T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
2016 YILI
FİYAT TARİFELERİ VE
ANALİZ BİLGİLERİ
REHBERİ
Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı
Değerli Uygulayıcı,
Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve ilgili daire başkanlıkları
işbirliğinde oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hazırlanan bu
kitapçık; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez laboratuvarları ile müdürlüklerimize bağlı halk
sağlığı laboratuvarlarınca gerçekleştirilen tetkik, eğitim, biyolojik ürün ve hizmetlerle ilgili 2016
mali yılı fiyat tarifelerini içermektedir.
Ayrıntılı tablo ve açıklamalarıyla bir rehber niteliğinde istifadenize sunulan bu kitapçık ile; Sağlık
Uygulama Tebliğinde yer almayan ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından gerçekleştirilen
analiz ve diğer hizmetlere ait bilgi ve ücret tarifesinin ilgililerine ulaştırılması amaçlanmıştır.
Rehber kitapçığımız altı ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar;
- BİRİNCİ BÖLÜM: Ulusal Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarına Ait Analiz Bilgileri ve Fiyat
Tarifeleri,
- İKİNCİ BÖLÜM: Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Halk Sağlığı
Laboratuvarları Daire Başkanlığı’na Ait Analiz Bilgileri ve Fiyat Tarifeleri,
- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Biyolojik Ürün Üretim Ve Ar-Ge Laboratuvarlarına Ait Bilgiler ve Fiyat
Tarifeleri,
- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Diagnostik ve Mikrobiyolojik Analizlere Ait Bilgiler ve Fiyat Tarifeleri,
- BEŞİNCİ BÖLÜM: Biosidal Ürünler İle Suya Yönelik Yürütülen Hizmet Bedellerine İlişkin Fiyat
Tarifeleri,
- ALTINCI BÖLÜM: Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı Tarafından Verilen Diğer Hizmetlere
Ait Bilgiler ve Fiyat Tarifeleridir.
Her bir ana bölüme ait alt başlıklarda öncelikle o bölümle ilgili Daire Başkanlığı/Laboratuvar
isimleri, iletişim ve adres bilgileri sunulmuş olup; analizler, bu analizlere ilişkin yöntem, miktar,
süre ve ücret bilgileri bir tablo halinde gösterilmiştir. Ayrıca birinci ve ikinci bölümde paket olarak
çalışılan testler sarı renkle belirtilmiştir. Her bir bölüm parametrelerinin fiyatlandırılmasında genel
itibariyle üretim girdi maliyetlerindeki artışlar ve özellikle sarf malzemelerinde meydana gelen kur
artışları etkili olmuştur.
Diğer taraftan Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan parametreler için ayrıca ücret bilgisi
verilmemiştir. Bu kapsamda rehberin “SUT/THSK KODU” sütunu iki guruba ayrılmıştır. Buna
göre; “9”lu kodlarla başlayan ve “Analiz Ücreti” sütununda (***)’la ifade edilen parametrelerin
ücretleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tespit edilmektedir ve SUT fiyatları esas alınacaktır.
Kurumumuz bünyesinde yapılan çalışmalara ait olan analiz ve diğer hizmetlerden SUT’ta yer
almayanlar ise “1” li kodlarla ifade edilmiş olup listede TL üzerinden fiyatlandırılmıştır. Söz
konusu “1” li kodla başlayan fiyatlar bir yıl boyunca geçerli olacaktır. Nihai olarak bölümle ilgili
varsa gerekli diğer açıklamalara tablonun sonunda metinsel olarak yer verilmiş olup ayrıca
kitapçığın sonuna analiz ücretlerinin yatırılacağı banka şube ve hesap numaraları ek olarak
konulmuştur.
Herkes için sağlık…
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞINA AİT ANALİZ
BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ
Ulusal Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Analizleri
SAYFA NO
Ulusal Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri
2-3
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Analizleri Fiyat Listesi
4-39
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Bünyesinde Verilen Diğer Hizmetlere Ait Fiyat Listesi
40
İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI VE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI’NA AİT
ANALİZ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ
a) Su Kalitesine Yönelik Laboratuvar Analizleri
Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Su Kalitesine Yönelik Kimyasal Analizler
SAYFA NO
42
43-51
Pestisit Analizleri
52
- Organoklorlular
52
- Organofosforlular
52
- Herbisitler
53
- Fungusitler
53
- Karbamatlar
53
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
54
Uçucu Organik Bileşikler
54
Monomer Bileşikler
55
Su Kalitesine Yönelik Mikrobiyolojik Analizler
55-56
İçme-Kullanma Suları
56
- Tam Analiz
56
- İçme-Kullanma Suları Denetim İzlemesi
57
- İçme- Kullanma Suları Kontrol İzlemesi
58
İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular)
58
- Ruhsata Esas
58-59
- İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) Denetim İzlemesi
59
- İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) Kontrol İzlemesi ( Kaynak/İmlahane)
59-60
- İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) Piyasa Gözetimi-Denetimi (PGD)
60-61
Doğal Mineralli Sular
61
- Ruhsata Esas Analiz
61
-Denetim İzlemesi
61-62
i
- Kontrol İzlemesi ( İmlahaneden)
62
- Piyasa Gözetimi -Denetimi (PGD)
62-63
Kaplıca Suları
63
-Ruhsata Esas Analiz
63
-Kontrol İzlemesi
63
Havuz Suyu Analizleri
63
Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilisyonunda Kullanılan Su Analizleri
64-65
İçme Suyu Amaçlı Ham Su Analizleri
65
Yüzme Suları
65
Talassoterapi Amaçlı Deniz Suyu Analizi
65
Kıta İçi Sular ( Nehir, Dere, Göl, Vb.)
66
Atıksu
66
Atıksu Numune Alma Hizmetleri
66
Numune Alma Hizmetleri
66
Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve
Analizlere Ait Açıklamaları
b) Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri
67-69
SAYFA NO
Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Mikrobiyolojik Kontrollere Ait Analizler
70
71-72
Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve
Analizlere Ait Açıklamalar
c) Çevre Sağlığına Yönelik Analizler
72
SAYFA NO
Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
73
Peloid (Kaplıca Çamurları)
74
Çevre ve Yüzeysel Mikrobiyolojik Analizler
74
Ambalaj Analizleri
74
-Karton ve Kağıt Ambalaj
74
- Plastik Ambalajlar
74-75
-Plastik Ambalajlar (TGK Gıda ile Temas eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği EK.5)
-Plastik Ambalajlar (Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (2013/34)
Ek-2
- Plastik Ambalajlar (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Madde 15)
Yakıt Analizleri
75
75
75
75-76
Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve
Analizlere Ait Açıklamaları
d) Toksikolojik Araştırma Analizleri
76
SAYFA NO
Toksikolojik Araştırma Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
77
Kimyasal Maddeler Analiz
78
Örnek Hazırlama
78
ii
Ultraviole Spektrofotometre Analizleri
79
A) Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde Analiz
79-80
B) Biyolojik Materyalde İnorganik Toksik Madde
80-81
C) Biyolojik Materyalde İlaç Düzeyi Analizleri
81
Toksikolojik Analizlere Ait Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları
81
e) Biyosidal Ürünlere Yönelik Analizler
SAYFA NO
Biyosidal Ürünler Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Biyosidal Ürünler Fiziksel/Kimyasal/Kısa ve Uzun Süreli Stabilite Analizleri
82
83-84
Biyosidal Ürünler Biyolojik Etkinlik Testleri
84
Biyosidal Ürünler Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri
85
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Biyosidal Ürünlere Yönelik
Diğer Hizmetlerin Ücretlendirilmesi
85
Biyosidal Ürün Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarların Analizlere Ait Açıklamaları
f) Enstrümental Analizler
85-86
SAYFA NO
Enstrümental Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
87
Kullanılan Cihaz ve Yönteme Göre Ortak Analiz Ücretleri
87
- Fiziksel Kontroller
87-88
- Kimyasal Kontroller
88
g) Metroloji Kalibrasyon Laboratuvarları
SAYFA NO
Metroloji Kalibrasyon Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri
89
Sıcaklık Kalibrasyonu
90
Hacim Kalibrsyonu
90
Terazi Kalibrasyonu
90
Kütle Kalibrasyonu
91
Kalibrasyon Sertifikası Düzenlenmesi
91
Eğitim
91
h) Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)
SAYFA NO
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’ne Ait İletişim Bilgileri
92
Antidot Fiyatları
93
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM VE AR-GE LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLER
VE FİYAT TARİFELERİ
a) Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen,
Antiserum ve Kitler)
SAYFA NO
Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve Kitler) İletişim Bilgileri
95
Antijenler
96
- Brucella
96
iii
- Gruber Widal-Boyasız Tüp Aglutinasyon Antijenleri
96
- Gruber Widal-Boyalı Lam Aglutinasyon Antijenleri
96
Antiserumlar
96
- Brucella
96
- Vibriocholerae
97
- Salmonella
97
- Salmonella H faktör antiserumları
97
- Shigella
98
Bir Ay Önceden İstek Yapılması Durumunda Üretilecek Antijenler
98
- Listeria
98
- Proteus
98
İki Ay Önceden İstek Yapılması Durumunda Üretilecek Antiserumlar
- Brucella
98
98-99
- Salmonella O faktör antiserumları
99
Araştırma Amaçlı Kullanım İçin Antiserumlar
99
- Francisella
99
Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları Talep- İsteme ve gönderme koşulları ile ilgili Açıklamalar
99-100
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM VE AR-GE LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLER
VE FİYAT TARİFELERİ
b) Bağışık Serum Üretim Laboratuvarları
SAYFA NO
Bağışık Serum Üretim Laboratuvarları İletişim Bilgileri
101
İmmün Serumlar
102
Normal Serum ve Kan
102
c) Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarı
SAYFA NO
Deney Hayvanları Laboratuvarı İletişim Bilgileri
103
Deney Hayvanları
104
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİAGNOSTİK VE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERE AİT BİLGİLER
VE FİYAT TARİFELERİ
a) Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Diagnostik Analizler
SAYFA NO
106
107-110
b) Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
SAYFA NO
Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
111
Mikrobiyolojik Analizlerler
112
iv
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİOSİDAL ÜRÜNLER İLE SUYA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN HİZMET BEDELLERİNE AİT
FİYAT TARİFELERİ
a) Halk Sağlığı Müdürlükleri Tarafından Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı
Kanun Geregince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri
SAYFA NO
İletişim Bilgileri
114
Biosidal Ürünlere Ait Hizmet Bedellerine İlişkin Fiyat Listesi
115
b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen
Sertifika, Ruhsat Vb. Hizmetler ( Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar)
SAYFA NO
İletişim Bilgileri
116
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlerin Fiyat
Tarifeleri (Bedeli Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar)
c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen
Sertifika, Ruhsat Vb. Hizmetler (Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak
Olanlar)
117-119
SAYFA NO
İletişim Bilgileri
120
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlere ait
Fiyat Tarifesi (Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
121
ALTINCI BÖLÜM
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TARAFINDAN VERİLEN DİĞER HİZMETLERE
AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ
İletişim Bilgileri
122
Eğitim, İzin -Sertifikalandırma Ücretleri (THSK Dışından gelen Uygulamalı Hizmet İçi Eğitim)
123
Diğer Genel Hususlara Ait Fiyat Tarifesi
123
İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Verilecek Hizmetlerde Uygulanacak Birim Fiyat Tarifesi
İş Sağlığı Hekimliğince Verilen Hizmetlere Ait Fiyat Tarifesi
123-124
124
ANALİZ ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA ŞUBE VE HESAP NUMARALARI
v
125-126
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI
DAİRE BAŞKANLIĞINA AİT ANALİZ BİLGİLERİ VE FİYAT
TARİFELERİ
İlgili Laboratuvarlar:
a) Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı,
Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok 1.-2. Kat
06100 Sıhhiye ANKAR
e-mail: [email protected]
İlgili Bölümler:
1. Ulusal AIDS Doğrulama Merkezi ve Viral Hepatitler Laboratuvarı
Tel No: (0312) 565 55 53
2. Ulusal Döküntülü Hastalıklar ve Santral Sinir Sistemi Viral Enfeksiyonlar Laboratuvarı
Tel No: (0312) 565 55 52
3. Ulusal İnfluenza Merkezi ve Solunum Yolları Virüsleri Laboratuvarı
Tel No: (0312) 565 55 82
4. Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Laboratuvarı
Tel No: (0312) 565 55 47
5. Ulusal Viral Kaynaklı Gastrointestinal Etkenler Laboratuvarı
Tel No: (0312) 565 53 40
b) Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarı
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel No: (0312) 565 55 07
Faks No: (0312) 565 54 55
e-mail: [email protected]
c) Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Laboratuvarları
İletişim Bilgileri
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı,
Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Zemin Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: (0312) 565 55 71
Faks No: (0312) 565 54 55
e-mail: [email protected]
d) Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Laboratuvarı
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı,
Yüksek Riskli Patojenler Araştırma ve Referans Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Zemin Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: (0312) 565 55.62
Faks: (0312) 565 54 55
e-mail: [email protected]
İlgili Bölümler:
1. Ulusal Bakteriyel Zoonotik Hastalıklar Ünitesi
2. Biyogüvenlik Düzeyi 3 ve Mobil Saha Laboratuvarı
3. Biyoterör Ajanları Birimi
Tel No: (0312) 565 54 35
2
e) Ulusal Bakteriyoloji Referans Laboratuvarı
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı,
Ulusal Bakteriyoloji Referans Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Zemin Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
E-mail: [email protected]
Faks: (0312) 565 54 55
İlgili Bölümler:
1. Ulusal Aşı ile Önlenebilir Bakteriyel Hastalıklar Seroloji Laboratuvarı
Tel No : (0312) 565 54 59
2. Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Laboratuvarı
Tel No: (0312) 565 54 59
3. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Laboratuvarı
Tel No: (0312) 565 54 57 (0312) 5656271
4. Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Birimi ve Serum Bankası
Tel No: (0312) 565 55 42
f) Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok 2. Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: (0312) 565 55 05
Faks No: (0312) 565 54 55
e-mail: [email protected]
g) Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarı
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı,
Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok 1-2. Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel No: (0312) 565 57 81
e-mail: [email protected]
h) Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 J Blok
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: (0312) 565 56 20
Faks No: (0312) 565 56 22
e-mail: [email protected]
i) Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel No: (0312) 565 54 43
e-mail: [email protected]
3
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
5 iş günü
100
3 iş günü
***
500 µL (SF) Kornea
kazıntısı
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
5 iş günü
***
1 iş günü
***
3 iş günü
***
Laboratuvara
danışınız
30
YÖNTEM
150.253
1-3 Beta D Glucan
(5 ml sari kapakli jelli tüpte
yada 9 ml kırmızı kapaklı kan
alma tüpün de 10 dakika 1800
devir / dakika santrifüjlenerek
Kolorimetrik
elde edilen serumdan örnek
alınarak çalışma yapılır.
Belirgin lipemik ve hemolizli
örnekler analiz için kullanılmaz)
908.727
Acanthamoeba (Acanthamoeba
spp. PCR)
Real time PCR 1
çift
905.679
Acanthamoeba (Konjunktivada
parazit kültürü (Acanthamoeba
vb için))
Kültür
Mikroskobi
912.680
912.690
908.729
Adenovirus antikoru, IgG (antiadenovirus IgG)
Adenovirus antikoru, IgM (antiadenovirus IgM)
Adenovirus, CMV, EBV PCR
(kantitatif viral yük)
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
5-9 mL Serum
500 µL Göziçi sıvısı
500 µL (SF) Kornea
kazıntı
1 mL Göziçi sıvısı
Real Time PCR 1- 2 mL EDTA'lı veya
10 çift
sitratlı kan
PCR ürünü
908.700
Agaroz jel elektroforez
Elektroforez
908.728
Amip (Entamoeba histolytica)
PCR
Real time PCR 15 çift
1g Dışkı
1mL klinik materyal
140.848
AmpC-ESBL Doğrulama Paneli Disk Difüzyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
908.720
Amplifikasyon
PCR
DNA örneği
5 iş günü
***
Laboratuvara
danışınız
680
150.451
Amplikon sekansı
Yeni nesil
dizileme sistemi
200 ng/100 µL
Ekstraksiyon ürünü,
amplifikasyon ürünü
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
905.770
Anal (Selofan) Bant
Mikroskobi
1 adet Anal Sürüntü
1 iş günü
***
912.600
Anaplasma /Ehrlichia / IgM
IFA
1 mL Serum
5 iş günü
***
140.302
Anaplasma PCR
Konvansiyonel
PCR
1mL Kan-kemik iliği
/mor kapaklı tüpte
5 iş günü
85
IFA
1-2 mL Serum
5 iş günü
***
IFA
200 µL Serum
7 iş günü
***
912.510
906.430
Anaplasma phagocytophilum
IgG
Anti Endomisyum Antikor
(IgA)
140.620
Anti Endomisyum IgG
IFA
200 µL Serum
7 iş günü
32
906.490
Anti Gliadin lgA
IFA
200 µL Serum
7 iş günü
***
906.500
Anti Gliadin lgG
IFA
200 µL Serum
7 iş günü
***
906.700
Anti histon antikor
İmmünoblotting
200 µL Serum
2 iş günü
***
906.980
Anti Jo-1
İmmünoblotting
200 µL Serum
2 iş günü
***
906.760
Anti mitokondriyal antikor
(AMA)
İmmünoblotting
200 µL Serum
2 iş günü
***
4
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
YÖNTEM
TEST ADI
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
906.780
Anti nükleer antikor (ANA)
IFA
200 µL Serum
7 iş günü
***
906.800
Anti ribozomal P protein
İmmünoblotting
200 µL Serum
2 iş günü
***
906.990
Anti Scl 70
İmmünoblotting
200 µL Serum
2 iş günü
***
905.610
Antibiyotik duyarlılık testi
Disk Difüzyon
3 iş günü
***
905.630
Antibiyotik kombinasyon testi
(Sinerji testi)
Laboratuvara
danışınız
***
905.640
Antifungal duyarlılık herbiri
Gradiyent Strip
Test
Gradiyent Strip
Test
MIC- Sıvı
Mikrodilüsyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
3 iş günü
***
3 iş günü
***
Sıvı
Mikrodilüsyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
3 iş günü
60
Sıvı
Mikrodilüsyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
3 iş günü
90
905.650
150.240
150.242
Antifungal duyarlılık testi(Herbiri)
Antifungal Duyarlılık TestiSıvı Mikrodilüsyon (Referans
Yöntem)
Antifungal duyarlılık testi,
Kolorimetrik
150.050
Antijen saptama
-
1 mL Klinik örnek
3 iş günü
50
140.606
Antikor tayini IgG
ELISA
200 µL Serum
2 iş günü
64
907.000
Anti-Sm
İmmünoblotting
200 µL Serum
2 iş günü
***
907.010
Anti-Sm/RNP
İmmünoblotting
200 µL Serum
2 iş günü
***
907.020
Anti-SSA
İmmünoblotting
200 µL Serum
2 iş günü
***
907.030
Anti-SSB
İmmünoblotting
200 µL Serum
2 iş günü
***
912.340
Ascaris IgG
IHA
1mL Serum
3 iş günü
***
Aspergillus identifikasyon paketi
906.091
Aspergillus mikroskobisi
Mikroskobi
906.120
Aspergillus kültürü
Kültür
***
***
Uygun besiyerinde
klinik izolat
906.130
İdentifikasyon
Otomatize sistem
5 iş günü
905.760
Boyalı mikroskopik inceleme
Mikroskobi
***
908.728
Aspergillus PCR
Real Time PCR
***
***
Aspergillus spp. aranması ve kültürü
906.091
Aspergillus mikroskobisi
906.120
Aspergillus kültürü
3-5 mL Abse içeriği /
steril tüpte
2-3 g Biyopsi örneği
Kültür
/Formalin içermeyen
SF içinde
5 mL Bronkoalveoler
Otomatize sistem
lavaj
5 mL Endotrakeal
Mikroskobi
aspirat
5 mL Bronkoalveoler
Real Time PCR 1- lavaj
5 çift
3 mL Serum
Mikroskobi
906.130
İdentifikasyon
905.760
Boyalı mikroskopik inceleme
908.728
Aspergillus spp. PCR
912.350
Babesia IgG
IFA
912.360
Babesia IgM
908.727
Babesia spp. PCR
***
***
5 iş günü
***
***
2 iş günü
***
1 mL Serum
3 iş günü
***
IFA
1 mL Serum
3 iş günü
***
Realtime PCR 1
çift
1 mL EDTA'lı tüpte
tam kan
3 iş günü
***
5
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
906.220
Bacillus anthracis (Şarbon)
Antibiyotik Duyarlılık Testi
912.530
Bacillus anthracis (Şarbon) IgG ELISA
Gradient strip test
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Klinik veya çevresel
izolat
5 iş günü
***
1-2 mL Serum
2 iş günü
***
4 iş günü
***
2 iş günü
85
2 iş günü
***
3 iş günü
130
3-5 mL Balgam
1-2 mL BOS
2-3 g Biyopsi/Otopsi
Materyali
912.520
Bacillus anthracis (Şarbon)
Kültürü
3-5 g Dışkı
Kültür
1-5 mL Kan/ Mor
kapaklı tüpte
1 adet veziküler
sıvı/eskar sürüntü
1-2 mL Vücut sıvıları
(periton sıvısı, perikard
sıvısı, plevra sıvısı,
eklem sıvısı vb.)
3-5 mL Balgam
1-2 mL BOS
2-3 g Biyopsi/otopsi
Materyali
3-5 g Dışkı
140.303
Bacillus anthracis (Şarbon)
PCR
Konvansiyonel
PCR
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
1-5 mL Kan/Mor
kapaklı tüpte
2 Adet Veziküler
sıvı/eskar sürüntü
1-2 mL vücut sıvıları
(periton sıvısı, perikard
sıvısı, plevra sıvısı,
eklem sıvısı vb.)
2 adet Uygun taşıma
besiyerinde izolat
3-5 mL Balgam
1-2 mL BOS
2-3 g Biyopsi/Otopsi
Materyali
908.727
150.409
130.105
905.720
Bacillus anthracis (Şarbon)
PCR
Real Time PCR
Bacillus anthracis-MLVA
MLVA
Bakteri kültürü (İmmuno
manyetik seperasyon-IMS
yöntemi ile) (her biri)
Bakteri tanımlanması ve
duyarlılık testi
3-5 g Dışkı
1-5 mL Kan/Mor
kapaklı tüpte
3 Adet Veziküler
sıvı/eskar sürüntü
1-2 mL vücut sıvıları
(periton sıvısı, perikard
sıvısı, plevra sıvısı,
eklem sıvısı vb.)
100 ng/50 µL
Ekstraksiyon ürünü
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
IMS ve kültür
5 g Dışkı
7 iş günü
77
Yarı otomatik
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
***
6
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
905.710
Bakteri tanımlanması ve
duyarlılık testi
Otomatize sistem
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
***
905.680
Bakteri tanımlanması/manuel
Konvansiyonel
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
7 iş günü
***
905.690
Bakteri tanımlanması/Otomatik
sistem
Otomatize tanı
sistemi
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
***
905.700
Bakteri tanımlanması/yarı
otomatik
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
***
908.727
Balamuthia spp. PCR
Biyokimyasal
testler, tanı kitleri
Real time PCR 1
çift
1 mL BOS
3 iş günü
***
IFA
1-2 mL Serum
5 iş günü
***
20 iş günü
60
5 iş günü
85
5 iş günü
***
10 iş günü
***
3 iş günü
***
7 iş günü
***
7 iş günü
***
3 iş günü
***
7 iş günü
***
7 iş günü
***
912.540
140.308
140.309
905.730
908.711
905.670
Bartonella henselae (Kedi
Tırmığı) IgG
Bartonella spp. Kültür
Doku örnekleri formalin
içermeyen steril tüpte
gönderilmelidir.
Bartonella spp. PCR
Doku örnekleri formalin
içermeyen steril tüpte
gönderilmelidir.
Beyin omurilik sıvısı (BOS)
kültürü (Özel zenginleştirme
ile)
Blot analiz (southern, northern,
western )
Boğaz kültürü
Kültür
Konvansiyonel
PCR
Kültür
2-3 g Doku biyopsi
örneği/
1 mL Kan/Mor kapaklı
tüpte
2-3 g Doku biyopsi
örneği
1 mL Kan/Mor kapaklı
tüpte
1 mL BOS
Immunoblotting
Kültür
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Tonsillofarinks
sürüntüsü
Nazofarinks sürüntüsü
912.000
Boğmaca İdentifikasyon Paneli
905.740
Boğmaca kültürü
(Boğmaca kültürü çalışılmak
üzere gönderilen örneklerde
kuşkulu üreme olması
durumunda Boğmaca
İdentifikasyon Paneli (912000)
çalışılır bu panel ayrıca
ücretlendirilir).
Kültür, DFA,
Bordetella
pertussis faz I
antiserumla lam
aglütinasyonu
2-3 mL Nazofaringeal
aspirat
2-3 mL
Bronkoalveoler lavaj
2-3 mL Transtrakeal
aspirat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Nazofarinks sürüntüsü
2-3 mL Nazofaringeal
aspirat
2-3 mL
Bronkoalveoler lavaj
2-3 mL Transtrakeal
aspirat
Kültür
Nazofarinks sürüntüsü
908.726
Boğmaca PCR
Konvansiyonel
PCR (iki farklı
primer çifti)
905.610
Bordetella spp. antibiyotik
duyarlılık testi
Disk difüzyon
906.220
Bordetella spp antibiyotik
duyarlılık testi (herbir strip
için)
Gradiyent strip
test
7
2-3 mL Nazofaringeal
aspirat
2-3 mL
Bronkoalveoler lavaj
2-3 mL Transtrakeal
aspirat
Uygun taşıma
besiyerinde klinik
örnek/izolat
Uygun taşıma
besiyerinde klinik
örnek/izolat
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
140.600
Bordetella pertussis (Boğmaca
Serolojisi) IgG
ELISA
200 µL Serum
3 iş günü
149
912.010
Bordetella pertussis
(Bordetella) FHA IgG
ELISA
200 µL Serum
3 iş günü
***
912.020
Bordetella pertussis
(Bordetella) PT Ig G
ELISA
200 µL Serum
3 iş günü
***
Bordetella
pertussis/parapertussis PCR
2-3 mL
Bronkoalveoler lavaj
2-3 mL Nazofaringeal
Real Time PCR 1- aspirat
5 çift
1 adet Nazofarinks
sürüntüsü
2-3 mL Transtrakeal
aspirat
2 iş günü
***
5 iş günü
85
908.728
1-2 mL BOS
140.313
Borrelia burgdorferi (Lyme)
PCR
Konvansiyonel
PCR
0,5 g deri kazıntısı,
doku örnekleri
1-2 mL eklem Sıvısı
1-2 mL Kan/Mor
kapaklı tüpte
907.040
Borrelia burgdorferi antikor
(Lyme) IgM/IgG
Western Blot
1-2 mL Serum
5 iş günü
***
907.050
Borrelia burgdorferi IgG
ELISA
1-2 mL Serum
5 iş günü
***
907.060
Borrelia burgdorferi IgM
ELISA
1-2 mL Serum
5 iş günü
***
905.760
Boyalı mikroskopik inceleme
(Gram, Metilen mavisi, Wright,
Ziehl-Neelsen, vb)
Mikroskobi
1 iş günü
***
905.770
Boyasız direkt mikroskobik
inceleme
Mikroskobi
1 iş günü
***
140.320
Brucella canis aglütinasyon
Testi
Mikroaglütinasyon
1-2 mL Serum
5 iş günü
20
907.070
Brucella Rose Bengal Testi
Lam aglütinasyon
1-2 mL Serum
1 iş günü
***
907.090
Brucella Tüp Aglütinasyonu
(Wright Testi)
Tüp aglütinasyonu 1-2 mL Serum
2 iş günü
***
140.317
Brucella 2-ME Testi
Tüp aglütinasyonu 1-2 mL Serum
2 iş günü
20
907.080
Brucella Coomb's Testi
Tüp aglütinasyonu 1-2 mL Serum
2 iş günü
***
912.560
Brucella ileri tanı paneli
Tiplendirme,
antibiyotik
duyarlılık
Uygun taşıma
besiyerinde klinik
örnek/izolat
10 iş günü
***
907.091
Brucella lgG
ELISA
1-2 mL Serum
3 iş günü
***
907.092
Brucella lgM
ELISA
1-2 mL Serum
3 iş günü
***
MLVA
100 ng/50 µL
Ekstraksiyon ürünü
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
3 iş günü
110
150.410
Brucella melitensis-MLVA
Uygun taşıma
besiyerinde klinik
örnek/izolat
Uygun taşıma
besiyerinde klinik
örnek/izolat
8
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
5 iş günü
85
5 iş günü
***
5 iş günü
100
5 iş günü
85
2-5 mL Abse içeriği
püy, aspirasyon sıvısı
1-2 mL BOS
140.355
Brucella spp. PCR
Konvansiyonel
PCR
2-3 g Doku biyopsi
örneği/Steril Tüpte
1-5 mL Kan/Kemik
iliği/Mor kapaklı tüpte
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
2-5 mL vücut sıvıları
(periton sıvısı, perikard
sıvısı, plevra sıvısı,
eklem sıvısı vb.)
2-5 mL Abse içeriği
püy,aspirasyon sıvısı
1-2 mL BOS
908.727
Brucella spp. PCR
Real Time PCR 1
çift
140.354
Burkholderia mallei Kültür
Kültür
2-3 g Doku biyopsi
örneği/Steril Tüpte
1-5 mL Kan/Kemik
iliği/Mor kapaklı tüpte
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
2-5 mL Vücut sıvıları
(periton sıvısı, perikard
sıvısı, plevra sıvısı,
eklem sıvısı vb.)
2-5mL Bronkoalveoler
lavaj
2-5mL Balgam
2 adet Burun/boğaz
sürüntüsü
2-5mL Bronkoalveoler
lavaj
140.353
Burkholderia mallei PCR
Konvansiyonel
PCR
2-5mL Balgam
1 adet Burun/boğaz
sürüntüsü
905.677
Burun kültürü
Kültür
Burun sürüntüsü
7 iş günü
***
130.113
Campylobacter ileri
identifikasyon paneli
Kültür,
biyokimyasal
testler, tür ayırımı
ve antibiyogram
Kömür tozlu Amies
besiyerinde Klinik
materyal/İzolat
7 iş günü
176
3 iş günü
***
2 iş günü
30
5 iş günü
***
5 iş günü
150
5 g Dışkı (Cary-Blair
taşıma besiyerinde)
Campylobacter kültürü
905.780
(Campylobacter kültürü çalışılmak
üzere gönderilen örneklerde kuşkulu
Kültür
üreme olması durumunda
Campylobacter ileri identifikasyon
paneli 130.113) çalışılır bu panel
ayrıca ücretlendirilir).
Kan kültürü şişesi
Rektal sürüntü
3-5 g Doku biyopsisi
130.114
Campylobacter lateks
aglütinasyon testi
Aglütinasyon
908.726
Campylobacter PCR
PCR
130.115
Campylobacter antimikrobiyal
duyarlılık testi
Gradient strip test
9
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma besiyeri
klinik örnek
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
YÖNTEM
TEST ADI
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Candida identifikasyon paketi
906.091
Candida mikroskobisi
Mikroskobi
***
906.120
Candida kültürü
Kültür
906.130
İdentifikasyon
Otomatize sistem
905.760
Boyalı mikroskopik inceleme
Mikroskobi
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
***
5 iş günü
***
***
Candida ileri identifikasyon paketi
906.091
Candida mikroskobisi
Mikroskobi
***
906.120
Candida kültürü
Kültür
***
906.130
İdentifikasyon
Otomatize sistem
905.760
Boyalı mikroskopik inceleme
Mikroskobi
***
908.729
Candida PCR
Real Time PCR 110 çift
***
908.729
Candida PCR paneli
(C. albicans, C.parapsilosis,
C.tropicalis, C.krusei, C.
guilliermondii, C.keyfr, C.
famata)
Real time PCR 110 çift
3 mL Serum
2 iş günü
***
908.728
Candida spp. PCR
Real Time PCR 13 mL Serum
5 çift
2 iş günü
***
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
***
5 iş günü
CD4/CD8 T hücre sayımı (monoklonal antikor) paketi
Bu pakette, CD3/CD4/CD8/CD45 antijenlerine yönelik toplam 4 adet antikor testi ayrı ayrı faturalandırılacaktır.
905.080
Anti-CD3 antikor
Akım Sitometri
905.080
Anti-CD4 antikor
Akım Sitometri
905.080
Anti-CD8 antikor
Akım Sitometri
905.080
Anti-CD45 antikor
Akım Sitometri
120.152
120.150
Chikungunya Virus Antikoru,
IgG
Chikungunya Virus Antikoru,
IgM
***
2 mL EDTA’lı tüpte
kan
3 iş günü
***
***
***
IFA
2 mL Serum
3 iş günü
72
IFA
2 mL Serum
3 iş günü
72
2 mL (EDTA’lı tüpte
kan)
2 mL Serum
Oküler materyal
Servikal sürüntü
Üretral sürüntü
Vajinal sürüntü
3 iş günü
***
7 iş günü
***
908.732
Chikungunya Virus PCR
Reverse
Transcriptase
Multipleks PCR
907.150
Chlamydia trachomatis antijen
DFA
907.160
Chlamydia trachomatis IgG
ELISA
200 µL Serum
7 iş günü
***
907.170
Chlamydia trachomatis IgM
ELISA
200 µL Serum
7 iş günü
***
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tanı paketi
(Bu pakette aşağıdaki iki kod, birlikte faturalandırılacaktır)
908.130
908.320
Chlamydia trachomatis PCR
(Chlamydia PCR)
Mycoplasma PCR
(Mycoplasma hominis PCR
Mycoplasma genitalium PCR
Ureaplasma urealyticum PCR
Trichomonas vaginalis PCR
Neisseria gonorrhoeae PCR)
***
1 mL İdrar
Multipleks PCR
Servikal sürüntü
Üretral akıntı
Vajinal sürüntü
10
2 iş günü
***
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
YÖNTEM
TEST ADI
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
2 iş günü
***
5 iş günü
***
15 iş günü
***
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tanı paketi
908.729
Chlamydia trachomatis PCR
Mycoplasma hominis PCR
Mycoplasma genitalium PCR
Ureaplasma urealyticum PCR
Ureaplasma parvum PCR
Trichomonas vaginalis PCR
Neisseria gonorrhoeae PCR
1 mL İdrar
Real Time-PCR
(1-10 çift)
Servikal sürüntü
Üretral akıntı
Vajinal sürüntü
3-5 mL Gastrik içerik
905.600
Clostridium botulinum kültürü
(anaerob kültür)
Örnekler, anaerob taşıma
besiyeri içinde gönderilmelidir.
3-5 mL Yara /eksuda
Kültür
3-5 g Doku örneği
5 g Dışkı
5g Dışkı
912.030
Clostridium difficile - doku
kültürü toksin nötralizasyon
testi
Doku Kültürü
130.124
Clostridium difficile toksin testi
Helikaz tabanlı
izotermal
amplifikasyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
3 iş günü
120
130.125
Clostridium difficile
antibiyogram (10 strip)
Gradient strip test
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
200
912.040
Clostridium difficile Antijeni
(Glutamat Dehidrogenaz)
ELISA
5 iş günü
***
1 adet, Stuart besiyeri
içinde izolat
5 g Dışkı
1 adet, Stuart besiyeri
içinde izolat
Clostridium difficile ileri identifikasyon paketi
905.810
Clostidium difficile kültür
Kültür
907.180
Clostidium difficile toksin A
ELISA
907.190
912.040
130.125
Clostidium difficile toksin A-B
Clostridium difficile Antijeni
(Glutamat Dehidrogenaz)
Clostridium difficile
antibiyogram (10 strip)
***
***
5 g dışkı
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
ELISA
ELISA
130.126
Clostridium difficile lateks
aglütinayon testi
908.726
Clostridium difficile PCR
908.728
Clostridium difficile PCR
912.060
Clostridium difficile Toksin B
(Doku Kültürü)
Doku Kültürü
907.190
Clostridium difficile toxin-A ve
B tespiti
ELISA
140.603
912.580
200
5 g Dışkı (Anaerob
taşıma besiyerinde)
Kültür
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
Aglütinasyon
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
Multipleks PCR
besiyerinde izolat
Real Time PCR 1- 5 g Dışkı (Anaerob
5 çift
taşıma besiyerinde)
Clostridium difficile kültürü
***
***
Gradient strip test
905.810
905.600
5 iş günü
3 iş günü
***
3 iş günü
50
3 iş günü
***
7 iş günü
***
15 iş günü
***
5 iş günü
***
5 iş günü
***
200 µL Serum
2 iş günü
64
1-2 mL Serum
5 iş günü
***
5g Dışkı
1 adet, Stuart
besiyerinde izolat
5g Dışkı
1 adet, Stuart
besiyerinde izolat
5 g Dışkı (Anaerob
taşıma besiyerinde)
Clostridium perfringens kültürü
Kültür
(anaerob kültür)
Clostridium tetani (Tetanus) Ig
ELISA
G
Coxiella burnetii (Q Fever) IgG
IFA
(Faz I)
11
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
912.590
912.570
YÖNTEM
TEST ADI
Coxiella burnetii (Q Fever) IgM
IFA
(Faz II)
Coxiella burnetii (Q Fever) IgG
IFA
(Faz II)
140.327
Coxiella burnetii PCR
Konvansiyonel
PCR
908.727
Coxiella burnetii PCR
Real Time PCR
905.820
Cryptococcus neoformans
antijeni
Lateks
Aglütinasyon
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1-2 mL Serum
5 iş günü
***
1-2 mL Serum
5 iş günü
***
5 iş günü
85
5 iş günü
***
1 iş günü
***
2-3 g Doku biopsi
örneği/SF içinde steril
tüpte
1-5mL Kan-kemik
iliği/Mor kapaklı tüpte
2-3 g Doku biopsi
örneği/SF içinde steril
tüpte
1-5 mL Kan-kemik
iliği/Mor kapaklı tüpte
1-2 mL BOS
3 mL Serum
Cryptococcus spp. identifikasyon paketi
906.091
Cryptococcus spp.
mikroskobisi
Mikroskobi
906.120
Cryptococcus spp. kültürü
Kültür
***
***
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
906.130
İdentifikasyon
Otomatize sistem
905.760
Boyalı mikroskopik inceleme
Mikroskobi
***
908.730
Cryptococcus spp. PCR
Real Time PCR
11 çift ve üzeri
***
905.830
Cryptosporidium antijeni
DFA/ELISA
908.728
Cryptosporidium spp. PCR
Realtime PCR 1-5
çift
5 g Dışkı
10 iş günü
***
3 iş günü
***
3 iş günü
***
1g Dışkı
1 mL klinik materyal
912.330
Cryptosporidium spp.
(Modifiye asit fast boyama )
Mikroskobi
5 g Dışkı
2 iş günü
***
912.330
Cyclospora
(Modifiye asit fast boyama )
Mikroskobi
5 g Dışkı
2 iş günü
***
906.350
Cytomegalovirus Antikoru, IgG
(anti-CMV IgG)
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
906.380
Cytomegalovirus Antikoru, IgM
ELISA
(anti-CMV IgM)
2 mL Serum
5 iş günü
***
907.220
Cytomegalovirus (CMV) IgG
avidite
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
120.162
Dengue Virus Antikoru, IgG
IFA
2 mL Serum
3 iş günü
72
120.160
Dengue Virus Antikoru, IgM
IFA
2 mL Serum
3 iş günü
72
120.163
Dengue Virus NS1 Antijeni
ELISA
2 mL Serum
3 iş günü
55
Dengue Virus PCR
Reverse
Transcriptase
Multipleks PCR
2 mL EDTA’lı tüpe
kan veya EDTA’lı
plazma
2 mL Serum
1 iş günü
***
908.732
12
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
906.120
Mikroskobi +
Dermatofit aranması ve
0,5-1 g Deri kazıntısı
SDA,
kültürü
10-12 saç teli
Saç örnekleri, saç kökünden
Antibiyotiklikoparılarak alınmalıdır,
antifungalli SDA
0,5-1 g Tırnak kazıntısı
kesilerek gönderilen saçlar
Kültür
uygun örnek değildir. Köklü saç
Dermatofit identifikasyon paketi
ile birlikte saçlı deri örneği de
bistüri
ile
kazınarak
Dermatofit mikroskobisi
Mikroskobi
gönderilebilir.
Dermatofit kültürü
Kültür
906.130
İdentifikasyon
Otomatize sistem
905.760
Boyalı mikroskopik inceleme
Mikroskobi
908.729
Dermatofit PCR
Real Time PCR 110 çift
908.730
Dermatofit PCR
Saç örnekleri, saç kökünden
koparılarak alınmalıdır,
kesilerek gönderilen saçlar
Real Time PCR
uygun örnek değildir. Köklü saç 11 çift ve üzeri
ile birlikte saçlı deri örneği de
bistüri ile kazınarak
gönderilebilir.
150.210
906.091
Direkt floresan antikor testi
DFA
908.728
Dientamoeba fragilis PCR
Real time PCR 15 çift
912.070
Difteri (Corynebacterium
diptheria) Ig G
Difteri Antikoru Doku Kültürü
Nötralizasyon Testi
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
21 iş günü
55
***
***
21 iş günü
***
***
***
0,5-1 g Deri kazıntısı
10-12 saç teli
2 iş günü
***
5 iş günü
50
3 iş günü
***
0,5-1 g Tırnak kazıntısı
Uygun taşıma
besiyerinde klinik
örnek/ izolat
150.051
912.080
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
RAPORLAMA
SÜRESİ
1 g Dışkı
1 mL klinik materyal
ELISA
200 µL Serum
3 iş günü
***
Doku Kültürü
4 mL Serum
10 iş günü
***
7 iş günü
***
7 iş günü
***
Boğaz sürüntüsü
Burun sürüntüsü
Deri sürüntüsü
912.090
Difteri İdentifikasyon Paneli
Kültür, Coryne
API, ELEK testi
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Nazofaringeal aspirat
Nazofarinks sürüntüsü
2-3 g doku örneği/
otopsi materyali,
mümkünse 2-3 parça
Pseudomembran
Boğaz sürüntüsü
Burun sürüntüsü
905.850
Difteri kültürü
(Difteri kültürü çalışılmak üzere
gönderilen örneklerde kuşkulu
üreme olması durumunda
Kültür
Difteri İdentifikasyon Paneli
(912.090) çalışılır bu panel
ayrıca ücretlendirilir).
Deri sürüntüsü
Nazofaringeal aspirat
Nazofarinks sürüntüsü
2-3 g doku örneği/
otopsi materyali,
mümkünse 2-3 parça
Pseudomembran
13
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
3 iş günü
***
5 iş günü
***
7 iş günü
***
Laboratuvara
danışınız
35
5 iş günü
***
5 iş günü
***
5 iş günü
***
5 iş günü
***
5 iş günü
***
7 iş günü
***
2 iş günü
30
7 iş günü
30
Boğaz sürüntüsü
Burun sürüntüsü
Deri sürüntüsü
908.726
Difteri PCR
Konvansiyonel
PCR (iki farklı
primer çifti)
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Nazofaringeal aspirat
Nazofarinks sürüntüsü
2-3 g doku örneği/
otopsi materyali,
mümkünse 2-3 parça
Pseudomembran
906.220
Corynebacterium spp.
antibiyotik duyarlılık
testi(herbir strip için)
Gradiyent strip
test
905.678
Diğer kültürler
Kültür
150.423
Dizi analizi yorumu
Soyağacı
908.712
DNA dizi analizi 1 çift
Sanger Yöntemi
908.714
DNA Dizi Analizi 1-10 çift
Sanger Yöntemi
908.715
DNA dizi analizi 1-15 çift
Sanger Yöntemi
908.716
DNA dizi analizi 1-20 çift
Sanger Yöntemi
908.713
DNA Dizi analizi 1-5 çift
Sanger Yöntemi
908.717
DNA dizi analizi 21 ve üzeri
çift
Sanger Yöntemi
150.408
DNA Kapiller Elektroforez
Kapiller
Elektroforez
Uygun taşıma
besiyerinde klinik
örnek/izolat
Uygun taşıma
besiyerinde klinik
örnek/izolat
Dizi analizi sonuçları
veya kromatogram
100 ng/50 µL
ekstraksiyon veya
amplifikasyon ürünü
100 ng/50 µL
ekstraksiyon veya
amplifikasyon ürünü
100 ng/50 µL
ekstraksiyon veya
amplifikasyon ürünü
100 ng/50 µL
ekstraksiyon veya
amplifikasyon ürünü
100 ng/50 µL
ekstraksiyon veya
amplifikasyon ürünü
100 ng/50 µL
ekstraksiyon veya
amplifikasyon ürünü
20 µL Sekans
reaksiyonu ürünü
3-5 g Doku
120.166
DNA, RNA, İzolasyon
Manuel / Cihaz ile
Ekstraksiyon
10 mL İdrar
1 adet Sürüntü
10 mL Tam kan
(EDTA’lı tüp)
905.871
Doku Biyopsi Kültürü
Kültür
1-5 g biyopsi materyali
10 iş günü
***
130.127
Doku Kültüründe İn vitro
Difteri Toksin Testleri
Doku Kültürü
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
10 iş günü
176
912.100
Doku Kültüründe İn vitro
Toksin Testleri (Difteri Toksin
Tesbiti)
Hücre kültürü
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
15 iş günü
***
14
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
10 iş günü
176
15 iş günü
176
20 iş günü
***
5 iş günü
***
3 iş günü
125
3 iş günü
125
3 iş günü
125
3 iş günü
125
5 iş günü
150
7 iş günü
137
5 iş günü
***
7 iş günü
155
20 iş günü
250
3 iş günü
***
15 iş günü
***
7 iş günü
70
7 iş günü
***
5 iş günü
***
5g Dışkı
130.129
Doku Kültüründe İn vitro
Toksin Testleri (Diğer)
Doku Kültürü
130.128
Doku Kültüründe İn vitro
Verotoksin Testleri
Doku Kültürü
912.750
Doku kültüründe Polio antikor
nötralizasyon testi (Poliovirus
tip 1, 2, 3)
Nötralizasyon
Testi
908.729
Döküntülü Hastalıklar
Multipleks PCR Paneli
Nazofarengeal sürüntü
(Kızamık, Parvovirus, HHV-6,
HHV-7, Enterovirüs (Echo
virus, coxackie virus)
Real Time PCR 1Not: Yöntem gereği grup olarak
10 çift
çalışılmaktadır, tek parametre
veya tamamının çalışılması
20 mL İdrar
durumunda da tek parametre
fiyatı üzerinden
faturalandırılacaktır.
130.137
E. coli EAgEC PCR
Multipleks PCR
130.138
E. coli EIEC PCR
Multipleks PCR
130.139
E. coli EPEC PCR
Multipleks PCR
130.140
E. coli ETEC Multipleks PCR
Multipleks PCR
130.141
E. coli VTEC RPLA
Ters pasif lateks
aglütinasyon
130.130
E.coli (Diyarejenik) PCR
Multipleks PCR
912.130
E.coli- ETEC Stabil Toksin
araştırılması
ELISA
130.135
E.coli genotipik tiplendirme
130.134
E.coli ileri identifikasyon ve
serotiplendirme paneli
907.260
E.coli O157 H7 (Lateks
aglütinasyon)
Aglütinasyon
912.110
E.coli Serotiplendirme
Aglütinasyon
130.136
E.coli-EHEC ELISA
ELISA
907.330
E.coli-EHEC toksin
ELISA
912.120
E.coli-ETEC Labil Toksin
araştırılması
RPLA
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5g Dışkı
PCR, ters
hibridizasyon
Doğrulama,
serotiplendirme,
PCR,
antibiyogram
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
3 mL Serum
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 g Dışkı
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 g Dışkı
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
15
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
2 mL Tam
kan(EDTA’lı tüpe)
veya plasma
(EDTA’lı)
1 iş günü
***
908.732
Ebola Virus (Filovirus) PCR
Reverse
Transcriptase
Multipleks PCR
907.280
Ebstein-Barr virus (EBV)-EA,
Antikor (EBV EA)
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
907.290
907.300
907.310
907.320
Ebstein-Barr virus Antikoru,
(EBV)- EBNA IgG (EBV
EBNA IgG)
Ebstein-Barr virus Antikoru,
(EBV)- EBNA IgM (EBV
EBNA IgM)
Ebstein-Barr virus Antikoru,
(EBV)-VCA IgG (EBV VCA
IgG)
Ebstein-Barr virus Antikoru,
(EBV)-VCA IgM (EBV VCA
IgM)
130.529
Echinococcus alveolaris IgG
ELISA
1 mL Serum
3 iş günü
70
907.730
Echinococcus IgG (Kist
Hidatik)
İHA
1 mL Serum
3 iş günü
***
912.400
Echinococcus IgG (Kist
Hidatik)
ELISA
1 mL Serum
3 iş günü
***
912.410
Echinococcus IgG (Kist
Hidatik)
Western Blot
1 mL Serum
3 iş günü
***
912.390
Echinococcus IgG (Kist
Hidatik)
IFA
1 mL Serum
3 iş günü
***
912.610
Ehrlichia IgG
IFA
1-2 mL Serum
7 iş günü
***
905.881
Eklem Sıvısı Kültürü
Kültür
5 mL eklem sıvısı
10 iş günü
***
140.200
Ektoparazit incelenmesi
Mikroskobi
Tıbbi önemi olan
artropod
1 iş günü
20
908.727
Encephalitozoon spp. PCR
Realtime PCR 1
çift
1 mL Dışkı
3 iş günü
***
905.672
Entamoeba histolytica (Gaitada
parazit kültürü (Amip vb için))
Kültür
5 g duodenal aspirat
3 iş günü
***
907.350
Entamoeba histolytica adezin
antijeni
ELISA
5 g Dışkı
3 iş günü
***
907.360
Entamoeba histolytica IgG
IHA
1 mL Serum
3 iş günü
***
908.728
Entamoeba histolytica PCR
Real time PCR 15 çift
1 mL Dışkı
3 iş günü
***
908.726
Enterik bakteri PCR paneli
(Salmonella, Shigella,
Campylobacter, E.coli v.b)
Multipleks PCR
5 g Dışkı
5 iş günü
***
16
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
YÖNTEM
TEST ADI
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Enterik patojenler Clostridium difficile paketi
912.040
Clostridium difficile Antijeni
(Glutamat Dehidrogenaz)
ELISA
905.810
Clostridium difficile kültürü
Kültür
907.190
Clostridium difficile toxin-A ve
B
ELISA
***
5 g Dışkı
5 iş günü
***
***
Enterik patojenler EHEC HUS paketi
130.136
EHEC ELISA
ELISA
70
908.726
PCR multipleks
PCR
905.672
Gaita Kültürü
Kültür
905.880
E.coli 0157 H7 Kültürü
Kültür
905.680
Bakteri tanımlaması
Yarı otomatik
5 g taze dışkı ve Cary
Blair taşıma
besiyerinde Dışkı (2
adet)
***
15 iş günü
***
***
***
Enterik patojenler gaita kültür paketi
905.770
Boyasız Direkt Mikroskobik
İnceleme
Mikroskobi
905.680
Bakteri Tanımlaması,
Kültür
Campylobacter kültürü
Kültür
905.880
E.coli 0157 H7 Kültürü
Kültür
905.672
Gaita Kültürü
Kültür
912.260
Vibrio cholerae Kültürü
Kültür
908.726
Enterococcus spp. tür ve
vankomisin direnç tayini
Multipleks PCR
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
2 iş günü
***
908.727
Enterocytozoon bieneusi PCR
Real time PCR 1
çift
1 mL Dışkı
3 iş günü
***
905.900
Ev tozu incelemesi
Mikroskobi
Ev tozu
1 iş günü
***
912.370
Fasciola hepatica IgG
(Distamatoz)
IHA
1 mL Serum
3 iş günü
***
912.380
Filaria (Wuchereria bancrofti)
IgG
Dipstick
1 mL Serum ve/veya
EDTA'lı tüpte tam kan
1 iş günü
***
120.376
Final Ürün (anti-HCV, antiHIV, HBsAg)
15 iş günü
1540
150.422
Fragment analizi yorumu
Soyağacı
3 iş günü
35
150.411
Franciella tularensis-MLVA
MLVA
Her lot için 3 vial
Klinik dışı örnek
Çalışma sonuçlarının
BioNumerics
programına uygun
excell formatı
100 ng/50 µL
Ekstraksiyon ürünü
5 iş günü
75
912.620
Francisella tularensis
aglütinasyon testi
Mikroaglütinasyon
1-2 mL Serum
2 iş günü
***
908.725
Francisella tularensis alttür
tayini PCR
Konvansiyonel
PCR
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
7 iş günü
***
906.220
Francisella tularensis
Antibiyotik Duyarlılık Testi
Gradient strip test
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
***
905.780
***
5 g taze dışkı ve Cary
Blair taşıma
besiyerinde Dışkı (2
adet)
***
5 iş günü
***
***
***
***
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
17
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
5 iş günü
100
Francisella tularensis
araştırılması (Çevresel
örnekte)
Su örnekleri Steril-Natiyosülfatlı numune kabında
gönderilmelidir.
Membran
filtrasyon ve
kültür
500 mL Su
KültürKültür
25 g Toprak vb
912.630
Francisella tularensis IgG
ELISA
1-2 mL Serum
5 iş günü
***
912.640
Francisella tularensis IgM
ELISA
1-2 mL Serum
5 iş günü
***
10 iş günü
***
3 iş günü
85
3 iş günü
***
140.336
2-3 mL Balgam
Boğaz sürüntüsü
912.650
Francisella tularensis Kültürü
Doku materyalleri formalin
içermeyen SF içinde dıştan
Kültür
vidalı steril tüpte
gönderilmelidir.
Deri lezyonu- yara
sürüntüsü
2-3 g Doku biyopsiotopsi materyali
1-5 ml Kan/Kemik
iliği/Mor kapaklı tüpte
0,2-2 mL Lenf nodu
aspiratı
2-3 mL Balgam
Boğaz sürüntüsü
140.334
Francisella tularensis PCR
Doku materyalleri formalin
içermeyen SF içinde dıştan
vidalı steril
tüptegönderilmelidir.
Konvansiyonel
PCR
Deri lezyonu- yara
sürüntüsü
2-3 g Doku biyopsiotopsi materyali
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
1-5 mL Kan/Kemik
iliği/Mor kapaklı tüpte
0,2-2 mL Lenf nodu
aspiratı
2-3 mL Balgam
Boğaz sürüntüsü
Deri lezyonu- yara
sürüntüsü
2-3 g Doku biyopsiotopsi materyali
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
1-5 mL Kan/Kemik
iliği/Mor kapaklı tüpte
0,2-2 mL Lenf nodu
aspiratı
908.727
Francisella tularensis PCR
Doku materyalleri formalin
içermeyen SF içinde dıştan
vidalı steril
tüptegönderilmelidir.
Real time PCR
912.150
FTA-ABS Ig M
IFA
200 µL Serum
5 iş günü
***
912.140
FTA-ABS IgG (FTA-ABS)
IFA
200 µL Serum
5 iş günü
***
908.730
Fungus PCR paneli
(17 maya ve küf identifikasyonu Multipleks PCR
yapılmaktadır.)
3 mL Serum
3 iş günü
***
18
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
YÖNTEM
TEST ADI
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Fusarium identifikasyon Paketi
906.091
Fusarium mikroskobisi
Mikroskobi
906.120
Fusarium kültürü
Kültür
***
***
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
906.130
İdentifikasyon
Otomatize sistem
905.760
Boyalı mikroskopik inceleme
Mikroskobi
***
908.730
Fusarium PCR
Real Time PCR
11 çift ve üzeri
***
912.310
Gaitada konsantrasyon yöntemi
ile parazit aranması (Yüzdürme
ve/veya çöktürme)
Mikroskobi
907.390
Galaktomannan antijeni
Belirgin lipemik ve hemolizli
örnekler analiz için kullanılmaz
ELISA
905.940
Gardnerella vaginalis kültürü
KültürKültür
130.509
908.729
Gastrointestinal Patojen
(Bakteri, Virüs, Parazit)
Paneli
Dışkı örneği taze olarak ve Cary
Blair taşıma besiyerinde olacak
şekilde ayrı olarak
gönderilmelidir.
Gastrointestinal Viral Paneli
Multipleks PCR
Norovirus I, Norovirus II,
Rotavirus, Adenovirus,
Astrovirus
Not: Yöntem gereği grup olarak
çalışılmaktadır, tek parametre
veya tamamının çalışılması
durumunda da tek parametre
fiyatı üzerinden
faturalandırılacaktır.
5 g Dışkı
Reverse
Transkrpsiyon
PCR, Multipleks
PCR, Mikroarray,
Real Time PCR
5 ml Bronkoalveoler
lavaj
5 mL dondurulmuş
serum
Servikal sürüntü
Vajinal sürüntü
5 g Dışkı
Real Time PCR 13-5 g Dışkı
10 çift
7 iş günü
***
1 iş günü
***
5 iş günü
***
7 iş günü
***
3 iş günü
600
3 iş günü
***
905.950
Genişletilmiş spektrumlu beta
laktamaz (ESBL)
Disk difüzyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
2 iş günü
***
905.960
Genişletilmiş spektrumlu beta
laktamaz (ESBL) ve sinerji
Gradiyent Strip
Test
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
***
130.510
Giardia intestinalis /
Cryptosporidium spp. antijeni
DFA/ELISA
5 g Dışkı
3 iş günü
50
907.400
Giardia intestinalis antijeni
DFA/ELISA
5 g Dışkı
3 iş günü
***
Giardia intestinalis PCR
Real time PCR 15 çift
3 iş günü
***
1 g Dışkı
908.728
1 mL duodenal aspirat
912.160
Haemophilus influenzae
antijenik tiplendirme
Spesifik
antiserumlarla
serogruplandırma
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
3 iş günü
***
908.727
Haemophilus influenzae PCR
Real-time PCR 1
çift
2 mL BOS veya diğer
steril vücut sıvıları
2 iş günü
***
140.602
Haemophilus influenzae tip b
IgG (Hib)
ELISA
200 µL Serum
3 iş günü
64
19
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
5 iş günü
***
Nazofarinks sürüntüsü
1 mL BOS
905.990
Haemophilus kültürü
Kültür
5-6 mL İdrar
Kan kültürü
1 mL Steril vücut sıvısı
120.190
Hantavirus Antikoru, IgG
IFA
2 mL Serum
5 iş günü
72
120.198
Hantavirus Antikoru, IgG
Immunblotting
2 mL Serum
5 iş günü
75
120.194
Hantavirus Antikoru, IgG
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
72
120.192
Hantavirus Antikoru, IgM
IFA
2 mL Serum
5 iş günü
72
120.196
Hantavirus Antikoru, IgM
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
72
120.197
Hantavirus Antikoru, IgM
Immunblotting
2 mL Serum
5 iş günü
75
Hantavirus Dobrova PCR
Reverse
Transcriptase
Multipleks PCR
2 mL EDTA’lı tüpe
kan veya EDTA’lı
plazma
5 iş günü
***
5 iş günü
***
908.731
908.731
912.320
906.520
906.540
906.550
906.570
907.230
907.240
Hantavirus Puumala PCR
Helmint (Kato-katz (helmint
yumurtaları))
Hepatit A Antikoru, IgG/total
(anti-HAV IgG/total)
Hepatit A Antikoru, IgM (antiHAV IgM)
Hepatit B c Antikoru, IgG/total
(anti-Hbc IgG/total)
Hepatit B c Antikoru, IgM
(anti-HBc IgM)
Hepatit D delta Antijeni (Delta
antijeni)
Hepatit D delta Antikoru (Delta
antikoru)
Reverse
Transcriptase
Multipleks PCR
2 mL Serum
2 mL EDTA’lı tüpe
kan veya EDTA’lı
plazma
2 mL Serum
Mikroskobi
5 g Dışkı
3 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
907.410
Hepatit B e Antijeni (HBeAg)
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
906.590
Hepatit B e Antikoru (anti-Hbe) ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
120.184
Hepatit B s antijeni (HBsAg )
Doğrulama
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
132
907.440
Hepatit B s Antijeni (HBsAg)
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
906.610
Hepatit B s Antikoru (anti-HBs) ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
120.218
Hepatit B Virüs (HBV)
Antiviral Direnç Saptanması PCR
PCR ve sekans
analizi
10 mL Tam kan
(EDTA’lı tüp)
30 iş günü
770
908.150
Hepatit B Virüs (HBV) DNA
PCR, Kantitatif
Real Time PCR
6 mL EDTA’lı tüpe
kan veya 3 mL
EDTA’lı plazma
5 iş günü
***
906.630
Hepatit C Antikoru (anti-HCV)
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
20
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
908.170
Hepatit C Virus (HCV) RNA
PCR, Kantitatif
Real Time PCR
6 mL EDTA’lı tüpe
kan veya 3 mL
EDTA’lı plazma
5 iş günü
***
908.711
Hepatit C Virüs (HCV) Blot
analiz
Western-blot
2 mL Serum/plazma
5 iş günü
***
15 iş günü
***
10 iş günü
***
908.160
908.171
906.650
908.728
907.540
907.550
906.660
120.214
Hepatit C Virüs (HCV)
Genotiplendirme
Hepatit D Virus (HDV) RNA
(PCR), Kantitatif (HDV-RNA,
kantitatif)
Hepatit E antikoru, IgG (antiHepatit E (HEV))
Hepatit E Virus (HEV) RNA
(PCR)
Herpes simpleks virus (HSV)
Tip 1/2 Antikoru, IgG (Herpes
simplex tip 1/2 IgG)
Herpes simpleks virus (HSV)
Tip 1/2 Antikoru, IgM (Herpes
simplex tip 1/2 IgM)
HIV Antikoru (1-2)+p24
antijeni (anti-HIV (EIA))
HIV antiretroviral Direnç
Saptanması- PCR
PCR
Real Time PCR
6 mL EDTA’lı tüpe
kan veya 3 mL
EDTA’lı plazma
6 mL EDTA’lı tüpe
kan veya 3 mL
EDTA’lı plazma
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
Real-time PCR 15 çift
6 mL EDTA’lı tüpe
kan veya 3 mL
EDTA’lı plazma
10 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
PCR ve sekans
analizi
10 mL Tam kan
(EDTA’lı tüp)
30 iş günü
770
907.600
HIV Doğrulama
Western-blot
2 mL Serum/plazma
5 iş günü
***
120.215
HIV İntegraz ilaç direnci testi
PCR ve
Moleküler Analiz
10 mL Tam kan
(EDTA’lı tüp)
15 iş günü
600
912.760
HIV p24 antijeni
ELISA
3 mL Serum
5 iş günü
***
908.220
HIV RNA PCR (HIV RNA,
kantitatif)
Real Time PCR
5 iş günü
***
120.216
HIV Tropizm Testi
PCR ve sekans
analizi
15 iş günü
770
904.760
HLA-B 57:01
(HLA A, B, C, moleküler
yüksek çözünürlükte doku
tiplendirme)
Real-time PCR ve
10 mL Tam kan
Moleküler
(EDTA’lı tüp)
İdentifikasyon
15 iş günü
***
120.400
Hücre kültürü yöntemiyle
virüs araştırması
Hücre Kültürü
(Enterovirus, ECHO, coxsackie,
poliovirus)
15 iş günü
360
6 mL EDTA’lı tüpe
kan veya 3 mL
EDTA’lı plazma
10 mL Tam kan
(EDTA’lı tüp)
1-2 mL BOS
3-5 g Dışkı
Solunum yolu örneği
1-2 mL Vücut sıvısı
912.330
908.729
Isospora aranması
(Modifiye asit fast boyama )
İnfluenza A Tiplendirme
(H1, swH1, H3, H5)
Mikroskobi
5 g Dışkı
2 iş günü
***
Real-time PCR 110 çift
Solunum yolu örneği
5 iş günü
***
908.728
İnfluenza A/B PCR
Real-time PCR 15 çift
Solunum yolu örneği
5 iş günü
***
120.230
İnfluenza antikor titre tayini
Hemaglütinasyon
inhibisyon
2 mL Serum
15 iş günü
440
120.232
İnfluenza virüs antijenik
karakterizasyon
Hemaglütinasyon
2 mL Virus izolatı
15 iş günü
440
908.250
İnsitu hibridizasyon ve insitu
PCR tetkikleri, test başına
Hibridizasyon,
PCR
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
10 iş günü
***
21
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
120.234
Japanese Encephalitis Virus
Antikoru, IgG
IFA
2 mL Serum
5 iş günü
72
120.234
Japanese Encephalitis Virus
Antikoru, IgM
IFA
2 mL Serum
5 iş günü
72
907.690
Kabakulak IgG (Mumps)
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
907.700
Kabakulak IgM (Mumps)
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
906.010
Kan kültürü (Aerob-anaerob)
Kültür
10 mL (Kan kültürü
şişesi içinde) Kan
kültürü
10 iş günü
***
908.725
Karbapenem direnç tayini
(NDM-1, KPC, IMP, VIM,
OXA-23, OXA-48, OXA-58)
PCR
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
2 iş günü
***
140.847
Karbapenemaz Doğrulama
Paneli (MBL/KPC/OXA-48)
Disk Difüzyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Laboratuvara
danışınız
50
912.770
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
Antijen
ELISA
2 mL Serum
3 iş günü
***
912.780
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
Antikoru, IgG
ELISA
2 mL Serum
3 iş günü
***
120.252
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
Antikoru, IgG
IFA
2 mL Serum
3 iş günü
72
912.790
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
Antikoru, IgM
ELISA
2 mL Serum
3 iş günü
***
120.250
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
Antikoru, IgM
IFA
2 mL Serum
3 iş günü
72
2 mL EDTA’lı tüpe
kan veya EDTA’lı
plazma
2 iş günü
***
908.728
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
PCR
Real-time PCR 15 çift
2 mL Serum
907.710
Kızamık Antikoru, IgG
(Kızamık IgG)
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
907.720
Kızamık Antikoru, IgM
(Kızamık IgM)
ELISA
2 mL Serum
3 iş günü
***
908.731
Kızamık PCR
Reverse
Transkriptaz-PCR
5 iş günü
***
3 iş günü
85
150.054
2 mL İdrar
Nazofarengeal Sürüntü
Klinik örnek/ izolat
Konvansiyonel in-house PCR
Küf identifikasyon paketi
906.091
Küf mikroskobisi
Mikroskobi
***
906.120
Küf kültürü
Kültür
***
906.130
İdentifikasyon
Otomatize sistem
905.760
Boyalı mikroskopik inceleme
Mikroskobi
***
Küf PCR
Real Time PCR
11 çift ve üzeri
***
908.730
22
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
21 iş günü
***
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
7 iş günü
55
5 iş günü
***
150.049
Kültür
Kültür
906.060
Kültür ve Antibiyotik Duyarlılık
Testi (Manuel)
Kültürantibiyogram
Uygun transport
besiyerinde Klinik
örnek
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
150.048
Laktoferrin
ELISA
5 g Dışkı
3 iş günü
60
150.032
Legionella antikoru
ELISA
5 mL Serum
7 iş günü
100
150.033
Legionella İdentifikasyon
Paneli (Çevresel örnekte)
Kültür, koloni
sayımı,
serogruplandırma
10 iş günü
105
Legionella İleri İdentifikasyon
Paneli (Çevresel örnekte)
1 adet Musluk/Duş
Kültür, koloni
başlığı Sürüntüsü
sayımı,
serogruplandırma,
100 mL Su
serotiplendirme
10 iş günü
155
10 iş günü
***
3 iş günü
***
3 iş günü
***
150.034
Musluk/Duş başlığı
sürüntüsü
100 mL Su
3 mL Balgam
906.070
Legionella kültürü (Klinik
örnekte)
2-3 g doku örneğibiyopsi/otopsi
materyali, mümkünse
2-3 parça
5 mL Bronko alveoler
lavaj
Kültür
Bronşial fırça örnekleri
5 mL Endotrakeal
aspirat
5 mL Transtrakeal
aspirat
3 mL Balgam
908.280
Legionella PCR
Konvansiyonel
PCR
2-3 g doku örneğibiyopsi/otopsi
materyali, mümkünse
2-3 parça
5 mL Bronko alveoler
lavaj
Bronşial fırça örnekleri
5 mL Endotrakeal
aspirat
5 mL Transtrakeal
aspirat
3 mL Balgam
908.726
Legionella PCR (DNA
izolasyon, amplifikasyon,
elektroforez) (Klinik örnekte)
Konvansiyonel
PCR (iki farklı
primer çifti)
2-3 g doku örneğibiyopsi/otopsi
materyali, mümkünse
2-3 parça
5 mL Bronko alveoler
lavaj (BAL)
Bronşial fırça örnekleri
5 mL Endotrakeal
aspirat (ETA)
5 mL Transtrakeal
aspirat (TTA)
23
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
907.760
Legionella pneumophila DFA
DFA
2-3 mL BAL, ETA,
TTA
5 iş günü
***
150.023
Legionella pneumophila IgG
IFA
5 mL Serum
3 iş günü
100
150.026
Legionella pneumophila IgM
IFA
5 mL Serum
3 iş günü
100
150.027
Legionella pneumophila SG1-6
IgG
IFA
5 mL Serum
3 iş günü
100
150.028
Legionella Sp. IgG
IFA
5 mL Serum
3 iş günü
100
3 iş günü
***
3 mL Balgam
908.728
2-3 g doku örneğibiyopsi/otopsi
materyali, mümkünse
2-3 parça
Real Time PCR 1- 5 mL Bronko alveoler
Legionella PCR (Klinik örnekte)
lavaj
5 çift
Bronşial fırça örnekleri
5 mL Endotrakeal
aspirat
5 mL Transtrakeal
aspirat
907.750
Legionella Üriner Antijeni
ELISA
3-5 mL İdrar
7 iş günü
***
150.025
Legionella Üriner antijeni (ICT)
Immunokromatog
3-5 mL İdrar
rafik test yöntemi
1 iş günü
80
908.728
Leishmania alt tür tayini
(L. donovani, L. majör, L.
tropica,)
Real time PCR 15 çift
3 iş günü
***
2 iş günü
***
500 µL Klinik
Materyal
1 mL dalak aspiratı
906.080
Leishmania spp. (yayma)
Deri kazıntısı
Mikroskobi
1 mL Kemik iliği
906.080
Leishmania spp. (yayma)
Mikroskobi
1 mL Yara aspiratı
2 iş günü
***
912.420
Leishmania spp. IgG
Dipstick
1 mL Serum
1 iş günü
***
912.450
Leishmania spp. IgG
IFA
1 mL Serum
3 iş günü
***
912.430
Leishmania spp. IgM+IgG
ELISA
1 mL Serum
3 iş günü
***
1 mL Dalak aspiratı
906.090
Leishmania spp. kültürü
500 µL (SF) Deri
kazıntısı
Kültür
24
***
***
15 iş günü
1 mL Kemik iliği
***
1 mL Yara aspiratı
***
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
3 iş günü
***
500 µL Dalak aspiratı
500 µL (SF) Deri
kazıntısı
908.727
Leishmania spp. PCR
Realtime PCR 1
çift
500 µL EDTA'lı tüpte
tam kan
500 µL Kemik iliği
500 µL (SF) Yara
aspiratı
912.660
Leptospira IgG
ELISA
1-2 mL Serum
5 iş günü
***
912.670
Leptospira IgM
ELISA
1-2 mL Serum
5 iş günü
***
5 iş günü
85
5 iş günü
***
7 iş günü
***
15 iş günü
230
1 g Doku biyopsi
örneği
140.340
Leptospira PCR
Doku örneği formalin içermeyen
SF içinde dıştan vidalı steril
tüpte gönderilmelidir.
Konvansiyonel
PCR
5-10 mL İdrar
1-2 mL Kan/Mor
kapaklı tüpte
1 g Doku biyopsi
örneği
908.727
Leptospira PCR
Doku örneği formalin içermeyen
SF içinde dıştan vidalı steril
tüpte gönderilmelidir
Real Time PCR
5-10 mL İdrar
1-2 mL Kan/Mor
kapaklı tüpte
907.800
Listeria aglütinasyonu (Osebold) Tüp Aglütinasyon
1-2 mL Serum
5 g Dışkı
Listeria ileri identifikasyon
paneli
Kültür,serotiplend
irme,antibiyogram
130.153
Listeria lateks aglütinayon testi
Aglütinasyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
3 iş günü
30
130.151
Listeria Serotiplendirme
Aglütinasyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
15 iş günü
90
130.152
25
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1 iş günü
***
1 adet/2-3g Üst
solunum yolu örnekleri
( Ağız/ Nazal sinüs)
806.091
Mantar aranması (KOH ile)
I. Boğaz sürüntüsü, dışkı, vajen
örnekleri sadece mayalar
açısından değerlendirilir.
II. Ağız; aktif lezyondan sürüntü
ve Candida için tuzlu su ile
çalkalama örneği.
Nazal sinüs; içerik cerrahi olarak
alınmalıdır
III. Kapak, metal parçalar ve
diğer araçlar cerrahi olarak
alınır. Steril bistüri ile kazınan
biyofilm tabakası doğrudan
besiyerine ekilmesi ve boyama
için preparat hazırlanarak birlikte
gönderilmesi daha uygundur.
IV. Periton, perikard, plevra,
eklem sıvısı ve diğer vücut sıvı
örnekleri mümkün olduğu
durumlarda kan kültür şişelerine
ekilerek ve ayrıca alınan vücut
sıvısının kendisinden de
laboratuvara gönderilmelidir.
V. Saç kökünden koparılarak
alınmalıdır, kesilerek gönderilen
saçlar uygun örnek değildir.
Köklü saç ile birlikte saçlı deri
Direkt Mikroskobi
örneği de bistüri ile kazınarak
gönderilebilir.
VI. BOS kültürü için alınacak
örnekler oda ısısında taşınmalı
ve saklanmalıdır.Alındıktan
sonra zaman kaybetmeksizin oda
ısısında (18-24 derecede)
laboratuvara ulaştırılması
gerekir. 2-8 derecede saklanmış
ve dondurulmuş örnekler kültür
için uygun değildir).
VII. Kateterin 5 cm lik distal ucu
1-2 mL steril DS/SF ile birlikte
steril tüpe alınarak
gönderilmelidir.
VIII. Kazıntı örneğinin doğrudan
besiyerine ekilmesi ve boyama
için preparat hazırlanarak birlikte
gönderilmesi gerekmektedir
IX. Kornea kazıntı ve Vitreus
sıvısının doğrudan besiyerine
ekilmesi ve boyama için preparat
hazırlanarak birlikte
gönderilmesi gerekmektedir.
X. Lizis santrifügasyon kemik
iliği kültürü tanısında daha iyi
performans göstermektedir.
26
1-2 mL BOS
1-2 mL steril DS/SF ile
birlikte tıbbi araçlar
Kateter
Kornea kazıntısı
0.5 mL Kemik iliği
5 mL Steril vücut
sıvıları
0.3 mL Vitreus sıvısı
1 mL/1 adet Açık yara
(aspirasyon
örneği/derin sürüntü)
5 mL Alt solunum yolu
örnekleri( BAL, ETA,
Fırça, Yıkama sıvısı,
Balgam)
En az 1 mL Apse
(aspirasyon örneği)
Boğaz sürüntüsü
1-2 g Dışkı
10 mL İdrar
Vaginal sürüntü
Dış Kulak sürüntüsü
3-5 adet Saç teli
0,5-1 g Tırnak kazıntısı
0,5-1 g Deri kazıntısı
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
906.120
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
10 iş günü
***
1 adet/2-3g Üst
solunum yolu örnekleri
( Ağız/ Nazal sinüs)
Mantar kültürü
I. Boğaz sürüntüsü, dışkı, vajen
örnekleri sadece mayalar
açısından değerlendirilir.
II. Ağız; aktif lezyondan sürüntü
ve Candida için tuzlu su ile
çalkalama örneği.
Nazal sinüs; içerik cerrahi olarak
alınmalıdır
III. Kapak, metal parçalar ve
diğer araçlar cerrahi olarak
alınır. Steril bistüri ile kazınan
biyofilm tabakası doğrudan
besiyerine ekilmesi ve boyama
için preparat hazırlanarak birlikte
gönderilmesi daha uygundur.
IV. Periton, perikard, plevra,
eklem sıvısı ve diğer vücut sıvı
örnekleri mümkün olduğu
durumlarda kan kültür şişelerine
ekilerek ve ayrıca alınan vücut
sıvısının kendisinden de
laboratuvara gönderilmelidir.
V. Saç kökünden koparılarak
alınmalıdır, kesilerek gönderilen
saçlar uygun örnek değildir.
Köklü saç ile birlikte saçlı deri
Kültür
örneği de bistüri ile kazınarak
gönderilebilir.
VI. BOS kültürü için alınacak
örnekler oda ısısında taşınmalı
ve saklanmalıdır.Alındıktan
sonra zaman kaybetmeksizin oda
ısısında (18-24 derecede)
laboratuvara ulaştırılması
gerekir. 2-8 derecede saklanmış
ve dondurulmuş örnekler kültür
için uygun değildir).
VII. Kateterin 5 cm lik distal ucu
1-2 mL steril DS/SF ile birlikte
steril tüpe alınarak
gönderilmelidir.
VIII. Kazıntı örneğinin doğrudan
besiyerine ekilmesi ve boyama
için preparat hazırlanarak birlikte
gönderilmesi gerekmektedir
IX. Kornea kazıntı ve Vitreus
sıvısının doğrudan besiyerine
ekilmesi ve boyama için preparat
hazırlanarak birlikte
gönderilmesi gerekmektedir.
X. Lizis santrifügasyon kemik
iliği kültürü tanısında daha iyi
performans göstermektedir.
1-2 mL BOS
1-2 mL steril DS/SF ile
birlikte tıbbi araçlar
Kateter
Kornea kazıntısı
0.5 mL Kemik iliği
5 mL Steril vücut
sıvıları
0.3 mL Vitreus sıvısı
1 mL/1 adet Açık yara
(aspirasyon
örneği/derin sürüntü)
5 mL Alt solunum yolu
örnekleri( BAL, ETA,
Fırça, Yıkama sıvısı,
Balgam)
En az 1 mL Apse
(aspirasyon örneği)
Boğaz sürüntüsü
1-2 g Dışkı
10 mL İdrar
Vaginal sürüntü
Dış Kulak sürüntüsü
3-5 adet Saç teli
0,5-1 g Tırnak kazıntısı
0,5-1 g Deri kazıntısı
906.130
Mantar tanımlanması (otomatik
sistem )
Kütle
Spektrofotometre
Uygun besiyerinde
klinik izolat
3 iş günü
***
906.140
Mantar tanımlanması ve
antifungal duyarlılık testi
(otomatik sistem )
Kütle
Spektrofotometre
ve Sıvı
mikrodilüsyon
Uygun besiyerinde
klinik izolat
10 iş günü
***
27
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Maya identifikasyon paketi
906.091
Maya mikroskobisi
Mikroskobi
***
906.120
Maya kültürü
Kültür
***
906.130
İdentifikasyon
Otomatize sistem
905.760
Boyalı mikroskopik inceleme
Mikroskobi
***
908.730
Maya PCR
Real Time PCR
11 çift ve üzeri
***
912.180
Meningokok-Haemophilus hızlı Lateks
antijen arama testi
aglütinasyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
1 mL BOS
7 iş günü
***
1 iş günü
***
2 iş günü
***
1 iş günü
***
908.728
Mers-Co virus PCR
Real time PCR 15 çift
2 mL Steril vücut
sıvıları
Solunum yolu
örnekleri
130.511
Microsporidia IgG
IFA
5 g Dışkı
3 iş günü
70
Mikroskobi
5 g Dışkı
2 iş günü
***
ARB boyama
(EZN Yöntemi)
1-5 mL Akciğer /
Akciğer dışı örnek
1 iş günü
***
Konvansiyonel
(LJ besiyerinde)
1-5 mL Akciğer /
Akciğer dışı örnek
56 gün
***
Otomatik sistem
(Sıvı kültür)
1-5 mL Akciğer /
Akciğer dışı örnek
42 gün
***
İmmüno
kromatografik
Üremiş Kültür İzolatı
1 iş günü
***
Otomatik sistem
Üremiş Kültür İzolatı
12 gün
***
906.271
906.141
906.160
906.170
906.180
906.150
Microsporidium spp. aranması
(Modifiye trikrom boyama)
Mikobakteri Aranması (ARB)
Direkt Mikroskopi
Ehrlich Ziehl Neelsen (EZN)
yöntemi ile ARB (AsidoRezistan Basil) boyama
yapılmaktadır.
Mikobakteri Kültürü
Üreme şansını arttırmak için eş
zamanlı bir sıvı bir de katı
besiyerine ekim yapılması
önerilmektedir.
Mikobakteri Kültürü
(Üreme Kontrollü Otomatik
Sistem)
Üreme kontrollü otomatize sıvı
kültür sisteminde (MGIT)
yapılmaktadır.
Mikobakteri / M.tuberculosis
kompleks Tüberküloz Dışı
Mikobakteri Ayrımı
Üreyen mikobakterinin
M.tuberculosis kompleks
(MTBC) mi yoksa Tüberküloz
Dışı Mikobakteri (TDM) mi
olduğunun ayırdedilebilmesi
için MTBC / TDM Ayrımı
yapılır.
Mikobakteri / M.tuberculosis
kompleks için Birinci Seçenek
(Major) Antitüberküloz İlaç
Duyarlılık Testi (her bir
ilaç)
a. Üreme kontrollü otomatize
sıvı kültür sisteminde
Rifampisin (RIF, 1.0 μg),
Izoniazid (INH, 0.1 μg),
Etambutol (EMB, 5 μg),
Streptomisin (SM, 1.0 μg) ve
Pirazinamid (PZA, 100 μg) için
yapılmaktadır.
28
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
906.150
908.728
TEST ADI
Mikobakteri / M.tuberculosis
kompleks için İkinci Seçenek
(Minör) Antitüberküloz İlaç
Duyarlılık Testi (her bir ilaç)
Üreme kontrollü sıvı kültür
sisteminde Amikasin (AK, 1.0
μg), Kapreomisin (CAP, 2.5
μg), Ofloksasin (OFL, 2 μg),
Etionamid (ETN, 5 μg),
Linezolid (LZD, 1 μg) ve
Paraaminosalisilik asit (PAS, 2
μg) için yapılmaktadır.
Mikobakteri / M.tuberculosis
kompleks PCR
a. M.tuberculosis kompleks
DNA'sı real-time PCR tekniği
ile GeneXpert sistemi ile
çalışılmaktadır.
b. M.tuberculosis kompleks
DNA'sının tesbit edildiği
durumlarda eş zamanlı olarak
RIF (Rifampisin) direnci de
verilmektedir.
c. PCR gibi moleküler testlerin,
tüberküloz tanısında tek başına
kullanılmas önerilmediğinden
eş zamanlı olarak Boyalı
Mikroskopik inceleme ve
Kültür istemi yapılması
önerilmektedir.
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
Otomatik sistem
Üremiş Kültür İzolatı
Real time PCR 15 çift
1-5 mL Akciğer /
Akciğer dışı örnek
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
12 gün
***
3 iş günü
***
Mikobakteri tür tanımı
(M. tuberculosis kompleks ve 30 çeşit Tuberküloz dışı Mikobakterilerin tür tanımı yapılmaktadır.)
908.290
908.737
Mikobakteri PCR
Revers Dot Blot (13 ve Üzeri
Mutasyon)
Moleküler Line
Probe Assay
***
Üremiş Kültür İzolatı
7 iş günü
***
Mikobakteri / M.tuberculosis kompleks alt tür tanımı
(M. tuberculosis kompleks grup üyelerinin alt tür tanımı yapılmaktadır.)
908.290
908.736
Mikobakteri PCR
Revers Dot Blot (1-12
Mutasyon)
Moleküler Line
Probe Assay
***
Üremiş Kültür İzolatı
7 gün
***
Mikobakteri / M.tuberculosis kompleks Hızlı Direnç testi
M. tuberculosis kompleks türünün belirlenmesi ve eş zamanlı genotipik olarak RIF (Rifampisin) ve INH (İzoniazid) ilaç direnci
tespiti yapılmaktadır.
908.290
908.737
Mikobakteri PCR
Revers Dot Blot (13 ve Üzeri
Mutasyon)
Moleküler Line
Probe Assay
1-5 mL Akciğer /
Akciğer dışı örnek /
üremiş Kültür İzolatı
***
7 gün
***
Mikobakteri / M.tuberculosis kompleks Hızlı Direnç Testi-ikincil ilaçlar
(M. tuberculosis kompleks için genotipik olarak EMB (Ethambutol), AG/CP (Aminoglikozid /Siklik peptid) ve FLQ
(Florokinolon) ilaç direnci tespiti yapılmaktadır.)
908.290
908.736
Mikobakteri PCR
Revers Dot Blot (1-12
Mutasyon
Moleküler Line
Probe Assay
29
1-5 mL yayma pozitif
Akciğer / Akciğer dışı
örnek / üremiş Kültür
İzolatı
***
7 gün
***
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
TEST ADI
906.200
Mikobakteri / Tüberküloz
Dışı Mikobakteriler için İlaç
Duyarlılık Testi (Mikrotüp
dilüsyonuyla antibiyotik
duyarlılık testi) (her bir ilaç)
Sonuçlar kültürde üreme
olduktan sonra hızlı üreyen
mikobakteriler (M.fortuitum,
M.chelonae, M.abscessus,
M.smegmatis, M.mucogenicum,
M.peregrinum) için 7 gün,
yavaş üreyen mikobakteriler
(M.avium kompleks, M.kansasii,
M.marinum,
M.terrae/nonchromogenicum,
M.xenopi, M.malmoense,
M.simiae) için en geç 21 gün
içerisinde verilmektedir.
Minimal
inhibisyon
konsantrasyon
(MİK)
906.200
Mikobakteri / M.tuberculosis
kompleks (MTBC) için İlaç
Duyarlılık duyarlılık testi)
(her bir ilaç)
M.tuberculosis kompleks
(MTBC) için ilaç duyarlılığının
tesbiti MİK (minimal
inhibisyon konsantrasyon) testi
ile yapılmaktadır
Minimal
inhibisyon
konsantrasyon
(MİK)
150.321
Mikobakteri / IGST
(Interferon Gama Salınım
Testi)
a.M.tuberculosis ile daha
önceden karşılaşmış T
hücrelerinin in vitro interferongama (IFNγ) üretimini tespit
etmek için kullanılan ELISA
ELISA
esaslı bir testttir.
b.Latent ve aktif tüberküloz
enfeksiyonu ayrımı yapmaz.
c. Bu amaçla
Laboratuvarımızda
QuantiFERON- TB Gold testi
uygulanmaktadır.
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
En fazla 5 haftalık
tanımlanmış Kültür
İzolatı
21 gün
***
En fazla 5 haftalık
Üremiş Kültür İzolatı
21 gün
***
1mL özel tüplere
alınan kan
7 gün
160
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
(İnsan, Gıda, Su,
Hayvan, Çevresel
izolat vb)
5 iş günü
110
130.154
Mikroorganizma identifikasyon
paneli
Kültür,
biyokimyasal
testler
130.155
Mikroorganizma tanımlamasıMatrix-assisted laser
desorption/ionization (MALDI
TOF-MS)
Kütle
spektrofotometre
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
3 iş günü
10
906.200
Mikrotüp dilüsyonuyla
antibiyotik duyarlılık testi
Sıvı
Mikrodilüsyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Laboratuvara
danışınız
***
906.210
Minimal bakterisidal
konsantrasyon (MBC)
Sıvı
Mikrodilüsyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Laboratuvara
danışınız
***
906.220
Minimal inhibitör
konsantrasyonu (her strip için)
Gradiyent Strip
Test
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
***
30
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
150.412
TEST ADI
Mycobacterium tuberculosis
MIRU-VNTR
YÖNTEM
MIRU-VNTR
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
100 ng/50 µL
Ekstraksiyon ürünü
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
5 iş günü
220
5 iş günü
***
5 iş günü
110
Saf kültür
908.712
Mycobacterium tuberculosis
Rifampisin Direncinin DNA
Dizi Analizi Yöntemiyle
Saptanması
Sanger Yöntemi
150.413
Mycobacterium tuberculosis
Spoligotiplendirme
Spoligotiplendirme
100 ng/50 µL
Ekstraksiyon ürünü
veya Amplifikasyon
ürünü
100 ng/50 µL
Ekstraksiyon ürünü
Saf kültür
Mycoplasma hominis paket
906.190
Mycoplasma hominis kültürü
Kültür
905.720
Bakteri tanımlaması ve
duyarlılık testi
Yarı otomatik
908.727
Naegleria spp. PCR
Real time PCR 1
çift
3-5 mL İdrar
Servikal sürüntü
Üretral akıntı
Vajinal sürüntü
2 iş günü
500µL BOS
3 iş günü
***
1-2 hafta
***
1 iş günü
65
2 iş günü
***
5 iş günü
***
***
***
Servikal sürüntü
905.970
Neisseria gonorrhoeae
(Gonokok) kültürü
Kültür
Üretral akıntı
Vajinal sürüntü
Servikal sürüntü
140.845
Neisseria gonorrhoeae antijen
testi
Hızlı test
Üretral akıntı
Vajinal sürüntü
908.727
Neisseria meningitidis PCR
Real-time PCR, 1
çift
2 mL BOS veya diğer
steril vücut sıvıları
1 mL BOS
Kan kültürü şişesi
Nazofarinks sürüntüsü
912.170
Neisseria meningitidis
(Meningokok) kültürü
Steril, geniş ağızlı,
vida kapaklı plastik
kap, Steril SF Otopsi
materyali
Mümkünse birkaç
lezyon Peteşiyal sıvı
Kültür
2 mL Steril vücut sıvısı
Tonsillofarinks
sürüntüsü
Spesifik
antiserumlarla
serogruplandırma
Real-time PCR, 15 çift
Kültür, NH API,
konvansiyonel
karbonhidrat
oksidasyon testleri
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
***
2 mL BOS veya diğer
steril vücut sıvıları
3 iş günü
***
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
***
Nematod larvaları (Filtre kağıdı
kültürü- Harada Mori yöntemi )
Kültür
5 g Dışkı
5 iş günü
***
907.871
Nükleosom
İmmünoblotting
200 µL Serum
2 iş günü
***
150.452
Parafin bloktan DNA
izolasyonu
CTAB
Ekstraksiyonu
5-10 mikroton kesiti
Parafin blok
2 iş günü
35
912.190
Neisseria meningitidis antijenik
tiplendirme
908.728
Neisseria meningitidis
serogruplandırma
912.200
Neisseria-Hemophilus (NH)
ileri identifikasyon testi
912.300
31
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
YÖNTEM
TEST ADI
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
140.202
Parazit (hayvan inkülasyonu)
İnvivo
1 mL Klinik materyal
2-3 hafta
50
905.770
Parazit (Boyasız direk
mikroskobik inceleme)
Mikroskobi
5 g Dışkı
2 iş günü
***
2 iş günü
***
5 g Dışkı
905.760
905.870
902.520
901.730
905.730
Parazit (Diğer boyalı
mikroskobik inceleme)
5 g Diğer klinik
materyal
5 g/ 1 mL Diğer klinik
materyal
1 mL EDTA'lı tüpte
tam kan
Mikroskobi
Parazit (Direkt parazit
incelenmesi) (manuel) (nativlugol yöntemi))
Parazit (Duodenal sıvıda parazit
aranması)
Parazit (İdrarda parazit
aranması (Direkt inceleme ve
konsantrasyon)
Parazit kültürü (özel
zenginleştirme ile)
Mikroskobi
5 g Dışkı
1 iş günü
***
Mikroskobi
1 mL Duodenal
Aspirat
2 iş günü
***
Mikroskobi
1 mL İdrar 24 saatlik
1 iş günü
***
Kültür
1 mL BOS
5 iş günü
***
Parazitoloji Leishmaniasis paketi
912.420
Leishmania spp. Dipstick
Dipstick
1 iş günü
***
906.080
Leishmania spp. aranması
(klinik materyalden yayma)
Mikroskobi
3 iş günü
***
906.090
Leishmania spp. kültürü
Kültür
15 iş günü
***
912.450
Leishmania spp. IgG
IHA
3 iş günü
***
912.430
Leishmania spp. IgG
ELISA
3 iş günü
***
908.727
Leishmania spp. PCR
Real time PCR 1
çift
3 iş günü
***
908.728
Leishmania alt tür tayini
(L. donovani, L. majör, L.
tropica)
Realtime PCR 1-5
çift
3 iş günü
***
5 g/ 1 mL EDTA'lı
tüpte tam kan, serum,
kemikiliği, dalak
aspiratı, yara aspiratı,
deri kazıntısı
Parazitoloji salgın paketi
905.830
907.350
912.310
Cryptosporidium spp. antijeni
Entamoeba histolytica (amip)
adezin antijeni
Gaitada konsantrasyon yöntemi
ile parazit aranması (yüzdürme
ve/veya çöktürme)
DFA/ELISA
***
ELISA
***
Mikroskobi
907.400
Giardia intestinalis antijeni
DFA/ELISA
908.728
Entamoeba histolytica (amip),
Giardia intestinalis,
Cryptosporidium spp.,
Dientamoeba fragilis PCR
Realtime PCR 1-5
çift
5 g Dışkı,
Çevresel örnek (Gıda,
Su vb)
***
3 iş günü
***
***
Parazitoloji sıtma paketi
912.460
Plasmodium spp. Dipstick
Dipstick
***
907.920
Plasmodium spp. aranması
(Kalın damla-periferik yayma)
Mikroskobi
***
908.727
Plasmodium spp. PCR
Real time PCR 1
çift
908.729
Plasmodium alt tür tayini
(P.vivax, P.ovale, P. malarie, P
falciparum, P. knowlesii)
Real time PCR 110 çift
32
1 mL EDTA'lı tüpte
tam kan
3 iş günü
***
***
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
YÖNTEM
TEST ADI
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
907.900
Parvovirus B19 Antikoru, IgG
ELISA
4 mL Serum
5 iş günü
***
907.910
Parvovirus B19 Antikoru, IgM
ELISA
4 mL Serum
5 iş günü
***
5 iş günü
155
7 iş günü
***
10 iş günü
***
Laboratuvara
danışınız
***
2 iş günü
55
1 iş günü
***
130.149
PCR (In House)
PCR
908.726
PCR, multipleks
Multipleks PCR
906.222
Periton Sıvı Kültürü
Kültür
912.220
PFGE (her bir enzim için;
analiz ve raporlama dahil)
PFGE
150.421
PFGE analizi yorumu
Dendogram
912.460
Plasmodium dipstick
Dipstick
908.729
907.920
Plasmodium alt tür tayini
(P.vivax, P.ovale, P. malarie, P
falciparum, P. knowlesii)
Plasmodium spp. aranması
(Kalın damla-periferik yayma)
5 g Dışkı, Bir tüp saf
bakteri izolatı (Yatık
nutrient agar besiyeri
içinde) Klinik
materyal, İzolat
Uygun taşıma
besiyerinde klinik
örnek/izolat
5 mL Periton sıvısı
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
TIFF formatında ve
uygun çözünürlükte (8
bit, 1708X1280 piksel)
kaydedilmiş PFGE jel
görüntüsü
1 mL EDTA'lı tüpte
tam kan
Realtime PCR 110 çift
1 mL EDTA'lı tüpte
tam kan
3 iş günü
***
Mikroskobi
1 mL EDTA'lı tüpte
tam kan
2 iş günü
***
ELİSA
1 mL Serum
3 iş günü
70
Realtime PCR 1
çift
Konvansiyonel
PCR 1-10 çift
1 mL EDTA'lı tüpte
tam kan
1 mL EDTA'lı tüpte
tam kan
3 iş günü
***
3 iş günü
110
Her lot için 5 vial
Klinik dışı örnek
15 iş günü
880
130.540
Plasmodium spp. IgG
908.727
Plasmodium spp. PCR
140.106
Plasmodium spp. PCR
120.378
Plazma Pool (Nükleik Asit
Tayini, herbir plazma
havuzunun testi için)
912.230
Plazmit Profil Analizi
Manuel
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
10 iş günü
***
906.223
Plevral Sıvı Kültürü
Kültür
5 mL Plevral sıvı
10 iş günü
***
Pneumocystis identifikasyon Paketi
907.930
Pneumocystis jiroveci antijeni
908.728
Pneumocystis spp PCR
907.930
Pneumocystis jiroveci antijeni
908.728
Pneumocystis spp PCR
908.727
Real time PCR 1 çift
908.730
Real time PCR 11 ve üzeri çift
908.729
Real Time PCR 1-10 çift
DFA
3 mL Balgam/BAL/
Realtime PCR 1-5 Biyopsi örneği
çift
3 mL Balgam/BAL/
DFA
Biyopsi örneği
3 mL
Realtime PCR 1-5
Balgam/BAL/Klinik
çift
materyal
Uygun taşıma
Real Time PCR
besiyerinde klinik
örnek/izolat
Uygun taşıma
Real Time PCR
besiyerinde klinik
örnek/izolat
Uygun taşıma
Real Time PCR
besiyerinde klinik
örnek/izolat
33
***
5 iş günü
***
3 iş günü
***
5 iş günü
***
3 iş günü
***
3 iş günü
***
3 iş günü
***
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
908.728
912.700
912.710
908.732
TEST ADI
Real time PCR 1-5 çift
Respiratory Syncytial Virus
Antikoru, IgG (anti-RSV IgG)
Respiratory Syncytial Virus
Antikoru, IgM (anti-RSV IgM)
Reverse Transcriptaz PCR
Multipleks
908.731
Reverse Transkriptaz- PCR
908.734
RFLP (PCR, agaroz
elektroforez, enzimle kesim)
908.733
RFLP 1 enzim
908.734
RFLP 2 ve üzeri
140.345
140.344
Rickettsia Serolojisi (tifüs
grubu) IgG
Rickettsia Serolojisi (tifüs
grubu) IgM
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Real Time PCR
Uygun taşıma
besiyerinde klinik
örnek/izolat
3 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
RT-PCR
Klinik Örnek
Multipleks
Reverse
Klinik Örnek
Transkriptaz-PCR
Laboratuvara
danışınız
Laboratuvara
danışınız
***
***
7 iş günü
***
10 iş günü
***
10 iş günü
***
1-2 mL Serum
7 iş günü
60
IFA
1-2 mL Serum
7 iş günü
60
PCR+RFLP
1 plak saf izolat
Enzim
restriksiyonu
Enzim
restriksiyonu
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
IFA
140.347
Rickettsia conori IgG
IFAT
1-2 mL Serum
7 iş günü
60
140.346
Rickettsia conori IgM
IFA T
1-2 mL Serum
7 iş günü
60
7 iş günü
85
7 iş günü
***
140.349
908.727
120.320
120.322
908.726
908.726
Rickettsia spp.PCR
Biyopsi örnekleri Formalin
içermeyen SF içinde dıştan
vidalı steril tüpte
gönderilmelidir.
Rickettsia spp. PCR
Biyopsi örnekleri Formalin
içermeyen SF içinde dıştan
vidalı steril tüpte
gönderilmelidir.
Rift valley fever virüs (Rift
vadisi ateşi) Antikoru, IgG
Rift valley fever virüs (Rift
vadisi ateşi) Antikoru, IgM
Rotavirüs genotiplendirme (G
Genotiplendirme)
Rotavirüs genotiplendirme (P
Genotiplendirme)
Konvansiyonel
PCR
2-3 g Deri biyopsi
örneği/
1-5 mL Kan/Mor
kapaklı tüpte
2-3 g Deri biyopsi
örneği
Real Time PCR
1-5 mL Kan/Mor
kapaklı tüpte
IFA
2 mL Serum
3 iş günü
72
IFA
2 mL Serum
3 iş günü
72
Multipleks PCR
3-5 g Dışkı
5 iş günü
***
Multipleks PCR
3-5 g Dışkı
5 iş günü
***
3 iş günü
***
2 mL Serum
5 iş günü
***
2 mL Serum
5 iş günü
***
2 mL Serum
5 iş günü
***
10 iş günü
***
5 mL amniyon sıvısı
908.728
Rubella (Kızamıkçık) Virus
PCR
Real Time PCR 1- Boğaz sürüntüsü
5 çift
Burun sürüntüsü
20 mL İdrar
906.810
906.830
Rubella Antikoru, (Kızamıkçık)
ELISA
IgG (anti-rubella IgG)
Rubella Antikoru, (Kızamıkçık)
ELISA
IgM (anti-rubella IgM)
908.000
Rubella IgG avidite
ELISA
909.040
Saflaştırma, PCR
PCR
5 g Dışkı
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
34
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
906.224
130.164
YÖNTEM
TEST ADI
Safra Sıvısı Kültürü
Kültür
Doğrulama,
Salmonella ileri identifikasyon
serotiplendirme,
paneli
antibiyogram
Konvansiyonel
Salmonella PCR
PCR
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
5 mL Safra
10 iş günü
***
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
15 iş günü
265
912.240
Salmonella serotiplendirilmesi
Aglütinasyon
130.166
Salmonella SPB Tartarat PCR
Konvansiyonel
PCR
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
IFA
2 mL Serum
5 iş günü
72
IFA
2 mL Serum
5 iş günü
72
Reverse
Transcriptase
Multipleks PCR
2 mL Tam kan
(EDTA’lı tüp)
5 iş günü
***
IHA
1 mL Serum
3 iş günü
***
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
250
5 iş günü
90
5 iş günü
***
130.165
120.328
120.332
908.732
Sandfly Fever Virus (Tatarcık
Humması) Antikoru, IgG
Sandfly Fever Virus (Tatarcık
Humması) Antikoru, IgM
Sandfly Fever Virus PCR
912.480
Schistosoma IgG
130.167
Shigella ileri identifikasyon
paneli
130.168
Shigella PCR
912.250
Shigella serotiplendirilmesi
Doğrulama,
serotiplendirme,
antibiyogram,
PCR
Konvansiyonel
PCR
Aglütinasyon
7 iş günü
90
10 iş günü
***
5 iş günü
100
2 mL Serum
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Sifiliz seroloji paketi
908.090
TPHA
Aglütinasyon
906.290
RPR-VDRL
Aglütinasyon
***
2-3 mL Serum
7 iş günü
***
912.150
FTA-abs IgM
IFA
***
912.140
FTA-abs IgG
IFA
***
Solunum yolu Multipleks PCR Paketi
(Bu paket kapsamında RSVA, RSVB, Rhinovirus, Parainfluenza 1, 2, 3,; Coronavirus OC43, NL63, 229E İnfluenza A; İnfluenza
B; FluA (H1N1) pdm; Coronavirus HKU1; Parainfluenza 4, Adenovirus, H.metapneumovirus, H. bocavirus, Enterovirus,
Parechovirus, Mycoplasma pneumoniae olmak üzere toplam 20 etkenin tanısı yapılmaktadır)
Not: Yöntem gereği grup olarak çalışılmaktadır, tek parametre veya tamamının çalışılması durumunda da paket fiyatı üzerinden
faturalandırılacaktır.
Viral solunum yolu patojenleri Real Time PCR 1908.729
***
Bronkoalveolaer lavaj
panel 1 PCR
10 çift
Endotrakeal aspirat
3 iş günü
Viral solunum yolu patojenleri Real Time PCR
Nazofarengial sürüntü
908.730
***
panel 2 PCR
11 ve üzeri çift
SSPE, Kızamık virüsü, HSV, CMV için BOS/Serum spesifik IgG indeksi paketi
901.720
IgG indeksi
-
***
900.210
Total Albümin (BOS)
Nefelometri
***
Total Albümin (Serum)
Nefelometri
900.210
907.630
Total IgG (BOS)
Nefelometri
907.630
Total IgG (Serum)
Nefelometri
912.720
907.710
BOS IgG (Tek bir viruse
spesifik)
Kızamık Antikoru, IgG
(Kızamık IgG)
***
Eş zamanlı olacak
şekilde 1 mL BOS ve 2
mL serum
10 iş günü
***
***
ELISA
***
ELISA
***
35
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
908.729
150.043
150.044
150.042
TEST ADI
SSS Viral Etkenler Multipleks
PCR paneli
(HSV-1, HSV-2, Mumps
(Kabakulak), Enteroviruslar
(Echo, Coxackie,Polio), VZV
(Varicella Zoster Virüs)
Not: Yöntem gereği grup olarak
çalışılmaktadır, tek parametre
veya tamamının çalışılması
durumunda da tek parametre
fiyatı üzerinden
faturalandırılacaktır.
Staphylococcal Enterotoksin
Multipleks PCR
Staphylococcal Enterotoksin
testi
Streptekok suş doğrulama
YÖNTEM
Real-Time PCR
1-10 çift
Multipleks PCR
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
Boğaz sürüntüsü
1 mL BOS
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Ters pasif lateks
aglütinasyon
Kültür,
biyokimyasal
Uygun taşıma
testler, Streptekok besiyerinde izolat
API
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
3 iş günü
***
7 iş günü
125
7 iş günü
150
3 iş günü
55
1 iş günü
***
7 iş günü
165
3 iş günü
***
2 iş günü
***
1 iş günü
90
2 iş günü
***
1 mL BOS
912.180
Streptococcus pneumoniae hızlı Latex
antijen tespiti
aglütinasyon
3-5 mL İdrar
4 mL Serum
2 mL Steril vücut sıvısı
Neufeld'in
Quellung
reaksiyonu
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
150.046
Streptococcus pneumoniae
kapsüler serotiplendirme
908.726
Streptococcus pneumoniae
serotip tayini (Moleküler
yöntemle)
Multipleks PCR
908.727
Streptococcus pneumoniae PCR
Real-time PCR 1
çift
2 mL BOS veya diğer
steril vücut sıvıları
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
2 mL BOS veya diğer
steril vücut sıvıları
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
1 mL BOS
150.045
Streptococcus pneumoniae
spesifik antijen tespiti
Immunokromatog
rafik kart test
3-5 mL İdrar
4 mL Serum
2 mL Steril vücut sıvısı
908.728
905.610
906.220
905.980
Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae,
Neisseria meningitidis PCR
Streptococcus pneumoniae'da
antibiyotik duyarlılık testi
Streptococcus pneumoniae'da
antibiyotik duyarlılık testi
(herbir strip için)
Streptokok (Grup A beta
hemolitik) tayini
906.260
Streptokok grup tayini
130.534
Strongiloides IgG
140.351
Şüpheli materyalde biyoterör
ajanı araştırılması
Real-time PCR, 1- 2 mL BOS veya diğer
5 çift
steril vücut sıvıları
Disk difüzyon
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
3 iş günü
***
Gradiyent strip
test
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
3 iş günü
***
Lateks veya
ELISA
Lateks
aglütinasyon
ELISA
1 adet Boğaz sürüntüsü
3 iş günü
***
3 iş günü
***
3 iş günü
70
Kültür/
Konvansiyonel
PCR / Real Time
PCR / ELISA
Toz
25 g Gıda, Toprak
Şüpheli sürüntü
materyali
3 iş günü
200
36
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
1 mL Serum
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
130.537
120.346
912.800
120.344
912.810
912.490
906.900
906.920
TEST ADI
Taenia solium IgG
Tick Borne EnsefalitVirusu
Antikoru, IgM
Tick Borne EnsefalitVirusu
Antikoru, IgG
Tick Borne EnsefalitVirusu
Antikoru, IgG
Tick Borne EnsefalitVirusu
Antikoru, IgM
Toxocara canis IgG
Toxoplasma gondii (AntiToxoplasma IgG)
Toxoplasma gondii (AntiToxoplasma IgM)
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
ELISA
1 mL Serum
3 iş günü
70
IFA
2 mL Serum
5 iş günü
72
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
IFA
2 mL Serum
5 iş günü
72
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
1 mL Serum
3 iş günü
***
ELISA
1 mL Serum
3 iş günü
***
ELISA
1 mL Serum
3 iş günü
***
3 iş günü
***
3 iş günü
***
906.910
Toxoplasma gondii IgG
ELFA
1 mL Serum
(Kemiluminesans)
912.470
Toxoplasma gondii IgG
Sabin Feldman
Dye testi
1 mL BOS
1 mL Serum
908.070
Toxoplasma gondii IgG avidite
ELFA
1 mL Serum
(Kemiluminesans)
3 iş günü
***
908.070
Toxoplasma gondii IgG avidite
ELISA
1 mL Serum
3 iş günü
***
906.930
Toxoplasma gondii IgM
ELFA
1 mL Serum
(Kemiluminesans)
3 iş günü
***
Toxoplasma gondii PCR
Realtime PCR 1
çift
500 µL BOS
3 iş günü
***
500 µL Amniyon sıvısı
908.727
500 µL EDTA'lı tüpte
tam kan
140.806
Treponema pallidum IgG
Western Blot
200 µL Serum
2 iş günü
70
140.807
Treponema pallidum IgM
Western Blot
200 µL Serum
2 iş günü
70
140.805
Treponema pallidum total
antikor (IgM+IgG)
ELISA
200 µL Serum
7 iş günü
65
908.090
Treponema pallidum TPHA
Hemaglütinasyon
200 µL Serum
1 iş günü
***
912.500
Trichinella spiralis IgG
ELISA
1 mL Serum
3 iş günü
***
905.760
Trichomonas vaginalis
(Ürogenital materyalde parazit
aranması )
Mikroskobi
1 mL ürogenital
Materyal
1 iş günü
***
906.270
Trichomonas vaginalis kültürü
Kültür
3 iş günü
***
Trichomonas vaginalis PCR
Realtime PCR 1
çift
3 iş günü
***
2 iş günü
***
Laboratuvara
danışınız
15.000
908.727
906.271
150.450
Ürogenital Materyal
Vaginal sürüntü
500 µL ürogenital
materyal
500 µL Vaginal akıntı
Trichrome boyama
Mikroskobi
5 g Dışkı
Tüm genom sekansı
Yeni nesil
dizileme sistemi
200 ng/100 µL
Ekstraksiyon ürünü,
amplifikasyon ürünü
1 plak saf kültür
37
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
YÖNTEM
TEST ADI
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Ureaplasma urealyticum kültürü paketi
Servikal sürüntü
906280
Ureaplasma urealyticum
kültürü
905720
Bakteri tanımlaması ve
duyarlılık testi
Yarı otomatik
905.676
Vagen serviks kültürü
Kültür
140.849
908.100
908.110
Kültür
Vajinal sürüntü
Üretral akıntı
VDRL Titreli
Aglütinasyon
906.290
VDRL-RPR
Aglütinasyon
***
7 iş günü
***
Laboratuvara
danışınız
50
2 mL Serum
5 iş günü
***
2 mL Serum
5 iş günü
***
1 iş günü
48
1 iş günü
***
Vajinal sürüntü
140.808
1 iş günü
3-5 mL İdrar
Servikal sürüntü
Vankomisin Direnci Doğrulama
Disk Difüzyon
Paneli
Varicella zoster virus (VZV)
ELISA
Antikoru, IgG
Varicella zoster virus (VZV)
ELISA
Antikoru, IgM
***
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
BOS
1000µL Serum
200 µL Serum
Verotoksijenik E. coli ileri idetifikasyon paketi
905880
E.coli 0157 H7 kültürü
Kültür
***
907260
E.coli O157 H7 (lateks
aglütinasyon)
Aglütinasyon
***
908.950
Verotoksin Tiplendirmesi
PCR
912110
E.coli Serotiplendirme
Aglütinasyon
905610
Antibiyotik duyarlılık testi
Disk difüzyon
***
130.136
EHEC ELISA
ELISA
70
908.950
Verotoksin Tiplendirmesi
PCR
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
***
130.174
Vibrio cholerae ileri
identifikasyon paneli
Kültür,
serotiplendirme,
toksin saptama,
PCR,
antibiyogram
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
250
912.260
Vibrio cholerae Kültürü
Kültür
5-7 g Dışkı
5 iş günü
***
130.173
Vibrio cholerae Serotiplendirme Agglunitasyon
5 iş günü
100
912.270
Vibrio cholerae Toksin testi
RPLA
5 iş günü
***
120.402
Viral IgG Antikor Tayini
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
50
120.404
Viral IgM Antikor Tayini
ELISA.
2 mL Serum
5 iş günü
50
West Nile Virus ( Batı Nil Ateşi
Virusu) Nötralizasyon Testi
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) Antikoru, IgG
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) Antikoru, IgG
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) Antikoru, IgM
Hücre Kültürü
Nötralizasyon
2 mL Serum
7 iş günü
770
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
IFA
2 mL Serum
5 iş günü
72
IFA
2 mL Serum
5 iş günü
72
120.367
912.820
120.360
120.362
38
5 g Dışkı
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
15 iş günü
***
***
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
912.830
120.364
TEST ADI
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) Antikoru, IgM
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) IgG Avidite
YÖNTEM
ÖRNEK MİKTARI/
TİPİ
RAPORLAMA
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
***
ELISA
2 mL Serum
5 iş günü
60
3 iş günü
***
2 mL EDTA’lı tüpe
kan veya EDTA’lı
plazma
908.731
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
virusu) PCR
Reverse
2 mL Serum
Transkriptaz-PCR
5-10 mL idrar
2 mL BOS
120.372
120.374
130.182
Yellow Fever Virus (Sarı
Humma) Antikoru, IgG
Yellow Fever Virus (Sarı
Humma) Antikoru, IgM
Yersinia enterocolitica ileri
identifikasyon paneli
IFA
2 mL Serum
5 iş günü
72
IFA
2 mL Serum
5 iş günü
72
Kültür,
serotiplendirme,
antibiyogram
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
5 iş günü
240
20 iş günü
***
5 iş günü
120
1 iş günü
85
7 iş günü
100
1 iş günü
***
5 g Dışkı
Kan kültür şişesi
912.290
Yersinia enterocolitica kültürü
Kültür
130.181
Yersinia enterocolitica
serotiplendirme
Aglütinasyon
140.357
Yersinia pestis PCR
Doku örnekleri Formalin
içermeyen SF içinde dıştan
vidalı steril tüpte
gönderilmelidir.
140.358
908.727
Yersinia pestis Kültür
Doku örnekleri Formalin
içermeyen SF içinde dıştan
vidalı steril tüpte
gönderilmelidir.
Yersinia pestis PCR
Doku örnekleri Formalin
içermeyen SF içinde dıştan
vidalı steril tüpte
gönderilmelidir.
3-5 mL steril vücut
sıvısı
2-3 g doku biyopsi
örneği
Uygun taşıma
besiyerinde izolat
1-2 mL Balgam
Konvansiyonel
PCR
0,5 g Doku biyopsisi
1-2 mL Kan/Mor
kapaklı tüpte
0.5-2 mL Lenf aspiratı
1-2 mL Balgam
0,5 g Doku biyopsisi
Kültür
1-5 mL Kan/Mor
kapaklı tüpte
0.5-2 mL Lenf aspiratı
1-2 mL Balgam
0,5 g Doku biyopsisi
Real Time PCR
1-2 mL Kan/Mor
kapaklı tüpte
0.5-2 mL Lenf aspiratı
***: 2016 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlanıncaya kadar 2015 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
Not: MRLDB laboratuvarlarında çalışılan analizler ile örnek alma-taşıma koşullarına ait açıklamalara ve güncel test listesine
www.thsk.gov.tr adresindeki “Numune Alma El Kitabı” (NAEK) ile “Güncel Analiz Test Listesi”nden ulaşabilirsiniz.
39
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE VERİLEN DİĞER
HİZMETLERE AİT FİYAT LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
VERİLECEK HİZMET
ÜCRETİ ( )
150.322
Mikobakteri aranması (ARB) mikroskopi için Dış Kalite Kontrolü
60
150.324
Mikobakteri İlaç Duyarlılık Testleri için Dış Kalite Kontrolü
110
150.323
Mikobakteri Kültür için Dış Kalite Kontrolü
80
150.325
Mikobakteri Tür Ayrımı İçin Dış Kalite Kontrolü
65
150.326
Bakteriyolojik analizlere klinik parametrelere yönelik dış kalite değerlendirme numunesi (her
parametre için)
100
150.327
Su mikrobiyolojisi parametrelerine yönelik dış kalite değerlendirme numunesi (her parametre
için)
100
150.328
Bilimsel danışmanlık hizmeti
600
140.954
Kültür Koleksiyon Laboratuvarlarından Liyofilize Standart Suş (bir adet)
240
140.952
Kültür Koleksiyon Laboratuvarlarından Liyofilize RSKK Suş (bir adet)
70
140.843
Kültür Koleksiyonu İsteğe Bağlı suş Liyofilizasyon (bir adet)
(En az 10 adet olacak şekilde talep edilmelidir)
16
140.955
Kültür Koleksiyonu Suş Kabı (bir adet)
60
120.220
Hücre kültürü (1 flask 75 mL)
300
150.329
Besiyeri (genel üretici) her biri
1
150.330
Besiyeri (seçici) her biri
3
181.004
Biyogüvenlik düzey 3 (BGD-3) laboratuvar eğitimi (bir günlük)*
330
181.005
Biyogüvenlik düzey 3 (BGD-3) laboratuvar kullanım ücreti (bir saat)
330
*: Eğitim sonunda sertifika verilmemektedir. İsteyen katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ GÜVENLİGİ VE HALK SAĞLIĞI
LABORATUVARLARINA AİT ANALİZ BİLGİLERİ VE FİYAT
TARİFELERİ
İlgili Bölümler:
1.
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
- Tüketici Ürünleri Kimyasal Araştırma Laboratuvarları
- Tüketici Ürünleri Mikrobiyolojik Araştırma Laboratuvarları
- Biyosidal Ürünler Araştırma Laboratuvarları
- Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarları
- Sterilite Kontrol Laboratuvarı
- Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)
2.
Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
3.
Halk Sağlığı Müdürlükleri- Halk Sağlığı Laboratuvarları
İlgili Laboratuvarlara Yönelik Analizler:
a) Su Kalitesine Yönelik Analizler
b) Gıda Kontrolüne Yönelik Analizler
c) Çevre Sağlığına Yönelik Analizler
d) Toksokolojik Araştırmalara Yönelik Analizler
e) Biyosidal Ürünlere Yönelik Analizler
f)
Enstrümantel Analizler
g) Kalibrasyon Analizleri
h) Antidot Fiyatları
41
a) Su Kalitesine Yönelik Laboratuvar Analizleri
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir [email protected] veya şehir [email protected]
42
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
1 gün
35
0.5 L
1 gün
50
0.5 L
1 gün
50
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
50
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
SM 2340 C
150.600
Toplam Sertlik
Titrimetrik
EPA 6020A
150.601
Toplam Sertlik
SM 2340B
EPA 200.8
TS 7159
150.602
Amonyum
EPA 350.1
Spektrofotometrik
150.603
Amonyum
150.604
Amonyum
Fotometrik
İyon kromatografi
TS EN ISO-14911
EPA 350.1
151.000
Amonyak
TS 7159
Spektrofotometrik
151.001
Amonyak
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
151.002
Amonyak
İyon Kromatografisi
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
15
0.5 L
1 gün
15
TS 9748 EN 27888
150.605
İletkenlik
SM 2510 B
Konduktiv/TDS
TS EN ISO 10523
TS 5133
150.606
pH
EPA 842
03/06 SM 4500-H+
B/pH Metre
150.607
Nitrit
Fotometrik
20
TS EN ISO 10304-1
EPA 354.1
150.608
Nitrit
0.5 L
1 gün
65
0.5 L
2 gün
35
EPA 300.1
Spektrofotometrik
TS 6288 EN ISO 8467
150.609
Oksitlenebilirlik
TMMOB 1988
Titrimetrik
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
150.610
PARAMETRE
Serbest Siyanür
YÖNTEM/METOT
Fotometrik
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
1 gün
50
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
1 gün
50
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
1 gün
50
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
TS EN ISO 14403-2
Pyridine-Pyrazalone Metot
150.611
Serbest Siyanür
Spektrofotometrik
Kolorimertrik
ASTM D7511-09 E2
SM 4500-CN, C ve E
150.793
Toplam Siyanür
Fotometrik
TS EN ISO 14403-2
Pyridine-Pyrazalone Metot
150.794
Toplam Siyanür
Spektrofotometrik
Kolorimertrik
ASTM D7511-09 E2
SM 4500-CN, C ve E
150.612
Serbest Klor
150.613
Serbest Klor
Fotometrik
Spekrofotometrik
TS 5489 EN ISO 7393-1
150.614
Serbest Klor
Komparatör
0.5 L
1 gün
12
151.003
Bağlı Klor
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
151.004
Bağlı Klor
0.5 L
1 gün
50
Spektrofotometrik
TS 5489 EN ISO 7393-1
151.003
Bağlı Klor
Komparatör
0.5 L
1 gün
12
150.615
Bulanıklık
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
0.5 L
1 gün
20
TS 5091 EN ISO 7027 Hazır
Kit Absorbtometric Metod
150.616
Bulanıklık
TS 5091 EN ISO 7027
SM 2130 B.Nephelometric
Metod
150.617
Koku
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.618
Renk
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.619
Tat
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
0.5 L
1 gün
55
ISO-11885- Perkin Elmer
Official Method 006952-01Hydrid Analyse
150.620
Antimon
EPA Metot 6020 A
EPA 200.8
EPA 200.9; 01/01 - Rev 3
44
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
20
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
1gün
20
0.5 L
2 gün
55
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
EPA 6010B
150.621
Arsenik
Perkin Elmer Official
Method 006952-01-Hydrid
AnalyseEPA Metot 6020 A
EPA 200.8
EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
EPA Metot 6020 A
150.622
Kadmiyum
EPA 200.8
EPA 200.9; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
EPA Metot 6020 A
150.623
Krom
EPA 200.8
EPA 200,9;01/01-Rev 3
150.624
Bakır
Fotometrik
ISO 11885
EPA Metot 6020 A
150.625
Bakır
EPA 200.8
EPA 200,9;01/01-Rev 3
EPA Metot 6020 A
EPA 200.8
150.626
Selenyum
Perkin Elmer Official
Method 006952-01-Hydrid
AnalyseEPA 200,9;01/01-Rev 3
ISO 11885
EPA 200.8
150.627
Alüminyum
EPA Metot 6020 A
EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
150.628
Alüminyum
Fotometrik
ISO 11885
EPA Metot 6020 A
150.629
Kurşun
EPA 200.8
EPA 200.9; 01/01 - Rev 3
45
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
60
2x0.5 L(Soğuk
Zincir)
10 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
EPA 200.8
EPA Metot 6020 A
150.630
Civa
Perkin Elmer Official
Method 006952-01-Hydrid
Analyse
DIN 38409
G3- Hazır kit Indigo Metod
SM4500-O3B
150.631
Ozon
SM 6010B 6200B
ISO 15680
Spektrofotometrik
ISO 11885
ISO 15680
150.632
Bromoform
TS 9266 EN ISO 10301
SM 6010B/ 6200B
EPA Metot 6020 A
150.633
Nikel
EPA 200.8
EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
150.634
Demir
EPA 200.8 EPA Metot
6020A
EPA 200.8
EPA 200.9;01/01-Rev 3
150.635
Demir
Fotometrik
EPA Metot 6020 A
EPA 200.8
150.636
Mangan
EPA 200. ; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
150.637
Sodyum
İyon kromatogtafi
EPA Metot 6020 A
150.638
Sodyum
EPA 200.8
ISO 10304-1
EPA 340.3
150.639
Florür
EPA 300.1 ; 04/09
TS EN ISO 10304-1
150.640
Florür
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
150.641
Nitrat
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
46
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
150
0,5 L
1 gün
50
0.5 L
1 gün
35
0.5 L
1 gün
150
0.5 L
1 gün
35
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
EPA 300.1; 04/09
150.642
Nitrat
Kit/Spektrofotometrik
TS EN ISO 10304-1
TS 4164 ISO 9297
150.643
Klorür
EPA 300.1; 04/09
SM-4500-Cl-B
TS EN ISO 10304-1
150.644
Sülfat
Fotometrik
EPA 300.1; 04/09
150.645
Sülfat
TS EN ISO 10304-1
SM-4500-SO4-B
SM 4110 D
150.646
Bromat
TS EN ISO 15061
İyon Kromatografi
150.647
TOC
Hazır kit
EPA Metot 9060 A
TS 8195 EN 1484
150.648
TOC (Günlük Su üretimi
10,000 m3 ’ün üzerinde
olan Belediyeler için)
Firma Aplikasyonu SM
4500-CO2; C
Titrimetrik SM 4500-CO2; C
Titrimetrik
EPA Metot 9060 A
SM 4500-C
150.649
Karbondioksit
Firma Aplikasyonu ve Hazır
Kit
TNT Persülfat Digestion
Spektrofotometrik
150.650
Karbondioksit
150.651
TOC cihazında Toplam
Azot
Titrimetrik
TNT Persülfat Digestion
Spektrofotometrik
Hazır kit (Methylene Blue
Metod)
SM-4500-D
150.652
Karbonat
Spektrofotometrik
Titrimetrik
TS EN ISO 9963-2
47
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
1 gün
35
0.5 L
1 gün
50
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
Hazır kit (Methylene Blue
Metod)
151.006
Bikarbonat
SM-4500-D
Spektrofotometrik
Titrimetrik
150.653
Sülfür
TS 9483 ISO 10530
Spektrofotometrik
150.654
Sülfür
ISO 11885
EPA Metot 6020 A
150.655
Baryum
EPA 200.8
ISO 11885
150.656
Bor
ICP-MS
EPA Metot 6020 A
ISO 11885
151.007
Borat
ICP-MS
EPA Metot 6020 A
TS EN ISO 11885
EPA Metot 6020 A
Hazır kit (Silicomolybdate
Metod)
150.657
Silikat
EPA 200.8
TS EN ISO 11885/ICP-OES
Spektrofotometrik
ICP MS
151.009
Borik Asit
TS EN ISO 11885
EPA Metot 6020 A
151.010
Silikat Asidi
ICP MS
TS EN ISO 11885/ ICP OES
150.658
Kalsiyum
İyon kromotografi
EPA Metot 6020 A
150.659
Kalsiyum
EPA 200.8
ISO 11885
150.660
Magnezyum
İyon Kromatografi
EPA Metot 6020 A
150.661
Magnezyum
EPA 200.8
ISO 11885
150.662
Potasyum
İyon Kromatografi
48
65
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
1 gün
20
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
EPA Metot 6020 A
150.663
Potasyum
EPA 200.8
ISO 11885
EPA Metot 6020 A
150.664
Çinko
EPA 200.8
TS EN ISO 11885 /ICP OES
Hazır kit (Apha PlatınumCobalt Metod)
SM 2120C
150.665
Renk
Spektrofotometrik
TS 6392 EN ISO 7887
Türbidimetrik
150.666
Fosfat
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
151.011
Fosfor
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
151.012
Toplam Fosfor
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
151.016
Fosfat
Spektrofotometrik
0.5 L
1 gün
50
151.017
Fosfor
Spektrofotometrik
0.5 L
1 gün
50
151.018
Toplam Fosfor
Spektrofotometrik
0.5 L
1 gün
50
0.5 L
1 gün
65
0.5 L
1 gün
65
0.5 L
1 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
1
TSEN ISO 10304-2
ISO 10304-1
151.013
Fosfor
EPA 300.1; 04/09
EPA Metot 6020 A/ ICP-MS
TSEN ISO 10304-2
ISO 10304-1
151.014
Fosfat
EPA 300.1; 04/09
İyon Kromatografi
EPA Metot 6020 A/ ICP-MS
TS EN ISO 10304-2
ISO 10304-1
151.015
Toplam Fosfor
EPA 300.1; 04/09
EPA Metot 6020 A/ ICP-MS
ISO 10304-3
150.668
İyodür
İyonKromatografi
Spekrofotometrik
150.669
Tortu
Fiziksel
150.670
Sıcaklık (yerinde Ölçüm)
Fiziksel
15
49
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
150.671
PARAMETRE
Siyanürik Asit
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
1 gün
50
0.5 L
1 gün
35
0.5 L
2 gün
35
Fotometrik
0.5 L
2 gün
20
0.5 L
2 gün
55
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
Spektrofotometrik
İşletme içi metod
SM 2320 B
150.672
Toplam Alkalilik
TS 3790 EN ISO 9963-1
Titrimetrik
TS 7094 EN 872
150.673
Toplam Askıdaki Madde
SM 2540D
Gravimetrik
150.674
Sürfektanlar Metilen
Mavisi ile reaksiyon veren
yüzey aktif maddeler
150.675
Sürfektanlar Metilen
Mavisi ile reaksiyon veren
yüzey aktif maddeler
SM 5540 (Kristal Violet
Metod)
150.676
Fenolik Madde (uçucu)
Hazır kıt
0.5 L
1 gün
20
150.677
Fenolik Madde (uçucu)
Spektrofotometrik
0.5 L
2 gün
50
150.678
Fenolik Madde (uçucu)
GC-MS
150.679
Fenolik Madde (uçucu)
Spektrofotometrik
65
SM 5530 D,4Aminoantipyrine
50
GC-MS
TS 2789 ISO 6060
150.680
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
(KOİ)
SM 5220 B
40
Spekrofotometrik
150.681
150.682
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
(KOİ)
Çözünmüş Oksijen
Doygunluk Oranı /
Yüzdesi
Fotometrik
1L
Titrimetrik
0.5 L
20
1 gün
35
TS 5667 EN 25814
150.683
Çözünmüş Oksijen
Doygunluk Oranı /
Yüzdesi
SM 4500G
12
Oksijen metre
150.684
Biyokimyasal Oksijen
İhtiyacı (BOD5)
150.685
Biyokimyasal Oksijen
İhtiyacı (BOD5)
Titrimetrik
2L
7 gün
50
2L
7 gün
35
Manometrik yöntem Orıtest
SM 5210-D
TS 7924 EN 25663
150.686
Kjedahl Azotu
Hazır Kit
50
SM 4500-N
150.687
Kjedahl Azotu
Nessler Method
50
50
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Spectrofotometrik
150.688
Kjedahl Azotu
Firma aplikasyonu TSE TOC
150
150.689
Kjedahl Azotu
İyon Kromatografi
65
150.690
Berilyum
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
150.691
Kobalt
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
150.692
Vanadyum
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
150.693
Mikrodalga ile Yakım
İşlemi
TS EN ISO 15587-2
0.5 L/250 g
1 gün
70
150.694
Krom VI
TS EN ISO 11083 SM 3500CR;B/Kolorimetrik ve Hazır
kit 1.50.5 L
Diphenylcarbohdrazide
Metod/ Spektrofotometrik
1 gün
50
150.695
Yüzer Madde
Fiziksel
1 gün
1
150.696
Yoğunluk
TS 1018/Piknometre
150.697
Bromür
0.5 L
15
SM 4500 – B
0.5 L
2 gün
65
2L
1 gün
15
1L
2 gün
15
1L
4 gün
70
TS EN ISO 10304-1
SM 2540 F Fiziksel
150.698
Çökebilir Katı Madde
İmhoff Hunisi
Gravimetrik
150.699
Toplam Çözünmüş Madde
SM 2540 C
Elektrokimyasal prob
TS 7887
150.700
Yağ ve Gress Tayini
SM 5520 Soxtherm Multistat
Otomatik Yağ-Gres Cihazı
Gravimetrik
150.701
Hidrojen Peroksit
Hazır Kit
20
51
PESTİSİT ANALİZLERİ
Organoklorlular
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.702
HCB
65
150.703
Alfa- HCH
65
150.704
Gamma – HCH
65
150.705
Heptaklor
65
EPA 508
EPA 8081B
MPRA (***)
EPA 525.2 GC-ECD
GC-MS
150.706
Heptaklorepoksit
65
150.707
Aldrin
150.708
Dieldrin
65
150.709
Alfaendosülfan
65
150.710
Beta- Endosülfan
65
150.711
Toplam DDT (op-DDT.
pp-DDT. pp-DDD. ppDDE)
65
1L
3 gün
65
PESTİSİT ANALİZLERİ
Organafosforlular
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.712
Demethon(O+S)
65
150.713
Azinphos-methyl
65
150.714
Azinphos-ethyl
65
150.715
Diazinon
65
150.716
Disulfoton
65
150.717
Ethion
EPA 507,
MPRA (***)
EPA 525.2 EPA 8141A,
İşletme içi metod GC-MS
GC –PFPD
LC-MS-MS
65
1L
3 gün
150.718
Malathion
150.719
Parathion-ethyl
65
150.720
Parathion-methyl
65
150.721
Methamidophos
65
150.722
Chlorpyriphos-ethyl
65
150.723
Chlorpyriphos-methyl
65
52
65
PESTİSİT ANALİZLERİ
Herbisitler
THSK
KODU
150.724
150.725
PARAMETRE
Atrazin
Simazin
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
EPA 507
EPA 8141A
MPRA (***)
EPA 525.2/İşletme içi metod
GC-ECD/GC-MS/LC-MSMS
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
75
1L
3 gün
75
PESTİSİT ANALİZLERİ
Fungusitler
THSK
KODU
150.726
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
Diniconazole
150.727
Tebuconazole
150.728
Metalaxyl
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
75
EPA 8141A- GC-ECD,GCMS EPA 507
MPRA (***)
EPA 525.2 / İşletme içi
metod GC-MS / LC-MSMS
1L
3 gün
75
75
PESTİSİT ANALİZLERİ
Karbamatlar
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.729
Aldicarb
75
150.730
Aldicarb-sulfane
75
150.731
Aldicarb-sulfoxide
75
150.732
Carbaryl
75
150.733
Carbofuran
150.734
Carbofuran-3-hydroxy
150.735
Methiocarb
150.736
Methomyl
75
150.737
1-Naphtol
75
150.738
Oxamyl
75
150.739
Propoxur
75
EPA 531,1 Macherey –
Nagel Aplikasyon
Kitabı/Cihaz Uygulama
Metodu-LC-MSMS
(Laboratuvar içi metot)/
HPLC- Post kolon
türevlendirme
75
1L
3 gün
*** MPRA: S-19, Thier, H.P., Wırchnoff, J 1987 (DF6), Manuel of Pesticide Residue Analysis Pesticide Commussion.
53
75
75
POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLAR
SUT /THSK
KODU
YÖNTEM/METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.740
Benzo (a) pyrene
75
150.741
Benzo (b) fluoranthene
75
150.742
Benzo (k) fluoranthene
EPA 550
EPA 550.1 / İşletme içi
metod
LC-MSMS
HPLC-FLD
75
1L
5 gün
150.743
Benzo (ghi) perylene
75
150.744
İndeno (1.2.3 – cd) pyrene
75
150.759
Floranten
75
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.745
Tetrakloreten
150.746
Trikloreten
150.747
Benzen
150.748
1,2 – Dikloretan
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
65
TS9266 EN ISO 10301-ISO
15680-SM 6010B / 6200B/GCMS/MS(Purge and trap)
2x0.5 L
10 gün
65
65
65
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER
Trihalometanlar
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
151.100
Kloroform
151.101
Bromoform
151.102
151.103
Dipromoklorometan
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
65
TS9266 EN ISO 10301-ISO
15680-SM 6010B / 6200B/GCMS/MS(Purge and trap)
Bromodiklorometan
65
2x0.5 L
10 gün
65
65
54
MONOMER BİLEŞİKLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.749
Akrilamid
150.750
Epikloridin
150.751
Vinil Klorür
YÖNTEM/METOT
TS 9266 EN ISO 10301EPA
8032 EPA 8316 A J. AOAC intVol 92 No 1.2009/Cihaz
Uygulama Metodu/
LC-MS/MS (Laboratuvar içi
metot)
TS 9266 EN ISOB 10301EPA
502.2 EPA 524.2 SM 6010B /
6200B/ GC-MS/MS(Purge and
trap)
TS 9266 EN ISOB 10301EPA
502.2 EPA 524.2 SM 6010B /
6200B/ GC-MS/MS(Purge and
trap)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
65
2x0.5 L
10 gün
65
65
SU KALİTESİNE YÖNELİK MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.752
Koliform Bakteri
TS EN ISO 9308-1
500 mL
2-4 gün
25
150.753
Koliform Bakteri
TS EN ISO 9308-2
500 mL
2 gün
40
150.754
Escherichia coli
TS EN ISO 9308-1
500 mL
2-4 gün
25
150.755
Escherichia coli
TS EN ISO 9308-2
500 mL
2 gün
40
150.756
Enterokok / Fekal
Streptococ
TS EN ISO 7899-2
500 mL
2-4 gün
25
150.758
Enterokok / Fekal
Streptococ
TS EN ISO 7899-1
500 mL
2-4 gün
25
150.760
22oC'de Toplam jerm
Sayımı
TS EN ISO 6222
500 mL
3 gün
20
150.761
37oC'de Toplam Jerm
Sayımı
TS EN ISO 6222
500 mL
2 gün
20
150.762
Fekal Koliform Bakteri
TS EN ISO 9308-1
500 mL
2-4 gün
25
150.763
Suda Legonella spp
araştırlması (1 su
örneği için)
Kültür
100 mL su
7-10 gün
105
150.764
Salmonella
TS EN ISO 19250
2L
3-5 gün
30
150.786
Shigella
Laboratuvar içi metot
500 ml
3-5 gün
30
150.765
Thermotolerant
Campylobacter
ISO 17795
1L
3-5 gün
50
150.766
E.coli O157
Laboratuvar içi metot
1L
3-5 gün
50
150.767
Pseudomonas
aeruginosa
TS EN ISO 16266
500 mL
2-8 gün
25
150.768
Patojen Staphylococlar
Laboratuvar içi metot
500 mL
2-4 gün
25
150.769
Suda parazit ve parazit
yumurtası aranması
Laboratuvar içi metot
500 mL
2-4 gün
80
55
SU KALİTESİNE YÖNELİK MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
2-4 gün
150
1 gün
15
150.770
Cryptosporidium sp. ve
Giardia intestinalis
Laboratuvar içi metot
(DFA metodu)
150.771
Parazit
150.772
Cryptosporidium sp. ve
ISO 15553
Giardia intestinalis
10 L
2-3 gün
800
150.773
Clostridium perfringens 98/83/EC Direktifi
500 mL
2-3 gün
25
1L
Laboratuvar içi metot
500 mL
Patojen
Mikroorganizma-lar
Sülfit Redükleyen
Sporlu Anaerob
Bakteriler
Laboratuvar içi metot.
500 mL
1 gün
40
TS 8020 EN 26461-2
500 mL
2-3 gün
25
150.777
Protozoalar
Laboratuvar içi metot
500 mL
1 gün
15
150.783
Sularda Virüs
Analizleri (Her bir
parametre)
Real-time PCR
Numune gönderimi
öncesi ilgili
laboratuvarla
görüşülmelidir.
3-7 gün
800
150.775
150.776
150.784
150.785
Tek Kullanımlık Steril
Su Şişesi
Tek kullanımlık
kimyasal su numunesi
kabı
5
5
İÇME KULLANMA SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/ a. b. c' ye göre)
Tam Analiz
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.800
İçme - Kullanma
Suları (Ek.1/ a. b. c'
ye göre) İçme
Kullanma Suları
Toplam Paket Fiyatı
150.801
Kimyasal Analiz
2L
735
150.802
Pestisitler
2x1 L
2.045
150.803
Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonlar
1 L (soğuk zincir)
290
150.804
Uçucu Organik
Bileşikler
2x0.5 L
250
150.805
Monomer Bileşikler
2x 0.5 L
170
150.806
Mikrobiyolojik Analiz
500 mL(steril şişe) soğuk
zincir
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
3.610
56
2-4 gün
120
İÇME-KULLANMA SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/a.b ve Ek.1/ a. b. c' ye göre)
Belediyeler, İl Özel İdareleri ve İller Bankası İçin Analiz Fiyatları
İçme Kullanma Suları Denetim İzlemesi
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.814
Paket Fiyat-1
İçme - Kullanma
Suları (Ek 1/ a.b.c)
(denetim izlemesi)
TOPLAM
150.815
Paket Fiyat-2
İçme - Kullanma
Suları Denetim
İzlemesi (Ek 1/ a.b.)
150.858
150.859
150.816
150.817
150.818
150.819
Paket Fiyat-3
İçme - Kullanma
Suları Denetim
İzlemesi (Ek1/b)
Kimyasal Analiz
Paket Fiyat-4
İçme - Kullanma
Suları Denetim
İzlemesi (Ek 1/c)
(Gösterge
Parametreleri)
Paket Fiyat-5
İçme - Kullanma
Suları Denetim
İzlemesi (Ek 1/
a.b.c) Pestisitler,
PAH, Uçucu
organikler, Monomer
bileşikler hariç)
Paket Fiyat-6
İçme - Kullanma
Suları Denetim
İzlemesi (Ek 1/ a.b)
(Toplam pestisit,
Pestisitler, PAH,
Uçucu organikler,
Monomer bileşikler
hariç)
Paket Fiyat-7
İçme - Kullanma
Suları (Ek1/b)
Kimyasal Analiz
Pestisitler, PAH,
Uçucu organikler,
Monomer bileşikler
hariç)
Paket Fiyat-8
İçme - Kullanma
Suları (Ek1/a)
Mikrobiyolojik
Analiz
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1.400
-
1.100
1.040
-
300
960
660
600
60
57
İÇME KULLANMA SULARI
(17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.2/a)
İçme- Kullanma Suları Kontrol İzlemesi
SUT /THSK
KODU
150.824
150.854
150.825
150.826
150.855
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
ANALİZ
SÜRESİ
Paket Fiyat-9
İçme- Kullanma
Suları (Kontrol
İzlemesi) (Yüzey
suyundan alınması ya
da yüzey suyundan
etkilenmesi halinde)
TOPLAM
Paket Fiyat-10
İçme-Kullanma
Suları (Kontrol
izlemesi)(Yüzey
suyundan alınmaması
ya da yüzey
suyundan
etkilenmemesi
halinde)
TOPLAM
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150
130
Kimyasal Analiz
Mikrobiyolojik
Analiz (Yüzey
suyundan alınması ya
da yüzey suyundan
etkilenmesi halinde)
Mikrobiyolojik
Analiz (Yüzey
suyundan alınmaması
ya da yüzey
suyundan
etkilenmemesi
halinde)
1x1.5 L (pet/cam şişe)
90
1x500 mL(steril şişe-soğuk
zincir)
60
1x500 ml (steril şişe-soğuk
zincir)
40
İÇME SULARI VE KAYNAK SULARI (AMBALAJLI SULAR)
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/ a. b. c' ye göre)
Ruhsata Esas
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.807
İçme Suları -Kaynak
Suları (Ek.1/ a. b. c'
ye göre) ) İçme
suları-kaynak Suları
Ruhsata Esas
Toplam Paket Fiyatı
150.808
Kimyasal Analiz
150.809
Pestisitler
2x1L
150.810
Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonlar
1 L (soğuk zincir)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
3.660
2L
58
725
2.045
290
İÇME SULARI VE KAYNAK SULARI (AMBALAJLI SULAR)
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/ a. b. c' ye göre)
Ruhsata Esas
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.811
Uçucu Organik
Bileşikler
2 x 0.5 L
250
150.812
Monomer Bileşikler
2x 0,5 L
170
150.813
Mikrobiyolojik Analiz
2x 1 L(steril şişe) soğuk
zincir 1x10L (parazit için)
2-5 gün
180
İÇME SULARI VE KAYNAK SULARI (AMBALAJLI SULAR)
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/a.b ve Ek.1/ a. b. c' ye göre)
İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) Denetim İzlemesi
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.820
Paket Fiyat-1
İçme ve - Kaynak
Suları (Ambalajlı
Sular) Denetim
İzlemesi (Ek 1/
a.b.c) TOPLAM
150.821
Paket Fiyat-2
İçme ve Kaynak
Suları (Ambalajlı
Sular) (Denetim
İzlemesi) (Ek 1/ a.b)
150.822
Paket Fiyat-3
İçme ve Kaynak
Suları Kimyasal
Analiz (Ek1/b)
1.040
150.823
Paket Fiyat-4
İçme ve Kaynak
Suları
Mikrobiyolojik
Analiz (Ek1/a)
180
1.520
1.220
İÇME SULARI VE KAYNAK SULARI (AMBALAJLI SULAR)
(17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.2/a)
İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) Kontrol İzlemesi ( Kaynak/İmlahane)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.827
Paket Fiyat-5
Kaynak - İçme
(ambalajlı)
Suları (Kontrol
İzlemesi) (Yüzey
suyundan alınması ya
da yüzey suyundan
etkilenmesi halinde)
TOPLAM
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
210
59
İÇME SULARI VE KAYNAK SULARI (AMBALAJLI SULAR)
(17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.2/a)
İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) Kontrol İzlemesi ( Kaynak/İmlahane)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.856
Paket Fiyat-6
Kaynak- İçme
(ambalajlı)Suları
(kontrol İzlemesi)
(Yüzey suyundan
alınmaması ya da
yüzey suyundan
etkilenmemesi
halinde) TOPLAM
150.828
Kimyasal Analiz
1x1 L
90
150.829
Ozon*
500 mL
60
150.830
Bromat*
500 mL
65
150.831
Bromoform*
2x500 mL
65
190
Mikrobiyolojik
Analiz (Yüzey
1x1L (steril şişe-soğuk
150.832
suyundan alınması
120
zincir)
yada yüzey suyundan
etkilenmesi halinde)
Mikrobiyolojik
Analiz (Yüzey
suyundan alınmaması
1x1L (steril şişe-soğuk
150.857
ya da yüzey
100
zincir)
suyundan
etkilenmemesi
halinde)
*Ozonla zenginleştirilmiş hava tekniği kullanılan işletmeler için geçerli olup, istenildiğinde bu parametrelerin fiyatları toplam fiyata
ayrıca ilave edilecektir. İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğin madde 36.c’ye göre ‘’Ozon hızlı şekilde ortamdan
uzaklaştığı için bu parametrenin ölçümü sahada su tüketime sunulmadan önce yapılmalıdır.’’ Fakat istenildiği takdirde laboratuvar
ortaminda yapılacaktır.
İÇME SULARI VE KAYNAK SULARI (AMBALAJLI SULAR)
(17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) Piyasa Gözetimi-Denetimi (PGD)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.860
Paket Fiyat-7
Kaynak - İçme
(ambalajlı)
Suları (PGD)
Kimyasal ve
Mikrobiyolojik
Analiz (Kontrol
izleme parametreleri
ile Arsenik, Florür,
Bromat, Bromoform)
TOPLAM
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
430
60
İÇME SULARI VE KAYNAK SULARI (AMBALAJLI SULAR)
(17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) Piyasa Gözetimi-Denetimi (PGD)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.861
Kaynak - İçme
(ambalajlı)
Suları (PGD)
Kimyasal Analiz
250
150.862
Kaynak - İçme
(ambalajlı)
Suları (PGD)
Mikrobiyolojik
Analiz
180
DOĞAL MİNERALLİ SULAR
Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği
Ruhsata Esas (Madde 6 a-b, Madde 7)
Ruhsata Esas
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.836
Doğal Mineralli
Suların Ruhsata Esas
Toplam paket fiyatı
150.837
Kimyasal Analiz
150.838
Mikrobiyolojik
Analiz
150.839
Pestisitler
150.840
Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonlar
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
3.795
1,5L+ 2x 0,5 L
2x1 L(steril şişe) soğuk
zincir
1x5 L(parazit için)
1.250
2-5 gün
2x 1 L
200
2.045
1 L(soğuk zincir)
300
DOĞAL MİNERALLİ SULAR
Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği
Denetim İzleme (Madde 6 a-b, Madde 7 ve Ek 3 )
Denetim İzleme
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.863
Paket Fiyat-1
Doğal Mineralli
Sularda Denetim
İzlemesi
TOPLAM
150.864
Doğal Mineralli Sular
Denetim İzlemesi
Kimyasal Analiz
(madde 6 a-b)
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1.450
2x0,5 L (Iyon/Elementel)
3x1 L
1 L (soğuk zincir)
61
1.250
DOĞAL MİNERALLİ SULAR
Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği
Denetim İzleme (Madde 6 a-b, Madde 7 ve Ek 3 )
Denetim İzleme
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.865
Doğal Mineralli Sular
Denetim İzlemesi
Mikrobiyolojik
Analiz
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
2x1 L(steril şişe) soğuk
zincir
1x5 L(parazit için)
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
200
Not: Ozonla zenginleştirilmiş hava tekniği kullanılan işletmelerde paket fiyata ozon,bromat,bromform parametreleri toplam paket
fiyatına ayrıca ilave edilecektir.
DOĞAL MİNERALLİ SULAR
Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği
Madde 7 ve Ek-3
Kontrol İzlemesi ( İmlahaneden)
SUT /THSK
KODU
150.844
150.845
150.846
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT**
Paket Fiyat-2
Doğal Mineralli
Suların Kontrol
İzlemesi
(Madde 7 ve Ek3’e göre
imlahaneden
alınan numuneler
için)
Kimyasal
Analiz*,**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
390
3x0.5L
2x1 L(steril şişe) soğuk
zincir 1x 5L(parazit için)
Mikrobiyolojik
Analiz
190
2-5 gün
200
*Doğal mineralli su, ozonla zenginleştirilmiş hava yöntemine tabi tutulmuş ise numunede ozon, bromat ve bromoform bakılır.
** Doğal mineralli sudaki florür aktif alüminyum kullanılarak ayrıştırılmış ise numunede alüminyum bakılır ve 150.845 kodlu
kimyasal analiz ücretine alüminyum parametresine ait analiz ücreti ilave edilir.
DOĞAL MİNERALLİ SULAR
Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği
Piyasa Gözetimi -Denetimi (PGD)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.866
Paket Fiyat-3
Doğal Mineralli
Suların Piyasa
Gözetim ve Denetimi
(Kontrol izleme
parametreleri ile
Arsenik, Florür,
Bromat, Bromoform
ve Gerektiğinde
Alüminyum)
TOPLAM:
150.867
Kimyasal Analiz
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
450
3x0.5L
62
250
DOĞAL MİNERALLİ SULAR
Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği
Piyasa Gözetimi -Denetimi (PGD)
SUT /THSK
KODU
150.868
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
2x1 L(steril şişe) soğuk
zincir 1x5 L(parazit için)
Mikrobiyolojik
Analiz
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
2-5 gün
200
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
KAPLICA SULARI
(28 Şubat 2006 Tarih ve 26099 Sayılı Resmi Gazete (Ruhsata Esas)
Ruhsata Esas (Ek2)
SUT /THSK
KODU
150.847
150.848
150.849
150.850
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
Kaplıca Suları
Ruhsata Esas (Ek2)
TOPLAM:
Kimyasal Analiz
Mikrobiyolojik
Analiz
3.785
2x1.5 L+2x0.5L
1x 500 mL (steril şişe)
Pestisit Analiz
1.650
2-4 gün
2x 1 L
90
2.045
KAPLICA SULARI
(28 Şubat 2006 Tarih ve 26099 Sayılı Resmi Gazete (Ruhsata Esas)
Kontrol İzlemesi (Ek3)
SUT /THSK
KODU
150.851
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
Kontrol İzlemesi
TOPLAM: Kaplıca
Suları Kontrol
izlemesine esas
toplam paket
fiyatı(Ek3)
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
400
150.852
Kimyasal Analiz
1x1.5L
Mikrobiyolojik
150.853
1x500 mL (steril şişe)
Analiz
**
Su kalitesine yönelik analizlerde yer alan yöntem ve metotlar geçerlidir.
310
2-4 gün
90
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
HAVUZ SUYU ANALİZLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
150.834
Havuz Suyu Analizleri
TOPLAM
Kimyasal
1x1 L
150.835
Mikrobiyolojik
1x500 mL (steril şişe)
150.833
200
63
110
2-5 gün
90
HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SU ANALİZLERİ
(Avrupa Farmokopesine göre)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
2x1.5L
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3 gün
760
160.000
Kimyasal Analizler
160.001
Görünüş
160.002
Asitlik-Alkalitik Testi
160.003
Total Mevcut Klor
160.004
Klorür Testi –
160.005
Sülfat Testi
160.006
Nitrat Testi
160.007
Ağır Metal Testi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
55
160.008
Okside Olabilen
Maddeler
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
20
160.009
Amonyum Testi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
50
160.010
Kalsiyum Tayini
160.011
Magnezyum Tayini
160.012
Çinko Tayini
160.013
Florür
Potansiyometrik
Tayini
160.014
Sodyum Tayini
160.015
Potasyum Tayini
160.016
Alüminyum Tayini
Fiziksel Kontrol
5
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
EPA 300.1
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
EPA 300.1
TS-EN ISO 10304-1/ İyon
Kromatografi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
EPA 300.1
TS-EN ISO 10304-1/ İyon
Kromatografi
Avrupa Farmakopesi AAS
EPA 6020 A
TSEN ISO 14911/İyon
Kromatografi
Avrupa Farmakopesi AAS
EPA 6020 A
TS EN ISO 14911/İyon
Kromatografi
Avrupa Farmakopesi AAS
EPA 200.8
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
Avrupa Farmakopesi
Potansiyometrik
EPA 300.1
TS-EN ISO 10304-1 / İyon
Kromatografi
Avrupa Farmakopesi Alev
fotometresi
EPA 6020 A
TSEN ISO 14911/İyon
Kromatografi
Avrupa Farmakopesi Alev
fotometresi
EPA 6020 A
TSEN ISO 14911/İyon
Kromatografi
Avrupa Farmakopesi
Spektroflorometre
EPA 200.8
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
64
20
20
20
65
65
55
55
55
55
55
55
55
HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SU ANALİZLERİ
(Avrupa Farmokopesine göre)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
160.017
Civa Tayini
Avrupa Farmakopesi
EPA 200.8
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
160.018
Mikrobiyal
Kontaminasyon
Avrupa Farmakopesi 2008
2.6.12
160.019
Bakteriyal Endotoksin Avrupa Farmakopesi 2008
(LAL)
2.6.14
160.020
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
55
100 mL x1adet
25
1x100 cc (endotoksinden
arıtılmış LAL şişesinde)
200
TOPLAM
985
İÇME SUYU AMAÇLI HAM SU ANALİZLERİ
(İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
160.021
TOPLAM: İçme Suyu
Amaçlı Ham Su
toplam paket fiyatı
(Peptisitler, Polisiklik
Aromatik
Hidrakarbonlar dahil)
160.022
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
4x1.5L(su
kimyası/elemente/iyon)
1x2L(pestisit, soğuk zincir)
1x0.5L(PAH, soğuk zincir)
160.023
Mikrobiyolojik
Analizler
1x500 mL (steril şişe)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
2.000
1.900
2-5 gün
100
YÜZME SULARI
SUT /THSK
KODU
160.024
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
Mikrobiyolojik
Analizler (Toplam
koliform, Fekal
koliformlar, Fekal
streptokok)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
2x1 L(steril şişe)
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
2-5 gün
105
TALASSOTERAPİ AMAÇLI DENİZ SULARI
(Kaplıcalar Yönetmeliği)
SUT /THSK
KODU
160.025
160.026
160.027
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
TOPLAM:
Talassoterapi Amaçlı
Deniz Suyu Analizi
toplam paket fiyatı
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.750
2x1.5L
500 mL (steril şişe)
Mikrobiyolojik Analiz
65
3.660
2-5 gün
90
KITA İÇİ SULAR (Nehir, Dere, Göl vb.)
