4 YAŞ GRUPLARI
OCAK AYI BÜLTENİ
HAZIRLAYANLAR
ÖZGE ÖZEL
ULVİYE TÜZÜ EROĞLU
EDİTÖR
ÜLKÜ UZUN
IŞIKLI GÜNLER
OCAK 2016
FMV OCAK 2016
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
OCAK AYI ÖZEL GÜN VE KUTLAMALARI
OCAK AYI KAZANIM ve GÖSTERGELERİ
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
BRANŞ ETKİNLİKLERİ
– İngilizce
– Müzik
– Görsel Sanatlar
– Drama
– Fiziki Etkinlik
– Montessori Uygulamaları
– Yüzme
5. DUYURULAR
6. REHBERLİK BİRİMİ
7. OCAK AYI DOĞUM GÜNLERİMİZ
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
•Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
•Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
•İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
•Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
•Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren
sayıyı söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
•Nesne/varlığın dokusunu söyler.
•Nesne/varlığın miktarını söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
eşleştirir.
Göstergeleri:
•Nesne/varlıkları dokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
•Eş nesne/varlıkları gösterir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
gruplar.
Göstergeleri:
•Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
•Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.
•Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
•Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.
•Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.
•Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
•Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri:
•Bir bütünü parçalara böler.
•Bütün ve yarımı gösterir.
Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma
işlemlerini yapar.
Göstergeleri:
•Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
•Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri:
•Problemi söyler.
•Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar.
Göstergeleri:
•Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
•Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Sosyal-Duygusal Gelişim:
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının
duygularını açıklar.
Göstergeleri:
•Başkalarının duygularını söyler.
•Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
•Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini
güdüler.
Göstergeleri:
•Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
•Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
•Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
•Kuralların gerekli olduğunu söyler.
•İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
•Grup önünde kendini ifade eder.
•Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.
Göstergeleri:
•Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
•Arkadaşlarıyla
sorunlarını
çözemediği
zamanlarda
yetişkinlerden yardım ister.
•Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
Motor Gelişim:
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
•Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde
yapar.
•Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
•Tek ayak üzerinde durur.
•Tek ayak üzerinde sıçrar.
•Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
•Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
•Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
•Koşarak duran topa ayakla vurur.
•Atılan topu elleri ile tutar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
Göstergeleri:
•Nesneleri üst üste dizer.
•Nesneleri yan yana dizer.
•Malzemeleri keser.
•Malzemeleri yapıştırır.
•Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
•Nesneleri sıkar.
•Malzemelere elleriyle şekil verir.
•Kalemi doğru tutar.
•Kalem kontrolünü sağlar.
•Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Dil Gelişimi:
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
•Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
•Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:
•Düz cümle kurar
•Olumsuz cümle kurar.
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:
•Cümle kurarken isim kullanır.
•Cümle kurarken fiil kullanır.
•Cümle kurarken olumsuzluk yapılarını kullanır.
•Cümle kurarken zamir kullanır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
•Jest ve mimikleri anlar
•Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
•Konuşmayı başlatır.
•Konuşmayı sürdürür.
•Konuşmayı sonlandırır.
•Sohbete katılır.
•Konuşmak için sırasını bekler.
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
•Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve
sözcüklerin anlamlarını sorar.
•Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
•Sözel yönergeleri yerine getirir.
•Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
•Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade
eder.
Göstergeleri:
•Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
•Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
•Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
•Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
•Görsel materyalleri inceler.
•Görsel materyalleri açıklar.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
•Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.
•Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
•Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Öz Bakım Becerileri:
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri:
Göstergeleri:
•Giysilerini çıkarır.
•Tehlikeli olan durumları söyler.
•Giysilerini giyer.
•Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
yapılması gerekenleri söyler.
Göstergeleri:
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
•Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Göstergeleri:
•Ev/okuldaki eşyaları toplar.
•Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.
•Ev/okuldaki eşyaları katlar.
•Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek
•Ev/okuldaki eşyaları asar.
sonuçları açıklar.
•Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
•Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri:
•Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
•Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
•Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri
yemekten/içmekten kaçınır.
•Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar.
Göstergeleri:
•Dinlendirici etkinliklere katılır.
Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri
kullanır.
Göstergeleri:
•Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.
•Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Renk; Ana ve ara renkler
Geometrik
Şekiller;
Çember,
Kenar, köşe
Boyut; İnce-Kalın, Uzun-kısa
Miktar; Yarım-tam
Yön/Mekanda konum; Ön-arka,
Yukarı-Aşağı
Duyu; Sert-Yumuşak
Duygu; Mutlu, Üzgün, Kızgın,
Korkmuş, Şaşkın
Zıt; Ters-düz, Eski-yeni
Zaman; sabah-öğle-akşam, gecegündüz, gün-hafta-ay-yıl-mevsim
Sayı sayma; 1-20 arası sayılar
EĞİTİM PLANIMIZDAKİ
RUTİNLERİMİZ
•
•
•
•
•
Takvim çalışması
Duygularım panosu
Oyuncak, göster anlat ve kitap
günleri
Okuldaki 100. günüm
Sınıf sorumluluklarım
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
FEN VE MATEMATİK
OKUMA- YAZMAYA
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Görsel algı çalışmaları
•
•
•
•
•
•
Sınırlı boyama çalışmaları
1-5 arası rakamları kavrama
1-10 arası ritmik sayma
Mandala çalışmaları
Makas tutma çalışmaları
Kalem tutma çalışmaları
Olay sıralama etkinlikleri
• Örüntü çalışmaları
• Dokun-tahmin et oyunu
• Soğuk-sıcak oyunu
Nesne-sayı eşleştirme çalışmaları
• 1-5 arası sayıları tanıma
• Grafik oluşturma ve okuma
• Gruplama çalışmaları
• Parça-bütün çalışmaları
• Katı-sıvı deneyi
•
•
İşitsel algı çalışmaları
• Dinleme
• Konuşma
• Sesleri ayırt etme
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
SANAT ETKİNLİKLERİ
Artık materyal çalışmaları
• Kolaj çalışmaları
• Kesme yapıştırma çalışmaları
• Kağıt yırtma ve buruşturma
çalışmaları
• Artık materyaller ile yapılan 3
boyutlu çalışmalar
• Sınırlı boyama çalışmaları
•
DİL ETKİNLİKLERİ
Bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını
öğrenme
• Hikaye tamamlama/oluşturma
• Akıl haritaları
• Tanımlama ve tarif etme becerileri
•
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AYIN MÜZİSYENİ
AYIN RESSAMI
Pyotr İlyiç ÇAYKOVSKİ
Vincent Van Gogh
FMV OCAK 2016
BRANŞ ETKİNLİKLERİMİZ
FMV OCAK 2016
During the month of January we will be
concentrating on
the following:
• Topics: My body (Bodyparts, Emotions, Health)
•Unit 2:My body (Hello Jack)
•Concepts: hard/soft, wet/dry, clean/dirty,
prepositions
FMV OCAK 2016
This month the children will be watching and learning
some of the following songs and videos:
Body parts song for kids (My body):
https://www.youtube.com/watch?v=Rc_kIWKLiD8
From head to toe (Eric Carle)
https://www.youtube.com/watch?v=9xxyZSdYEmM
Head shoulders knees and toes (Learn it)
https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8
Head shoulders knees and toes (Sing it)
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
Kids body parts song (this is me!) – ELF Learning
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
One little finger...
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
Oh no poor Joe
https://www.youtube.com/watch?v=J1vJoKRB1PI
Health vocabulary (Elf learning)
https://www.youtube.com/watch?v=pyfkcUbhbJs
You can’t eat toes for breakfast
https://www.youtube.com/watch?v=1X7GaRCw5HA
FMV OCAK 2016
This month we will be reading some of the following
books:
FMV OCAK 2016
We will learn new vocabulary:
Ears
Nose
Shoulders
Tired
Hands
mouth
knees
hungry
Wash your hands
Touch your nose...
tooth/teeth
head
toes
not so good
Brush your teeth
In On Under
Big
Small
FMV OCAK 2016
GÖRSEL SANATLAR
•
•
Vincent Van Gogh 'un sanat
hayatı ve eserleri
Vincent Van Gogh'un
eserlerinden kompoziyon
çalışması
Kolay Baskı teknikleri
•
•
•
MÜZİK
•Duyduğu sesleri müzik
enstrümanlarına benzetme
•Orman Canlandırmasıyla doğa
seslerinin ayırt edilmesi
•Seslerin uyumu.(Su sesi, hava sesi)
DRAMA
Poz vererek eylemini göster/tahmin ettir.
Arkadaşlarının pozunu tamamla
Piknik/kumsal/spor salonu resmini poz vererek
oluştur
Arkadaşlarını obje olarak kullanarak (poz) ev
resmi yap
FMV OCAK 2016
FİZİKİ ETKİNLİK
.
YÜZME
•Havuz kenarında oturarak yatarak ve
yüzüstü ayak vuruşları
•Havuz kenarında baloncuk yapma
•Suya alışma çalışması
•“Ördek suya daldı zil çaldı” çalışması
•Yüzüstü ve sırtüstü pozisyonda suda durma
ve öğretmen desteği ile ilerleme
•Yüzme matı ile ayak vuruşu çalışması
•Su makarnası ile yatay pozisyonda yardımsız
ilerleme çalışmaları
•Asılma ve sallanmalarda kendine güven
duygusunu geliştirebilme.
•El göz koordinasyonu geliştirici fiziki
etkinlik çalışmaları.
•Belirli hedefe top atabilme, hunilere
çember atabilme.
PERKÜSYON
•
•
•
Öğrenilen şarkılara orff
enstrümanları ile eşlik
edilmesi
Tekerlemeleri
enstrümanlarımızla
çalıyoruz
Elde marakas-tef
1-2-3 oyunu
FMV OCAK 2016
MONTESSORİ UYGULAMASI
Kültür materyalleri
Gunluk yasam materyalleri
* Kara - su küresi
•Kaşıklama 2 ( bilye taşıma )
* Kıtalar küresi
•Boşaltma 1 ( pirinç boşaltma )
* Dünya puzzle haritası
•Huni ile boşaltma ( katı, sıvı )
•Mandal dizme
•Nohut dizme
•İğne dizme
Duyusal materyaller
•Makasla kesme
* Doku tabletleri (cam, mermer, demir,
•Süngerle su sıkma
tahta, kauçuk, sünger, keçe)
* Bası silindirleri (Sert-yumuşak)
* Pembe kule
* Kahverengi merdiven
Matematik Materyalleri
• Geometrik şekiller
• Geometrik cisimler
• Kırmızı-Mavi çubuklar
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ÖZEL GÜN ve
KUTLAMALARI
AYIN GEZİSİ
Halk Ekmek Fabrikası
FMV OCAK 2016
DUYURULAR
• Sayın velilerimiz; 16 Ocak 2016 Cumartesi günü
3.Bireysel Veli Toplantımız olacaktır. Katılımızı
rica ederiz.
• 22 Ocak 2016 Cuma günü II. Dönemimiz sona
erecektir. 2 haftalık sömestr tatilini
öğrencilerimizin keyifle dinlenerek
geçirmelerini dileriz.
• 8 Şubat 2016 Pazartesi günü okulumuz EğitimÖğretime başlayacaktır.
FMV OCAK 2016
FMV
Özel Ispartakule Işık Anaokulu
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Servisi
YASEMİN DİLEKAY
FMV OCAK 2016
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
Okulöncesi Dönemde Arkadaşlık İlişkileri
Arkadaşlık çocuğun bir ya da birkaç akranı (ya da akranı olmayan
diğer çocuklarla) ile kurduğu duygusal bağı içermektedir.
Arkadaş gereksinmesi, bebeklik dönemine kadar uzanır.
Ağlayan bir bebek, yanına bir başkasının yaklaştığını görünce
susar. Çocuklar arkadaşlığa, sadece doyum sağlamak değil, aynı
zamanda deneyim kazanmak amacıyla da gereksinim duyarlar.
3 yaş itibariyle, yaşıtlarıyla ilişki kurmada kendilerine özgü ve
kalıcı yöntemler geliştirirler. Bazılarında olumsuz sosyal
tavırlar görülür. Bu çocukların kurdukları ilişkiler tartışma,
saldırı ve karşı çıkışlardan oluşur. Bazı çocuklar ise daha
olumlu ve sosyal ilişkiler kurarlar. Bu çocuklar yaşıt arıyla bir
şeyler paylaşma, birlikte etkinlik yapma ve oyun oynamayı
tercih ederler.
FMV OCAK 2016
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
Anaokulu, çocukların yaşıtları ile birlikte olma ve onlarla
faaliyette bulunma konusunda geniş olanaklar sağlar. Anne,
baba ve öğretmenleri çocuğu sosyal faaliyetlere katılması
için destekler. Dıştan gelen bu desteklere ek olarak çocuğun
gelişen bilişsel, sosyal ve iletişimsel becerileri yaşıtlarıyla
daha başarılı ilişkilere girmesine olanak sağlar.
4 yaşından önce çocuklar, normal olarak beraber oldukları
kişilerin oyun arkadaşları olmasını isterler. Onlarla oyun
faaliyetlerini paylaşmak arzusundadırlar. Bu dönemde
çocuklar, kendileri ile oynayacak bir ya da iki arkadaş
seçerler. Önceleri seçtikleri oyun arkadaşları her iki cinsten
olabilir. Ancak okula başlamaya hazırlandıkları sırada (1.
sınıf), çocuklar oyun arkadaşlarını kendi cinslerinden
seçmeye özen gösterirler. Çünkü sosyal baskı nedeniyle
kendi cinslerine uygun oyunlar oynamayı öğrenmelidirler.
FMV OCAK 2016
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
6 yaşından itibaren grup oyununda giderek bir artma görülür. Bu
değişmeye koşut olarak, toplumsallaşmada da belirgin bir artış
meydana gelir.
Çocuk daha az bencil ve saldırgan, buna
karşılık daha fazla grup bilincine sahip
ve yardımsever olur.
Anne babaları, arkadaş ilişkilerinde en çok etkileyen faktör, olumsuz
arkadaş modelleriyle, küfürdür. Anne ve babalar, çocuğun
öğrendiği küfrü bir daha unutmayacağından endişe duyarlar. Oysa
bir küfrü ağzına dolayan çocuğa, sürekli uyarıda bulunmak, onun
küfürden
vazgeçmesinde
etkili
olmaz.
Küfrün
anlamı
açıklandığında ya da duymazlıktan gelindiğinde, o küfür unutulur.
İşte bu sebeple «kötü örnek» bahanesiyle çocuğu arkadaş
ilişkilerinden men etmek, onun sosyal gelişimi açısından son
derece zararlıdır. Tam tersine, çocuğu akranlarının bulunduğu
çevrelere itmek ve arkadaş beraberliğini sağlamak, anne ve
babaların temel görevlerinden biri olmalıdır.
Kaynakça:
Yavuzer, Haluk (2002), Ana-Baba ve Çocuk; İstanbul.
Psikolojik
Gülay, Hülya(2009), Okulöncesi Dönemde Akran İlişkileri; Balıkesir
Danışman
Üniversitesi
Yasemin Dilekay
FMV OCAK 2016
OCAK AYINDA DOĞANLAR
B SINIFI: BORA KILIÇ
DOĞUM GÜNÜNÜZ
KUTLU OLSUN.
FMV OCAK 2016
Download

Bülteni indirmek için lütfen tıklayınız.