D主NARKAYMAKAMLIGI
IleeMilJiEi担imMiid龍rlj鴫屯
態 T.C
Say182203202−90305−E470160
14.01.2016
Konu SutIznl
MUDURLUGUNE
Ilgi mMEM13・Ol・2016tarihve439387saylllyaZllan.
Stitiznikullanmakisteyen6gretmenlerveegitimkurumuidarecileriiSbirligiyaparak
hi9birtarannmagduredilmedensutiznininkullanllmaslnlnSaglanmaslylailgiliilgiyazl
ekinde almanMilliEgitimBakanllgljnsanKaynaklarlGenelM融臨時的nmO6/01/2016
tarihlive160504saylllyaZISlyaZlekindeg6nderilmiStir.
Bilgivegereginiricaederim.
HasanTAHTAOGLU
IleeMilliEgitimM屯dthii
EKLER:
1−主IgiyazIVeekleri(3adet)
Da魯tlm:
−T櫨InOkulveKuumMd.
−Mtidtirli噌timtjzweb.sayfaslna.
OlCeMEM)82203202−InsanKaynakla:rl軸
AdIlyeMah AdliyeCad H泣ktlmetKonaglO3400DINAR
Tel.02723536020(1205)SefR〔lAGLAYANFaxO2723534577
e−pOSta dlnarO3@meb.gov五一KumKodul15605
BueVrakm5070saV屈anungeregince
打mZair日出On廟taSd−koIunur
・碑Jb・l・/201・£峨
エdarlBirlmKlmlikKodu.79038795
BuevrakguvenllelektI・OnIklmZailelmZalanmlStlr httD/hvraksorgumcbG,OVtradre納nden7329_0tif4_3C63_hiはe_Oa】く7kn,l,‥leI的,†..,Wpr”1.,
AFYONKARAHISARVALiLIGI
主IMilliEgitimMtid櫨rl噌n
驚 T.C.
Sayl:34691520−903.05−B.439387
13.01.2016
Konu:StitIzni
DAGITIMYERLERINE
StitiznikulIarlmakisteyen6gretmenlerveegitimkurumuidarecileriisbirligiyaparak
hi9birtarannma曽duedilmedens批iznininkullamlmaslnlnSaglanmaslylailgiliMilliEgitim
BakanllglInsanKaynaklanGenelMtidtirl堕tiImnO6/01/2016tarihlive160504saylllyaZISl
yazlekindeg6nderilmiStir.
Gereginiricaederim.
MetinYALCIN
Vali a.
ilMilliEgitimMu(mm
EKLER:
1−Yazl(2say魚)
DAGITIM:
−17I19eKaymakamllglna
−MerkezveMerkezebaglltiimokulvekurummudtirmklerine
−Mtldtir距kBirimlerine
Afi′OnkamhisaJIIMilliEgltlmMudtHl晦u
AyrlnmlbllgilCln’AyseARPASLAN−Memur
InsanKaynaklanYOnetimlHIZmetleh−2−(Ozmk)
Tet‘(0272)2137608/lSl
ElektronlkAg a870nmebgovtre−POSta’OZlukO3@meb.govd
Fak(0272)2137605
BuevrakgtivenlleiektronlklmZallelmZaianmlStlrh叫//evraksorgumebgovtradreslnden7C5b−b203−3b70−a7C5−282akodulleteyltedilebllir
MjLLIEGITIMBAKANLIGI
InsanKaynaklarlGenelMtidtirl龍gti
態 T.C.
Sayl:16833931/929/160504
06.01.2016
Konu:OgretmenlerinStitizni
DAGITIMYERLERrNE
Ilgi:27/12/2004tarihlive93570saylllyaZlmlZ.
BakanhglmlZa bagll egitim kmmlarlnda g6rev yapan kadln egretmemerden
dogum yapanlann,Stitiznini nasll kullanacaklan hususunda tereddtitlehn gidehlerek
uygulamada birligin saglanmasl baklmlndan aiagldaki aelklamanln yaPllmasma gerek
g6両1m的旺・
Bilindigi tizere,657 saylll Devlet MemⅢlan KanununlO4tmc龍maddesinin
(D)魚kraslnda;一●Kadln memuI.a,eOCu菖unu emziI.meSiicin do曽um sonrasl anallkizni
Siiresinin bitimtariIIindenitibarenilkaltlaydagnnde即Saat,ikincialtlaydagiimde
birbueuk saat s靴izniverilir.Sntiminin hangisaatler araslnda ve giindel闘¢kez
kullanllaci噌!hususunda,kadlnmemuruntCrCihiesastIr.’’hukmtiyeralmaktadlr.
