T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 78671328-101.10.02-E.800649
2015 yılına ait
Konu : Kömür,Turba(torf),leonardit ocak başı
satış fiyatı
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
Makamınızın 23/12/2015 tarih ve 703847 sayılı Oluru ile Maden Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 86. Maddesinin 3. fıkrası “ Tüvenan madenin, herhangi bir zenginleştirme
işlemine tabi tutulduktan veya bir prosesten geçirildikten sonra satış fiyatının oluştuğu
durumlarda, ocak başı satış fiyatı, madenin ocakta üretiminden ilk satışının yapıldığı
aşamaya kadar oluşan nakliye, zenginleştirme ve varsa farklı prosese ait kullanılan tesis ve
ekipmanın amortismanı dâhil giderler çıkarılarak oluşan fiyattır. Bu fiyat, işletme yöntemi,
tenör/kalite, üretilen bölge, aynı pazar ortamı ve diğer özellikler göz önünde
bulundurulduğunda benzer işletmelerdeki emsal fiyatlardan az olamaz. Benzer ürünün
piyasada satış fiyatının oluşmaması durumunda, gerektiğinde piyasada fiyatı oluşan aynı
veya benzer proses maliyeti olan tesisler emsal alınarak madenlerin ocak başı satış fiyatı
belirlenir “ ve 30. fıkrası “Kömürlerde, kömürün kalorifik değeri, kükürt oranı, uçucu
maddeler, nem oranı, işletme yöntemi, üretilen bölge gibi unsurlar dikkate alınarak, hiçbir
işleme tabi tutulmadan satış fiyatı, belirlenen kömürün fiyatı emsal fiyatından az olmamak
şartıyla piyasadaki satış fiyatıdır. Bir tesiste işleme tabi tutulanlarda ise bu suretle oluşan ve
üçüncü fıkra hükümlerine göre belirlenen fiyat, ocak başı satış fiyatıdır. Enerji hammaddesi
olarak kullanılan turba, kömür, asfaltit, bitümlü şist gibi Madenlerde emsallerinden az
olmamak şartıyla tüvenan olarak piyasada oluşan fiyat dikkate alınarak ocak başı satış fiyatı
belirlenir.” hükümleri kapsamanda;
Ülkemizin değişik bölgelerinde ve vasıflarda en fazla kömür üretimini ve satışını gerçekleştiren
TKİ Genel Müdürlüğüne ait 2015 yılı üretim ve satış değerlerine ilişkin veriler göz önünde
bulundurularak; 2015 yılına ait Devlet Hakkı payı hesaplamasına esas olmak üzere ocak başı satış
fiyatlarının belirlenmesi için görevlendirilen komisyon, kömür, turba (torf ) ve leonardit madenlerine
ait çalışmalarını tamamlayarak 06.01.2016 tarihli raporlarını Başkanlığımıza sunmuşlardır.
2015 yılı kömür, turba (torf ) ve leonardit madenlerinin devlet hakkı payı hesaplamalarına esas
olmak üzere 2015 yılı ocak başı satış fiyatları ile ilgili Komisyon raporu doğrultusunda işlemlerin
yürütülmesi hususunu,
Olurlarına arz ederim.
Mehmet TOMBUL
Daire Başkanı
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://mebays.migem.gov.tr/sorgu/sorgula.aspx adresinden BL8S-G622-8569 kodu ile yapılabilir.
1 / 2
Uygun görüşle arz ederim.
12/01/2016
Dr. Selahattin ERDOĞAN
Genel Müdür Yardımcısı
OLUR
14/01/2016
Murat TOPALOĞLU
Genel Müdür
Ek: 2015 Komisyon raporu
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://mebays.migem.gov.tr/sorgu/sorgula.aspx adresinden BL8S-G622-8569 kodu ile yapılabilir.
2 / 2 
Download

2015 yılına ait Kömür, Torf ve Leonardit Ocak Başı Satış Fiyatı