EK MADDE – 2 KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI (RUSYA
FEDERASYONU) 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ İÇİN "YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA
GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ
YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (EK MADDE - 2)" KAPSAMINDA
(RUSYA FEDERASYONU) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
Başvuru Yeri, Başvuru, Değerlendirme ve Kesin Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri : 18.01.2016-25.01.2016
Yatay Geçiş Değerlendirme Tarihleri : 26.01.2016-29.01.2016
Başvuru Sonuçlarının İlan Tarihi : 01.02.2016
Kesin Kayıt Tarihleri : 01.02.2016-03.02.2016
Yedek Kayıt Tarihleri : 04.06.2016-05.02.2016
Başvuru Yeri : Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak posta yoluyla
veya elden ilgili akademik birimlere yapılacaktır. Eksik belge ve postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuruda Gerekli Belgeler
1- Başvuru Dilekçesi (Matbu dilekçe kullanılacaktır.)
2- Öğrenci belgesinin Aslı (Türkçe dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, bu belge
Noter onaylı Türkçe'ye çevrilmiş olmalı)
3- Not dökümü / Not Durum Çizelgesinin aslı (Türkçe dışındaki bir dilde
düzenlenmiş ise, bu belge Noter onaylı Türkçe'ye çevrilmiş olmalı)
4- LYS sonuç belgesi varsa Yerleştirme sonuç belgesi
5- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda aldığı onaylı ders içerikleri (Türkçe
dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, ders içerikleri Noter onaylı Türkçe'ye
çevrilmiş olmalı)
6- Nüfus cüzdanı ve Pasaport fotokopisi (Türkçe Tercümeli)
Not: Değerlendirme yapılabilmesi için Türkçe dışındaki evrakların mutlaka
Noter onaylı Türkçe'ye çevrilmiş olması zorunludur. Ayrıca eksik belge ile
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Not: Tıp Fakültesinde eğitim-öğretimin yıllık yapılması nedeniyle başvurunun
kabul edilmesi halinde en erken 2016-2017 eğitim-öğretim yılında
başlanabilecektir.
Not: Enstitülere yatay geçiş müracatı yapacak öğrenciler istenen belgeleri
Enstitü Müdürlüklerinden öğrenerek başvuru yapacaktır.
Yatay geçiş işlemlerinde;
RUSYA FEDERASYONU'NDAN YURDUMUZDA BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ YAPACAKLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN KRİTERLER
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-2'si uyarınca 2015-2016 eğitimöğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, Rusya Federasyonu'nda ön
lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı
öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde;
1. Öğrencilerin adı geçen yönetmelikte yer alan ve yükseköğretim kurumları
tarafından istenen yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması
durumunda hazırlık sınıfı, birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş
yapabilmelerine,
2- Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu
geçmemek üzere yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları
tarafından değerlendirilmesine,
3 Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim
kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, birinci madde hükümleri
uyarınca belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,
4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç)
düzeyde eğitime başlayan öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmalarına,
Kimler Başvuru Yapabilir
Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen Rusya Federasyonu bünyesindeki
ülkelerde yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olarak öğrenim gören Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler başvurabilirler.
Yatay geçiş başvuruları eşdeğer bölüm ve programlara yapılacaktır.
Sonuçların İlanı ve Kesin Kayıt İşlemi
Eğitim bilgileri ve belge kontrolü sonucunda kayıt hakkı kazanan adayların listesi
Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, kesin kayıtlarını
yapmak üzere gerekli belgeler ile belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı'na gelmeleri gerekmektedir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan
adaylar kayıt hakkını kaybederler.
Kesin kayıt için istenen belgeler;
1- Lise Diplomasının aslı
2- 6 adet 4.5x6 ebadında son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
3- 29 yaşından büyük olan erkek adayların "Askerlikle İlişkisi Yoktur" belgesi.
(29 yaşından büyük yükümlülerin "askerlikle ilişiği yoktur" belgesi
olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır.)
4- II. Öğretim Öğrenim Ücreti (II. Öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler
için.)
5- LYS sonuç belgesi varsa Yerleştirme sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı ve Pasaport fotokopisi (Türkçe Tercümeli)
7- Üniversite Hastanelerinden ve /veya tam teşekküllü Devlet
Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi
engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.*
(Heyet Raporu isteyen programlar: Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O İlk
ve Acil Yardım (N.Ö-İ.Ö) ile Sarıkamış M. Y.O Özel Güvenlik ve Koruma
programı )
İntibak İşlemleri
Kesin kaydı yapılan öğrencilerin intibak işlemlerini yaptırmak üzere ilgili
Akademik birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgili yatay geçiş
komisyonu tarafından değerlendirilen öğrencilerin intibak talepleri, ilgili
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurullarınca kesinleşir.
Download

rusya federasyonu