T.C
DNARKAYMAKAMLIGI
IleeMiIliEgitimM髄d鉦l噂龍
Sayl:82203202−903.99−B.365623
12.01.2016
Konu:EngelDunJmuEkranl.
……MUDURLUGUNE
I砂i 言祝彪MO6・01・2016tarihVe903・99〟09879Sの,lllyaZlhirl
BakanlBmlZInsanKaynakIanGenelMudtir地軸血EngelDurumuEkranlileilgili
allnanilgiyazlekleriiliiikteg6nderilmiitir・
BilgilerinizivegeregininilgiyazlVeekindekie−POStayag6reyaplSmaSln16nemle
ricaederim.
MehmetCEYLAN
I19eMilliE弟timMtid血V
EKLER:
1−主IgiyazlVeekleri(3adet)
Dagltlm:
−TtimOkulveKummMd.
−Mtidtm噌timtizweb.sayfaslna.
(IleeMEM)82203202−InsnKaynaklarlSb
BuevrakIn50705aViIIkanungereBinとe
AdliyeMah・AdliyeCadH融mmetKonaglO3400DINAR
Te上02723536020(1205)SefR.CAGLAYANFax:02723534577
e−POSta dma103@meb.govtr−KLmmKodul15605
IdarlBlrlmKimlikKodu79038795
BuevrakguvenllelektronlklmZallelmZalanmL*lr
高rnZaileimzaiandIgitaSdikoiunur
.し:£/.0..日Z。lL
AFYONKARAHISARVALILIGI
IIMiIliEgitimMiid轟l噂ii
瀞 T.C.
Sayl:34691520/903.99903.99/109879
06.01.2016
Konu:EngelDunmuEkranlHk.
…‥KAYM[AKAMLIGINA
(主leeMilliEgitimMtid血唾的
Ilgi:MEBInsanKaynaklarlGenelMtid曲曜mtm30/12/2015tarihliEP。Sta.
IlgidekayltllMilliEi担mBakanllglInsanKaynaklarIGenelMud融壇tlnm,I−E−Personel
modulu engellipersonelbilgileri一一ekranmdagtmcellemeler yapllmlS01up,ekte g6nderilen
e−POStayag6reiSlemyapllmaslhususunda;
Bilgilerinizivegereginiricaederim.
MetinYALCIN
Valia.
主IMilliEgitimMudmi
EKLER:
1−MEBInsanKay・GelMtid.e−POSta(2syD
DAGITIM
Gere弟
17主leeKaymakamllglna(IIceMEM)
KaramanIsMerkezIMEMMerkez/AFYONKARAHISAR
AyrmtlllBilgiIemA.OZATES VKHI
ElektIOnlkA曽‘h坤〟a母Onmebgovtr
Tel(0272)2137608Dahlll154
e−POSta −OZllkO3@mebgovtr
Faks:(0272)2137605
BuevrakguvenI1elektronlklmZallelmZaianmlStlrh叫〟evraksorgumebgovtradres証enebb4−3949−36a0−852a−137bkodu−1eteyltedlleb111r
bSay魚2I2
MerhabaIah
EngelllPer50nelB圃er曲Imill8㌢ngelDu…mUA’ekk”eCek・EhgelDurumundaSeeenekolarakSGKK−Iavuzu…n48ve
49・SaYtaS…dakjleimaddesmdeklellge間biigiier一γeraIacak.
e−pe鳩Oneimodu璃ndekj
E嘩IlmDurumu・GtirevOnce如eGOreveG−rimnSonrakikaY−t∼ampa諦halegetir冊sL
I一喝etmdlSlndtLdaengellipersonelbuhmduBmdmEngcllipcrsonelbimeriiledg班(adlSOyadhgB.evyerive
unvmlilcekmdakibilgibaSlⅢamlieereI両ynbirraporhzmanmasl,mpOnmmVanb肋ndadaallIm鮪m
Sa到anmasl,
2− EngellilikD町側m言GOIClパhcesiveG8reveG頓enSomse申egindeki血mkaymOrhllgilideayncabirrapor
emenmcsiveyenie鵬nencngeldmmmaVCHigimd,釦debuli8tedend哩lmcsi
3−Eklanmaltmanotolamkrenkliy的ileai噌Idakiuymnmyapllmasl
UYarl:SGKHlTAPtb喧kti…mIkapsamindaii軸egGrevyapanpersoneld的enge順…Iar岬niekIenmseeeI.ekiereuygun
Oklrilk的gelD……rb日的画ingqncellerlmeSigerekmektedirGOncelJemetamamiand庇的馴ra・Enge鵬Durumu“GOrev
ellcesIveGereveCiri拘Sonralecfme的di画at遇ktlr・B…edenlemaporAipdaEngeIiiDiJgiieribuiunar,perSOneIlerIeiI掴por
ekIenmiitIr.
8時Ie軸Ze.
lyieaiiSmaIar
馳oiASL血Ⅴ
怒露畿鵠露盤
顔dJ O312イ132贈れ
地 03124I95251
05.01.2016
恥態擁護諾
些堕@畦−___二一____
軸hdeD:NEBAHATASLANM<nebahatHBlm@mebgov.t→
T創刊庇∴∴30Amlk2015C叫撮ba1430
籠 譲畿醤驚議 鷲襲繋露諸義
則goI0狐2鱒や軸狙1ebgov・即鵬ozl蘭<個樋頂@鴎b・gOV・廿>華Iu址14年龍山鉦鴫meb卵>:
‘曲調融15M<0摘釦由gov輔的融16i一物ukl‘⑳b的中cm血eo姐7青軸心!?@mcb−gO…→;
籠藷護態露譲鶏饗欝馨整整護護
”E血咄OZIuk23」青もZlLm−1@mcbgov−tr=∵馳壇CZhn23→i・詞uk231@hgov.請謹虚血CanoiLmk24青
護慧護憲義務麗製薬整饗薄紫嘉
欝護態謙譲馨議襲整欝護讃欝評
繋饗議議謙譲驚監護薬欝黒
い‰h地軸を融的釦bgov吋K軸融1mも抽1釦めgov伸子櫓町側的肱42青函峨釦九g噂
側めbao加血即守的旭鵡@mあせ即応>・蝿軌0撮生半<吻u幽」釦bg同町脚砂地俄“
諾篭端議龍護憲 露頭 霊塾繋蜜謡護薫蒸謹
舶びくoz雌0釦b押億→;N軸0輔l京や批1釦b慨暗め了I同地呼物珊2@血的・卸間昨年06m鵬
Ozluk80輸血峨釦eb・gOV吋通拙3m披圃釦b・gOV心∵S血yao軸4青く地軸鋤@鵬bgov印S的加
護発議謹謡講義繕襲寵欝鷲誌
鶉驚繋遵襲繋畿譲鶉驚欝Ⅴ・畔
地庇7軍釦をgov・町Y軸融町<ozluk7L4◎ncb・gOV・町Y的融的咄雌恥gov簡告あ唯州は
OZl血67I“<舵lu勝7@mcb印Vを>
Konui FW:ENGⅢノDURUMUEKRANI
[PermeiModuItlEnge欄persohe−b囲ekranIndagOnceIIemeIerYaPi廟up,daha6n厳粛eng賄duruImNBerevbncesl〟.
極ve的帥SO郁eeeneace的dihierekdahaOnce高さecenekpasifhaiegetjrilm函一一n噂revyapanveengeIlib圃
bul”anpersoneIlerirlengel”一Ikdurumb…ekienenseeenek−eregBreYenidengdncelienmeslgerekmekted∼r・GBnceiiemeierdeh
SonTap統妬haiegetidIenOgGrevtinces明8reveglrimnsonra〃seGeneglkaIdlrdacaktlr−
田圃ierinize.
Romilml唯UARIma,,め瑚=ne脆r㊥meb■90V.印
象的喰=mu樹ねWD蹟別庇r17,20155:12PM
hi●日田仙調TASLANi
露;●Mm競SA町側崎nmN瞳R
釦噌曲旺:ENG乱DURUMUEK細山I
Merhabも
樹emYapiimi的r,
SaYgIlarImla...
OriEmineUq収
M剛抱timeakan胸
酬8時emDal鵬IBa的n嶋〃
YenetimB鴫iSIstemIeriDaireBaSkan嶋l
;精糖緩器豊轄訝轄轟十一 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄へ一一一一一
To十gmineUCAR.;IGul帥l・UNCERT
CciiL〔勅a恥し−
Sq噌鳴剛GELDuWMU剛RANI
05.01.2016
Download

Engel Durumu Ekranı - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü