ÜniversitelerarasıKurulBaşkanlığındanAçıklama
Kendilerini “bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları” olarak tanımlayan bir
grup öğretim elemanı yayımladıkları bildiride Türkiye Cumhuriyeti Devletini,
vatandaşlarını açlığa ve susuzluğa mahkum etmekle, yerleşim yerlerine ağır
silahlarla saldırmakla, anayasal ve uluslararası hukuku ihlal etmekle,
taammüdenkıyımvekatliamyapmaklasuçlamaktadırlar.
Bubildiri,sadeceimzalayanbirgrupöğretimelemanınınkanaatiniifadeetmekte
olup Türk Yükseköğretim sisteminde çalışmakta olan yüz elli bin den fazla
akademisyeningörüşleriniaslatemsiletmemektedir.
Akademiközgürlük,birülkeninvarlığını,güvenliğinivebekasınıtehditetmenin
aracı olarak istismar edilemez. Akademik özgürlüklere saygı duyan hiçbir
demokratik ülke ayrılıkçı teröre desteği ve kendi güvenliğine saldırıyı meşru
göremez.
Üniversitelerarası Kurul olarak, milletimize karşı olan borcumuzun ödenemez
olduğu bilinci içinde, Ülkemizin bilim ve teknoloji üretimine katkı yapmak ve
yükseköğretim vermekle görevli üniversitelerimizin çalışmalarına kararlılıkla
devam edeceğini, her türlü tehdidi büyük bir özgüven içinde bertaraf edecek
güçteolduğunuifadeetmekisteriz.
Kamuoyunasaygıileduyurulur.
Download

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından Açıklama Kendilerini “bu