T.C. MU~ VALILIGI il Milli Egitim Miidiirliigii SaYl :47093652-803-E.367628
Konu : KaYlp 'Resmi Miihiir 12.01.2016 .......................... KAYMAKAMLIGINA
(ilye Milli Egitim Miidiirliigu)
Mersin iii Tarsus ilyesi Falrrettinpa~a ilk! Ortaokulu Miidiirliigune ait resmi miihiir ve
beratmm kaybolduguna i1i~kin; Mersin it Milli Egitim Miidiirliigiiniin 11.01.2016 tarih ve
289929 saylh yazlsl ekte sunulmu~tur.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
EKLER Ek 1- Yazl (5 sayfa) ~
DAGITIM
1. TUm ilye Kaymakamhklarma
2. Merkez ilyede Bulunan Tiim Okul ve Kurum Miidiirliiklerine
Duyuru:
Web Sayfasl
Bu evrak gOvenli elektronik imza He imzalamm~lr. http;lIevraksorgu.lne~.gov.tr adresinden 0615-47e5-3c72-8db l-c6ad kodu He teyit edilebilir.
T.C. MERS:i:N v ALiLiGi it MilIi Egitim Moofulugu SaYl : 93525931-S03-E.2S9929
Konu :KaYlP Resmi MUhfu Beratl
11.01.2016
DAGITIMLI
ilimiz Tarsus ilgesi Fabrettinpa§a ilklOrtaokulu MooOrlugu'ne ait Resmi MUhfu ve
BeratInm kayboldugu tespit edilmi§ olup, kaybolan resmi mUhfu ve beratJ. ile ilgili herhangi bir
usulsllz il}lem yapIlmamasl igin gerekli duyurunun yapIlmasI hususunda;
Geregini arzlrica ederim.
Adem KOCA
Valia.
it MilIi Egiti:m MUdiirU
EKi: YaZl (4 Sayfa ) DAGlTIM - SO il VaJiligine ( iI Milli Egitim MooOrliikleri ) - 12 ilye Kaytnak:amhgma ( iIge MilIi Egitim MUdfulillderi ) Dumlupmar Mah.G.M.K.Bulva1'l Yeni~hirl Mersin
Elektronik Ag:http://mersin.meb.gov.tr
e-posta:egitimarao;:[email protected]
Ayrmtlh bilgi io;:in: Mustafa Ozmen Memur
Tel: (0 324) 329 1481-82
Faks:(O 324)327 3518-1
Bu evrak gilvenli elektronik irnza ile imzaJanrnl~lr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden98el-1 be4-3 86c-a209-ee15 kodu lie teyit edilebilir.
T.C. v
MERSiN ALiLiOi 11 M illi Egitim M udiirlugtl
Say 1 : 93S2S931-803-E.260848
Konu: Resmi M Uhiir ve Beratmm KaybOlmasl
08/0112016
VALiLiK MAKAMINA
ilimiz Tarsus ilyesi
Fahrettinp~a ilklOrtaokulu Mudiirlugtl'ne ait resmi muhur ve
mUhiir beratmm yikan olaylar sonucunda kaybo1masl nedeniyle kaYlp onaymm verilmesi
M udiirlugiimOZce uy gun g5rUlmektedir.
MakamlarllllZca da uygun g5rUldugtl takdirde olurlarllllZa arz ederim.
Adem KOCA
Valia
11 Milli Egitim M udiirU
EKi: Yazl (3 Sayfa) OLUR
08/0112016
M ahmut HALAL Valia Vali YardImClSl I·
I
Dumluplllar Mah.G.M.K.Bulvan Yeni~ehirl Mersin
Elektronik Ag:http://rrersin.rreb.gov.tr
e-posta:egitinmac;lari3 [email protected] .tr
Aynntlh bilgi i9in: Mustafa Ozm:m Memur
Tel: (0 324) 32914 81-82
Faks:(0324)3273518-1
Bu evrak guvenli elektronik imza ile irnzalanml~tJr< http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4197 -251 b-3069-a6a7-bf42 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
TARSUS KAYMAKAMllGI
iI~e Milli Egitim Miidiirliigii
SaYI : 95877295-803-E.13571361
Konu: Resmi MUhfu ve BeratmKaybolmas1
31.12.2015
MERSiN iL MiLLi EGiTiM MUDURLOGUNE
ilgi: Fahrettinp~a ilkokuluiOrtaokulu Miidfulilguniin 29.12.2015 tarihli ve 803/01 say1h
yaz1Sl.
ilgi yaz1 ile 22-23-24.12.12015 tarihlerinde ya~anan toplumsal olaylarda Fahrettinp~a
ilkokuluiOrtaokulu M iidfulijguniin Resmi M iihiir ve Beratmm tiim aramalara ragmen
bulunamad1gma dair yaz1S1 ektedir.
Bilgilerinizi ve geregini arz ederim.
Ahmet Sefa DEMiR
Miidiir
Ek: 1-0kul YazlSl (1 Adet) 2-MedyaHaber YazlSl (1 Adet) Klzilmurat Mah.Adana Cad.No: 1 Kayrmkamhk Binasl Giri~ Kat 33400 Tarsus/MERSiN
AKDAG
Telefun:(0324) 613 52 53 Faks:(0324) 613 94 96 Alo Milli Egitim:(0324) 614 7300
e-posta:[email protected]~il.comElektronik ag: tarsus.n:eb.gov.tr
AynntIll bilgi ir;in irtiblit: Destek Hizn:etleri-2 dahili hat: 113 444 0 632
Bilgi iyin: Aydm
MEMUR
Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalannll~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden07cb-9c93-340c-ge64-74ce kodu ile teyit edilebilir.
,.
.
T.e.
TARSUS KAYMAKAMLIGI Fahrettinpa~a ilklOrtaokulu MUdUrlUgU SaYl: 42304906~803 .03/0 1
Konu: Okul MtlhtirU
29.12.2015
TARSUS iL<;E MiLLi EGiTtM MfjDfJRLGfJNE
Okulumuz 22-23-24.12.2015 tarihlerinde Fahrettin Pa~a Mahallesinde bulunan okulumuz
meydana gelen toplumsal olaylanndan dolaYl yakIldl, Okulumuzun ilk ve ortaokul mUdUrlUgtlne
ait resmi milhfu ve beratlan oku1da yIkan yangm ve tahribatla birlikte kaybolmu~lardlr.
Bilgilerinize geregini arz ederirn.
~
ASlm PEHLIVAN
Okul MildUrU
Ek: 1 Adet Medya Haber
Adres :Fahrettin P~a Mall. Cerna I GURSEL Cad. No:3] TarsuslMersin
'QiIImde~·.h Tel.
! (324) 613 48 76
Bllgi: Ecevit DURKAN
. @I
Web:
.
.... ----~.~~,;;;,j.;;; e-mail: [email protected]
f
I
Tarsus'taki olaylarda bir okul tamamen yaklldl
Mersin'in Tarsus ilc;esinde devam eden olaylarda PKK'liler taraflndan
ate§e verUen okul kullanllamaz hale geldi.
'---~-'----~-
Tarsus'un Fahrettin Pa~a Mahallesinde meydana gelen olaylarda Fahrettin Pa~a ortaokulu
PKK yanda~larl tarafmdan ate~e verilerek yaklldl.
Okul ioinde bulunan Slra ve masalarl dlfianya Olkararak barikat kuran PKK yanda~larl daha
soma okulu ate~e vererek yaktllar.
Giivenlik nederuyle itfaiyenin mahalleye girememesinden olaYI okul yanarak kullanIlamaz
hale geldi
Tarsus'ta pazar giiniinden bu yana Fahrettin Pa$a, Barabros, Gazipa~a ve ~ahjn
Mahailelerinde devam eden olaylarda zaman zaman polisle PKK'liler arasmda ~iddetli
vatl~malar devam ederken, son o[arak Fahrettin Pa~a Mahallesinde dUn gece meydana gelen
olayda Davut Ozer atefilenen silahla vurularak hayahm kaybetmil?ti.
HayatIru kaybeden Davut Ozer Adana Adli Tlp'ta yapdan otopsinin ardmdan bu gun Tarsus
~ehir Mezarhgmda defnedildL (iLKHA)
Download

Duyuru İçin Tıklayınız