T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
17 Ocak 2016
PAZAR
Sayı : 29596
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-574
15 Ocak 2016
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.02-1-25
15 Ocak 2016
BAŞBAKANLIĞA
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 112. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
15 Ocak 2016
69471265-305-575
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-7-26
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
15 Ocak 2016
BAŞBAKANLIĞA
—— • ——
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
T.C.
BAŞBAKANLIK
15 Ocak 2016
69471265-305-576
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-8-27
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
15 Ocak 2016
BAŞBAKANLIĞA
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
T.C.
BAŞBAKANLIK
15 Ocak 2016
69471265-305-577
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-9-28
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
15 Ocak 2016
BAŞBAKANLIĞA
—— • ——
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
T.C.
BAŞBAKANLIK
15 Ocak 2016
69471265-305-578
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-10-29
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
15 Ocak 2016
BAŞBAKANLIĞA
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
YÖNETMELİK
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan 1.2, 2.8.2, 2.8.3, 10, 28.1, 33.1,
33.2, 41.1, 41.3, 55.1, 55.2, 55.5, 58.1 ve 58.2 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
2.12 numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki 2.13 ve 2.14 numaralı satırlar eklenmiş,
10 numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 numaralı satır eklenerek diğer satırlar
buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki 64 ve 65 numaralı satırlar eklenmiştir.
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci maddesi ve 5 inci maddesi ile değiştirilen EK-4’ün 1.2, 2.8.2, 2.8.3, 10, 28.1,
33.1, 33.2, 41.1, 41.3, 55.1, 55.2, 55.5, 58.1, 58.2 numaralı satırları 1/1/2016 tarihinden geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri 1/4/2016 tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/12/2011
28131
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
17/12/2011
28145
2-
17/5/2012
28295
3-
9/8/2012
28379
4-
14/12/2012
28497
5-
16/1/2013
28530
6-
29/12/2013
28866
7-
4/5/2015
29345
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
TEBLİĞLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2016 YILI İHRACAT
LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/47)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2016 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak
olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
c) CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası
Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,
ç) Danışma Komitesi: Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komiteyi,
d) Doğal çiçek soğanı: Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden
farklılaştırılmış olan çiçek soğanları hariç, doğada bulunan bazı bitki türlerinin yumru, rizom,
pençe ve soğanlarını,
e) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu: Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen, konu ile ilgili araştırmacı ve bilim adamlarından Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,
f) Firma: Bakanlıkça belirlenen doğal çiçek soğanı türlerini doğadan toplayarak veya
üreterek yurtdışında pazarlayan kuruluşu,
g) GTİP numarası: Gümrük tarife ve istatistik pozisyonu numarasını,
ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
h) Kontenjan: Bakanlıkça ilan edilen türler için belirlenen toplam kotanın, ihracat yeterliliği almış firmalara kilogram veya adet olarak tahsis edilen miktarlarını,
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
ı) Kota: Bakanlıkça ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek türlere ait
doğal çiçek soğanlarının kilogram veya adet olarak azami miktarlarını,
i) Tablo: Ek-1’de yer alan 2016 Yılı Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Listesi Tablosunu,
j) Teknik Komite: Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden
oluşan komiteyi,
k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal
Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliği,
ifade eder.
Uygulama
MADDE 4 – (1) 2016 yılında doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının
familyaları, cinsleri ve türleri, doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının
familyaları, cinsleri ve türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest
olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri Ek-1’de yer alan tabloda gösterilmiştir.
a) Tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yapılamaz. 19/9/1996 tarihli
ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ
(İhracat 96/31) gereğince GTİP numarası 0714 90120012, 0714 90180012 ve 1106 20900011
olan Orchidaceae (salep) familyası türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü
formda) ihracatı yapılamaz.
b) Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilir ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe
konulur. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildirilir. Bu Tebliğ
kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamaz.
c) Firmalar, Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ve/veya il müdürlüğünce
düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan; üretim kontenjanlarını ise il müdürlüğünce
verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme
yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin eder.
ç) Tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek,
yumru ve benzeri) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması gerekir.
d) Tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, il müdürlüğünden alınan
Hasat Belgesine istinaden, Lilium candidum (Miszambağı), Iris tuberosum (Süsen), Calla
aethiopica (Kalla), Polyanthus tuberosa (Sümbülteber), Fritillaria persica (Adıyaman lalesi),
Lilium martagon (Türk Zambağı) türleri için il müdürlüğünce ihraç izni verilir.
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
e) Bu Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; karayolu açılan, yeni
baraj gölü tesis edilecek olan, maden işletme sahaları, yeni iskâna açılan alanlar ile tapulu arazilerden sökülebilir veya biçilebilir. Bunun için sahanın bu türlü bir alan olduğunun ilgili Devlet
kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise il müdürlüğünce yapılması ve bunların resmî belgelerle tespit edilmesi gerekir. İl müdürlüğü tarafından
belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim için anaç materyali olarak kullanılabilir.
(2) Kültürü yapılan ve herhangi bir ıslah metoduyla ıslah edilmiş ve doğal türlerinden
farklılaştırılmış tür ve çeşitler hariç olmak üzere, bu Tebliğ kapsamında yer alan doğal çiçek
soğanlarının yeniden ihracat (re-eksport) amaçlı ithalat ve ihracat izinleri BÜGEM’in yetkisindedir.
Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası
MADDE 5 – (1) Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası 0601 10901000’dır.
Kısıtlamalar
MADDE 6 – (1) Populasyonların durumu ve nöbetleşme (münavebe) esaslarına göre
belirlenen yerlerde ve türlerde söküm yapılamaz. Buna göre;
a) Isparta-Muğla il sınırları içerisinde Cyclamen (Sıklamen),
b) Antalya ili sınırları içerisinde Erantis hyemalis (Sarı kar çiçeği),
c) Antalya ilinin Akseki ilçesinin Çimi ve Çanakpınar Mahallesi yaylalarında Galanthus
elwesii (Toros kardeleni),
ç) Giresun ili sınırları içerisinde Galanthus woronowii (Karadeniz kardeleni),
türleri toplanamaz.
İdari yaptırımlar
MADDE 7 – (1) Doğadan izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi veya kuruluşlara,
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılır.
(2) İhracat aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında 31/10/2006 tarihli
ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 12 nci maddesi ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesi gereğince işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 4/12/2014 tarihli ve 29195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal
Çiçek Soğanlarının 2015 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/56) yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2016 YILI İHRACAT
KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, doğadan toplanacak tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının
kullandırılması amacıyla yapılacak iş ve işlemlere ilişkin uygulamaları kapsar. Yetiştiricilik
yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı bu Tebliğ kapsamında değildir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli
Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike
Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
c) Tıbbi sülük: Hirudo verbana türünü,
ifade eder.
İhracat kota miktarı
MADDE 4 – (1) Tıbbi sülüğün 2016 yılı ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik
pozisyonlarına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Başvuru
MADDE 5 – (1) Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğin
yayımlandığı tarihten itibaren yirmi gün içerisinde Genel Müdürlüğe ihracat kotası için başvuruda bulunurlar. Son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan
başvurular kabul edilmez. Postadaki gecikmelerden doğacak sorumluluk başvuru sahibine aittir.
İhracat kotası müracaatlarında istenen belgeler
MADDE 6 – (1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Ek-1’de yer alan Tıbbi Sülük İhracat Kotası Talep Dilekçesi.
b) Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Bir önceki yılda gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı
belgelerin sureti (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmez).
İhracat kotasının dağıtımı
MADDE 7 – (1) Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, Genel Müdürlükçe
oluşturulan komisyon marifetiyle ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kriterlere göre yapılarak
www.tarim.gov.tr/BSGM adresinde ilan edilir ve ayrıca yazılı olarak ilgililere duyurulur.
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
(2) İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıda verilen kriterler esas alınır:
(3) Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı / Firmaların puanları toplamı) X Yıllık kota
miktarı.
(4) Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olup, bir sonraki
yıla ve üçüncü şahıslara devredilemez.
Tahsis edilen kotanın iptali
MADDE 8 – (1) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince;
a) Bakanlığa yanlış ve sahte belge ibraz edildiğinde,
b) Yasadışı yollardan tıbbi sülük ihracatı yapıldığının tespiti halinde,
firmalara tahsis edilen kota iptal edilir. Ayrıca bu maddedeki suçları işleyenler bir sonraki yıl için kota talebinde bulunamazlar.
İtiraz
MADDE 9 – (1) İtiraz süresi, kota dağıtım miktarlarının ilgililere yazılı olarak tebliğ
edilmesinden itibaren on beş gündür.
Yetki
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılacak durumların çözüme
kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 11 – (1) 8/1/2015 tarihli ve 29230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi
Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1)
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)
YARGI İLÂNLARI
Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETĠ
DOSYA NO
: 2010/470
KARAR NO
: 2015/826
C.SAV. ESAS NO
: 2010/798
SANIK
: MEHRAN MIRZAEI, MOHAMMAD ve HAJĠ
AKBAR GOLNARĠ oğlu, 1986 RAHST/ĠRAN
doğumlu.
SUÇ
: Resmi Belgede Sahtecilik, 5682 Sayılı Pasaport
Kanunun 34. Maddesine Aykırılık
SUÇ TARĠHĠ
: 13/09/2010
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1, Pasaport Kanunu 33/1, 34/1
TUTUKLAYAN MAHKEME : Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesi
KARAR TARĠHĠ
: 26/11/2015
A) Her ne kadar sanık Mehran Mırzaeı hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçunu
iĢlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıĢ ise de, yüklenen fiilin
kanunda suç olarak tanımlanmamıĢ olması nedeniyle, sanık hakkında derhal beraat kararı
verilmesi gerektiği hususu da gözetilerek sanığın 5271 sayılı CMK.nun 223/2-a maddesi uyarınca
BERAATĠNE,
B) Her ne kadar sanık Mehran Mırzaeı hakkında 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 34.
maddesine aykırılık suçunu iĢlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıĢ
ise de, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamıĢ olması nedeniyle, sanığın 5271 sayılı
CMK.nun 223/2-a maddesi uyarınca BERAATĠNE,
Resmi Belgede Sahtecilik, 5682 sayılı Pasaport Kanunun 34. maddesine Aykırılık yapmak
suçlarından yukarıda adı geçen sanık Mehran Mırzaeı hakkında 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28,
29 ve 30 maddeleri gereğince gıyabi kararın Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden
itibaren 10 gün sonra gıyabi hükmün adı geçene tebliğ edilmiĢ sayılmasına, tebliğ edilmiĢ
sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya baĢka yer
mahkemesinden gönderilecek bir dilekçe ile Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar
verildi.
11494
—— •• ——
Karapınar Sulh Hukuk Mahkemesinden:
Esas No: 2015/5 Tereke
Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Ahmed El Muhammed'e ait tereke
davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
Müteveffa; Tüveli ve Nezihe'den olma, 1975 doğumlu Ahmed El Muhammed'in terekesi
mahkememizce muhafaza altına alınmıĢ olup, müteveffanın yasal mirasçıları yapılan tüm
araĢtırmalara rağmen isim ve tebliğe elveriĢli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın
mirasçılarının iĢbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık
sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi
gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın
devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
406/2-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 38
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: ELĠ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.
No. 111
45500 Soma/MANĠSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)
c) Elektronik posta adresi
Fax: 612 20 13 - 613 20 13
: [email protected]
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı :
Teslim
Ġhalenin - Niteliği - Türü
Ġ.K No
Dosya No
Ġhale Tarih-Saati
Süresi
6795
2016-0065
29.01.2016-14.00
90 Gün
10 Milyon Adet Polipropilen
1
Kömür Torbası Alımı
b) Teslim yeri
: ELĠ Cenkyeri merkez ambarı.
c) Teslim tarihleri
: SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren
yukarıda yazılı takvim günüdür.
3 - Ġhalenin Yapılacağı yer
: ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı
salonu Soma/MANĠSA
4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir
ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren en az 30 gün olmalıdır.
8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna
maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı
kanunlarla tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.
384/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
ARSA SATILACAKTIR
Erzincan İli Geçit Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıda özellikleri belirtilen Erzincan Merkez Fatih
Mahallesi sınırları içerisinde 1572 ada, 10 nolu parselinde bulunan 6.916,34 m2’lik arsanın satıĢ
iĢinin ihale edilmesine karar verilmiĢtir.
2 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Yasasının 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma
Usulüne göre yapılacaktır.
3 - Ġhalesi Yapılacak Arsanın
Mahallesi Niteliği Ada Parsel Yüzölçümü
Fatih
Arsa 1572 10 6.916,34 m2
Mahallesi
Hisse
Oranı
Muhammen Bedeli
(KDV Dahil)
%3 Geçici
Teminat (TL.)
Tam
2.247.810,50
67.435,00
4 - Ġhale 04.02.2016 tarihinde PerĢembe günü saat: 10:30’da Belediye Encümen Salonunda
yapılacaktır.
5 - Ġhale ile ilgili Ģartname Yazı iĢleri Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL
karĢılığında satın alınabilir.
6 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Yazı iĢleri
Müdürlüğüne verilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaĢması zorunludur.
7 - Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ġdare, ihale gününden önce ihaleyi iptal
etmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu durumda ihale iptal kararı ilan
yoluyla duyurulur.
8 - Ġhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki koĢullar aranır.
a) Gerçek kiĢi olması halinde Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğünden 2016 yılında alınmıĢ
ikametgah ilmühaberi ve T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresini vermesi.
Tüzel kiĢi veya kiĢiler
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya meslek odası
belgesi.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
e) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması durumunda noter onaylı ortak giriĢim beyannamesi ile
ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık
sözleĢmesi verilir.)
f) Ġstekliler adına vekaleten katılma söz konusu ise istekli adına teklifte bulunacak
kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı imza sirküleri, (2016 yılında
alınmıĢ belge.)
g) ġekli ve içeriği Ģartnamede belirtilen geçici teminatı vermesi,
h) Ġhale Dokümanının satın alındığına iliĢkin belge,
i) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak
vergi borcu olmadığına dair belge veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının Ġdareye ibraz
edilmesi.
Ortak giriĢim halinde, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her birinin yukarıdaki
Ģekilde vergi borcu olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.
k) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı,
Bütün Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Diğer suretler kabul edilmeyecektir.
Ġlan olunur.
360/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 40
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
ALTINDAĞ ĠLÇE MĠLLĠ
EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
Ġl/Ġlçe
ANKARA/ALTINDAĞ
Adresi
YENĠ ZĠRAAT MAH. ETLĠK
CAD. NO: 10 ALTINDAĞ /
ANKARA
Tel-Faks
0 (312) 341 33 68
FAX: 0 (312) 341 10 85
Posta
Kodu
06110
E-Mail
altındağ06@.meb.gov.tr
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
ÖZGÜR BARIġ ALTUN
Adresi
YUKARI ÖVEÇLER MAH. 1235 CAD.
DEVRAN APT. BLOK NO: 16 KAPI NO: 45
ÇANKAYA/ANKARA
T.C. Kimlik No.
43100072614
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
YOK
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
YOK
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
YOK
6.
Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( )
c-2886 DĠK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
(X) Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
415/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Türk Standardları Enstitüsünden:
AĢağıda unvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleĢmeleri
fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet
belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranıĢın haksız rekabet
hükümlerine göre hukuki kovuĢturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.
DOSTEL KĠMYA VE MADENCĠLĠK
TS 11939
SAN. A.ġ.
KIRÇI PETROL TURĠZM SER. ĠNġ.
TS 11939
MÜT. OTO. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
43-HYB-77
07.10.2015
Firma isteği
43-HYB-35
10.11.2015
Firma Ġsteği
BERKE CAN ÇOMAK - BERKE
TS 11939 43-HYB-220 04.01.2016
PETROL SAHIS
ZEYTĠNOĞLU
TĠCARET
VE
TS 11939 43-HYB-47 04.01.2016
SANAYĠ A.ġ.
DĠLERAY GIDA VE TEM. HĠZ.
TURĠZM TARIM HAY. SAN. VE TS 8985 43-HYB-193 11.01.2016
TĠC. LTD. ġTĠ.
—— • ——
Yıllık Vizesini
Yaptırmadığı
Ġçin
Ara Kontrol
Olumsuz
Yıllık Vizesini
Yaptırmadığı
Ġçin
363/1-1
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:
Gümrüğümüzce ER-ÇĠM GIDA MAKĠNALARI SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. adına tescilli
IM021242/15.08.2005 sayı ve tarihli serbest dolaĢıma giriĢ beyannamelerinden kaynaklanan EK
TAHAKKUK'a iliĢkin yazılar yükümlüsünün YALOVA YOLU ÜZERĠ 3. KM GEMLĠKBURSA adresine tebliğen gönderilmiĢ, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT
Müdürlüğünce iade edilmiĢtir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarlarının tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince
tahsil edileceği tebliğ olunur.
BEY. NO.TA.
IM021242/15.08.2005
ÖDEME EMRĠ NO.
16ET3422001
TUTAR
KDV
GV
KKDF
VERGĠ ZĠYAĠ CEZASI
—— • ——
:
:
:
:
14.946,00-TL
2.177,00-TL
2.419,00-TL
19.542.00-TL
396/1-1
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Argaz Lpg Dolum Tevzii ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’nin LPG-DAĞ/7763/03668 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/12/2015 tarih ve 5912/60 sayılı Kurul
Kararı ile iptal edilmiĢtir.
SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin
son fıkrası hükmü uyarıca ilan olunur.
398/1-1
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
09.09.555
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 113
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2015 - 4496
AYDIN
Aydın Ġli, Söke Ġlçe sınırları içerisindeki Kentsel Sit dıĢında kalan 2863 Sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Tespit
ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında tescilli ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 10.06.2015 tarih ve 3918 sayılı kararı ile tescil kaydının devamına karar
verilen taĢınmazların revize koruma alanının Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 19.11.2015 tarih ve 4395 sayıl kararı gereği belirlenmesine iliĢkin Aydın Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları’nın 03.12.2015 tarihli raporu okundu.
Ekler ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yerinde yapılan görüĢmeler sonucunda;
Aydın Ġli, Söke Ġlçe sınırları içerisindeki Kentsel Sit dıĢında kalan 2863 Sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Tespit
ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında tescilli ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 10.06.2015 tarih ve 3918 sayılı kararı ile tescil kaydının devamına karar
verilen taĢınmazlara iliĢkin karar eki harita ve listede belirtilen parsellerin düzeltildiği Ģekliyle
koruma alanı olarak belirlenmesine, tescilli yapı ve koruma alanında kalan parsellerde yapılacak
her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüĢ alınmasına, tescilli yapıların koruma alanında
kalan parsellere iliĢkin tapunun beyanlar hanesinde ―TaĢınmaz Kültür Varlığı Koruma Alanı‖
belirtmesinin yapılmasına, uygulama imar planında ―K‖ notasyonlarının ilgili Belediyesince
iĢlenilmesi ve yürütülecek iĢlemlerin sonucuna iliĢkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, tescilli yapı çevresindeki koruma alanı içerisinde yer
alan yol içerisinde yapılacak alt yapı (kanalizasyon, su, doğalgaz, elektrik, haberleĢme vb.)
çalıĢmalarının ilgili Belediyesi ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceği ancak yol
içerisinde tescilli yapı silueti ve mahiyetini etkileyecek herhangi bir alt yapı çalıĢmasının
yapılmamasına, uygulama sonuçlarına iliĢkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, tescilli yapı ile koruma alanında kalan parsellerde
yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan görüĢ alınması gerektiğine karar
verildi.
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
328/1-1
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
6705/381 A.U
Toplantı Tarihi ve No : 25/12/2015 - 172
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25/12/2015 - 2801
SAFRANBOLU
Zonguldak Ġli, Kdz. Ereğli Ġlçesi, Çamlıbel Köyü, 117 ada, 459 parselde yer alan
arkeolojik alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi önerisini konu alan Zonguldak
Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 02/09/2015 gün ve 2105 sayılı yazısı, konu hakkında
Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12/10/2015 gün ve
936 sayılı rapor formu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel
Müdürlüğü'nün 01/12/2015 gün ve E.64989 sayılı görüĢ yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan
görüĢmeler sonunda;
Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğü'nün 17.03.2015 gün ve 65 sayılı raporuyla tespit edilen
Zonguldak Ġli, Kdz. Ereğli Ġlçesi, Çamlıbel Köyünde yer alan arkeolojik alanın kararımız eki
1/1000 ölçekli harita belirlendiği Ģekilde 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,
117 ada 459 parselin tapu kütüğünün beyalar hanesine "Bir bölümü 1. derece arkeolojik sit
alanıdır." Ģeklinde kayıt konulmasına, Kdz. Müze Ereğli Müze Müdürlüğünde hazırlanan tescil
fiĢinin onaylanmasına,
Bu alanda gerçekleĢtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve
mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına iliĢkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan
hususların geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları olarak belirlenmesine karar verildi.
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
324/1-1
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 11.12.2015 - 123
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 11.12.2015 - 1852
KAYSERĠ
Kayseri Ġli, PınarbaĢı Ġlçesi, BüyükgümüĢgin Mahallesinde mevcut olduğu belirtilen yapı
kalıntılarına iliĢkin Ayberk BaĢok’un baĢvurusunda değinilen hususların 2863 sayılı yasa ve ilgili
mevzuat kapsamında incelenerek sonucundan ilgilisine ve Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi
istemine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 02.02.2015 gün ve 20193
sayılı, 07.08.2015 gün ve 152361sayılı yazıları gereği alanda yapılan inceleme sonucu Kayseri
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen nekropolün 1.derece arkeolojik sit
alanı olarak tesciline iliĢkin Kayseri Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.11.2015 gün ve 3289
sayılı yazısı, PınarbaĢı Belediye BaĢkanlığının 27.10.2015 gün ve 2046 sayılı yazısı, Kayseri
BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının 10.11.2015 gün ve 13748 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 12.11.2015 gün ve 211910 sayılı yazısı,.
Kayseri Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 11.11.2015 gün ve 15935 sayılı yazısı,
Müdürlük raportörlerinin 07.10.2015 gün ve 1035 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve
belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda;
Kayseri Ġli, PınarbaĢı Ġlçesi, BüyükgümüĢgin Mahallesinde bulunan, 114 ada,
13,15,17;111 ada, 41,42,48,53 parsellerde yeralan nekropolün 2863 sayılı yasa kapsamına giren
özellikler taĢıması nedeniyle kararımız eki sit fiĢi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral
harita üzerinde iĢaretli alanların 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit
alanlarında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen
1.derece arkeolojik sitlere iliĢkin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının geçerli
olduğuna karar verildi.
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
327/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 11.12.2015 - 123
Karar Tarihi ve No
: 11.12.2015 - 1853
Sayfa : 57
TOPLANTI YERĠ
KAYSERĠ
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
326/1-1
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 11.12.2015 - 123
Karar Tarihi ve No
: 11.12.2015 - 1855
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
TOPLANTI YERĠ
KAYSERĠ
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
325/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2015 - 1853
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Seksenören Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı Yasa
kapsamında I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kazıklı Höyüğü'nün sit alanı sınırları ile
koruma kullanma koĢullarının belirlenmesi ve sit derecesinin değiĢtirilmesine iliĢkin ġanlıurfa
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu,
ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.04.2008/627 sayılı tescil
kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Seksenören Mahallesinde bulunan, ġanlıurfa Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.04.2008/627 sayılı kararı ile I._Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kazıklı Höyüğü’nün üzerinde günümüz yerleĢimi
bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II._Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak değiĢtirilmesine, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları
gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna;
Kazıklı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet
yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
323/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2015 - 1843
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi, Köprülük Mahallesi, TaĢbasan Mezrasında bulunan,
TaĢbasan Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında II.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil
edilmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
11.12.2015 tarihli raporu, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Köprülük Mahallesi, TaĢbasan Mezrasında bulunan
TaĢbasan Höyüğünün üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi
gereğince II.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000
ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna;
TaĢbasan Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet
yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
322/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2015 - 1844
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Uluköy Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı Yasa
kapsamında I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Uluköy (Yunus Çiberli) Höyüğü’nün sit
alanı sınırları ile koruma kullanma koĢullarının belirlenmesi ve sit derecesinin değiĢtirilmesine
iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015
tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı
haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Uluköy Mahallesinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile I._Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescilli Uluköy (Yunus Çiberli) Höyüğü’nün üzerinde günümüz yerleĢimi
bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II._Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak değiĢtirilmesine, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları
gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna;
Uluköy (Yunus Çiberli) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet
yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
321/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2015 - 1845
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Küpeli Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı Yasa kapsamında
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Küpeli Höyüğü’nün sit alanı sınırları ile koruma
kullanma koĢullarının belirlenmesi ve sit derecesinin değiĢtirilmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu, Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı
okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Küpeli Mahallesinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile I._Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescilli Küpeli Höyüğü’nün üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan ve yaĢamın
devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
değiĢtirilmesine, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği
Ģekliyle uygun olduğuna;
Küpeli Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet
yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
320/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 -148
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2015 - 1846
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Vergili Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı Yasa kapsamında
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Buğdaykuyusu Höyüğü’nün sit alanı sınırları ile
koruma kullanma koĢullarının belirlenmesi ve sit derecesinin değiĢtirilmesine iliĢkin ġanlıurfa
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu,
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil
kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Vergili Mahallesinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile I._Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescilli Buğdaykuyusu Höyüğü’nün I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin
devamına, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle
uygun olduğuna;
Buğdaykuyusu Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet
yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
8. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin iĢlemleri
yapılabilir.
Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
319/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2015 - 1848
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Kab Mahallesinde bulunan, Tepedağ Höyüğü’nün daha
önceden 2863 sayılı Yasa kapsamında ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 26.01.2011/1374 sayılı kararı ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil
edilmiĢtir. TUES çalıĢması kapsamında sit sınırlarının irdelenmesine yönelik, ġanlıurfa Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu, 1/5000
ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
incelemeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi Kab Mahallesinde bulunan Tepedağ Höyüğü’nün II._Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin mevcut sınırları ile (ekli 1/5000 ölçekli haritada
koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle) devamına:
Tepedağ Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet
yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
ġeklinde yedi madde olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
318/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2015 - 1849
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, BaĢören Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı Yasa
kapsamında I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Battal (Mezarlıktepe) Höyüğü’nün sit
alanı sınırları ile koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu, ġanlıurfa
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.03.2007/323 sayılı kararı ile
22.02.2008/592 sayılı kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası,
tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, BaĢören Mahallesinde bulunan, Battal (Mezarlıktepe)
Höyüğü’nün üzerinde mevcut yerleĢim alanı olduğu ve yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince,
2863 sayılı yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak (derecesinin değiĢtirilerek)
tescilinin devamına,
Sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle
uygun olduğuna;
Battal (Mezarlıktepe) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet
yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
8. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin iĢlemleri
yapılabilir.
Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
317/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2015 - 1850
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Olukyanı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Sarıca
Nekropol Alanı ve Sarnıçlarının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden
2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000
ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Olukyanı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Sarıca
Nekropol alanı ve Sarnıçların 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür
varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği
Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
Sarıca Nekropol Alanı ve Sarnıçları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
5. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde beĢ madde olarak belirlenmesine karar verildi.
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
316/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2015 - 1851
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Umuroba Mahallesinde bulunan, Umuroba (Mehmet Direk
Tarlası) Höyüğü'nün 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil
edilmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
11.12.2015 tarihli raporu, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Umuroba Mahallesinde bulunan Umuroba Höyüğünün
büyük oranda korunmuĢ olduğundan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine sit
alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle uygun
olduğuna;
Umuroba (Mehmet Direk Tarlası Höyüğü) I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma
Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet
yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
315/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2015 - 1852
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, BaĢgöze Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Çiftlik
Höyüğü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli
öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler
sonucunda:
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, BaĢgöze Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Çiftlik
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği
göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
Çiftlik Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet
yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
314/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015- 148
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2015 - 1847
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Akdilek Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı Yasa
kapsamında I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Akdilek (Tel Mihriz) Höyüğü’nün sit
alanı sınırları ile koruma kullanma koĢullarının belirlenmesi ve sit derecesinin değiĢtirilmesine
iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015
tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
08.02.1990/372 sayılı toplu tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı
haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Akdilek Mahallesinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile I._Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescilli Akdilek (Tel Mihriz) Höyüğü’nün üzerinde günümüz yerleĢimi
bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II._Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak değiĢtirilmesine, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları
gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna;
Akdilek (Tel Mihriz) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet
yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
8. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut
mezarlarda defin iĢlemleri yapılabilir.
Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
313/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2015 - 146
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.12.2015 - 1821
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Merkez Mahallesi, 189 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, tescilli
taĢınmazda bakımsızlıktan dolayı meydana gelen mail-i inhidam durumuna iliĢkin, Birecik
Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 25.11.2015/580 sayılı yazısı, 18.12.2015 tarihli
uzman raporu okundu. Konuya iliĢkin tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
görüĢmeler sonucunda;
ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Merkez Mahallesi, 189 ada, 1 parselde kayıtlı, korunması
gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli taĢınmazın:
• Bilgileri güncellenerek hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, taĢınmazın tescilinin
devamına, söz konusu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "korunması gerekli taĢınmaz
kültür varlığıdır" ve "2.grup yapıdır" Ģerhlerinin konulmasına,
• Hasar meydana gelen kısımlarında, insan hayatını tehlikeye düĢürebilecek risklerin
önlenmesine yönelik güvenlik tedbirlerinin ilgili belediyesince alınmasına;
• Meydana gelen hasarın yapıyı daha fazla etkilemesinin önlenmesine yönelik
müdahalelerin; Birecik Koruma Amaçlı Ġmar Planı Hükümleri çerçevesinde, ġanlıurfa
BüyükĢehir Belediyesi KUDEB denetiminde yapılmasına;
• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/660 sayılı ilke
kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza
sunulabileceğine karar verildi.
312/1-1
—————
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
31.07.209
Toplantı Tarihi ve No : 29.12.2015-170
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 29.12.2015-5801
ADANA
Hatay ili, Samandağ ilçesi, Batıayaz Mahallesinde yapılan mozaikli alanın 1. Derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi talebine iliĢkin; Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 09.12.2015 gün ve 4166 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanan 07.12.2015 tarihli raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi,
yapılan görüĢmeler sonucunda;
Hatay ili, Samandağ ilçesi, Batıayaz Mahallesinde tespiti yapılan mozaikli alanın 2863
sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı
anlaĢıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız
eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, ayrıca tespit ekibince mozaiklerin
korunmasına ve belgelenmesine yönelik hazırlanacak çalıĢmaların Kurulumuza iletilmesine, bu
aĢamada parselde ortaya çıkan kalıntıların tahribatını engelleyecek ve can güvenliğini sağlayacak
gerekli güvenlik tedbirlerin ilgili idarece alınmasının istenmesine karar verildi.
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
306/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
31.00.1486
Toplantı Tarihi ve No : 16.12.2015-167
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 16.12.2015-5687
ADANA
Hatay ili, Antakya ilçesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 3. Mıntıka, özel
mülkiyete ait 1484 nolu parselde tespiti yapılan mozaikli alanın 1. Derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesi talebine iliĢkin; Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
25.11.2015 gün ve 3981 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan
23.11.2015 gün ve 160.02 sayılı raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan
görüĢmeler sonucunda;
Hatay ili, Antakya ilçesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 3. Mıntıka, 1484 nolu
parselde tespiti yapılan mozaikli alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi gereği korunması gerekli
taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından sit derecesinin 1.derece arkeolojik sit alanı
olarak değiĢtirilmesine, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı
sınırlarının uygun olduğuna, ayrıca tespit ekibince mozaiklerin korunmasına ve belgelenmesine
yönelik hazırlanacak çalıĢmaların Kurulumuza iletilmesine, bu aĢamada parselde ortaya çıkan
kalıntıların tahribatını engelleyecek ve can güvenliğini sağlayacak gerekli güvenlik tedbirlerin
ilgili idarece alınmasının istenmesine karar verildi.
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
308/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
01.11.147
Toplantı Tarihi ve No : 18.12.2015-169
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 18.12.2015-5764
ADANA
Adana Ġli, Tufanbeyli Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 157 ada, 2, 5, 6, 7 ve 8 parsellerde
tespiti yapılan höyüğün tesciline iliĢkin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
27.10.2015 gün ve 202991 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca
hazırlanan 15.12.2015 günlü rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonunda;
Adana Ġli, Tufanbeyli Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 157 ada, 2, 5, 6, 7 ve 8 parsellerde
tespiti yapılan höyüğün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı
özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince
önerilen kararımız eki haritada görülen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.
Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
309/1-1
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
01.09.82
Toplantı Tarihi ve No : 18.12.2015 - 169
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 18.12.2015 - 5761
ADANA
Adana Ġli, Pozantı Ġlçesi, Eskikonacık Mahallesi, Domuzkalesi mevkiinde bulunan 114
ada, 342 parsel ile 506 ada, 331 parsellerin bir kısmında tespit edilen arkeolojik alanın tesciline
iliĢkin, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 15.12.2015 günlü raporu,
okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Adana Ġli, Pozantı Ġlçesi, Eskikonacık Mahallesi, Domuzkalesi mevkiinde bulunan 114
ada, 342 parsel ile 506 ada, 331 parsellerin bir kısmında tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı
yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 3. Derece
arkeolojik sit alanı olarak tescilline, kararımız eki sit haritasında gösterilen arkeolojik sit alanı
sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
Sayfa : 102
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
310/1-1
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 105
Sayfa : 106
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
Sayfa : 108
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 109
Sayfa : 110
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
Sayfa : 112
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet
1
Etmesine Dair Tezkere
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Kalkınma Bakanı Cevdet
2
YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’a, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın
2
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ekonomi Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman
3
SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet
3
Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİK
— Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
4
TEBLİĞLER
— Doğal Çiçek Soğanlarının 2016 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No:
30
2015/47)
— Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2016 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında
34
Tebliğ (No: 2016/1)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
37
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
38
c - Çeşitli İlânlar
40
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
103
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete