T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
16 Ocak 2016
CUMARTESİ
Sayı : 29595
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Karar Sayısı : 2015/8308
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
L. ELVAN
Başbakan Yardımcısı V.
Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı
Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı
L. ELVAN
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
S. RAMAZANOĞLU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
S. SOYLU
Avrupa Birliği Bakanı V.
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
S. SOYLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
F. G. SARI
Çevre ve Şehircilik Bakanı
C. YILMAZ
Dışişleri Bakanı V.
F. IŞIK
Ekonomi Bakanı V.
B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
M. ÜNAL
Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 56. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
13 Ocak 2016
69471265-305-427
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
13 Ocak 2016
68244839-140.03-5-21
BAŞBAKANLIĞA
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
ATAMA KARARLARI
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/9
15/01/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Mahir ÜNAL
Kültür ve Turizm Bakanı
—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/10
15/01/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Mahir ÜNAL
Kültür ve Turizm Bakanı
—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/11
15/01/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Mahir ÜNAL
Kültür ve Turizm Bakanı
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
YÖNETMELİKLER
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta
Acenteleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“d) Fiziki şartlar, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.
e) Ek-1’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan
mesleki deneyim süresini tamamlaması.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“c) Fiziki şartlar, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Teknik personel
MADDE 6 – (1) Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama,
bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması
esastır.
(2) Teknik personel unvanının kazanılabilmesi için;
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunması,
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giyilmemiş veya ceza alınmamış olunması,
c) Ek-1’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan
mesleki deneyim süresinin tamamlanması,
ç) SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavının kazanılması,
gerekir.
(3) Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri
zararlardan teknik personel ve bağlı bulundukları acenteler sorumludur.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İnsan kaynakları
MADDE 7 – (1) Acentelerde, ilgisine göre teknik personel, müdür, genel müdür yardımcısı ve genel müdür marifetiyle faaliyet yürütülür.
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
(2) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde sayılan nitelikler aranır. İcra Komitesi, genel müdür ve
genel müdür yardımcıları için 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan niteliğin
aranmamasına karar verebilir.
(3) İcra Komitesi, acentenin niteliğini, faaliyet konusunu, hacmini ve diğer unsurları
dikkate alarak Ek-1’de yer alan görev tanımları çerçevesinde hangi kategoride ve sayıda personelin faaliyet yürüteceğini belirler.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Acenteler, merkezleri dışında şube açabilir.
(2) Acente şubeleri, şube olduğu belirtilmek şartıyla acente ile aynı unvanı taşır.
(3) Şube açarak teşkilatlanmak isteyen acentelerin 9 uncu maddede belirtilen şartları
sağlaması ve açılacak şubelerin fiziki şartlar, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından aranan şartları sağlaması gerekir.
(4) Her ne isimle olursa olsun içeriği itibarıyla şube ile aynı niteliğe sahip her türlü yapılanma şubeler için getirilen esaslara tabidir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Uygunluk belgesi başvurusu TOBB tarafından görevlendirilecek odalara yapılır.
Başvurularda, İcra Komitesi tarafından belirlenen ve bu Yönetmelikte aranan şartları tevsik
edici belgeler aranır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faaliyeti yapacak
olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan
kurumlar için bu Yönetmeliğin 5, 7, 8, 9, 10, 12 ve 16 ncı maddeleri ile 14 üncü maddesinin
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanmaz.
(4) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca
sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan finansal kiralama ve finansman şirketleri sigorta acenteliği faaliyetinde bulunabilmelerini teminen bu Yönetmelikte 5, 8, 9 ve 12 nci maddelerdeki
hükümler hariç olmak üzere aranan şartları yerine getirmek suretiyle Levhaya kaydedilir. Bu
kurumlar iştigal konularına giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık dışında sigortacılık işlemleriyle iştigal edemez.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“İcra Komitesi tarafından belirlenecek hususlar
MADDE 13/A – (1) Merkez ve şubeler için uygulanacak fiziki şartlar, teknik, idari altyapı ile insan kaynakları; acentelerin teşkilatı; teknik personel nitelikleri; unvan; değişikliklerin
bildirilmesi ve güncelleme; ilan, reklam, afiş ve pano; sürekli eğitim; bilgi kayıtları ve kayıtlara
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
erişime ilişkin genel düzenleyici işlemler dâhil tüm işlemler bu Yönetmelikte belirtilen şartlara
uygun olmak koşuluyla ilgisine göre İcra Komitesi veya TOBB tarafından tesis ve icra edilir.
(2) Müsteşarlık, mevzuata ve sigortacılık sektörünün genel menfaatlerine aykırılık tespit
etmesi halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden sigorta acentelerine ilişkin yapılan düzenlemelerinin iptal edilmesini veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını isteyebilir. Bu durumda gerekli düzenlemeler en fazla 3 ay içinde yapılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer
bentler buna uygun olarak teselsül ettirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
“d) Branş bazında ödenecek komisyon ve sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin usul ve
esaslar.”
“e) Tarafların hak ve yükümlülükleri.”
“(3) Belirsiz bir süre için yapılmış olan acentelik sözleşmesini, taraflardan her biri üç
ay önceden ihbarda bulunmak şartıyla feshedebilir. Sözleşme belirli bir süre için yapılmış olsa
bile haklı sebeplerden dolayı her zaman fesih olunabilir. Sözleşmenin feshine neden olan haklı
sebepler acentelik sözleşmesinde açıklanır. Sigorta şirketi sözleşmede yer vermediği bir hususu
haklı sebep olarak dayanak gösteremez. Fesih sonuçlarını doğuran uygulamalar da fesih ile
aynı hükümlere tabidir.
(4) Sözleşmenin feshinin tarafların hak ve yükümlülüklerine etkisine ilişkin usul ve
esaslar sözleşmede açıklanır.
(5) Sözleşme kapsamında yer alan hükümlerin acente aleyhine olacak şekilde değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler, değişikliğin yapılmasından itibaren asgari 2 ay sonra yürürlüğe
girer. Müsteşarlık bu süreyi yarısına kadar uzatabilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı “Değişikliklerin bildirilmesi ve güncelleme” olarak, birinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde meydana gelecek her türlü değişikliği, ilgisine göre
acenteler veya sigorta şirketleri değişikliği takiben en geç onbeş iş günü içinde ve elektronik
ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir.
Bu değişiklikler Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre TOBB tarafından Levhaya
kaydedilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Acente ile sigorta şirketi arasındaki komisyon ve diğer menfaatler hakkında, sigorta
ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlara yapılacak bilgilendirmeye ilişkin
usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.
(5) Acenteler, bilgi işlem altyapılarını Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun
hale getirir.”
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Acenteler, aracılık ettikleri prim tutarları ve tahakkuk eden komisyonu çalıştıkları
şirketler bazında takip eder. Sigorta şirketleri, acenteler ile akdettikleri sözleşmenin uygulanmasını etkileyen hususlara ilişkin olarak acentelik sözleşmesinde belirlenen dönemler halinde
acenteye bilgi verir.
(3) Acenteler hesaplarını ve mali tablolarını ilgili mevzuat çerçevesinde tutar.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Acente unvanı ile Levha kayıt numarasını içeren bir plaka acentelik faaliyeti gösterilen mekânların girişinde ve gözle görünür şekilde asılır.”
“(4) Acenteler sözleşme yaptırmak isteyenlere Müsteşarlıkça belirlenecek esaslara göre
aracılık ettikleri sigorta şirketlerini ve bu şirketlerce kendilerine tanınan yetkileri bildirir, varsa
internet sitelerinde yayımlar.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Teknik personel, mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla usul ve esasları Müsteşarlığın uygun görüşü alınmak şartıyla İcra Komitesi tarafından belirlenecek ve SEGEM tarafından verilecek eğitime katılır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“İcra Komitesinin görevlerine ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İcra Komitesi tarafından hazırlanan genel düzenleyici işlemler, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 6 ay sonra
yürürlüğe girer.
Sözleşmelerin uyarlanması
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Mevcut acentelik sözleşmeleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-2, Ek-3,
Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9’u yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/4/2014
28980
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-
Tarihi
Sayısı
11/10/2014
30/12/2014
29142
29221
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Adalet Bakanlığından:
ADLÎ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Tıp
Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine
ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Cesedin teslim veya gömülme işlemleri sırasında kamu düzeninin bozulabileceği veya toplumsal
olayların meydana gelebileceği ya da suç işlenebileceği mülki idare amirince değerlendirildiği
takdirde cesetler, gömülmek üzere doğrudan mülki idare amirliğine teslim edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
—— • ——
İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:
MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN
İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık
Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına “önlenmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “mülki idare amirleri,”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) 31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Tıp Kurumu
Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca
gömülmek üzere ailesine veya yakınlarına ya da belediyeye teslim edilen cenazeler, yirmi dört
saat içinde defnedilir. Zorunlu hallerde mülki idare amiri tarafından bu süre uzatılabilir. Süresi
içinde defin işlemi yapılmayan cenazeler, mülki idare amirinin kararıyla bulunduğu yerden alınarak gömülür.
(6) Mevzuatta defin görevinin mülki idare amirlerine verildiği durumlarda, defin işleminin yerine getirilmesi amacıyla mülki idare amirleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına
görev verilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Çeşitli ve Son Hükümler Bölümüne 43 üncü maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Mülki idare amiri tarafından alınacak tedbirler
MADDE 42/A – (1) Halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğinin
olumsuz etkilendiğinin mülki idare amiri tarafından tespit edilmesi durumunda bu Yönetmelikteki iş ve işlemlerin yapılması için mülki idare amirince gerekli tedbirler alınabilir.”
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/1/2010
27467
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
3/4/2012
28253
2-
19/1/2013
28533
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERÎ İŞ MÜFETTİŞLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Adayların son başvuru tarihi sınav tarihinden en az bir ay öncesi olacak şekilde
tespit edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Müfettişlerin normal görev süreleri sonunda en fazla üçte biri değiştirilir. Normal
görev süreleri sona erecek müfettişlerden Millî Savunma Bakanlığınca görevine devam etmesi
uygun görülenlerin görev süreleri, ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde birer yıllık sürelerle uzatılabilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/12/2011
28144
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
15/10/2014
29146
2-
7/2/2015
29260
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanlığından:
Esas No
: 2015/21900
Suç
: Tehdit
Mahkemesi : Ġstanbul (Kapatılan) Anadolu 30. Sulh Ceza Mahkemesi
Sanık
: Göker SÜEL (Yurdaer ve Fatma Gökçe oğlu) TC: 24989030230 Ġstanbul
Ġli, BeĢiktaĢ Ġlçesi, Abbasağa Mah/Köy nüfusuna kayıtlı 06/04/1973
Ġstanbul doğumlu, Suadiye Mah. Hamiyet Yüceses sk. No: 36/6
Kadıköy/Ġstanbul adresinde oturur.
Tehdit suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık Göker SÜEL hakkında Ġstanbul
(Kapatılan) Anadolu 30. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 21.01.2014 gün ve 2013/1064 Esas,
2014/32 Karar sayılı hükmün katılan tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi
ile CMUK'un 316. maddesinde eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve yapılan araĢtırmalara rağmen
adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve
31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının BOZMA isteyen 29/06/2015 tarih ve 2014/386718 sayılı tebliğnamesinin tebliğ
edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
373/1-1
—— • ——
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
Esas No : 2015/6185
Suç
: Resmi belgede sahtecilik
Suç T. : 31/12/2010
Sanık
: Sabri Ġlkılıç : (Mehmet Hanifi, Ġzzet oğlu 05/06/1958 doğumlu) Feridun Çelik
Mah. 1652. Cad. No: 35 Altındağ/Ankara adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen
04/07/2013 gün ve 2013/170 E. 2013/371 K. sayılı hükmün sanık Sabri Ġlkılıç tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının
ONANMASINI isteyen 18/04/2015 gün ve 15/2013/349154 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ
sayılacağı ilan olunur.
369/1-1
—————
Esas No
Suç
Suç T.
Sanık
:
:
:
:
2015/7812
Resmi belgede sahtecilik
05/06/2013
Merdan KURTYĠĞĠT: (Yılmaz, Sevim oğlu 20/04/1975 doğumlu) Mürsel
Uluç Mah. 986 Sokak No: 27 Ġç Kapı No: 2 Çankaya/Ankara adresinde
ikamet etmektedir.
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 18
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
21/02/2014 gün ve 2013/335 E. 2014/60 K. sayılı hükmün sanık Merdan Kurtyiğit tarafından
temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun 316. maddesine eklenen
son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının
ONANMASINI isteyen 21/09/2015 gün ve 11/2014/135906 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ
sayılacağı ilan olunur.
370/1-1
—————
Esas No : 2015/8523
Suç
: Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık
Suç T.
: 08/02/2011
Sanık
: Mehmet Altınçapa: (Ali Ġhsan, AyĢe oğlu 25/05/1965 doğumlu) ġirinyalı
Mah. 1500 sokak K: 2 D: 1 Merkez/Antalya adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
10/12/2013 gün ve 2012/2364 E. 2013/1049 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA isteyen
11/08/2015 gün ve 11/2014/38573 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
371/1-1
—————
Esas No : 2015/4007
Suç
: Resmi belgede sahtecilik
Suç T.
: 30/12/2010
Sanık
: Ahmet Ünlü: (Mehmet Ali, Zehra oğlu 15/12/1949 doğumlu) Marıenstr. 19.
Duısburg 47169 Duısburg/Almanya adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında UĢak 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
02/05/2013 gün ve 2011/576 E. 2013/287 K. sayılı hükmün sanık Nihat Kaplan müdafii ve sanık
Ahmet Ünlü tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun
316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı
tebliğnamesinin sanık Ahmet Ünlü'ye tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine,
Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün
sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 19/04/2015 gün ve 11/2013/350520
sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
372/1-1
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
2. Kor. K.lığı As. Mahkemesinden:
GELİBOLU
MAHKEME KARARI
Esas Sayısı : 2013/1191
Karar Sayısı : 2014/704
Karar Günü : 18.09.2014
ÖZET: Sanık Ertuğrul ve Güllüzar Oğlu, 1991 D.lu, Kırklareli, Vize, Zaferçakılı Mah. Nf.
Kyt.lı Yavuz MEġE (10865670362)'nin 16.04.2012 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçunu
iĢlediğinden bahisle kamu davası açılmıĢ ise de; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 223/2-a
maddesi uyarınca müsnet suçtan beraatına dair kararın adresinde bulunamaması nedeni ile sanığa
tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca
ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, temyiz süresinin
tebliğden itibaren bir hafta olduğu, temyiz yolunun Askeri Yargıtay'da açık olduğu ve istenildiği
taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.
11158/1
—————
MAHKEME KARARI
Esas Sayısı : 2013/134
Karar Sayısı : 2015/892
Karar Günü : 07.10.2015
ÖZET: Sanık Hacı ve Hanım Oğlu, 30.09.1981 D.lu, KahramanmaraĢ, Elbistan,
Tapkırankale Nf. Kyt. lı Hakkı GÖKÇE (46912638504)'nin 17.09.2009 iĢlemiĢ olduğu asta
müessir fiil suçundan eylemine uyan ASCK'nın 117/1, TCK'nın 29 ve 62'nci maddeleri uyarınca
neticeten 5 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu hükmün CMK'nın 231'inci maddesi
uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın adresinde bulunamaması nedeni ile sanığa
tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca
ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, itiraz süresinin
tebliğden itibaren bir hafta olduğu, bu itirazın en yakın Askeri Mahkeme olan Çorlu 5'inci
Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından inceleneceği ve istenildiği taktirde bu süre
içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.
11158/2
—— • ——
5’nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden:
ÇORLU
Esas No : 2013/1264
Karar No : 2014/131
ArkadaĢının Bir ġeyini Çalmak suçundan sanık Ali ve Songül'den olma, 1991 D.lu,
Gaziantep/Araban, Karacaören Mh. Nfs. Kyt.lı T.C.:18512002122 Ġbrahim ALTUNTAġ
hakkında 5.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 23.07.2015 gün ve 2013/1264 Esas 2014/1381 Karar
sayılı Gerekçeli Hükmü ile BEġ AY HAPĠS CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA, HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA VE BEġ YIL SÜRE ĠLE DENETĠM
SÜRESĠNE TABĠ TUTULMASINA karar verilmiĢtir.
Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiĢ, adresleri de zabıta marifetiyle tespit
edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebliğat Kanununa göre Resmi Gazete'de ilanından itibaren 15
gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve kararın tebliğat tarihinden itibaren 7 gün
içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri
Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde karar
kesinleĢeceği hususu ilanen tebliğ olunur.
10995
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAġINMAZ MAL TESĠS YAPIMI KARġILIĞI KĠRALANACAKTIR
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğümüzce aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmaz, 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Genel Müdürlük Makam oluruyla
01.12.2015 tarih ve 32808994-160.07.02.[31] sayılı kararında belirtilen Ģartlar doğrultusunda,
Ġmar durumuna uygun olarak, ―Özel Eğitim Tesisi‖ yapılmak üzere 20 yıl süreyle, yapım karĢılığı
uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıĢtır.
ĠLĠ
: Hatay
ĠLÇESĠ
: Antakya
MAHALLESĠ
: Saraycık
MINTIKA NO
: ----ADA NO
: ----PARSEL NO
: 3673
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
: 5182,00 m2
CĠNSĠ
: Arsa
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
MAKAM OLURU
TARĠH VE SAYISI
: 01.12.2015 tarih ve 32808994-160.07.02.[31]
MUHAMMEN ĠNġAAT BEDELĠ : 3.503.942,00-TL
(üçmilyonbeĢyüzüçbindokuzyüzkırkikiTürkLirası)
GEÇĠCĠ TEMĠNAT
: 105.118,26-TL.
(yüzbeĢbinyüzonsekizTürkLirasıyirmialtıkuruĢ)
ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ
: 04/02/2016- PerĢembe Saat: 10:00
ĠġĠN ADI
: Hatay-Antakya Saraycık Mahallesi 3673 Parsel
Üzerine Özel Eğitim Tesisi Yapım ġartıyla Uzun
Süreli Kiraya Verilmesi ĠĢi
Yukarıda özellikleri belirtilen taĢınmaza iliĢkin alınmıĢ olan Vakıflar Genel Müdürlük
Makam oluruyla 01.12.2015 tarih ve 32808994-160.07.02. [31] sayılı kararına istinaden;
1 - Hatay Ġli, Antakya Ġlçesi, Saraycık Mahallesinde bulunan mülkiyeti Vakıflar Genel
Müdürlüğü Ġdaresine (Mazbut ġeyh Hasan Basri Vakfı) ait, tapunun 3673 parselinde yer alan
5182,00 m2 sahalı taĢınmazın;
1.1. Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karĢılanmak üzere sözleĢme
tarihinden itibaren ilk 1 yıl, ekteki imar planı tadilatı taslağının ilgili belediyesine sunularak,
Belediye’nin karar mercilerine onaylatılarak resmiyet kazandırılması, DOP oranının % 40’ı
aĢmaması, aĢması durumunda % 40’tan fazlasını ekspertiz raporunda belirtilen arsa satıĢ bedeli
üzerinden Ġdaremize defaten ödenmesi, taĢınmazın imarlı parsel haline getirilmesi için ilk yöntem
olarak 3194 sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesine göre uygulama yapılması, bu yöntemin
gerçekleĢememesi durumunda yine aynı kanunun 15. ve 16. maddesine göre iĢlem yapılması,
Kadastro Müdürlüğüne sunulmak üzere iĢlem dosyasının hazırlatılması ve onaylatılması,
onaylatıldıktan sonra yeni oluĢan imar parsellerin tapularının çıkartılması, tapu kaydı üzerindeki
Ģerhlerin kaldırılması için gerekli iĢ ve iĢlemlerin yapılması, bu iĢlemler için her türlü
masraflarında istekli tarafından karĢılanması, imar planı tadilat taslağına göre düzenlenen mevcut
mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik,
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
elektrik ve tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taĢınmazların yatırıma hazır hale
getirilmesi, taĢınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa), enkazın iĢ yerinden
uzaklaĢtırılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve
diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından temin edilmesi, uygulama projesinin Ġdaremize,
Belediyeye ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluĢlarına onaylatılması, sonraki iki yıl içerisinde
özel eğitim tesis inĢaatının bitirilerek iĢin sözleĢmenin imzalanmasından sonra toplam ilk 3 yıl
içerisinde tesisin hizmete açılması, aksi takdirde sözleĢmenin fesh edilerek kesin teminat ile o
zamana kadar yatırılan kiraların Ġdareye gelir kaydedilmesi ve yapılan imalatların Ġdareye
bağıĢlanmıĢ sayılması,
1.2. Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak
üzere proje müellifine yüklenici tarafından def’aten ödenmesi,
1.3. Proje ve inĢaat süresi dahil olmak üzere kira akdi süresinin toplam 20 (yirmi) yıl
olması,
1.4. SözleĢme süresinin ve aylık kira ödemelerinin sözleĢme tarihi itibariyle baĢlaması,
1.5. SözleĢme tarihinden itibaren ödenmek üzere kira bedellerinin;
1.5.1. Ġlk 3 (üç) yıl için aylık sabit 500,00.-TL’ın kira bedeli olarak yıllık defaten tahsil
edilmesi,
1.5.2. ĠnĢaat süresinin 3. yılsonunda tamamlanmasını takip eden 4. yılda, 18.000,00-TL’nin
aylık kira bedeli olarak alınması,
1.5.3. Müteakip yıllarda (4. yıldan 20. yılın sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın
aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak
alınması,
1.6. SözleĢme tarihinin yer teslim tarihi sayılması,
1.7. 20. yılın sonunda tesisin çalıĢır ve bakımlı bir vaziyette ve hiçbir hak ve bedel
talebinde bulunulmadan en geç 1 (bir) ay içerisinde Ġdaremize teslim edilmesi,
1.8. ĠnĢaat bitirilip iĢletmeye açılıncaya kadar taĢınmazın baĢka bir amaçla
kullanılmaması,
1.9. Yüklenicisi tarafından vakıf taĢınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat gibi
yükümlülüklerin konulmaması,
1.10. Ġlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf
taĢınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmıĢ olan imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden
Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,
1.11. TaĢınmazın projelerinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında ilgili kurum ve
kuruluĢlarca zemine iliĢkin önerilebilecek tahkim ve iyileĢtirme çalıĢmaları da dahil olmak üzere
tüm iĢ ve iĢlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara iliĢkin tüm
masrafların yine yüklenici tarafından karĢılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin
tenzili veya sözleĢme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,
1.12. Ġmar durumunda iyileĢme olması halinde artıĢın ihale oranında idaremize
yansıtılması,
1.13. ĠnĢaat bitirilip iĢletmeye açılıncaya kadar taĢınmazın baĢka bir amaçla
kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, inĢaatın yapımı sırasında iĢ
ve sosyal güvenlik hukuku tarafından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması,
Kayıt ve Ģartlarıyla, yapılacak tesisin imara durumuna uygun ―Özel Eğitim Tesisi‖ olarak
değerlendirmek üzere, toplam 20 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıĢtır.
2 - Ġhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. ġehit Mustafa Sevgi Caddesi
No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında,
Bölge Müdürlüğü’nce oluĢturulacak Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
3 - SözleĢme, Ģartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. ġehit
Mustafa Sevgi Caddesi No: Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge
Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir.
4 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale Ģartnamesinin 6. maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini aynı Ģartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 04.02.2016 PerĢembe gün
saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale
Komisyonu BaĢkanlığına imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
5 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında
dıĢ zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.
Ġhaleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. Ġsteklilerin;
a) Ġç zarf, (ġartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır.)
b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi, (2016 yılında alınmıĢ, Ģirketlerde bu belge
aranmayacaktır.)
c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (Ġrtibat için telefon ve
faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)
d) Ġhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar
Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
d1) Gerçek kiĢi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
d2) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin Ġdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin
aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
e) Ġmza sirküleri vermesi;
Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi:
e1) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza
beyannamesi,
e2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza
sirküleri,
f) Ġstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin, noter tasdikli vekaletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi,
g) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartnameye ekli örneğe uygun olarak
hazırlanmıĢ noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre)
h) Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az % 10'si
kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre)
ı) Ġsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına
dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin Ġdareye ibraz edilmesi.
i) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin Ġdareye
ibraz edilmesi.
j) 2886 sayılı Yasaya uygun alınmıĢ (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu (Standart
Form-Ek.6) veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Antakya ġubesindeki TR
880001500158007285445549 nolu hesabına yatırılmıĢ (iĢin adının açıkça belirtilmiĢ olduğu)
105.118,26-TL. (yüzbeĢbinyüzonsekizTürkLirasıyirmialtıkuruĢ) tutarındaki geçici teminat banka
dekontu.
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
k) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
l) Bu iĢ için yapılmıĢ ilan bedelleri ile % 05,69 Ġhale Karar Pulu sözleĢme esnasında
defaten istekli tarafından ödenecektir.
m) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez
ġubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına iĢin ismi ve
istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.
n) Yüklenici, iĢtigal konuları arasında inĢaat bulunmaması halinde inĢaatı, benzer iĢ
bitirme belgesine sahip olan bir inĢaat firmasını ihaleye girerken taahhüt etmek koĢuluyla taahhüt
ettiği inĢaat firmasına tümüyle veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde
yaptırabilir. ĠnĢaat firması veya alt Yüklenici seçimi Ġdarenin onayını almak Ģartıyla Yüklenici
tarafından yapılabilecektir. ĠnĢaatı tümüyle yapacak inĢaat firmasında ve/veya alt yüklenicilerde
2886 sayılı yasaya göre yapılan inĢaat ihalelerinden yasaklı olmama Ģartı aranır. ĠnĢaata iliĢkin
tüm mali ve hukuki sorumluluk her durumda Yükleniciye aittir.
Ġç zarf, (ġartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) dıĢ zarfın içerisine konulduktan
sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi
iĢe ait olduğu yazılarak en geç 04.02.2016 PerĢembe günü saat 10:00’a kadar ihale komisyonu
baĢkanlığına vermek zorundadırlar.
Ġdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli
tespitte serbesttir.
Ġlan olunur.
397/1-1
—— • ——
8750 KG GRANÜL BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - TeĢekkülümüz l00. Yıl Çay Paketleme Fabrikası'nın ihtiyacı, 8750 Kg Granül
Bergamot Aroması Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale
Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında
temin edilebilir.
a) Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.01.2016 günü saat: 14.00'e kadar Çay ĠĢletmeleri
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00'da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.
8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.
9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
359/1-1
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
TTK ĠHTĠYACI OLARAK YARI MEKANĠZE TAHKĠMAT TEÇHĠZATI 4734
SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE
USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Bağlık Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2
ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel:0-372.252 40 00 (70 hat) Fax:0.372-251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - Ġhale konusu iĢin nev’i
Malzemenin Cinsi
Miktarı
:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Yarı Mekanize Tahkimat Teçhizatı
(Hidrolik ünite, tüm bağlantı ve kontrol
1 Takım
elemanları için 100 m ayak boyu için
gerekli tahkimat teçhizatı)
b) Teslim yeri
: Yerli yükleniciler için: Makine ve Ġkmal Dairesi
BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müd,
Tesellüm ġefliği Ambarı
Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen
teslim limanı
c) Teslim tarihi
: Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına
müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine
veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe
baĢlama talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim
günüdür.
Yabancı yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasını
müteakip 180 takvim günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 24.02.2016 ÇarĢamba saat: 15:00
c) Dosya no
: 947-TTK/1481
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) ġartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
Grup-1 metan gazlı ortamlarda kullanılabilirliğine dair belgeler:
a) Hidrolik ünite ekipmanları, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve
Koruyucu Sistemler ile Ġlgili Yönetmelik (94/9/AT)’te belirtilen I. Grup teçhizat kategorisine
uygun akredite kuruluĢlardan alınmıĢ ATEX sertifikalı olacak, sertifika teklifle birlikte
verilecektir.
b) Teklif edilen Ģiltler, ilgili ülkenin resmi makamlarından alınmıĢ Grup-1 metan gazlı
ortamlarda kullanılabilirliğinin uygunluğuna dair belgeli olacaktır. Söz konusu belge teklifle ya
da malzemenin tesliminde verilecektir. Malzemenin tesliminde verilmesi halinde örneği teklifle
birlikte, aslı malzemenin tesliminde verilecektir.
h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi,
i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkaabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karĢılığı
temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 24.02.2016 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir
13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
131.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
361/1-1
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
DÜZELTME ĠLANI 3
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
7 Ekim 2015 tarih ve 29495 sayılı (kayıt no: 8843/1/2-1) Resmi Gazete ile 9 Ekim 2015
tarih ve 29497 sayılı (kayıt no: 8843/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.20 referanslı
ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılıĢ tarihi ertelenmiĢ olup söz konusu
madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir.
6 - Teklifler 12 ġubat 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde
aĢağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 300.000,- (üçyüzbin) EURO
ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.
TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı
Çankaya - ANKARA/TURKEY
7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda
belirtilecek olan adreste 12 ġubat 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.
TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı
Çankaya - ANKARA/TURKEY
408/1/2-1
—————
AMENDMENT NOTICE 3
Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.20 appeared in the Official Gazetes;
Issue No: 29495 and Record No: 8843/2/2-1 on October 7, 2015 and Issue No: 29497 and
Record No: 8843/2/2-2 on October 9, 2015 are updated as follows.
6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on
February 12, 2016 and must be accompanied by a security of 300.000,- Euros equivalent
(threehundredthousand Euros)
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,
Çankaya - ANKARA/TURKEY
7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at
02:00 p.m. (local time) on February 12, 2016 at the offices of
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,
Çankaya - ANKARA/TURKEY
408/2/2-1
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
DÜZELTME ĠLANI 5
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-1) Resmi Gazete ile 28 Ağustos
2015 tarih ve 29459 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.19
referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılıĢ tarihi ertelenmiĢ olup söz
konusu madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir.
6 - Teklifler 8 ġubat 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde
aĢağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 500.000,- (beĢyüzbin) EURO
ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.
TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı
Çankaya - ANKARA/TURKEY
7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda
belirtilecek olan adreste 8 ġubat 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.
TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı
Çankaya - ANKARA/TURKEY
409/1/2-1
—————
AMENDMENT NOTICE 5
Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.19 appeared in the Official Gazetes;
Issue No: 29457 and Record No: 7682/2/2-1 on August 26, 2015 and Issue No: 29459 and
Record No: 7682/2/2-2 on August 28, 2015 are updated as follows.
6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on
February 8, 2016 and must be accompanied by a security of
500.000,- Euros equivalent
(fivehundredthousand Euros)
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,
Çankaya - ANKARA/TURKEY
7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at
02:00 p.m. (local time) on February 8, 2016 at the offices of
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,
Çankaya - ANKARA/TURKEY
409/2/2-1
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Seyyid Mustafa Avni (Avnullah) Özmansur Ġlim Ġrfan Eğitim Kültür ve
DayanıĢma Vakfı. (Özmansur Vakfı)
VAKFEDENLER: Mustafa Avni ÖZMANSUR
VAKFIN ĠKAMETGAHI: MALATYA
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Malatya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.01.2016 tarihinde kesinleĢen, 15.10.2015
tarih ve E: 2015/432, K: 2015/991 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Her türlü dini ve milli tanıtım, eğitim, kültür ve sosyal hizmetler
yapmak, fakirlere yardım etmek, bu amaçla gerekli olan yardımları toplamak ve dağıtmak, dini
ve milli hizmet ve eğitim binaları yapmak, bu amaçla yapılanlara yardım etmek, ortak olmak,
gayesi doğrultusunda insanlara ulaĢabilecek her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, her
türlü dini ve milli eğitim kurumları kurmak, iĢletmek, çalıĢtırmak, her yaĢtan insanımıza yurt ve
bakım merkezleri kurmak ilmi, tasavvufi faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçla yapılan tüm
faaliyetleri desteklemek ve senette belirtilen diğer amaçları yapmak.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.00.-TL. (EllibeĢbinTürkLirasıdır.)
YÖNETĠM KURULU: Mustafa Recep ÖZMANSUR, Süleyman Nazif ÇEKĠÇ, Mehmet
KARA, Hüseyin Hüsnü GÜNAYDIN, Fırat Emir ENSAROĞLU, Ġbrahim TAVLAR, Murat
BUDAK
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın mütevelli
heyetinin onaylayacağı gayesine uygun vakıf veya derneklerden birine devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
376/1-1
—— • ——
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/3 maddesi gereğince denetimli serbestlik
tedbirinin yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aĢağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze
müracaat etmeniz gerekmektedir.
Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen
süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen
kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.
Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ġstasyon
Mah. Ebenazire sk. Yeni Adliye Binası Kat: 1 Edirne Telefon:0 (284) 212 71 08
342/1-1
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3'üncü
maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen kamuya yararlı bir iĢte ücretsiz çalıĢma
yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aĢağıda adresi bildirilen
müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.
Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen
süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen
kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.
Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ġstasyon
Mah. Ebenazire sk. Yeni Adliye Binası Kat: l Edirne Telefon:0 (284) 212 71 08
341/1-1
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
386/1-1
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
387/1-1
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
388/1-1
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
389/1-1
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
390/1-1
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
391/1-1
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
392/1-1
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
393/1-1
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
394/1-1
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
395/1-1
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
414/1-1
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
410/1-1
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
411/1-1
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
412/1-1
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
413/1-1
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2015/8308 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında
Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına
Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
Sayfa
1
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
8
ATAMA KARARLARI
— Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları
9
YÖNETMELİKLER
— Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
10
15
15
16
17
21
29
46
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete