T.C.
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11.01.2016
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
SĠVAS ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SĠVAS ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 Toprak Mahsulleri Ofisi bir Kamu İktisadi Kuruluşu olup, Tarım Gıda
ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Genel Müdürlüğümüz Ankara’da olup, taşrada en büyük birimi Şube
Müdürlükleridir.
 Daha önce Kayseri Şube Müdürlüğüne bağlı ajans amirliği
statüsünde iken, Yönetim Kurulu’nun 10.05.2012 tarih ve 9/51-4
sayılı kararı çerçevesinde; 01.03.2013 tarihinde Şube Müdürlüğü
olarak faaliyetine başlamıştır.
 Sivas ve Tokat il sınırları dahilinde faaliyet göstermektedir.
 Sivas Şube Müdürlüğü’nün; Kangal ve Şarkışla olmak üzere 2 Ajans
Amirliği ve 2 Tesisli Alım Ekip Şefliği (Yıldızeli ve Artova)
bulunmaktadır. Yine hasat dönemlerinde, Sivas ilimiz hinterlandında,
Akıncılar, Hafik, Ulaş, Deliilyas ve Zara’da geçici geçici alım
merkezleri açılmaktadır.
SĠVAS ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ HĠNTERLANDI
TEġKĠLAT ġEMASI
Şube Müdürü
Kontrolör (2)
Personel (2)
Şube Müd.Yrd.
Muhasebe
(3)
Bilgi İşlem
(2)
Şube Müd.Yrd.
Teknik İşler
(5)
Destek
Hizmetler (5)
Bağlı İşyerleri
Artova Tesisli
Ekibi
Yıldızeli Tesisli
Ekibi
Kangal Ajans
Amirliği
Şarkışla Ajans
Amirliği
Ticaret
(2)
Alım Muhafaza
(6)
PERSONEL DURUMU
I SAYILI
CETVEL
SÖZLEġMELĠ
ĠġÇĠ
TOPLAM
1
30
5
36
Şarkışla Ajans
5
1
6
Kangal Ajans
1
-
1
36
6
43
ĠġYERĠ
Sivas Şube
Toplam
1
DEPOLAMA TESĠSLERĠ
Birim: Ton
BETON
SĠLO
ÇELĠK
SĠLO
YMD
KARGĠR
AMBAR
QÇH
FÇH
TOPLAM
Sivas ġube
4,000
7,200 (LİDAŞ
Kiralık)
0
0
5,000
0
16,200
Kangal Ajans
0
4,100
1,500
0
0
0
5,600
Şarkışla Ajans
0
4,100
0
1,000
0
5,000
10,100
Artova Tesisli
Ekibi
0
2,000
1,500
0
0
0
3,500
Yıldızeli Tesisli
Ekibi
0
2,000
0
1,000
2,000
0
5,000
Bedirli
0
0
0
1,000
0
2,000
3,000
4,000
19,400
3,000
3,000
7,000
7,000
43,400
ĠġYERĠ
TOPLAM
PEġĠN ALIMLAR
Birim: Ton
ÜRÜN
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Buğday
107.369
17.907
55.398
7.018
61.550
-
104,963
Arpa
19.185
14.038
258
-
890
-
13,431
Çavdar
3.059
1.226
243
-
-
-
44
147
-
-
-
-
-
0
Tiritikale
-
-
-
-
-
-
148
Çeltik
-
-
-
-
-
-
0
129.760
35.722
55.899
7.018
62.440
-
118,586
-
-
-
-
-
-
Yulaf
Toplam
Haşhaş Kapsülü
EMANET ALIMLAR
Birim: Ton
ÜRÜN
2009
2010
2011
2012
2013
Buğday
10.728
16.551
29.824
81
6.470
35
2.255
3.394
-
-
-
3,322
Çavdar
-
-
-
-
-
-
0
Yulaf
-
-
-
-
-
-
0
Mısır
-
-
-
-
-
-
0
Çeltik
-
-
-
-
-
-
0
10.763
18.806
33.218
81
6.470
-
10,706
Arpa
Toplam
2014
2015
7,384
SATIġLAR
Birim: Ton
ÜRÜN
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-
341
261
-
227
39
179
7.577
14.978
37.764
13.683
23.186
57,983
20,940
Arpa
-
2.368
6.619
11.417
15
1.132
7,522
Çavdar
-
83
391
1.521
17
11
2,363
Yulaf
-
146
-
-
-
-
Mısır
-
-
-
-
-
-
Pirinç
448
326
298
217
214
575
Mercimek
291
208
-
-
-
-
Fındık
Mamulleri
123
95
38
25
38
70
Makarnalık
Buğ.
Ekmeklik Buğ.
439
7.872
(Adet)
STOKLAR
(TMO)
Birim: Ton
ĠġYERĠ
Mak.
Buğday
Ekmeklik Buğday
Arpa
Çavd
ar
Mısır
Çeltik
Pirinç
TOPLAM
HaĢhaĢ
(Kg)
Sivas Şube Md.
3.466
41,866
5,809
44
-
-
217
51,402
-
231
2,272
559
-
-
-
0
3,062
-
Yıldızeli T. Ekip
-
12,613
360
-
-
-
0
12,973
-
Şarkışla Ajans
-
30.783
6.295
147
-
-
173
37,398
-
Kangal Ajans
-
27.566
6.942
-
-
-
1
34.509
-
3.697
115,100
19,965
191
391
139,344
Artova T. Ekip
Toplam
HĠZMET ARAÇLARI VE Ġġ MAKĠNELERĠ
ĠġYERĠ ADI
BĠNEK OTO
KAMYON
KAMYONET
TRAKTÖR
FORKLĠFT
Sivas Şube
Müdürlüğü
1-Kiralık
1-TMO
1-TMO
2-KİRALIK
1
-
Şarkışla
Ajans Amirliği
1-TMO
-
1-TMO
-
-
Kangal
Ajans Amirliği
-
-
1-KİRALIK
-
-
Toplam
2
1
5
1
-
TAġINMAZLAR
ĠġYERĠ
ARSA ve
ARAZĠ (m2)
Hizmet
Binası
Loj.
Misf. Ytk.
Sayısı
Spor
Tes.
Sosyal
Tes.
Çiftçi
Dinl. Evi
Kantar
Binası
Diğer
Sivas Şube Müdürlüğü
12.903
3
25
10
-
-
-
1
1
Şarkışla Ajans Amirliği
11.662
1
-
-
-
-
-
1
1
Kangal Ajans Amirliği
11.622
1
4
-
-
-
-
1
1
Bedirli Geç. Alım Merk.
12.859
1
4
-
-
-
-
1
-
Yıldızeli Tesisli Ekip
12.099
1
-
-
-
-
-
1
-
4.600
1
-
-
-
-
-
1
1
65,745
8
33
10
-
-
-
6
4
Artova Geç. Alım Merk.
TOPLAM
ġUBE HĠNTERLANDINDA
FAALĠYET GÖSTEREN FABRĠKALAR
FABRĠKA TÜRÜ
Un Fabrikası
FABRĠKA
SAYISI
ĠL
KURULU KAPASĠTE
( Ton / Yıl )
ATIL KAPASĠTE
( Ton / Yıl )
Sivas
7
249.572
56.469
Tokat
1
21.400
3.000
Makarna Fabrikası
-
-
-
-
Yem Fabrikası
-
-
-
-
İrmik Fabrikası
-
-
-
-
Çeltik Fabrikası
-
-
-
-
Bisküvi Fabrikası
-
-
-
-
Toplam
8
270.972
59.469
SĠVAS ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SĠVAS ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ġARKIġLA AJANS AMĠRLĠĞĠ
ARTOVA TESĠSLĠ EKĠP
YILDIZELĠ TESĠSLĠ EKĠP
KANGAL AJANS AMĠRLĠĞĠ
T.C.
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Arz Ederim.
Download

Diapositiva 1