMĠNAT
verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, ―... 4734 ve
4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve Ģartname hükümlerini yerine getirmek üzere
vermek zorunda olduğu ...‖, ibaresi yer alacaktır.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
243/1-1
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
HAVZA BELEDĠYESĠ TURĠSTĠK TERMAL TESĠSLER VE ÇOK KATLI OTOPARK
KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Samsun İli Havza Belediye Başkanlığından:
Ġhale Konusu: Mülkiyeti Havza Belediyesine ait aĢağıda tapu bilgileri yazılı olan, Ġmaret
Mahallesinde bulunan, Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark (Termal Otel) mevcut
durumu ile ekli listedeki menkul mallarla birlikte, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35.
maddesinin (c) fıkrasında belirtilen ―Açık Teklif Usulü‖ ile ihale edilerek iĢ bu ihale Ģartnamesi
doğrultusunda, Belediyemiz Encümeninin 04.01.2016 Tarih ve 8 Sayılı Kararı ile 10 (On)
yıllığına kiraya verilecektir.
KĠRAYA VERĠLECEK TURĠSTĠK TERMAL TESĠSLER TAPU VE BĠNA BĠLGĠLERĠ;
1.1. Ana tesis;
Ada No
: 267
Parsel No
: 8-11
Pafta No
: 471-537.T.A
Mahallesi
: Ġmaret Mah.
Yüzölçümü
: 2155.63 m²
Hisse Durumu
: Tam
Mevkii
: Sokağı
: Atatürk Caddesi
Cinsi
: Betonarme Sekiz Katlı Otel Kaplıca Hamamı ve MüĢt. Arsası
Tapu Tarihi
: 06.02.2003
Cilt No
: 4
Sahife No
: 323
Bina Kullanım Alanı : 10328.00 m²
2.2. Otopark;
Ada No
Parsel No
Pafta No
Mahallesi
Yüzölçümü
Hisse Durumu
Toplam Otopark alanı
Mevkii
Sokağı
Cinsi
Tapu Tarihi
Cilt No
Sahife No
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
254
9
471-537.T.B
Ġmaret Mah.
1103.63 m²
Tam
3680 m2
Atatürk Caddesi
Otopark
25.02.2000
4
9
ĠĢin Niteliği
Muhammen Bedeli
Ġhale Süresi
Geçici Teminat (%3)
Ġhale Usulü
:
:
:
:
:
KĠRALAMA ĠHALESĠ
65.000,00 TL./AYLIK NET
10 YIL
23.400,00 TL
2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35-c bendi uyarınca AÇIK
TEKLĠF USULÜ
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
ġartname Bedeli
: 500,00 TL
Ġhale Tarihi
: 25/01/2016 Pazartesi günü
Ġhale Saati
: 14:00
3 - ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI ve ĠSTENEN BELGELER:
3.1 - Ġhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kiĢilerden aĢağıda belirtilen Ģartlar aranır:
3.2 - Kanuni ikametgahının olması, tasdikli ikametgah belgesi ile nüfus cüzdanı örneğini
ibraz etmek.
3.3 - Türkiye sınırları içerisinde tebligat için adres beyanı,
3.4 - ġartnamenin ilgili maddesinde yazılı geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi ve
500,00 TL (beĢ yüz Türk Lirası) ihale dokümanının satın alındığına dair belgeyi ibraz etmek.
3.5 - Tüzel kiĢilerde ihale ilanının yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ mevzuatı gereği kayıtlı
olduğu Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili meslek kuruluĢuna kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3.6 - Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.7 - Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye
Ticaret Sicili gazetesi veya bu hususları tesvik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
3.8 - Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
noterce tanzim edilmiĢ vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesini ibraz etmeleri Ģarttır.
3.9 - Ġsteklilerin ortak giriĢimi halinde ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imza
edilen ortaklık sözleĢmesinin noterden tasdikli olarak ihale komisyonuna ibraz edilmesi. Ayrıca
ortaklarda gurubun bütün ortakları ġirket ile yapılacak ihale sözleĢmesinin Ģahsen veya tayin
edecekleri kanuni vekilleri vasıtası ile imzalarlar.
3.10 - Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge.
3.11 - Havza Belediyesinden borcu yoktur belgesi getirilmesi Ģarttır.
4 - ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
4.1 - 2886 Say. Kan. 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye
katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmıĢ bulunursa ihale
bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.
4.2 - Yukarıdaki maddede belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar;
a) Ġta amirleri,
b) Ġhale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli
olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece
dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Ģahısların ortakları (bu Ģahısların yönetim
kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).
e) Devlet ihale kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli
olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar.
5 - MUHAMMEN BEDEL ve GEÇĠCĠ TEMĠNAT
5.1 - Ġhaleye çıkartılan Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark muhammen bedeli
aylık Net 65.000.00 TL (AtmıĢ BeĢ Bin Türk Lirası) üzerinden Bir yıllık 780,000.00 TL (Yediyüz
Seksen BinTürk Lirası)‘dir. Bir Yıllık Muhammen bedelin %3‘ü 23.400,00 TL (Yirmiüç Bin
Dörtyüz Türk Lirası)‘sı geçici teminattır.
5.2 - Ġhale üzerinde bırakılan istekliden sözleĢme imzalanmadan önce, teklif fiyatının(Bir
yıllık) %6'sı oranında kesin teminat alınır. Ayrıca, Yıllık ÜFE-TÜFE ortalama oranlarına göre
Yıllık Kira artıĢları oranında ek kesin teminat hesaplanarak alınacaktır.
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
5.3 - Bir yıllık kira bedeli, kira sözleĢmesinin imzalanmasını müteakip 15 iĢ günü içinde
peĢin olarak ödenir. Diğer yılların kira bedeli ÜFE-TÜFE artıĢ oranları ortalaması üzerinden
hesaplanarak artıĢ yapıldıktan sonra, aylık olarak tahsil edilir.
6 - KĠRA SÜRESĠ:
6.1 - Ġhale edilen Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark kira süresi 10 (On) yıldır.
Bu süre iĢletmenin kiracıya teslim tarihinden itibaren baĢlar. Teslim Tarihi kira sözleĢmesinin
yapıldığı tarihtir. Yeni müstecir ile idare arasında, noterden kira sözleĢmesi yapılmadan, tesis
müstecire teslim edilmez. Kiracı sözleĢenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan
sebepler haricinde sözleĢme süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.
7 - Ġhale Komisyonu kararda SÜRÜLEN PEYLERĠ YETERSĠZ gördüğü takdirde ihale
yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.)
Ġlanen duyurulur.
193/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli
ve 25495 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci
maddesinin (e) bendinde yer alan ―Lisans baĢvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini
sonradan yitirdiğinin anlaĢılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen
onbeĢ gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya
lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeĢ günü aĢmamak üzere
Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kurum ibraz edilmemesi.‖ halinde
lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, ANTALYA MADENĠ YAĞLAR SANAYĠ VE
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ tarafından; Antalya Organize Sanayi Bölgesi‘nce verilmiĢ olan
14/12/2010 tarih ve 2010/12-T.92 numaralı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı‘nın iptal edilmiĢ
olması nedeniyle, MYĞ/3112-2/29123 numaralı madeni yağ lisansı kapsamında geçerli
durumdaki ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı‘nın Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, lisans dosyası kapsamında Kurumumuza sunulan 16/08/2012 tarihli ve 237 numaralı
Kapasite Raporu‘nun ve 14.10.03/TSEK-3153 numaralı Türk Standardları Enstitüsü Kritere
Uygunluk Belgesi‘nin geçerlilik süreleri dolduğundan, anılan belgelerin geçerli durumdaki noter
onaylı suretlerinin de ilgili mevzuat hükmü uyarınca Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.
Söz konusu belgelerin, ilânen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde ―Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/ANKARA‖ adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin
dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.
199/1/1-1
—————
Ast Petrol Ürünleri Acenteliği Anonim ġirketi‘nin 16/06/2005 tarihli ve ĠHR/49834/11811 numaralı ihrakiye teslimi lisansının iptal edilerek idari para cezası uygulanmasına
iliĢkin 25/12/2014 tarih ve 5388-58 sayılı Kurul Kararı‘nın yürütmesi Ankara 1. Ġdare
Mahkemesi‘nin 2015/2163 Esas sayılı davada aldığı 25/11/2015 tarihli kararıyla durdurulmuĢtur.
Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı gereğince Ast Petrol Ürünleri Acenteliği Anonim
ġirketi‘nin 16/06/2005 tarihli ve ĠHR/498-34/11811 numaralı ihrakiye teslimi lisansının yasal
süresi içerisinde yürürlüğe alındığı 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
199/2/1-1
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
189/1-1
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
194/1-1
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2014/52754
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Milli Eğitim Bakanlığı
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi
Ġl/Ġlçe
Adresi
Kurupelit Kampüsü Atakum/
SAMSUN
Tel-Faks
Posta Kodu
55139
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Boz Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret
A.ġ.
Adı/Unvanı
SAMSUN/Atakum
Tel: 0 362 312 19 19 - 2318
Faks: 0 362 457 60 10
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Muaalla BOZ
Sağlık Sokak 33/5
Adresi
Sıhhiye - Çankaya/ANKARA
T.C. Kimlik No.
72100029472
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Çankaya Vergi Dairesi/1820497798
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ankara Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
269196
6. Yasaklama
Süresi
(18)
Ay
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
(X)
c-2886 DĠK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
Tüm Ġhalelerden
(X)
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
195/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 22
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Safranbolu Orman ĠĢletme
Adı
Müdürlüğü
BağlarbaĢı Mah. Özer Cad. No:33
Adresi
Safranbolu/KARABÜK
Posta Kodu
78600
Ġl/Ġlçe
KARABÜK / Safranbolu
Tel-Faks
370 412 78 46 - 370 412 78 36
E-Mail
-
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
5. Ortak ve/veya Ortakların
DoğuĢ Palet Ambalaj San. ve Tic.
Adı/Unvanı
-
Ltd. ġti.
Akçaburgaz Mah. 2. Cad. No: 6
Adresi
-
Esenyurt/ĠSTANBUL
T.C. Kimlik No.
-
-
Vergi Kimlik/ Mükellefiyet
Beylikdüzü V.D. : 3090060336
-
Ġstanbul Ticaret Odası
-
369671/0
-
Kayıt Olduğu Ticaret/Esnaf
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
( )
a-4735
KĠSK
( )
c-2886 DĠK
(X)
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
(X)
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
250/1-1
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
251/1-1
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
249/1-1
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır.
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Kütahya Orman ĠĢletme Müdürlüğü
Ġstiklal Mah. Nafia Garaj Yolu
Adresi
Caddesi KÜTAHYA
Posta Kodu
Ġl/Ġlçe
Kütahya/Merkez
0 274 231 33 40
Tel-Faks
0 274 231 33 51
E-Mail
5. Ortak ve/veya
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı
Ortaklıkların
Muzaffer AKIN
Mezbaa Yolu Yeni Asri
Adresi
Mezarlık Bila No KÜTAHYA
T.C. Kimlik No.
28730146416
Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama Süresi
Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odası
6347
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
b-4735
( )
KĠSK
( )
c-2886 DĠK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum
Ġhalelerinden
(X) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
244/1-1
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
245/1-1
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
252/1-1
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
253/1-1
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır.
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Kütahya Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe
Kütahya/Merkez
Ġstiklal Mah. Nafia Garaj Yolu
0 274 231 33 40
Caddesi KÜTAHYA
Posta Kodu
Tel-Faks
0 274 231 33 51
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı
Durak USLU / Uslu Palet
Ali Ersoy Mah. 8. Sokak No:3
Adresi
Altındağ/ANKARA
T.C. Kimlik No.
21476111496
Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.
89440109338
Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ANKARA
366106
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DĠK
Tüm
Ġhalelerden
Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum
Ġhalelerinden
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( )
(X)
d-Diğer Mevzuat
( )
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
(X)
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
246/1-1
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
247/1-1
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
248/1-1
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.05.259
Toplantı Tarihi ve No : 27.08.2015 - 170
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27.08.2015 - 3463
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ġli, Seyitgazi Ġlçesi, Yazıdere Mahallesi‘nde tespit edilen Beygir Tokadı Antik
YerleĢim Alanı‘nın tescili, öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırları ve alanda gerçekleĢtirilen
kaçak kazı ile ilgili hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği EskiĢehir
Valiliği‘nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 05.08.2014 tarih, 82953752-170-2899 sayılı;
13.05.2015 tarih, 82953752-170-1333 sayılı yazıları ve ekleri, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği
yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın (Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 20.07.2015
tarih, 20913469-101.29.02-254534 sayılı yazısı, EskiĢehir Valiliği‘nin (Kadastro Müdürlüğü)
15.06.2015 tarih, 37623306-821.99/562355 sayılı yazısı, 20.08.2015 tarih, 6793 sayılı dosya
inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası,
tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Seyitgazi Ġlçesi, Yazıdere Mahallesi‘nde tespit edilen Beygir Tokadı Antik
YerleĢim Alanı‘nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline;
hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral
paftalarının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke
Kararı‘ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu
hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; alanda
gerçekleĢtirilen kaçak kazıya iliĢkin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 05.08.2014 tarih,
82953752-170-2899 sayılı yazısı ile yasal soruĢturma baĢlatılmasının istendiği anlaĢıldığından
tekrar soruĢturma açılmasına gerek olmadığına, anılan soruĢturmanın seyri ve sonucuna iliĢkin
Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, söz konusu kaçak kazı çukurlarının; ilgili mahkemenin
uygun görüĢünün alınmasının ardından ilgili idaresince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde
kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; bu
süre zarfında kaçak kazı çukurlarının bulunduğu alanda can ve mal güvenliğinin korunmasına
yönelik gerekli geçici güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca ivedilikle alınmasına, sit sınırları
içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki
ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
149/1-1
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.06/443
Toplantı Tarihi ve No : 14.01.2015 - 144
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 14.01.2015 - 2892
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, Ġstiklalbağı Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen
Ġstiklalbağı-Ballıhisar Antik Yolu öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin EskiĢehir Valiliği‘nin (Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü) 22.10.2012 tarih ve B.16.4.KTM.0.26.01.00/169-4287 sayılı yazısı, yazı eki rapor,
konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar, EskiĢehir
Valiliği‘nin (Kadastro Müdürlüğü) 17.11.2014 tarih ve B.091.TKG4260020-202.18.156-06/233
sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 28.11.2014 tarih ve 67901 sayılı yazısı,
08.01.2015 tarih, 112 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası,
sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, Ġstiklalbağı Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen
Ġstiklalbağı-Ballıhisar Antik Yolu ‗nun 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik
Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı
kadastral paftanın uygun olduğuna; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik
Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları baĢlıklı 05.11.1999 tarih, 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın ilgili
hükümlerinin geçiĢ dönemi koruma ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, söz konusu
alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve
inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
150/1-1
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.09/161-11.01/147
Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2015 -166
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25.06.2015 -3345
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ġli, Ġnönü Ġlçesi, Yenice Mahallesi ve Bilecik Ġli, Bozüyük Ġlçesi, Kandilli
Köyü‘nde tespit edilen Üreğil Roma-Bizans Düz YerleĢimi'nin tescili ve öneri I. (Bir) Derece
Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği
Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 04.09.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum
görüĢlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın (Maden ĠĢleri Genel
Müdürlüğü) 19.11.2014 tarih, 64935 sayılı yazısı, EskiĢehir Valiliği‘nin (Kadastro Müdürlüğü)
10.11.2014 tarih, 82953731-821/10956 sayılı yazısı, Bilecik Valiliği‘nin (Kadastro Müdürlüğü)
26.05.2015 tarih, 47577019 (Bozüyük)-120.10/450819 sayılı yazısı, 23.06.2015 tarih, 5108 sayılı
dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral
paftaları, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Ġnönü Ġlçesi, Yenice Mahallesi ve Bilecik Ġli, Bozüyük Ġlçesi, Kandilli
Köyü‘nde tespit edilen Üreğil Roma-Bizans Düz YerleĢimi‘nin 2863 sayılı Kanun kapsamında I.
(Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve
sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftalarının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na
iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı‘ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili
hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma
koĢulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına
ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
151/1-1
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.00.2527
Toplantı Tarihi ve No : 27.08.2015 - 170
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27.08.2015 - 3471
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Yusuflar Mahallesi‘nde yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik
Sit olarak tescilli Boyacıoğlu Höyük‘ün güncellenen sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve
belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
25.06.2015 tarihli raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin
iletildiği yazılar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın (Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü)
24.07.2015 tarih, 20913469-101.29.02-254631 sayılı yazısı, EskiĢehir Valiliği‘nin (Kadastro
Müdürlüğü) 31.07.2015 tarih, 82953731-821.99/838631 sayılı yazısı, 25.08.2015 tarih, 6954
sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının
aktarıldığı kadastral paftası, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Yusuflar Mahallesi‘nde yer alan EskiĢehir Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 25.02.2011 tarih, 4757 sayılı Kararı ile tescilli Boyacıoğlu
Höyük‘ün güncellenen tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral
paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke
Kararı‘ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu
hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; sit sınırları
içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki
ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
152/1-1
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.03/64
Toplantı Tarihi ve No : 29.07.2015 - 167
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 29.07.2015 - 3388
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ġli, Mihalıççık Ġlçesi, Ilıcalar (Yarıkçı) Mahallesi‘nde yer alan III. (Üç) Derece
Arkeolojik-Doğal Sit olarak tescilli Yarıkçı Ilıcası‘nın güncellenen sınırlarına iliĢkin hazırlanan
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
15.04.2015 tarihli raporu; konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin
iletildiği yazılar; EskiĢehir Valiliği‘nin (Kadastro Müdürlüğü) 03.06.2015 tarih, 82953731821.99/481201 sayılı yazısı, EskiĢehir Valiliği‘nin (Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü) 25.06.2015
tarih, 58346687-252.11-5793 sayılı yazısı ve eki EskiĢehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Komisyonu‘nun 17.06.2015 tarih, 167 sayılı Kararı, 13.07.2015 tarih, 5479 sayılı dosya inceleme
raporu okundu; tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile
fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Mihalıççık Ġlçesi, Ilıcalar (Yarıkçı) Mahallesi‘nde yer alan ve Konya Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 15.07.1992 tarih, 1384 sayılı Kararı ile III. (Üç)
Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olarak tescilli Yarıkçı Ilıcası‘nın, Yarıkçı Kaya Mekanları adıyla
III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenen tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit
sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin
05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı‘ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit
sınırlarına iliĢkin Plansız Alanlar Ġmar Yönetmeliği‘ne göre hazırlanan geçiĢ dönemi koruma
esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz
herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
153/1-1
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
12 Ocak 2016 – Sayı : 29591
İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
Sayfa
KANUN
6658 Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
1
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
— Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2
2
TEBLİĞ
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/1)
4
KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2015 Tarihli ve 5993-38 Sayılı
Kararı
4
NOT: 11/1/2016 tarihli ve 29590 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Orta Vadeli
Program (2016-2018), Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018), 2016-2018
Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi ve 2016-2018
Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı
Genelgesi yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
5
7
18
62
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete