T.C.
BATI KARADENIZ KALKINMA AJANSI
Kalklnma Kurulu
Sayr: 52590648-050.0 1.02-.2
l.f.tntzors
6
Konu: 13. Kalkrnma Kurulu Toplantrsr Hk.
ir,cir.i MAKAMA
Batr Karadeniz Kalkrnma Ajansr 13. Kalkrnma Kurulu Toplantrsr 28 Arahk 2015
Pazartesi gtini.i 12:00-16:00 saatleri arasr Safranbolu Aygiir Otel'de gergekleqtirilecektir.
Toplantr gtindemi yazr ekinde yer almaktadrr.
Mevzuat geregi Kalkrnma Kurulu baqkan, bagkan vekili ve kdtip tiyeler igin gdrev
siiresi iki yrldrr. Bu sebeple 2015 yrh son geyrelinde gergeklegtirilecek olan 13. Kalkrnma
Kurulu toplantrsrnda dniimiizdeki iki yrl boyunca gdrev yapacak olan yeni divan heyeti igin
segim yaprlacaktrr.
Batr Karadeniz Kalkrnma Ajansr Kalkrnrna Kuruluna iiye olan ve veri tabanrnda
giincel
kayrth
temsilci isimlerine www.bakka.qov.tr adresinde yer alan duyurular bdliimiinden
ulagrlabilmektedir. Temsilcinizin deligmig olmasr veya deligtirilmek istenmesi durumunda
yeni temsilcinin kurulug tarafindan belirlenmesi, ilgili Valili[e ve Kalkrnma Ajansrna
bildirilmesi gerekmektedir. Uye bildirim formu Ajans web sitesinin duyurular krsmrnda ver
almaktadrr.
Kalktnma Kurulu iiye listesinde ismi belirtilen kurumunuz/kurulugunuz temsilcisinin
toplantrya katrhm sallamasr hususunda gerelini arz ve rica ederim.
Bartrn Universitesi Rektcirii
Ek: Toplantr Gtindemi
DaErtrm:
Gere!i:
BAKKA Kalkrnma Kurulu Uyeleri
Bilgi:
BAKKA Ydnetim Kurulu Uyeleri
Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu/ZONGULDAK
Tel
:0 (372\257 74 70
:0 (3'72) 25't 't4 72
Elektronik Ag: http:,',www.bakka.sov.tr
Faks
[email protected]
T.C.
BATI KARADENIZ KALKINMA AJANSI
13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI
Tarih
: 28 Arahk 2015 Pazartesi
Saat :12:00-16:00
Yer
: Safianbolu, Karabiik I Aygiir Hotelr
GUNDEM
I.
Yemekorganizasyonu,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bagkanhk Divammn olugturulmasr ve yoklama,
Toplantr giindeminin okunmasr,
Agrhg konugmalan,
Bagkan, bagkan
vekili ve katip flyelerin segimi,
Bagkanlft divanrna tegekkiir belgelerinin takdimi,
Ajansrn "2015 Yrh Ara Ddnem Faaliyet Raporu" ile
ilgili sunum,
Mali destek programlarr "Etki Delerlendirme Qahgmasr" sunumu,
Bir biilgesel kalkrnma hikayesi
-
GAP Projesi sunumu,
(GAP idaresi Bagkam Sn. Sadrettin KARAHOCAGiL)
10.
Bir sonraki toplanh yer ve tarihinin belirlenmesi,
I 1. Toplu
fotolraf ahnmasr,
12. Kapamq.
1
Safranbofu Aygiir Hotel: Bafl9 Mah. Dirlik sok. No:6/B safranbolu
/
KARABUK (Tel: o 37
o -7r2 787g\
Download

ir,cir.i MAKAMA