T.C. MU~ ALiLiGi iI Mill! Egitim Miidiirliigu v
SaYl :470936S2-803-E.367610
Konu : KaYlP Resmi Miihiir
12.01.2016
.......................... KAYMAKAMLIGINA
(ilye Milli Egitim Miidiirliigii)
Kiitahya iIi Gediz ilyesi Ftrdan ilklOrtaokulu Miidiirliigiine ait resmi miihriin
kaybolduguna ili~kin; Kiitahya it Milli Egitim Miidiirliigiiniin 08.01.2016 tarih ve 234621
saYlll yazlsl ekte sunulmu~tur.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
EKLER Ek 1- YaZl (5 sayfa) DAGITIM 1. Tiim iIye Kaymakamhklanna
2. Merkez ilyede Bulunan Tiim Okul ve Kurum Miidiirliiklerine
Duyuru:
Web Sayfasl
Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalanml~tlr. http://evraksorgll.meb.gov.tr adresinden 99c6-c774-3eef-9529-b507 kodu ile teyit edilebilir.
T.e. KUTAHYA VALiLiGi il Milli Egitim M iidiirliigii Say! : 63649569-803-E.234621
Konu: KaylP Resmi MfihUr
08/0112016
DAGITIM YERLERiNE
ilimiz Gediz ilyesi Fll'dan ilkokulu ve Firdan ortaokulu mUdUrliiklerine an resmi mUhUr
kaybohnU§tur. Kaybolan Resmi MfihUr ile ilgili herhangi bir usillsiiz ~lem yapilinamasl iyin ilgili
birimlere gerekli duyurunun yapilinasl hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Ytiksel KARA
Valia.
Vali YarchmClSI
Dagrtnn: 80 il Valiligi 12 iIye Kaymakamhg,. Merkez ResmilOzel TUm Okul ve Kurum Md. 11 Milli Egitim Mtidiirlugii
Valilik Binasl Kerr AHYA
E-Posta : kutahyamem.@mehgov.tr
Internet: http://kutahyamehgov.tr
AyrmtllI bilgi ir,;in:Nebi ALTIN Sef
Dahili: 165
Tel: (0 274) 2236241-42-43
Faks: (0274) 2236254
Bu evrak gi1venli elektronik imza ile imzalanmJ~tlr. http://evraksorgu.meb:gov.tr adresinden233f-flcf-34c9-94a4-aeafkodu ile teyit edilebilir.
T.e GEntz KAYMAKAMLIGI Flrdan l1kOkulu MiidiirIiigii SaYI
22/12/2015
: 831710094.8031156
Konu : KaYlp Resmi MiihUr
IL<;E MiLL! EGiTIM MOnURLUGONE
Okulumuza ait resmi mUhiir 21112/2015 tarihinde yerinde olmadlgl fark
edilmi~tir.
Geregini bilgilerinize arz ederirn.
HU,'TOPRAK
Okul MUdiirii
Eki: 1 Adet Tutanak)
flrdan ilkokulu MUdilrlUgil
flrdan Beldesi
43680 GedizlKOTAHY A
Tel: 0274457 50 92
fax: 0 2744575092
Flrdanilkokulu.meb.k12.tr
[email protected]
,
..-....... ....
~A::..;- ~
Ayrmtlh Bilgi
HUseyin TOPRAK
Okul MiidiirU
ECiTIMOE REFORM
m~rm~ 22/12/2015
TUTANAKTIR
21/12/2015 Tarihinde okulumllzun mUhrO,okulun tum bolUmleri aranmasma ragmen
bulunamam!~t!r.22/12/Z015 tarihinde aramalara devam edilmi~ olmasma ragmen oku.lun
mOhrO herhangi bir verde bulunamam!~tlr..
,.,-j/
~KOAG
~lice !NeE
~.
_' (",'''''''{v
Nobet~i Ogretmen
Nobet!;i Ogretmen
HOseyin TOPRAK
MOdijr Yardimcisl
MOdiir
T.C GEDtZ KAYMAKAMLIGI Firdan ilkOkulu MUdilrltigil : 831710094.803/156
Konu : KaYlp Resmi Mtihiir
22/12/2015
SaYI
iL<;E MiLLi EGiTiM MODURLUdUNE
Okulumuza ait resmi miihtir 21112/2015 tarihinde yerinde olmadlgl fark
edilmi~tir.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Hfislm'TOPRAK
Oku} Mildilril
Eki: 1 Adet Tutanak)
Flrdan ilkokulu MUdilrlUgU
Flrdan Beldesi
43680 GedizJKOTAHYA
Tel: 0 274 457 50 92
Fax: 0 274 457 50 92
Flrdanilkokulu.meb.k12.tr
[email protected]
Aynntlll Bilgi
Hilseyin TOPRAK
Okul MiidUrU
E~IMDE REFORM
DESTEK.
m~tf~~
22/12/2015
TUTANAKTIR
21/12/2015 Tarihinde okulumuzun mOnrG,okulun tOm bolGmleri aranmasma ragmen
bulunamaml}tlr.22/n/2015 tarihinde aramalara devam edilmi} olmasma ragmen okulun
muhrO herhangi bir yerde bulunamaml~tlr.
.H:r'".
dfct...,71·n:e.­
~.
tlce iNCE
N1Jbet~i Ogretmen
!1kU~R
MGdUr Vardimcisl
Nobet~i Ogretmen
Nobet~i Ogretmen
HUseyin TOPRAK
Mildilr
Download

Kayıp Resmi Mühür