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 tarih 25687 sayılı Resmi Gazete
Değişiklik 30.03.2010 tarih 27537 Sayılı Resmi Gazete
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
160.028
TOPLAM: Kıta İçi
Sular toplam paket
fiyatı
160.029
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
2x5L
160.030
Mikrobiyolojik
Analizler
500 mL (steril şişe)
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.750
3.700
2-5 gün
50
ATIKSU
(Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 tarih 25687 sayılı Resmi Gazete, Değişiklik 30.03.2010 tarih 27537 Sayılı Resmi
Gazete)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
160.031
TOPLAM Atıksu
toplam paket fiyatı
160.032
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
2x5L
160.033
Mikrobiyolojik
Analizler
500 mL (steril şişe)
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.650
3.600
2-5 gün
50
ATIKSU NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
150.787
Anlık numune
35
150.788
Kompozit numune
(2 saatlik)
55
150.789
Kompozit numune
(24 saatlik)
80
150.790
Debi ölçümü
(m3/gün)
80
NUMUNE ALMA HİZMETLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ (₺)
Numune alma ve
yerinde analiz
50
hizmeti ilk 30km
Numune alma ve
yerinde analiz
150.792
50
hizmeti İlave her 30
km
Not: Yerinde yapılacak analiz ücretleri, ilgili parametrenin kitapçıktaki kodundan ücretlendirilir.
Not: Tüm su analizlerinde yöntemden kaynaklanan fiyat farklılıkları paket ücretlere yansıtılmayacak ve paket ücretleri için bu
kitapçıkta yer alan miktar dışında ücret tahsilatı yapılmayacaktır.
150.791
66
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİREN LABORATUVARLARIN ÖRNEK ALMAGÖNDERME KOŞULLARI VE ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALARI
I- SU ANALİZİNDE PESTİSİT , PAH, UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER, AKRİL AMİD, EPİ KLORİDİN VE VİNİL
KLORÜR TAYİNİ NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ
Suların ruhsata esas, denetim ve kontrol analizlerinde, Pestisit analizi için en az 2x1L ve PAH analizi için en az 1L numune
gerekli olup, pah numunesinin kahverengi cam şişede ve soğuk zincirde getirilmesi gereklidir.Ayrıca numune kaplarının ağzı
sıkıca kapatılmış olmalıdır.
Uçucu Organik bileşikler için en az 2x0.5L numune gerekli olup ,numune kabı tamamen doldurulmuş ve ağzı sıkıca kapatılmış
olarak getirilmelidir.
Akrilamid, Epikloridin, Vinil klorür analizleri için en az 2x0.5L numune gerekli olup ,numune kabı tamamen doldurulmuş ve
ağzı sıkıca kapatılmış olarak getirilmelidir.
Bu şekilde getirilmeyen numuneler analize alınmayacaktır.
II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ
1. Çeşmelerden Su Numunesi Alınması
 Çeşmenin musluk başlığındaki aparatlar varsa çıkarılır ve musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve/veya alevden
geçirilir. Salgın araştırması için alınan numunelerde bu işlemler yapılmaz.
 Çeşmeden belirli bir süre kuvvetle su akıtılır. Salgın araştırması için alınan numunelerde bu işlem yapılmaz.
 Numune şişesi gerekli hijyen koşullarına özen gösterilerek kapağı açılır, şişe ağzı dipten tutularak yeniden alevden
geçirilir. Gerekli ise şişenin dış kısmı %70 alkol bazlı bir dezenfektanla silinir ve kuruması beklenir.
 Şişe kapağının iç kısmına el değdirilmeden şişe doldurularak ağzı dikkatli şekilde kapatılır.
2. Kaptaj, Depo, Drenaj, Kuyu veya Sarnıçtan Su Numunesi Alınması
a)Sürekli takılı bulunan pompa (tulumba) ve benzeri sisteme sahip yerlerden numune alınması:
 ‘‘Çeşmelerden su numunesi alınması’’ maddesindeki gibi numune alma işlemi gerçekleştirilir.
 İlk açılan borulu kuyularda pompalama ile numune alınacağı zaman pompalama işinde kullanılacak tulumba ve
borular; litresinde en az 10 mg aktif klor bulunan klorlu su ile dezenfekte edilecektir. Yaklaşık bir saat ve
devamlı bir pompalamadan sonra madde 1’deki esaslar dahilinde numune alınacaktır.
b) Sürekli takılı bulunan pompa (tulumba) ve benzeri sisteme sahip olmayan yerlerden numune alınması
 Gerekli hijyen kurallarına uyarak ve steril ekimban kullanarak numune şişesi suya daldırılır ve numune alınır.
3. Havuzlardan( Yüzme havuzu, kaplıca havuzu vb.) Numune Alınması
 Havuz suyunun durgun halde olduğu ve kullanılan dezenfektanın kararlı hale geldiği yer seçilir.
 Hijyenik şartlara dikkat edilerek numune şişesi havuz kenarından yaklaşık 50 cm içeriden ve yüzeyin ~30 cm derine
daldırılarak numune alınır. Su yüzeyindeki kontaminasyonun önüne geçmek için numune şişe baş aşağı olacak şekilde
gerekli derinliğe daldırılıp numunenin alınacağı noktada ağız kısmı 45° açı ile tutularak şişe doldurulur.
4. Yüzme ve Yüzey sularından (Deniz, Göl vb.) Numune Alınması
 Kıyıdan suyun 1 metre derinliğe ulaştığı yere gidilerek veya botla numune alma noktasına gidilir.
 Hijyenik şartlara dikkat edilerek numune şişesi yüzeyin ~30 cm derine daldırılarak numune alınır. Su yüzeyindeki
kontaminasyonun önüne geçmek için numune şişesi baş aşağı olacak şekilde gerekli derinliğe daldırılıp numunenin
alınacağı noktada ağız kısmı 45° açı ile tutularak şişe doldurulur.
5. Su Numunelerinin Alımında Kullanılan Şişelerin Özellikleri
 Tüm su çeşitleri için istenen mikrobiyolojik parametrelerde kullanılacak su şişeleri, bu amaç için üretilmiş plastik (PP,
PE) veya cam numune şişeleri olmalıdır. Numune şişeleri sızdırmaz özellikte olmalıdır.
 Klorlanan veya klorlu olduğundan şüphe edilen tüm su çeşitleri, Sodyum tiyosülfatlı şişelere alınmalı ve Sodyum
tiyosülfat oranı şişe üzerinden izlenebilmelidir.
 Kullanılan şişelerin yeterli miktarda su numunesi alması önemlidir. Birden fazla şişe kullanılabilir.
 Tüm su çeşitleri için numune alımından sonra şişelerin yaklaşık 1/10’luk kısmı boş bırakılır.
 Kullanılacak su şişeleri ve laboratuvara gönderilecek su miktarı hakkında ilgili laboratuvar ile temasa geçilebilir.
Özellikle suda parazit ve virüs araştırmalarında su miktarı 100 L’ye kadar çıkarılabilir.
 Suda parazit ve virüs analizleri için, alanda filtrasyon işlemleri yapılabilir. Bu durumda filtre edilecek su miktarı 200 300 L olabilir.
6. Su Numunelerinin Saklanması ve Taşınması
 Tüm su numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirlerine bulaş olmasını engelleyecek önlemler
alınarak saklanmalıdır.
 Tüm su numuneleri en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalı ve analize alınmalıdır. Bu süre soğuk zincirde (5±3°C)
24 saati aşamaz.
 Jerm (Toplam koloni) sayımları için alınan numuneler soğuk zincirde (5±3°C) 12 saatte analize alınmalıdır.
 Parazit incelemeleri için alınan numuneler soğuk zincirde 96 saat, virüs incelemeleri için alınan numuneler soğuk zincirde
48 saatte kadar laboratuvara ulaştırılmalıdır. Parazit ve virüs incelenmesi için alanda filtrasyon yapıldığı durumlarda,
kullanılan filtre kartuşları soğuk zincirde 24 saate kadar laboratuvara ulaştırılmalıdır
 Numunelerin donmaması için uygun sayıda buz aküsü kullanılmalı ve numunelerin buz aküleri ile teması engellenmelidir.
Numuneler asla dondurulmamalıdır (virüs çalışmaları hariç).
67
III- SUDA KİMYASAL ANALİZ İÇİN NUMUNE ALMA KOŞULLARI, NUMUNE
SÜRELERİ
MİKTARLARI VE ANALİZ
A- İNSANİ AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1. Ruhsata Esas Analiz
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 3x1L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
2. Denetim Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 3x1L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
3. Kontrol İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1.5L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
B- DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1. Ruhsata Esas Analiz
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x3 L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
2. Kontrol İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
3.
Denetim İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 3x0,5 ve 1 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk
zincirle taşınmalıdır.
C- KAPLICA SULARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1. Ruhsata Esas Analiz
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x3 L olmalıdır.
taşınmalıdır.
2. Kontrol İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1 L olmalıdır.
taşınmalıdır.
hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle
hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
Not 1: Analiz sürelerine raporlama süreleri dahil değildir. Numune yoğunluğu, personel eksikliği, cihaz arızası vb. durumlarda analiz
süreleri ve raporlama süreleri değişebilir ve ek süreler ilave edilebilir.
IV- SU VE ATIK SU NUMUNELERİNİN ALINMA SAKLANMA KOŞULLARI
Havuz suyu, deniz suyu (yüzme ve talassoterapi amaçlı) , atık su ve ham sular
 En az 5 litre , cam şişede veya plastik bidonda
 BOD5 tayini yapılacak ise en geç 8 saat içinde,
 Amonyum, sülfür, fenol, vb. analizler isteniyorsa, numune +4 0C de 16 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Numune kısa sürede laboratuvara ulaştırılamayacaksa 10.10.2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği veya TSN EN 5667-3 Su Kalitesi Numune Alma Bölüm 3
Numunelerin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması için Kılavuz Standardına göre numuneler koruma altına alınmalıdır.
ANALİZE GÖNDERİLEN HEMODİYALİZ SULARINDAN
NUMUNE ALMA KURALLARI
Hemodiyaliz üniteleri bulunan Devlet Hastanelerinden ve özel diyaliz merkezlerinden Konsantre Hemodiyaliz Çözeltilerinin
Dilüsyonunda Kullanılan “Hemodiyaliz Su Numuneleri”nin alınış şekilleri hakkında yetersiz bilgi, etiketleme ve ambalaj hataları
olması, numunelerin uygun olmayan alınış şekli nedenleri ile analiz ve değerlendirmelerde bir çok tereddüt ortaya çıkmakta ve
usulüne uygun alınmayan numunelerde yapılan işlemler anlamsız olup, zaman, emek ve malzeme kayıplarına neden olmaktadır.
Tüm ilgili kurumlar numuneleri aşağıdaki kurallara uygun şekilde almalıdır. Buna göre;
68
1. Su numunesi alınacak kaplar daha önce başka amaçla kullanılmamış, dar ağızlı, ağzı sıkı kapalı, kimyasal analiz için en az
1 litrelik 2 adet cam şişe, Bakteriyal Endotoksin için 2 adet özel lal şişesinde ve Mikrobiyolojik Analiz için 1 adet 100 cc
lik steril kahverenkli cam şişe olmalıdır. Bu şişeler çalkalandıktan sonra kapakları ile beraber sterilize edilmelidir.
2. Örnek alımı sırasında suyun dışarıdan kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyonunu önleyecek uygun koşullar
sağlanmalıdır. Sistemin Konsantre Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilüsyonu olan musluktan bir müddet su akıtıldıktan sonra
daha önce steril edilmiş kaplar aynı su ile tekrar tekrar çalkalanmalı ve şişeye taşırılarak doldurulması ve steril kapakla
kapatılmalıdır.
3. Etiketleme konusunda örnek suyun sistemin neresinden alındığı, alınış tarihi, hemodiyalizde kullanılacak suyun hangi
sistemle elde edildiği (Ro, deiyonize vb.) belirtilmelidir
4. Alınan numuneler en kısa sürede (Biyolojik Testler için gönderilecek numuneler (+2ºC...+8)ºC içinde ) analizi yapılacak
laboratuvara ulaştırılmalıdır (Hafta başı iletilmesi tercih edilir).
69
b) Gıda Kontrolüne Yönelik Analizler
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir [email protected] veya şehir [email protected]
70
GIDA KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLERİ
MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
160.102
E. coli Sayımı (EMS)
ISO 16649-3 TS 6063, ISO
7251
250 g-mL
2-4 gün
40
160.103
E. coli Sayımı (Koloni sayımı)
BAM 2002/ISO 16649-2
250 g-mL
2-4 gün
40
160.104
Koliform Bakteri Sayımı (EMS)
BAM 2002/ISO 4832
250 g-mL
2-4 gün
40
160.105
Fekal Koliform Sayımı
BAM 2002
250 g-mL
2-4 gün
40
160.106
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar/
Staphylococcus aureus Sayımı
TS EN ISO 6888-1
250 g-mL
2-4 gün
50
160.107
Bacillus cereus Sayımı
TS EN ISO 7932
250 g-mL
2-4 gün
50
160.108
Salmonella spp. Aranması
TS EN ISO 6579
250 g-mL
3-5 gün
70
160.109
Salmonella spp. Aranması
Hızlı test
250 g-mL
2-5 gün
100
160.110
Listeria monocytogenes
Aranması
TS EN ISO 11290-1
250 g-mL
3-5 gün
70
160.111
Listeria monocytogenes
Aranması
Hızlı test
250 g-mL
2-5 gün
100
160.112
Listeria spp. Aranması
Hızlı test
250 g-mL
2-5 gün
100
160.113
Aerobik Mezofilik Bakteri
Sayımı
(Aerobik Koloni Sayımı)
TS EN ISO 4833-1
250 g-Ml
2-3 gün
40
160.114
Toplam Anaerob Bakteri sayımı
Laboratuvar içi metot
250 g-Ml
2-4 gün
40
160.115
Toplam Mikroaerofilik Bakteri
Sayımı
Laboratuvar içi metot
250 g-Ml
2-4 gün
40
160.116
Toplam Termofilik Bakteri
Sayımı
Laboratuvar içi metot
250 g-Ml
2-4 gün
40
160.117
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-1/ISO 21527-2
250 g-Ml
2-4 gün
40
160.118
Clostridium perfringes Sayımı
TS EN ISO 7937
250 g-Ml
3-5 gün
70
160.119
Sülfit İndirgeyen Anaerop
Bakteri Sayımı
ISO 15283/
250 g-Ml
2-5 gün
40
160.120
Termotolerant Campylobacter
spp. Aranması
TS EN ISO 10272-1
250 g-Ml
3-5 gün
160.121
E. coli O157 Aranması
TS EN ISO 16654
250 g-Ml
3-5 gün
70
160.122
E. coli O157 Aranması
Hızlı test
250 g-Ml
2-5 gün
100
160.123
Enterobacteriaceae Sayımı
ISO 21528-2
250 g-Ml
2-4 gün
50
250 g-Ml
7-15 gün
40
AOAC 2003
250 g-Ml
7 gün
40
Visual Immunoassay
250 g-Ml
1 gün
75
Visual Immunoassay
250 g-Ml
1 gün
75
ISO/TS 22964
250 g-Ml
3-4 gün
75
160.124
160.125
160.126
160.127
160.128
Sterilite Kontrolü (30 ve
55°C’de)
Ticari Steril
Stafilokokal Enterotoksin
Aranması
Bacillus cereus Diyarel
Toksininin Aranması
Cronobacter sakazakii Aranması
AOAC 2003 /
71
TS 10524
70
GIDA KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLERİ
MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
160.133
Vibrio cholera Aranması
Vibrio parahaemolyticus
Aranması
Shigella spp. Aranması
Pseudomonas aeruginosa
Aranması
Spesifik Mikroorganizma Tespiti
160.134
Renk ve Görünüş
250 g-Ml
1 gün
1
160.135
Koku
Enteral beslenme ürünleri, özel
tıbbi amaçlı ürünleri ve tıbbi
amaçlı bebek mamalarının
mikrobiyolojik incelemeleri
250 g-Ml
1 gün
1
160.129
160.130
160.131
160.132
160.136
Laboratuvar içi metot
250 g-Ml
3-5 gün
75
Laboratuvar içi metot
250 g-Ml
3-5 gün
75
TS EN ISO 21567
250 g-Ml
3-5 gün
70
Laboratuvar içi metot
250 g-Ml
3-5 gün
40
Laboratuvar içi metot
250 g-Ml
3-5 gün
100
350
GIDA NUMUNELERİNDE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERE AİT ÖRNEK ALMA – GÖNDERME
KOŞULLARI ve ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR

Yetkili elemanlar tarafından steril cam veya plastik kaplara usulüne uygun olarak numuneler alınır. Birden fazla
parametre çalışılması istenen durumlarda en az 500 g-Ml numune gönderilmelidir.

Numuneler alınıp ağızları kapatıldıktan sonra gerekli form doldurulup, en geç 8 saatte laboratuvara gönderilir. Soğuk
zincirde saklanması durumunda numuneler 24 saate kadar laboratuvara ulaştırılabilir.
72
c) Çevre Sağlığına Yönelik Analizler
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir [email protected] veya şehir [email protected]
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLER
Peloid (Kaplıca Çamurları)
(Kaplıcalar Yönetmeliği)
SUT /THSK
KODU
YÖNTEM/METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
160.256
Fiziksel ve Kimyasal Analizler
5 kg
40 gün
700
160.257
Peloid Mikrobiyolojik Analizler
500 g
5 gün
300
160.258
Candida albicans
Laboratuvar içi metot
250 g-Ml
2-4 gün
60
160.259
E.coli
BAM 2002
250 g-Ml
2-4 gün
40
160.260
Pseudomonas aeruginasa
Laboratuvar içi metot
250 g-Ml
2-4 gün
60
160.261
Staphylococccus aureus
Laboratuvar içi metot
250 g-Ml
2-4 gün
60
160.262
Toplam Koliform Bakteri
BAM 2002
250 g-Ml
2-4 gün
40
160.263
Toplam Koloni Sayımı
TS EN ISO 4833-1
250 g-mL
2-3 gün
40
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLER
Çevre ve Yüzeysel Mikrobiyolojik Analizler
SUT /THSK
KODU
160.264
160.265
PARAMETRE
İç mekânlar için mikrobiyolojik
analiz
Malzeme, ekipman ve diğer
yüzeyler için mikrobiyolojik
analiz
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
Laboratuvar içi metot
Vasatta
7 gün
25
Laboratuvar içi metot
Vasatta
7 gün
25
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
TS EN 1541
1 m2
5 gün
85
DIN 51527 PART GC/MS
1/05/1987
Std Meth. for the Exam.of
Dairy Pro.1993
EPA Metot 3005 /EPA Metot
6020/
EPA Metot 3005 /EPA Metot
6020/
1 m2
5 gün
150
5 gün
35
5 gün
125
1m
5 gün
180
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
5-15 gün
135
5-15 gün
135
5-15 gün
135
5-15 gün
135
5-15 gün
135
AMBALAJ ANALİZLERİ
Karton ve Kağıt Ambalaj
SUT /THSK
KODU
160.266
160.267
160.268
160.269
160.270
PARAMETRE
Formaldehit
PCB (Poliklorobifenil)
Klorürler
TiO2
Kurşun ve Arsenik
YÖNTEM/METOT
2
1m
2
1m
2
AMBALAJ ANALİZLERİ
Plastik Ambalajlar
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
160.271
%10 Etanol Migrasyonu
TS EN 1186/1-15
160.272
Saf Su Migrasyonu
TS EN 1186/1-15
160.273
%95 Etanol Migrasyonu
TS EN 1186/1-15
160.274
%3 Asetik Asit Migrasyonu
TS EN 1186/1-15
160.275
n-Heptan Migrasyonu
TS EN 1186/1-15
İlgili
lab.
görüşülmesi
İlgili lab.
görüşülmesi
İlgili lab.
görüşülmesi
İlgili lab.
görüşülmesi
İlgili lab.
görüşülmesi
AMBALAJ ANALİZLERİ
Plastik Ambalajlar
SUT /THSK
KODU
160.276
PARAMETRE
İzooktan Migrasyonu
YÖNTEM/METOT
TS EN 1186/1-15
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
İlgili lab.
görüşülmesi
5-15 gün
135
AMBALAJ ANALİZLERİ
Plastik Ambalajlar (TGK Gıda ile Temas eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği EK.5)
SUT /THSK
KODU
160.277
160.278
PARAMETRE
Elemet Analizi, 0,1M HCl’de ç
özünen (ilk parametre)
Elemet Analizi, 0,1M HCl’de
çözünen ( ilave her parametre)
YÖNTEM/METOT
EPA Metot 3010 / EPA
Metot 6020
EPA Metot 3010 / EPA
Metot 6020
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
500 g/1 m2
5 gün
90
500 g/1 m2
5 gün
55
AMBALAJ ANALİZLERİ
Plastik Ambalajlar (Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (2013/34) Ek-2
SUT /THSK
KODU
160.279
160.280
PARAMETRE
Elemet Analizi, spesifik migrasyon
(ilk parametre)
Elemet Analizi, spesifik migrasyon
( ilave her parametre)
YÖNTEM/METOT
EPA Metot 3010 / EPA
Metot 6020
EPA Metot 3010 / EPA
Metot 6020
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
İlgili lab.
görüşülmesi
İlgili lab.
görüşülmesi
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
5-15 gün
190
5-15 gün
55
AMBALAJ ANALİZLERİ
Plastik Ambalajlar (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Madde 15)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
160.281
Ağır Metal Analizi( ilk parametre)
160.282
Ağır Metal Analizi ( ilave her
parametre)
YÖNTEM/METOT
EPA Metot 3005 / EPA
Metot 6020A
EPA Metot 3005 / EPA
Metot 6020A
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
500 g/1 m2
5 gün
125
500 g/1 m2
5 gün
55
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
YAKIT ANALİZLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
160.200
Numune ön hazırlık
100
160.201
Kalorimetre ile kalori tayini
120
160.202
Kükürt Tayini
120
160.203
Vizkozite Tayini
120
160.204
Uçucu Madde Analizi
120
160.205
Serbest Şişme Analizi
120
160.206
Sıvı Yakıtlarda Parlama Noktası
78
160.207
Sıvı Yakıtlarda Akma Noktası
78
160.208
Üst Isıl Tayini
70
160.209
Alt Isıl Tayini
70
75
YAKIT ANALİZLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
160.210
Karbon Analizi
120
160.211
Kül Tayini
35
160.212
Nem Tayini
35
160.213
Toplam nem Tayini
35
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLERE AİT ÖRNEK ALMA - GÖNDERME KOŞULLARI ve
ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR
ÇEVRE KİMYASAL ANALİZLERİ LABORATUVARI
1. Numune Cinsi ve miktarı gönderilmesi:
A) Kaplıca Çamurları
 En az 5 kg ve cam şişelerde
 Eğer peloid mineralli su ile karıştırılarak kullanılacak ise peleoid katı haliyle ve mineralli su ile karıştırılmış haliyle
olmak üzere 2 (iki) adet gönderilmelidir.
B) Toprak Örnekleri, Atıkçamur vb.
 2 (iki) kg civarında ve naylon torbada gönderilmelidir.
2. İş Bitimi:
A) Kaplıca çamurları 25 –30 gün içinde
B) İstenilen parametre sayısına ve çeşidine göre değişmekle birlikte 10 – 12 gün
PELOİD MİKROBİYOLOJİSİ ANALİZLERİ
Mikrobiyolojik Analiz
Peloid Analiz için:
 Yetkili elemanlar tarafından steril kahverengi şişelere / kavanoz usulne göre örnekler alınır. Her iki örnek cinsi için en
az 250 g-mL numune gönderilmelidir.
 Örnekler alınıp ağızları kapatıldıktan sonra gerekli form doldurulup, en geç 8 saatte laboratuvara gönderilir. Soğuk
zincirde numuneler 24 saate kadar laboratuvara ulaştırılabilir.
 Her iki örnek için analiz süresi ortalama 4 – 5 gündür.
76
d) Toksikolojik Araştırmalara Yönelik Analizler
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (312) 565 53 21
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
e-posta: şehir [email protected] veya şehir [email protected]
77
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
Kimyasal Maddeler Analizi
SUT /THSK
KODU
160.300
160.301
YÖNTEM/METOT
PARAMETRE
Aromatik Amin Tayini 2Naftilamin. 2.4.5-Trimetilanilin.
2.4-Ksilidin. 2.6-Ksilidin. 2Amino-4-Nitrotoluen. 2Metoksi-5-etilanilin. 3.3'Diklorbenzidin. 3.3'-Dimetil.
4.4'-Diaminodifenilmetan. 3.3'Dimetilbenzidin. 4.4'Diaminodifenilmetan. 4.4'Metilen- Bis- (2-Kloradilin).
4.4'-Oksidianilin. 4.4'Tiodianilin. 4-Metil-1.3Fenilendiamin. Benzidin. oAminoazotoluen.o-Anisidin. oToluidin. p-Aminoazobenzen.
p-Aminobifenil. p-Kloroanilin. pMetoksi-M-Fenilendiamin pKlor-o-Toluıdın
Ftalat Analizleri Phthalic acid,
bis- iso-nonyl ester; Phthalic
acid, bis-2 ethylhexyl ester;
Phthalic acid, bis- 1-octyl ester;
Phthalic acid, bis- isodecyl ester;
Phthalic acid, benzylbutyl ester;
Phthalic acid, bis-butyl ester;(Her
bir parametre için)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
LC-MS/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
750
LC-MS/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
100
160.302
Bisfenol A analizi
LC-MS/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Temsil eden
numuneden 3 Adet
5 gün
300
160.303
Nitrozamin Analizleri, NNitrosodietilamin,
N-Nitrosopiperidin, NNitrosomorfin,
N-Nitrosoprolidin, NNitrosodipropilamin,
N-Nitroso dibutilamin,(Her bir
parametre için)
LC-MS/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram
5 gün
100
160.305
Atomik Absobsiyon ile Tayin
(her bir element için)
3 gün
55
160.306
İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle
Spektrometresi (ICP-MS) ile
Tayin (her bir element için)
3 gün
55
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
ICP-MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
Örnek Hazırlama
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
160.312
Mikrodalga yakma sistemi ile
örnek hazırlama
2 gün
70
160.313
Gıda, su, klınık ve tüketici
ürünlerinde toksikolojik analiz
için örnek hazırlama
2 gün
100
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
Ultraviole Spektrofotometre Analizleri
SUT /THSK
KODU
160.314
160.315
160.316
YÖNTEM/METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
Spektrofotometrik Yöntemle
Kantitatif Analiz
Tarama ve Spekturum Alma
Test stick ile yapılan analiz
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
50
50
25
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
A) Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde Analiz
SUT /THSK
KODU
160.401
160.402
160.403
160.405
160.406
160.407
160.408
ANALİZLER
Herbisitler;
Atrazin, Dichlobenil, Simazin,
Trifluralin.
Karbamatlar;
Carbofuran, Methomyl,
Carbosulfan, Carbaryl
Organoklorlular;
Aldrin,
Alfa-Endosulfan, BetaEndosulfan, Dieldrin,
Endosulfan Sulfate, Endrin,
Heptachlor, Heptachlor- endo –
epoxide, Heptachlor- exo –
epoxide, Heptachlorobenzene
Lindane, Quintozene(PCNB)
2,4’-DDD,2,4’-DDE, 4,4’-DDD,
4,4’-DDT
Tiyadizenler:
Buprofezin
Rodentisitler;
Warfarin,
Bromodiolon, Diphacinone.
Akarisitler;
Amitraz, Bromopropylate,
Dinobuton, Mephosfolan,
Tetradifon, Tetrasul.
Organofosforlular;
Azinfos-etil, Azinfos-metil,
Chlorpyriphos –Ethyl,
Chlorpyrifos-Methyl,
Demeton-S,Demeton-S-methyl,
Diazinon, Dichlorvos,
Dimethoate, Ethion,
Ethoprophos, Etrimfos,
Fenitrothion,
Fenthion, Formothion,
Heptenophos, Malathion,
Methacrifos, Methamidophos,
Methidation, Mevinphos,
Parathion-ethyl, Parathionmethyl, Phenamiphos,
Phorate, Phosalone, Phosmet,
Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos
Methyl, Profenofos,
Pyridaphenthion, Triazophos,
Temephos, Thiometon,
Quinalphos
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS /LC-MSMS / AOAC Katı 100g
2007.1
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS / AOAC 2007.1
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS / AOAC 2007.1
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS /LC-MSMS / AOAC Katı 100g
2007.1
Sıvı 200g
5gün
65
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
YÖNTEM/METOT
GC-MS / AOAC 2007.1
GC-MS / AOAC 2007.1
MİKTAR
GC-MS / AOAC 2007.1
79
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
A) Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde Analiz
SUT /THSK
KODU
160.409
160.410
160.411
ANALİZLER
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS / AOAC 2007.1
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS / AOAC 2007.1
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
3 mL kan, 10 mL
idrar
3 mL kan, 10 mL
idrar
3 mL kan (EDTA'
lı tüpte), 10 mL
idrar
3 mL kan, 10 mL
idrar
3 mL kan (EDTA'
lı tüpte), 10 mL
idrar
3 mL kan (EDTA'
lı tüpte), 10 mL
idrar
3 mL kan, 10 mL
idrar
3 mL kan, 10 mL
idrar
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
YÖNTEM/METOT
Fungusitler;
Vinclozolin, Triadimenol,
Tolclofos Methyl, Tecnazene,
Pyrazophos,
Procymidone, Penconazole,
Metalaxyl, Iprodione,
Captan.
Piretroitler;
Cyfluthrin/ beta-cyfluthrin,
Cypermethrin, Cyphenothrin,
Deltamethrin, Fenpropathrin,
Tetramethrin, Lambda
Cyhalothrin, Permethrin,
Fenvalerate.
GC-MS / AOAC 2007.1
Repellentler;
DEET (N,N-Diethyl toluamide)
MİKTAR
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
B) Biyolojik Materyalde İnorganik Toksik Madde Analizleri
SUT /THSK
KODU
ANALİZLER
YÖNTEM/METOT
ICP-MS
MİKTAR
900.511
Arsenik
900.600
Bakır
900.871
Civa
900.950
Çinko
902.221
Krom
902.231
Kurşun
902.720
Nikel
903.420
Selenyum
170.513
Lityum
3 ml kan
3 gün
***
911.440
Atomik Abs. Cihazı ile yap.
Tetkik
5 mL kan, 10 mL
idrar
3 gün
***
170.500
Saç ve tırnakta ağır metal analizi
(Her bir parametre için)
3 gün
55
170.501
Kadmiyum
3 gün
55
170.502
Kobalt
3 gün
55
0.25 gram saç
(enseden), 0.1
gram tırnak
3 mL kan (EDTA'
lı tüpte), 10 mL
idrar
3 mL kan (EDTA'
lı tüpte), 10 mL
idrar
80
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
B) Biyolojik Materyalde İnorganik Toksik Madde Analizleri
SUT /THSK
KODU
ANALİZLER
YÖNTEM/METOT
MİKTAR
3 mL kan (EDTA'
lı tüpte), 10 mL
idrar
3 mL kan, 10 mL
idrar
170.503
Mangan
170.504
Molibden
170.505
Organik Toksik Madde
Analizleri
Kanda alkol türleri tayini
(8 parametre)
GC-Head Space
4 mL kan, EDTA'lı
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
3 gün
55
3 gün
55
6 saat
200
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
C) Biyolojik Materyalde İlaç Düzeyi Analizleri
SUT /THSK
KODU
170.506
170.507
170.508
170.509
911.350
ANALİZLER
Trisiklik antidepressan grubu
tayini (Cedia)
Barbitürat Grubu Tayini (Cedia)
Benzodiazepin grubu Tayini
(Cedia)
Parasetamol (Asetaminofen)
Tayini (Cedia)
Kolinesteraz Düzeyi
YÖNTEM
MİKTAR
ELİSA
5 mL kan
1 saat
40
ELİSA
5 mL kan
1 saat
40
ELİSA
5 mL kan
1 saat
40
ELİSA
5 mL kan
1 saat
40
Spekrofotometrik
5 mL kan
1 saat
***
*** 2016 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) yayınlanıncaya kadar 2015 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
TOKSİKOLOJİK ANALİZLERE AİT ÖRNEK ALMA - GÖNDERME KOŞULLARI ve
ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR

Numuneler, numune ile etkileşime geçmeyecek sızdırmaz, temiz bir kapta gönderilmelidir. Numune ile ilgili detay bilginin
(nereden, nasıl alındığı, biliniyorsa özelliği, hikâyesi) verilmelidir.

Orijinal ürün analizlerinde farklı seri veya parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak değerlendirilip ücretlendirilir.

Orijinal ambalajında gelmesi istenilen numuneler yırtık, delik, açık kabul edilmeyecektir.

Gelen numune torbada ise torbanın delik, yırtık, açık ve içindeki numuneye zarar verecek kadar kirli olması durumunda
numune kabul edilmeyecektir.

Mühürlü olarak gelen numunelerde, üzerindeki mühür ile oynanmış veya mühür bozulmuş ise numuneler kabul
edilmeyecektir.

Klinik numuneler için soğuk zincir şartları altında gönderilecektir. Soğuk zincir şartları bozulmuş numuneler kabul
edilmeyecektir.

Numuneler dökülme veya sızıntıya sebep olmayacak şekilde gönderilmelidir.
81
e) Biyosidal Ürünlere Yönelik Analizler
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 51 76
Faks No: (0312) 565 51 71
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir [email protected] veya şehir [email protected]
82
BİYOSİDAL ÜRÜNLER FİZİKSEL /KİMYASAL/KISAVE UZUN SÜRELİ STABİLİTE ANALİZLERİ
*Orijinal /Orijinal Benzeri Ambalaj Ruhsata Esas 12 Adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg ) Kontrol 2 adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg )
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
*
1-2 gün
350
*
3 gün
65
*
3 gün
65
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
170.600
Biyosidal ürün kapsamında
numune ön hazırlık işlemi
170.601
Yüksek Basınçlı Sıvı
Kromatografisi (HPLC) ile
170.602
Gaz Kromatografi (GC) ile
170.603
GC ve HPLC Cihazlarında
CIPAC/4105/R- USPformülasyondaki ilave her
Laboratuvarca Geliştirilmiş
yardımcı, aktif madde analizi için Metodlar
*
1-2 gün
65
170.604
Gaz Kromatografi Kütle Spekt.
(GC-MS) ile tayin
CIPAC - USP Laboratuvarca Geliştirilmiş
Metodlar
*
1 gün
65
170.605
Likit Kromotografi Kütle
Spektrofotometre (LC-MS) ile
analiz
CIPAC/4105/R- USPLaboratuvarca Geliştirilmiş
Metodlar
*
5 gün
65
170.606
Spektrofotometre ile Miktar
Analizi
Spectrofotometre (UV/VIS) *
USP
3 gün
50
170.607
Kolon Kromotografi ile Yapılan
Analiz
Kolon kromotografi
*
7 gün
75
170.608
Stabilite şartlarının oluşturulması WHOPES - USP-ICH ve
(3 aya kadar)
Geliştirilmiş Metodlar
*
3 aya
kadar
350
170.609
Stabilite şartlarının oluşturulması WHOPES - USP-ICH ve
(6 aya kadar)
Geliştirilmiş Metodlar
*
6 aya
kadar
540
170.610
Stabilite şartlarının oluşturulması WHOPES - USP-ICH ve
(12 aya kadar)
Geliştirilmiş Metodlar
*
12 aya
kadar
720
170.611
Stabilite şartlarının oluşturulması WHOPES - USP-ICH ve
(24aya kadar)
Geliştirilmiş Metodlar
*
24aya
kadar
1.080
170.612
Stabilite şartlarının oluşturulması WHOPES - USP-ICH ve
(30 ay ve üzeri)
Geliştirilmiş Metodlar
*
30 ay ve
üzerine
kadar
1.250
170.613
Yoğunluk
*
1 gün
50
170.614
Viskozimetre
*
1 gün
50
170.615
Parlama noktası tayini
*
1-3
60
170.616
Tanecik Boyutu Ölçümü
*
1-3
80
*
1-5
50
*
1 gün
15
CIPAC/4105/R- Who /
SRoF/1 - USP Laboratuvarca Geliştirilmiş
Metodlar
CIPAC/4105/R -USPLaboratuvarca Geliştirilmiş
Metodlar
OECD U Tüpü(Anton Paar
Cihazı ile)
CIPAC MT 22 OECD 114
ABA 4 PETROTEST Cihaz
ile
CIPAC MT 170/CIPAC MT
187/OECD 110
CIPAC MT 185
(ıslak)/CIPAC MT 59.1
(kuru)/CIPAC MT 59.2
(kuru)/CIPAC MT 170
CIPAC MT 31(WTW Cihazi
ile)
170.617
Elek Testi
170.618
PH
170.619
Kırılma indisi
Refraktometre
*
1 gün
15
170.620
Renk ve/veya görünüm
Görsel
*
1 gün
5
170.621
Polihekzadin vb.
Gravimetrik
*
1 gün
35
170.622
Povidon iyod vb.
Titrimetrik
*
1 gün
35
BİYOSİDAL ÜRÜNLER FİZİKSEL /KİMYASAL/KISAVE UZUN SÜRELİ STABİLİTE ANALİZLERİ
*Orijinal /Orijinal Benzeri Ambalaj Ruhsata Esas 12 Adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg ) Kontrol 2 adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg )
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
*
1 gün
15
*
1 gün
15
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
170.623
Boyut Ortalama, aerosol itici gaz
yüzdesi, Ağırlık, Hacim ve diğer
benzer ölçek kontrolleri
Boyut Ortalama, aerosol itici
gaz yüzdesi, Ağırlık, Hacim
ve diğer benzer ölçek
kontrolleri
170.624
Ortalama tablet ağırlığı
Gravimetrik
Kalıcı Köpüklenme Soğuk Test,
Emülsiyon Stabilitesi,
Süspansiyon Kabiliyeti,
Süspansiyon Dispersiyonu,
Süspansiyon Yeteneği, vb./
(Her bir parametre için)
CIPAC MT 47.1/CIPAC MT
39.1/CIPAC MT 36.1/CIPAC
MT 36.2/CIPAC MT
36.3/CIPAC MT 173/ CIPAC
MT 15.1/CIPAC MT
16.1/CIPAC MT 168 /CIPAC
MT 177/CIPAC MT
*
15.1/CIPAC MT 184/CIPAC
MT 148/CIPAC MT
148.1/CIPAC MT
148/CIPAC MT 168/CIPAC
MT 160/CIPAC MT
161/v.b.
170.625
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
50
BİYOSİDAL ÜRÜNLER BİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ
(Orijinal / Orijinal Benzeri Ambalaj)
SUT /THSK
KODU
170.626
PARAMETRE
Fare Testi
YÖNTEM/METOT
Rodentisit Metodu
(Yemleme)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
5 kg (yemleme)
170.627
Hamamböceği Testi
Peet-Grady Metodu Rezidüel
Uygulama metodu Ebeling
Testi Metodu
5L/ 1Kg
170.628
Karasinek Testi
Peet-Grady Metodu Rezidüel
Uygulama metodu Larva
Metodu
5 L / 1 Kg
Biyolojik etiket İnceleme
WHO/CDS/NTD/WHOPES/
GCDPP2006.1
WHO/CTD/WHOPES 97.2,
Ürün Etiket Kontrolu
1 Numune Etiketi
170.629
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
20 Gün
(yemleme
)
400
24-48-72
saat (peetgrady /
rezidüel
metod) 120 Gün
(ebeling
metod)
24 saat
(peetgrady /
rezidüel
metod)
20 Gün
(larva
metod)
3 gün
350
350
200
NOT: Analiz ücretleri bir popülasyonla yapılan biyolojik etkinlik denemeleri içindir. İkinci popülasyonla yapılacak biyolojik
etkinlik denemelerinde’de tablodaki analiz ücretleri geçerli olup, toplamfiyata ilave edilecektir.
84
BİYOSİDAL ÜRÜNLER MİKROBİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
170.630
Dezenfektanların ve
antiseptiklerin bakteriyolojik
yönden etkinlik testleri
TS EN 13727
TS EN 1276
TS EN 1656
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
4 hafta
800
170.631
Dezenfektanların ve
antiseptiklerin bakteriyolojik
yönden etkinlik testlerinde 3’ün
üzerindeki her bir suş için
TS EN 13727
TS EN 1276
TS EN 1656
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
2 hafta
300
Dezenfektanların ve
antiseptiklerin mayalar yönünden
etkinlik testi
Dezenfektanların ve
antiseptiklerin küfler yönünden
etkinlik testi
TS EN 13624
TS EN 1650
TS EN 1657
TS EN 13624
TS EN 1650
TS EN 1657
4 hafta
300
4 hafta
500
Dezenfektanlar ve antiseptiklerin
sporidal etkinlik testi
TS 6776 EN 13704
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
4 hafta
300
170.632
170.633
170.634
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
BİYOSİDAL ÜRÜNLERE YÖNELİK DİĞER HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
ÜCRETİ ( )
170.650
Biyosidal Ürünler dosya tetkiki, bilimsel görüş, teknik şartname
incelenmesi ve Mahkemeye Esas Dosya Tetkiki
200
170.651
Biyosidal Ürün Analizleri Danışmanlık Hizmetleri ( 1gün)
250
170.652
Biyosidal Ürün Analizleri Eğitimi
(THSK dışından gelen / Kişi Başı - 1 gün)*
200
*Eğitim sonunda Sertifika verilmemektedir. Katılım Belgesi verilmektedir.
BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİNİ GERÇEKLEŞTİREN LABORATUVARLARIN
ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALARI
BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİ İÇİN GÖNDERİLECEK NUMUNELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Numuneler, orijinal ambalajında veya orijinal benzeri bir ambalajda olmalıdır.
2. Resmi olarak gelen numuneler etiketli, mühürlü ve tutanaklı olmalıdır.
3. Biyosidal Ürünlerin Ruhsat analiz başvurularında , Başvuru Formunda yer alan gerekli ürün analizleri için belgelerin tümü
olmalıdır.
4. Biyosidal ürünlerin etkin, yardımcı, saf ve safsızlık maddelerinin analiz sertifikaları olmalıdır.
5. Bitmiş ürün için gönderilen seriye ait analiz sertifikası, analize ait kramatogramlar, spektrumlar olmalıdır.
6. Bitmiş ürüne ait valide metot olmalıdır.
7. Ek numune istemi halinde yeni gönderilen numunelerin seri, imal tarihi ve son kullanma tarihi aynı olmalıdır.
8. Laboratuvar gerekli gördüğünde biyolojik etkinlik deneme yöntemleri/ mikrobiyolojik etkinlik deneme yöntemleri ve deneme
raporları ile biyolojik etkinlik/ mikrobiyolojik etkinlik hakkında bilgi ve belgeleri isteyebilecektir.
9. Kurumumuz Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca onaylı etiket örneği olmalıdır.
10. Ruhsat amaçlı gönderilen analizi yapılacak numuneler, referans standart madde (üretici firmadan temin edilen ve analiz
sertifikası ile birlikte) ile birlikte gelecek olup, kalan std madde analiz sonrası iade edilecektir.
11. Numunedeki aktif madde tayininin süresi; numunenin analize alındığı gün başlar ve numunedeki aktif madde sayısına bağlı
olarak değişebilir. Analiz süreleri “tabloda verilen analiz süreleri” dir. Bu sürelere raporlama süreleri dâhil değildir. Numune
yoğunluğu, Personel eksikliği, Cihaz arızası vb. durumlarda analiz süreleri ve raporlama süreleri değişebilir ve ek süreler ilave
edilebilir.
12. Ürünün biyolojik etkinlik deneme ve etiket inceleme süresi/ mikrobiyolojik etkinlik deneme süresi ürünün denemeye ve
incelenmeye alındığı gün başlar. Analiz süreleri “tabloda verilen analiz süreleri” dir. Bu sürelere raporlama süreleri dâhil
85
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
değildir. Numune yoğunluğu, Personel eksikliği, Cihaz arızası vb. durumlarda analiz süreleri ve raporlama süreleri değişebilir ve
ek süreler ilave edilebilir.
Teknik madde miktar tayini içinde, tabloda belirtilen analiz ücretleri alınır.
Fiziksel testleri çalışılarak test sonuçları uygun bulunan ürünlerin;kimyasal analiz, biyolojik etkinlik deneme ve/veya biyolojik
etiket incelemesi ve mikrobiyolojik etkinlik denemeleri yapılır. Fiziksel test sonuçlarının uygun olmaması halinde ürün uygunsuz
olarak kabul edilir ve kimyasal analiz, biyolojik etkinlik deneme ve/veya biyolojik etiket incelemesi ve mikrobiyolojik etkinlik
denemeleri yapılmaz.
Özel amaçlı gelen numuneler; laboratuvara numune bilgilerini içeren analiz talep formu ile getirilmelidir.
Özel amaçlı gelen numunelerde müşteri; numunede yapılması gerekli analizler konusunda bilgi sahibi değilse üründe yapılacak
analizleri ve yöntemlerini ilgili laboratuvar sorumlusu belirleyecektir.
Numuneler laboratuvara numune kabul birimince verilen barkod numaralı ve numune teslim formu ile birlikte getirilmelidir.
Barkod numarası, numunenin üzerine etiket bilgilerinin okunmasını engellemeyecek şekilde farklı bir yere yapıştırılmalıdır.
Kontrol amaçlı ve özel amaçlı gelen ürünler numune iade formu ve analiz sonuç raporları ile birlikte iade edilir.
Ruhsata esas analiz için gelen ürünler; numune iade formu ve analiz sonuç raporları ile birlikte iade edilir.
Analiz ücreti belirtilmemiş ürün analizlerinde listede belirtilenler içinde kendisine en yakın olanın ücreti alınır.
Analiz istemi ile ilgili başvurularda; alınacak analiz ücreti ürünün fiziko kimyasal analizleri, kısa ve uzun süreli stabilite testi,
biyolojik etkinlik deneme, mikrobiyolojik etkinlik testi ve/veya etiket inceleme parametrelerinden oluşur. Biyolojik Etkinlik
Laboratuvarında PGD / Adli Soruşturma / Satın Alma / Şikâyet amaçlı gelen ürünlerde (ruhsatlı olanlarda) yalnızca etiket
incelemesi yapılır. Talep doğrultusunda etkinlik denemesi yapılmaktadır.
Ürün analizlerinde farklı seri ya da parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak değerlendirilir ve ücretlendirilir.
Teknik şartname ve dosya inceleme ile ilgili yapılacak değerlendirmeler ilgili kod ile belirlenir
Biyosidal ürünler Spesifikasyonu verilmeyen özel analizlerin ücretlendirmesi çalışma tekrarı (ön hazırlık, stabilite şartları nın
oluşturulması ve ürünün özelliğine göre belirlenen parametre) ile çarpılarak belirlenir.
Biyosidal ürün analizlerinde kısa ve uzun stabilite çalışmaları talep doğrultusunda üç farklı seri üzerinden çalışmalar
yürütülebilecektir.
Analizlerin yapılabilmesi için analiz bedelinin yatırılarak dekontun laboratuvara teslim edilmiş / gönderilmiş olması
gerekmektedir. PGD ve Adli Soruşturma kapsamında gelen numunlerin analiz ücretleri ilgili kuruma mahsup edilecektir.
Numune ile ilgili ücret ibrazı ve diğer eksiklikler 30 iş günü içerisinde yerine getirilmediği takdirde numune iade edilir.
Laboratuvar gerekli gördüğünde özel (yeni bir analiz) analiz talebinde bulunan müşterilerden o analizle ilgili standart, me tod,
gerekli ekipman vb. talebinde bulunabilir.
Numunelerin analize alınabilmesi için ilgili ücret ibrazının ve numuneye ait istemlerin (onaylı etiket örneği, spesifikasyon, vb.
tüm numuneye ait istemler ) tamamlanmasını takiben analiz süreci başlar.
86
f) Enstrümental Analizler
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
Faks No: (0312) 565 51 71
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir [email protected] veya şehir [email protected]
87
ENSTRÜMENTAL ANALİZLER
KULLANILAN CİHAZ VE YÖNTEME GÖRE ORTAK ANALİZ ÜCRETLERİ
Bu fiyat tarife kitapçığı içerisinde yer almayan analiz taleplerinin fiyatları için, yöntem ve kullanılan cihazın özelliklerine göre
aşağıda belirtilen ücretler dikkate alınacaktır. (FARMASÖTİK ÜRÜNLER DIŞINDA)
Fiziksel Kontroller
SUT /THSK
KODU
170.700
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
Her bir parametre için Fiziksel
Konrol
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
5
ENSTRÜMENTAL ANALİZLER
KULLANILAN CİHAZ VE YÖNTEME GÖRE ORTAK ANALİZ ÜCRETLERİ
Bu fiyat tarife kitapçığı içerisinde yer almayan analiz taleplerinin fiyatları için, yöntem ve kullanılan cihazın özelliklerine göre
aşağıda belirtilen ücretler dikkate alınacaktır. (FARMASÖTİK ÜRÜNLER DIŞINDA)
Kimyasal Kontrollar
SUT /THSK
KODU
170.701
170.702
170.703
170.704
170.705
170.706
170.707
170.708
170.709
170.710
170.711
170.712
170.713
170.714
170.715
170.716
PARAMETRE
Kalitatif Analizlerde;
Özel bölümlerde yer almayan
kimyasal analizlerde numune
başına her bir parametre için
kalitatif analizlerde
Kantitatif analizlerde;
Gravimetrik, Titrimetrik,
Ekstraksiyon, Distilasyon ve
benzeri yöntemle yapılan tayinler
Fotometrik Analizler (Her bir
parametre için)
pH metre, Refraktometre,
Mikroskopi ve Kondüktivimetre
vb. alet ölçümleri
Gaz Kromatografisi ile Tayinler
Yüksek Basınçlı Sıvı
Kromatografisi (HPLC) ile
yapılanlar
Gaz Kromatografi Kütle
Spektrometrisi (GC-MS) ile
yapılan tayinler
İyon Kromatografik tayinler
IR ve/ veya FTIRSpektrofotometrik tayinler
UV-Spektrofotometrik tayinler
Atomik Absorbsiyon
Spektrometresi (AAS), İndüktif
Eşleşmiş Plazma (ICP) ve
İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle
Spektrometresi (ICP-MS) ile
tayinler (Her bir element için)
Azot protein tayin cihazı ile
protein tayini
Mikrodalga ile yapılan işlem
(Herbir numune için)
GC MS MS ile yapılan analizler
Likit Kromatografi-Kütle
Spektrometresi (LC/MS)
LC MS MS ile yapılan analizler
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
15
35
20
15
65
65
65
65
150
50
55
70
70
65
65
65
g) Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarları
İletişim Bilgileri:
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
Faks No: (0312) 565 51 71
e-posta: [email protected]
SICAKLIK KALİBRASYONU
SUT /THSK
KODU
170.750
170.751
170.752
CİHAZ ADI
Sıcaklık kontrollü
hacimlerde sıcaklık
dağılımı tespiti (etüv,
inkübatör, sterilazatör,)
derin dondurucu)
Sıcaklık kontrollü
hacimlerde sıcaklık
dağılımı tespiti (etüv,
inkübatör, sterilazatör,)
derin dondurucu)
Sayısal göstergeli sıcaklık
ölçer
KALİBRASYON
KAPSAMI
(-80/+200) 0 C aralığında
9 noktadan (bölgeden)
ölçüm alınmaktadır.
(-80-+200) 0 C aralığında
Tek noktalı
( -80- +200) 0C (her bir
ölçüm noktasi için)
YÖNTEM /
METOD
DKD-R 5-7
TS EN 60068
3-5
TS EN 60068
3-11
DKD-R 5-7
TS EN 60068
3-5
TS EN 60068
3-11
KARŞILAŞTIR
MA YÖNTEMİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Bütün şartlar
sağlanmışsa
1 gün
200
Bütün şartlar
sağlanmışsa
1 gün
100
Bütün şartlar
sağlanmışsa
1 gün
50
HACİM KALİBRASYONU
SUT /THSK
KODU
CİHAZ ADI
KALİBRASYON
KAPSAMI
YÖNTEM /
METOD
170.754
Tek işaretli pipetler
0,5 mL - 100 mL
Gravimetrik
170.755
Taksimatlı pipetler
0,1 mL – 25 mL
Gravimetrik
170.756
Büretler
1 mL – 100 mL
Gravimetrik
170.757
Ölçülü silindirler
5 mL – 50 mL
Gravimetrik
170.758
Balon jojeler
1 mL – 100 mL
Gravimetrik
170.759
Pistonlu pipet
1 µL ≤V ≤10 mL
Gravimetrik
170.760
Pistonlu büret
1 mL ≤V ≤100 mL
Gravimetrik
170.761
Dispenser
1 mL ≤V ≤100 mL
Gravimetrik
170.765
Piknometre
1mL – 50mL
Gravimetrik
ANALİZ
SÜRESİ
Bütün şartlar
sağlanmışsa
2 gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa
2 gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa
2 gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa
2 gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa
2 gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa
2 gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa
2 gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa
2 gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa
2 gün
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
75
100
100
100
75
150
150
150
75
TERAZİ KALİBRASYONU
SUT /THSK
KODU
170.762
CİHAZ ADI
Terazi
KALİBRASYON
KAPSAMI
YÖNTEM /
METOD
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1mg -500g →E2 ve 1mg-10
kg→F1 sınıfı kütle seti
kullanılarak
EURAMET/cg18/v.03
Bütün şartlar
sağlanmışsa
1 gün
100
KÜTLE KALİBRASYONU
SUT /THSK
KODU
CİHAZ ADI
170.763
E2 Sınıfı kütle
kalibrasyonu
170.764
F Sınıfı kütle
kalibrasyonu
KALİBRASYON KAPSAMI
(1mg-200g) E2 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
(1mg-200g) F1 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
(1mg-200g) F2 sınıfı ağırlık
/ağırlık setleri
YÖNTEM /
METOD
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
OIML R 111- 1
Bütün şartlar
sağlanmışsa
2 gün
150*
OIML R 111- 1
Bütün şartlar
sağlanmışsa
2 gün
(1mg-200g) M1 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
M Sınıfı kütle
kalibrasyonu
170.766
(100mg-200g) M2 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
80*
80*
75*
OIML R 111- 1
(1g-200g)M3 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
Bütün şartlar
sağlanmışsa
2 gün
75*
75*
(*) Kütle Başına
KALİBRASYON SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ
SUT /THSK
KODU
KONUSU
BİRİM FİYAT ( )
170.767
Birden fazla sertifika talebi
10*
170.768
Yeniden sertifika düzenlenmesi (kaybolma, yırtılma vb.)
50*
(*) TL/Adet
EĞİTİM
THSK
KODU
KATILIM BELGESİ DÜZENLENMESİNE ESAS KONU
BİRİM FİYAT ( )
170.769
Genel Metroloji (1 Kişi/Gün)
500
170.770
Kalibrasyon (1 Kişi/Gün)
500
170.771
Ölçüm Belirsizliği * (1 Kişi/Gün)
1.000
170.772
Kalibrasyon Uygulama ** (1 Kişi/Gün) (Kütle, Terazi, Hacim, Sıcaklık)
1.000
170.773
TS EN ISO/IEC17025 Temel Eğitimi** (1 Kişi/Gün)
1.000
170.774
LAK
500
170.775
Kalibrasyon Sertifikası Değerlendirme Eğitimi (1gün)
500
*: 2 gün, ** : 4 gün
Not: Müşteri tarafından istenen ilave kalibrasyon noktalarına yapılacak işlemlerde fiyat %50 artışla ücretlendirilir.
METROLOJİ VE KALİBRASYON LABORATUVARLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Halk Sağlığı Laboratuvarlarında bulunan Sayısal Göstergeli Termometre,Sıcaklık Kontrollü hacim, Terazi Pistonlu pipet, Kütle seti
ve cam vb. malzemelerin kalibrasyon hizmetleri; Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kalibrasyon
Laboratuvarlarında yapılabilecek olup tabloda yer alan fiyatlar %50 indirimli uygulanacaktır. (Sertifika ve eğitim hizmetleri
dahil)
91
h) Ulusal Zehir Danışma Merkezi
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
İletişim Bilgileri: 114 Fax: 0 (312) 565 52 46
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
92
ANTİDOTLAR
SUT / THSK
KODU
190.000
190.001
190.002
190.003
190.004
190.005
ANTİDOT TİCARİ
ADI
ANTİDOT ETKEN MADDE
ADI
4-metil pirazol (Fomepizol
sulfat)
4-metil pirazol (Fomepizol
Fomepizol
sulfat)
BOtulismus Polivalan
Baby big
Antiserum (A-B)
Botulismus Polivalan
Botilismus antitoxin
Antiserum (A-B-E)
Botulismus Polivalan
B.A.T.
Antiserum (A-B-C-D-E-F-G)
Calcium ededate sodium Calcium Ededate Sodium
Antizol
190.006
Kelocyanor
Di cobalt EDTA
190.007
Digifab
Digoksin Immün Fab
ANTİDOT
MÜSTAHZAR
ŞEKLİ
ANTİDOT
AMBALAJ BİLGİ
ANTİDOT
FİYAT* ( )
1.5 gr/1.5 ml vial Vial
*
100 mg /5 ampul
/ 20 ml
Ampul
*
Vial
*
250 ml Şişe
Şişe
*
50 mş Şişe
Şişe
*
10 ampul/10ml
Ampul
*
Ampul
*
Vial
*
Ampul
*
Kapsül
*
Ampul
*
Tablet
*
Tablet
*
Şişe
*
300 mg/ 6
ampul/20 ml
40mg/1 flakon
190.008
B.A.L
Butacaine-Dimercaprol
190.009
Dimaval 100mg
DMPS (kapsül)
190.010
Dimaval ampul
DMPS (ampul)
190.011
Metalcaptase 150 mg
D-penisilamin
190.012
Metalcaptase 300 mg
D-penisilamin
190.013
%10 etil alkol
Etil Alkol
200mg/2ml/ 12
ampul
100 mg / 20
tablet
250 mg /5 ml/ 5
ampul
150 mg / 100
tablet
300 mg/ 100
tablet
500 ml/şişe
190.014
Cyanokit 5 gr
Hydroxocobalamin
5 gr/200 ml/şişe
Vial
*
190.015
%1 metilen mavisi
Metilen Mavisi
Flakon
*
190.016
Anticholium
Physostigmine
Ampul
*
190.017
Legalon-sıl
Silibinin
Vial
*
190.018
Succicaptal
Succimer (DMSA)
Kapsül
*
190.019
Fomepizol
10ml / flakon
2 mg /5 ml / 5
ampul
350 mg/4 flakon
200 mg / 15
kapsül
100 mg /5 ampul
/ 20 ml
Ampul
*
190.020
Baby big
Vial
*
190.021
Botilismus antitoxin
Şişe
*
4-metil pirazol (Fomepizol
sulfat)
BOtulismus Polivalan
Antiserum (A-B)
Botulismus Polivalan
Antiserum (A-B-E)
*Fiyatlar alış fiyatı üzerine % 5 eklenerek tespit edilecektir.
93
250 ml Şişe
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM ve AR-GE
LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLER VE FİYAT
TARİFELERİ
İlgili Bölüm:
Biyolojik Ürün Üretim ve Ar-Ge Daire Başkanlığı
İlgili Laboratuvarlar:
a) Vücut Dışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve
Kitler)
b) Bağışıklık Serum Üretim Laboratuvarları
c) Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarları
94
a)
Vücut Dışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları
(Diagnostik Antijen, Antiserum ve Kitler)
İletişim Bilgileri:
Tel No: (0312) 565 54 66 - 67 – 69- 70-71
Faks No: (0312) 565 54 68
e-mail: [email protected]
Adres: Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok 5. Kat Sıhhiye/ANKARA
Hesap No: Türkiye Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi
TR26 0001 2009 3960 0005 0000 46
95
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİJENLER
Brucella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730170
1110
8699255730187
8699255730194
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
5 mL
70
1121
Brucella Rose-Bengal Lam antijeni 100
Testlik
Brucella abortus
100 mL
65
1122
Brucella melitensis
100 mL
65
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİJENLER
Gruber Widal-Boyasız Tüp Aglutinasyon Antijenleri
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
8699255730019
1011
Salmonella typhi O
100 mL
65
8699255730026
1012
Salmonella typhi H
100 mL
65
8699255730033
1013
Salmonella paratyphi AO
100 mL
65
8699255730040
1014
Salmonella paratyphi AH
100 mL
65
8699255730057
1015
Salmonella paratyphi BO
100 mL
65
8699255730064
1016
Salmonella paratyphi BH
100 mL
65
8699255730071
1017
Salmonella paratyphi CO
100 mL
65
8699255730088
1018
Salmonella paratyphi CH
100 mL
65
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİJENLER
Gruber Widal-Boyalı Lam Aglutinasyon Antijenleri
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
8699255730095
8699255730101
8699255730118
8699255730125
1021
1022
1023
1024
Salmonella typhi O
Salmonella typhi H
Salmonella paratyphi AO
Salmonella paratyphi AH
5 mL
5 mL
5 mL
5 mL
65
65
65
65
8699255730132
1025
Salmonella paratyphi BO
5 mL
65
8699255730149
1026
Salmonella paratyphi BH
5 mL
65
8699255730156
1027
Salmonella paratyphi CO
5 mL
65
8699255730163
1028
Salmonella paratyphi CH
5 mL
65
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
3 mL
125
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİSERUMLAR
Brucella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730385
2501
AÇIKLAMA
Brucella polivalan antiserumu
(Br. abortus. Br. suis. Br. melitensis)
96
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİSERUMLAR
Vibriocholerae
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730279
2011
8699255730286
8699255730293
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
Vibrio cholerae polivalan(V.ch. inaba. V.ch.
ogawa)
3 mL
125
2012
Vibrio cholerae inaba
3 mL
125
2015
Vibrio cholerae ogawa
3 mL
125
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİSERUMLAR
Salmonella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730415
3102
8699255730422
3103
8699255730439
3201
8699255730446
3202
8699255730453
3203
8699255730460
3204
8699255730477
3205
8699255730484
3206
8699255730491
3207
8699255730569
3500
AÇIKLAMA
Salmonella poli A (OMA)
(O Fak:1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 12. 19. 21. 46)
Salmonella poli B (OMB)
(O Fak: 6. 7. 8. 11. 13. 14. 20. 22. 23. 24)
Salmonella grup A
(Faktörler: 1. 2. 12)
Salmonella grup B
(Faktörler: 4. 5. 12)
Salmonella grup C-I
(Faktörler: 6. 7)
Salmonella grup C-II
(Faktörler: 6. 8)
Salmonella grup C-III
(Faktörler: 8. 20)
Salmonella grup D-I
(Faktörler: 1. 9. 12)
Salmonella grup D-II
(Faktörler: 9. 46)
Salmonella Vi
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİSERUMLAR
Salmonella H faktör antiserumları
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
8699255730576
3601
Salmonella antiserum a
3 mL
125
8699255730583
3602
Salmonella antiserum b
3 mL
125
8699255730590
3603
Salmonella antiserum c
3 mL
125
8699255730606
3604
Salmonella antiserum d
3 mL
125
8699255730613
3610
Salmonella antiserum i
3 mL
125
8699255730620
3611
Salmonella antiserum gm
3 mL
125
97
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİSERUMLAR
Shigella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730316
2101
8699255730323
2102
8699255730330
2201
8699255730347
2301
8699255730354
2302
8699255730361
2303
8699255730378
2401
AÇIKLAMA
Shigella dysenteriae-I
Grup A-I tip: 1-7
Shigella dysenteriae-II
Grup A-II tip: 8-10
Shigella flexneri
Grup B tip: 1-6
Shigella boydii-I
Grup C-I tip: 1-7
Shigella boydii-II
Grup C-II tip: 8-11
Shigella boydii-III
Grup C-III tip: 12-15
Shigella sonnei
Grup D
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
3 mL
125
BİR AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİJENLER
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİJENLER
Listeria
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
8699255730200
1231
Listeria monocytogenes 1/2b
100 mL
65
8699255730217
1232
Listeria monocytogenes 1/2c
100 mL
65
8699255730224
1233
Listeria monocytogenes 4b
100 mL
65
8699255730231
1234
Listeria monocytogenes 4c
100 mL
65
BİR AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİJENLER
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİJENLER
Proteus
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
8699255730248
8699255730255
8699255730262
1341
1342
1343
Proteus OXK
Proteus OX2
Proteus OX19
100 mL
100 mL
100 mL
65
65
65
İKİ AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİSERUMLAR
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİSERUMLAR
Brucella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730392
2502
8699255730408
2503
AÇIKLAMA
Brucella abortus monospesifik
A antiserum
Brucella melitensis monospesifik
M antiserum
98
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
3 mL
125
3 mL
125
İKİ AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİSERUMLAR
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİSERUMLAR
Brucella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730309
2015
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
3 mL
125
Vibrio cholerae0139
3-İKİ AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİSERUMLAR
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİSERUMLAR
Salmonella O faktör antiserumları
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730507
3301
8699255730514
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
Salmonella Faktör 2
3 mL
125
3302
Salmonella Faktör 4. 5
3 mL
125
8699255730521
3303
Salmonella Faktör 7
3 mL
125
8699255730538
3304
Salmonella Faktör 8
3 mL
125
8699255730545
3305
Salmonella Faktör 9
3 mL
125
8699255730552
3306
Salmonella Faktör 14
3 mL
125
ARAŞTIRMA AMAÇLI KULLANIM İÇİN ANTİSERUMLAR
Francisella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
8699255730644
5002
Francisella tularensis Antiserumu
8699255730651
5003
Francisella tularensis Real Time PCR Kiti
8699255730637
5001
Francisella tularensis Antijeni
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
3 mL
285
96 Testlik
4.375
10 mL
315
ÜRÜN İSTEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ürün istek yazılarında ürün bölüm kodu yazılması (karışıklığın önlenmesi için) gereklidir.

Ürün istek yazısı birime ulaştığında, ürün sabah saat 10.00 da kargo ile gönderilir, bu saati geçen kargolar ertesi güne kalır.

Ürün İl dışına kargo ile gönderilir; il içi birimde elden teslimat yapılır.

Ürünlerimizin tamamı kullanıma hazır olarak üretilmiştir.
Kurumumuz tarafından üretilen ürünler, Kamu İhale Kanunu 3. maddesinin (b) bendine göre, satınalma mevzuatına tabi
değildir. Diğer taraftan, KİK'in aynı maddelerine dayanılarak çıkarılan "Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı KİK Kapsamındaki
İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik" gereğince
Kurumlar karşılıklı protokol hazırlayarak mal ve hizmet alımı yapabileceklerdir.
99
b)
Bağışıklık Serum Üretim Laboratuvarları
İletişim Bilgileri:
- Serum Üretim ve Deney Hayvanları Ünitesi
Tel No: (0312) 399 28 71
e-mail: [email protected]
- Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (DARUM)
Tel No: (0312) 498 21 50 /(11 35)
SERUM - KAN, DENEY HAYVANI VE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ
İMMUN SERUMLAR (160.110)
MİKTAR/A
ĞIRLIK
SATIŞ ÜCRETİ ( )
Akrep Serumu
1 Ampul
100
150.03.01.11.02.60
Difteri Serumu 3000 IU
1 Ampul
30
150.03.01.11.02.60
Tetanoz Serumu 1500 IU
1 Ampul
30
THSK KOD
UBB KODLARI
170.800
150.03.01.11.02.59
170.801
170.802
AÇIKLAMA
SERUM - KAN, DENEY HAYVANI VE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ
NORMAL SERUM VE KAN
THSK KOD
UBB KODLARI
170.803
MİKTAR/A
ĞIRLIK
SATIŞ ÜCRETİ ( )
Normal At serumu
50 mL
50
AÇIKLAMA
170.804
150.09.03.11.01.77
Normal At Kanı
1 Ünite
100
170.806
150.09.03.11.01.79
Normal Koyun Kanı
1 Ünite
100
102
c)
Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarları
İletişim Bilgileri:
- Serum Üretim ve Deney Hayvanları Ünitesi
Tel No: (0312) 399 28 71
e-mail: [email protected]
- Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (DARUM)
Tel No: (0312) 498 21 50 /(11 35)
103
SERUM - KAN, DENEY HAYVANI VE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ
DENEY HAYVANLARI
MİKTAR/A
ĞIRLIK
SATIŞ ÜCRETİ ( )
14-22 gr
20
Konvansiyonel Kobay
250-450 gr
100
150.09.04.99.03
Konvansiyonel Rat
150-180 gr
50
150.09.04.99.04
Konvansiyonel Tavşan
1500- 3400
gr
90
AÇIKLAMA
THSK KOD
UBB KODLARI
170.807
150.09.04.99.01
Konvansiyonel Fare
170.808
150.09.04.99.02
170.809
170.810
104
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİAGNOSTİK ve MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERE AİT
BİLGİLER ve FİYAT TARİFELERİ
İlgili Bölümler:
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
İlgili Laboratuvarlar:
a) Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
b) Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
105
a)
Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
İletişim Bilgileri:
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir [email protected] veya şehir [email protected]
106
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
SUT /THSK
KODU
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Aynı gün
***
ABO + Rh tayini (forward
Gruplama)+ ABO reverse
gruplama
ABO + Rh tayini (forward
gruplama )
Alanin aminotransferaz
(ALT)
Landsteiner Yöntemi
Aynı gün
***
Fotometrik
Aynı gün
***
900.210
Albümin
Fotometrik
Aynı gün
***
900.250
Alfa- feto protein (AFP)
Kemilüminesans
Aynı gün
***
900.340
Alkalen fosfataz
Fotometrik
Aynı gün
***
906.860
Anti sentromer
IFA
1 hafta
***
906.500
Anti Gliadin lgG
1 hafta
***
906.530
Anti-HAV IgM
1 gün
***
906.560
Anti-HBc IgG
1 gün
***
906.580
Anti-HBc IgM
1 gün
***
906.600
Anti-HBe
1 gün
***
906.620
Anti-HBs
1 gün
***
906.640
Anti-HCV
1 gün
***
906670
Anti HIV
Kemiluminesans veya
benzeri
1 gün
***
907.460
Anti-HCV
CARD test
1 gün
***
110.017
Anti-LC 1
İmmunblotting
1 hafta
35
907.810
Liver kidney mikrozomal
antikor
IFA
1 hafta
***
906.790
Anti Pariyetal Antikor
(APA)
IFA
1 hafta
***
110.020
Anti-SLA/LP
İmmunblotting
1 hafta
35
906.880
Anti-tiroglobulin antikor
Kemilüminesans
Aynı gün
***
900.480
Anti-TPO
Kemilüminesans
Aynı gün
***
900.560
ASO
Lateks aglutinasyon
1 gün
***
900.570
ASO
Nefelometrik
1 gün
***
Fotometrik
Aynı gün
***
Kemilüminesans
Aynıgün
***
Fotometrik
Aynı gün
***
705.130
705.140
900.200
900.580
900.650
900.690
Aspartat transaminaz
(AST)
Beta-hCG /Total hCG
Bilirubin (total,
direkt)(herbiri için)
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
SUT /THSK
KODU
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1 gün
1 gün
***
***
900.780
900.790
C3c
C4
Nefelometrik
Nefelometrik
900.810
CA-125
Kemilüminesans
Aynı gün
***
900.820
CA-15-3
Kemilüminesans
Aynı gün
***
900.830
CA-19-9
Kemilüminesans
Aynı gün
***
900.890
CRP
Lateks
1 gün
***
900.900
CRP
Nefelometrik
1 gün
***
901.020
Demir (serum)
Fotometrik
Aynı gün
***
901.040
Demir bağlama kapasitesi
Fotometrik
Aynı gün
***
901.160
Estradiol
Kemilüminesans
Aynı gün
***
901.220
Ferritin
Kemilüminesans
Aynı gün
***
901.240
Folat
Kemilüminesans
Aynı gün
***
901.260
Fosfor (P)
Fotometrik
Aynı gün
***
901.280
FSH
Kemilüminesans
Aynı gün
***
905.930
Gaitada gizli kan aranması
Manuel
Aynı gün
***
901.330
Gaitada gizli kan aranması
Otomatik Cihazla
Aynı gün
***
Fotometrik
Aynı gün
***
Fotometrik
Cuma günü
***
HPLC
Aynı gün
***
Fotometrik
Aynı gün
***
Fotometrik
2 ay
***
901.390
901.460
901.450
901.500
901.520
110.054
Gamma glutamil transferaz
(GGT)
Glikozile hemoglobin (Hb
A1C)
Glikozile hemoglobin (Hb
A1C)
Glukoz
Glukoz Tolerans testi (Oral
veya Intravenöz)
Glukometrik Analitik
performans Değerlendirme
2.365
907.420
HBe Ag
Kemiluminesans veya
benzeri
***
907.450
HBs Ag
Kemiluminesans veya
benzeri
***
907.430
HBsAg
CARD test
***
907.440
ELISA
***
901.580
HBsAg
HIV Line İmmuno Blot
Assay (LİA)
HCV Line İmmuno Blot
Assay (LİA)
HDL kolesterol
Fotometrik
***
904.690
Hemoglobin elektroforezi
HPLC
***
901.620
Manuel
***
901.730
Hemogram
Hücre sayımı (vücut
sıvıları)
İdrar mikroskobisi
Manuel
***
901.750
İdrar tetkiki
Strip
***
901.760
İdrar tetkiki
Strip ile, otomatik
***
907.620
IgA
Nefelometrik
***
907.630
IgG
Nefelometrik
***
110.059
110.060
901.700
LİA
4 mL kan
140
LİA
4 mL kan
140
***
108
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
SUT /THSK
KODU
907.640
IgG indeksi (SSPE için
Kızamık veya HSV)
IgM
901.910
Kalsiyum (Ca)
901.720
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ELISA ve nefelometri
0,5 ml BOS ve 2 ml
serum
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
***
Nefelometrik
***
Fotometrik
***
Fotometrik
***
Duke Yöntemi
***
Kemilüminesans
***
902.090
Karsinoembriyonik antijen
(CEA)
Klor (Cl)
ISE
***
902.110
Kolesterol
Fotometrik
***
902.210
Fotometrik
***
Fotometrik
***
Fotometrik
***
Kemilüminesans
***
IFA
***
Manuel
***
Lee-White Yöntemi
***
Fotometrik
***
903.130
Kreatinin
Laktik Dehidrogenaz
(LDH)
LDL kolesterol
Lüteinleştiren hormon
(LH)
MPO ANCA
Periferik yayma (formül
lökosit)
Pıhtılaşma zamanı
Post prandial kan şekeri
(tokluk kan şekeri)
Potasyum
ISE
***
903.180
Progesteron
Kemilüminesans
***
903.210
Kemilüminesans
***
Kemilüminesans
***
903.290
Prolaktin
Prostat spesifik antijen
(PSA)
Protein (serum ve vucut
sıvıları, herbiri)
Protein ve albümin (ikisi
birlikte)
PSA (Serbest)/PSA
(Complex)
Pseudokolin esteraz
903.381
Romatoid faktör (RF)
Nefelometrik
***
907.970
Romatoid faktör (RF)
Lateks aglütinasyon
***
903.400
Sedimantasyon
Westergren Yöntemi
***
903.470
Serbest T3
Kemilüminesans
***
903.480
Serbest T4
Kemilüminesans
***
903.670
Sodyum (Na) (serum ve
vücut sıvılarında, herbiri)
ISE
***
903.890
Total lgE
Nefelometrik
***
903.910
Total T3 (TT3)
Kemilüminesans
***
903.920
Total T4 (TT4)
Kemilüminesans
***
903.990
Trigliserid
Fotometrik
***
904.030
TSH
Kemilüminesans
***
901.940
904.850
902.030
902.260
902.290
902.410
907.840
903.020
905.210
903.120
903.220
903.240
903.270
903.280
Kan üre azotu (BUN)
(Üre)
Kanama zamanı
***
Fotometrik
***
Kemilüminesans
***
***
109
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
904.120
Ürik asit
Fotometrik
***
904.150
Vit B12
Kemilüminesans
***
110.061
Hemoglobin Zincir Analiz
Testi
Kapiller Elektroforez
***
*** 2016 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) yayınlanıncaya kadar 2015 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir
110
b)
Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
İletişim Bilgileri:
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir [email protected] veya şehir [email protected]
111
MİKROBİYOLOJİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
SUT /THSK
KODU
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
120.000
Bakteri kültürü (İmmuno
manyetik seperasyon
Manuel
yöntemi ile) (her biri)
60
905.675
Balgam Kültürü
***
905.750
BOS Lateks
Aglütinasyon Testi
905.671
İdrar Kültürü
Manuel
***
905.673
Kulak kültürü
Manuel
***
120.005
120.006
120.007
120.008
912.210
908.030
906.250
120.013
Legionella besiyeri
(BCYE-Antibiyotiksiz)
Legionella besiyeri
(CCVC)
Legionella besiyeri
(DGVP)
Menenjit Paneli (olası
Virüsler, bakteriler
multipleks)
Paul-Bunnel Testi
Manuel
***
5
5
5
PCR
500
400 µL Serum
***
Sitokin ölçümü (ELISA)
(Herbir sitokin için)
Solunum
sekresyonlarının
kantitatif kültürü
Solunum Bakteri PCR
Paneli
***
***
300
120.015
Solunum Virüs Paneli
PCR
300
905.674
Yara kültürü
Kültür
***
*** 2016 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) yayınlanıncaya kadar 2015 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir
112
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİOSİDAL ÜRÜNLER İLE SUYA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN
HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN
FİYAT LİSTESİ
İlgili Bölümler:
- Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
İlgili Konu İçerikleri:
a) Halk Sağlığı Müdürlüklerince Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Gereğince
Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri
b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat
vb. Hizmetlerin Ücretlendirilmesi – Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar
c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat
vb. Hizmetlerin Ücretlendirilmesi – Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar
a) Halk Sağlığı Müdürlüklerince Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı
Kanun Gereğince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet
Bedelleri
İletişim Bilgileri:
- Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 52 12/ 5218/ 52 22
Faks: (0312) 565 52 28
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
Faks: (0312) 565 57 08
e-posta: [email protected]
114
BİOSİDAL ÜRÜNLERE AİT HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN FİYAT LİSTESİ
VERİLECEK HİZMET
THSK KODU
2016 ÜCRETİ ( )
180.514
Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi ücreti
120
180.515
İyi havuz su belgesi tanzimi
114
180.516
Defter ve benzeri hertürlü belge tanzim ve onayı
57
180.517
Numune alım hizmet bedeli
57
180.518
Her türlü ürün imha hizmet bedeli
57
180.519
İl inceleme kurulu hizmet bedeli (kaynak, içme, doğal mineralli sular ile kaplıca
ve ve talassoterapi suları ve peloid üretim yerleri için)
324
180.520
Su satış Yerleri için düzenlenen yetki belgesi
171
180.521
Ambalaljlı su satış veya nakil araçları için yetki belgesi
171
180.522
Ambalajlı su satış veya nakil araçları için düzenlenen yetki belgesinde yenileme
74
180.523
Ambalajlı su satış yerleri için düzenlenen yetki belgesinde yenileme
74
180.524
Her türlü mesul müdürlük belgesi (su işletmeleri, kaplıca, talasso terapi ve peloid
üretim yerleri)
70
180.525
Su satış yerleri için düzenlenen yetki belgesine ek imla şekli ilavesi
74
180.526
Tankerle içme-kullanma suyu temin izin belgesi
106
180.527
Tankerle içme-suyu nakil izin belgesi
106
180.528
Kontrol belgesi yenileme
100
115
b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca
Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlerin Ücretlendirilmesi
(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
İlgili Bölüm:
- Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 52 12/ 5218/ 52 22
Faks No: (0312) 565 52 28
e-posta : [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
Faks No: (0312) 565 57 08
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir adı. [email protected] ve şehir [email protected]
116
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA,
RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
2016 ÜCRETİ ( )
180.800
Su İşletmelerinde her bir imla şekli için Etiket Onayı veya Yenileme
308
180.801
Su işletmeleri imla şekli ilavesi
596
180.802
Su işletmeleri kaynak veya depo ilavesi (betonarma, çelik tank vb)
491
180.803
Su işletmeleri belge yenileme (kayıp vb)
171
180.804
İhracaat amacıyla verilen sağlık ve analiz sertifikası (her bir belge için)
114
180.805
Su işletmeleri doğal mineralli su onayı
256
180.806
Kaplıca ve talassoterapi suları ile peloidlerde endikasyon belirlenmesi
256
180.807
Özel laboratuvarların havuz suyu numune alma analiz yapma yetkisi
2.500
180.808
Özel laboratuvarların havuz suyu numune alma ve analiz yapma yetki belge
Yenilenmesi
150
180.809
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik
kontrolü çalışmaları (Ek-V'e göre her bir ürün tipi için)
845
180.810
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik
kontrolü çalışmaları (Ek-V'e göre her bir ürün tipi için) (Ek IIIB gereğince
ilave belgelerin kontrolü dahil)
1.055
180.811
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ilave bir
ürün tipi için eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V'e göre her bir ürün tipi
için)
180.812
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir
ürün tipi için ruhsat değerlendirme ücreti
4.155
180.813
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir
ürün tipi için ürün ruhsatı değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave
belgelerle birlikte)
5.800
180.814
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ürün
tipi ilavesi/değişikliği değerlendirme
4.155
180.815
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre bir
zararlı ilavesi için değerlendirme
635
180.816
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir
ürün tipi için eksiksizlik kontrolü
265
180.817
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir
ürün tipi için eksiksizlik kontrolü ( Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü
dahil)
285
180.818
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre
ilave/değişikliği bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü
265
180.819
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir
ürün tipi için tescil ve çerçeve formülasyon değerlendirme ücreti (Ek IIIB
gereğince ilave belgelerle birlikte)
117
845
2.000
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA,
RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
2016 ÜCRETİ ( )
180.820
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir
ürün tipi için ürün tipi ilavesi değerlendirme
180.821
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre bir zararlı
ilavesi için değerlendirme,
320
180.822
Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye
eklenmesi)
845
180.823
Eksiksizlik kontrolünün yapılması ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler
Yönetmeliği Ek IIIA gereği ilave verilerin değerlendirilmesi (Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK1 , EK1A veva EK 1B've
eklenmesi)
8.440
180.824
Eksiksizlik kontrolünün yapılması, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince
yeni bir aktifin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
6.965
180.825
Verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi ve buna dahil olarak Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği Ek III A gereği, ilave verilerin değerlendirilmesi
(Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek1, Ek 1 A veya ek
1B ye eklenmesi)
61.190
180.826
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Ürün Bildirim ve Kayıt Belgesi
Düzenlenmesi
1.585
180.827
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Ürün Bildirim ve Kayıt
Belgesinde Yer alacak Her Ürün ve İlave Edilecek Her Ürün Başına
Değerlendirme Ücreti
80
180.828
Aktif madde içermeyen biyosidal ürünler vb. Ürün belge yenileme (ek ürün
ilavesi, kayıp v.b.) Ücreti
320
180.829
Aktif madde içermeyen biyosidal ürünler vb. Ürün etiket değişikliği ürün
başına değerlendirme ücreti
53
180.830
180.831
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin
değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin
EK 1, IA veya EK IB'ye eklenmesi)
Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal
Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin Ek l,
Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
2.110
55
790
180.832
Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir
mikroorganizma olan etken maddenin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
5.275
180.833
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin
değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma
olan etken maddenin EK-1, Ek-1A veya Ek-lB'ye eklenmesi)
36.925
180.834
Biyosidal ürün ön başvuru değerlendirmesi
75
180.835
Biyosidal ürün envanter bildirimi
75
118
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA,
RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
180.836
Biyosidal Ürünlerin ürün etiket tescilli (her ürün tipi, hedef organizma ilavesi
ve ilave gramaj için)
180.837
Biyosidal ürünler mesul müdür eğitimi kurs kayıt ücreti
119
2016 ÜCRETİ ( )
1.585
120
c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca
Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlerin Ücretlendirilmesi
(Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
İlgili Bölüm:
- Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 52 12/ 5218/ 52 22
Faks No: (0312) 565 52 28
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
Faks No: (0312) 565 57 08
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir adı. [email protected] ve şehir [email protected]
120
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA,
RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
( Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
VERİLECEK HİZMET
THSK KODU
2016 ÜCRETİ ( )
180.841
Kaplıca işletmeleri tesis izni
212
180.842
Kaplıca işletmeleri işletme izni
290
180.843
Kaplıca işletmeleri izninde değişiklik (kayıp, yenileme vb)
290
180.844
Peloid Üretim ve Paketleme Üretim İzni
485
180.845
Su İşletmeleri işletme izni
180.846
Su ithalat izni
667
180.847
Su İşletmeleri tesis izni
648
180.848
Biyosidal ürün sağlık ve serbest satış sertifikası (ürün başına)
75
180.849
Biyosidal Ürünlerin ürün ruhsat devri (ürün başına-ithalat/üretim)
4.695
180.850
Biyosidal ürün üretim yeri değişikliği/üretim yeri ilavesi(ürün başına)
2.320
180.851
Biyosidal ürün isim değişikliği (ürün başına)
2.320
180.852
Biyosidal ürün belge yenileme (ürün başına)
265
180.853
Biyosidal Ürünlerin ruhsat harcı
7.910
180.854
Biyosidal ürün çerçeve formülasyon ruhsatı harcı (her bir ürün için)
2.110
180.855
Biyosidal ürün tescil harcı (her bir ürün için)
3.165
180.856
Tüketici Ürünleri kontrol belgesi (ürün başına)
300
180.857
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti
10
180.858
Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Ücreti
210
180.859
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikasının Kaybolması Halinde Yenileme
Ücreti
75
180.860
Biyosidal ürün Mesul Müdür Sertifikanın Kaybolması Halinde Yenileme
Ücreti
75
180.861
Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Yenileme Ücreti
60
180.862
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Sağlık ve Serbest Satış
Sertifikası Düzenlenmesi
75
1.361
121
ALTINCI BÖLÜM
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TARAFINDAN VERİLEN
DİĞER HİZMETLERİN FİYAT LİSTESİ
İlgili Bölümler:
1. Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
2. Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Daire Başkanlığı
3. Halk Sağlığı Laboratuvarları
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
e-posta: [email protected]
- Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 50 42
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
Faks No: (0312) 565 57 08
e-posta: [email protected]
122
EĞİTİM, İZİN- SERTİFİKALANDIRMA ÜCRETLERİ
(THSK dışından gelen hizmet içi eğitim)
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
ÜCRETİ ( )
181.000
Enstrümantal analiz laboratuvarları (bir günlük)*
200
181.001
Tüketici ürünlerinde ve klinik örneklerde toksikolojik analizlere yönelik
eğitim
250
181.002
Diğer (Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Biyosidal ürünler, Klinik
Mikrobiyoloji, Gıda ve Su Mikrobiyolojisi vb.) (bir günlük)
250
181.003
Laboratuvar biyogüvenliği eğitimi
(Kişi başı / Bir günlük)
330
181.004
Biyogüvenlik düzey 3 (BGD-3) laboratuvar eğitimi (bir günlük)*
330
181.005
Biyogüvenlik düzey 3 (BGD-3) laboratuvar kullanım ücreti (bir saat)
330
181.006
Legionella Eğitimi Katılım Ücreti (uygulamasız)
150
181.007
Sürücü davranışları geliştirme eğitimi (SUDGE)
800
181.008
Özel işyerleri personeline (çalışanına) özel beslenme eğitimi
240
181.009
Sürekli iyileştirme ve Toplam Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri (saat)
13
* Eğitim sonunda sertifika verilmemektedir. İsteyen katılımcılara Katılım Belgesi verilmektedir.
DİĞER GENEL HUSUSLAR
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
ÜCRETİ ( )
180.950
İngilizce ve diğer yabancı dillerde rapor düzenleme (tek sayfa) (Eski
raporların geriye dönük çevirisi yapılmamaktadır.)
60
180.951
Dosya tetkiki, bilimsel görüş, teknik şartname incelenmesi ve Mahkemeye
Esas Dosya Tetkiki
200
180.952
Özel laboratuvarların yetkilendirilmesine yönelik dosya inceleme
200
180.953
Endotoksinden arındırılmış steril 100 cc’lik şişe (LAL testi için)
20
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA VERİLECEK HİZMETLERDE UYGULANACAK BİRİM FİYAT
TARİFESİ
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
ÜCRETİ ( )
181.020
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlık Hizmetleri (TL/gün)
181.021
1-50 kişilik çalışan gruplarına İSG eğitimleri (TL/saat)
50
181.022
1-25 kişilik gruplara temel İSG eğitimleri dışında verilen spesifik
eğitimler (risk değerlendirme ekibi eğitimi, İSG kurulları eğitimi vb.)
(TL/saat)
100
181.023
6331 sayılı kanun kapsamında düzenlenmesi gereken sağlık raporları (işe
giriş periyodik muayenesi) (SUT fiyatları baz alınarak işyeri hekimi
tarafından uygun görülenler istenebilir.)
30
123
250
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA VERİLECEK HİZMETLERDE UYGULANACAK BİRİM FİYAT
TARİFESİ
VERİLECEK HİZMET
THSK KODU
ÜCRETİ ( )
181.024
İş yerleri için risk değerlendirme çalışması (TL/saat)
70
181.025
İş yerleri için acil eylem planı çalışması (TL/saat)
70
185.026
Kaza kök neden analizi
150
İŞ SAĞLIĞI HEKİMLİĞİ
THSK KODU
BÜTÇE U.
KOD
180.900
520.080
Muayene
***
180.901
530.140
IM enjeksiyon (günde 3 adetten fazla faturalanamaz)
***
180.902
530.150
IV enjeksiyon (günde 3 adetten fazla faturalanamaz)
***
180.903
530.570
Yara pansumanı, büyük
***
180.904
530.580
Yara pansumanı, küçük
***
VERİLECEK HİZMET
2016 ÜCRETİ ( )
*** 2016 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) yayınlanıncaya kadar 2015 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
124
ANALİZ ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI
BANKA ŞUBESİ VE HESAP NUMARASI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MERKEZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (ANKARA)
Banka ve Şubesi
: Türkiye Halk Bankası Mithatpaşa Şubesi
Iban No
: TR2600 0120 0939 6000 0500 0046
Vergi Dairesi
: Dikimevi Vergi Dairesi
Vergi No
: 879 063 9323
Santral No
: (0312) 565 50 00-01-02
Web Adresi
: http://www.thsk.gov.tr
L1 TİPİ LABORATUVARLAR ( HARF SIRASINA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR )
ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: TC Ziraat Bankası Stad Şubesi
Iban No
: TR93 000 100 1231 597 020 39 5002
Vergi Dairesi
: Ziyapaşa Vergi Dairesi
Vergi No
: 007 060 2517
Santral No
: (0322) 453 47 23- 458 26 01
Faks No
: (0322) 453 34 19
e-posta
: [email protected]
ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: Türkiye Halk Bankası Ulus Şubesi
Iban No
: TR/ 8000/2009 3880 0005 0000 36
Vergi Dairesi
: Kızılbey Vergi Dairesi
Vergi No
: 815 047 1387
Santral No
: (0312) 243 10 12
Faks No
: (0312) 245 41 87
e-posta
: [email protected]
ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: TC Ziraat Bankası Antalya Şubesi
Iban No
: TR 84 0001 0000 36597176205001
Vergi Dairesi
: Üç Kapılar Vergi Dairesi
Vergi No
: 070 032 8938
Santral No
: (0242) 237 03 90
Faks No
: (0242) 237 04 10
e-posta
: [email protected]
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: TC Ziraat Bankası Bursa Şubesi
Iban No
: TR 63 0001 0000 60 59658391-5001
Vergi Dairesi
: Osmangazi Vergi Dairesi
Vergi No
: 191 056 5126
Santral No
: (0224) 222 58 38
Faks No
: (0224) 220 25 83
e-posta
: [email protected]
ERZURUM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
:Türkiye Halk Bankası Erzurum Şubesi
Iban No
: TR080001200934200016000149
Vergi Dairesi
: Osmangazi Vergi Dairesi
Vergi No
: 191 056 5126
Santral No
: (0442) 234 23 54-55
Faks No
: (0442) 234 28 88
e-posta
: [email protected]
DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
125
Banka ve Şubesi
Iban No
Vergi Dairesi
Vergi No
Santral No
Faks No
e-posta
: Türkiye Halk Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi
: TR56 0001 2009 3260 0005 0003 41
: Süleyman Nazif Vergi Dairesi
: 456 048 3613
: (0412) 226 29 15
: (0412) 226 29 20
: [email protected]
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: TC Ziraat Bankası Samsun Şubesi
Iban No
: TR95 0001 0002 2259 5620 7650 01
Vergi Dairesi
: 19 Mayıs Vergi Dairesi
Vergi No
: 742 042 1752
Santral No
: (0362) 223 23 31
Faks No
: (0362) 230 38 53
e-posta
: [email protected]
İSTANBUL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: Türkiye Vakıflar Bankası Galeria Şubesi
Iban No
: TR63 0001 5001 5800 7301 2506 94
Vergi Dairesi
: Beyazıt Vergi Dairesi
Vergi No
: 481 057 0286
Santral No
: (0212) 679 93 13
Faks No
: (0212) 679 93 20
e-posta
: [email protected]
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: TC Ziraat Bankası İzmir Efes Şubesi
Iban No
: TR930001001333604835085001
Vergi Dairesi
: Konak Vergi Dairesi
Vergi No
: 484 080 5203
Santral No
: (0232) 441 33 96
Faks No
: (0232) 483 36 39
e-posta
: [email protected]
L2 TİPİ LABORATUVARLAR
e-posta: şehir [email protected]
Web Adresi: http://halksagligilaboratuvarlari.thsk.saglik.gov.tr
126
Download

2016 Yılı Analiz Fiyat Tarifesi - Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü