KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU
MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ
MİKTARLARI
UYUŞTURUCU MADDE/MÜSTAHZARLAR YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ
1)MORPHİNE HCL
300 mg(Parenteral)
Morphine HCL 0,01 g Ampul
30 amp
Morphine HCL 0,02 g Ampul
15 amp
NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz.
2)MORPHİNE HCL
Vendal Retard Tablet (30x10 mg)
Vendal Retard Tablet (30x30 mg)
Vendal Retard Tablet (30x60 mg)
Vendal Retard Tablet (20x100 mg)
2700 mg (Oral)
9 Kutu
3 Kutu
1 Kutu
1 Kutu
3)MORPHİNE SULFATE
MST Continius Tablet (20x10 mg)
MST Continius Tablet (14x30 mg)
MST Continius Tablet (6x60 mg)
MST Continius Tablet (4x100 mg)
2700 mg (Oral)
13 Kutu
6 Kutu
7 Kutu
6 Kutu
M-ESLON Mikropellet Kapsül (21x10 mg)
12 Kutu
M-ESLON Mikropellet Kapsül (14x30 mg)
6 Kutu
M-ESLON Mikropellet Kapsül (7x60 mg)
6 Kutu
M-ESLON Mikropellet Kapsül (7x100 mg)
3 Kutu
NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce tekrarlanamaz.
4)PETHİDİNE HCL
1500 mg (Parenteral)
Aldolan 5 Ampul 100 mg
3 Kutu
Aldolan 3 Ampul 100 mg
5 Kutu
Pethidine Antigen Ampul 100 mg
2 Kutu
NOT:3 aydan önce tekrar reçete edilmeyecektir.
Kronik ağrı tedavisinde kullanımı kontrendikedir.
Akut ağrı tedavisinde 5 günden daha uzun kullanımı uygun değildir.
5)PETHİDİNE HCL
6000 mg (Oral)
6)OXYMORPHONE
25 mg
7)HYDROMORPHONE
35 mg
8)POUDRE D'OPİUM
1250 mg
9)TEİNTURE D'OPİUM
12,5 mg
10)CODEİNE
1000 mg
NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce tekrarlanamaz.
11)CODEİNE PHOSPHATE ½ H2O
1400 mg
NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce tekrarlanamaz.
12)OXYCODEİNE
50 mg
13)HYDROCODEİNE
110 mg
4
14)DİHYDROCODEİNE
600 mg
15)ETHYL MORPHİNE(DİONİNE)
375 mg
16)FENTANYL
Fentanyl Citrate Ampul 10x2 ml (50 mcg/ml)
Fentanyl Citrate Flakon 10 ml (50 mcg/ml)
Fentanyl Citrate Flakon 20 ml (50 mcg/ml)
Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul 10x2 ml (50 mcg/ml)
Talinat 0,1 mg 10x2 ml Ampul
Talinat 0,5 mg 1x10 ml Ampul
1500 microg (1,5 mg)
1 Kutu
3 Flakon
1 Flakon
1 Kutu
1 Kutu
3 Kutu
17)TRANSDERMAL FLASTER(FENTANYL)
75 mg
Durogesic 12 microg/saat Transdermal Flaster(5x1,2 mg)
6 Kutu
Durogesic 25 microg/saat Transdermal Flaster(5x2,5 mg)
6 Kutu
Durogesic 50 microg/saat Transdermal Flaster(5x5,0 mg)
3 Kutu
Durogesic 75 microg/saat Transdermal Flaster(5x7,5 mg)
2 Kutu
Durogesic 100 microg/saat Transdermal Flaster(5x10,0 mg)
1 Kutu
NOT: 75 mg'lık miktar aşılmamak kaydıyla, bir reçeteye bu ilacın farklı dozlar içeren
miktarları yazılabilir. Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce
tekrarlanamaz.
NOT: 100 mcg üzerinde kullanım ihtiyacı için olan hastalar için; hastanın klinik toleransı ve
ağrı kontrolüne bağlı olarak 400 mcg/72 saat aşılmaması şartıyla, gerekçeyi belirtir 3 imzalı
bir rapora istinaden, kansere bağlı ağrıların kontrolünde bir kırmızı reçeteye 15 (onbeş)
günlük gerekli doz yazılabilir.
18)FENTANYL SİTRAT
Actiq 200 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil
Actiq 400 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil
Actiq 800 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil
4 Kutu
2 Kutu
2 Kutu
Abstral 100 mcg 10 Dilaltı Tablet
3 Kutu
Abstral 200 mcg 10 Dilaltı Tablet
3 Kutu
Abstral 400 mcg 10 Dilaltı Tablet
3 Kutu
Abstral 800 mcg 10 Dilaltı Tablet
3 Kutu
NOT:Abstral Dilaltı Tabletler için yukarıda belirtilen 3'er kutuluk maksimal dozlar 15 günlük
doz olarak en fazla reçete edilebilecek miktarlardır. Ancak tek uzman hekim raporu olmak
kaydıyla aynı farmasötik dozaj formundan ilave 3 (üç) kutu daha reçete edilebilecektir.
Ayrıca gerekli olduğu durumlarda raporda gerekçesi belirtilmek kaydıyla toplam 6 (altı)
kutuyu geçmeyecek şekilde farklı bir farmasötik dozaj formu da reçete edilebilecektir.
19)ALFENTANİL HCL
Rapifen Ampul 5x2 ml(0,5 mg/ml)
Rapifen Ampul 5x10 ml(0,5 mg/ml)
7 mg
1 Kutu
1 Kutu
20)REMİFENTANİL
Ultiva Enjektabl Flakon
1 Kutu
21)SUFENTANİL SİTRAT
Sufenta Ampul 5x2 ml(0,005 mg/ml)
Sufenta Ampul 5x10 ml(0,005 mg/ml)
22)DEXTROPROPOXYPHENE HCL
0,05 mg
1 Kutu
1 Kutu
1000 mg
4
23)TİLİDİNE HCL(Dalidine)
1000 mg
24)DİPHENOXYLATE HCL
38 mg
25)PENTAZOCİNE(Basta, Sosegon Ampul-Tablet)
300 mg
26)METHADONE
125 mg
27)NORM ETHADONE(Ticarda Damla)
112 mg
28)COCAİNE
225 mg
29)METHYLPHENİDATE HCL
Ritalin Tablet(30x10 mg)
12 Kutu
NOT:Ritalin tablet adlı müstahzardan sadece çocuk ve ergen psikiyatristleri ve yetişkin
psikiyatristleri tarafından kırmızı reçeteye iki aylık tedavi için en fazla oniki kutu yazılabilir.
Concerta 18 mg tablet (30x10 mg)
2 Kutu
Concerta 36 mg tablet (30x36 mg)
2 Kutu
Concerta 54 mg tablet (30x54 mg)
2 Kutu
NOT:Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg Kontrollü Salım Tabletleri, çocuk ve ergen
psikiyatristleri ve yetişkin psikiyatristleri tarafından bir kırmızı reçeteye aynı dozdan iki aylık
tedavi için en fazla iki kutu, ayrıca aynı kırmızı reçeteye en fazla Concerta 18 mg, 27 mg, 36
mg, 54 mg Tabletler iki kutu ve Ritalin 10 mg tablet iki kutu beraber yazılabilir.
Medikinet 5 mg Tablet(30x5 mg)
4 Kutu (1 Aylık)
Medikinet 5 mg Tablet(50x5 mg)
3 Kutu (1 Aylık)
Medikinet 10 mg Tablet(30x10 mg)
12 Kutu (2 Aylık)
Medikinet 10 mg Tablet(50x10 mg)
6 Kutu (2 Aylık)
Medikinet 20 mg Tablet(30x20 mg)
6 Kutu (2 Aylık)
Medikinet 20 mg Tablet(50x20 mg)
3 Kutu (2 Aylık)
Medikinet Retard 5 mg Kapsül(30x5 mg)
4 Kutu (2 Aylık)
Medikinet Retard 5 mg Kapsül(50x5 mg)
2 Kutu (2 Aylık)
Medikinet Retard 10 mg Kapsül(30x10 mg)
4 Kutu (2 Aylık)
Medikinet Retard 10 mg Kapsül(50x10 mg)
2 Kutu (2 Aylık)
Medikinet Retard 20 mg Kapsül(30x20 mg)
4 Kutu (2 Aylık)
Medikinet Retard 20 mg Kapsül(50x20 mg)
2 Kutu (2 Aylık)
Medikinet Retard 30 mg Kapsül(30x30 mg)
4 Kutu (2 Aylık)
Medikinet Retard 30 mg Kapsül(50x30 mg)
2 Kutu (2 Aylık)
Medikinet Retard 40 mg Kapsül(30x40 mg)
2 Kutu (2 Aylık)
Medikinet Retard 40 mg Kapsül(50x40 mg)
1 Kutu (2 Aylık)
NOT:Aynı kırmızı reçeteye iki aylık doz olarak;
-Medikinet Retard Kapsül formları toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve 30 tabletlik
ambalaj şekli için toplam 4 kutu, 50 tabletlik ambalaj şekli için toplam 2 kutuyu geçmeyecek
şekilde birlikte reçete edilebilir.
-Uzun etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçlar (konvansiyonel tabletler) ve uzun etkili
Medikinet formlarının aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve her iki formun
toplamı; 30 kapsüllük ambalaj şekilleri için 4 kutu, 50 kapsüllük ambalaj şekilleri için 2
kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte reçete edilebilir.
-Uzun etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçların (konvansiyonel tabletlerin) farklı
formları aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve her iki formun toplamı; 30
tabletlik ambalaj şekilleri için 12 kutu, 50 tabletlik ambalaj şekilleri için 6 kutuyu geçmeyecek
şekilde reçete edilebilir.
4
-Ayrıca Medikinet Retard Kapsül formları ile Concerta Kontrollü Salım Tablet formları
birlikte reçete edilemez.
30)BUPRENORPHİNE HCL
Temgesic Ampul(5x0,3 mg)
9 mg (Parenteral)
30 Ampul
31)BUPRENORPHİNE HCL
Temgesic Sublingual Tablet(50x0,2 mg)
Nopan Sublingual Tablet(20x0,2 mg)
10 mg (Oral)
1 Kutu
2 Kutu
32)BUPRENORFİN NALOKSON
Suboxone Dilaltı Tablet(28x2 mg/0,5 mg)
6 Kutu
Suboxone Dilaltı Tablet(28x8 mg/2 mg)
2 Kutu
NOT: Suboxone Dilaltı Tablet rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmızı reçeye
yazılacaktır. Rapor sadece kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastanelerde kurulan madde
bağımlılığı tedavi merkezleri olan yerlerden verilecektir. Bir kırmızı reçete 14 günden önce
tekrarlanmayacaktır. Her kırmızı reçeteye; reçeteyi yazan hekim tarafından ''yapılan idrar
tahlilinde opiat negatif çıkmıştır'' ifadesi yer alacaktır.
33)HİDROMORFON HİDROKLORÜR
Jurnista 64 mg uzatılmış salımlı tablet
Jurnista 32 mg uzatılmış salımlı tablet
Jurnista 16 mg uzatılmış salımlı tablet
Jurnista 8 mg uzatılmış salımlı tablet
Jurnista 4 mg uzatılmış salımlı tablet
1 Kutu
1 Kutu
1 Kutu
1 Kutu
1 Kutu
34)OXYCODONE
Oxopane 5 mg 28 Kapsül
Oxopane 5 mg 56 Kapsül
Oxopane 5 mg 90 Kapsül
Oxopane 10 mg 28 Kapsül
Oxopane 10 mg 56 Kapsül
Oxopane 10 mg 90 Kapsül
Oxopane 20 mg 28 Kapsül
Oxopane 20 mg 56 Kapsül
Oxopane 20 mg 90 Kapsül
9 Kutu
5 Kutu
3 Kutu
5 Kutu
3 Kutu
2 Kutu
3 Kutu
2 Kutu
1 Kutu
35)SODYUM OKSİBAT
Xyrem 500 mg/ml
9 Kutu
NOT:Xyrem 500 mg/ml Oral Çözelti, Polisomnografi ve MSLT ile tanısı konulup, sadece
Nöroloji uzmanları tarafından kırmızı reçete ve üç uzman hekimin imzası bulunan ilaç
kullanım raporu ile reçete edilebilecektir.Onaylanan risk yönetim planı doğrultusunda
eczanelerde ve ecza depolarında bulunmamak kaydıyla, sözleşmeli kuruluş temsilcisi
tarafından hastaya eczanede “Xyrem İçin Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formu” eşliğinde
teslim edilmek suretiyle üç aylık rapor için en fazla 9 (Dokuz) kutu ilaç hastaya
verilebilir.Hasta ilk üç ayda iki haftada bir hekim tarafından görülmeli, sonrasında üç ayda
bir takibi yapılmalıdır.
4
Download

Kırmızı Reçeteli İlaçlarda Maksimum Doz Bilgisi