TBMM ile
Gaziantep
Üniversitesi
Hastanesi
Arasında
Protokol...
EDİTÖRDEN
BEDAVACILIK
EDİTÖRDEN
Doç. Dr. Murat Taner GÜLŞEN
Şahinbey Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Başhekim Yardımcısı
K
olayına kaçayım derken
asıldan olmak.
Türkiye de kamuya ait birçok hastanenin
geçemediği dijital arşiv sistemine,
hastanemiz geçerek bir ilki gerçekleştirdi.
BEDAVACILIK
konma derdi nedeniyle, eşyanın hakikatine ermek şöyle
dursun dış yüz kabartısından
Doç. Dr. Murat
GÜLŞEN
Erdem,Taner
doğuştan
gelen bir
bile bihaber bir hayat sürme
hinbey hususiyet
Araştırma
ve Uygulama
olmayıp
sonradan
zavallılığında.. Her şeyin basiastanesi
Başhekim
Yardımcısı
kazanılan
bir haysiyettir
diyen
tine kaçma anlayışının dimağSokrat, başını bu uğurda feda
lara derdi
yerleştiği
son yüzyıl eşiçeolayına kaçayım derken
konma
nedeniyle,
ettikten
sonra, imtiyazlılar
asıldan
olmak.
yanınrisinde,
hakikatine
ermek
şöyle
sırf basit
olduğu
için
aristokrasisi, topluma atılan
dursun
dışedilen
yüz ve
kabartısından
tercih
konuşmalarıfikir tohumunun
o
Erdem, bu
doğuştan
gelen etkisiyle
bir
bile
bihaber
hayat
sürme
mıza kadarbir
sirayet
eden
basitsusiyet gün
olmayıp
sonradan
bu gün hala
kıvranıp durzavallılığında..
Her
şeyin
basilik anlayışı, güzelim klasik
batı
zanılan makta.
bir haysiyettir
diyen SokBüyük ruhiyatçı
tine kaçma
dimağmüziğinianlayışının
dahi katletmiş
yerine
krat, başını
bu
uğurda
feda
rat’la hemfikir olarak, biz de
lara vahşi
yerleştiği
yüzyılsebeiçecazın son
doğmasına
ikten
sonra,
imtiyazlılar
şimşek hızında
onun yanında
risinde, sırf basit olduğu için
biyet vermiştir. Derinlemesine
stokrasisi,
topluma
atılan
yerimizi
alıp gönül
rahatlığıytercih edilen ve konuşmalarıduyuş ve seziş sağlayan kefikir tohumunun
la diyebilirizetkisiyle
ki; erdem,o içinde
mıza kadar sirayet eden basitlimeler yerine, kısa ve absürt
n bu gün hala kıvranıp durvecd, vefa, gayret, emek ve
lik anlayışı, güzelim klasik batı
ifadelerle konuşma gayreti..
akta. Büyük ruhiyatçı Sokmüziğini dahi katletmiş yerine
alın teri barındıran topyekûn
’la hemfikir olarak, biz de
Hakikisi yerine sahtesi, el
vahşi cazın doğmasına sebebir hasletler manzumesi ve
mşek hızında onun yanında
yapımı
yerine
fabrikasyonu,
biyet
vermiştir.
Derinlemesine
aklın hâkimiyetidir. Erdem ile
rimizi alıp gönül rahatlığıyaşkveyerine
şıpsevdi
zihniyeduyuş
seziş
sağlayan
keçaba
şekilde
ilişkilendidiyebiliriz
ki; bu
erdem,
içinde
ti
ve
nihayet
emeği
ve
çilesi
limeler yerine, kısa ve absürt
rildikten
sonra,
çalışmaktan
cd, vefa, gayret, emek ve
çekilmişkonuşma
fikirler yerine
slogan
ifadelerle
gayreti..
imtina ederek
terlemeden
n teri barındıran
topyekûn
dünyayerine
görüşleri..
Hepsi ama
Hakikisi
sahtesi,
el
yemek,
her şeyin kolayına
kahasletler
manzumesi
ve
hepsi
kolaycılık
anlayışının
bir
yapımı
yerine
fabrikasyonu,
çıp şark kurnazlığı
bir oldu
ın hâkimiyetidir.
Erdemileile
aşk ürünü.
yerine şıpsevdi zihniyegetirmek
ve bu şekilde
ba bu bittiye
şekilde
ilişkilenditi ve Kolay
nihayet
emeği ve
çilesi
mı Kafdağını
çevirmek
dikten sonra,
çalışmaktan
beleşçi bir
anlayışa sahip olçekilmiş
fikirler
yerine
slogan
dolay dolay?
tina
ederek
mak, tam terlemeden
karşısında olduğudünya
Hepsi
ama
Vargörüşleri..
ol ey ulvî zorluk,
yere
bat
mek, her
şeyin
kamuz
bir kolayına
mizacın kabataslak
hepsi
kolaycılık
anlayışının
bir
sefil
kolay.
p şark kurnazlığı
ile bir oldu
siluetini çizmekte.
ürünü. Sen çalış ben yiyeyim dütiye getirmek
ve
bu
şekilde
‘’Çalışmadan, yorulmadan,
Kolay mı Kafdağını çevirmek
leşçi biröğrenmeden
anlayışa sahip
şüncesinin tersine, hizmette
rahat olyaşama
dolay dolay?
ak, tam karşısında olduğuen önde, ücrette en arkada
yollarını itiyat (alışkanlık) haliVar ol ey ulvî zorluk, yere bat
uz bir mizacın kabataslak
yer almayı düstur edinme
ne getiren milletler; önce haysefil kolay.
uetini çizmekte.
tavrı, idealize ettiğimiz topsiyetlerini, sonra istikballerini Sen
çalış ben yiyeyim dü‘’Çalışmadan, yorulmadan,
lum anlayışının sahne dekoru
daha sonra da hürriyetlerini
şüncesinin tersine, hizmette
renmeden rahat yaşama
içinde gizlenmiş
şarlatan
göz
kaybetmeye mahkûmdur” fiken önde,
ücrette en
arkada
larını itiyat (alışkanlık) halibağcılar
ve
kolaycıları
ensebilinciyle,
çalışmak,
ne
yer almayı düstur edinme
getiren rinin
milletler;
önce
haybir ettiğimiz
turnusol kâğıdı
onur
ile ilişkili ise bedatavrı,lemede
idealize
topetlerini, kadar
sonra
istikballerini
mahiyetinde..
El çabukluğu
ile
vacılık
ve
kolaycılık
da
o
denli
lum
anlayışının
sahne
dekoru
ha sonra da hürriyetlerini
kolayından,
sadece
rakam
köiçinde
gizlenmiş
şarlatan
göz
onurun
tersinden
boydaşı.
ybetmeye mahkûmdur” fikpürtücülüğü
yaparak birensehambağcılar
ve kolaycıları
Kolayçalışmak,
elde edilenne
her şey
in bilinciyle,
lemede
bir turnusol
kâğıdı
le belirten
maceracıları
avlakaybedilmeye
mahkûm.
dar onurkolay
ile ilişkili
ise bedamahiyetinde..
El çabukluğu
ile
cılık ve kolaycılık
da oderdinde
denli olan
mak ve açığa
çıkarmak için,
Emeksiz yemek
kolayından,
sadece rakam
köurun tersinden
boydaşı.
erdem eleğinden
geçirmek
ve hayatı
kabukta yaşayıp
pürtücülüğü
yaparak
bir hamKolay elde
edilen
her şey
yeter. Öyle
ki, erdemin
ödülü
cevherine
(özüne)
inemeyen
le belirten
maceracıları avlaay kaybedilmeye
mahkûm.
lüpçü zihniyet,
hep hazıra
yine erdem.
K
meksiz yemek derdinde olan
hayatı kabukta yaşayıp
vherine (özüne) inemeyen
pçü zihniyet, hep hazıra
Türkiye de kamuya ait birçok hastanenin
geçemediği dijital arşiv sistemine,
hastanemiz geçerek bir ilki gerçekleştirdi.
mak ve açığa çıkarmak için,
erdem eleğinden geçirmek
yeter. Öyle ki, erdemin ödülü
yine erdem.
H
astanemizde gururla bahsedeceğimiz dönüşümlerden birisi
de Dijital Arşive geçiş olmuştur. Arşivimizde 2012 yılından
önce yaklaşık 1.250.000 dosya, sistematik şekilde tutulmaktaydı. Polikliniklere randevu alarak gelen her hastanın dosyası ilgili
bölüme çıkartılır sonra tekrar toplanır dizin sırasına göre tekrar yerine konulurdu. Bu işlem zaman ve iş gücü kaybına neden olmakla
beraber; dosyaların kaybolması veya hastaların yanında götürmesi
astanemizde
gururla bahsedeceğimiz
dönüşümlerden
birisi
gibi sorunlara
sebep olmaktaydı.
Mevcut sistemin değişmesi
için
de
Dijital
Arşive
geçiş
olmuştur.
Arşivimizde
2012
yılından
çalışmalara başladığımızda işin planlama kısmının çok zor olduğuönce yaklaşık 1.250.000 dosya, sistematik şekilde tutulmaknu gördük. Bu sürecin birden fazla ayağı olduğu ve tüm sürecin
taydı. Polikliniklere randevu alarak gelen her hastanın dosyası ilgili
bir bütün olarak yürütülmesi gerektiği anlaşılarak planlar yapıldı.
H
bölüme çıkartılır sonra tekrar toplanır dizin sırasına göre tekrar yerine konulurdu. Bu işlem zaman ve iş gücü kaybına neden olmakla
O dönemki
Başhekimimiz
Prof.Dr. veya
Leventhastaların
Elbeyli veyanında
Başhe- götürmesi
beraber;
dosyaların
kaybolması
kim
Bülent Tunçözgür’ün
destekdeğişmesi
ve
gibiYardımcımız
sorunlara Prof.Dr.
sebep olmaktaydı.
Mevcutkatkı
sistemin
için
uzun
süreli
mesaileri
ile
Dijital
Arşive
geçilmesi
kararı
verildi.
çalışmalara başladığımızda işin planlama kısmının çok zor olduğunu gördük. Bu sürecin birden fazla ayağı olduğu ve tüm sürecin
Kâğıt
ortamında
hiçbir
belge üretilmeden
tümanlaşılarak
işlemlerin veplanlar
sobir
bütün
olarak
yürütülmesi
gerektiği
yapıldı.
nuçların dijital yürütülmesi için gerekli otomasyon düzenlemeleri O
yapılarak
bir yandan
kâğıt üretmeden,
bir yandan
arşivde ve Başhedönemki
Başhekimimiz
Prof.Dr.
LeventdaElbeyli
kim Yardımcımız
Prof.Dr. belgeleri
Bülent dosya
Tunçözgür’ün
katkı destek ve
bulunan
önceden düzenlenmiş
dosya tarayarak
uzunmilyon
sürelisayfa
mesaileri
ile Dijital
Arşive
geçilmesi
kararı verildi.
10-12
dijital ortama
aktarılmış
oldu. Bu
sayede hastanemize gelen bir hastanın doktor tarafından dosya numarası ekKâğıt
ortamında
hiçbir
belge
üretilmeden
işlemlerin ve sorana
girildiğinde,
hastaya
ait güncel
sonuçların
yanı sıratüm
geçmişteki
nuçların
dijital sonuçları
yürütülmesi
için gerekli
otomasyon düzenlemetahlil,
görüntüleme
ve raporlarına
da ulaşılabilmektedir.
leri yapılarak bir yandan kâğıt üretmeden, bir yandan da arşivde
bulunan
önceden
düzenlenmiş
belgeleri
dosya550-600
dosya tarayarak
Ayrıca, dijital
arşive geçilmesiyle
hastanemiz
yaklaşık
10-12 milyon sayfa dijital ortama aktarılmış oldu. Bu sayede hasm2’lik bir alan kazanmış ve 10 kişilik bir eleman tasarrufuna gidilmiştanemize gelen bir hastanın doktor tarafından dosya numarası ektir. Bu alan ise başhemşirelik ve sağlık kurulu olarak düzenlenmiştir
rana girildiğinde, hastaya ait güncel sonuçların yanı sıra geçmişteki
tahlil, görüntüleme sonuçları ve raporlarına da ulaşılabilmektedir.
Tüm bunları gerçekleştirmemize olanak sağlayan hastane yönetimine,
bilgi işlem
çalışanlarına,
sekretarya gruplarına
ve tabii yaklaşık
ki arşiv
Ayrıca,
dijital
arşive geçilmesiyle
hastanemiz
550-600
çalışanlarına
emeklerinden
dolayı
teşekkür
ederim.
m2’lik bir alan
kazanmış
ve 10
kişilik bir
eleman tasarrufuna gidilmiş-
tir. Bu alan ise başhemşirelik ve sağlık kurulu olarak düzenlenmiştir
Tüm bunları gerçekleştirmemize olanak sağlayan hastane yönetimine, bilgi işlem çalışanlarına, sekretarya gruplarına ve tabii ki arşiv
çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederim.
Download

6. Sayı - Gaziantep Üniversitesi Hastaneleri