Öğretim Üyesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Öğretim
Grup No
Bitirme Çalışmasının Başlığı (1. Öğretim)
2. Öğretim
Grup No
Bitirme Çalışmasının Başlığı (2. Öğretim)
Sertlik Kalibrasyon Blokları için Malzeme Seçimi ve Uygulanan Isıl ĠĢlemler
Prof.Dr.
Adem BAKKALOĞLU
7
Ön AlaĢımlanmıĢ Metal Tozlarının Mikroyapısı ve Mekanik Özellikleri Üzerinde Sinter
SertleĢtirme Prosesinin Etkisinin AraĢtırılması
28
Prof.Dr.
Ahmet EKERĠM
6
" Grafen Esaslı Yeni Nesil Malzemelerle Elektrod Üretimi ve Tasarımı
27
" Ticari Kalitedeki Magnezyum Malzemesinin Pirometalürjik Üretimi ve Tasarımı"
Prof.Dr.
Ahmet KARAASLAN
9
TIG ve Elektrik Ark Kaynak Proseslerinde Isıl Girdilerin Belirlenmesi
30
3000 ve 6000 Serisi Al AlaĢımlarının Ergitme Kaynaklarında ITAB'daki OluĢumların
Modellenmesi
Prof.Dr.
Ahmet TOPUZ
2
Toz enjeksiyon kalıplama yöntemiyle biyomedikal ve savunma sanayi parçalarının
üretimi.
23
Otomotiv ve demiryolu taĢıtlarında kullanılan kompozit fren balatalarının üretimi ve
karekterizasyonu.
Prof.Dr.
Ahmet ÜNAL
3
Elyaf sarma yöntemi ile kompozit malzeme üretimi
24
Termoplastik prepreg üretimi
Prof.Dr.
Bünyamin AKSAKAL
1
Ġnsan vücudunda sert ve yumuĢak dokularda kullanılan Biyomalzemelerin üretim ve
özelliklerinin analizi
Prof.Dr.
Muhlis Nezihi SARIDEDE
Prof.Dr.
Mustafa ÇĠĞDEM
Prof.Dr.
Necmettin MARAġLI
-
33
Elektronik atıklardaki değerli metallerin hidrometalurjik yöntemle geri kazanılması.
5
Değerli Metal alaĢımlarının Metalurjik Dizaynı ve Üretimi
26
Yüksek Sertlik ve Kararma Dirençli Değerli Metal AlaĢımı Dizaynı ve Üretimi
12
Ötektik Büyütme Parametrelerinin Mikroyapı, Mikrosertlik ve Elektriksel Özdirenç'e
Etkileri
32
Katı-sıvı arayüzey enerjilerini belirleme metotları
Bant döküm yöntemi ile elektronik seramik altlık üretim paremetrelerinin incelenmesi.
31
Laboratuvarlarımızda çalıĢma güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gerekli önlemlerin
belirlenmesi.
Prof.Dr.
Nilgün KUġKONMAZ
11
Prof.Dr.
Figen KAYA
13
Yüksek yüzey alanına sahip oksit esaslı sensörlerin üretilmesi
45
Nanotüp içeren elektrotların üretilmesi
29
DüĢük Karbonlu Çeliklerin Özelliklerine Tavlama ve Su Verme ĠĢlemlerinin Etkisi
Prof.Dr.
Nurhan CANSEVER
8
7075 Aluminyum AlaĢımına Çökelme SertleĢtirmesi Uygulanarak Mekanik Özelliklerinin
Belirlenmesi
Prof.Dr.
Cemalettin YAMAN
4
Seramiklere uygulanan kalite kontrol yöntemlerini karĢılaĢtırılması
25
KırılmıĢ seramiklere uygulanan kırılma analiz yöntemlerini karĢılaĢtırılması
Prof.Dr.
Cengiz KAYA
10
Antiviral yüz maskesi üretim ve tasarımı
44
Modüler yapılı antimikrobiyal filtre ve maske tasarımı
Doç.Dr.
Sibel DAĞLILAR
-
34
Sert lehimlemede kullanılan pasta malzemeleri , kullanım yeri ve uygulanıĢ biçimine göre
özelliklerinin iyileĢtirilmesi
Doç.Dr.
Cem AKÇA
18
MAGNEZYUM ESASLI DÖKÜM ALAġIMLARININ YAPAY VÜCUT SIVISI ĠÇĠNDEKĠ
BĠYO-BOZUNUM DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ
39
MAGNEZYUM ESASLI DÖVME (HADDE/EKSTRÜZYON) ALAġIMLARININ YAPAY VÜCUT
SIVISI ĠÇĠNDEKĠ BĠYO-BOZUNUM DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ
Doç.Dr.
Yaman ERARSLAN
17
AZ91 AlaĢımında baĢlangıç mikroyapısı ve sıcaklığın deformasyon davranıĢına etkisi.
38
Magnezyum AlaĢımlarının otomotiv endüstrisindeki uygulamaları.
Doç.Dr.
Ergün KELEġOĞLU
16
B4C takviyeli alüminyum kompozitlerin sürtünme ve aĢınma davranıĢlarının incelenmesi
37
B4C takviyeli alüminyum kompozitlerin sıcakta aĢınmalarının araĢtırılması
15
Hidroksiapatit sentezinde tane boyutu ile geometriye etki eden parametrelerin
incelenmesi
36
Biyopolimer esaslı mikro ve nano kapsül üretim parametrelerinin incelenmesi
35
Dökülebilir Refrakterlerde Sol-Gel Uygulamaları
16
17
18
19
20
21
22
23
24
-
Doç.Dr.
Afife Binnaz HAZAR
Doç.Dr.
H.Aygül YEPREM
14
Seramik Sağlık Gereçleri Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Bünye Üzerindeki
Etkileri
Yrd.Doç.Dr.
Hüseyin Murat LUġ
21
SIMA yöntemiyle Otomotiv Parçalarının Üretimi
42
Ana SavaĢ Tanklarında Kullanılan Zırh Malzemeleri.
Yrd.Doç.Dr.
IĢıl KERTĠ
-
40
Radrasyon Zırh Malzemeleri ve Özellikleri
Yrd.Doç.Dr.
AHMET SAĞIN
20
Elektroliz Metodu ile ErimiĢ Tuzlardan Seramik Tabaka Kaplama
41
ÖstemperlenmiĢ Küresel Grafitli Dökme Demir Malzemeden DiĢli Üretimi
Yrd.Doç.Dr.
Kerem Altuğ GÜLER
22
Kaybolan Köpük Döküm Yönteminde GenleĢmiĢ Polistiren (EPS) Model Yoğunluğunun
Gözenekliliğe Etkisinin AraĢtırılması
43
Kaybolan Köpük Döküm Yönteminde Alternatif Model Malzemesi Olarak
GenleĢmiĢ Polietilen (EPE) Kullanımının AraĢtırılması
Download

1. Öğretim Grup No Bitirme Çalışmasının Başlığı (1. Öğretim) 2