T.C.
M.S.B.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
SÜRATLİ DEVRİYE BOTU
PROJESİ
İHALE İLANI
Ocak 2016
Süratli Devriye Botu Projesi İhale İlanı
Proje /Sistem Adı:
Proje /Sistem
Kapsamı:
Süratli Devriye Botu Projesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen (teknesi FRP (Fiber
Reinforced Polymer) elyaf takviyeli polimer malzemeden olan) 8
(sekiz) adet Süratli Devriye Botu tedarik edilmesi.
 Yurt içinde yerleşik bir tersane olunması.
 “Tesis Güvenlik Belgesi”ne sahip olunması.
 “Üretim İzin Belgesi”ne sahip olunması.
 Yüklenici Adayı’nın
o SSM ile herhangi
bulunmaması
bir
imzalanmış
sözleşmesi
veya
Ön Yeterlilik
Şartları
o SSM ile tam yük tonajı 1000 (bin) tonun altında kalan
bot/gemi üretimine yönelik sözleşmesi/sözleşmeleri
bulunması
veya
o SSM ile tam yük tonajı 1000 (bin) tonun üstünde kalan
bot/gemi üretimine yönelik sözleşmesi/sözleşmeleri
bulunması
halinde,
söz
konusu
sözleşmesi/sözleşmelerine konu botların/gemilerin
geçici kabullerini tamamlamış olması.
1. İhale kapsamında Teklife Çağrı Dosyası (TÇD)’nın tesliminde,
Yüklenici Adaylarının Tesis Güvenlik Belgesi’ne ve Üretim İzin
Belgesi’ne
Teklife Çağrı
Dosyası (TÇD)
Teslim Şartları ve
İstenilen Belgeler:
ve
TÇD’nin
teslim
edileceği
Yüklenici
Adayı
temsilcisinin uygun seviye Kişi Güvenlik Belgesi’ne sahip olması
ve teslimat sırasında bu belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
2. TÇD’yi alacak Yüklenici Adayı temsilcisinin kimlik bilgilerinin
olduğu orijinal yetki belgesi SSM’ye ibraz edilecektir.
3. Teklife Çağrı Dosyası bedeli 5000 (beşbin) Türk Lirası’dır. Bu
bedel Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun T.C. Merkez
Bankası, Ankara Şubesi, TR890000100100000450430002 Türk
Lirası Hesabına yatırılacaktır. Bankadan alınacak dekontun
2
üzerinde “Süratli Devriye Botu İhalesi Teklife Çağrı Dosyası
Bedeli” ibaresi yer alacaktır. Bankadan alınacak dekont,
Yüklenici Adayı temsilcisi tarafından SSM’ye ibraz edilecektir.
4. TÇD tesliminde, TÇD’yi almak ve TÇD Teslim Taahhütnamesini
imzalamak hususunda yetkilendirilen Yüklenici Adayı temsilcisi
tarafından Ek-1’de yer alan TÇD Teslimat Tutanağı ve TÇD
Teslimat
Tutanağı’nın
Ek-B’sinde
yer
alan
TÇD
Teslim
Taahhütnamesi imzalanacaktır.
TÇD Teslim
Tarihleri ve TÇD
Teslim Yeri:
Süratli Devriye Botu Projesi TÇD’si 22 Ocak 2016 tarihi, saat 17.00'
İrtibat Noktası
Bilgileri:
Emrah YİĞİT Tel: 0 312 411 97 88
ye kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan temin edilebilecektir.
Müsteşarlıktan
TÇD
almayan
firma,
kurum,
kuruluşlar
teklif
veremezler.
Savunma
Sanayii
Müsteşarlığı
herhangi
bir
yükümlülük
üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etmemekte, teklifleri
değerlendirip değerlendirmemekte, yeni teklif istemekte, tekliflerden
Diğer Hususlar:
birini,
bazılarını
veya
tamamını
reddetmekte,
ihalenin
iptal
edilmesinde tamamen serbesttir. Savunma Sanayii İcra Komitesi
ihaleyi uygun gördüğü Yüklenici Adayına verebilir. Bu durumlarda
TÇD satın alan firma, kurum, kuruluşlar tarafından
SSM’den
herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. TÇD satın alan firmalar,
TÇD ilanında yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.
3
EK-1
T.C.
M.S.B.
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
SÜRATLİ DEVRİYE BOTU PROJESİ
TEKLİFE ÇAĞRI DOSYASI TESLİMAT TUTANAĞl
Teslim Alan Firma
Adı:
Adres:
Temas Noktası:
Tel:
Faks:
e-posta adresi:
Teslim Alan Şahıs
Adı:
Görevi:
Tel:
Faks:
e-posta adresi:
Aşağıda imzası bulunan ve yukarıda “Teslim Alan” olarak belirtilen şahıs Türkiye
Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından
yayınlanan
Süratli
Devriye
Botu
Projesi’ne
ilişkin
Teklife
Çağrı
Dosyası'nı.........................tarihinde “………………………………………………………..”
adına almıştır.
EKLER:
EK-A: Yetki Belgesinin Orjinali.
EK-B: TÇD Teslim Taahhütnamesi.
EK-C: Banka Dekontu Fotokopisi
EK-D: Kişi Güvenlik Belgesi’nin Kopyası.
EK-E: Tesis Güvenlik Belgesi’nin Kopyası.
EK-F: Üretim İzin Belgesi’nin Kopyası
Teslim Eden
Teslim Alan
4
EK-B
TÇD TESLİM TAAHHÜTNAMESİ
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) Süratli Devriye Botu Projesi kapsamında,
………………………………………………………………... tarafından yapılacak ve alt
yüklenicilere yaptırılacak çalışmalarda;
1. Türkiye Cumhuriyeti’nin “gizlilik ve güvenlik” ile ilgili mevzuat gereklerine
uyulacağını,
2. SSM tarafından TÇD ile veya ihale kapsamında bilahare verilecek olan Hizmete
Özel ve üstü gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin;
a. İhale kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sadece SSM’nin
yazılı onayıyla Üçüncü taraflara açıklanacağını veya verileceğini,
b. İhale kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı dışında herhangi
bir
amaçla
kullanılmayacağını,
çoğaltılmayacağını
ve
üçüncü
taraflara
verilmeyeceğini,
c. Bilmesi Gereken prensibine uygun olarak, gerekli Kişi Güvenlik Belgesi’ne sahip
kişilere kullandırılacağını,
d. İhale sona ermiş veya feshedilmiş olsa dahi, ilgili mevzuat ve uygulamaları
dikkate alarak, SSM tarafından verilecek talimata uygun olarak korunacağını,
imha edileceğini ve işlem görmesinin sağlanacağını,
e. SSM tarafından kendisine sağlanan gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin
kaybolması,
çalınması,
hasara
uğraması
veya
bu
gibi
durumlardan
şüphelenilmesi halinde, 24 (yirmidört) saat içerisinde, SSM’ye yazılı bildirimde
bulunulacağını,
3. İhale kapsamında gerçekleştirilecek gizlilik dereceli işlerin ifası ile ilgili olarak
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatından haberdar olunduğu, bunların tamamen
anlaşıldığı, gerekli olan tüm güvenlik gereklerinin sağlanacağı ve tedbirlerin
alınacağı,
4. İşbu Süratli Devriye Botu Projesi İhale İlanı “Ön Yeterlilik Şartları”nda yer alan
gereklerin sağlandığı
beyan ve taahhüt edilir.
İMZA
5
Download

buraya - Savunma Sanayii Müsteşarlığı