Fasani Çalışma ve Güvenlik Talimatları
Sürgülü Vanalar
Kurulumdan önce, bu talimatların tümü okunmuş ve anlaşılmış olmalıdır
Kurulum
UYARI!
Güvenlik nedeniyle, vana üzerinde çalışmaya
başlamadan önce aşağıdaki önlemlere uyulması
önemlidir:
1. Vananın kurulumu, çalışması ya da bakımı
yapılmadan önce, vanaya takılan etiketlerin
tümünü ve elinizdeki dokümanı okuyun.
2. Yalnızca planlanan amaca (sözleşmeye göre)
uygun vanaları kullanın.
3. Teknik departmanımızın onayı alınmaksızın
vanalar üzerinde değişikliğe ve/veya aksesuar
takılmasına izin verilmez.
4. Vana üzerinde ayarlamalar yapan personel,
vana kurulumu sürecinde çalışırken kullanılan
ekipman ve giysileri kullanmalıdır.
5. Vananın takılmasından önce, hattın
basıncı alınmalı, hat tahliye edilmeli ve
havalandırılmalıdır.
6. Vanalar, operatörler ve aktüatörlerin taşınması
ve kurulması kalifiye personel tarafından
gerçekleştirilmelidir.
7. Tanımlama etiketinde gösterilen vana yapım
malzemelerinin ve basınç/sıcaklık limitlerinin,
vananın tasarlanmış olduğu hizmet
gerekliliklerinin üzerinde ya da bunlara eşit
olduğundan emin olun.
8. Vana gövdesindeki bazı boşluklarda, örneğin
hidrostatik test sonrasında, bir takım su
ceplerinin bulunması mümkündür. Su
ceplerinin boşaltılmaması ve vananın sıcaklık
gradyanına maruz kalması halinde, dahili
basıncın izin verilen vana basınç değerini
aşması muhtemeldir. Böyle bir durumun söz
konusu olabileceği durumlarda, vanadaki
basıncın vana için izin verilen basınç değerini
aşmamasını sağlamak için, herhangi bir
tasarım, kurulum ya da çalışma prosedürü
temin etmek ya da temin edilmesini talep
etmek satın alanın sorumluluğudur.
9. Eğer varsa, aktüatörün elektrik bağlantısının
doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Yanlış
bağlantı tehlikeye yol açabilir ve vanaya ciddi
biçimde zarar verebilir.
10.Aktüatörün vana üzerinde yeniden
konumlandırılması gerekiyorsa, bu işlem
sonrasında sınırlama anahtarlarının yeniden
kalibre edilmesi gerekir (bu işlem aktüatör
bakım kılavuzunda açıklanmıştır). Kalibre
edilmemiş aktüatörler tehlikeli olabilir ve
vanada tamiri mümkün olmayan hasarlara
neden olabilir.
1. Sürgülü vanalar genellikle çift yönlüdür.
Vananın tek yönlü olması halinde, cihazlar
ve/veya aksesuarlar yardımıyla, vana
gövdesinde ok işareti ile belirtilmiş olan
akış yönü uygulanır. Kurulum sırasında akış
yönüne dikkat edilmelidir.
2.Vana Genel Yerleşim Çiziminde aksi
belirtilmediği sürece, kurulum aşağıdaki
şekilde gerçekleştirilebilir:
- DN ≤ 24" için; mil, dikey doğrultuda +/- 90°
açıyla yerleştirilmiş
- DN > 24" için; mil, dikey doğrultuda +/- 90°
açıyla yerleştirilmiş
3. Sürgülü vanalar, yatay ya da dikey boru
hatlarına monte edilebilir.
4.Vana uç yüzeylerindeki koruyucu kapakları
ve vana milinde bulunan nakliye korumasını
(varsa) çıkarın.
5. Tesisata bağlı olarak, vanalar ve/veya
aktüatör için, özellikle de pnömatik
aktüatörlü vanalar için uygun desteği
sağlamak müşterinin sorumluluğudur.
6. Flanşlı vanalar için, kuplaj flanşları ve
contaların temiz ve hasarsız olduğundan
emin olun.
Alın kaynaklı vanalar için, kaynak profilinin
temiz ve kaynak için uygun durumda
olduğundan emin olun.
This copy is a translation of the original English document FASLT-0008-EN.
This translation has not been verified. Therefore the original English document will prevail.
No rights can be derived from this Turkish translation.
www.pentair.com/valves
© 2012 Pentair plc. All Rights Reserved.
VCOSI-01611-TR 15/04
Fasani Çalışma ve Güvenlik Talimatları
Sürgülü Vanalar
7. Boru sistemi içerisinde aşındırıcı
maddelerin (kaynak kalıntıları, kum,
kimyasal temizlik kalıntıları, vs.)
bulunma ihtimali varsa, bu durum vana
yuvasına zarar verebilir. Çalıştırılmadan
önce, sistemin tamamen yıkanması ve
temizlenmesi gerekir.
8.Vana uçlarının flanşlı olması halinde, vana
flanşlarının ve boru flanşlarının doğru
şekilde hizalanmasını sağlayın; cıvata
birleştirici, flanş delikleri kullanılarak
kolayca takılabilmelidir. Flanş cıvatalarını,
atlama yöntemini kullanarak sıkın.
9.Vananın boru tesisatına montajını, varsa
çalışma mekanizmasına (el çarkı, aktüatör)
kolay erişimi sağlayacak şekilde yapın
ve vana uçlarında gerilimsiz bir montaj
yapılmasını sağlayın.
10.Vana için kaynak ve termik işlem
sıcaklığı sınırlamaları, genel yerleşim
çizimlerinde (varsa) gösterilecektir. Hem
bu sınırlamalara hem de vananın tanım
plakasında belirtilmiş olanlara dikkat
edilmelidir. Ön ısıtma/bölgesel termik
işlemler, ilgili WPS/PQR'a uygun olarak
gerçekleştirilmelidir ve bunlar tamamen
müşterinin sorumluluğundadır.
11.Tüm vanalar kaynak işleminden önce
kısmen açılmalıdır.
12.Boru hattı yıkama: vana malzemeleri
genellikle dekapaj sıvılarına karşı
dayanıklıdır (boru malzemesi gibi).
Gerekirse, dekapaj şirketinden dekapaj
direnci hakkında bilgi alın.
Gerekirse, vananın dahili parçalarını sökün
ve bunları özel dekapaj ekleri ile değiştirin.
Hassas yerleri boya ya da kapak levhaları ile
koruyun.
Not: yüksek hızdaki yıkama işlemi sırasında,
hatta bulunabilecek partiküller nedeniyle
vana (yani vana yuvaları) zarar görebilir. Bu
nedenle, vananın açık konuma ayarlanması
ve dekapaj ile yıkama sırasında başka bir
işlem gerçekleştirilmemesi önerilir.
Dekapaj süreci, dekapaj sıvısından
kaynaklanan gereksiz sıvı çarpmasını
önlemek üzere kesintisiz olarak
gerçekleştirilmelidir. İşlem sonunda,
dekapaj sıvısını tamamen boşaltın.
Vanalardaki ölü boşlukları ve boru kesitleri
arasındaki aralıkları dikkatlice kontrol edin
(gerekirse inceleme yapın).
Dekapaj sıvısı ile temas eden contaları
ve salmastra halkasını değiştirin.
Değiştirmeden önce, sızdırmazlık alanlarını
dikkatlice temizleyin.
13.Vanayı kullanmaya başlamadan önce rakor/
basınç cıvatalarını kontrol edin (çalıştırmaya
başlama sırasında ya da çalışma anında bile
cıvata gerilimi azalabilir).
14.200°C'yi (392°F) aşan çalışma
sıcaklıklarında, vana gövdesi için ısı
izolasyonu önerilir.
15.İzolasyon yapılması durumunda,
vana başlığının/rakorunun bakımı
yapılabilmelidir.
Depolama / koruma / seçim
Teslimat durumu
Vanalarımız, müşterinin istediği özelliklere veya
standart Kalite Kontrol Planına göre korumalı
olarak teslim edilir. Vana uçlarını hasardan
korumak üzere, orijinal ambalaj ve/veya
kapaklar üzerinde tutulmalı ve yalnızca vananın
boruya montajından önce çıkarılmalıdır.
Depolama
Vanalar, takılmadan önce belli bir süre
depolanacaksa, depolama su geçirmez
kaplaması ve/veya kurutuculu orijinal teslimat
sandıklarında, temiz ve kuru bir iç mekanda
yapılmalıdır.
Altı ayı geçen depolamalarda, kurutucu torbalar
(varsa) değiştirilmelidir. Vanaların 12 aydan
daha uzun süre depolanması durumunda,
kurulumdan önce personelimiz tarafından
incelenmeleri gerekir.
Seçim
Vana yapım malzemelerinin ve tanım
plakasında gösterilen basınç/sıcaklık
limitlerinin proses sıvısı ve şartları için
uygun olduğundan emin olun. Herhangi
bir tereddüdünüz olması halinde, Pentair
temsilcinizle temasa geçin.
Sınırlamalar
• Vanayı, hat sonu işlevi için kullanmayın.
Standart güvenlik uygulamalarına göre, hat
sonu işlevi için 2 vana ya da bir vana artı kör
flanş kullanılması gerekir.
• Açma/kapama vanalarını kontrol amaçlı
kullanmayın.
• Proses vanalarını yıkama işlemi için kesme
vanaları olarak kullanmayın.
• Önerilen, izin verilen maksimum boru hattı
akış hızı:
sıvılar için 6 m/s
gaz veya buhar için 80 m/s
2
Fasani Çalışma ve Güvenlik Talimatları
Sürgülü Vanalar
Çalıştırma ve rutin bakım
!! Vana üzerinde herhangi bir işlem yapmadan
önce, bu belgeyi ve vana üzerinde bulunan tüm
uyarı etiketlerini dikkatle okuyun!!
Taşıma
UYARI!
• Vanayı kaldırmadan ya da taşımadan önce,
herhangi bir uygulama sınırlaması olmadığından
emin olun.
• Vana taşıma ve/veya kaldırma işlemi için
kullanılan ekipman (bağlar, kancalar, vs.), çeki
listesinde ve/veya sevk irsaliyesinde belirtilen
vana ağırlığı dikkate alınarak boyutlandırılmalı
ve seçilmelidir. Kaldırma ve taşıma işlemleri,
sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
• Vananın, işçilerin veya düşmesi halinde
hasara neden olabileceği yerlerin üzerinden
geçmesini önlemek için, taşıma sırasında
önlem alınmalıdır. Her koşulda, yerel güvenlik
yönetmeliklerine uyulmalıdır.
• Vanayı kaldırmak için, askıları flanş
deliklerinden ya da vana gövdesindeki
deliklerden geçirin; vanayı asla aktüatörü
kullanarak kaldırmayın.
Çalışma
Çek vanalar, manüel olarak ya da harici
bir operatör (elektrikli/pnömatik/hidrolik)
üzerinden çalıştırılabilirler.
Elektrikli aktüatörle çalıştırılanlar dahil olmak
üzere el çarkı ile çalıştırılan tüm vanalar, el
çarkının saat yönünde çevrilmesi ile kapatılır.
Açık/kapalı konumu, vana üzerindeki bir konum
göstergesinin (takılıysa) yanı sıra elektrik
aktüatörü (takılıysa) üzerindeki gösterge oku
ile belirtilir. Aktüatör hareket anahtarları
ve/veya tork anahtarları, sevkiyat öncesinde
fabrikada ayarlanır. Bunlar, vana ya da aktüatör
sökülmeden önce değiştirilmemelidir. Her
koşulda, bu işlemler kalifiye ve uzman personel
tarafından, daima bakım kılavuzlarında verilen
talimatlara uyularak gerçekleştirilmelidir.
Kama sürgülü vana (ref. VS) üzerindeki
elektrikli aktüatörler, kapalı konumda tork
sınırlama anahtarları ile ayarlanırken, açık
konumda konum sınırlama anahtarları ile
ayarlanırlar. Paralel sürgülü vanalar (ref.
SP) üzerindeki elektrikli aktüatörler, hem
kapalı hem de açık konumda iken konum
sınırlama anahtarları ile ayarlanırlar.
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye personel
tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu aşamada,
kalifiye personel her aktüatörün sınırlama
anahtarı ayarının doğru olduğunu kontrol
etmelidir. Vana, sadece ilgili işletme
mekanizmasıyla ve herhangi bir kol ya da ilave
anahtar kullanılmadan çalıştırılmalıdır. Tesisin
devreye alınması sırasında, salmastra halkasını
ve gövde/başlık flanş cıvatalarını kontrol edin.
Bakım
UYARI!
• Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce,
hattaki basıncı tahliye edin. Bunun yapılmaması,
ciddi kişisel yaralanmaya ve/veya ekipmanın
zarar görmesine neden olabilir.
• Her koşulda, vanalar hattan çıkarılmalıdır;
vana açık konumda iken hatta bulunan
basıncı boşaltın. Ardından vanayı konumunu
değiştirmeden kapatın.
Vanalarda gresleme ucu bulunuyorsa,
bunlar 3 ayda bir greslenmelidir. Milin açıkta
kalan dişli parçaları, benzer aralıklarla
greslenmelidir. Aktüatörü, üreticisinin
talimatlarına uygun olarak yağlayın.
Başarılı şekilde çalışmasının ve sızdırmazlığın
sağlanması için, periyodik bakım dışında
başka bir rutin bakım gerekmez. Salmastra
halkasındaki herhangi bir sızıntıya, vananın
basıncı tahliye edilerek ve rakor vidaları
kademeli ve eşit şekilde sıkılarak derhal
müdahale edilmelidir.
Başka bir ayar yapılması mümkün değilse
ya da yuvada sızıntı olduğundan şüphe
ediliyorsa, vananın tam bir bakımdan geçmesi
gerekecektir. Bu, vananın ya da hattın
basıncının tahliye edilmesinden ve ilgili bakım
talimatlarına uygun olarak boşaltılmasından
sonra gerçekleştirilmelidir.
Yedek parçalar
Daima orijinal yedek parçaları kullanın.
Vanalarımız, tanımlama plakasında basılı olan
bir seri numarası ile tanımlanır. Bu referans,
satış sonrası sorunlarda, yedek parça/tamir
taleplerinde/siparişlerinde belirtilmelidir.
3
Fasani Çalışma ve Güvenlik Talimatları
Sürgülü Vanalar
Tanım plakası referansı
Konum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Açıklama
Üretim yılı
Vana tipi
Nominal çap
ANSI sınıfı
Gövde materyali
Mil materyali
Yuva yüzeyi materyali
Disk yüzeyi materyali
Atanan kod
Oda sıcaklığı
Oda sıcaklığındaki basınç
Basınç shell testi
İzin verilen minimum sıcaklık
İzin verilen minimum sıcaklıktaki basınç
İzin verilen maksimum sıcaklık
İzin verilen maksimum sıcaklıktaki basınç
Vana etiketi
Seri numarası
Diferansiyel basınç
PENTAIR VALVES & CONTROLS
www.pentair.com/valves
Tüm Pentair ticari markaları ve logoları Pentair plc. şirketine aittir. Diğer tüm marka ve ürün isimleri ilgili sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli markalarıdır.
Ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmekte olduğumuzdan, Pentair ürün tasarımları ve spesifikasyonlarını bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
Pentair, fırsat eşitliği sunan bir işverendir. © 2015 Pentair plc. Her hakkı saklıdır.
4
Download

Fasani Gate Valves, Bolted Bonnet LP/MP