657saylllDevletMemurlarlKanunun 6nclmaddesininIVtinc也nkJ.aSIEgitimve
OgretimHizmetleriSlnm bai嶋Inda;i’buslnlfbukanun kapsamlna giren kurumlarda
egitimve6曹retimvaziresiylegorevlendirilen6gretmenlerikaI)Sar・●’denilmektedir・Buna
g6re6gretmenler,egitim−6gretim hizmetlerinihaRallkdersprogramlanbtmnl堕tiieerisinde
yerinegetimekdurⅢmmdadlrVebuy6mmyleeallSmaSaatleridigerdevletmemurlarlnag6re
meslekolarakfarkllllkarzetmektedir.
BakanllglmlZm egitim 6gretimdeki hedefLeri dogrultusunda;uluslararasl
egitim standartlarlnlnyakalanmasl,herkademede kalitelive ea菖daSegitiminolusturulmasl
lemZamanlniyikullanllmaslkonusundagereklihassasiyeting6sterilmesizorunluluktur.
KuSkusuz,egitim−6gretim gibihayati6nemtaslyan SOnderece6nemlibir g6revi
y血批en噌retmenlerimizin bu durumun bilincinde ve stitizni haklarlnl kullanlrken ders
gorevinin aksamamasl,hizmetin gereklerinin yerine getirilmesihususunda gerekli6zeni
g6stereceklerineinanclmlZtamdlr.
Bubaglamda;
1−Ikilii堰retim yapllan egitim kuI.umlarInda g6).eV yapan Slnlf
6菖retmenlerininhaftallkderspI・OgramIarlnIn;Ilangid6memdeg6revyapmakistedikleri
goz6nimdebulunduI.ularakd屯zenlenmesi;teIdii堰retim yapllanegitimkurumIarlnda
gorevyapanslnlf6gretmenIerinin ha請allkders programlarlnlnise j喝retmeniIeokul
idaresii轡birligiieindedersleriaksatmayaeakSekildediizenlenmesi,
AtatnrkBlv・06648K−zIIayIANKARA Ayr−nt−llbiLg−icin:CelalettinERANIL(SubeMOdum)
E,ektronikAg:WWW・meb・gOV・tr
e−pOSta言kg_Ozluk5@meb・gOV・tr
TeI:(0312)4131415
Faks;(0312)4195251
BuevrakguVenllelektronlkimj・allelm7alanm雨lr hhn//evl・症snT011m‘、hl,OV†rtIJr.⊃fim壷n3618_6409_3077_htio4㌦7167kr、品目leIE,>一十,、Allf,h−l一子
2−Di雪er alanlarda g6revyapan6gretmenIerin deI・S PrOgI・amlarlnln S的izmi
isteHcrideg6z6m組nde bulundurularakdersleriaksatmayacaksekildedGzenlenmesi
gerekmektedir.
Bu9ereeVede言1giyazlmlZy融tirl注ktenkaldlrllmlStlr.
Bunedenle,Kanununr血una uygun olacakSekilde s批iznikullarmakisteyen
鴫retmenlerveegitimkunmuidarecileriiSbirligiyaparakhiebirteurafLIlma菖duedilmeden
S批iznininkullanllmaslnlnSaglamaslhususundagereklihassasiyetingOstehlmesiniarz/rica
edehm.
HamzaAYDOdDU
Bakana.
GenelMtidtir
Da軌tlm:
APlanl
BPlanl
AtatnrkBlv.06648KlzIIay/ÅNKARA
AyrmtnlbiIgiitin:Cclale請mERANIL(SubeMddurO
EIektronikAg:www.meb.gov.tr
Tel:(0312)4131415
e−pOSta:ikg_OzlukS@meb.gov.tI・
Faks:(0312)4195251
BuevrakguvenllCiekt1−0nlkimZallelmzalanm函rhttp//eVraksorgumebgovtradreslnden3618−6492−3977−b695−7167koduIleteyItedliebiIlr
Download

Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü