DiNARKAYMAKAMLIGI
IIceMilIiEgitimMtid組rlii郵
撥 T.C
Say182203202−90305−E470189
14.01.2016
Konu CumaIzm
MUDURLUGUNE
Ilgi :主IMEM14.01.2016tarihve443912saylllyaZllan.
Bakan蒔mlZabagll hermr ve seviyedekiresmi ve6ze16gretim kurumlannda
Cuma namaZ Saatinin mesai ve ders∴Saatleriile eaklSmaSl halinde egitim ve6gretim
魚aliyetlerinde hemangibiraksakllgameydanvemedengereklitedbirlerallnarakisteyen
y6netici,6gretmenvedigerpersonelegereklikolayllgmSaglanmaslylailgiliilgiyazlekinde
allnan Milli Egitim BakanlB10rta6gretim Genel Mudtirl麗担n屯n12/01/2016tarihlive
382742saylllyaZISlyaZlekindeg6nderilmiStir
Bilgivegereglniricaederim.
HasanTAHTAOGLU
IleeMilliEgitimM血d珊
EKLER:
ljlgiyazIVeekleri(3adet)
Da軌hm:
−TtimOkulveKun田mMd.
−Mtidtirlt噌timtizweb.sayfaslna.
(IIGeMEM)82203202・InsanKaynaklarlSb
BuevraI(・車(、つ・坤目上anungereginCe
AdliyeMahAdliyeCad.HtiktlmetKonaglO3400D主NAR
TelO2723536020(1205)SefRCAGLAYANFax O2723534577
e−POSta:dmarO3@mebgovtr−KmmKodu115605
E_im却(向nlZa相同tasdikolunur
….i.陣高01も・
IdarlBlrimKmlikKodu:79038795
BuevrakgtivenIlelektron・klmZallelmZalanmstlrh巾/Ievraksorgumcbgovnadrcsinden50ea−ba5d−3548−90f6−Cf6bkodu】IeteyIted11cblilr
AFYONKARAHISARVALILIGI
ilMilliEgitimMHdth・1鴨n
態 T.C.
Sayl:34691520−903.05−B.443912
14.01.2016
Konu:CurnaIzni
DAGITIMYERLERINE
BakanlIglmlZabagllherttirveseviyedekiresmive6ze16gretimkurumlanndacuma
namazsaatininmesaivederssaatleriile eaklSmaSlhalindeegitimve6宮retimfaaliyetlerinde
herhangibiraksakllgameydanvemedengereklitedbirlerallnarakisteyeny6netici,6gretmen
VedigerpersonelegereklikolayllgmSaglanmaslylailgiliMilliEgitimBakanllglOrta6gretim
GenelMtid血1鴎im批112/01/2016tarihlive382742saylllyaZISlyaZlekindeg6nderilmiStir.
Gereginiricaederim.
MetinYALCIN
Vali a.
IIMilliEgitimMiidtm
EKLER:
1−Yazl(2say魚)
DAGITIM:
−17主19eKaymakamllglna
−MerkezveMerkezebagllt通nokulvekurummud血Itiklerine
−MtidtirltikBirimlerine
Adnes.
Elek億OnlkAg.
e−pOSta
AynntlllbllgIleln
Tel
Faks
BuevrakguvenllelektronlkmzallelmZalmmLmrhttp〟evraksorgumebgovtradreslnden3d7f−7e83−38dc−b613−8d6bkodulIeteyitedllebILlr
MILLIEGITjMBAKANLIGI
Orta6gretimGenelMud融1鴫ti
態 T.C.
Sayl:83203306−10.03−B.382742
12.01.2016
Konu:CumaIzni
……VALILIGrNE
(IIMilliEgitimMtidtirll鴫ti)
Ilgi:BasbakanllglnO7/01/2016tarihlive2016/lnoluGenelgesi.
BaSbakan鴫ln Cumaizni konuluilgi Genelgesi Resmi Gazete−de yaylmlanarak
y珊rl鴫eglmiStir.
BakanllglmlZabagllherttirveseviyedekiresmive6ze16gretim kurumlamdacuma
namazsaatininmesaivederssaatleriileeaklSmaSlhalindee菖itimve6菖retim患aliyetlerinde
herhangibiraksaklBameydanvemedengereklitedbirlerallnarakisteyeny6netici,6宮retmen
VedigerpersonelegereklikolayllglnSaglanmasl;meSaisaatlerive/veyaders9izelgelerininbu
do mltudad屯zenlenmesihususunda
Bilgilerinizivegeregmiricaederim.
YusufTEKiN
Bakana.
Mtiste ar
Ek:IlgiGenelge
Daむtlm:
Geregi:
BPlanl
Adres AtaturkBulvanNo98BakanJlklar/ANKARA
Elektronlkag wwwmeb.govtr
e−Posta ogmJneVZuat@mebgovtr
Bilgi:
APlanl
Aymtlllbilgii9in.EroIGUNAYEgUzm
Tel:(0312)4132691
Faks(0312)4180739
BuevrakguVenilelektronlklmZa・lelmZalanmlStlrh的〟evraksorgumebgovtradreslnden91b3−93f3T3df3−blc7−513fkodu−1eteyltediiebi1ir
T.C.
BASBAKANLIK
PersonelvePrensiplerGenelMudtbl噌u
070cak2016
Sayl:69471265−010−06/lgL
Konu:Cumaizni
GENELGE
2016/L
AnayasaveilgilimevzuatlagnYen∞altlnaallnandiniinanPh耽iye請nbirgereei
Olamk;Cuma Namazl Saatinin mesal Saatine denk gelmcsi hannde,kmu ktmm Ve
kurulus厄IndaeallSanlardanisteyenleremesaikayblnanedenolmaks12mizinverilir.
BilgileIinizivegeregini6nemlericaederim.
困諾意星詞
Ba的akan
80cak2016Tar剛ve29587SayiiiResm†GazetedeyayImianmiStIr
Download

Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü