TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
YÖNETMELİĞİ
EKİM 2014
(Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul
edilmiş olup, zaman içerisinde yapılan güncellemeler ise Yönetim Kurulun 30.09.2014 tarih
ve 10/184-10/185 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.)
i
EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
SAYFA
MADDE 1- AMAÇ
1
MADDE 2- KAPSAM
1
MADDE 3- TANIMLAR
Amir
1
İta Amiri
1
MADDE 4- HUKUKİ DAYANAK
1
MADDE 5- ORTAK YETKİ VE SORUMLULUKLAR
1
Şube Müdürlerinin Ortak Yetkileri
3
Başmühendislerin Ortak Yetkileri
4
Şeflerin Ortak Yetkileri
5
MADDE 6- ORTAK TANIMLAR
5
Mühendis
5
Mühendis (Maden)
7
Tekniker
8
Şef (Büro)
8
Teknik Ressam
9
Memur
9
Veznedar
9
MADDE 7 ŞEF (YÖNETİM KOMİTESİ )
9
MADDE 8- HUKUK MÜŞAVİRİ
10
MADDE 9-
8.1- Avukat
10
8.2- Şef(Takip)
11
8.2.1-Memur(Dava Takip)
11
UZMAN / TEKNİK UZMAN (BİLGİ İŞLEM)
12
9.1 Bilgisayar İşletmeni/Memur
13
MADDE 10-
SİVİL SAVUNMA UZMANI
14
MADDE 11-
EYNEZ YERALTI KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ
15
11.1-
Başmühendis (Proje Uygulama ve Kontrol )
15
11.1.1-
Tekniker(Kontrol)
15
ii
11.2-
Başmühendis (Tesis ve Kontrol)
16
11.2.1-
Tekniker(Kontrol)
16
MADDE 12- DARKALE-GEVENTEPE YERALTI KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ
12.1-
Başmühendis (Proje Uygulama ve Kontrol )
12.1.1- Tekniker(Kontrol)
MADDE 13-
MADDE 14-
MADDE 15-
MADDE 16-
MADDE 17-
MADDE 18-
MADDE 19-
17
18
12.2-
Başmühendis (Tesis ve Kontrol)
18
12.2.1-
Tekniker(Kontrol)
19
SOMA İSTİHSAL ŞUBE MÜDÜRÜ
19
13.1-
Başmühendis (Güney Kısrak dere)
20
13.2-
Başmühendis (Kuzey Kısrak dere)
21
13.3-
Başmühendis (Açık Ocak)
22
13.4-
Başmühendis (Kömür Hazırlama)
23
13.5-
Başmühendis (Hazırlık Patlatma)
24
DENİŞ İSTİHSAL ŞUBE MÜDÜRÜ
24
14.1-
Başmühendis (Deniş İstihsal)
26
14.2-
Başmühendis (Kömür Hazırlama ve Tesisler)
27
SOMA AÇIKOCAK KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ
28
15.1-
Başmühendis ( İhaleli İşler Dekapaj)
29
15.2-
Başmühendis ( İhaleli İşler Diğer)
30
ETÜT, PROJE ŞUBE MÜDÜRÜ
30
16.1-
Başmühendis (Etüt, Proje)
32
16.2-
Başmühendis ( İnşaat)
33
Ar-Ge ŞUBE MÜDÜRÜ
34
17.1-
Başmühendis (Ar-Ge)
36
17.2-
Başmühendis ( Çevre)
37
HARİTA MADEN HAKLARI ŞUBE MÜDÜRÜ
38
18.1-
Başmühendis (Ölçü Değerlendirme Kontrol )
39
18.2-
Başmühendis (Maden Hakları ve İstimlâk )
40
DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
19.1-
MADDE 20-
17
Başmühendis (Kalite Kontrol )
TESİSLER ŞUBE MÜDÜRÜ
40
41
42
20.1-
Başmühendis( Kömür Hazırlama ve Briketleme)
42
20.2-
Başmühendis( Troley Bant Nakliyat)
43
20.3-
Başmühendis( İstasyon İşletme)
44
iii
MADDE 21-
MADDE 22-
PAZARLAMA VE SATIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ
21.1-
Başmühendis( Pazarlama )
46
21.2-
Şef ( Satış )
46
21.3-
Şef (Sevkiyat)
47
21.4-
Şef (Müşteri Hizmetleri)
48
İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ
MADDE 24-
MADDE 25-
MADDE 26-
MADDE 27-
MADDE 28-
48
22.1- Teknik Uzman (İş Güvenliği )
50
22.2- Başmühendis (İş Güvenliği ve Sağlığı)
50
22.3-
Başmühendis (Eğitim)
51
22.4-
Başmühendis (Tahlisiye)
52
22.5-
Tabip - Sorumlu
(İşyeri Hekimi)
22.5.1- Sağlık Memuru/ Hemşire
MADDE 23-
45
52
53
MAKİNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRÜ
54
23.1-
Başmühendis (Bakım-Onarım)
55
23.2-
Başmühendis (Tesis Bakım )
56
23.3-
Başmühendis (Atelye )
57
23.4-
Başmühendis (Çinge-Atelye )
58
23.5-
Başmühendis (Soma -Atelye )
59
23.6-
Başmühendis (Deniş -Atelye )
60
23.7-
Şef (Ulaştırma)
60
ELEKTRİK ŞUBE MÜDÜRÜ
61
24.1-
Başmühendis (Saha Elektrik)
62
24. 2-
Başmühendis (Atölye ve Tesisler Elektrik)
62
MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRÜ
63
25.1-
Başmühendis ( İkmal )
64
25.2-
Başmühendis (Stok Kontrol Ve Tesellüm )
65
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRÜ
65
26.1-
Başmühendis ( Laboratuvar )
66
26.2 -
Başmühendis ( Numune Alma Hazırlama )
66
26.3-
Başmühendis (Ar-Ge ve Teknoloji)
67
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRÜ
68
27.1-
Şef ( İhale )
69
27.2 -
Şef ( Satınalma )
69
27.3-
Şef (Dokümantasyon ve Büro)
70
MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ
70
28.1-
Şef (Muhasebe)
71
28.2-
Şef ( Finansman )
72
iv
MADDE 29-
MADDE 30-
28.3-
Şef (Bilanço ve Maliyet )
72
28.4-
Şef (Ambar ve Sabit Kıymet)
73
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ
73
29.1-
Şef (Personel)
74
29.2-
Şef (İşçi Sicil)
76
29.3-
Şef (Tahakkuk)
77
İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ
78
30.1-
Şef (İdari İşler)
79
30.2-
Şef (Sosyal İşler)
80
30.3-
Şef (Misafirhane )
81
v
İKİNCİ BÖLÜM
ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 31-
ŞEF (ÖZEL BÜRO )
83
MADDE 32-
SİVİL SAVUNMA UZMANI
83
MADDE 33-
AVUKAT
84
MADDE 34-
UZMAN / TEKNİK UZMAN –(BİLGİ İŞLEM)
34.1-
MADDE 35-
Bilgisayar İşletmeni/Memur
86
35.1- Başmühendis (İstihsal)
87
35.2- Başmühendis ( Etüt Proje ve Değerlendirme )
88
90
36.1- Başmühendis (Makine- İşletme )
91
36.2- Başmühendis ( İkmal ve Bakım )
92
MADDE 37- KÖMÜR HAZIRLAMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ
93
37.1- Başmühendis ( Kömür Hazırlama)
95
37.2- Başmühendis (Kontrol )
96
37.3- Başmühendis ( Tesisler)
97
37.4- Şef (Pazarlama ve Satış)
98
BAŞMÜHENDİS (İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI)
99
38.1- Tabip (İşyeri Hekimi)
100
38.1.1- Sağlık Memuru/Hemşişre
101
MADDE 39- BAŞMÜHENDİS(LABORATUVAR)
MADDE 40-
85
İSTİHSAL ŞUBE MÜDÜRÜ
MADDE 36- ELEKROMEKANİK ŞUBE MÜDÜRÜ
MADDE 38-
84
PERSONEL VE İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ
102
102
40. 1- Şef (Personel)
105
40.2- Şef (İşçi Sicil)
106
40.3- Şef (İdari İşler)
108
40.4- Şef (Sosyal İşler)
109
40.5 Koruma ve Güvenlik Amiri
110
40.5.1-
Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı
110
40.5.1.1-
Koruma ve Güvenlik Grup Şefi
111
40.5.1.1.1- Koruma ve Güvenlik Görevlisi
112
vi
MADDE 41-
MADDE 42-
MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ
112
41.1- Şef (Muhasebe- Finansman )
113
41.2- Şef ( Bilanço ve Maliyet )
114
41.3- Şef (Ambar ve Sabit Kiymetler )
114
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRÜ
115
42.1- Şef (Satınalma )
116
42.2- Şef ( Dokümantasyon ve Büro )
116
MADDE 43- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
117
MADDE 44- YÜRÜRLÜK
117
MADDE 45- YÜRÜTME
117
vii
BİRİNCİ BÖLÜM
EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1- AMAÇ
Bu yönetmelik hükümleri, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün (TKİ) Merkez ve Taşra
Teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personelinin çalışma şartlarını, görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenler.
MADDE2- KAPSAM
Bu yönetmelik hükümleri Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ELİ Müessesesi Müdürlüğü ile bu Müesseseye bağlı
ÇLİ Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.
MADDE 3- TANIMLAR
AMİR
Amir, makam ve memuriyeti itibariyle emir verme yetkisine sahip olan personeldir. Amirler mevzuat hükümleri
içinde kalmak kaydı ile kendilerine bağlı personelin işleri ile ilgili görev ve bu görev gereği emir verme yetkisine
sahiptirler. Bu Yönetmelikle tarifi yapılan görevleri birim amirleri yapar, yaptırır.
İTA AMİRİ
İta amiri, Müessesede Müessese Müdürü ile Yardımcıları, İşletmede İşletme Müdürü ve Yardımcılarıdır. İşlerin
gerektirdiği hallerde ve bazı tediyelerde bu yetki Muhasebe birim amiri ile gerek görülen hallerde diğer birim
amirlerine de Müessese Müdürünün onayı ile verilebilir. İta amirlerinin bulunmadığı zamanlarda, bu görevleri
vekâleten yürütenlerde ita amirliği görev ve sorumluluğunu taşırlar. Muhasebe birim amiri ve diğer ilgililer
herhangi bir ödemenin mevzuata uygun olmadığı kanısına varır ve ita amiri de uygun olduğunda ısrar ederse,
ödeme ancak ita amirinin yazılı emri ile yapılır.
MADDE 4- HUKUKİ DAYANAK
Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı KHK hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 5- ORTAK YETKİ VE SORUMLULUKLAR
ŞUBE MÜDÜRLERİ:
PLANLAMA
Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile uygulanan politikalar
doğrultusunda müdürlüğüne ait plan, program ve bütçe önerilerini hazırlayarak amirine sunmak.
Müdürlük faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak; sorun
ve sapmalar karşısında gerekli önlemleri almak veya alınması için amirine önerilerde bulunmak.
1
B-NEZARET VE ORGANİZASYON

Müdürlük çalışmalarının etken bir şekilde yürütmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu
amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek.

Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, bu amaçla gerektiğinde
yardım ve önerilerde bulunmak.

Müdürlüğüne ait faaliyet birimlerinin çalışmalarını yönlendirmek, koordine etmek, izlemek, kontrol etmek,
oluşan aksaklıklara çözüm bulmak.

Sorumluluğuna verilen işgücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak
amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapmak.

Kesintisiz bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için müdürlüğünün araç, gereç, malzeme
vb. ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için amirinin onayına sunmak. Benzer çalışmaları hizmet türü ihtiyaçlar
için gerçekleştirmek.

Müdürlük faaliyetleri ile Kurumun diğer faaliyetleri arasındaki, işbirliği ve koordinasyon ilişkilerini bizzat veya
amiri vasıtasıyla oluşturmak. Benzer şekilde müdürlüğün Kurum dışı ilişkilerini de izlemek ve
sonuçlandırmak.
HABERLEŞME

Öncelikle müdürlük içinde olmak üzere ve gerektiğinde diğer müdürlüklerle etkin haberleşme, yazışma,
raporlama ve bilgi alışverişi faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek.

Gelen giden evrakla ilgilenmek, ilgililere havalesini ve gereğini yapmak; ihtiyaç duyabilecek bilgilerin her an
kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

Müdürlük faaliyetleri ile ilgili tüm belgelerin dosyalanmasını, saklanmasını, gizliliğinin korunmasını ve
arşivlenmesini temin etmek.

Kurumun faaliyetlerini etkileyebilecek veya ilgilendirecek nitelikte alan, kendi görev kapsamı içindeki dış
gelişmeleri, yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında bilgi vermek.

Kurum, amiri veya diğer ilgili makamlar tarafından arızi veya periyodik olarak istenen raporları hazırlamak
veya hazırlanmasını sağlamak.
PERSONEL YÖNETİMİ

Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacı konusunda görüş ve önerilerini amirine
iletmek. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle
ilişkilerini elemanlarına açıklamak.

Personelinin gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi için çalışmalarda bulunmak.

Personelin eğitim ve diğer yollarla geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yaparak girişimlerde
bulunmak.

Astların liyakat değerlendirmesini yapmak (sicil raporlarını düzenlemek), gerektiğinde terfi, taltif önerilerini
amirine sunmak.

İşyerinde disiplinli bir çalışma ortamı yaratmak.

Personelin özlük işleriyle ilgili evrakları incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi
sonuçlandırmak, devam ve izinlerini izlemek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak.
2

Personelinin iş seyahatlerini belirleyerek amirine bildirmek, onaylanan iş seyahatleri ile ilgili işlemleri
sonuçlandırmak.

Kendisi de dâhil olmak üzere, personelinin herhangi bir nedenle, işyerinden kısa veya uzun süreli olarak
ayrılması halinde, kimlerin söz konusu işleri yapacaklarını belirlemek ve amirine bildirmek.

İmza yetkisini kurumun menfaatleri doğrultusunda ve yetki derecesine uygun olarak gerekli yerlerde
kullanmak.

Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekalet etmek.

Görevlendirildiği komisyon vb. çalışma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak.

Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda

kendini yetiştirmek.

Kendi fonksiyonları çerçevesinde amirine destek olmak, amiri tarafından istenen çalışmaları yapmak.
ŞUBE MÜDÜRLERİNİN ORTAK YETKİLERİ

Müdürlüğünün plan, program ve bütçesini hazırlayarak amirinin görüşüne sunmak.

Müdürlüğünün kadrosu veya bu kadroda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak amirine görüş ve önerilerini
sunmak.

Müdürlüğünün çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda amirine öneride bulunmak.

Personel tayini, nakil, görev ve ücret, terfii, asalet onayı, işten ayrılma ve diğer özlük hakları ile eğitim
gereksinimine ilişkin işlemlerde amirine görüş ve önerilerini sunmak.

Müdürlüğündeki elemanlara iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor
istemek.

Astlarının, idari ve sosyal izin taleplerini değerlendirip amirine iletmek astlarına saatlik izin kullandırmak.

Hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak amirine önerilerini sunmak.

Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekâlet edecek kişiyi belirlemek ve amirine teklif etmek.

Astlarının yurt içi seyahatlerini amirine önermek.

İlgili mevzuata göre astlarına disiplin cezası vermek veya amirine teklif etmek.

Faaliyetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve İş Sağlığı ve
Güvenliği ile ilgili konularda Eğitim ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğünce yapılan uyarı ikaz ve önerileri
dikkate alarak uygulanmasını sağlamak,

Kendisine bağlı işyerlerinde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yaparak / yaptırarak risklerle
karşı karşıya kalan personele eğitim ve bilgi verilmesini sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çıkarılan mevzuatları takip ederek uygulamasını sağlamak
BAŞMÜHENDİSLER:

Genel müdürlük ve üst yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat ile belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile
amirinin direktifleri doğrultusunda kendisine ait görev alanı içinde kalan faaliyetlerin onaylanmış plan,
program ve bütçe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

Astları arasında dengeli ve esnek bir iş bölümü sağlamak, yapılacak işler hakkında gerekli açıklamalarda
bulunmak, işlerin yapılmasına nezaret ederek zamanında ve eksiksiz olarak sonuçlandırılmasını sağlamak.

Biriminde yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç, malzeme, personel vb.
ihtiyaçları önceden belirleyerek amirine iletmek.
3

Kendi görev alanı içindeki ve diğer bölümlerle olan yazılı ve sözlü bilgi akışının tam, doğru ve zamanında
oluşmasını sağlamak.

Eğitim birimleriyle iş birliği yaparak personelinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerin gerçekleşmesi
için girişimlerde bulunmak.

Amirinin ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek
durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasın sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak.

Konusuyla ilgili mal ve hizmet üretiminin daha iyi yapılabilmesi için ya da üretilen mal ve hizmetlerin daha iyi
değerlendirilebilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmek
ve sonuçlarını proje önerisi şeklinde amirine sunmak.

Faaliyetlerin iş güvenliği ve sağlığı kurallarına uygun olarak yürütümünü sağlamak ve bu konuda ilgili
birimlerle temasta bulunarak gerekli tedbirlerin alınmasını önermek.
BAŞMÜHENDİSLERİN ORTAK YETKİLERİ

Görev alanı içinde kalan, faaliyetleri onaylanan plan, program ve bütçe esasları çerçevesinde
gerçekleştirilmesini sağlamak.

Astlarının yetiştirilmelerini sağlamak, astlarına iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak,
bilgi ve rapor istemek ve gerekli tedbirlerin alınması için amirine önerilerde bulunmak.

Malzeme alımları ile ilgili olarak amirine önerilerini bildirmek.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak iş yerinde gerekli düzenin sağlanmasını temin için
gerekenleri yapmak.

Kendisine bağlı işyerlerinde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yaparak / yaptırarak risklerle
karşı karşıya kalan personele eğitim ve bilgi verilmesini sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çıkarılan mevzuatları takip ederek uygulamasını sağlamak.

Faaliyetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve İş Sağlığı ve
Güvenliği ile ilgili konularda Eğitim ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğünce yapılan uyarı ikaz ve önerileri
dikkate alarak uygulanmasını sağlamak,

Görev alanı içinde çalışanların izin kullanımlarına onay vermek.
ŞEFLER:

Astları arasında dengeli ve esnek bir iş bölümü sağlamak, yapılacak işler hakkında gerekli açıklamalarda
bulunmak, işlerin yapılmasına nezaret ederek zamanında ve eksiksiz olarak sonuçlandırılmasını sağlamak.

Biriminde yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç, malzeme, personel vb.
ihtiyaçları önceden belirleyerek amirine iletmek.

Gelen ve giden evrakla ilgilenmek, gereğini yapmak, tüm evrakların dosyalanmasını ve gizliliğinin
korunmasını sağlamak

Kendi görev alanı içindeki ve diğer bölümlerle olan yazılı ve sözlü bilgi akışının tam, doğru ve zamanında
oluşmasını sağlamak.

Amirinin ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek
durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak.
4
ŞEFLERİN ORTAK YETKİLERİ

Astlarının yetiştirilmelerini sağlamak, astlarına iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak,
bilgi ve rapor istemek.

Malzeme alımları ile ilgili olarak amirine önerilerini bildirmek.

Mevzuat ile belirlenmiş sınırlar dâhilinde astlarının saatlik izin formlarını doldurarak amirine sunmak.
MADDE 6- ORTAK TANIMLAR
İŞ UNVANI: Mühendis
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

İş programlarının ilgili birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanmasını sağlamak.

Tespit edilen programa göre, üretim ve hazırlık faaliyetlerini ekip çalışmasıyla birlikte yerine getirmek.

İş programlarında gösterilen hedeflere işçilik, malzeme ve enerji kullanımında azami tasarruf sağlayarak
ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmak.

Programlarda öngörülen sürelerde tamamlanamayan işleri; aksaklıkları ve bunları giderecek tedbirleri tespit
ederek başmühendise bildirmek ve gereğini yapmak.

Her türlü iş makinesinin çalıştırılmasının emniyet kurallarına uymasını sağlamak ve takip etmek.

İşyerleri için ihtiyaç duyulan malzeme ve teçhizatı tespit ederek temin edilmesini sağlamak.

Takibi ve uygulamasında görevlendirildiği işlerin düzgün, emniyetli ve talimatlara uygun olarak aksamadan
yürütmek, bu amaçla gerekli koordinasyonu sağlamak,

Sorumlu olduğu iş yerlerinde çalışan makine, ekipman ve işçiliklerle ilgili verimlilik artırıcı çalışmalar
yapmak, önerilerde bulunmak.

Tüm işleri talimatlara uygun olarak ve emniyet yönetmeliklerine de uyarak yapılmasını sağlamak ve sürekli
kontrol etmek.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını yazmak ve kaydetmek.

Programlarda tespit edilen sürelerde ikmal edilemeyen aksaklıkları ve bunları giderecek tedbirleri tespit
ederek zamanında amirlerine bildirmek ve gereğini yapmak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak,

Kendisine bağlı servisleri kontrol etmek, gördüğü noksanlık ve aksaklıkları ilgililere bildirmek ve yerine
getirilip getirilmediğini takip etmek,

Görevlendirildiği işlerin gelişmelerini plan üzerine işlemek ve sonuçlarını aylık faaliyet raporları tespit etmek,
işi ile ilgili her türlü faaliyetlerin istatistiklerinin tutulmasını sağlamak, bu rapor ve istatistikî değerleri her ay
amirlerine bildirmek,

İhtiyaç duyulan malzeme ve teçhizatı tespit ederek, amirine bildirmek,

Görevini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak, kullandırmak.

İşin gerektirdiği sevk ve idare fonksiyonunun eksiksiz ve aksamadan yürütülmesi için gerekli inceleme ve
araştırmaları yaparak amirlerine önerilerde bulunmak.

O yıla ait faaliyet dosyalarının hazırlanmasını sağlamak.

Başmühendisinin talimatları doğrultusunda iş programına esas ihale edilecek işlerin projelerini hazırlamak,
ihale dosyası haline getirilmesini ve ilgili makamlara gönderilmesini sağlamak.
5

Maden kanunu, İş mevzuatı ve İş güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini
sağlamak.

İşi ile ilgili faaliyetleri izlenerek bu faaliyetler sırasında çıkan sorunların çözümü için yapılan çalışmalara
katılmak ve önerilerde bulunmak.

Proje maliyet hesaplarında kullanılan birim fiyatları izlemek, ihalesi yapılacak işin ihaleye esas birim fiyatının
hesaplanması çalışmalarına katılmak.

Gerekli bilgi ve formları zamanında hazırlayarak gönderilmesini sağlamak.

Genel Müdürlük uhdesinde, İşletme sorumluluğunda bulunan ve rödovans karşılığı verilen kömür
sahalarındaki arama faaliyetlerinin takibini yapmak ve söz konusu sahalara ait belgeleri hazırlamak ve
Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

Programlanan üretimin devamını sağlayacak yeni yatırım projelerini hazırlamak.

Yatırım programında yer alacak konuları belirlemek ve bu konularla ilgili fizibilite çalışmalarında bulunmak.

Yıllık yatırım programı hazırlık çalışmalarına katılmak.

Yatırımda öngörülen veya programa alınan projeleri ve bunların kredi keşif dosyalarını hazırlamak.

Yatırım programında yer alan konuların tahsisat durumlarını yakından izlemek ve sarf yetkisi verilmesi için
Genel Müdürlüğe talepte bulunulmasını sağlamak.

Her türlü tesis, makine, malzeme ve teçhizatın sipariş ve sarfiyat durumlarını yakından izlemek.

Yatırımlarla ilgili istatistikleri tutmak, yıllık programlar ve uygulama sonuçlarını mukayese etmek, sapmalar
varsa nedenlerini saptamak ve gerekli önerilerde bulunmak.

İşletmenin yatırım, üretim ve satış programlarıyla ilgili 3’er aylık ve yıllık gönderilmesi gereken raporları
hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak.

Her yıl sonunda sabit kıymetler sayım komisyonlarında görev almak ve servis sayım listelerini hazırlatmak.

Stajyer öğrencilerle ilgilenmek.

Görevi ile ilgili İşletmenin yeraltı, açık ocak panolarında, inşaat, sondaj, atölye vb. işyerlerinde harita, plan,
ölçme, nivelman, kot, aplikasyon gibi ölçüm ve topografya hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

Görevi ile ilgili topografların yapacağı ölçüler ve diğer işlerle ilgili günlük iş organizasyonunu yapmak,
yapılan bu organizasyonu denetlemek.

Görevi ile ilgili yıllık imalat faaliyet planları, iş programı ile diğer etüt ve projelerle ilgili yapılması gereken
ölçüleri yaptırmak, değerlendirerek planlara işletmek.

Görevi ili ilgili işletme sahası içinde hareket gören yerleri ölçtürmek, planlara işletmek.

Yapılan ölçü, hesap ve tersimatların doğruluğunu kontrol etmek, hata ve noksanlık gördüğü takdirde derhal
müdahale etmek, gereğini yapmak.

Görevi ile ilgili harita, plan, projelerin Genel Müdürlük ve Maden dairesinin istediği standartlarda olmasını
sağlamak.

Görevi ve mesleğiyle ilgili teknik gelişmeleri takip etmek, önerilerde bulunmak.

Kendisine bağlı işyerlerinde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yaparak/ yaptırarak risklerle
karşı karşıya kalan personele eğitim ve bilgi verilmesini sağlamak.

İşyerinde hazırlanacak sağlık ve güvenlik dokümanı çalışmalarına katılmak.

İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çıkarılan mevzuatları takip ederek uygulamasını sağlamak.

Görevlendirilmesi halinde Kalite Yönetim Temsilcisi veya Kalite Yönetim Temsilci Yardımcısı görevini
yürütmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
6
İŞ UNVANI: Mühendis (Maden)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

İşletmedeki rezerv artışına yönelik saha etütlerinin çalışma programını yapmak, sondaj stamplarını
değerlendirmek, buna göre kömür durumunu ve kalitesini saptamak, rezerv hesapları yapılarak amanejman
programlarını hazırlamak ve uygulamaları izlemek.

İş programı dosyaları ile yıl sonunda o yıla ait imalat ve faaliyet dosyalarının hazırlanmasını sağlamak.

Başmühendisinin talimatları doğrultusunda iş programına esas ihale edilecek projeleri hazırlamak, ihale
dosyası haline getirilmesini ve ilgili makamlara gönderilmesini sağlamak.

Maden kanunu ile ilgili yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

Müteahhitlik faaliyetlerinin izlenerek, bu faaliyetler sırasında çıkan madencilik sorunlarının çözümü için
yapılan çalışmalara katılmak ve önerilerde bulunmak.

Orman irtifak hakkı alınan sahaların takip edilerek süresi biten veya süresi uzatılacak olanları tespit etmek,
süresi uzatılacak olan sahalarla ilgili gerekli işlemleri yapmak.

Proje maliyet hesaplarında kullanılan birim fiyatları izlemek, ihalesi yapılacak dekapaj sahalarının ihaleye
esas dekapaj birim fiyatının hesaplanması çalışmalarına katılmak.

Valilik ve Kaymakamlık tarafın istenilen bilgi ve formları zamanında hazırlayarak gönderilmesini sağlamak.

Değişik Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından istenilen bilgileri hazırlamak.

Kurum müfettişlerinin yapmış oldukları teftiş sırasında istenilen bilgileri ve raporları hazırlamak.

Genel Müdürlük uhdesinde, İşletme sorumluluğunda bulunan ve rödovans karşılığı verilen kömür
sahalarındaki arama faaliyetlerinin takibini yapmak ve söz konusu sahalara ait 29. madde belgelerini
hazırlamak.

Kömür üretimini artıracak veya programlanan üretimin devamını sağlayacak yeni sahalarla ilgili yatırım
projelerini hazırlamak .

Kömür üretiminin teknik ve ekonomik sistemlere göre gelişmesini sağlayacak etüt ve araştırmaların
yapılarak yatırım programında yer alacak konuları belirlemek ve bu konularla ilgili fizibilite çalışmalarında
bulunmak.

Yıllık yatırım programlarını hazırlamak.

Yatırımda öngörülen veya programa alınan projeleri ve bunların kredi keşif dosyalarını hazırlamak.

Yatırımlarla ilgili her türlü tesis, makine, malzeme ve teçhizatın sipariş ve sarfiyat durumlarını yakından
izlemek.

Yatırımlarla ilgili istatistikleri tutmak, yıllık programlar ve uygulama sonuçlarını mukayese etmek, sapmalar
varsa nedenlerini saptamak ve gerekli önerilerde bulunmak.

İşletmede uygulanmakta olan yatırım programı aylık uygulama ve istihdam tablosu ile aylık harcama
tablolarını
hazırlamak.

Uygulanmakta olan yatırım projelerine ait kesin bilanço değerlerini hazırlamak.

İşletmenin yatırım programlarıyla ilgili 3’er aylık ve yıllık gönderilmesi gereken raporları hazırlamak.

İşletme brifing dosyalarını hazırlamak ve 3’er aylık periyotlar halinde revize etmek.

Her yıl iş programına göre çalışacak sahalardaki orman ve ziraat arazilerinin tespit edilerek, orman irtifak
hakkı ve istimlak dosyalarının hazırlanmasını sağlamak.

Her yıl sonunda hazırlanan sabit kıymetler sayım komisyonlarında görev almak ve servis sayım listelerini
hazırlamak.

Değişik okullardan gelen stajyer öğrencilerle ilgilenmek.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek.
7

Katıldığı ve sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatlarını araştırmak iyileştirme
önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevlendirilmesi halinde Kalite Yönetim Temsilcisi veya Kalite Yönetim Temsilci Yardımcısı görevini
yürütmek.

Göreviyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
İŞ UNVANI: Tekniker
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak,

İhtiyaç duyulan kayda tabi malzeme ve teçhizatı tespit ederek, amirine bildirmek,

Görevini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak, kullandırmak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
İŞ UNVANI: Şef (Büro)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler içir belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Gelen her türlü evrakın imza karşılığı alınmasını, kayıt edilmesini ve ilgilisine iletilmesini sağlamak.

Amirin talepleri doğrultusunda incelenen evrakların ilgili alt birimlere gereğinin yapılması için dağıtımını
sağlamak.

Yazılması talep edilen yazıların kurallara uygun olarak kısa sürede yazılmasını sağlamak.

Dosyalanması gereken evrakı, kayıt işleminden sonra sınıflandırarak konularına göre dosyalanmasını,
havale edilerek çıkan evrakın kayıt edilerek dağıtımının yapılmasını sağlamak.

Giden evrakların birer suretlerini ilgili dosyalarda muhafazasını sağlamak.

Personelinin özlük hakları ile ilgili konuların takip edilmesini, izin ve rapor gidiş- dönüş tarihlerinin yazıyla
bildirilmesini sağlamak.

Yılsonu itibariyle saklanması, yok edilmesi ve arşive gönderilmesi gereken evrakın belirlenerek söz konusu
işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Birimin gereksinimi olan her türlü kırtasiye malzemelerinin alınmasını, fax, fotoopi makinesi, bilgisayar v.b.
demirbaşın korunması ve bakımlarının yapılmasını bunlara ait kayıtların tutulmasını sağlamak.

Personele ait aylık nöbet çizelgelerinin ve yıllık izin listelerinin yapılmasını ve onaya sunulmasını sağlamak.

Birimdeki tüm personelin viziteye sevk işlemlerinin yapılmasını ve imzaya sunulmasını sağlamak.

Üst makamlardan birime gelen emir, talimat ve yönerge v.b. duyuruları personele imza karşılığı tebliğ
edilerek dosyalanmasını sağlamak.

Birim çalışanlarının ödenek, tazminat, masraf, yolluk ve diğer mali haklar ve izin işlemlerinin ilgili birimler ile
eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak.

Gelen, giden yazıları şikâyetlerle ilgili bilgileri ve saklanması gerekli diğer belgelerin dosyalanmasını
sağlamak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
8
İŞ UNVANI: Teknik Ressam
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Gerçekleştirilecek her teknik çalışma için gerekli ön incelemeleri yapmak.

Bu incelemelerin sonuçlarını, arklı yoruma meydan vermeden teknik resim kurallarına uygun olarak
belirtmek.

Çağın gereklerine uygun olarak yaptığı işlerle ilgili bilgisayar programlarına uyum sağlamak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
İŞ UNVANI: Memur
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Çalıştığı birimin görevlerini amirlerince verilecek iş bölümü (tahakkuk, tahsil, tediye, gümrük, takip, tapu,
kantar ve yazım işleri de dahi) içinde yapmak ve sonuçlarını amirlerine bildirmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
İŞ UNVANI: Veznedar
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Kıymetli evrakları kasada muhafaza etmek.

Müessesenin ve çalışan personelin, üçüncü şahıslar ve özel-tüzel kişilerin her türlü borç ve alacaklarına
karşılık Şube Müdürlüğünce düzenlenen belge gereği tahsil ve tediye işlemlerini yapmak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek.

Görevleriyle ilgili amirlerinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 7-
İŞ UNVANI: ŞEF (YÖNETİM KOMİTESİ )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Yönetim Komitesi toplantı gündemini amir onayı ile hazırlamak ve amir onayı ile süresi içinde üyelere
dağıtmak.

Yönetim Komitesi toplantılarında raportörlük yapmak

Yönetim Komitesi kararlarını, karar defterine yazmak, bilgisayar çıktısını yapıştırmak. Komite üyelerine
imzalatmak ve muhafaza etmek.

Komite kararlarını süresi içinde ilgili birimlere iletmek.

Yönetim komite üyelerinin birimlerle olan ilişkilerini amir onayı ile sağlamak.

Müessese Müdürü ve Şube Müdürleri arasındaki toplantıları düzenlemek, katılımcılara bilgi vermek ve
koordinasyonu sağlamak, gerekli hazırlıkları yürütmek, toplantı kararlarının dosyalanması ve arşivlenmesini
sağlamak.

Yönetim Komitesi Kararlarından Yönetim Kurulu’nun onayına tabi olanları izlemek.

Yönetim bölümündeki sekreterlik birimine ilişkin yönetim, denetim ve organizasyonu sağlamak.

Genel evrak veya diğer birimlerden gelen evrakların gelen evrak defterine kaydını sağlamak ve kaydedilen
evrakları Müessese Müdürüne sunmak.

Yönetim Komitesi Şefliğinden kişilere havale olan evrakları ilgili kişilere zimmet karşılığı vermek.

Yönetim Komitesi Şefliğinde yazılan tüm yazıların giden evrak defterine kaydını sağlamak.
9

Kaydedilen giden evrakların zimmet karşılığı ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

Giden evrakların birer suretlerinin ilgili dosyalarda muhafazasını sağlamak.

Yönetim Komitesi Şefliği personelinin özlük hakları ile ilgili konuları takip etmek, izin ve rapor gidiş-dönüş
tarihlerini Personel Şubesi’ne yazıyla bildirmek.

Yönetim Komitesi Şefliğine gelen ve giden evrakların arşivlenmesini sağlamak.

Yönetim Komitesi Şefliğinin ihtiyacı olan malzemeleri temin etmek.

Yönetim Komitesi Karar Defterini süresi içinde notere tasdik ettirmek

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 8- İŞ UNVANI: HUKUK MÜŞAVİRİ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müessese müdürlüğünce gerek görülen konularda mütalaa vermek ve bununla ilgili işlemleri yerine
getirmek.

Müesseseye ait her türlü dava, icra takiplerinin ve vergi anlaşmazlıklarını mevzuat hükümleri ve Avukatlık

Kanununa uygun şekilde takip edilmesi, her türlü kanuni aşamalardan geçirilerek sonuçlandırılmasını
sağlamak.

Birimlerin hazırlayacakları anlaşma, yönetmelik, genelge ve talimatlar hakkında mütalaa vermek ve bunların
hazırlanmasına yardımcı olmak.

Kamulaştırma işleri ile ilgili olarak yargı mercilerindeki işlemleri yürütmek.

Resmi Gazetede yayınlanan mevzuatları izleyerek gerektiğinde ilgili birimleri uyarmak.

Davalar ve icra takipleri ile ilgili yazışmaları, evrak kayıt, takip işlemlerini yürütmek.

Mahkeme, temyiz harçlarının yatırılmasını sağlamak, bunlarla ilgili avans işlemlerini yürütmek.

Hukuk Müşavirliği ile ilgili bütün yazı, mütalaa, sözleşme ve görüşleri yazmak.

Davaların düzenli bir şekilde dosyalarını hazırlamak, hazırlatmak.

Davalar, icra takipleri, keşiflerle ilgili ödeme ve tahsilât işlemlerini yürütmek, bunlara ait kayıtları tutmak.

Mahkeme kalemleri, icra müdürlükleri ile ilgili yazışma ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Hukuk Müşavirliği personeli ile ilgili izin, hastalık, göreve gönderilme gibi işlemleriyapmak, yaptırmak.

T.K.İ. Hukuk Müşavirliği yönetmeliğinde belirtilen diğer görevleri yapmak.
8.1 -
İŞ UNVANI: Avukat
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

İşletme aleyhine açılan veya işletme tarafından açılacak olan dava ve icra takiplerini mevzuat hükümlerine
ve Avukatlık Kanununa uygun şekilde, genel vekâletnamedeki yetkilere göre takip etmek, her türlü kanuni
yollardan geçirmek sureti ile sonuçlandırmak.

Hukuk Müşaviri tarafından havale edilen evraklarda yer alan konularla ilgili mütalaa hazırlamak.

Davalarla ilgili olarak birimlerden alınan bilgi ve belgeleri, gerekli tüm delilleri toplayarak dava dilekçesi
hazırlamak ve ait olduğu mahkemeye müracaat etmek.

Duruşmalara katılmak, keşif ve incelemelerde hazır bulunarak yargılama sırasında alınan bilirkişi raporları
ve cevap dilekçelerini inceleyerek itiraz ve cevapları hazırlamak.

Yargılama sonucunda alınan kararlar aleyhe sonuçlandığında temyiz, tashihi karar gibi yasal yollara
başvuru ile ilgili işlemleri yürütmek.

İşletme lehine veya aleyhine yapılacak icra takiplerini yürütmek, takip etmek.

Amiri tarafından konusu ile ilgili verilecek diğer görevleri yürütmek.
10
8.2 -
İŞ UNVANI: Şef(Takip)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin; mevzuata, Yetkili makamlarca alınan kararlara ve
verilen emirlere uygun, etkin ve verimli olarak zamanında yürütülmesini sağlamak, kendisine ait iş ve
hizmetleri sevk ve idare etmek,

Her türlü dava dosyalarını tanzim ve dizi pusulalarını yaparak muhafaza etmek.

Dava Esas Kayıt Defterini ve Duruşma günleri kayıt defterini düzenli olarak tutmak.

Duruşma günlerine göre dava ve müdafaa dosyalarını hazırlayarak en az 10 gün önce ilgili Avukata tevdi
etmek.

İlgili Avukatla istişare ederek, dava dilekçeleri cevap dilekçeleri, bilirkişi itiraz ve temyiz dilekçelerinin
zamanında mahkemelere tevdiini sağlamak ve Müessese adına çıkarılan her türlü dava ve icra işlemleri ile
ilgili tebligatı kabul etmek.

İlgili Avukatın talimatı doğrultusunda, kendi denetiminde ve sorumluluğunda ara kararlarına göre yapılması
gerekli olan tüm işleri zamanında yapmak, masraf ve bilirkişi ücretlerinin zamanında yatırılmasını temin
etmek, karara bağlanmış olan davalara ait gerekli işlemleri yapmak.

Takipler için açılacak dosyaları ve kayıtları düzenli şeklinde muhafaza etmek. Yapılması gerekli işlemleri ilgili
avukatın denetiminde istenilen sonuç alınıncaya kadar yerine getirmek.

Davalara ait dosyalarda dava ile ilgili her türlü belge ve yazışmalar ile duruşma zabıt örneklerinin
bulundurulmasını, icra takibi dosyalarına icra dairelerindeki dosyalara paralel olarak cereyan eden muameleyi
işlemek,

Açılan dava ve takipler için lüzumlu harç ve masraf karşılıklarını yatırmak.

Devam etmekte bulunan dava ve icra dosyaları için birimlerle yapılan yazışmaları hazırlamak ve ilgili işlemleri
takip etmek ve tamamlamak.

Avukatların tehir-i icra, mehil ve icra dairelerine yatırılmış teminatlar için gerekli işlemleri yapmak.

Süre tutumu, mazeret, harç iadesi, gibi özellik arz etmeyen dilekçeleri hazırlamak.

Mazeret nedeniyle duruşmasına girilmeyen davaların duruşma gününü öğrenmek, mümkünse duruşma
zaptını temin etmek.

Muhasebe servisi ile tahsilât durumu hakkında mutabakat temin etmek neticesine göre gerekli bütün işlemleri
yapmak.

Faaliyet raporlarını hazırlamak.

1.Hukuk Müşaviri ve Avukatlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
8.2.1 -

İŞ ÜNVANI: Memur (Dava Takip)
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Hukuk Müşavirliğinin görev tanımına giren bütün konularla ilgili yazışma, evrak kayıt, takip, harç yatırma, icra
işlemlerini yapmak

Mahkeme Kalemleri ve İcra Dairelerindeki işlemleri yürütmek

Kendilerine verilen işlere ait her türlü işlemi zamanında ve özenle yaparak gizliliğine özen göstermek.

Çalıştıkları yerin iş, disiplin ve ahengine, hizmetin gereğine ve talimatlara uymak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
11
MADDE 9- İŞ UNVANI: UZMAN / TEKNİK UZMAN(BİLGİ İŞLEM)
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında gereksinim duyulan her türlü bilginin sağlanabilmesi, güncel
tutulması, etkin bilgi erişimi, birimler tarafından üretilen bilgilerin standart dokümanlar halinde düzenlenmesi
için gerekli bilgisayar program yazılım çalışmalarını yerine getirmek ve yerine getirilmesini sağlamak.

Müessesenin veri tabanını tasarlama, bakımını yapmak ve düzgün çalışması için düzenli aralıklarla
denetleme çalışmalarını yapmak/yaptırmak.

Veri tabanı standartlarını saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak, yeni ya da değiştirilmiş sistemlerin
bilgi gereksinimlerini incelemek ve veri tabanı niteliklerini geliştirmek.

Müessese birimleri arasında bilgi iletişim ağ donanımlarının kurulması için gerekli çalışmaları yapmak. Ağ
iletişiminin düzenli çalışmasını takip ve kontrol etmek, performansını denetlemek, aksaklıklarda kısa sürede
müdahale ederek sistemin normale dönmesini sağlamak.

Müessese web sayfalarının düzenlenmesi ve güncellenme işlemlerini diğer personelin görüşlerini de alarak
yerine getirilmesini sağlamak.

Müessese bilgi işlem ve iletişim sisteminin güvenliği ve denetimini sağlayacak yöntemleri belirlemek ve
uygulanmasını sağlamak.

Veri tabanının gizliliği ve bütünlüğünü sağlamak için denetimler koymak ve bunlara uyulmasını takip etmek.

Kullanıcıların yeterli koruma altında gerekli bilgiye ekonomik ve verimli biçimde erişilebilmesi için gerekli
önlemleri almak.

Sistemin veri iletişim sorunlarını incelemek, bu sorunları gidermek, gerektiğinde çözümleri için öneriler
sunmak.

Veri tabanından, kullanıcıların yetki derecesine göre yararlanabilmesi için gerekli önlemleri almak ve
kullanıcılara iletmek.

Kullanıcılara internet ve intranet kullanımı konularında eğitim vermek, uygulamada karşılaştıkları sorunları
gidermek için gerekli önlemleri almak ve sorunlara çözüm bulmak, güvenlik ve servis hizmetini sağlamak.

İnternet, intranet ve e-mail aracılığı ile kullanıcılara sunulan hizmetlerin düzgün çalışmasını sağlamak ve
aksaklıklara kısa sürede müdahale etmek.

Internet ve e-mail uygulamalarının kullanıcı lisans haklarını takip etmek.

Veri tabanı yönetimi ve kullanıcı desteği hizmetlerini yürütmek.

Hazırlanmakta olan yazılım için giriş ve çıkış görünüşlerini belirlemek, mevcut yazılımlarda talep edilen
değişiklikleri gerçekleştirmek.

Yeni yazılımlar için ve mevcut yazılımlarda değişiklik olması halinde kullanım kılavuzu hazırlamak.

Müessese birimlerinde kullanılmakta olan tüm yazılım programları ile ilgili destek hizmetlerini sevk ve idare
etmek.

Hazır yazılımlar ya da Merkez tarafından hazırlanmış yazılım programları ile ilgili hizmet içi eğitim
programları hazırlamak/hazırlatmak.

Yazılım ve donanım teknolojisindeki gelişmeleri ve en son yenilikleri izleyerek Bilgi İşlem Merkezinin yazılım
ve donanımının güncelleştirilmesi ve gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak.

Belirlenen gereksinimleri karşılamak üzere planlanan alımların teknik şartnamelerini hazırlayarak satın alma
sürecini izlemek ve satın alma aşamasında teknik şartnameye uygunluğu denetlemek.

Uzmanlık alanı ile ilgili mesleki çalışmaları ve yayınları düzenli olarak izlemek, mesleki sempozyum, kongre,
panel, seminer ve toplantılara katılarak gelişmelerin gecikmeden Kuruma kazandırılması yönünde
çalışmalar yapmak.
12

Müessesenin tüm birimlerinde görevli ilgili kişilere sistemleri, yazılımları ve yenilikleri tanıtmak amacıyla
eğitim programları ve seminerler düzenleyerek sistemlerden daha fazla yararlanmayı sağlamak.

Toplantı ve eğitim salonlarındaki ses düzenlerinin, projeksiyon ve diğer elektronik cihazlarının kurulma ve
çalıştırılması ile ilgili işlemlerin yapılmasını, arızalanmaları durumunda onarılması için gerekli işlemlerin
yerine getirilmesini sağlamak.

Telefon ve veri iletişim hatları ile ilgili sistemlerin kurulum ve işletimi ile ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak.

Telefon, fotokopi, faks, tarayıcı, yazıcı ve baskı makinalarının bakımlarının gerektiği şekilde ve
sözleşmelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.

Müessesenin ihtiyacı olan Bilgisayar ve yan donanımları ile diğer elektronik cihazların temini amacıyla
uygun
görülen
standartlar
çerçevesinde
şartnamelerin
hazırlanması
ve
teklif
dosyalarının
değerlendirilmesini, alım sonrasında gerekli test ve kabul işlemlerinin yapılarak ihtiyaç birimlerine teslim
edilmesini sağlamak.

Temin edilen ve mevcut bulunan donanımlarla ilgili bakım-onarım sözleşmeleri yapabilmek amacıyla teknik
şartnameler hazırlayıp ihaleler sonucu teklifleri değerlendirmek. Bakım -onarım sözleşmesi yapılan
firmaların yükümlülüklerini kontrol ve takip etmek.

Periyodik olarak, Müessesenin bilgisayar ve donanımlarla ilgili ihtiyaç tespitini yapmak. Tespitlere göre
gerekli teknik şartnameleri hazırlamak, komisyonlarda görev alarak gelen teklifleri değerlendirmek. Gelen
malzemelerle ilgili gerekli test ve kabul işlemlerini yaparak ihtiyaç birimlerine teslim etmek.

Gerekli olabilecek yedek parça istatistiklerini tutarak birim fiyatlarını takip etmek.

Müessesede mevcut bulunan bilgisayar ve donanımlarla ilgili marka ve model bazında arıza istatistiklerini
tutulmasını sağlamak.

Müessesede bulunan donanımların ve bilgisayarların arıza tespitlerini yapabilmek amacıyla gerekli alet ve
ekipmanı temin edilmesini sağlamak.

Arızalı olan bilgisayar ve donanımlara acil müdahale edilmesini, durum tespiti yapılmasını daha sonra da
bakım onarım sözleşmesi yapılan firmayla kısa sürede temasa geçilerek onarılmasını sağlamak.

Bilgi işlem programı ve sistemleri konusunda yenilikleri tanıtmak amacıyla personele verilen eğitimlerde
görev almak.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve aksaklıkları belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak ve sonuçlarına göre
iyileştirme çalışmaları yapmak.

Müessesede kullanılan lisanslı programların lisans ödemeleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve gerekli
önlemleri almak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatlarını araştırmak,
iyileştirme önerileri gerçekleştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Konusu ile ilgili olarak Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
9.1 - İŞ UNVANI: Bilgisayar İşletmeni / Memur
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bilgisayarlar üzerinde bulunan yazılımları kullanmak ve kullanımı konusunda destek vermek.

Gerektiğinde, bilgisayarlara müdahale etmek ve gerekli yazılımların kurulmasını sağlamak.

Kullanıcılara destek vermek ve periyodik bakımını yapmak.

Amirlerince verilen yazı işlerini, yazışma kurallarına uygun olarak, en kısa zamanda yapmak.

Kullandığı makineyi ve bilgisayarı temiz, bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak.

Amirinin ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanılabilecek
13
durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak.

Malzeme alımları ile ilgili olarak amirine önerilerini bildirmek.

Gelen ve giden evrakla ilgilenmek, gereğini yapmak, tüm evrakların dosyalanmasını ve gizliliğinin
korunmasını sağlamak.

Başkanlığa gelen ve dosyalanması gereken evrakı, kayıt işleminden sonra sınıflandırarak konularına göre

dosyalamak, başkanlıktan havale edilerek çıkan evrakı kaydederek dağıtımını yapmak.

Bilgisayar işletim yöntemleri ve işletim standartları konularında güncel bilgi sahibi olmak.

Bilgisayarda yapılan işleri belirlenen zamanlamaya göre yapmak.

Sistem arızalarını tanımlamak ve işletim dizilerinin ve çıktılarının bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak

biçimde düzeltici işlemler yapmak.

Gerekli sistem yazılımıyla bilgisayarı çalışmaya başlatmak.

Uygulama sistemlerinin gereksinimlerine göre girdi ve çıktıları doğru ve tam olarak sağlamak.

Sorunları tanımlamak için işletimi gözleyerek performansı incelemek.

Bilgi ve yetkisi dâhilinde gereğinde düzeltici işlemleri başlatmak.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve aksaklıklarını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak ve sonuçlarına göre

İyileştirme çalışmaları yapmak.

Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.
MADDE 10- İŞ UNVANI: SİVİL SAVUNMA UZMANI
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Yürürlükteki kanun, yönetmelik, tüzük ve talimatlara göre Müessesenin Sivil Savunma ile ilgili bütün
işlemlerini yürütmek, hazırlıklarını yapmak.

Müesseseye ait işyerleri ve tesislerde olabilecek yangınlara önlem alma ve söndürme faaliyetleri ile ilgili
Müessese itfaiye teşkilatının sevk ve idaresini yapmak.

Müessese İtfaiye Teşkilatının diğer resmi kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

Müessesenin, kendi personelinden oluşturmak zorunda olduğu Sivil Savunma Servislerinin, kurulmasını ve
organizasyonunu yapmak. İl ve ilçe sivil savunma müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak.

İtfaiye teşkilatı ve sivil savunma teşkilatlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek.

Personelin eğitimlerinin teorik ve pratik olarak yaptırılmasını sağlamak.

Müessese koruma güvenlik planını ve sivil savunma planlarını hazırlamak, bu planların ilgili resmi
kurumlarca onaylanmasını sağlamak.

Görevleri ile ilgili kayıt ve raporları tutmak, faaliyet raporlarını hazırlamak.

Personelin izin, iş tertipleri ve faaliyetlerinin programını yapmak, göreve hazır halde bulunmalarını
sağlamak.

Diğer resmi kurumlar ile ilgili olan faaliyetlerde kanun ve yönetmelikler ile işyeri talimatlarına uygun

olarak görev yapmak.

İş güvenliği ve sağlığı kurallarına uygun hareket etmek, gerekli koruyucu malzemeleri kullanmak ve
kullandırmak.

Göreviyle ilgili gizlilik esaslarına uymak.

Görevi ile ilgili amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
14
MADDE 11-
İŞ UNVANI: EYNEZ YERALTI KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Müteahhit eliyle çalıştırılan işletmelerin sözleşmesine göre çalışmalarını sağlamak/ sağlatmak,

Maden Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde işleri yürütmek /yürüttürmek,

Sözleşmesine uygun olarak hak edişlerin düzenlenmesini ve kontrolünü yapmak ve yaptırmak,

Şartnamesi ve sözleşmesi gereği yüklenicinin bedelsiz kullanımına verilen teçhizat ve donanımının
sözleşme hükümlerine göre çalıştırılmasını, işi bittiğinde idareye teslim edilmelerini sağlamak ve sağlatmak,

Üretim faaliyetlerinin yürütümü sırasında ihale marifeti ile yapılacak işler için gerekli teknik şartnameleri ve
ihale dosyasını hazırlamak ve hazırlatmak,

Müdürlüğe bağlı personelin görevini İş sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak
ve sağlatmak, kullanılması gereken koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak,

Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yardımcı olarak görevlendirilen
yevmiyeli personelin çalıştırılmasını sağlamak,

Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışarak tüketicilerin taleplerine uygun özelliklerde kömür
üretilmesini sağlamak ve sağlatmak,

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak,
11.1-
İŞ ÜNVANI
Başmühendis ( Proje Uygulama ve Kontrol )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Müteahhit eliyle çalıştırılan işletmelerin sözleşmesine göre çalışmalarını sağlamak/ sağlatmak,

Maden Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde işleri yürütmek /yürüttürmek,

Şartnamesi ve sözleşmesi gereği yüklenicinin bedelsiz kullanımına verilen teçhizat ve donanımının
sözleşme hükümlerine göre çalıştırılmasını, işi bittiğinde idareye teslim edilmelerini sağlamak / sağlatmak,

Yeraltı üretimi yapan işletmelerin günlük, aylık ve yıllık üretim faaliyetlerini takip ve kontrol etmek,

Yapılan üretim miktarlarını şartname hükümlerine göre tespit etmek ve ettirmek,

Sözleşmeleri gereği tutulması gereken, tutanakları ve raporları hazırlamak ve hazırlatmak,

Sözleşmesine uygun olarak hak edişlerin düzenlenmesi ve kontrolünü yapmak ve yaptırmak,

Bağlı personelinin görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmasını sağlamak ve
sağlatmak, kullanılması gereken koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak,

Bağlı personelinin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak ve yaptırmak,

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak,
11.1.1-
İŞ ÜNVANI: Tekniker (Kontrol )
GÖREVLER YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Teknikerler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Müteahhit eliyle çalıştırılan işletmelerin hazırlık ve üretim çalışmalarının, uygulama projelerine uygun şekilde
yürütümünü takip ve Maden Kanunu çerçevesinde kontrol etmek,
15

Vardiyalarda kantar sevk irsaliyesi ve vardiya rapor kayıtlarını kontrol ederek ilgili servislerle mutabakatı
sağlamak. Otomatik numune alma cihazlarının çalışmasını kontrol etmek,
arızaların ve aksaklıkların
zamanında giderilmesini sağlatmak,

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak ,
11.2.
İŞ UNVANI: Başmühendis (Tesis ve Kontrol)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Müteahhit eliyle çalıştırılan işletmelerin sözleşmesine göre çalışmalarını sağlamak/ sağlatmak,

Müteahhit eliyle üretim yaptırılan yeraltı işletmelerinin iş programına esas üretim miktarlarının günlük, aylık
ve yıllık olarak takibini yapmak,

Sözleşmesi gereği tutulması gereken, tutanakları ve raporları hazırlamak,

Müteahhit eliyle yapılan işlerin hak edişlerini yapmak,

Yeraltı üretim faaliyetlerinin günlük, aylık ve yıllık ölçümlerini yaptırmak,

Maden Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde işleri yürütmek /yürüttürmek,

Şartnamesi ve sözleşmesi gereği yüklenicinin kullanımına verilen bedelsiz teçhizat ve donanımının
sözleşme hükümlerine göre çalıştırılmasını, işi bittiğinde idareye teslim edilmelerini sağlamak ve sağlatmak,

Üretim yapan işletmecilerin, Kömür zenginleştirme tesislerini sözleşme hükümlerine göre kontrol ve takip
etmek ve ettirmek,

Kömür zenginleştirme tesislerinde beslenen tüvenan kömür ve lave kömürlere ait analiz neticelerini
değerlendirmek,

Bağlı personelinin görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmasını sağlamak ve
sağlatmak, kullanılması gereken koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Sözleşme gereği çalışan yerüstü tesisleri ile ilgili hak edişleri yapmak ve yaptırmak.

Bağlı personelinin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak,

Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışarak tüketicilerin taleplerine uygun özelliklerde kömür
üretilmesini sağlamak ve sağlatmak,

Analiz sonuçlarının zamanında firmaya bildirmek ve sonuçla ilgili mutabakat sağlamak ve sağlatmak,

Numune alma cihazlarının periyodik olarak kalibrasyonunu ve bakımının yapılmasına katkı sağlamak,

Numune alma ve hazırlama işlemlerinin yapılmasına katkı sağlamak,

Kömür zenginleştirme tesislerine beslenen tüvenan kömür ve lave kömürleri takip etmek ve analiz
neticelerini değerlendirmek,

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak ,
11.2.1-
İŞ ÜNVANI: Tekniker (Kontrol )
GÖREVLER YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Teknikerler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Müteahhit eliyle çalıştırılan işletmelerin hazırlık ve üretim çalışmalarının, uygulama projelerine uygun şekilde
yürütümünü takip ve Maden Kanunu çerçevesinde kontrol etmek,
16

Vardiyalarda kantar sevk irsaliyesi ve vardiya rapor kayıtlarını kontrol ederek ilgili servislerle mutabakatı
sağlamak. Otomatik numune alma cihazlarının çalışmasını kontrol etmek,
arızaların ve aksaklıkların
zamanında giderilmesini sağlatmak,

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak,
MADDE 12-
İŞ UNVANI: DARKALE GEVENTEPE YERALTI KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Müteahhit eliyle çalıştırılan işletmelerin sözleşmesine göre çalışmalarını sağlamak/ sağlatmak,

Maden Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde işleri yürütmek /yürüttürmek,

Sözleşmesine uygun olarak hak edişlerin düzenlenmesini ve kontrolünü yapmak ve yaptırmak,

Şartnamesi ve sözleşmesi gereği yüklenicinin bedelsiz kullanımına verilen teçhizat ve donanımının
sözleşme hükümlerine göre çalıştırılmasını, işi bittiğinde idareye teslim edilmelerini sağlamak ve sağlatmak,

Üretim faaliyetlerinin yürütümü sırasında ihale marifeti ile yapılacak işler için gerekli teknik şartnameleri ve
ihale dosyasını hazırlamak ve hazırlatmak,

Müdürlüğe bağlı personelin görevini İş sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak
ve sağlatmak, kullanılması gereken koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak,

Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yardımcı olarak görevlendirilen
yevmiyeli personelin çalıştırılmasını sağlamak,

Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışarak tüketicilerin taleplerine uygun özelliklerde kömür
üretilmesini sağlamak ve sağlatmak,

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak,
12.1.
İŞ ÜNVANI: Başmühendis (Proje Uygulama ve Kontrol)
GÖREVLER YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Müteahhit eliyle çalıştırılan işletmelerin sözleşmesine göre çalışmalarını sağlamak/ sağlatmak,

Maden Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde işleri yürütmek /yürüttürmek,

Şartnamesi ve sözleşmesi gereği yüklenicinin bedelsiz kullanımına verilen teçhizat ve donanımının
sözleşme hükümlerine göre çalıştırılmasını, işi bittiğinde idareye teslim edilmelerini sağlamak / sağlatmak,

Yeraltı üretimi yapan işletmelerin günlük, aylık ve yıllık üretim faaliyetlerini takip ve kontrol etmek,

Yapılan üretim miktarlarını şartname hükümlerine göre tespit etmek ve ettirmek,

Sözleşmeleri gereği tutulması gereken, tutanakları ve raporları hazırlamak ve hazırlatmak,

Sözleşmesine uygun olarak hak edişlerin düzenlenmesi ve kontrolünü yapmak ve yaptırmak,

Bağlı personelinin görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmasını sağlamak ve
sağlatmak, kullanılması gereken koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak,

Bağlı personelinin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak ve yaptırmak,

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak,
17
12.1.1-
İŞ ÜNVANI: Tekniker (Kontrol )
GÖREVLER YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Teknikerler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Müteahhit eliyle çalıştırılan işletmelerin hazırlık ve üretim çalışmalarının, uygulama projelerine uygun şekilde
yürütümünü takip ve Maden Kanunu çerçevesinde kontrol etmek,

Vardiyalarda kantar sevk irsaliyesi ve vardiya rapor kayıtlarını kontrol ederek ilgili servislerle mutabakatı
sağlamak. Otomatik numune alma cihazlarının çalışmasını kontrol etmek,
arızaların ve aksaklıkların
zamanında giderilmesini sağlatmak,

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak,
12.2.
İŞ UNVANI: Başmühendis (Tesis ve Kontrol)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Müteahhit eliyle çalıştırılan işletmelerin sözleşmesine göre çalışmalarını sağlamak/ sağlatmak,

Müteahhit eliyle üretim yaptırılan yeraltı işletmelerinin iş programına esas üretim miktarlarının günlük, aylık
ve yıllık olarak takibini yapmak,

Sözleşmesi gereği tutulması gereken, tutanakları ve raporları hazırlamak,

Müteahhit eliyle yapılan işlerin hak edişlerini yapmak,

Yeraltı üretim faaliyetlerinin günlük, aylık ve yıllık ölçümlerini yaptırmak,

Maden Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde işleri yürütmek /yürüttürmek,

Şartnamesi ve sözleşmesi gereği yüklenicinin kullanımına verilen bedelsiz teçhizat ve donanımının
sözleşme hükümlerine göre çalıştırılmasını, işi bittiğinde idareye teslim edilmelerini sağlamak ve sağlatmak,

Üretim yapan işletmecilerin, Kömür zenginleştirme tesislerini sözleşme hükümlerine göre kontrol ve takip
etmek ve ettirmek,

Kömür zenginleştirme tesislerinde beslenen tüvenan kömür ve lave kömürlere ait analiz neticelerini
değerlendirmek,

Bağlı personelinin görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmasını sağlamak ve
sağlatmak, kullanılması gereken koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Sözleşme gereği çalışan yerüstü tesisleri ile ilgili hak edişleri yapmak ve yaptırmak.

Bağlı personelinin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak,

Pazarlama Satış Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışarak tüketicilerin taleplerine uygun özelliklerde kömür
üretilmesini sağlamak ve sağlatmak,

Analiz sonuçlarının zamanında firmaya bildirmek ve sonuçla ilgili mutabakat sağlamak ve sağlatmak,

Numune alma cihazlarının periyodik olarak kalibrasyonunu ve bakımının yapılmasına katkı sağlamak,

Numune alma ve hazırlama işlemlerinin yapılmasına katkı sağlamak,

Kömür zenginleştirme tesislerine beslenen tüvenan kömür ve lave kömürleri takip etmek ve analiz
neticelerini değerlendirmek,

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak,
18
12.2.1-
İŞ ÜNVANI: Tekniker (Kontrol )
GÖREVLER YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Teknikerler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Müteahhit eliyle çalıştırılan işletmelerin hazırlık ve üretim çalışmalarının, uygulama projelerine uygun şekilde
yürütümünü takip ve Maden Kanunu çerçevesinde kontrol etmek,

Vardiyalarda kantar sevk irsaliyesi ve vardiya rapor kayıtlarını kontrol ederek ilgili servislerle mutabakatı
sağlamak. Otomatik numune alma cihazlarının çalışmasını kontrol etmek,
arızaların ve aksaklıkların
zamanında giderilmesini sağlatmak,

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak,
MADDE 13-
İŞ UNVANI: SOMA İSTİHSAL ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Linyit üretiminin yıllık iş programlarında öngörülen miktar ve özellikle gerçekleşmesini sağlamak,

Her türlü üretim tesis, araç ve gereçlerinin en verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak,

Şubesindeki tüm tesislerin çalışmaları ile ilgili verilerin hazırlanarak kullanıma sunulmasını sağlamak ve
tesisten çıkan ürünlerin kontrolünü yapmak.

Tesislerin çalıştırılması ile ilgili şartnameleri ilgili şubelerle ortaklaşa hazırlamak.

Dekapaj ve üretim faaliyetlerinin yürütümü sırasında ihale marifeti ile yapılacak işler için diğer şube
müdürlükleri ile koordineli çalışmak.

Üretimi artırmak ve maliyeti düşürmek için gerekli olan tedbirleri ilgili birimlerin işbirliği ile tespit etmek ve
uygulama alanına koymak, kömür üretimi ile ilgili olarak üretim usul ve esaslarını geliştirmek,

Uygulanmakta olan projelerin kontrolünde yıllık programlarda öngörülenler dışında yeniden yapılmasına
lüzum görülen sondajların yapılmasını sağlamak amacıyla ilgili Şube Müdürlükleri ile işbirliği yapmak,

Aylık,3 aylık ve yıllık faaliyet raporlarını Genel Müdürlüğe arz edilmek üzere hazırlamak müesseseye ait diğer
raporların hazırlanmasında ilgili ünitelere yardımcı olmak,

Yıllık iş programlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, üretim projelerine bağlı olarak, Ülkemizin kömür
ihtiyaçları ve eldeki imkânlar göz önüne alınmak suretiyle tespit edilecek üretim miktarları hakkında
Müessese Müdürlüğüne tekliflerde bulunmak, kesin iş miktarlarının ilgili servislere bildirilmesini ve iş
programlarının hazırlanmasında lüzumlu koordinasyonu sağlamak,

Maden kanununun gerektirdiği faaliyetleri yerine getirilmesiyle ilgili yazışmaları, raporları, projeleri ve faaliyet
cetvellerini ilgili Şube müdürlüklerine zamanında yollamak,

İstimlâk ve orman irtifak hakkı kararları alınması için lüzumlu işlemleri ilgili birimlerle koordineli yürütmek,

Olağanüstü ve savaş hazırlıkları döneminde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak istenilen kömür üretim
planının gerçekleşmesini sağlamak,

Yapılacak bilimsel çalışmaların koordinasyonunu ve alınan kararların gerçekleşmesini sağlamak için yardımcı
olmak,

Üretim birimlerinde üretilen kömürlerin periyodik analizlerini ilgili ünitelerle işbirliği kurarak yaptırmak ve
sonuçları ilgili ünitelere aktarmak,

Üretim ve maliyetler ile ilgili istatistikî bilgileri ilgili ünitelere aktarmak ve değerlendirmelerini yapmak,

Kömür üzeri örtü tabakasının değerlendirmesini sağlamak ve bunun için araştırma yapmak,

Sondaj, dekapaj ile üretim projelerinin hazırlanması için ilgili Şube Müdürlükleri ile işbirliği yapmak.
19

Etüt-Proje Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparak rantabl işletme usul ve esaslarının uygulanmaması halinde
rantabl durumuna geçilmesi için çalışmalarda bulunmak.

Dekapaj faaliyetleri ile bozulan tabiatı yeniden değerlendirme ve tabiata kazandırma projelerinde Etüt-Proje
Şube Müdürlüğüne yardımcı olmak ve uygulamasını yapmak,

Çevre ve hava kirlenmesi ile ilgili bilimsel ve uygulamalı çalışmaları takip etmek,

Dekapaj, kazı işlerinin ve arazi çalışmalarının projeye uygun şekilde yürütümünü takip ve kontrol etmek.

Delme ve patlatma işlerinin, maden emniyet nizamnamesi ile patlayıcı madde nizamnamesine uygun şekilde
olmasını sağlamak için gerekli talimatları vermek. Bu işlerin koordinasyonunu sağlamak.

Olağanüstü durumlarda(heyelan, su baskını, yangın, kömür hırsızlığı vs.) derhal gerekli tedbirlerin
alınmasına öncülük etmek ve bu konuda üst amirlerini haberdar etmek.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,

İyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
13.1.
İŞ UNVANI: Başmühendis (Güney Kısrakdere)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İş programlarındaki üretim hedeflerine işçilik, malzeme ve enerji kullanımında tasarruf yaparak ulaşılmasını

Ve verimliliği artırarak maliyetlerin düşürülmesini sağlamak.

Üretimin devamlılığını sağlamak için ilgili hazırlık çalışmalarını yürütmek, aksaklıkları giderici tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

İş yerlerinde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı,
İş Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu, Toplu İş
Sözleşmesi ve Yönetmeliklerine göre gerekli her türlü çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak

Tüvenan olarak santrallere ve diğer üretim yerlerine verilen kömürlerin müşterilerin isteklerine uygun olarak
istenilen özellik ve kalitede olması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Üretimle ilgili dekapaj faaliyetlerine ait projelerin yapılmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak ve yapılan
işleri yerinde denetlemek.


İşletmeye ait Amenajman ve programların hazırlanmasında yardımcı olmak.
Açık ocaklarda delme patlatma, kazı, yükleme, nakliyat ve kömür üretimiyle ilgili faaliyetleri takip ve kontrol
etmek.

Üretime yönelik etüt ve sondajların yapılmasını takip ve kontrol etmek.

Aylık yapılan iş miktarlarının ölçtürmek, gelişmeleri plan üzerine işletmek ve aksaklıklar varsa tedbirlerini
almak, sonuçlarını bir rapor halinde yönetime sunmak.

Biriminde kullanılacak malzeme, teçhizat ve makine ihtiyacını tespit ederek temini için gerekli işlemleri
yapmak

Kömür rezervi tükenen sahaların yeniden yeşil alan olarak kazandırılması için hazırlanan projelerin
yürütümüne katkı sağlamak.

Birimiyle ilgili dış bir firmaya ihale suretiyle yaptırılan işlerin takip ve kontrolünü yapmak.

Birimiyle ilgili İstatistiksel verilerin düzenli olarak toplanmasını, değerlendirilmesini ve periyodik olarak ilgili
birimlere iletilmesini sağlamak.
20

İşçilerin eğitimleri için eğitim birimleri ile işbirliği yaparak eğitim programlarının hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak.

İmtiyaz sahası içindeki ve civarındaki her türlü doğal afetlere anında müdahalede bulunarak iş makinelerinin
sevk ve idare etmek

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevini işçi sağlığı-iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

İşlerin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için personelin kabiliyetine ve ehliyetine göre görevleri dağıtmak.

Dekapaj ve üretim faaliyetlarinin yürütümü sırasında ihale maarifeti ile yapılacak işler için hazırlık
çalışmalarına katılmak.

Personelin çalışması sırasında işyeri kuralları yönetmelikleri, Toplu İş Sözleşmesi ve mevzuatlarına aykırı
hareket edenlerin cezalandırılma yönünde gerekli işlemleri yapmak.

Açık işletme ile bozulmuş alanların tekrar tabiata kazandırılması işlemlerinin yapılmasına katkıda bulunmak.

Amiri tarafından konusu ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak
13.2.
İŞ UNVANI: Başmühendis (Kuzey Kısrakdere)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İş programlarındaki üretim hedeflerine işçilik, malzeme ve enerji kullanımında tasarruf yaparak ulaşılmasını
ve verimliliği artırarak maliyetlerin düşürülmesini sağlamak.

Üretimin devamlılığını sağlamak için ilgili hazırlık çalışmalarını yürütmek, aksaklıkları giderici tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

İş yerlerinde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, İş Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu, Toplu İş
Sözleşmesi ve Yönetmeliklerine göre gerekli her türlü çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak.

Tüvenan olarak santrallere ve diğer üretim yerlerine verilen kömürlerin müşterilerin isteklerine uygun olarak
istenilen özellik ve kalitede olması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Üretimle ilgili dekapaj faaliyetlerine ait projelerin yapılmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak ve yapılan
işleri yerinde denetlemek.

İşletmeye ait Amenajman ve programların hazırlanmasında yardımcı olmak.

Açık ocaklarda delme patlatma, kazı, yükleme, nakliyat ve kömür üretimiyle ilgili faaliyetleri takip ve kontrol
etmek.

Üretime yönelik etüt ve sondajların yapılmasını takip ve kontrol etmek.

Aylık yapılan iş miktarlarının ölçtürmek, gelişmeleri plan üzerine işletmek ve aksaklıklar varsa tedbirlerini
almak, sonuçlarını bir rapor halinde yönetime sunmak.Biriminde kullanılacak malzeme, teçhizat ve makine
ihtiyacını tespit ederek temini için gerekli işlemleri yapmak

Kömür rezervi tükenen sahaların yeniden yeşil alan olarak kazandırılması için hazırlanan projelerin
ürütümüne katkı sağlamak.

Birimiyle ilgili dış bir firmaya ihale suretiyle yaptırılan işlerin takip ve kontrolünü yapmak.

Birimiyle ilgili İstatistiksel verilerin düzenli olarak toplanmasını, değerlendirilmesini ve periyodik olarak ilgili
birimlere iletilmesini sağlamak.
21

İşçilerin eğitimleri için eğitim birimleri ile işbirliği yaparak eğitim programlarının hazırlanmasınıve
uygulanmasını sağlamak.

İmtiyaz sahası içindeki ve civarındaki her türlü doğal afetlere anında müdahalede bulunarak iş
makinelerinin sevk ve idare etmek.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevini işçi sağlığı-iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

Dekapaj ve üretim faaliyetlarinin yürütümü sırasında ihale maarifeti ile yapılacak işler için hazırlık
çalışmalarına katılmak.

İşlerin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için personelin kabiliyetine ve ehliyetine göre görevleri dağıtmak.

Personelin çalışması sırasında işyeri kuralları yönetmelikleri, Toplu İş Sözleşmesi ve mevzuatlarına aykırı
hareket edenlerin cezalandırılma yönünde gerekli işlemleri yapmak.

Açık işletme ile bozulmuş alanların tekrar tabiata kazandırılması işlemlerinin yapılmasına katkıda bulunmak.

Amiri tarafından konusu ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak
13.3.
İŞ UNVANI: Başmühendis (Açık Ocak )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İş programlarındaki üretim hedeflerine işçilik, malzeme ve enerji kullanımında tasarruf yaparak ulaşılmasını
ve verimliliği artırarak maliyetlerin düşürülmesini sağlamak.

Üretimin devamlılığını sağlamak için ilgili hazırlık çalışmalarını yürütmek, aksaklıkları giderici tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

İş yerlerinde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı,
İş Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu, Toplu İş
Sözleşmesi ve Yönetmeliklerine göre gerekli her türlü çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak.

Tüvenan olarak santrallere ve diğer üretim yerlerine verilen kömürlerin müşterilerin isteklerine uygun olarak
istenilen özellik ve kalitede olması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Üretimle ilgili dekapaj faaliyetlerine ait projelerin yapılmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak ve yapılan
işleri yerinde denetlemek.

İşletmeye ait Amenajman ve programların hazırlanmasında yardımcı olmak.

Açık ocaklarda delme patlatma, kazı, yükleme, nakliyat ve kömür üretimiyle ilgili faaliyetleri takip ve kontrol
etmek.

Üretime yönelik etüt ve sondajların yapılmasını takip ve kontrol etmek.

Aylık yapılan iş miktarlarının ölçtürmek, gelişmeleri plan üzerine işletmek ve aksaklıklar varsa tedbirlerini
almak, sonuçlarını bir rapor halinde yönetime sunmak.

Biriminde kullanılacak malzeme, teçhizat ve makine ihtiyacını tespit ederek temini için gerekli işlemleri
yapmak

Kömür rezervi tükenen sahaların yeniden yeşil alan olarak kazandırılması için hazırlanan projelerin
yürütümüne katkı sağlamak.

Birimiyle ilgili dış bir firmaya ihale suretiyle yaptırılan işlerin takip ve kontrolünü yapmak.
22

Birimiyle ilgili İstatistiksel verilerin düzenli olarak toplanmasını, değerlendirilmesini ve periyodik olarak ilgili
birimlere iletilmesini sağlamak.

İşçilerin eğitimleri için eğitim birimleri ile işbirliği yaparak eğitim programlarının hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak.

İmtiyaz sahası içindeki ve civarındaki her türlü doğal afetlere anında müdahalede bulunarak iş makinelerinin
sevk ve idare etmek.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevini işçi sağlığı-iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

Dekapaj ve üretim faaliyetlarinin yürütümü sırasında ihale maarifeti ile yapılacak işler için hazırlık
çalışmalarına katılmak.

İşlerin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için personelin kabiliyetine ve ehliyetine göre görevleri dağıtmak.

Personelin çalışması sırasında işyeri kuralları yönetmelikleri, Toplu İş Sözleşmesi ve mevzuatlarına aykırı
hareket edenlerin cezalandırılma yönünde gerekli işlemleri yapmak.

Açık işletme ile bozulmuş alanların tekrar tabiata kazandırılması işlemlerinin yapılmasına katkıda bulunmak.

Amiri tarafından konusu ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak
13.4.
İŞ UNVANI: Başmühendis ( Kömür Hazırlama)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İş programlarındaki üretim hedeflerine işçilik, malzeme ve enerji kullanımında tasarruf yaparak ulaşılmasını
ve verimliliği artırarak maliyetlerin düşürülmesini sağlamak

Kömür Hazırlamada çalışanların birbirleriyle uyumlu çalışması yönünde koordinasyonu sağlamak.

Üretimin devamlılığını sağlamak için ilgili hazırlık çalışmalarını yürütmek, aksaklıkları giderici tedbirlerin
alınmasını sağlamak

Kömür kalitelerini artırıcı hazırlama işlerin koordinatörlüğünü yapıp kömür teknolojilerinin uygulananlarının
projesine göre yürütümünü sağlamak

Çevre ve hava kirlenmesinin önlenmesi için çalışmalar yapmak, periyodik kömür analizlerini yaptırmak,

İş yerlerinde, İş sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İş Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve
Yönetmeliklerine göre gerekli her türlü çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak, kullanılması gereken
koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

İşletmeye ait Amenajman ve programların hazırlanmasında yardımcı olmak.

Biriminde kullanılacak malzeme, teçhizat ve makine ihtiyacını tespit ederek temini için gerekli işlemleri
yapmak.

Birimiyle ilgili dış bir firmaya ihale suretiyle yaptırılan işlerin sözleşme hükümlerine göre çalışmasını
sağlamak, hakedişleri tanzim etmek.

Birimiyle ilgili İstatistiksel verilerin düzenli olarak toplanmasını, değerlendirilmesini ve periyodik olarak ilgili
birimlere iletilmesini sağlamak.

İşçilerin eğitimleri için eğitim birimleri ile işbirliği yaparak eğitim programlarının hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak.
23

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

İşlerin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için personelin kabiliyetine ve ehliyetine göre görevleri dağıtmak.

Tesis zenginleştirme ekipmanlarının performanslarını düzenli olarak kontrol etmek, aksaklıkları gidermek
ve sürekli çalışılmasını sağlamak.

Vardiya raporlarında belirlenen aksaklıkların giderilmesi konusunda, İşletme ve Tamir Bakım Grupları

arasındaki organizasyonu sağlamak.

Servisin yıllık malzeme listelerini hazırlatmak ve bu listelerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

Makinelerin bakım onarımlarının periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

Yıllık iş programlarında ön görülen miktar ve özellikli kömürlerin torbalama işlerini gerçekleştirmek.

Kömür kalitelerini artırıcı torbalama işlerini yürütümünü en rantabl şekilde düzenlenmesini sağlamak.

Yıllık iş programlarını hazırlayarak yıl sonunda istatistiği bilgileri ve faaliyet raporları hazırlamak.

Günlük istatistik değerleri toplamak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
13.5.
İŞ UNVANI: Başmühendis (Hazırlık Patlatma)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Hazırlık işlerinde kullanılacak her türlü malzemenin temini için ilgili birimlerle iş birliği yapmak.

Yapılan çalışmaları planlara işletmek, sonuçlarını faaliyet raporlarıyla tespit etme, istatistikî verileri
derlemek, değerlendirmek ve amirlerine bildirmek.

Hazırlık işlerinde maliyetin düşürülmesi ve randımanın arttırılması ile ilgili çalışmalar yapmak.

Patlayıcı maddelerin nakli, depolanması, kullanılması ile ilgili tüzük hükümlerini uygulamak, uygulatmak.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

Makine teçhizatın bakım, onarım ve revizyon işlerini sağlamak ve üretime hazırlamak.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

İşlerin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için personelin kabiliyetine ve ehliyetine göre görevleri dağıtmak.

Eğitim birimleriyle iş birliği yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasında görev almak.

Amiri tarafından konusu ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
MADDE 14-
İŞ ÜNVANI: DENİŞ İSTİHSAL ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Linyit üretiminin yıllık iş programlarında öngörülen miktar ve özellikle gerçekleşmesini sağlamak,

Her türlü üretim tesis, araç ve gereçlerinin en verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak,
24

Şubesindeki tüm tesislerin çalışmaları ile ilgili verilerin hazırlanarak kullanıma sunulmasını sağlamak ve
tesisten çıkan ürünlerin kontrolünü yapmak.

Tesislerin çalıştırılması ile ilgili şartnameleri ilgili şubelerle ortaklaşa hazırlamak.

Dekapaj ve üretim faaliyetlerinin yürütümü sırasında ihale marifeti ile yapılacak işler için diğer şube
müdürlükleri ile koordineli çalışmak.

Üretimi artırmak ve maliyeti düşürmek için gerekli olan tedbirleri ilgili birimlerin işbirliği ile tespit etmek ve
uygulama alanına koymak, kömür üretimi ile ilgili olarak üretim usul ve esaslarını geliştirmek,

Uygulanmakta olan projelerin kontrolünde yıllık programlarda öngörülenler dışında yeniden yapılmasına
lüzum görülen sondajların yapılmasını sağlamak amacıyla ilgili Şube Müdürlükleri ile işbirliği yapmak,

Aylık,3 aylık ve yıllık faaliyet raporlarını Genel Müdürlüğe arz edilmek üzere hazırlamak müesseseye ait diğer
raporların hazırlanmasında ilgili ünitelere yardımcı olmak,

Yıllık iş programlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, üretim projelerine bağlı olarak, Ülkemizin kömür
ihtiyaçları ve eldeki imkânlar göz önüne alınmak suretiyle tespit edilecek üretim miktarları hakkında
Müessese Müdürlüğüne tekliflerde bulunmak, kesin iş miktarlarının ilgili servislere bildirilmesini ve iş
programlarının hazırlanmasında lüzumlu koordinasyonu sağlamak,

Maden kanununun gerektirdiği faaliyetleri yerine getirilmesiyle ilgili yazışmaları, raporları, projeleri ve faaliyet
cetvellerini ilgili Şube müdürlüklerine zamanında yollamak,

İstimlâk ve orman irtifak hakkı kararları alınması için lüzumlu işlemleri ilgili birimlerle koordineli yürütmek,

Olağanüstü ve savaş hazırlıkları döneminde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak istenilen kömür üretim
planının gerçekleşmesini sağlamak,

Yapılacak bilimsel çalışmaların koordinasyonunu ve alınan kararların gerçekleşmesini sağlamak için yardımcı
olmak,

Üretim birimlerinde üretilen kömürlerin periyodik analizlerini ilgili ünitelerle işbirliği kurarak yaptırmak ve
sonuçları ilgili ünitelere aktarmak,

Üretim ve maliyetler ile ilgili istatistikî bilgileri ilgili ünitelere aktarmak ve değerlendirmelerini yapmak,

Kömür üzeri örtü tabakasının değerlendirmesini sağlamak ve bunun için araştırma yapmak,

Sondaj, dekapaj ile üretim projelerinin hazırlanması için ilgili Şube Müdürlükleri ile işbirliği yapmak,

Etüt-Proje Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparak rantabl işletme usul ve esaslarının uygulanmaması halinde
rantabl durumuna geçilmesi için çalışmalarda bulunmak,

Dekapaj faaliyetleri ile bozulan tabiatı yeniden değerlendirme ve tabiata kazandırma projelerinde Etüt-Proje
Şube Müdürlüğüne yardımcı olmak ve uygulamasını yapmak,

Çevre ve hava kirlenmesi ile ilgili bilimsel ve uygulamalı çalışmaları takip etmek,

Dekapaj, kazı işlerinin ve arazi çalışmalarının projeye uygun şekilde yürütümünü takip ve kontrol etmek.

Delme ve patlatma işlerinin, maden emniyet nizamnamesi ile patlayıcı madde nizamnamesine uygun şekilde
olmasını sağlamak için gerekli talimatları vermek. Bu işlerin koordinasyonunu sağlamak.

Olağanüstü durumlarda(heyelan, su baskını, yangın, kömür hırsızlığı vs.) derhal gerekli tedbirlerin
alınmasına öncülük etmek ve bu konuda üst amirlerini haberdar etmek.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
25
14.1.
İŞ UNVANI: Başmühendis (Deniş İstihsal)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İş programlarındaki üretim hedeflerine işçilik, sarf, malzeme ve enerji kullanımında tasarruf yaparak
ulaşılmasını ve verimliliği artırarak maliyetlerin düşürülmesini sağlamak.

Üretimin devamlılığını sağlamak için ilgili hazırlık çalışmalarını yürütmek, aksaklıkları giderici tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

İş yerlerinde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı,
İş Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu, Toplu İş
Sözleşmesi ve Yönetmeliklerine göre gerekli her türlü çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak.

Tüvenan olarak santrallere ve diğer üretim yerlerine verilen kömürlerin müşterilerin isteklerine uygun olarak
istenilen özellik ve kalitede olması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Dekapaj ve üretim faaliyetlerinin yürütümü sırasında ihale marifeti ile yapılacak işler için teknik şartname
hazırlamak ve ilgili Şube Müdürlüğü ile teknik şartnameye göre ihale dosyasını oluşturmak

Üretimle ilgili dekapaj faaliyetlerine ait projelerin yapılmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak ve yapılan
işleri yerinde denetlemek.

İşletmeye ait Amenajman ve programların hazırlanmasında yardımcı olmak.

Açık ocaklarda delme patlatma, kazı, yükleme, nakliyat ve kömür üretimiyle ilgili faaliyetleri takip ve kontrol
etmek.

Patlayıcı maddelerin nakli, depolanması, kullanılması ile ilgili tüzük hükümlerini uygulamak, uygulatmak.

Hazırlık işlerinde kullanılacak her türlü malzemenin temini için ilgili birimlerle iş birliği yapmak.

Yapılan çalışmaları planlara işletmek, sonuçlarını faaliyet raporlarıyla tespit etme, istatistiki verileri
derlemek, değerlendirmek ve amirlerine bildirmek.

Hazırlık işlerinde maliyetin düşürülmesi ve randımanın arttırılması ile ilgili çalışmalar yapmak.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

Makine teçhizatın bakım, onarım ve revizyon işlerini ilgili Şube Müdürlüğü ile kordineli olarak sağlamak ve
üretime hazırlamak.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

İşlerin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için personelin kabiliyetine ve ehliyetine göre görevleri dağıtmak.

Eğitim birimleriyle iş birliği yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasında görev almak.

Üretime yönelik etüt ve sondajların yapılmasını takip ve kontrol etmek.

Aylık yapılan iş miktarlarının ölçtürmek, gelişmeleri plan üzerine işletmek ve aksaklıklar varsa tedbirlerini
almak, sonuçlarını bir rapor halinde yönetime sunmak.

Biriminde kullanılacak malzeme, teçhizat ve makine ihtiyacını tespit ederek temini için gerekli işlemleri
yapmak

Kömür rezervi tükenen sahaların yeniden yeşil alan olarak kazandırılması için hazırlanan projelerin
yürütümüne katkı sağlamak.

Birimiyle ilgili dış bir firmaya ihale suretiyle yaptırılan işlerin takip ve kontrolünü yapmak, hakediş
düzenlemek
26

Birimiyle ilgili İstatistiksel verilerin düzenli olarak toplanmasını, değerlendirilmesini ve periyodik olarak ilgili
birimlere iletilmesini sağlamak.

İmtiyaz sahası içindeki ve civarındaki her türlü doğal afetlere anında müdahalede bulunarak işmakinelerinin
sevk ve idare etmek.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevini işçi sağlığı-iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

Aylık yapılan iş miktarlarının ölçtürmek, gelişmeleri plan üzerine işletmek ve aksaklıklar varsa tedbirlerini
almak, sonuçlarını bir rapor halinde yönetime sunmak.

İmtiyaz sahası içindeki ve civarındaki her türlü doğal afetlere anında müdahalede bulunarak iş makinelerinin
sevk ve idare etmek.

İşlerin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için personelin kabiliyetine ve ehliyetine göre görevleri dağıtmak.

Açık ocaklarda delme patlatma, kazı, yükleme, nakliyat ve kömür üretimiyle ilgili faaliyetleri takip ve kontrol
etmek.

Personelin çalışması sırasında işyeri kuralları yönetmelikleri, Toplu İş Sözleşmesi ve mevzuatlarına aykırı
hareket edenlerin cezalandırılma yönünde gerekli işlemleri yapmak.

Açık işletme ile bozulmuş alanların tekrar tabiata kazandırılması işlemlerinin yapılmasına katkıda bulunmak.

Amiri tarafından konusu ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
14.1.
İŞ UNVANI: Başmühendis (Kömür Hazırlama ve Tesisler)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İş programlarındaki üretim hedeflerine işçilik, malzeme ve enerji kullanımında tasarruf yaparak ulaşılmasını
ve verimliliği artırarak maliyetlerin düşürülmesini sağlamak

Kömür Hazırlamada çalışanların birbirleriyle uyumlu çalışması yönünde koordinasyonu sağlamak.

Üretimin devamlılığını sağlamak için ilgili hazırlık çalışmalarını yürütmek, aksaklıkları giderici tedbirlerin
alınmasını sağlamak

Kömür kalitelerini artırıcı hazırlama işlerin koordinatörlüğünü yapıp kömür teknolojilerinin uygulananlarının
projesine göre yürütümünü sağlamak

Çevre ve hava kirlenmesinin önlenmesi için çalışmalar yapmak, periyodik kömür analizlerini yaptırmak,

İş yerlerinde, İş sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İş Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve

Yönetmeliklerine göre gerekli her türlü çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak, kullanılması gereken
koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

İşletmeye ait Amenajman ve programların hazırlanmasında yardımcı olmak.

Biriminde kullanılacak malzeme, teçhizat ve makine ihtiyacını tespit ederek temini için gerekli işlemleri
yapmak.

Birimiyle ilgili dış bir firmaya ihale suretiyle yaptırılan işlerin sözleşme hükümlerine göre çalışmasını
sağlamak, hakedişleri tanzim etmek.

Birimiyle ilgili İstatistiksel verilerin düzenli olarak toplanmasını, değerlendirilmesini ve periyodik olarak ilgili
birimlere iletilmesini sağlamak.
27

İşçilerin eğitimleri için eğitim birimleri ile işbirliği yaparak eğitim programlarının hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları
araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederekprimlerini
yapmak.

İşlerin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için personelin kabiliyetine ve ehliyetine göre görevleri dağıtmak.

Kömür yıkama tesislerinde üretimi yapılan kömürlerin kalitesini (Kül, Rutubet, Boyut vb.) belirlenendüzeyde
üretilmesini sağlamak.

Tesis zenginleştirme ekipmanlarının performanslarını düzenli olarak kontrol etmek, aksaklıkları gidermek ve
sürekli çalışılmasını sağlamak.

Kömür yıkama tesislerinde beslenen tüvenan kömür ve lave kömürlere ait analiz neticelerini
değerlendirmek.

Vardiya raporlarında belirlenen aksaklıkların giderilmesi konusunda, İşletme ve Tamir Bakım Grupları
arasındaki organizasyonu sağlamak.

Servisin yıllık malzeme listelerini hazırlatmak ve bu listelerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

Makinelerin bakım onarımlarının periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

Yıllık iş programlarında ön görülen miktar ve özellikli kömürlerin torbalama işlerini gerçekleştirmek.

Kömür kalitelerini artırıcı torbalama işlerini yürütümünü en rantabl şekilde düzenlenmesini sağlamak.

Yıllık iş programlarını hazırlayarak yılsonunda istatistiği bilgileri ve faaliyet raporları hazırlamak.

Günlük istatistik değerleri toplamak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 15-
İŞ ÜNVANI: SOMA AÇIK OCAK KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Yüklenici marifetiyle yapılan dekapaj, kazı işlerinin ve arazi çalışmalarının projeye uygun şekilde
yürütümünü takip ve kontrol ettirmek.

Kömür üretimi ile ilgili birimlerce tanzim edilen hak edişlerin kontrolünü yaptırarak sözleşmesine uygun
olmasını sağlamak.

Sahaların yer teslimi, kısmi yer teslimi, kısmi kabul, geçici kabul ve kesin kabul işlerinde heyet tanzimi ile
diğer yazışmaların yapılmasını sağlamak.

İhale yoluyla yapılan kömür kazı ve nakliye işlerinde, işlerin takip ve kontrolünde kontrol teşkilatı, firma ve
işletme arasında koordinasyonu sağlamak.

Yapılan işlerin sözleşmesine uygun olarak yürütümünü sağlamak için gerekli topoğrafik ve kazı ölçümlerini
yaptırmak ve bunları incelemek.

İdarenin yıllık iş programları için istediği bilgileri ve tabloları düzenlemek.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Yüklenici (Müteahhit) marifetiyle yapılan dekapaj işlerinin yürütümünü Maden Kanunu, Maden Emniyet
Nizamnamesi, İş sağlığı, İş Kanunu, Barut ve Patlayıcı Madde Nizamnamesi ile bağlı bulunan sözleşmesi
ve eki Özel, Teknik Şartnameler, Onaylı Projeleri Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde yürütmek.”
28

Dekapaj ve üretim faaliyetlerinin yürütümü sırasında ihale marifeti ile yapılacak işler için Kömüri üretimi ile
ilgili şube müdürlüklerinden gelecek teknik şartnamelere göre ihale dosyası hazırlatmak.

Hazırlanan ihale dosyalarının kapsam ve toplam bedeline göre gerek Müessese’nin ilgili birimine, gerekse
Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya
izleyici olarak takip etmek.

Olağanüstü durumlarda(heyelan, su baskını, yangın, kömür hırsızlığı vs.) dehal gerekli tedbirlerin
alınmasına öncülük etmek ve bu konuda üst amirlerini haberdar etmek.

Amiri tarafından konusu ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
15.1-
İŞ ÜNVANI : Başmühendis ( İhaleli İşler Dekapaj)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Diğer servislerden projesi, gerekçe raporu ve teknik şartnamesi hazır olarak gelen dekapaj dosyalarını ihale
dosyası haline getirmek.

İhale edilecek dekapaj projesinin yaklaşık maliyetini hesaplamak.

Hazırlanan ihale dosyalarının toplam bedeline göre, Müessesenin ya da Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine
gönderilmesini sağlamak.

Sözleşmesi imzalanan iş ile ilgili yer tesliminden kesin kabulüne kadar olan tüm yazışmaları yapmak.

İhale edilen işin proje ve sözleşme hükümlerine göre yürütümünü sağlamak.

Ölçü Kontrol ve Değerlendirme Başmühendisliği’nin yapmış olduğu ölçülere göre hak edişleri yapmak.

İşin yürütümü sırasında kanun, tüzük ve yönetmelikleri uygulamak ve uygulatmak.

Kısmi kabul, geçici kabule esas ölçü, geçici kabul ve kesin kabul işlemleri ile ilgili yazışmaların, Müessese
yazışma sistemine göre yapılmasını sağlamak.

Patlatma işlerinin ihale yöntemi ile yapılması durumunda ilgili Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik
şartnameye göre ihale dosyası hazırlamak ve ihaleye çıkılmasını sağlamak, aylık geçici hak edişleri
düzenlemek.

İşlerin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için personelin kabiliyetine göre görevleri dağıtmak.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya
izleyici olarak takip etmek.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

Amiri tarafından konusu ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak,
29
15.2-
İŞ ÜNVANI: Başmühendis (İhaleli İşler Diğer)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Kömür üretimi ile ilgili şube müdürlüklerinden gelen gerekçe raporu ve teknik şartnamesi hazırlanmış
(makamın oluru alınmış) ihale taleplerini, ihale dosyası haline getirmek.

İhale edilecek işin yaklaşık maliyetini hesaplamak.

Hazırlanan ihale dosyasını makama onaylatarak ihaleye çıkılmasını sağlamak.

Kömür üretimi ile ilgili şube müdürlüklerinden gelen, ihale imkânları ile yapılan işler ile ilgili geçici ve kesin
hak edişleri (adı geçen şube müdürlüklerince hak edişe esas bilgilerin sözleşme hükümlerine göre
hazırlanarak onaylanmış haline göre) düzenlemek ve ödeme yapılıncaya kadar ki işlemleri yapmak ve
yaptırmak.

İşin yürütümü sırasında kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak için diğer birimler ile
koordinasyon kurmak.

İşlerin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için personelin kabiliyetine göre görevlileri dağıtmak.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya
izleyici olarak takip etmek.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

Amiri tarafından konusu ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak,
MADDE 16-
İŞ UNVANI: ETÜT, PROJE ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Arama ve etüt faaliyetleri ile işletme projelerinin hazırlanmasını ve projelerin uygulamasını takip ve kontrol
etmek.

Yıllık iş programlarının üretim birimleri ile işbirliği yapılarak hazırlanmasını sağlamak.

Müteahhit marifetiyle yapılacak dekapaj ve kömür üretimine yönelik projeleri hazırlatmak.

İşletmenin ihzarat ve istihsal faaliyetleri esnasında karşılaşılan teknik sorunlarına yönelik çözümler
geliştirilmesini sağlamak.

Projelendirilen sahalar ve tesisler için ilgili Şube Müdürlükleriyle işbirliği yaparak istimlak ve orman irtifak
hakkı dosyalarının hazırlanmasına katkıda bulunmak..

Makine ve teçhizat şartnamelerinin hazırlanmasını temin için, ilgili birimlerle koordinasyon kurulmasını
sağlamak.

Yatırım programlarının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak.

Proje keşif dosyalarının hazırlanmasını sağlamak.

İşletme ile ilgili istatistiksel verilerin derlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.
30

Personelin
madencilikteki
teknik
gelişmeleri
izlemesini,
ortaya
çıkan
yeniliklerin
işyerlerinde
uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak.

İnşaat işlerinin proje keşif ve ihale dosyalarının hazırlanmasını, ihale işlemlerinin ve Bayındırlık işlerinin ve
kontrollük hizmetlerinin kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak.

Çeşitli proje, faaliyetlerin ve iş programlarının yürütülmesinde diğer şube müdürlükleri ile koordinasyonu
sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordinasyon kurulmasını ve planlanan iş programlarının
yürütülmesinin takip ve kontrolünü sağlamak.

Eğitim birimleri ile işbirliği yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

Maden kanunu ile ilgili yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesine katkıda bulunmak.

Ağaçlandırma ve arazi ıslahı ile ilgili olarak programlar yaparak ilgili mercilere sunmak, ağaçlandırma
işlemini yaptırmak.

İşyerinde iş güvenliği, iş kanunu, toplu iş sözleşmeleri, yönetmelikler ve talimatlara göre işlerin
yürütülmesini sağlamak.

İşletme rezervlerinin miktar, kalori ve itfa oranları ile ilgili verilerinin derlenmesini ve değerlendirilmesini
sağlamak.

İşletme tarafından yapılan arama, dekapaj, kömür üretimi, stoklama, iyileştirme ve satışlar ile bunların
miktarları, analiz değerleri ve maliyetleri ile ilgili verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

İşletmede kullanılan enerji, akaryakıt, patlayıcı madde, yedek parça ve benzeri sarfiyatlar ile işçiliklere ait
verilerin derlenmesini ve kullanıma sunulmasını sağlamak.

Kömür satılan müşteriler ile mal ve hizmet alınan üretici ve satıcı firmalara ait verilerin toplanarak
değerlendirilmesini sağlamak.

İşletmenin tüm yatırım ve üretim harcamalarına, satış gelirlerine, üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerine ait
verilerin toplanmasını ve kullanıma sunulmasını sağlamak.

İşletme ile ilgili, plan, program, bütçe, maliyet, personel eğitimi, meslek hastalıkları, iş kazaları ve benzeri
verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

Toplanan
tüm
verilerin
dosyalanmasını,
gerekli
olanların
bilgisayar
ortamında
saklanmasını,
değerlendirilmesini ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

Çeşitli konularda, teknoloji ve yöntem düzeyini yükseltmek amacıyla bilimsel projeler geliştirilmesini
sağlamak.

Makine ve teçhizat seçim uygunluğunun artırılması için çalışmalar yapılmasını sağlamak.

Projelerle ilgili kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesini ve kaynak kullanımlarının verimli bir şekilde yapılmasını
takip etmek.

Proje, ürün geliştirme, yöntem geliştirme, tip ve teknik geliştirme, teknik plan ve geliştirme planları ile ilgili
veri tabanı hazırlanmasını sağlamak.

Kurumun araştırma ve geliştirme çalışmalarında uyulması gereken bir proje formatı geliştirilmesini ve
çalışmaların buna uygunluğunu takip ve kontrol etmek.

Doğal, kültürel ve sosyal çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için çalışmalar yapılmasını, alternatif
önlemler belirlenmesini, bu önlemlerin uygulanmasını ve sonuçların izlenerek ve değerlendirilmesini
sağlamak.

Açık işletme, sondaj ve arama, yol, hat ve benzeri faaliyetler esnasında meydana gelecek her türlü ziraat ve
orman arazisi hasarları konusunda gerekli incelemeleri yaptırarak gereğinin yapılmasını sağlamak.
31

Toplanan ve projelerden elde edilen bilgi ve dokümanların incelenerek değerlendirilmesini ve korunmasını
sağlamak.

Üçer aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasını takip ve kontrol etmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
16.1-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Etüt-Proje)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş olan ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Arama ve etüt faaliyetlerinde bulunmak İşletme projeleri hazırlatmak, gerekli hallerde plan ve projelerde
revizyonlar yapmak, projelerin uygulamasını kontrol etmek.

Açık İşletme, sondaj ve arama, yol, hat ve benzeri faaliyetler esnasında meydana gelecek her türlü ziraat
ve orman arazisi hasarları konusunda gerekli incelemeleri yaparak gereğinin yapılmasını sağlamak.

Yıllık iş programlarının üretim birimleri ile işbirliği yaparak hazırlanmasını sağlamak.

Müteahhit marifetiyle yapılacak dekapaj ve kömür üretimine yönelik projeleri hazırlatmak.

İşletmenin ihzarat ve istihsal faaliyetleri esnasında karşılaşılan teknik problemlerin çözümüne çalışmak.

Her türlü su etütleri yapmak, Ocak drenajına ilişkin kriterleri saptamak, önerilerde bulunmak.

Projelendirilen sahalar ve tesisler için istimlâk ve orman irtifak hakkı dosya, işlemlerin süratli bir biçimde
yürütülmesini temin için gerekli birimlerle işbirliği yapmak.

Makine teçhizat şartnamelerinin hazırlanmasını temin için, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

Yatırım programlarının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak.

Proje keşif dosyalarının hazırlanmasını sağlamak.

Projelerin zamanında tamamlanması için gerekli gördüğü önerileri yapmak.

Madencilikteki teknik gelişmeleri izlemek, yeniliklerin işyerlerinde uygulanabilirliğine çalışmak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasına ve planlanan iş
programlarının yürütülmesine katkı sağlamak.

Ağaçlandırma arazi ıslahı ile ilgili olarak programlar yaparak ilgili mercilere sunmak, ağaçlandırma işlemini
yaptırmak.

Müessesenin yatırım plan ve programlarının hazırlanmasını ve Yönetim Komitesi onayına sunulmasını
sağlamak, onaylanmış programları ilgili mercilere göndermek, bu konularda diğer kuruluşlarla gerekli
koordinasyonu ve bilgi alışverişini takip etmek.

Eğitim birimleri ile işbirliği yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

Maden Kanunu ile ilgili yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesinde katkıda bulunmak.

Proje konuları ile ilgili birlikte faaliyetlerde bulunulacak kurumların tespitini gerekli tüm sözleşme, protokol
ve şartnamelerin kurallara uygun olarak hazırlanmasını sağlamak.

Projelerle ilgili kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesini ve kaynak kullanımlarının verimli bir şekilde yapılmasını
takip etmek.

İşletme rezervlerinin miktar, kalori ve itfa oranları ile ilgili verilerinin toplanmasını ve güncelleştirilmesini
sağlamak.

İşletme tarafından yapılan arama, dekapaj, kömür üretimi, stoklama, iyileştirme ve satışlar ile bunların
miktarları, analiz değerleri ve maliyetleri ile ilgili verilerin toplanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.
32

İşletmedeki tüm tesis, atölye, laboratuar, makine teçhizat ve bunların çalışmaları ile ilgili verilerin
toplanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.

İşletmede kullanılan enerji, akaryakıt, patlayıcı madde, yedek parça ve benzeri sarfiyatlar ile işçiliklere ait
verilerin toplanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.

Kömür satılan müşteriler ile mal ve hizmet alınan üretici ve satıcı firmalara ait verilerin toplanmasını ve
güncelleştirilmesini sağlamak.

Üretim ve yatırım harcamaları ile ilgili istatistikî bilgileri periyodik olarak hazırlayıp ilgili yerlere göndermek.

Üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle Müessese faaliyet raporlarını hazırlayarak ilgili yerlere göndermek.

Müessesenin yıllık plan ve programlarının uygulanmasını takip etmek, periyodik olarak gerçekleşme
durumlarını ortaya koymak.

İşletmenin tüm yatırım ve üretim harcamalarına, satış gelirlerine, üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerine ait
verilerin toplanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.

İşletme ile ilgili, plan, program, bütçe, maliyet, personel eğitimi, meslek hastalıkları, iş kazaları ve benzeri
verilerin toplanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.

Toplanan
tüm
verilerin
dosyalanmasını,
gerekli
olanların
bilgisayar
ortamında
saklanmasını,
değerlendirilmek üzere ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

Çeşitli konularda, teknoloji ve yöntem düzeyini yükseltmek amacıyla bilimsel projeler geliştirilmesini
sağlamak.

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin takibini ve sonuçlarının uygunluğunun araştırılmasını sağlamak.

Proje konuları ile ilgili birlikte faaliyetlerde bulunulacak kurumların tespitini, gerekli tüm sözleşme, protokol
ve şartnamelerin kurallara uygun olarak hazırlanmasını sağlamak.

Proje, ürün geliştirme, yöntem geliştirme, tip ve teknik geliştirme, teknik plan ve geliştirme planları ile ilgili
veri tabanı hazırlanmasını sağlamak.

Kurumun araştırma ve geliştirme çalışmalarında uyulması gereken bir proje formatı geliştirilmesini
sağlamak.

Doğal, kültürel ve sosyal çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için yapılan çalışmaları derlemek.

Toplanan ve projelerden elde edilen teknik dokümanların incelenmesi, değerlendirilmesi ve korunmasını
sağlamak.

Projelerden kazanılan tecrübeler konusunda ilgili teknik dokümanların hazırlanmasını ve muhafazasını takip
ve kontrol etmek.

Projelerin uygulanabilirlik, teknik dokümanlar, kazanılan tecrübeler ve hazırlanan raporların ilgili birimlere
ulaştırılmasını takip etmek.

Projelerle ilgili gerekli sertifikasyon, standardizasyon ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

İstatistiksel verilerin derlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

İşyerinde iş güvenliği, iş kanunu, toplu iş sözleşmeleri, yönetmelikler ve talimatlara göre işlerin
yürütülmesini sağlamak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
16.2-
İŞ UNVANI: Başmühendis (İnşaat )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müessese işyerleri, sosyal tesisler ile müesseseye ait her türlü hizmet binası, sanat yapısı ve sabit tesislerin
inşaat plan, proje, yapım, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek
33

Müessese faaliyet ve yerleşim alanları arasındaki yolların gerektiğinde asfaltlanması ve mevcut asfaltlanmış
yolların bakım onarım işlemlerinin yapılmasını sağlamak

Bakım ve onarım hizmetleri için gereken malzeme ve ekipmanların teminini sağlamak

Yollar ve yerleşim alanları ile çalışma sahalarında gereken sanat yapılarının inşaatla ilgili olan kısımlarının
imal ve inşaatlarının yapılmasını sağlamak

İhale yoluyla yaptırılacak işlerle ilgili teknik şartnameleri ve inşaat imal projelerini hazırlayarak uygulanmasını
sağlamak

İnşaat işlerinin proje keşif ve ihale dosyalarını hazırlatmak. İhale işlemlerinin Bayındırlık işleri kontrol
yönetmeliğine göre kontrollük hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.

İhaleli inşaat işlerinde gereken kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek

Yapılan işler hakkında şube müdürlüğüne periyodik raporlar sunmak

Verimli çalışma ve işin sürekliliği açısından iş güvenliği ve sağlığı tedbirini almak, aldırmak ve uygulanmasını
sağlamak.

Personelinin eğitim ihtiyacını tespit ederek eğitim birimleriyle işbirliği halinde ihtiyaçların giderilmesi için
gerekli planlamaları yapmak ve eğitim programlarının hazırlanması ile uygulanmasında uygun personel
atamak,programlarının hazırlanması ile uygulanmasında uygun personel görevlendirmesini yapmak

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 17 - İŞ UNVANI: AR-GE ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR
-
Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
-
Ar-Ge konuları ve projeleri ile ilgili tüm faaliyetlerin ilgili yasa, yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar
doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve takip etmek,
-
Müessese ve Kurumun ana statüsü, yönetmelik ve yönergeleri doğrultusunda mevcut vizyon, misyon ve
stratejik planlar çerçevesinde karar verici organların onayına sunmak üzere kömür, asfaltit, bitümlü şist,
leonardit vb. tüm kaynaklar için kalite, süreklilik, verimlilik, ekonomiklik, kapasite ve performans artırımı
ilkeleri doğrultusunda öncelikle Genel Müdürlük olmak üzere üniversiteler, TÜBİTAK, MTA, diğer kamu ve
özel sektör Ar-Ge kurumları ile işbirliği yapılarak Ar-Ge projelerinin planlanması, geliştirilmesi, koordinsayonu
ve yürütülmesini sağlamak,
-
Müessesenin başta yeraltı ve açık ocak kömür üretimi olmak üzere mevcut kaynaklarından (bitümlü şist,
leonardit v.b) ihtiyaç duyulan her türlü üretim ve yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesine yönelik
olarak muhtelif Ar-Ge projelerini planlayarak ilgili birimlere proje ve çözüm önerileri sunmak,
-
Planlanan ve yürütülmekte olan tüm Ar-Ge faaliyetlerinin Genel Müdürlük, Bakanlık ve Müessesenin stratejik
-
Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olarak AB fonları, yurtdışı hibe kredi ve benzeri fonlar, ilgili bakanlıkların maddi
planlarına uygun olmasını sağlamak,
ve/veya teknik destek fonları, DPT, TÜBİTAK, SAN-TEZ v.b tüm teşvik ve kaynaklardan yararlanabilmek
amacıyla her türlü araştırma ve çalışmaların yapılarak Ar-Ge projeleri için azami mali ve teknik kaynak
yaratılmasını sağlamak,
-
Kurum ve Müessese kaynakları ile yürütülen ve yürütülmesi planlanan Ar-Ge faaliyetlerine ait harcamaların
Kuruma ait yatırım, iş programları ve/veya Kuruma ait diğer kaynaklardan karşılanabilmesi için ilgili tüm
birimlerle işbirliği yapılarak gerekli her türlü planlama ve çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak,
-
Uygulama onayı alınan Ar-Ge projeleri için dış kaynak ihtiyacı varsa Hazine Müsteşarlığı garantisi aracılığıyla
dış kredi arama çalışmaları yapılmasında ilgili birimlerle işbirliği yapılmasını sağlamak,
-
Kaynak ihtiyacı karşılanan Ar-Ge projeleri için ilgili yasalar çerçevesinde gerekli olan her türlü mal ve hizmet
34
alımı ve diğer ihtiyaçların teminini gerçekleştirmek ve/veya satınalma sürecinde görev almak,
-
Temini öngörülen mal ve hizmet alımı şartnamelerinin, sözleşme ve protokollerinin hazırlanması ve yürürlüğe
konulabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak, ayrıca bunların ilgili yasalar, yönetmelikler ve
yönergeler ile Ar-Ge projelerine uygunluğunun kontrol edilmesini ve takibini sağlamak,
-
Ar-Ge projelerinin uygulamaya konulabilmesi için gerekli olan her türlü laboratuvar, yarı pilot, pilot ve/veya
demostrasyon ölçekli tesislerin kurulma sürecinde ve kabul sürecinde projeye uygunluğunu, takip ve kontrol
edilmesini sağlamak,
-
Mevcut pilot tesisler ile bu tesislerde yapılacak her türlü iyileştirme, düzenleme, idame ve ilave üniteler için
Genel Müdürlük başta olmak üzere TÜBİTAK ve ilgili kurum ya da kuruluşlarla işbirliği halinde faaliyetlerin
yürütülmesini sağlamak,
-
Uygulamada bulunan Ar-Ge projelerinde gerekli olan yenileştirme ihtiyacı ile işletmeler ve ilgili birimler
tarafından talep edilen diğer yenilik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasını
sağlamak,
-
Çeşitli proje ve çalışmalarda diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasını sağlamak,
-
Kömür sahaları ile ilgili etüt, arama, iyileştirme ve kömür teknolojileri alanında Ar-Ge projelerinin
planlanmasını, desteklenmesini, denetimini, sözleşmeler çerçevesinde yönlendirilmesini ve sonuçlarının
değerlendirilerek uygulama olanaklarının araştırılmasını sağlamak,
-
Ar-Ge çalışmaları sonucunda uygulamaya konulan projelerin belirsizliklerinin en aza indirilmesini, üretim
sırasındaki test ve değerlendirme çalışmalarının zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
-
Çevre konusunda Kurumu ve Müesseseyi ilgilendiren yasa, tüzük, yönetmelik, standartlar v.b ulusal ve
uluslararası mevzuatı izlemek, uyum çalışmalarını yürütmek, uygulanmasını sağlamaya çalışmak, konuya
ilişkin gelişmeleri takip etmek,
-
Madencilik faaliyetleri için hazırlanan ulusal ve uluslararası çevre mevzuatının oluşturulmasına katkıda
bulunmak, konuyla ilgili çalışmaları yürütmek,
-
Müessesenin üretim faaliyetleri ile ürünlerinin çevresel boyutlarını belirlemek, çevresel etki değerlendirme
çalışmaları yapılmasını sağlayarak olumsuzlukları en aza indirmek,
-
Doğal, kültürel ve sosyal çevreyi korumak ve kirliliği önlemek için çalışmalar yapmak, alternatif önlemler
belirlemek, uygulanmasını sağlamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek,
-
Çevre korumaya ışık tutacak raporların hazırlanmasında yararlanılacak Kurum içi ve Kurum dışı istatistiki
verilerin derlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak,
-
Kurumun çevre politikalarını kamuoyuna tanıtmak, tüketicileri bilinçlendirmek, çevresel konulardaki şikayet
ve talepleri incelemek, değerlendirmek, yazışmaları yapmak ve sonuçlandırmak,
-
Pazarlama ve satış birimleriyle ortak çalışmalar, planlamalar yapmak ve yürütmek,
-
Yeni yatırım ve üretim proseslerinde çevresel kriterlerin belirlenmesini, gerekli uygulamaların tespiti, takibi ve
kontrolünü yapmak ve sağlamak,
-
Kurumumuz veya Müessese üretimi olan alternatif ürün ve türevlerinin yurtiçinde kullanılması çerçevesinde
Genel Müdürlük ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
-
İlgili proje önerilerinin değerlendirilebilmesi için proje grupları oluşturulmasını ve çalışmalarının takip ve
kontrolünün düzenli aralıklarla yapılmasını sağlamak,
-
Üçer aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak,
-
Görevleriyle ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
35
17.1-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Ar-Ge)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR
-
Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
-
Müesseseye ait ruhsatlı kömür sahaları için yapılacak her türlü araştırma faaliyetlerine esas olacak şekilde;
numunelerin
alınması,
saklanması,
nakli,
analiz
yöntemleri,
analizlerin
gerçekleştirilmesi
ve
değerlendirilmeleri gibi kömürle ilgili tüm fiziksel ve kimyasal işlemler için uluslararası düzeyde kabul edilmiş
standartlarla ulusal standartlar arasındaki uyum ve birliği sağlayıcı çalışmalar yapmak, yapılacak araştırma
ve çalışmaların tespit edilen bu standartlara göre yürütülmesini sağlamak,
-
Planlanan ve yürütülen tüm Ar-Ge faaliyetlerinin Genel Müdürlük, Bakanlık ve Müessesenin stratejik
planlarına uygun olmasını sağlamak,
-
Müessese tarafından üretilen kömürler için ayrı ayrı olmak üzere stoklama esaslarını, stoklarda ve nakli
sırasında kendiliğinden yanma olaylarına karşı önleyici tedbirleri, yanma halinde uygulanacak işlemleri ve
yöntemleri araştırmak ve çözüm önerilerini sunmak,
-
Müessese tarafından üretilen tüm kömürlere uygulanmakta olan kömür hazırlama, yıkama, zenginleştirme
iyileştirme ve briketleme gibi her türlü tesisi uygun kapasite, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre
işletilebilmesi için sürekli ve düzenli araştırma veya tetkikler yaparak sonuçlarının uygulanabilirliğini
sağlamak, mevcut olan tesislerin gelişen bilgi ve teknolojilere uyarlanabilmesi yönünde araştırmalar yapmak,
yaptırmak,
-
Mevcut pilot tesislerin işletilmesini ve Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
-
Müessese tarafından üretilen kömürlerin her biri ve boyutları için ayrı ayrı olmak üzere; yakma, koklaştırma,
sıvılaştırma, gazlaştırma, amonyak ve üre üretimi ile kömürün yeraltında gazlaştırılması veya sıfır emisyon
teknolojileri gibi ileri kömür teknolojilerinden ülkemiz için uygulanabilir olanlarının tespit edilerek
gerçekleştirilebilmesi yönünde araştırmalar yapmak, yaptırmak.
-
Müessese tarafından üretilen kömürlerin tüm işletme süreçleri ile sanayii ya da ısınma amaçlı kullanımdan
kaynaklanan her türlü çevre sorunlarının çözümü için sürekli ve düzenli araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu
yönde yapılan araştırma faaliyetlerini takip etmek ve gerekirse görev almak, bu kapsam içinde çevre
sorunlarıyla ilgili çevresel kriterlerin oluşturulduğu ve tartışıldığı her türlü toplantı ya da çalışmalara katılıp
görüşler iletmek,
-
Yürütülmesine karar verilen Ar-Ge projeleri için her türlü teknik şartnameler, teknik spesifikasyonlar ve diğer
teknik ve idari sözleşme ayrıntılarının hazırlanmasını sağlamak,
-
Yürütülmekte olan Ar-Ge projeleri için her türlü etüt, inceleme, planlama, araştırma, laboratuvar, yarı pilot,
pilot ve/veya demostrasyon ölçekli faaliyetlerin takibi ve yürütülmesini sağlamak, vardiyalı çalışmayı
gerektiren durumlarda vardiyanın sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak,
-
Yürütülmekte olan Ar-Ge projeleri için yarı pilot, pilot ve/veya demostrasyon ölçekli faaliyetlerin endüstriyel
uygulamalara geçiş açısından ön fizibilite ve fizibilite çalışmalarına katılmak,
-
Müessese tarafından üretilen kömürlerle ilgili yapılan her türlü araştırma, tetkik ve çalışmalara ilişkin teknik
bilgi, veri, değerlendirme ve sonuç raporlarını bilgisayar ortamında saklayıp düzenli olarak güncelleştirmek,
-
Ülkemizin enerji politikalarının belirlenmesinde kömürün öneminin iyi anlaşılabilmesi için, yapılan tüm
araştırmaların ve sonuçlarının ulusal ya da uluslararası seminer, kongre ve konferans gibi faaliyetlerde
sunulmasını sağlamak, ayrıca ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar ile düzenli iletişimler kurarak kömür
politikalarının oluşturulmasına katkılar sağlamak,
-
Müessese tarafından üretilen tüm kömürlere uygulanmakta olan her türlü kömür teknolojileri için maliyet,
36
pazarlama ve satış stratejileri yönünden organizasyon şemalarındaki ilgili tüm birimlerle düzenli iletişimler
kurarak çözüm önerileri geliştirmek,
-
Yapılan tüm araştırma ve sonuçlarının uygulanabilirliği ya da mevcut tesislere uyarlanabilirliği hususlarında
her türlü faaliyetlerde görev almak, ilgili tüm birimlerle düzenli iletişim sağlamak, ilgili tüm birimlere varılan
sonuçları ayrı ayrı iletmek,
-
Genel Müdürlük başta olmak üzere üniversiteler, TÜBİTAK, MTA, diğer kamu ve özel sektör Ar-Ge kurumları
ile işbirliği yaparak Ar-Ge projelerinin yürütülmesini sağlamak,
-
Çevresel etklier, iş sağlığı ve güvenliği açısından madencilik faaliyetlerinde gerekli Ar-Ge çalışmalarını
yürütmek,
-
Gazlaştırma, sıvılaştırma pilot tesislerinin işletilmesini sağlamak ve tesislerde Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek,
-
Briketleme, kömür kurutma, kuru zenginleştirme, kırma-eleme-tasnifleme v.b kömür iyileştirme konularında
Ar-Ge çalışmaları yapmak,
-
Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili mal ve hizmet alımı şartnamelerinin, sözleşme ve protokollerin hazırlanması ve
yürürlüğe konulabilmesi için gerekli çalışmalara katılmak, muayene ve kabul işlemlerinde görev almak,
-
Görevleriyle ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
İŞ UNVANI: Başmühendis (Çevre)
17.2-
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR
-
Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
Çevre projeleri ile ilgili kaynak ihtiyaçlarının tespiti ve kaynak kullanımlarının verimli bir şekilde yapılmasını
sağlamak,
-
Çevre projeleri ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesini sağlamak,
-
Benzeri kuruluşların çevre ile ilgili faaliyetlerini araştırmak ve takip etmek,
-
Kurumun üretim faaliyetleri ve ürünlerinin çevresel boyutlarını belirlemek ve buna göre ihtiyaç duyulan
çalışmaları planlamak,
-
Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve olumsuzlukları en aza indirmek,
-
Kurumun çevreyle ilgili amaç ve politikalarının belirlenmesine katkı sağlayacak araştırmalar yapmak,
-
Üretim faaliyetlerini çevresel yönden izlemek, kontrol etmek ve denetlemek suretiyle çevresel etkinliği
artırmak,
-
Doğal, kültürel ve sosyal çevreyi korumak ve kirliliği önlemek için çalışmalar yapmak, alternatif önlemler
belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını izleyerek rapor etmek,
-
Madencilik faaliyetleri için hazırlanan ulusal ve uluslararası çevre mevzuatının oluşturulmasına katkıda
bulunmak, konuyla ilgili çalışmaları yürütmek,
-
Çevre konusunda Kurumu ilgilendiren yasa, tüzük, yönetmelik, standartlar vb. ulusal ve uluslararası
mevzuatı izlemek, uyum çalışmalarını yürütmek, uygulanmasını sağlamaya çalışmak, konuya ilişkin gelişmeleri
takip etmek,
-
Madencilik çalışmaları sonucu oluşan toprak döküm alanları ve üretim sonrası arazinin ıslahı için arazi
kullanım planları geliştirmek,
-
Madencilik sektörüyle ilgili çevre konusundaki gelişmelerden ve mevzuattan Müessese yöneticilerini
bilgilendirmek,
-
Çevre ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek,
-
Yeni yatırım ve üretim proseslerinde çevresel kriterleri belirlemek, uygulamaları takip ve kontrol etmek,
37
-
Madencilik sektörünü ilgilendiren çevre konularıyla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
sorunların çözümüne yönelik alternatifler geliştirmek,
-
Çevresel konulardaki şikayet ve talepleri incelemek, değerlendirmek ve yazışmaları yapmak,
-
Görevleriyle ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
MADDE 18-
İŞ UNVANI: HARİTA MADEN HAKLARI ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Dekapaj işlerinin ve arazi çalışmalarının projeye uygun şekilde yürütümünü, haritacılık yönünden, uygun
teknikler ile takip ve kontrol ettirmek,

Her türlü topoğrafik ölçüm işinin genel organizasyonunu sağlamak, ilgili birimlerle iletişim kurmak, bu
konularla ilgili görev dağılımını yapmak,

Tanzim edilen dekapaj hak edişlerinin haritacılık yönünden kontrolünü yaptırarak sözleşmesinin ilgili
maddelerine uygun olmasını sağlamak.

İlgili Şubeler ile birlikte hareket ederek, dekapaj sahalarının yer teslim, kısmi yer teslimi, kısmi kabul ve
kesin kabul işlerinde heyet tanzimi ile diğer yazışmaların yapılmasını, sağlamak.

Yapılan işlerin, sözleşmesinin ilgili maddelerine uygun olarak yürütümünü sağlamak için gerekli topoğrafik
ölçümlerini yaptırmak ve bunları incelemek.

Kamulaştırma ve orman irtifak hakkı tesisi, İntifa vb işlemlere ilişkin talepleri incelemek,
ilgili yasa ve
yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak, İşlemlerin süratli bir biçimde yürütülmesini temin için
ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

Müessese uhdesinde bulunan maden sahalarına ilişkin, Maden Kanununun ön gördüğü yükümlülüklerin
zamanında yerine getirilmesini sağlamak, bu konularda Genel Müdürlük, diğer şube ve farklı birimlerle
ortak çalışmak, gerekli organizasyonları yapmak ve sonuçlandırmak,

Şube görevleri ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü çalışmanın bilgisayar ortamında yapılarak saklanmasını
sağlamak ve bunun için gerekli olan yazılım, donanım ve çevre birimlerinin temini ve eğitimini yapmak,
yaptırmak,

Haritacılık alanında oluşan yeni teknolojileri takip ederek, bunların kurum içinde uygulanabilirliğini
araştırmak, kullanılabilir olan teknolojinin elde edilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,

Maden sahalarının üçüncü şahıslarla olan ihtilaflarının çözümüne yönelik çalışmalara katılmak.

Ölçümler sonunda elde edilen verileri ilgili birimlere aktarmak.

Topoğrafik ölçümlerin istenilen ölçümlerde haritaya dönüşmesini sağlamak.

Gerektiğinde proje çalışmalarına ve şartname komisyonlarına katılmak.

Maden Sahalarının ruhsat alım ve devirleriyle ilgili işlemlere katkıda bulunmak.

Teknik nezaretçi tayinlerini sağlamak.

Yapılacak olan çalışmalarda ilgili birimler ile her türlü yazışma, iletişim ve ortak çalışma organizasyonlarını
sağlamak,

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Eğitim birimleri ile işbirliği yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

İşyerinde iş güvenliği, iş kanunu, toplu iş sözleşmeleri, yönetmelikler ve talimatlara göre işlerin yürütülmesini
sağlamak.
38

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya
izleyici olarak takip etmek.

Kullanılan topoğrafik ölçü aletleri (vb) makinelerin bakım ve kalibrasyon ayarlarının zamanında ve eksiksiz
yapılmasını sağlamak.

Konusu ile ilgili olarak, amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
18.1-
İŞ ÜNVANI: BAŞMÜHENDİS (ÖLÇÜ DEĞERLENDİRME VE KONTROL)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Aylık hak ediş düzenlemelerini organize etmek., ölçümlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, hesaplamaları ve
sonrasında oluşturulacak tablo, tutanak, plan, harita, kesit, fotoğraf vs. belgeleri hazırlatmak ve bu belgeleri
ilgili şubelere aktarmak,

Birlikte çalıştığı diğer birimlerle ortak organizasyonları yürütmek.

Dekapaj ve üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü müessesenin tüm birimlerinde, planlı veya plansız olarak
yürütülen topoğrafik ölçümlerin organizasyonunu yapmak,

Müessese bünyesinde bulunan Şube Müdürlüklerinde bulunan servis şefleri ile (başmühendisler) koordineli
çalışmak.

Topoğrafik ölçülerin istenilen ölçeklerde haritaya dönüşmesini sağlamak.

Harita üzerinde yapılan proje ve program çalışmalarının araziye aplikasyonunu yapmak, yaptırmak,

Yapılan ölçülerin bilgisayar ortamında uygun yazılım ve donanım ile değerlendirilmesini yapmak, yaptırmak,

Açık işletme ve yer altı işletme panolarında dekapaj, üretim ve hazırlık faaliyetlerini bilgisayar ortamında
miktara dönüştürerek ilgili servisleri bilgilendirmek.

Tüm bu işler ile ilgili yazılım, donanım, topoğrafik ölçme ve değerlendirme cihazlarını temin edilmesi için
gerekli işlemleri yapmak.

Haritacılık alanında oluşan yeni teknolojileri takip ederek, bunların kurum içinde uygulanabilirliğini
araştırmak, bu konuda oluşturulacak raporları üst birimlere sunmak,

İşlerin düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için personelin kabiliyetine göre görevleri dağıtmak.

Birlikte çalıştığı diğer birimlerle organizasyonu sağlamak.

İhaleli Dekapaj panolarında, Yer Teslim, Kısmi Kabul, Kısmi Yer Teslim, Kısmi Kesin Kabul, Kesin Kabul vb.
işlerde heyetlere katılmak ve bu konularla ilgili ölçüm ve hesap işlerini organize etmek.

Yapılacak olan çalışmalarda ilgili birimler ile ve diğer birimlerle her türlü yazışma, iletişim ve ortak çalışma
organizasyonlarını yapmak,

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Gerektiğinde proje çalışmalarına ve şartname komisyonlarına katılmak.

Konusu ile ilgili olarak yasalarda-yönetmeliklerde yapılan-yapılacak olan değişiklikleri izlemek, gereklerini
yerine getirmek,

Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya
izleyici olarak takip etmek.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
39

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

Konusu ile ilgili olarak, amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
18.2-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Maden Hakları ve İstimlâk )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Kamulaştırma ve orman irtifak hakkı tesisi, İntifa vb işlemler ile ilgili talepleri incelemek, ilgili yasa ve
yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak, İşlemlerin süratli bir biçimde yürütülmesini temin için
ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

Maden sahaları ruhsatı alım ve devir işlemlerine katkıda bulunmak.

Müessese uhdesinde bulunan maden sahalarına ilişkin, Maden Kanununun ön gördüğü yükümlülüklerin
zamanında yerine getirilmesini sağlamak, bu konularda diğer şube ve birimlerle ortak çalışmak, gerekli
organizasyonları yapmak,

Teknik nezaretçi tayinlerini sağlamak.

Maden sahalarının üçüncü şahıslarla olan ihtilaflarının çözümüne yönelik çalışmalara katılmak,

Müessese uhdesinde bulunan maden sahalarına ilişkin, mevzuat gereği verilmesi gereken her türlü rapor,
plan, vb. evrakı hazırlamak, hazırlatmak ve ilgili mercilere sunmak.

Maden sahaları ile ilgili her türlü vergi, harç, teminat, vb. vecibelerin yerine getirilmesini sağlamak.

Konusu ile ilgili olarak yasalarda-yönetmeliklerde yapılan-yapılacak olan değişiklikleri izlemek, gereklerini
yerine getirmek,

Yapılacak olan çalışmalarda ilgili birim ile her türlü yazışma, iletişim ve ortak çalışma organizasyonlarını
yapmak,

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

Konusu ile ilgili olarak, amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
MADDE 19-
İŞ UNVANI: DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Yıllık iş programlarının üretim birimleri ile işbirliği yapılarak hazırlanmasını sağlamak.

Personelin
madencilikteki
teknik
gelişmeleri
izlemesini,
ortaya
çıkan
yeniliklerin
işyerlerinde
uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak.

Eğitim birimleri ile işbirliği yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

İşyerinde iş güvenliği, iş kanunu, toplu iş sözleşmeleri, yönetmelikler ve talimatlara göre işlerin yürütülmesini
sağlamak.

Şube bünyesindeki tesislerin verimli bir şeklide işletilmesini sağlamak,

Şube bünyesindeki tesislerin çalışmaları ile ilgili verilerin hazırlanarak kullanıma sunulmasını sağlamak ve
tesisten çıkan ürünlerin kontrolünü yapmak.
40

Çeşitli konularda, teknoloji ve yöntem düzeyini yükseltmek amacıyla bilimsel projeler geliştirilmesini
sağlamak.

Doğal, kültürel ve sosyal çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için çalışmalar yapılmasını, alternatif
önlemler belirlenmesini, bu önlemlerin uygulanmasını ve sonuçların izlenerek ve değerlendirilmesini
sağlamak.

İşletmede üretilen kömürlerin, TS 2390 standardına uygun numunelerinin alınmasını, laboratuarda ASTM
standardına göre analiz edilmesini ve sonuçlarının ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

Üçer aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasını takip ve kontrol etmek.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
yileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Sorumluluğunda bulunan tesislerin sözleşme hükümlerine göre çalıştırılmasını sağlamak ve hakediş
dosyalarını tanzim ettirmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
19.1-
İŞ UNVANI: Başmühendis ( Kalite Kontrol)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Kendisine bağlı mühendis ve memurların görevlerini gereği gibi yapmalarını sağlamak, işin yürütümü
konularında gerekli talimatı vermek,

Servis işlerini düzenlemek, izlemek ve işlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,

Servis ile ilgili yazışmaları hazırlamak veya hazırlatmak, verilen yetkiye göre paraf veya imza etmek ,

Günlük olarak üretilen ve satılan kömürlerin kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

Santrallere verilen kömürlerin protokol esaslarına göre gönderilmesini sağlamak.

Eğitim birimleriyle işbirliği yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasında görev almak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği Kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gerekli koruyucu malzemeleri
kullanmak ve kullandırmak.

Şubeye bağlı tesislerdeki makine ve techizatın yedek parçalarının talebinin yapılması, malzemenin gelişinin
takip edilmesi, işlerin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması,

Tesislerin randımanlı olarak çalışabilmesi için diğer servislerle gerekli diyalogların sağlanması,

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerinin hazırlanması, aylık çalışma performanslarını takip ederek prim
çalışmalarının yapılması,

Kömür yıkama tesislerinin üretim esnasında çalışmasını denetlemek,

Tesis zenginleştirme ekipmanlarının performanslarını düzenli olarak kontrol etmek, doğabilecek
aksaklıkların giderilmesi konusunda uyarılarda bulunularak tesisin sürekli çalışmasını sağlamak,

Yap-İşlet modeliyle çalışan Lavvar Tesisinin ve sorumluluğundaki diğer tesislerin sözleşme hükümerine
göre çalışmasını sağlamak,
41

Tesise giren tüvenan kömür miktarını tespit etmek ve sözleşme esaslarına göre geçici ve kesin hakedişleri
yapmak,

Sorumululuğundaki tesislerden çıkan ürünlerin kontrol hizmetlerini yürütmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 20-
İŞ UNVANI: TESİSLER ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Yıllık iş programlarının üretim birimleri ile işbirliği yapılarak hazırlanmasını sağlamak.

Tesis şartnamelerini ilgili şubelerle ortaklaşa hazırlamak.

Yatırım programlarını hazırlamak.

Personelin madencilikteki teknik gelişmeleri izlemesini, ortaya çıkan yeniliklerin işyerlerinde
uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak.

Eğitim birimleri ile işbirliği yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

İşyerinde iş güvenliği, iş kanunu, toplu iş sözleşmeleri, yönetmelikler ve talimatlara göre işlerin
yürütülmesini sağlamak.

İşletme tarafından yapılan iyileştirme çalışmaları analiz değerleri ve maliyetleri ile ilgili verilerin
hazırlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

İşletmedeki sorumlu olduğu üretim tesislerinin (Lavvar, kriblaj, briket, torbalama vb.) verimli bir şeklide
işletilmesini sağlamak.

İşletmedeki sorumlu olduğu tesislerin çalışmaları ile ilgili verilerin hazırlanarak kullanıma sunulmasını
sağlamak ve tesisten çıkan ürünlerin kontrolünü yapmak.

Çeşitli konularda, teknoloji ve yöntem düzeyini yükseltmek amacıyla bilimsel projeler geliştirilmesini
sağlamak.

Makine ve teçhizat seçim uygunluğunun artırılması için çalışmalar yapılmasını sağlamak.

Doğal, kültürel ve sosyal çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için çalışmalar yapılmasını, alternatif
önlemler belirlenmesini, bu önlemlerin uygulanmasını ve sonuçların izlenerek ve değerlendirilmesini
sağlamak.

Üçer aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasını takip ve kontrol etmek.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,

İyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
20.1-
İŞ UNVANI: Başmühendis ( Kömür Hazırlama ve Briketleme )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek

Kendisine bağlı mühendis ve memurların görevlerini gereği gibi yapmalarını gözetmek, işin yürütümü
konularında gerekli talimatı vermek.
42

Başmühendislik işlerini düzenlemek, takip etmek işlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlayarak buradaki
tesis araç ve gereçlerin verimli bir şekilde çalışmalarını organize etmek.

Yıllık iş programlarında ön görülen miktar ve özellikli kömürlerin briketleme işlerini gerçekleştirmek.

Kömür briketleme tesislerindeki makine ve teçhizatın yedek parçalarının zamanında gelebilmesi için sipariş
ve ambarlarda alınma işlemlerini düzenlemek, takip etmek işlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

Servisin randımanlı olarak çalışabilmesi için diğer servislerle sürekli işbirliği içinde olmak.

Servisi ile ilgili hizmet alımı ihale işlerinin hak edişlerini tanzim ettirmek ve verilen yetkiye göre imza veya
paraf etmek.

İş programlarında ki üretim hedeflerini işçi ve malzeme kullanımında minimum düzeyde tasarruf yaparak
ulaşılmasını sağlamak.

Servisi ile ilgili yazışmaları hazırlamak ve hazırlatmak verilen yetkiye göre imza veya paraf etmek.

Tesislerden çıkan ürünlerin kontrol hizmetini yürütmek.

Görevini İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,

İyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

Kömür kalitelerini artırıcı briketleme, torbalama ve benzeri işlerin yürütümünü en rantabl şekilde
düzenlenmesini sağlamak.

Bağlı olduğu tesislerin çalışmaları esnasında çevre ve hava kirlenmesini karşı önlem almak.

Yıllık iş programlarını hazırlayarak yılsonunda istatistikî bilgileri ve faaliyet raporları hazırlamak.

Tüm yapılan çalışmalarda maliyeti düşürmek, randımanı artırıcı tedbirleri almak.

Çalışanların eğitimleri için gerekli çalışmaları yapmak.

Kömür briketleme torbalama ve benzeri tesislerinin çalışmaları ile ilgili günlük tertipleri takip etmek, aksayan
hususlarda anında müdahale ederek sorunu bağlı olduğu Tesisler Şube Müdürlüğüne bildirmek. Günlük
istatistik degerleri toplamak.

Ekonomik ömrünü dolduran makine ve techizatın kayıtlardan düşülmesi için gerekli raporları tanzim etmek.

Tesislere gelen kömürü uygun hale getirmek için gerekli çalışmalarda bulunmak.

Tesislere gelen kömürlerin uygun nitelikte olması için ilgili birimlerle koordineli çalışmak.

Tesislerden çıkan kömürlerin uygun nitelik ve kalitede olmasını sağlamak.

Çalışmalarıyla ilgili olarak geliştirici proje çalışmalarında bulunmak.

Görevi ile ilgili amirin vereceği diğer işleri yapmak.
20.2-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Troley Bant Nak.)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Kendine bağlı mühendis ve memurların görevlerini gereği gibi yapmalarını gözetmek, işin yürütümü
konularında gerekli talimatı vermek,

Başmühendislik işlerini düzenlemek, takip etmek, işlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,

Başmühendislik ile ilgili yazışmaları hazırlamak veya hazırlatmak, verilen yetkiye göre paraf veya imza
etmek,
43

Görevini İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

Konusuyla ilgili olarak diğer birimler ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve ortak çalışmak.

Troley ve bant nakliyat sistemlerinin çalışır durumda olmalarını sağlamak ve nakliyat işlerini düzenlemek,

Gerekli malzeme ve gereçleri temin etmek,

Maliyetin düşürülmesi ve randımanın artırılması ile ilgili çalışmalar yapmak,

Amiri tarafından konusu ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
20.3-
İŞ UNVANI: Başmühendis( İstasyon İşletme)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek

Yıllık iş programlarında ön görülen miktar ve özellikli kömürlerin torbalama işlerini gerçekleştirmek.

Kömür torbalama tesislerindeki makine ve techizatın yedek parçalarının zamanında gelebilmesi için sipariş
ve ambarlarda alınma işlemlerini düzenlemek, takip etmek işlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

Servisin randımanlı olarak çalışabilmesi için diğer servislerle sürekli işbirliği içinde olmak.

Servisi ile ilgili hizmet alımı ihale işlerinin hak edişlerini tanzim ettirmek ve verilen yetkiye göre imza veya
paraf etmek.

İş programlarında ki üretim hedeflerini işçi ve malzeme kullanımında maksimum düzeyde tasarruf yaparak
ulaşılmasını sağlamak.

Servisi ile ilgili yazışmaları hazırlamak ve hazırlatmak verilen yetkiye göre imza veya paraf etmek.

Kömür kalitelerini artırıcı torbalama işlerini yürütümünü en rantabl şekilde düzenlenmesini sağlamak.

Bağlı olduğu tesislerin çalışmaları esnasında çevre ve hava kirlenmesini karşı önlem almak.

Yıllık iş programlarını hazırlayarak yıl sonunda istatistiği bilgileri ve faaliyet raporları hazırlamak.

Tüm yapılan çalışmalarda maliyeti düşürmek, randımanı artırıcı tedbirleri almak.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri artırmak ve koruyucu malzeme kullanımını sağlamak.

Çalışanların eğitimleri için gerekli çalışmaları yapmak.

Kömür torbalama tesislerinin çalışmaları ile ilgili günlük tertipleri takip etmek, aksayan hususlarda anında
müdahale ederek sorunu bağlı olduğu Tesisler Şube Müdürlüğüne bildirmek. Günlük istatistik değerleri
toplamak.

Demiryolu ile kömür sevkiyatı için D.D.Y. yetkilileri ile koordinasyon halinde olmak.

İstasyon stok sahasında düzenli olarak stok yapılmasını temin etmek.

Stok sahasında bulunan ve kamyonlarla sevkiyatı yapılacak olan kömürlerin sevki için gerekli önlemleri
almak.

İstasyon yükleme sahasındaki tesis ve techizatın çalışır halde bulundurulması için gerekli çalışmaları
yapmak ve yaptırmak.

Servisi ile ilgili hizmet alımı ihale işlerinin hak edişlerini tanzim ettirmek ve verilen yetkiye göre imza veya
paraf etmek.

Sevkiyatlar için gerekli olan yevmiyeli ve teknik personel tertiplerini yaptırmak ve tertip etmek.
44

Görevini İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,

İyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Bağlı personelin izin ve çalışma prevülerini hazırlamak, aylık çalışma performanslarını takip ederek
primlerini yapmak.

Görevi ile ilgili amirin vereceği diğer işleri yapmak
MADDE 21-
İŞ UNVANI: PAZARLAMA VE SATIŞ ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Ürünün niteliğine ve talebin yapısına uygun ve ürünün gelecekteki tüketimine ilişkin projeksiyonlar
hazırlanmasını sağlamak, konuyla ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

Müessesenin satış politika ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla piyasa koşullarını ve ürün talebini
araştırarak, malın değiştirilmesi gereken özelliklerini ve yeni mal taleplerini saptamaya yönelik piyasa
araştırması çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

Dağıtım giderlerinin azaltılması amacıyla dağıtım kanalları araştırmalarının yapılabilmesi için gerekli
koşulları belirlemek, bu konudaki çalışmaların başlatılabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.

İşletmelerde üretilen kömürü satın alanların özelliklerini belirlemek amacıyla tüketici araştırması
çalışmalarının yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

İç talep tahminleri ile fiyat hareketlerini takip etmek ve buna bağlı olarak yıllık talep tahminlerini ve üretim
programlarının hazırlanmasını sağlamak.

Satış faaliyetlerini tüm İşletmeler bazında organize etmek, bu amaçla müşteriler ile ilişkileri yürütmek, talep
edilen malın zamanında sevkıyatının gerçekleştirilmesini sağlamak.

Kömür satışlarının önceden belirlenmiş prosedürlere uygun olarak gerçekleşmesini denetlemek, satış ve
mal teslimatına ilişkin tüm işlemleri yönlendirmek ve kontrol etmek.

Maliyet ve pazar koşullarını dikkate alarak ürün fiyatlarında yapılabilecek değişikliklere ilişkin amirine görüş
bildirmek, yapılan değişikliklerin ilgili bölümlere iletilmesini sağlamak.

İşletmeler tarafından hazırlanan aylık satış raporlarını kontrol etmek, birleştirmek ve değerlendirmek, ilgili
bölümlere iletilmesini sağlamak.

Satışlara ilişkin her türlü istatistiksel bilginin tutulmasını ve belgelerin muhafaza edilmesini sağlamak.

Müşteri şikâyetleri ve dileklerinin cevaplandırılmasını, bu doğrultuda ilgili işletmelere uyarılarda bulunmak ve
şikâyetlerin giderilmesini sağlamak.

Piyasa koşullarına uyum sağlayacak satış esaslarını ve kredili satış şartlarının tespit edilerek Genel
Müdürlüğe sunulmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu’nca onaylanan fiyat ve şartların talepte bulunan firmalara teklif edilmesini ve
sonuçlandırılmasını denetlemek.

Karlılık ve verimlilik prensiplerine uygun olarak belirlenmiş olan plan ve programların uygulanmasını
denetlemek, sonuçları izlemek, satış işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi için
gerekli gördüğü tedbirleri amirine iletmek.

Resmi kuruluşlar, büyük sanayi kuruluşları, vb. ile yapılan yıllık bağlantı toplantılarına katılmak, bağlantı
fiyat ve şartlarının belirlenmesinde katkıda bulunmak.
45

Sevkıyat ile ilgili işlemleri sağlamak, sevk edilen kömürleri müşteri bazında sevk takip kartlarından ve
bilgisayardan izletmek, kalan ve sevk edilen kömürlerin takip ve kontrolünü yapmak.

İşletmelerin genel satış durumu, fiyatlar, piyasa eğilimleri ve diğer konularda üst yönetimi bilgilendirmek
amacıyla raporlar hazırlamak ve bu amaçla gereken istatistiksel bilgileri bulundurmak, güncelleştirmek ve
depolamak, bu bilgiler ışığında yıllık üretim ve satış programlarının belirlenmesi için önerilerde bulunmak.

Pazarlama konularında yurt içi ve yurt dışı seminer ve toplantılarına katılmak ve kurum satışlarına ışık
tutacak raporlar hazırlamak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
21. 1-
İŞ UNVANI: Başmühendis( Pazarlama )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Kendisine bağlı mühendis ve memurların görevlerini gereği gibi yapmalarını gözetmek, işin yürütümü
konularında gerekli talimatı vermek,

Servis işlerini düzenlemek, izlemek ve işlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, Eğitim faaliyetlerini ilgi
birimlerle birlikte yürütmek,

Servis ile ilgili yazışmaları hazırlamak veya hazırlatmak, verilen yetkiye göre paraf veya imza etmek,

Müessesede yeni açılan ve faaliyette bulunan bölümlerde üretilecek kömürleri piyasaya tanıtmak için
inceleme ve araştırma yapmak

Tüketicilerin istemlerine uygun boyut, cins ve nitelikte kömür üretilmesini sağlamak için araştırmalar
yapmak, önerilerde bulunmak,

Önerilen kömürlerin satış fiyatı ile satış yerinin tespitinde ilgili şubelerle koordineli araştırmalar yapmak,

Kömürlerin tüketiciler üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz durumları tespit etmek, çözüm yolları bulmak,

Diğer kurum ve kuruluşların ürettiği kömürlerin fiyat ve kalite gibi özelliklerini inceleyerek rekabeti
sağlayacak önlemleri saptamak ve önerilerde bulunmak,

Tüketicilerin kömür işlemlerini ve ihtiyaç beyannamelerini teknik bakımdan denetlemek, yakabilecekleri
azami kömür miktar ve cinslerini tespit etmek, gerektiğinde değiştirmek ve ilgililere duyurmak,

İhtiyaca göre çeşitli kömürlerin üretim ve tüketimini arttırmak amacıyla etüdler yapmak, gerektiğinde
fabrikalarda inceleme ve deneyler yaparak ilgili makama önerilerde bulunmak,

Şube Müdürlüğüne bağlı kantarların bakımları, mühürlenmesi Pazarlama Satış Programı ile ilgili bakım,
kontrol ve ilave programları yaptırmak,

Görevini İş sağlığı ve güvenliği Kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gerekli koruyucu malzemeleri
kullanmak ve kullandırmak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
21. 2-
İŞ UNVANI: Şef ( Satış )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Pazar payının arttırılması için araştırmalar yapmak.

Satış ve teslimatları müşteri kartlarına ve bilgisayarlara işleterek, hesapların günlük olarak takibini
sağlamak.

Kredili satışları ve kömür fiyatlarını izlemek, satışları üretim programına göre düzenlemek.
46

Sipariş belgesi düzenlenen ve kömürünü teslim almak için müracaatta bulunan müşteriler ile özel
protokollerle kömürleri teslim edilecek müşteri araçlarının kantara sevk işlemlerini yaptırmak.

Kantarlarda kömürleri teslim edilen müşterilerin müşteri kartları ve bilgisayardaki hesaplarından düşümleri
yaptırmak, bakiye kömürleri tespit ettirmek ve izlemek izlettirmek, kantar raporlarıyla mutabakat sağlamak.

Kantarlarda teslimatı yapılan kömürlerin V.U.K hükümleri doğrultusunda faturalarını düzenletmek, postayla
ilgili adreslere gönderilmesini sağlamak.

Bankalardaki kömür hesaplarına havale edilen tutarlarla ilgili olarak ilgili bankaca düzenlenen dekontları
aldırtmak ve gerekli işlemleri yaptırtmak.

Firma ve şahıslardan kredili satış amacıyla alınan Teminat Mektuplarının işlem yapmadan önce ilgili banka
şubelerinden teyitlerini aldırtmak.

Sipariş belgelerini düzenletmek, banka dekontları ile karşılaştırıp kontrol etmek ettirmek, imzalamak.

Teminat Mektupları ve kredili kömür müşteri hesaplarını ilgili defter, kartlar ve bilgisayarlara düzenli işletmek
takip etmek ettirmek.

Vadesi dolan ve kömür borçlarını ödeyen müşterilerin Teminat Mektubu iade yazılarını yazdırtmak, iade
edilmelerini sağlamak.

Günlük teslim edilen kömürlere ait kantara sevk ve kantar tartım evraklarını dosyalatmak, muhafaza
ettirmek.

İlk defa kömür almak için müracaat eden peşin, kredili, protokollü vb. müşterilerden dosyaları açılmak üzere
açık adresi, vergi dairesi hesap numarası, telefon numarası, kömürünü taşıyacak araç plaka numarası veya
taşıyıcı firma ismi gibi bilgileri içeren taahhütnameleri aldırtmak.

Kömür müşterilerinin talepleri halinde, teslim alınmayan kömürleri veya artan para bakiyeleri için, iade
ordinosu tanzim ettirmek söz konusu ordinonun yazı ekinde Mali İşler Şube Müdürlüğüne gönderilmesini
sağlamak.

Kömür cinslerine ve birim fiyatlarına göre hasılatları aylık ve yıllık olarak çıkarttırmak.

Teminat Mektuplarının iade edilmesinden, faturaların tanzim edilmesinden ve hasılatların çıkartılmasından
önce ile belirlenen gün ve dönemlerde Mali İşler Şube Müdürlüğü ile hesap mutabakatı yapmak, yaptırmak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve yazdırtmak.

Görevleriyle ilgili amirlerinin vereceği diğer işleri yapmak.
21. 3-
İŞ UNVANI: Şef (Sevkıyat)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Üretim planına uygun, sevkıyat programı hazırlamak.

Sevkıyat ile ilgili işlemleri sağlamak, sevki yapılan kömürleri müşteri bazında sevk takip kartlarından ve
bilgisayardan izletmek, kalan ve sevk edilen kömürlerin takibi ve kontrolünü yaptırmak.

Kamyon park sahasındaki araçların sıra düzenini kontrol ettirmek, aksamaları önlemek.

Tartı ünitelerinin kontrol ve bakımlarını yaptırmak.

Sevk edilen kömürlerin cinslerine göre raporlarını hazırlatmak, satılabilir, iç tüketim ve satılanları ilgili
birimlere ve Genel Müdürlüğe bildirilmesini sağlamak.

Yılsonu Faaliyet Raporunu hazırlatmak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların kömür ihtiyaçlarına ait protokol düzenletmek ve proforma
fatura tanzim ettirmek.

Şube ihtiyaçlarında kullanılacak kırtasiye ve matbu evrakların tespitini yaptırmak teminini sağlamak.
47

Diğer birimlere, Genel Müdürlüğe, Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yazılacak yazıların gününde ve
muntazaman gönderilmesini sağlamak.

Kantar ve büro personelinin günlük üç vardiya halinde çalışma çizelgelerini hazırlatmak, söz konusu
personele bildirmek.

Kantarlarda görev yapan yevmiyeli personelin mevzuat dahilinde ve Toplu Sözleşme gereği prim listelerini
hazırlatmak, kömür kuponları, giyim malzemeleri vb. sosyal haklarının teminini sağlamak, dağıtımını
yaptırtmak.

Gelen ve giden evrakların evrak kayıt defterlerine kayıt edilmesini sağlamak.

Protokol ve özel şartlarla kömür verilen müşteri guruplarına ait sevk edilen kömürlerle ilgili protokol
şartlarının yerine getirilmesini sağlamak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında
yazmak, yazdırtmak ve
kaydetmek.

Görevleriyle ilgili amirlerinin vereceği diğer işleri yapmak.
21. 4-
İŞ UNVANI: Şef (Müşteri Hizmetleri)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müessesemizden kömür alımı ile ilgili bilgi almak isteyen kişi ve kuruluşları bilgilendirmek.

Müessesemize ait web sitesindeki Pazarlama ve Satış İlanlarını hazırlamak, internette yayımlanmasını
sağlamak, ilanları güncellemek ve güncelliğini yitiren ilanları yayından kaldırmak. İnternette yayımlanan tüm
ilanlarımızla ilgili arşiv oluşturmak.

İnternette yayımlanan ilanlarımızla ilgili olarak müşterilerimizden gelen soruları cevaplandırmak.

Bilgisayar kayıtlarımızda yer alan müşterilerimizin telefonla (hesap hareketleri, kontenjan, bakiye v.b ) gibi
bilgi edinme taleplerine cevap vermek.

Müşterilerden ve tüketicilerden, kömürün kalitesi veya diğer hususlarda gelen şikâyetleri kayıt altına alarak
değerlendirmek üzere ilgili Şube Müdürlüklerine intikal ettirmek.

Servis işlerini düzenlemek, izlemek ve işlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, Eğitim faaliyetlerini ilgi
birimlerle birlikte yürütmek ,

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında
yazmak, yazdırtmak ve
kaydetmek

Görevleriyle ilgili amirlerinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 22-
İŞ UNVANI: İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve A Sınıfı İş Güvenliği Belgesi almış
olmak,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda uyulması gerekli standart ve normların saptanması için inceleme ve
araştırmalar yaparak, bu standart ve normların çalışma ortamının koşulları ile üretim teknolojisindeki
gelişmelere uyumlu olarak yenilenmesini sağlamak.

İş Sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatı takip etmek, mevzuatta meydana gelen değişiklikleri ve yapılmasını
zorunlu kıldığı yenilikleri bağlı İşletmelere ve işyerlerine bildirmek, mevzuata uymalarını sağlamak ve
incelemek.
48

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda Müessese çalışanlarının eğitim gereksinimlerini belirleyerek Eğitim
Şube Müdürlüğü ile işbirliği halinde eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlayacak
çalışmalarda bulunmak.

Sağlık ve güvenlik dokümanının hazırlanması ve uygulamasını takip etmek, yeni gelişmelere ve tespit edilen
yeni tehlikelere göre düzeltilmesini sağlatmak ,

İşyerindeki tehlikelerin tespitinin ve risk değerlendirmesinin yapılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını
sağlatmak.

Sağlık riskleri konusunda önleyici faaliyet planları yapılmasını ve uygulamasını sağlamak.

Eğitim Şube Müdürlüğü ile işbirliği halinde Eğitim sırasında kullanılmak üzere teknik düzeyde yayın ve
dokümantasyon yapmak/yaptırmak.

İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda inceleme, araştırma, değerlendirme çalışmaları yapmak,
çalışma ortamı ve üretim süreçlerinin insan yeteneklerine en uygun duruma getirilmesi ile ilgili önerilerde
bulunmak, gerekli durumlarda işbaşı eğitimi yapmak/yaptırmak.

İşyerlerinde çalışma ortamına ait havalandırma, nem, ısı, aydınlatma, gürültü, titreşim gibi fiziksel etkenlerin
teknik araçlarla incelenmesini sağlamak, verileri incelemek, önleyici tedbirleri aldırmak ve takip etmek.

İşyerleri atmosferinde bulunan zararlı olabilecek gazlar, buharlar ve tozlar gibi kimyasal faktörlerin
belirlenmesini sağlamak, bu etkenlerin çalışanların sağlığını bozmayacak sınırlarda tutulması ile ilgili gerekli
tedbirleri aldırmak ve takip etmek.

Açık ocak ve yer altı maden sahalarında toz sorununa yönelik inceleme-araştırma yaptırmak, tozun kontrolü
için gerekli tedbirleri aldırmak ve kontrol etmek.

Tozla mücadeleyle ilgili yönetmelik çerçevesinde Maden İşletmelerinde kurulması önerilen İş sağlığı ve
güvenliği Biriminde görev alan ya da alacak olan toz kontrol mühendisleri, laboratuar sorumluları ve
örnekçilerin eğitimlerini yaptırmak.

İşyerlerinde incelemeler yaparak kaza nedenlerini araştırmak ve değerlendirmek, iş kazalarının önlenmesi
için çalışmalar yapmak, işyerlerindeki iş güvenliği uygulamalarının iyi koşullarda yürütülmesi yönünde gerekli
tedbirleri aldırmak ve kontrol etmek.

İş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında çıkan yayınları, gelişmeleri, yenilikleri ve
ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek, değişiklikleri gereğinin yapılmasını sağlamak üzere
ilgili birimlere duyurmak ve işyerlerine uyarlanması imkânlarını araştırmak.

İş sağlığı ve güvenliği konularında işçileri bilgilendirici broşürler, haber bültenleri hazırlamak/hazırlatmak ve
yayınların dağıtımını sağlayarak konuyla ilgili dokümantasyon servisi görevini yerine getirmek.

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili üçer aylık dönemlerde ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hukuki davalar için görüşler hazırlamak.

İş sağlığı ve güvenliği teçhizatı ile ilgili ihtiyaçları tespit etmek ve satın alınacak teçhizat için
teknik
şartnameleri hazırlamak.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maddeleri incelemek, uygulanmasını takip
etmek, eksik hükümler varsa bir sonraki sözleşmeye hüküm konulabilmesi için çalışmalar yapmak.

İşletmelerde yürütülen yeni projeleri İş sağlığı ve güvenliği bakımından incelemek, bu konuda projelerde
eksiklikler ve hatalar varsa neler olduğunu tespit edip düzeltilmesi yönünde proje koordinatörüne görüş
bildirmek.

Yer altı ocaklarında meydana gelebilecek yangın, göçük, zehirli gaz vb. iş kazalarına müdahale edecek
kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili, işletmelerce hazırlanan yönergeleri incelemek ve aksaklıkların
giderilmesini sağlamak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
49
22.1-
İŞ UNVANI: Teknik Uzman (İş Güvenliği )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

4857 SAYILI İş Kanununun 81. maddesi ve ona dayanarak çıkartılan” İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ İLE
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”teki görev ve sorumlulukları yerine
getirmek,
22.2-
İŞ UNVANI: Başmühendis (İş Güvenliği ve Sağlığı)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş olan ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. A Sınıfı İş Güvenliği
Belgesi almış olmak,

İş sağlığı ve güvenliği yönünden ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının mevzuata uygun olarak kurulmasını ve çalışmasını sağlamak.

İş kazalarını yerinde incelemek, nedenlerini saptamak, önlenmesi için gereken çalışmaları yapmak.

İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikleri düzenlemek ve yasa gereği ilgili makamlara
gönderilmesini sağlamak.

İş kazalarını yangın ve büyük su baskınlarını kanun, tüzük, yönetmeliklerin öngördüğü şekilde ilgili
makamlara bildirmek.

Ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazalarında tanık ifadelerini almak, kaza kanaat raporu ve krokisini
düzenlemek, ilgili makamlara gönderilmesini sağlamak.

Çalışanların makine, araç, gereç ve tesislerin güvenli bir şekilde çalışmalarını temin için gerekli yönergeleri
hazırlamak.

Sağlık ve güvenlik dokümanının hazırlanması ve uygulamasını takip etmek yeni gelişmelere ve tespit edilen
yeni tehlikelere göre düzeltilmesini sağlatmak için koordinasyon görevini yapmak.

İşyerindeki tehlikelerin tesbiti ve risk değerlendirmesinin yapılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını
sağlatmak.

Sağlık riskleri konusunda önleyici faaliyet planları yapılmasını ve uygulamasını sağlamak.

Yer altı tesislerinin havalandırma düzenini sağlamak, havalandırma planlarını düzenlemek.

Hava, gaz, gürültü ve toz ölçümlerini muntazam aralıklarla yapmak, yaptırmak.

Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı maddelerle ilgili tüzük hükümlerine göre gerekli işleri yapmak, yaptırmak.

Tahlisiye ve ilk yardım istasyonlarının çalışmalarını yönetmek, yeterli sayıda eleman yetiştirilmesini
sağlamak.

İşçilerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak.

İş müfettişlerinin denetimlerinde hazır bulunmak, tespit edilen noksanlıkların en kısa sürede giderilmesi için
ilgili ünitelerle işbirliği yapmak ve raporlarının cevaplandırılmasını sağlamak.

İşyerinde gerekli uyarı levhalarının ve makine koruyucularının teminini ve kullanılmasını sağlamak.

İşyerinde bulundurulması gerekli İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teçhizat, araç ve gereçlerin tespitini yaparak
bunların temini etmek, kullandırılması ve gerekli periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması hususunda ilgili
birimlerle işbirliği yapmak.

Proje ve iş programlarının hazırlanması sırasında İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüş bildirmek.

Yeni bir işyeri veya tesis kurulması halinde ilgili birimlerle işbirliği yaparak, kurma izni ve işletme belgesi
alınmasını sağlamak.
50

Çalışanların İş sağlığı ve güvenliği yönünden eğitimlerinin sağlanması ve programlarının hazırlanması ile
ilgili olarak eğitim birimleriyle işbirliği yapmak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasına ve planlanan iş
programlarının yürütülmesine katkı sağlamak.

Üçer aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
22.3-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Eğitim )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev sorumlulukları yerine getirmek.

Müessesenin kısa ve uzun süreli eğitim plan ve programlarına ilişkin etütler yaparak eğitim politikasını
yürütmek.

Eğitimlerin zamanında ve etkili bir şekilde yapılması için konusuna uygun yayınları izlemek, araç ve
gereçlerin hazır bulundurulmasını sağlamak.

Eğitimi verecek personelin eğitim cetvellerini, ders programlarının ve kurs sonunda kursiyerlere verilecek
başarı belgelerinin düzenlenmesini sağlamak.

Müessesenin teknik gezi amaçlı gelenleri ile yerli ve yabancı yatırımcıların gezilerinde uygulanacak
programları hazırlamak ve gezilere önderlik etmek.

Müessesenin kitaplık ve yayın işlerini yürütmek, işyerlerinin yıllık yayın ihtiyaçlarının karşılanmasını
sağlamak.

Diğer Kurum ve Kuruluşlardaki eğitim faaliyetlerini izleyerek ilgili personelin katılmasını veya işyerinde
eğitiminde kullanılmasını sağlamak.

Yurt dışı eğitimleri izleyerek ihtiyaç duyulan personelin katılımını sağlamak.

Müessesenin yıllık iş programlarında yer alacak eğitim harcamalarının belirlemesini sağlamak.

Müesseseye yeni atanan personeli hak, görev ve sorumlulukları ile intibaklarını
sağlayacak temel
eğitimlerini tamamlatmak.

Eğitim çalışmaları ile ilgili araç ve gereçleri kullanılması, saklanması ve korunması işlemlerini yapmak.

Müessesede staj yapması gereken yerli ve yabancı öğrencilerin staj işlemlerini yapmak.

Kitaplığa ait yapılması gereken işleri düzenlemek ve her an ihtiyaca cevap verecek durumda bulundurmak.

Müessesede ihtiyaç duyulan yayınları belirlemek, ihtiyaçları gidermek.

Eğitimle ilgili istatistikleri ve raporları hazırlamak.

Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenen Eğitimle ilgili hususları yerine getirmek.

İş Kanunu ve Toplu İş sözleşmeleri ile belirlenen eğitimle ilgili hususları yerine getirmek.

Personelin eğitim gördüğü konuların derlenmesi, toplanması ve rapor haline getirilmesini temin etmek.
Bununla ilgili kartları tutmak. Sicil dosyalarında saklanması gereken belgeleri düzenlemek.

Müessesemizce abone olunan yayınları ilgili yerlere dağıtmak, toplamak usulüne uygun cilt veya tasnif
ederek arşivlemek.

Stajyerlerin stajlarını yaptıkları işyeri amirleri ile birlikte stajyerlerin programa uygun hareket etmelerini temin
etmek.

3308/4702 sayılı Kanunlara göre Meslek Liseleri Öğrencilerinin Beceri Eğitimlerini organize etmek.

Personelin bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel eğitim yapmak.

Kurum personelinden eğitim görevlisi olarak seçilenler, eğitim çalışmalarında kendilerine verilen görevleri
“asıl görev” olarak yapmak mecburiyetindedirler.
51

Eğitimin etkin olarak yürütülmesi için tüm birimler yardımcı olur.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
22.4-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Tahlisiye )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

“TKİ Genel Müdürlüğü Kurtarma Merkezi, cihazları ve Kurtarıcılar ile Kurtarıcıların Eğitimi Hakkında
Yönetmeliğine “ uygun olarak tahlisiye istasyonu sevk ve idare etmek,

İşçi, nezaretçi ve mühendis sayısına göre tahlisiyeci tespit etmek, eğitimlerini sağlamak,

Tahlisiyecilerin yıllık sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

Tahlisiye cihazlarının her türlü bakım ve kontrollerini yaptırmak, görev için hazır bulundurmak,

İhtiyaç duyulduğunda diğer işletmelerede tahlisiyecilik hizmetleri verebilecek şekilde hazır bulunmak

Ocak yangınları, gaz, su baskını ve göçük gibi can mal kaybına neden olan olaylarda kurtarma
çalışmalarını yönetmeliğine uygun olarak yürütmek,

Amirinin verdiği işleri yapmak,
22.5. İŞ UNVANI: Tabip- Sorumlu (İşyeri Hekimi)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” de
belirtilen görevleri yapmak,

Memur ve sözleşmeli personel ile ailelerinin muayene ve tedavilerini yapmak/yaptırmak.

Yevmiyeli personelin poliklinik hizmetlerini yapmak/yaptırmak.

Yevmiyeli personelin iki yılda bir akciğer filmlerini çektirmek, bunun sonucuna göre ileri tetkik gerekenleri
meslek hastalıkları hastanesine sevk etmek ve takip etmek.

Yevmiyeli personelin her yıl fizik muayenelerini yapmak/yaptırmak, ileri tetkik gerekenleri bölge SSK
hastanelerine sevk etmek ve takip etmek.

Gürültülü işyerlerinde çalışan personelin her yıl Odyolojik ilgili tetkiklerini Eğitim ve İş Güvenliği Şube
Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılamasını sağlamak ve takip etmek.

Gıda işinde çalışan yevmiyeli personelin yılda iki kez portör muayenelerini ve takiplerini yapmak/yaptırmak.

Oto boyacılarının, akü tamircilerinin, lehimcilerin, lastik tamircilerinin yılda iki kez idrar ve kan tahlillerini
Eğitim ve iş güvenliği Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yaptırmak ve takip etmek.

Kurum iş güvenliği ve sağlığı kurulu toplantılarına katılmak ve bu konularda işyerlerinde kontroller yapmak,
gerekli düzenleme ve tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Temiz su şebekesi ve içme suyunun kontrolünü numune aldırmak suretiyle ilgili referans labaratuvarlara
göndermek sonuçlarını takip etmek ve klorlamasını yapmak/yaptırmak.

Sağlık ile ilgili organizasyonları yapmak ve takip etmek.

Kurum içi eğitim çalışmaları ile personele ilk yardım kursu verilmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasını
sağlamak.

Kurum dispanser ve sağlık merkezlerine gelen hastaların muayenelerini yapmak/yaptırmak, gereken tıbbi
müdahale ve tıbbi ölçümlerini yapmak/yaptırmak, imkânlar ölçüsünde tahlil yapmak ve yapılmasını
sağlamak.

Gereken hastaları diğer sağlık kurumlarına sevk etmek.
52

Hasta muayene ve diğer faaliyetler ile ilgili, idari işlemleri, gelen-giden evrak kayıt, yazıların hazırlanması,
dosyalama, muhafaza gibi servis idari işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Sağlık hizmetlerinde kullanılan alet, edevatın temiz ve hijyenik olmasını sağlamak, steril halde bulundurmak.

Sağlık servisinde, dispanser ve işyerlerinde görev yapan hemşire ve sağlık memuru personelin
çalışmalarını takip ve kontrol etmek, vardiya çalışma listesini hazırlamak, görevleri ile ilgili sorunlarına
çözüm bulmak.

Sağlık servisi ile ilgili malzeme ve araç, gereç mevcudunu takip edip, zamanında talep yapmak, gelen
malzemeyi teslim almak, usulüne uygun muhafaza etmek.

Görevlerini İş sağlığı ve güvenliği tüzüğüne uygun olarak yapmak ve yaptırmak.

Görevleriyle ilgili iş amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
22.5.1 İŞ UNVANI: Sağlık Memuru/ Hemşire
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” de
belirtilen görevleri yapmak,

Kurum dispanser ya da sağlık merkezlerine muayene olmak için gelen personelin poliklinik işlemlerini
yapmak ve sıra ile doktor muayenesine almak, ilaç ve sevk kayıtlarını tutmak. Hasta tedavi ve bakım
hizmetlerinde hekime yardımcı olmak.

Doktorun bilgisi ve talimatı uyarınca hastalara, enjeksiyon, pansuman, serum ve ilaç vermek, damar yolu
girişimleri yapmak.

Tansiyon, nabız v.b ölçümleri yapmak.

Hasta sevk ve reçetelerinin hazırlanması ve diğer işlemleri yapmak.

Laboratuar çalışmalarını yapmak, kan ve idrar ölçümlerini yapmak.

Yerinde müdahale edilmesi gereken ya da sağlık merkezine getirilen iş kazası ve hastalanmalarda, olay
hakkında bilgi alıp, gereken ilk yardım ve acil müdahaleyi yetkileri dahilinde yapmak.

Gerekiyorsa ambulans çağırıp kazalı ve hastayı en yakın sağlık merkezine sevk etmek, sağlık merkezini
arayıp haber ve bilgi vermek, gerektiğinde refakat etmek.

Sevk edilecek hastayı usulüne uygun hazırlamak (atel yapmak, tampon yapmak, sedyeye koymak v.b
önlemleri almak).

Önemli durumlarda iş amirine haber ve bilgi vermek.

Kendisine teslim edilen alet ve sağlık malzemelerini korumak, gerekli kayıtlarını tutmak ve sürekli kullanıma
hazır bulundurmak.

Muayene ve tıbbi müdahalelerde doktora yardım etmek.

Özel takip isteyen hastalarla doktor talimatına uygun olarak ilgilenmek.

Görevleriyle ve kullanılan araç gereç ile ilgili genel temizlik ve sağlık kurallarına uymak.

Dispansere gelen ve giden evrakın kayıtlarını tutmak, dosyalamak, gerekli yazıları hazırlamak.

Sağlık servisi ile ilgili malzeme ve araç, gereç mevcudunu takip edip, zamanında talep yapmak, gelen
malzemeyi teslim almak, usulüne uygun muhafaza etmek.

Görevlerini iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile doktor ve işyeri talimatlarına uygun olarak yapmak. Gerekli
koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Görevleriyle ilgili iş amirinin vereceği diğer işleri yapmak.

Dispanser ve sağlık merkezlerine gelen hastaların teşhis ve tedavisinde, yetkileri dahilinde hekime yardım
etmek (enjeksiyon, pansuman, dikiş atma, apse açma v.b gibi)
53

Yaptığı işler ve kullandığı malzemeler ile ilgili kayıtları tutmak, rapor defterine yazmak

Sağlık servisine teslim edilen tüketilen malzemelerin kayıtlarını tutmak, demirbaş malzeme kayıtlarını
tutmak.

İşyerleri ve tesislerde kullanılan, içme ve kullanma sularının kontrellerini ve klor ölçümlerini yapmak.

Görev yaptığı yerin temizliğini ve bakımını yapmak, yaptırmak.

Dispansere gelen hastaların kayıt işlerini yapmak, poliklinik kayıtlarını, ilaç ve sevk kayıtlarını tutmak.

Kurum çalışanlarının periyodik takibi ve periyodik sevk işlemlerini yapmak, takip etmek.

İşin gereği olarak, mesai ve hafta tatili çalışmalarına kalmak, nöbetçi personel olarak görev yapmak.

Görevi ile ilgili karşılaştığı sorunları zamanında iş amirine iletmek.
MADDE 23-
İŞ UNVANI: MAKİNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Kurumun üretime yönelik makine, teçhizat, tesis ve atölyelerinin teknik özellik ve kapasitelerine uygun
olarak çalışmalarını takip ve kontrol etmek.

Makine çalışma performanslarını sürekli denetleyerek verimli çalışmalarını sağlamak, verim düşüklüğü söz
konusu ise nedenlerini araştırmak ve önlem almak.

Makina parkında bulunan her türlü araç ve makinanın bakım onarımlarının düzenli ve eksiksiz olarak
yapılmasını ve bu konuda yapılan çalışmaların araç bakım kartlarına işlenmesini sağlamak.

Müessese içinde üretilmesinde yarar olacağı düşünülen makine ve parçaların bir plan dahilinde kaliteli ve
düşük girdilerle üretiminin yapılmasını sağlamak.

Bakım onarım çalışmaları sırasında diğer bölümlerle iş birliği kurulmasını sağlamak, yapılan işleri
denetlemek ve meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek.

Makina parkında çalıştırılan, motorlu araçlarla ilgili istatistiksel veriler hazırlanmasını ve makina sicillerinin
tutulmasını sağlamak.

Bakım onarım çalışmalarının sonuçları ile ilgili düzenli bilgisayar kayıtları tutulmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile iş birliği yapılarak işyeri dahilinde, iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

Eğitim birimi ile işbirliği yapılarak işyeri personelinin meslek içi eğitim programlarına katılarak eğitilmelerini
sağlamak.

Makina parkında bulunan, motorlu araçların, tamir, bakım ve revizyonlarında kullanılacak olan yedek parça
ve diğer malzemelerin kısa sürede temin edilmesini sağlamak.

Ekonomik ömrünü doldurmuş makine ve teçhizatları hurdaya ayırmak, ekonomik ömrünü doldurmuş iş
makinası ya da araçları Genel Müdürlüğe bildirmek.

Makine, teçhizat ve yedek parça konularında yerli imalat imkanlarının araştırılmasını sağlamak.

Kurumun makine ve teçhizatıyla ilgili her türlü dokümanın temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

Yapılan işlerin yürütülmesi esnasında, işyerinin tasarruf ilkeleri doğrultusunda, verimli bir şekilde çalışmasını
temin etmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
54
23. 1-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Bakım - Onarım)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Makina parkında bulunan her türlü araç ve makinanın tamir, bakım ve revizyonlarının düzenli ve eksiksiz
olarak yapılmasını sağlamak.

Bakım onarım işlemlerinin gereği olarak, diğer birimlerle ilgili iş akışını kontrol etmek, yapılan işleri
denetlemek ve meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek.

Makina parkında çalıştırılan, motorlu araçlarla ilgili istatistikî değerlerin toplanmasını ve makina sicillerinin
tutulmasını sağlamak.

Bakım onarımları kontrol etmek, yapılan işlerin sonuçlarının düzenli olarak, bilgisayar kayıtlarına girmesini
sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde, diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasını ve planlanan iş
programlarının yürütmek.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araç, makine ve teçhizatın her an çalışabilir durumda olacak şekilde
bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

Birimin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile iş birliği yaparak, işyeri dahilinde, iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

Eğitim birimi ile işbirliği yaparak, işyeri personelinin meslek içi eğitim programları düzenlenerek eğitilmelerini
sağlamak.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araçların, tamir, bakım ve revizyonlarında kullanılacak olan yedek
parça ve diğer malzemelerin kısa sürede temin edilmesini sağlamak.

İşyeri, işçilik prevülerini hazırlatmak, prim komisyonuna başkanlık etmek.

İşyeri çalışma disiplinini ve düzenini sağlamak.

Görevini, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, mahiyetinde çalışan personele koruyucu
güvenlik malzemelerini kullandırmak.

Yapılan işlerin yürütülmesi esnasında, işyerinin tasarruf ilkeleri doğrultusunda verimli bir şekilde çalışmasını
takip ve kontrol etmek.

Kurulu tesislerin yıllık mekanik revizyonlarını yapmak ve büyük arızalarını gidermek üzere ilgili şubelerle
koordinasyon halinde çalışmak; gerektiğinde ortak ekipler kurarak yenileme işlemlerinin yapılmasını
sağlamak

İş makineleri ile ilgili yedeklerin imali imkânlarını araştırmak ve atölyede yapılması planlananların imalatını
gerçekleştirmek

İmalat ve tamirler için gerekli ham ve yarı mamul maddelerle sair sarf malzemelerinin ihtiyaç miktarlarını
tespit ederek satın alımı için ilgili birimlere ihtiyaçları iletmek suretiyle teminini sağlamak

İmalatı yapılan mamullerin kalite kontrol ve muayene işlemlerini yaptırarak ihtiyaca uygunluklarını tespit
etmek

Revizyon, tamir ve bakım atölyelerinin imalatını istediği yedeklerin ve yeni konstrüksiyonların yapılabilirliğini
teknik ve ekonomik yönden değerlendirerek yapılabilecekleri bir program dahilinde imal ettirmek, atölye
imkanları ile yapılamayacak olanların teknik resim ve şartnamelerini hazırlayarak piyasa taleplerini ilgili
birimlere iletmek
55

Makina parkında çalıştırılan, hafif vasıta, iş makinası ve yardımcı iş makinaları ile yer altı ocakları, kömür
hazırlama tesisleri ve diğer servislerdeki tamir, bakım ve imalatların bir plan dahilinde yapılmasını
sağlamak.

Tamir, bakım ve imalat işlemlerinin gereği olarak, diğer birimlerle ilgili iş akışını kontrol etmek, yapılan işleri
denetlemek ve meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek.

Tamir, bakım ve imalatları kontrol etmek, yapılan işlerin sonuçlarının düzenli olarak, bilgisayar kayıtlarına
girmesini sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde, diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasına ve planlanan iş
programlarının yürütülmesine katkı sağlamak.

Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

Yapılacak imalat veya tamiratlarla ilgili meydana gelen teknik problemlerin çözümünü sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile iş birliği yaparak, işyeri dahilinde, iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

Eğitim birimi ile işbirliği yaparak, işyeri personelinin meslek içi eğitim programları düzenlenerek eğitilmelerini
sağlamak.

İşyeri birimleri arasında iş organizasyonunu sağlamak.

Tamir, bakım ve imalatlarda kullanılacak olan yedek parça ve diğer malzemelerin temin edilmesini
sağlamak.

İşyeri, işçilik prevülerini hazırlatmak, prim komisyonuna başkanlık etmek.

İşyeri ile ilgili yazışmaları hazırlatmak, malzeme alma bonolarının ilgili kısımlarını imzalamak.

İşyeri çalışma disiplinini ve düzenini sağlamak.

Görevini, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, mahiyetinde çalışan personele koruyucu
güvenlik malzemelerini kullandırmak.

Yapılan işlerin yürütülmesi esnasında, işyerinin tasarruf ilkeleri doğrultusunda, verimli bir şekilde çalışmasını
temin etmek.

Sorumululuğundaki işler ile ilgili ihalelerin kontrol hizmetini yürütmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
23.2-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Tesis- Bakım )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Makina parkında bulunan her türlü araç ve makinanın tamir, bakım ve revizyonlarının düzenli ve eksiksiz
olarak yapılmasını sağlamak.

Bakım onarım işlemlerinin gereği olarak, diğer birimlerle ilgili iş akışını kontrol etmek, yapılan işleri
denetlemek ve meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek.

Makina parkında çalıştırılan, motorlu araçlarla ilgili istatistikî değerlerin toplanmasını ve makina sicillerinin
tutulmasını sağlamak.

Bakım onarımları kontrol etmek, yapılan işlerin sonuçlarının düzenli olarak, bilgisayar kayıtlarına girmesini
sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde, diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasını ve planlanan iş
programlarının yürütmek.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araç, makine ve teçhizatın her an çalışabilir durumda olacak şekilde
bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
56

Birimin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile iş birliği yaparak, işyeri dahilinde, iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

Eğitim birimi ile işbirliği yaparak, işyeri personelinin meslek içi eğitim programları düzenlenerek eğitilmelerini
sağlamak.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araçların, tamir, bakım ve revizyonlarında kullanılacak olan yedek
parça ve diğer malzemelerin kısa sürede temin edilmesini sağlamak.

İşyeri, işçilik prevülerini hazırlatmak, prim komisyonuna başkanlık etmek.

İşyeri çalışma disiplinini ve düzenini sağlamak.

Görevini, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, mahiyetinde çalışan personele koruyucu
güvenlik malzemelerini kullandırmak.

Yapılan işlerin yürütülmesi esnasında, işyerinin tasarruf ilkeleri doğrultusunda verimli bir şekilde çalışmasını
takip ve kontrol etmek.

Sorumululuğundaki işler ile ilgili ihalelerin kontrol hizmetini yürütmek.

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
23.3-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Atelye )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Kurulu tesislerin yıllık mekanik revizyonlarını yapmak ve büyük arızalarını gidermek üzere ilgili şubelerle
koordinasyon halinde çalışmak; gerektiğinde ortak ekipler kurarak yenileme işlemlerinin yapılmasını
sağlamak

İş makineleri ile ilgili yedeklerin imali imkânlarını araştırmak ve atölyede yapılması planlananların imalatını
gerçekleştirmek

İmalat ve tamirler için gerekli ham ve yarı mamul maddelerle sair sarf malzemelerinin ihtiyaç miktarlarını
tespit ederek satın alımı için ilgili birimlere ihtiyaçları iletmek suretiyle teminini sağlamak

İmalatı yapılan mamullerin kalite kontrol ve muayene işlemlerini yaptırarak ihtiyaca uygunluklarını tespit
etmek

Revizyon, tamir ve bakım atölyelerinin imalatını istediği yedeklerin ve yeni konstrüksiyonların yapılabilirliğini
teknik ve ekonomik yönden değerlendirerek yapılabilecekleri bir program dâhilinde imal ettirmek, atölye
imkânları ile yapılamayacak olanların teknik resim ve şartnamelerini hazırlayarak piyasa taleplerini ilgili
birimlere iletmek

Makina parkında çalıştırılan, hafif vasıta, iş makinası ve yardımcı iş makinaları ile yer altı ocakları, kömür
hazırlama tesisleri ve diğer servislerdeki tamir, bakım ve imalatların bir plan dâhilinde yapılmasını
sağlamak.

Tamir, bakım ve imalat işlemlerinin gereği olarak, diğer birimlerle ilgili iş akışını kontrol etmek, yapılan işleri
denetlemek ve meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek.

Tamir, bakım ve imalatları kontrol etmek, yapılan işlerin sonuçlarının düzenli olarak, bilgisayar kayıtlarına
girmesini sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde, diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasına ve planlanan iş
programlarının yürütülmesine katkı sağlamak.

Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

Yapılacak imalat veya tamiratlarla ilgili meydana gelen teknik problemlerin çözümünü sağlamak.
57

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile iş birliği yaparak, işyeri dâhilinde, iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

Eğitim birimi ile işbirliği yaparak, işyeri personelinin meslek içi eğitim programları düzenlenerek eğitilmelerini
sağlamak.

İşyeri birimleri arasında iş organizasyonunu sağlamak.

Tamir, bakım ve imalatlarda kullanılacak olan yedek parça ve diğer malzemelerin temin edilmesini
sağlamak.

İşyeri, işçilik prevülerini hazırlatmak, prim komisyonuna başkanlık etmek.

İşyeri ile ilgili yazışmaları hazırlatmak, malzeme alma bonolarının ilgili kısımlarını imzalamak.

İşyeri çalışma disiplinini ve düzenini sağlamak.

Görevini, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, mahiyetinde çalışan personele koruyucu
güvenlik malzemelerini kullandırmak.

Yapılan işlerin yürütülmesi esnasında, işyerinin tasarruf ilkeleri doğrultusunda, verimli bir şekilde çalışmasını
temin etmek.

Sorumululuğundaki işler ile ilgili ihalelerin kontrol hizmetini yürütmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
23.4-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Çinge-Atelye )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Makina parkında bulunan her türlü araç ve makinanın tamir, bakım ve revizyonlarının düzenli ve eksiksiz
olarak yapılmasını sağlamak.

Bakım onarım işlemlerinin gereği olarak, diğer birimlerle ilgili iş akışını kontrol etmek, yapılan işleri
denetlemek ve meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek.

Makina parkında çalıştırılan, motorlu araçlarla ilgili istatistikî değerlerin toplanmasını ve makina sicillerinin
tutulmasını sağlamak.

Bakım onarımları kontrol etmek, yapılan işlerin sonuçlarının düzenli olarak, bilgisayar kayıtlarına girmesini
sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde, diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasını ve planlanan iş
programlarının yürütmek.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araç, makine ve teçhizatın her an çalışabilir durumda olacak şekilde
bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

Birimin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile iş birliği yaparak, işyeri dahilinde, iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

Ekonomik ömrünü doldurmuş makine ve teçhizatın kayıt silme işlemi ile ilgili konuları takip etmek ve
sonuçlandırılmasını sağlamak

Eğitim birimi ile işbirliği yaparak, işyeri personelinin meslek içi eğitim programları düzenlenerek eğitilmelerini
sağlamak.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araçların, tamir, bakım ve revizyonlarında kullanılacak olan yedek
parça ve diğer malzemelerin kısa sürede temin edilmesini sağlamak.

İşyeri, işçilik prevülerini hazırlatmak, prim komisyonuna başkanlık etmek.

İşyeri çalışma disiplinini ve düzenini sağlamak.
58

Görevini, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, mahiyetinde çalışan personele koruyucu
güvenlik malzemelerini kullandırmak.

Yapılan işlerin yürütülmesi esnasında, işyerinin tasarruf ilkeleri doğrultusunda verimli bir şekilde çalışmasını
takip ve kontrol etmek.

Sorumululuğundaki işler ile ilgili ihalelerin kontrol hizmetini yürütmek.

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
23.5-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Soma – Atelye)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Makina parkında bulunan her türlü araç ve makinanın tamir, bakım ve revizyonlarının düzenli ve eksiksiz
olarak yapılmasını sağlamak.

Bakım onarım işlemlerinin gereği olarak, diğer birimlerle ilgili iş akışını kontrol etmek, yapılan işleri
denetlemek ve meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek.

Makina parkında çalıştırılan, motorlu araçlarla ilgili istatistikî değerlerin toplanmasını ve makina sicillerinin
tutulmasını sağlamak.

Bakım onarımları kontrol etmek, yapılan işlerin sonuçlarının düzenli olarak, bilgisayar kayıtlarına girmesini
sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde, diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasını ve planlanan iş
programlarının yürütmek.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araç, makine ve teçhizatın her an çalışabilir durumda olacak şekilde
bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

Birimin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile iş birliği yaparak, işyeri dahilinde, iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

Eğitim birimi ile işbirliği yaparak, işyeri personelinin meslek içi eğitim programları düzenlenerek eğitilmelerini
sağlamak.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araçların, tamir, bakım ve revizyonlarında kullanılacak olan yedek
parça ve diğer malzemelerin kısa sürede temin edilmesini sağlamak.

İşyeri, işçilik prevülerini hazırlatmak, prim komisyonuna başkanlık etmek.

İşyeri çalışma disiplinini ve düzenini sağlamak.

Görevini, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, mahiyetinde çalışan personele koruyucu
güvenlik malzemelerini kullandırmak.

Yapılan işlerin yürütülmesi esnasında, işyerinin tasarruf ilkeleri doğrultusunda verimli bir şekilde çalışmasını
takip ve kontrol etmek.

Sorumululuğundaki işler ile ilgili ihalelerin kontrol hizmetini yürütmek.

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
59
23.6-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Deniş-Atelye )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Makina parkında bulunan her türlü araç ve makinanın tamir, bakım ve revizyonlarının düzenli ve eksiksiz
olarak yapılmasını sağlamak.

Bakım onarım işlemlerinin gereği olarak, diğer birimlerle ilgili iş akışını kontrol etmek, yapılan işleri
denetlemek ve meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek.

Makina parkında çalıştırılan, motorlu araçlarla ilgili istatistikî değerlerin toplanmasını ve makina sicillerinin
tutulmasını sağlamak.

Bakım onarımları kontrol etmek, yapılan işlerin sonuçlarının düzenli olarak, bilgisayar kayıtlarına girmesini
sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde, diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasını ve planlanan iş
programlarının yürütmek.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araç, makine ve teçhizatın her an çalışabilir durumda olacak şekilde
bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

Birimin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile iş birliği yaparak, işyeri dahilinde, iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

Ekonomik ömrünü doldurmuş makine ve teçhizatın kayıt silme işlemi ile ilgili konuları takip etmek ve
sonuçlandırılmasını sağlamak

Eğitim birimi ile işbirliği yaparak, işyeri personelinin meslek içi eğitim programları düzenlenerek eğitilmelerini
sağlamak.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araçların, tamir, bakım ve revizyonlarında kullanılacak olan yedek
parça ve diğer malzemelerin kısa sürede temin edilmesini sağlamak.

İşyeri, işçilik prevülerini hazırlatmak, prim komisyonuna başkanlık etmek.

İşyeri çalışma disiplinini ve düzenini sağlamak.

Görevini, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, mahiyetinde çalışan personele koruyucu
güvenlik malzemelerini kullandırmak.

Yapılan işlerin yürütülmesi esnasında, işyerinin tasarruf ilkeleri doğrultusunda verimli bir şekilde çalışmasını
takip ve kontrol etmek.

Sorumululuğundaki işler ile ilgili ihalelerin kontrol hizmetini yürütmek.

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
23.7- İŞ UNVANI: Şef (Ulaştırma)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Ulaştırma faaliyetleri ile ilgili İş tertiplerini ve düzenlemeleri yapmak, yapılan çalışmalar hakkında gerekli
bilgileri almak, çalışmaları takip ve kontrol etmek.

Personelin çalışmalarını takip ve kontrol etmek, izinlerini düzenlemek.

Müesseseye ait trafiğe tescilli tüm araçların fenni muayenelerinin, egzoz gazı ölçümlerinin v.b kontrollerinin
yapılmasını, motorlu taşıt vergilerinin ödenmesini, olabilecek trafik kazalarında ve sonrasında gerekli
müdahale ve kanuni işlemlerin yapılmasını, ulaştırma servisi ile ilgili diğer resmi işlemlerin yürütülmesini
sağlamak, takip ve kontrol etmek.
60

Araçların faal ve bakımlı bulunmalarını sağlamak, meydana gelen arızaların giderilmesi için gerekenleri
yapmak ve takip etmek.

Müesseseye ait hurdaya ayrılacak araçların hurda işlemi sonucunda gerekli işlemleri yapmak.

Müessese araçları ve müteahhit araçları ile yapılan personel nakilleri ile ilgili işlemleri yapmak.

Servisinin Mal ve Hizmet alımları ile ilgili işlemleri yapmak, Teknik Şartnamelerini hazırlamak, Şartnamelerine
göre Kontrol ve denetim işlemlerini yapmak, hak ediş tanzimi için gerekli evrakları ihaleli işler şefliğine
iletmek.

Görevleri ile ilgili eğitim çalışmalarına katılmak.

Görevini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına,
trafik kanunu ve işyeri tamimlerine uygun olarak yapmak,
kullanılması gereken koruyucu malzemeleri kullandırmak.

Ulaştırma servisine gelen ve giden evrakları okumak, ilgili yerlere sevk etmek, gerekli yazışmaları yazmak,
imzalamak ve muhafaza edilmesi gerekli evrakların muhafazasını sağlamak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek.

Görevi ile ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak
MADDE 24-
İŞ UNVANI: ELEKTRİK ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Kurumun üretime yönelik makine, teçhizat, tesis ve atölyelerinin teknik özellik ve kapasitelerine uygun
olarak çalışmalarını takip ve kontrol etmek.

Makine parkında bulunan elektrikli araçların ve makineların elektrik aksamlarının tamir, bakım ve
revizyonlarının yapılmasını sağlamak.

Yerüstü elektrik şebekelerinin, tesislerin ve elektrik sistemlerinin tamir ve bakımlarının yapılmasını
sağlamak.

Müessesenin makina parkında bulunan elektrikli araçların ve makinaların elektrik aksamlarının tamir, bakım
ve revizyonlarının kısa sürede yapılmasını sağlamak.

Yerüstü elektrik şebekelerinin, tesislerin ve elektrik sistemlerinin tamir ve bakımlarını kısa sürede
yapılmasını sağlamak.

Müessese içinde üretilmesinde yarar olacağı düşünülen makine ve parçaların bir plan dahilinde kaliteli ve
düşük girdilerle üretiminin yapılmasını sağlamak.

Bakım onarım çalışmaları sırasında diğer bölümlerle iş birliği kurulmasını sağlamak, yapılan işleri
denetlemek ve meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek.

Makina parkında çalıştırılan, motorlu araçlarla ilgili istatistiksel veriler hazırlanmasını ve makina sicillerinin
tutulmasını sağlamak.

Bakım onarım çalışmalarının sonuçları ile ilgili düzenli bilgisayar kayıtları tutulmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile iş birliği yapılarak işyeri dahilinde, iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

Eğitim birimi ile işbirliği yapılarak işyeri personelinin meslek içi eğitim programlarına katılarak eğitilmelerini
sağlamak.

Makina parkında bulunan, motorlu araçların, tamir, bakım ve revizyonlarında kullanılacak olan yedek parça
ve diğer malzemelerin kısa sürede temin edilmesini sağlamak.

Ekonomik ömrünü doldurmuş makine ve teçhizatları hurdaya ayırmak, ekonomik ömrünü doldurmuş iş
makinası ya da araçları Genel Müdürlüğe bildirmek.
61

Makine, teçhizat ve yedek parça konularında yerli imalat imkânlarının araştırılmasını sağlamak.

Kurumun makine ve teçhizatıyla ilgili her türlü dokümanın temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

Yapılan işlerin yürütülmesi esnasında, işyerinin tasarruf ilkeleri doğrultusunda, verimli bir şekilde çalışmasını
temin etmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
24.1-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Saha Elektrik)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müessese müdürlüğü bünyesindeki üretim alanları dışında kalan elektrik enerjisi dağıtım tesisleri, elektrikli
ekipmanlar ve elektrikle çalışan tüm makine ve teçhizatın projelendirilmesini; tamir ve periyodik bakımlarının
yapılmasını sağlamak

Atölyelerde yapılacak elektrik ve elektronikle ilgili tamir, bakım ve revizyon faaliyetlerini yürütmek

Elektrik projelerinin uygulanmasında teknik yardım, koordinasyon, kontrol ve denetimleri sağlamak

Elektrikle ilgili ihale teknik şartnamelerini hazırlamak, ihale ve anlaşmaları değerlendirmek

İşyerleri arasında gerekli haberleşmeyi sağlayacak sistemleri kurmak, kurdurmak ve işletilmesini sağlamak

Elektrik-elektronik tesis ve donanımlarda ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi ve önlenmesi için
gereken tedbirleri almak ve uygulatmak

Aynı amaçlarla kullanılacak elektrik-elektronik malzeme ve teçhizatın standardizasyonunu sağlamak

Elektrik sarfiyat kayıtlarını tutmak, faturaları kontrol etmek, sarfiyatı düşürücü önlemlerin alınmasını
sağlamak

Elektrikli iş makineleri ve elektrikli ekipmanların tamir ve bakımlarının yapılması için gerekli yedek ve sarf
malzemelerinin teminini sağlamak

Yapılan işler hakkında şube müdürlüğüne periyodik raporlar sunmak

Bağlı atölye ve servislerde iş güvenliği ve işçi sağlığı, azami tasarruf, verimli çalışma ve işin sürekliliği
açısından her türlü tedbiri almak, aldırmak ve uygulanmasını sağlamak

Personelinin eğitim ihtiyacını tespit ederek eğitim birimleriyle işbirliği halinde ihtiyaçların giderilmesi için
gerekli planlamaları yapmak ve eğitim programlarının hazırlanması ile uygulanmasında uygun personel
görevlendirmesini yapmak

Kompanzasyon tesislerini çalıştırmak,

Sorumululuğundaki işler ile ilgili ihalelerin kontrol hizmetini yürütmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
24.2-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Atelye ve Tesisler Elektrik )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Yerüstü elektrik şebekelerinin, tesislerinin ve elektrik sistemlerinin tamir ve bakımlarını yaptırmak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde, diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasına ve planlanan iş
programlarının yürütülmesine katkı sağlamak.

Enerji sarfiyatlarını ve kompanzasyonunu kontrol altında tutmak.

Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

Üretim birimlerinin talepleri doğrultusunda enerji nakil hatları, şalt sahalarının tesis ve montajını yaptırmak.
62

Tesis, makina ve teçhizatın her an çalışabilir durumda olmaları için, elektrik bakım ve kontrollerinin
yapılmasını sağlamak.

Yerüstü elektrik şebekeleri, tesisleri ve elektrik sistemleri ile makina parkında çalıştırılan elektrikli
ekskavatör, elektrikli ağır kamyon ve elektrikli tulumbalarda meydana gelen teknik problemlerin çözümünü
sağlamak.

Yerüstü elektrik şebekelerinin, tesislerin, elektrik sistemlerinin ve makinaların
(elektrik) tamir, bakım ve
revizyonlarında kullanılacak olan yedek parça ve diğer malzemelerin temin edilmesini sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile iş birliği yaparak, işyeri dahilinde, iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

Eğitim birimi ile işbirliği yaparak, işyeri personelinin meslek içi eğitim programları düzenlenerek eğitilmelerini
sağlamak.

İşyeri birimleri arasında iş organizasyonunu sağlamak.

İşyeri, işçilik prevülerini hazırlatmak, prim komisyonuna başkanlık yapmak.

İşyeri ile ilgili yazışmaları hazırlatmak, malzeme alma bonolarının ilgili kısımlarını imzalamak.

Görevini, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak, Elektrik emniyet talimatnamesine göre yapmak,
mahiyetinde çalışan personele koruyucu güvenlik malzemelerini kullandırmak.

Yapılan işlerin yürütülmesi esnasında, işyerinin tasarruf ilkeleri doğrultusunda, verimli bir şekilde çalışmasını
temin etmek.

Sorumululuğundaki işler ile ilgili ihalelerin kontrol hizmetini yürütmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 25-
İŞ UNVANI: MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şube Müdürleri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İş programı ve işletme bütçesi çerçevesinde öngörülen malzeme, makine tesis ve teçhizatların ihtiyaç
miktarları, asgari stok seviyeleri, ortalama sarf miktarı gibi unsurları da göz önünde bulundurarak, satınalma
programını yapmak ve bir program dahilinde en elverişli şartlarda ve zamanında teminini sağlamak.

Bütün ikmal faaliyetlerinin “ Kamu İhale Kanunu “ ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri de dikkate
alınarak yürütülmesini sağlamak.

Temin edilen malzeme, makine tesis ve teçhizatların ihtiyaç mahalline ulaşıncaya kadar bütün gelişmelerini
kontrol etmek, kullanım aşamasını izleyip değerlendirmek.

Malzeme stoklarının cins ve miktarlarının belirlenerek belirli bir sisteme göre (TKİ NORM-ETİNORM)
kodlanması ve belirli bir disiplin içerisinde stoklanmasını sağlamak.

Ekonomik ömrünü dolduran, kullanma yeri kalmayan her türlü makine, tesis, teçhizat ve malzemelerin
yönetmelikler çerçevesinde hizmet dışı bırakılması, değerlendirilmesi ve kayıtlardan düşülmesini sağlamak.

“ Kamu İhale Kanunu “ ve ihale ile ilgili diğer kararname, yönetmelik, tüzük ve talimatlar gereği görev alacağı
komisyonlarla ilgili çalışmaları yürütmek.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasına ve planlanan iş programlarının
yürütülmesine katkı sağlamak.

Üçer aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

Satın alınan malların sözleşme sürecindeki ikmal birimini ilgilendiren işlemlerinin yürütülmesini ve
sonuçlandırılmasını sağlamak.

Alınan malların muayene ve tesellümlerinin yaptırılmasını sağlamak.
63

Tesellümlerin yapılan malların bedellerinin ödenebilmesi için gerekli işlemlerin yapılarak Mali İşler Şube
Müdürlüğüne intikalini sağlamak.

Firmalar tarafından teslim edilen malzemelerin girişlerinin yapılmasını müteakip fatura bedelinin ödenmesi
esnasında şartnamesine uygun olarak her türlü kesinti ve gecikmeden doğan cezalar ile kanunların ön
gördüğü harçların ve varsa muayene ücretlerinin kesilerek bakiyesinin ödenmesi için Mali İşler Şube
Müdürlüğüne gerekli yazıyı yazmak,

Bağlı birimlerle, bu birimlerde çalışan elemanları koordine etmek ve yönetmek.

Yönetimindeki işyerleri, elemanlarla ilgili sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

Eğitim birimleri ile işbirliği yaparak çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasında görev almak,

Geçici ve daimi sigortalarının yapılması gereken makine ve teçhizatı belirlemek,

Görevleriyle ilgili yönetimin vereceği diğer işleri de yapmak, yaptırmak.
25.1-
İŞ UNVANI: Başmühendis ( İkmal )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müessesenin yıllık bütçesinin hazırlanmasına esas satınalma program çalışmalarını yürütmek. Yıllık
ödeneklerin belirlenerek oluşturulan satınalma programının belirlenen zaman içerisinde Mali İşler Şubesine
intikalini sağlamak.

Temini gerekli malzeme, teçhizat ve yedek parçaların ihtiyaç listelerinin hazırlanarak yurt içi ve yurt dışından
alımı öngörülenlerin tesbiti ile idari ve teknik şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak.

Bütün ikmal faaliyetlerinin “ Kamu İhale Kanunu “ ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine göre
yürütülmesini sağlamak.

Genel Müdürlükçe yurt içi ve yurt dışından yapılacak alımlarla ilgili talep listelerinin istenen formlara göre
hazırlanarak Genel Müdürlük alım birimlerine intikalini sağlamak. Bu alımların bütün aşamalarını, gümrük
işlemleri de dahil takip etmek ve nakillerini sağlamak.

İmalatçı ve satıcı firmalarla ilgili bilgi dosyaları hazırlamak.

Yurt içi ve uluslar arası standart ve normlarla ilgili çalışmaları yürütmek.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışmasına ve planlanan iş programlarının
yürütülmesine katkı sağlamak.

Ünitesinin işyeri işçilik prevülerini hazırlamak, prim komisyonuna başkanlık etmek.

Müessese bütçesi, iş programı ve satınalma programına göre mal ve hizmet alımları ile yapım işleri
ihalelerinin ödeneklerinin kontrol ve denetimini yaptırmak, ödenek aşımlarında gerekli aktarmayı veya ek
ödenek talepleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Temini istenilen malzemelerle ilgili “Yaklaşık Maliyete” ilişkin hesap cetveli düzenlemek.

Teknik şartnameleri, alım şekline göre satınalma veya ihale komisyonu şefliğine intikal ettirmek.

Alım birimine intikal ettirdiği malzeme ve yedek parçalarla ilgili ihale aşamalarını takip etmek.

Yüklenici tarafından teslim edilen malzeme ve yedek parçalarla ilgili kontrol, test, tecrübe ve tesellüm
aşamalarını takip etmek ve yapmak.

Temin edilen malzeme ve yedek parçaların ihtiyaç mahallindeki bütün performans ve gelişmelerini takip
etmek.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.
64

Alınan malların muayene ve tesellümlerinin yaptırılmasını sağlamak.

Tesellümlerin yapılan malların bedellerinin ödenebilmesi için gerekli işlemlerin yapılarak Mali İşler Şube
Müdürlüğüne intikalini sağlamak.

Firmalar tarafından teslim edilen malzemelerin girişlerinin yapılmasını müteakip fatura bedelinin ödenmesi
esnasında şartnamesine uygun olarak her türlü kesinti ve gecikmeden doğan cezalar ile kanunların ön
gördüğü harçların ve varsa muayene ücretlerinin kesilerek bakiyesinin ödenmesi için Mali İşler Şube
Müdürlüğüne gerekli yazıyı yazmak,

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
25.2-
İŞ UNVANI: Başmühendis (Stok Kontrol ve Tesellüm )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendis için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Yüklenici firma tarafından teslim edilen malzeme, makine – tesis ve teçhizatların sipariş şartlarına
uygunluğunun kontrol ve muayenesine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Kontrol ve muayenede uygun bulunan malzeme, makine – tesis ve teçhizatların doğru bir şekilde
kodlanarak ( TKİ Norm – Etinorm ) kayıtlara geçilmesini sağlamak.

Stok kayıtlarına alınan malzeme, makine – tesis ve teçhizatların kullanıma verilinceye kadar, uygun ve
düzenli bir şekilde stoklanmasını sağlamak.

Stoklardaki malzeme, makine – tesis ve teçhizatların ihtiyaç mahalline ulaşıncaya kadar bütün gelişmelerini
kontrol etmek, kullanım aşamalarını izleyip, değerlendirmek.

Bilgisayar programları yardımı ile stok kayıtlarının takibini ve stok analizlerinin yapılmasını sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasına ve planlanan iş
programlarının yürütülmesine katkı sağlamak.

Ekonomik ömrünü dolduran, kullanma yeri kalmayan, her türlü makine-tesis, teçhizat ve malzemelerin
yönetmelikler çerçevesinde hizmet dışı bırakılması, değerlendirilmesi ve kayıtlardan düşülmesi ile ilgili
işlemlerin yürütülmesini takip etmek.

Ünitesinin işyeri işçilik prevülerini hazırlamak, prim komisyonuna başkanlık etmek.

Kuruma bağlı işletmelerle ve kurum dışındaki diğer kuruluşlarla yapılacak malzeme, makine – tesis ve
teçhizat alışverişlerinde devir – teslim işlemlerinin yürütülmesini temin etmek.

Stok sahaları ve ambarların tertibi, düzeni ve ihtiyaçlara uygun hale getirilmesini sağlamak.

Bağlı birimlerle, bu birimlerde çalışan elemanları koordine etmek ve yönetmek.

Yönetimindeki işyerleri, elemanlarla ilgili sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

Eğitim birimleri ile işbirliği yaparak çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasında görev almak.

Üçer aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

Sorumululuğundaki işler ile ilgili ihalelerin kontrol hizmetini yürütmek.

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 26-
İŞ UNVANI: LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Şube bünyesindeki laboratuar çalışmaları ile ilgili verilerin hazırlanarak kullanıma sunulmasını sağlamak.
65

İşletmede üretilen kömürlerden (elek, lavvar, pano, sondaj, stok, briketleme tesisleri vb.)
belirlenmiş
standarda uygun şekilde numune alınmasını, hazırlanmasını ve laboratuara teslim edilmesini, laboratuarda
da belirlenen standartlara uygun şekilde analiz edilmesini ve sonuçların ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

Alınan numunelerin ve bu numunelere ait analizlerin günlük, yedi günlük, aylık ve yıllık istatistiklerini
yaparak sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek.

Kalite Yönetim Temsilcisi ve Kalite Yönetim Temsilci Yardımcısı/Yardımcıları görevini yürütecek laboratuvar
çalışanlarını (kendisi dahil) üst yönetime yazılı olarak önermek.

Görevlendirilmesi halinde Kalite Yönetim Temsilcisi görevini yürütmek.

Görevini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Müşteri şikayetlerinin ve dileklerinin cevaplandırılmasını ve şikayetlerin giderilmesini sağlamak.

Göreviyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
26.1.
İŞ UNVANI: Başmühendis (Laboratuar)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Laboratuvara gelen kömür numunesi analizlerinin standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak.

Yapılan analizler sonucu oluşturulan raporların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

Laboratuvarda bulunan cihazların bakım ve kalibrasyonlarının yaptırılmasını sağlamak.

Görevlendirilmesi halinde Kalite Yönetim Temsilcisi veya Kalite Yönetim Temsilci Yardımcısı görevini
yürütmek.

Alınan numunelerin analizlerini vardiya, günlük, yedi günlük, aylık ve yıllık istatistiklerini yaparak sonuçlarını
ilgili birimlere bildirmek.

Görevini İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gerekli koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Yeterlilik belgelerine esas ilgili Kurum ve Kuruluşlarca yapılacak denetimler için çalışmalarda bulunmak

Oto kontrol çerçeveli; Kurum, Kurumlar ve Uluslar arası izleme ve değerlendirme çalışmalarına katılımı
sağlamak ve çalışmalarda bulunmak.

Numune analizlerinde uygulanacak fiyat tarifesinin belirlenmesinde görüş bildirmek.

Şahit numunelerin usulüne uygun saklanmasını sağlamak.

Göreviyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
26.2.
İŞ UNVANI: Başmühendis (Numune Alma - Hazırlama)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Numunelerin ilgili Standardlarda belirtilen esaslar dâhilinde alınmasını ve laboratuara teslim edilecek
şekilde hazırlanmasını sağlamak

Santrallere verilen kömürlerin, karşı kurum elemanları ile birlikte yürürlükteki protokol esaslarına göre
numunelerinin alınmasını ve laboratuara teslim edilecek şekilde hazırlanmasını sağlamak.

Elek, Lavvar, Pano, Sondaj, Stok, Briketleme vb. tesislerde üretilen kömürlerden numune alıp analizlerini
yaptırmak üzere laboratuara teslim etmek.

Üretim ünitelerinden her vardiya numune alıp analizlerini yapılmak üzere laboratuara teslim etmek.
66

Talep edilmesi durumunda Kurum haricinden de numune alım ve hazırlanmasını sağlamak

Numune alma ve hazırlama ile ilgili tüm cihazların teminini sağlamak.

Numune alma ve hazırlamada kullanılan cihazların gerekli bakım ve kalibrasyonlarının yapılmasını
sağlamak.

Alınan numunelerin vardiya, günlük, yedi günlük aylık ve yıllık istatisliklerini yaparak sonuçlarını ilgili
birimlere bildirmek.

Görevini İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gerekli koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Numune alımı ve hazırlanması ile ilgili uygulanacak fiyat tarifesinin belirlenmesinde görüş bildirmek.

Göreviyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak
26.3.
İŞ UNVANI: Başmühendis (AR-GE ve Teknolojiler)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Kömür Teknolojisi, test ve analizleri ile ilgili laboratuar; cihaz, alet-edevat ve teçhizat, kimyasal vb. lerin
güncelliğinin takibini ve ilgili birimlere iletimini sağlamak

Kömür Teknolojisi, test ve analizleri ile ilgili standart ve metotların güncelliğinin takibini ve ilgili birimlere
iletimini sağlamak

Teknoloji, test ve analizlerle ilgili; gereksinimlerinin, hedeflerinin, sonuçlarının, yararlarının incelenmesi ve
değerlendirilmesini sağlamak.

Konularıyla ilgili birlikte faaliyetlerde bulunacak kurumların tespiti faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için
gerekli tüm sözleşme ve şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak.

Kurum tarafından üretilen kömürlerle ilgili yapılacak her türlü araştırma, tetkik, deney ve çalışmalar için
kurum adına veya kurumla birlikte faaliyetlerde bulunacak üniversite yâda diğer kuruluşları tespit etmek ve
performans, işlev, ömür, risk, maliyet vb. temel teknik ilkeleriyle ilgili önerileri hazırlamak

AR-GE ile ilgili komisyon ve ekiplerin kurulması, organizasyonu, iş değişiklikleri, görevlendirmeler, ek
eleman ihtiyaçları, üniversite ve diğer kurumlarla işbirliği konularında çalışmaların yapılmasını ve takibini
sağlamak, kaynak ihtiyaçlarının tespiti ve kaynak kullanımlarının verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

AR-GE projeleri ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesini yapmak.

Proje, ürün geliştirme, yöntem geliştirme, tip ve teknik geliştirme, teknik plan ve geliştirme planlarını, veri
tabanı hazırlanmasını sağlamak.

Projelerin planlama ve kontrol faaliyetlerini ilgili birimlerle işbirliği yaparak sağlamak.

Projelerin uygulanabilirlik, test, deney ve analizlerinin yapılmasını sağlamak.

Kurum tarafından üretilen kömürlerin her biri ve boyutları için ayrı ayrı uygulanabilecek yıkama,
zenginleştirme, arıtma, arındırma, sıvılaştırma, gazlaştırma veya briketleme gibi kömür iyileştirme
yöntemlerini araştırmak ve geliştirmek. Mevcut olanlarında yeni teknolojilere uyarlanabilmesini sağlamak.

Toplanan ve projelerden elde edilen teknik dokümanların incelenmesi, değerlendirilmesi ve korunmasını
sağlamak.

Projelerle ilgili gerekli sertifikasyon, standardizasyon işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Kurum tarafından üretilen kömürlerle ilgili yapılan her türlü araştırma, tetkik ve çalışmalara ilişkin teknik
bilgi, veri, değerlendirme ve sonuç raporlarını bilgisayar ortamında saklayıp düzenli olarak güncelleştirmek.

Göreviyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
67
MADDE 27-
İŞ UNVANI: SATINALMA ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müessesemizin ihtiyacı olan her türlü mal hizmet ve malzemenin satınalma işlerini, meri mevzuat esaslarına
göre yetki limitleri içinde yürütmek,

İhtiyaç fazlası olarak tespit edilen malzemelerin kanun, kararname ve diğer mevzuat içerisinde satışını veya
devrini sağlamak,

Satın alınan malzemenin sigorta ve nakliye işlerini yürütmek,

En uygun fiyatla kaliteli malzemenin satın alınabilmesi için gerekli piyasa araştırmaları yapmak, fiyat
dalgalanmaları ile ilgili konjonktürü takip etmek,

Müessesenin yıllık satın alma programını hazırlamak, satın alma ve iş programlarında belirlenen ana mal
gruplarındaki malzemelerin provizyonlarını takip etmek ve provizyon aşımlarında gerekli izni almak veya
alınmasını sağlamak,

İmalatçı ve satıcı firmalara ait adres kataloglarının günün ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek şekilde
düzenlenmesini, ayırımını ve saklanmasını sağlamak,

Mal ve hizmet sağlanması ile ilgili olarak kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve genelgeler gereğince
ihaleler yapmak tekliflerin değerlendirilmesini sağlamak ve gerektiğinde satın alma komisyonuna ve onay
mercilerine sunmak,

İhtiyaç listeleri, firmalardan gelecek fiyat listeleri, teklif mektupları, faturalar ve bütün bunlar üzerinde
verilecek karar ve yapılacak yazışmaları gizlilik içinde yürütmek,

Üretimle doğrudan ilgili olan veya acele olarak istenilen malzemeyi en uygun şekilde temin etmek,

İhaleyi kazanamayan firmaların geçici teminatlarını iade etmek,

İhaleyi kazanan firmalardan süresi içinde yasalarda öngörülen vergi ve harçlar ile kesin teminatın alınmasını
sağlamak,

Kesin teminat alınan firmalara sipariş vermek, gerektiğinde sözleşme imzalamak ve geçici teminatlarını iade
etmek ve sipariş mektubu suretlerinin ilgili servis ve ünitelere dağıtımını sağlamak,

Müessesece sipariş ve alımı taahhüde bağlanılan konularda, taahhüde ilişkin bilgileri yasalarda öngörülen
kuruluşlara bildirmek,

Hizmet alımlarında taahhütlerini yerine getiren firmaların kesin teminatlarının iadesi için bağlı bulundukları
Sosyal Sigortalar Kuruluşlarından firmanın ilişiksiz belgesinin teminini müteakip gereken işlemleri yapmak,

Müessese adına Kurum Topluluğundaki diğer alım organlarınca alım yapılmasına karar verilmesi halinde
konu üzerinde girişimde bulunmak ve takibini yapmak,

Şubenin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak

Satın alınacak mal ve hizmetlere ait ihalelerin yapılarak sipariş ve sözleşmelerini gerçekleştirmek ve yapılan
sözleşme ve eklerinin bir suretinin sözleşme sürecindeki işlemlerin yürütülmesi için talep sahibi birime
gönderilmesini sağlamak,

Müessesenin yıllık malzeme, giyim, kırtasiye, mefruşat, demirbaş eşya gibi ihtiyaçlarını sağlamak,

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
68
27.1-
İŞ UNVANI: Şef ( İhale )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek

Kamu İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuata göre ihale hazırlıklarını yapmak ve ihale komisyonları
tarafından gerçekleştirilecek ihalelerin işlemlerini yürütmek.

İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenmesini, ihale yetkilisinden alınan onay belgesinin,
yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetvelinin, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar ve istekliler tarafından
sunulan teklif ve başvuruların, diğer belgelerle ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili
bütün belgelerin dosyada yer almasını sağlamak.

İhale yetkilisinden gerekli onayların alınmasını ve ihale ilanlarının “Kamu İhale Kanununda” belirtilen süre ve
kurallara göre yapılmasını sağlamak.

Gerekli incelemeleri yapmalarını temin amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneğinin süresi içinde ihale
komisyonu üyelerine gönderilmesini sağlamak.

Ön yeterlilik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilere belirlenen bedeller karşılığında ihale ve ön yeterlilik
dokümanını vermek.

Teminatlarla ilgili işlemleri yürütmek.

İhale tutanaklarının ve komisyon kararlarının yazılıp imzalanmasına ilişkin işlemler ile ihale komisyonunun
diğer yazışmalarını yapmak veya yaptırmak.

Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili yönetmelik, talimat, tebliğlere göre ihalelerin teklif değerlendirme, ihale
komisyonunun gerekçeli kararlarının tekemmülü, ihalenin yetkililerce onaylanması, ihaleye teklif veren bütün
isteklilere tebligat yapılması, kesin teminatların yatırılması, sözleşmelerin yapılarak notere onaylattırılıp
tescil ettirilmesi, ihale sonuçlarının ilanı ve ihaleye ilişkin diğer bütün işlemleri yapmak ve yapılmasını
sağlamak.

Hizmet dışı, ihtiyaç fazlası ve hurda malzeme ile demirbaşların satış kararlarının alınması ile ilgili işlemleri
yapmak.

Haftalık, aylık üçer aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
27.2 -
İŞ UNVANI: Şef ( Satınalma )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Mal ve hizmet alımları için, ilan yapılmaksızın doğrudan temin yöntemi ile alımları gerçekleştirmek amacına
yönelik piyasa araştırmasını yapmak.

Teklifleri almak, değerlendirilmesini yapma veya yaptırmak, onay alma işlemlerini yapmak, siparişlerini
vermek ve sözleşmeleri yapmak.

İmalatçı ve satıcı firmalara ait bilgileri hazırlamak, ilgili birimlerin istifadesine sunmak.

Menkul ve gayrimenkullerin sigortalanması için gerekli işlemler ile sigorta hasar tazminatlarının tahsili için
gerekli işlemleri yapmak.

İş programında belirtilen ana mal grubundaki malzemelerin ödeneklerini izlemek ve ödenek aşımlarında
gerekli aktarmayı veya ek ödenek almayı sağlamak.

Haftalık, aylık, üçer aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
69
27.3 -
İŞ UNVANI: Şef ( Dokümantasyon ve Büro )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Amirin talepleri doğrultusunda incelenen evrakların ilgili alt birimlere gereğinin yapılması için dağıtımını
sağlamak.

Giden evrakların birer suretlerini ilgili dosyalarda muhafazasını sağlamak.

Yılsonu itibariyle saklanması, yok edilmesi ve arşive gönderilmesi gereken evrakın belirlenerek söz konusu
işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Birimin gereksinimi olan her türlü kırtasiye malzemelerinin alınmasını, fax, fotokopi makinesi, bilgisayar v.b.
demirbaşın korunması ve bakımlarının yapılmasını, bunlara ait kayıtların tutulmasını sağlamak.

Personele ait aylık nöbet çizelgelerinin ve yıllık izin listelerinin yapılmasını ve onaya sunulmasını sağlamak.

Birimdeki tüm personelin viziteye sevk işlemlerinin yapılmasını ve imzaya sunulmasını sağlamak.

Üst makamlardan birime gelen emir, talimat ve yönerge v.b. duyuruları personele imza karşılığı tebliğ ederek

dosyalanmasını sağlamak.

Birim çalışanlarının ödenek, tazminat, masraf, yolluk ve diğer mali haklar ve izin işlemlerinin ilgili birimler ile
eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak.

Gelen, giden yazıları, şikâyetlerle ilgili bilgileri ve saklanması gerekli diğer belgelerin dosyalanmasını
sağlamak.

Kamu ihale mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatı sürekli izlemek.

Talep birimlerince ön hazırlıkları tamamlanarak Satınalma Şube Müdürlüğüne ulaşan dosyaları ilgili
mevzuatına göre inceleyerek ihale dokümanlarını hazırlamak.

İdari şartnameler ve sözleşme tasarılarını, talep birimi ile sürekli iletişim kurarak oluşturmak.

Yıllık arşivleme işlerini yürütmek.

İstatistik veri tabanı oluşturmak.

Görevleriyle ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
MADDE 28-
İŞ UNVANI: MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. Müessesenin mali işlerini mevzuat
ve muhasebe sistemi uygulama genel tebliği esasları dâhilinde yürütmek.

İşletmelerin mali işlerini incelemek, denetlemek ve gerektiğinde yerinde inceleme yaparak koordinasyonu
sağlamak,

İşletmelerin mali işlemlerinde nazım rol oynayarak yeknesaklığı sağlamak,

Müessesenin bütçesini hazırlamak, ödeneklerde yıl içinde gerekli görülecek ek ve aktarmaları usulü
dairesinde tekemmül ettirmek, sınırlı giderlerin ödenek dâhilinde harcamalarını sağlamak,

İşletmelere ait muhasebe kayıtlarını izlemek ve incelemek.

Yatırım harcamalarını izlemek ödeneksiz alım yapılmaması için Etüt, Tesis ve Proje Şube Müdürlüğü ile
koordineli çalışmak.

Aynı kıymetlerin(Sabit Kıymetler) yapılması gerekli sayımlarına iştirak etmek ve envanterlerini düzenlemek,

Bilanço, mizan ve mali tabloları kanuni süresi içinde hazırlayarak Genel Müdürlüğe göndermek,

Müessese Merkezinin tahsil ve ödeme işlemlerini yürütmek,
70

İşletmelerin Müessese Merkezi ile cari hesaplarını tutmak, bununla ilgili hesap belgesi ve mahsup
işlemlerini yapmak,

Müessese Merkezine ait vergi, resim ve aidatları mevzuat dâhilinde tahakkuk ettirmek, gerek bunları ve
gerekse istihkaklardan tevkif olunan vergi ve resimlerle diğer teşekkül ve müesseselerin alacaklarını süresi
içinde ödemek,

Müessese ve işletmenin genel para durumunu izlemek haftalık nakit akım tablosunu düzenleyerek para
ihtiyacını tespit etmek, temini ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.

Müessesenin vergi ihtilafları dolayısıyla yazılacak itiraz, temyiz ve idari dava layihalarını Tetkik Kurulu ve
Hukuk Müşavirliği ile birlikte hazırlamak,

Denetim organlarının teftiş raporlarının Mali İşler Şubesini ilgilendiren kısımlarını cevaplandırmak ve teftiş
neticelerini yerine getirmek,

İta amirliği hakkında Müessese Merkezi ve İşletmelere verilecek yazılı emirleri ve yapılacak değişiklikleri
takip etmek,

Müessesenin mamûl ve servis maliyetlerinin zamanında alınması, füzyon edilmesini ve kontrolünü
sağlayarak ilgililere göndermek,

Müessesenin Genel Müdürlük, diğer müesseseler ve bankalarla olan cari hesap ilişkilerini takip ederek ay
sonlarında mutabakat sağlamak,

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
28.1-
İŞ UNVANI: Şef (Muhasebe)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Teminat Mektuplarını muhafaza etmek ve gerekli muhasebe işlemlerini yapmak.

Müessesenin Kar ve Zarar hesapları ile ilgili Gelir ve Gider hesaplarını takip kontrol etmek.

Hizmet alımları ile ilgili düzenlenen hakedişleri kontrol etmek, ödemeye hazır hale getirtmek.

Personelin ücret, ikramiye vb. diğer ödemelerinin tahakkuklarının muhasebeleştirilmelerini sağlamak,

Müessese bünyesinde verilen ve sağlanan sosyal hizmetlerden doğan özel borçlarının takip edilmesini ve
muhasebeleştirilmesi ile tahsil işleminin gerçekleşmesini sağlamak.

Müessesenin varlıkları ile ilgili ödenmesi gerekli (Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi vb ) yasal
ödemelerin ilgili birimler ile hazırlığını yaparak ödemeye esas tahakkuklarını yapmak.

Kanuni defterlerin tutulmasını ve tasdiki işlemlerini yapmak.

Müessesenin kıymetli evraklarını muhafaza etmek, muhasebe kayıtlarını tutmak ve diğer yasal gereklerini
ilgili birimlerle yerine getirmek.

Müessese alacaklarını takip etmek ve tahsil ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.

Dönem sonunda personel alacakları ve borçları ile personel avanslarına ilişkin hesapların bilançoya esas
açıklayıcı raporlarını hazırlamak.

Hizmet alımları ile ilgili yıllık mukayeseler yapmak suretiyle hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için ilgili
birimlerle koordineli çalışarak ödenek takiplerini yapmak.

VUK hükümlerine göre parasal olmayan değerlerin değerlemesini yaparak ilgili muhasebeleştirme
işlemlerini yapmak.

Kıymetli evrak sayımlarının yapılması için gerekli işlemleri yapmak ve sayım sonuçlarını değerlendirmek.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak, yazdırtmak ve
kaydetmek.
71

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak

Pazarlama Satış Şubesi ile irtibat halinde olmak, ilgili şubeden şubeye gelen, kömür müşterilerine ait
teminat mektuplarını hesaplara almak ve takibini yapmak,

Müşterilere ait ödemeleri yapmak,

Bankalardaki kömür cari hesap bakiyelerini günlük takip etmek ve Genel Müdürlüğe aktarmak,

Kömür Satış Şubesinden gelen faturaların ilgili yerlere gönderilmesini ve paranın tahsilini takip etmek ve
sağlamak,

Aylık kömür hasılat tablolarının takibini yapmak ve girişini sağlamak.

Şube Müdürü tarafından konusu ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak,
28.2-
İŞ UNVANI: Şef (Finansman )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müessese ve işletmenin ödeme gününe kadarki süredeki nakit fazlasının en uygun şartlarda nemalanması
için gerekli işlemleri yapmak.

Müessesece ödenmesi gereken vergi ve beyannamelerin tahakkukunu yapmak suretiyle ödenmesini
yapmak.

Bankalardaki cari ve kömür hesaplarındaki meblağları takip etmek.

Bankalar kömür hesaplarında biriken tutarların belirlenen günlerde Genel Müdürlüğe havale edilmesini
sağlamak.

Müessese ve işletmenin finansman ihtiyacının tespit ve takibini yapmak.

Yasal ödemeleri süresi içerisinde yapmak.

Tahsil ve ödeme işlemlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve tahakkuk işlemlerini yapmak.

Müessese Müdürlüğü ve bankalar cari hesaplarını takip etmek, bunlara ilişkin dekont, mahsup işlemleriyle
yazışmalarını yürütmek.

Nakit kasasının günlük olarak kapanmasına nezaret etmek, gereken zamanlarda ve yıl sonlarında nakit
kasasının sayımını yaptırmak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
28.3-
İŞ UNVANI: Şef ( Bilanço ve Maliyet )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Maliyetlerle ilgili masrafların mahsuplarını yapmak, masraf yerlerini kontrol etmek.

Müessese ve bağlı işletmenin iş programını hazırlamak.

Özel Tükenmeye tabi varlıkların V.U.K doğrultusunda itfalarının yapılmasını sağlamak, masraflarını
maliyetlere yüklemek, yükletmek.

İşletme ve Şube Müdürlüklerinden gelen üretim, satış ve diğer bilgilerin alınmasıyla Müessese ve işletmenin
aylık kar-zararını çıkartmak mali tabloların ve sınırlı giderler tablolarını hazırlamak ve ilgili yerlerin bilgisine
sunmak.

Sınırlı giderlerin yıllık olarak analizini yaparak ödenekleri kontrol etmek. Ödeneksiz harcama yapılmaması
için gerekli işlemleri yapmak.

Aylık faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgililerin bilgisine sunmak.
72

İş programlarının ilgili birimlerce incelenmesini sağlamak, neticelendirerek Yönetim Komitesinin onayına
sunmak ve ilgili yerlere göndermek

Malzeme, elektrik sarf miktarlarını aylık olarak tespit etmek ve ilgili yerlere göndermek.

Müessese ve işletmenin bilançosunu hazırlamak.

Bilanço eki olarak yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

Yardımcı üretim ve hizmet iş yerlerinin aylık maliyetlerini çıkarmak ve ilgili birimlere intikal ettirmek.

Maliyet girdilerinin mukayeseli olarak miktarlarda dikkate alınmak suretiyle analizini yapmak ve ilgili
birimlere göndermek.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak, yazdırtmak ve
kaydetmek.

Görevleriyle ilgili amirlerinin vereceği diğer işleri yapmak
28.4-
İŞ UNVANI: Şef (Ambar ve Sabit Kıymetler )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İşletmece gerek yurt içi, gerekse yurt dışından satın alınan malzemelerin fatura muhteviyatları ile giriş
pusulalarını kontrol etmek, ettirmek, nakliyesi, sigortası, damga vergisi ve diğer masraflarını satın alınan
malzemelere ilave ettirerek, fatura tutarları kadar firma alacaklarına mahsup edilmesini sağlamak.

Evsafa uygun olmayan, noksan çıkan, kırılan ve zayi olan malzemeleri tespit ettirerek, ilgili hesaplara
işlenmesini sağlamak.

Firma alacak ve borçlarının zamanında kapatılmasını sağlamak.

İş yerlerinde, Genel Müdürlük, Müessese ve diğer işletmelerde kullanım alanı kalmayan malzemelerin satışı
sunulması halinde fiyat tespiti ile ilgili komisyona üyelik yapmak

Malzeme envanter kayıtları ile muhasebe hesaplarının kontrolünü yapmak.

Malzeme ve maddi duran varlıklar hareket tablolarını hazırlamak.

Amortismana tabi ve masraf kaydedilen demirbaşların işyerlerine zimmetleşmesini sağlamak, bulunduğu
yerler arası demirbaş hareketini takip etmek ettirmek için gerekli işlemleri yapmak.

Yatırım harcamalarından fizikileşenlerin Sabit Kıymet hesaplarına intikalini sağlamak için gerekli işlemleri
yapmak.

Yatırım harcamalarını izlemek sarf yetkisiz harcama yapılmaması için ilgili birimle koordineli çalışmak.

Mubayaa bütçesi gerçekleşmesini izleyerek yıllık tahminleri ilgili birimlerle yaparak işletme faaliyetlerinin
aksamaması için ödenek temini ile ilgili işlemleri yapmak.

VUK ile belirlenen dönemlerde carı ve duran varlıkların değerlemesi ile ilgili işlemleri yapmak.

Cari ve sabit varlıkların yıl sonu sayımları ile ilgili işlemleri yapmak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak, yazdırtmak ve
kaydetmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 29-
İŞ ÜNVANI : PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müessesenin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak insan kaynakları gereksinimlerinin belirlenmesini ve
uygulamaya konması amacıyla öneriler geliştirilmesini sağlamak.
73

İşyerlerinin personel ihtiyacını belirlemek, personel alımlarında kaliteli ve norm kadro tanımlamalarına
uygun nitelik ve sayılarda personel alınmasını takip ve kontrol etmek.

Personel kadrolarının personel politikasına uygun olarak hazırlanmasını ve onaylandıktan sonra ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak.

Personelin terfi ve atama, işten ayrılma ve emeklilik gibi işlemleri ile her türlü tahakkuk ve özlük işlemlerinin
mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

Sözleşmeli çalışan personelin yasa gereği her yıl hazırlanması istenilen “hizmet sözleşmeleri”nin
düzenlenmesini sağlamak.

Yabancı dil tespit sınavı sonuçlarına göre puan alan personelin aylık ödemelerinin belirlenmesini ve
gereğinin yapılması sağlamak.

Kurum personeli ile ilgili diğer Kamu kurumlarından talep edilen bilgilerin amir onayı ile hazırlanmasını
sağlamak.

Personele açılan disiplin soruşturmaları için gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Personelin sicil raporları ile ilgili işlemlerinin düzenli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak.

Personelle ilgili tüm işlem ve yazışma bilgilerinin bilgisayar ortamındaki kişi dosyalarına ve özlük
dosyalarına kaydedilmesini sağlamak.

Toprakaltı hizmeti bulunan teknik personelin, bu hizmetlerinden doğan fiili hizmet zammı işlemleri ile bu
hizmetlerin emeklilik hizmetlerine eklenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kurum sağlık birimine ya da hastaneye sevk işlemleri ile
muayene sonrasında verilen reçete ve faturaların işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Personelin devam durumu, yıllık izin, mazeret izni ve rapor durumları ile ilgili işlemlerin kurallara uygun
olarak yapılmasını takip etmek.

İşçi özlük bilgi kayıtlarının tutulmasını ve sicil işlemlerinin düzenli olarak yapılmasını takip etmek.

Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinde kullanılmak üzere ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerekli
ekonomik, sosyal, idari, hukuki ve istatistiksel bilgilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

Müessesede mevzuata ve sözleşmelere uygun bir çalışma düzeninin kurulmasını, işçilerle ilgili işlemlerin
yasalara uygunluğunu takip etmek.

Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasında ilgili dönemler itibariyle ücret zammı yüzdelerinin uygulanabilmesi
için, yeni ücret artış ve sosyal yardım çizelgelerinin hazırlanmasını sağlamak.

İşçilerle ilgili çeşitli istatistiksel bilgilerin toplanmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak.

İlgili yasalara göre çalışması gereken, belirli sayıda sakat ve hükümlü personel alınması için gerekli
çalışmaları yürütmek.

Konusu ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
29.1-
İŞ UNVANI: Şef (Personel)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müessese kadrolarının 233 sayılı KHK,399 Sayılı KHK ve diğer Yasalara uygun ve Organizasyon Şemasını
dikkate alarak Genel Müdürlük ile Müessese Müdürlüğünün emir ve talimatlarına göre Şube Müdürlüklerinin
de tekliflerini dikkate alarak süresi içinde hazırlanmasını sağlamak,

İş programına esas kadro cetvellerini hazırlamak ve tahsisatlarını tespit ederek ilgili birimlere aktarılmasını
sağlamak.
74

Personelin atama, intibak, ayrılma, çıkma, çıkarılma, imza yetkisi verilmesi ve kaldırılması ödüllendirme ve
cezalandırma işlemlerini yürütmek, sonuçlarını kayıtlara işlemek.

Sözleşmeli çalışan personelin yasa gereği her yıl hazırlanması istenilen “hizmet sözleşmeleri”nin
düzenlenmesini sağlamak.

Yasa ve yönetmeliği hükümlerine göre Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının düzenlenmesini ve gizlilik
ortamında saklanmalarını sağlamak.

Mal Beyannamelerinin zamanında alınmasını sağlamak ve kontrol etmek,

Personelin atama, terfi, işten çıkarma, ödüllendirme ve cezalandırma gibi özlük hakları ile ilgili tüm işlemleri
yapmak ve sicil dosyalarına işlemek.

Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanarak Onaya sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,
geldiğinde varsa gerekli düzeltmeleri yapmak,

Görev yapmakta olan I-II ve III sayılı cetvele tabi personelin; atama, terfi, nakil, işten ayrılma, Askerlik,
Öğrenim Durumları, Yabancı dil Bilgileri, Nüfus bilgileri, Mecburi hizmetleri, Yıllık izin hareketleri, Ödülleri,
Cezaları, Emeklilik İşlemleri, Hizmet Birleştirme İşlemlerini, yürütmek,imza yetkisi verilen elemanların imza
sirkülerini düzenlemek imza yetkisi kaldırılan elemanların durumlarını kayıtlardan silmek

Kuruma karşı mecburi hizmetli var ise mecburi hizmet suresini takip etmek,

Personelin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla mükellef oldukları kişilerin kimlik tespitlerini yaparak sağlık
bilgilerini oluşturmak güncellemeleri sağlamak ve gerekli belgeleri düzenlemek.

Personelin izinlerini, sağlık raporlarını, yıllık veya dönemsel olarak alınması gereken beyannameleri izlemek
ve kontrol altında tutmak.

Yurt dışında Öğrenim yapanlara ait işlemleri yürütmek,

Memurların devam durumu ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

Ölen memurun eş ve çocuklarına ait dul ve yetim aylığı bağlanması için gerekli yasal işlemleri yürütmek,

Yaptığı işlerle ilgili tüm mevzuatları izlemek, gerekli değişikliklerin uygulanmasını sağlamak,

Yer altı Fiili Hizmet durumlarını gösterir cetvellerin hazırlanmasını sağlamak

Açıktan atanan elemanların Emekli Sandığında tescilini yaptırmak,

Çalışanların her türlü bilgisinde meydana gelen değişiklikleri ilgili resmi yerlere bildirmek,

Talep halinde istenilen bilgi ve belgelerin Bilgi Edinme Kanununa uygun şekilde yerine getirilmesini
sağlamak,

Personele kimlik belgesi, çalışma belgesi düzenlemek ve askerlik borçlanma işlemlerini yapmak.

Emeklilik hizmetlerine ait işlemleri yapmak. Emekli sandığı ile yazışmaları yapmak. Emekli ikramiyeleri için
gerekli belgeleri düzenlemek

Müessese ve bağlı işletmenin personeli ile ilgili istatistikî bilgilerini hazırlamak ve gerekli yerlere göndermek.

Tedavisi tamamlanan. Personelin kendisi, eşi ve çocukları ile bakmakla mükellef olduğu kişilere ait hastane
masraflarını inceleyerek ödeme mercilerine aktarılmasını temin etmek.

Emekliye ayrılan elemanlara ait evrakı hazırlamak ve Emekli Sandığına göndermek,

Naklen başka yere atanan elemanların Sicil dosyalarını gönderilmesini sağlamak,(Gizli Sicil Mal ve Ölüm
Yardım Beyannamelere dahil)

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak
75
29.2-
İŞ ÜNVANI: Şef (İşçi Sicil)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Yıllık işçilik kadrolarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

İşyerleri arasında oluşan işçi hareketini, unvanı ve işyeri değiştirilecek işçilerin kadroya ve mevzuata
uygunluğunun kontrolünü sağlamak.

İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Toplu Sözleşme, Grev-Lokavt Kanunu, iş ve çalışma hayatı ile ilgili
diğer yasa ve bağlı mevzuatları, yargı kararlarını, takip ederek uygulanmasını sağlamak.

Toplu iş sözleşmesi ve eki yönetmeliklerince işçilere tanınan hakların eksiksiz ve zamanında verilmesi için
gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak

Maliyet hesaplarının sağlıklı bir şekilde belirlenmesi bakımından işçilerin belirlenen masraf yerlerinde
çalıştırılmasını ve masrafların kontrolünü yaparak bir sonraki ayda gerekli düzenlemelerin yapılmasını
sağlamak

İşçilerin puantajlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için puantaj noktalarını belirlemek ve burada
alınacak önlemleri kontrol etmek.

Sakat, Eski Hükümlü, Terörle mücadele, yardıma muhtaç çocuklar için Yasa hükümlerine göre ayrılan
kontenjanları takip etmek. Boş kontenjanların doldurulmasını sağlamak.

İşçi disiplin kurulu üyeliğini yapmak ve çıkan kararların sicil dosyalarına işlenmesini sağlamak.

Ücretli izin komisyonlarında yer almak ve yapılacak tertiplere göre işçilerimizin yıllık izinlerini kullanılmasını
sağlamak.

Personelin izin, geçici görev, devam ve devamsızlıklarını, gün kazançlarını, prim ve fazla mesailerini diğer
özlük haklarında meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.

İş yerlerinde oluşan iş kazaları ile ilgili İşçi Sağlığı iş Güvenliği şube müdürlüğünden gelen iş kazası
bildirimlerinin kayıtlarını tutmak.

İşçilerimizin bakmakla mükellef oldukları kişilerle ilgili kayıtları tutmak ve gerekli belgeleri düzenlemek.

Çalışan veya ayrılan işçilerimizin talepleri halinde çalışma belgesi, hizmet belgesi, bonservis, kimlik belgesi
vermek.

İşçilere ödenecek ikramiye günlerini (Yerüstü-Yeraltı) çıkartmak ödemeye hazır hale getirmek.

İşe giren, işten çıkan, işyeri ve unvanı değişen işçilerimiz ile ilgili cetveller hazırlanarak İş Kurumu, Çalışma
Müdürlükleri, Genel Müdürlük ve diğer ilgili yerlere bildirmek.

Emeklilik talebinde bulunanlar, iş akdi feshedilenler, askerlik nedeniyle ayrılanların kıdem veya ihbar
tazminatlarının hesaplanmasına ilişkin bilgi ve belgelerini hazırlamak ve sicil dosyalarını arşivlemek.

Yıllık veya dönemsel olarak izlenmesi gereken beyannameleri mevzuat çerçevesinde almak, izlemek,
kontrol etmek ve saklamak.

Jübileye hak kazanacak işçilerimizi belirlemek ve jübile töreninde verilecek hediye ile paketin alım
organlarına intikalini sağlamak.

Tüm çalışan işçilerin yıl sonu itibarı ile kıdem hesaplamalarını yaparak kıdem tazminatlarının itfasına esas
tutarın tespitini sağlamak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek.

Yeni işe giren veya naklen gelen işçilerin sözleşme ve sağlık kontrolleri dahil tüm işe giriş işlemlerini
yapmak, SSK İşe Giriş Bildirgelerini düzenlemek ve varsa önceki çalışmalarını tespit etmek.

Önceki çalışmaları tespit edilen işçilerin ücretli izne çıkış günlerini belirlemek ve İzin kartlarının açılmasını
sağlamak.
76

İşçilerin statülerine göre ayırtarak daimi, kadın işçi, eski hükümlü, özürlü, terörle mücadele ve diğer
kapsamlarına göre değerlendirmek.

Şubelerden gelen günlük puantajların girişini yapmak; Birimlerden gelen Hafta tatili, Genel tatil çalışmaları,
prim ve fazla mesaileri ile izin, istirahat, prim, grup ağırlık zammı, ücret ve izin avansları, sigorta gün
kazançları, vardiya ve Yeraltı / Yerüstü puantajı v.b gibi verileri iş yerlerine göre dökümünü yapmak ve
işlemek.

Toplu İş Sözleşmelerine göre işçilere verilen zamların ücretlere yansıtılmasını temin etmek.

Toplu İş Sözleşmelerine göre kurulması gerekli Disiplin ve Uyuşmazlıkları Giderme Kurullarının
oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak.

İşçiler için Birimlerinden gelen sanat unvan teklifleri ile sınav sonucu unvan almaya hak kazanan işçilerin
unvanlarının verilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.

İzin kullanmaya hak kazanmış olanları saptayarak düzenlenen listeleri ilgili makamın onayına sunulmasını
sağlamak ve onaya müteakip listelerin bir suretini ilgili birimlere göndermek.

Hastalıkları veya iş kazası halinde kendilerinin ve ailelerinin muayene ve tedavilerinin yaptırılmasını
sağlamak. bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine yılda 2 kez Sağlık Belgesini düzenlemek.

T. İ. S. ‘nin hazırlanması ve uygulanmasında verilecek görevleri yapmak. Uygulamada karşılaşılan sorunları
ve eksikleri bildirmek.

İşçilerin doğum, ölüm, evlenme hastalık ve erzak gibi sosyal haklarını takip etmek ve parayla ölçülebilen
menfaatleri ile ilgili belgeleri düzenleyerek intikalini sağlamak.

İşçilerin gördüğü teorik ve pratik eğitim, kurs ve seminerler ile almış oldukları cezaları sicillerine işlemek.,

İstirahat alan işçilerin SSK Ödeme bürolarından para alabilmeleri için ayrıntılı vizite kâğıdı düzenlemek.

Tahakkuk Servisiyle koordineli çalışarak eksik ödemelerde ilâve, fazla ödemelerde tenzil belgelerini
düzenlemek.

Heyet Raporlu olan işçilerin istirahat başlama ve bitiş tarihlerine ve ödeme konumlarına göre gerekli
dökümlerini çıkarmak.

Kıdem ve ihbar tazminatı tahakkuk edecek işçilerin tazminata esas tüm dökümlerini hazırlamak.

Çalışanların ( işçilerin ) iaşe ve erzak bedelleri konusunda İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne fiili
günleri tespit ederek verilmesini temin etmek.

Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin ve stajyerlerin kayıtlarını tutmak

İş-Kur tarafından belirlenen şartlarda işten ayrılan işçilerin, İşsizlik Ödeneği için gerekli belgeleri tanzim
ederek ilgili Kuruma gönderilmesini temin etmek.

Müessese bünyesinde çalışmış eski işçilerin ve halen çalışmakta olan tüm işçilerin Sicil dosyalarını tutmak
ve saklamak.

Göreviyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
29.3-
İŞ UNVANI: Şef (Tahakkuk)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müessese personelinin (Memur-işçi) yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre maaş, ikramiye, her türlü
tazminat, yan ödeme, avukatlık ücreti, vekâlet ücreti, yolluk ve benzeri tüm istihkakların tahakkuk
işlemlerinin yapılmasını takip etmek ve ödenmesini sağlamak.

Yasal ve özel kesintileri kesmek ve gerekli işlemlerini yapmak.
77

Mahkeme Kararı ile nafaka, İcra Müdürlüğünce icra takibatı yapılanlardan kesintilerin yapılması ve istenilen
yerlere yatırılmasını sağlamak.

Yurt içi ve Yurt Dışı Seyahatleriyle ilgili harcırah tahakkukları ile emekliye ayrılanlara ödenen tazminatla ilgili
işlemleri yapmak.

Tahakkuku yapılan istihkaklardan doğan; Emeklilik, Sigorta ve askerlik borçlanmalarına ait kesintileri takip
etmek, kesintilerin Mevzuat gereği yatırılması gereken yerlere yatırılabilmesi için gerekli belgeleri
düzenlemek.

Personelin, eş, çocuk ve bakmakla mükellef oldukları kişilere ait reçetelerin kontrolünü yapmak.

Personelle veya müessese ile ilgili 5434 sayılı emekli sandığı ile 506 sayılı SSK kanunu ile diğer mevzuatlar
gereği düzenlenmesi gerekli belgeleri düzenlemek.

Personelin özel gider indirimine konu fatura ve fişlerinin kontrollerinin yapılarak tahakkuk işlemlerini ve
diğer işlemlerini yapmak.

Emekli olan, iş akitleri işveren tarafından feshedilenlerin özlük haklarının tahakkuku ile ödenmesi için gerekli
işlemleri yapmak.

Emekli olmuş işçilere ödenen Sosyal Yardım zamlarının ödenmesini sağlamak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek.

Göreviyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 30-
İŞ UNVANI: İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Müdürlere verilmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Gelen ve giden evrakın kayıtlarının tutulmasını, dağıtım ve dosyalama işlemlerinin düzenli olarak yapılmasını,

Arşiv hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, arşiv sisteminin geliştirilmesi ve
güncelleştirilmesi konusunda araştırma ve incelemeler yapmak, arşivde bulunan tüm belge ve dokümanların
korunması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

Haberleşme ve santral hizmetlerinin kurallara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

Binaların su, ısıtma, havalandırma, aydınlatma ve temizlik işlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

Bina ve tesislerin elektrik, su, telefon vb. abone işlemlerinin yapılmasını, bunlara ait giderlerin kontrol
edilmesini ve ödenmesi için ilgili şubeye bildirilmesini sağlamak.

Personelden hak sahibi olanlara giyim istihkaklarının zamanında verilmesi için tahakkuka esas tüm belgelerin
hazırlanmasını, tedarik edilmesini ve dağıtımını sağlamak.

Müdürlüğün harcama avanslarının kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve sarfını takip etmek.

Demirbaş ve kayda tabi malzemeleri takip edilmesini, bakım ve onarımlarının yapılmasını, sayımlarının
yapılması, hurda ve demirbaş depolarının düzenlenmesi ve kullanılması mümkün olmayan demirbaşların
elden çıkarılmasını sağlamak.

Müessesenin baskı, fotokopi ve teksir işlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

Müessese binası ve sosyal binaların çevresinde bulunan alanın ağaçlandırma ve bahçe düzenleme ile
temizlik işlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

Müesseseye ait ulaşım araçlarının, çeşitli ulaşım gereksinimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine
getirilmesini, bakım ve onarımlarının zamanında ve düzenli olarak yapılmasını, şoförler arasında dengeli bir
iş dağılımı ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

Müesseseye ait taşınmazlarla ilgili, alım, satım, kira vb. hizmetlere ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak.
78

Lokal, Misafirhane, Çay Ocakları ve Tabldot mutfak ve servis hizmetlerinin kurallara uygun olarak
gerçekleştirilmesini sağlamak. Personele verilen yemek ve içecek hizmetlerinin zamanında sağlık ve
beslenme kurallarına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Misafirhane ve diğer sosyal tesislerde konuklara yönelik hizmetlerin müşteri memnuniyetine uygun olarak
etken ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak.

Misafirhane ve Lokal gibi Sosyal tesislerdeki hizmetlerden faydalanmak isteyen kurum mensuplarının
taleplerini değerlendirerek rezervasyon işlemlerinin doğru ve kısa sürede yapılmasını sağlamak.

Mutfaklarda kullanılmak üzere alınan gıda malzemelerinin uygun fiyat, nitelik ve miktarlarda alınarak
zamanında görev yerlerine iletilmesini, Sağlık koşullarına uygun depolanmasını sağlamak

Misafirhane, Lokal ve benzeri tesislerden faydalanan konuklara sunulan hizmetlerin bedellerinin bu işle
görevli personel tarafından zamanında ve noksansız olarak tahsil edilmesini, karşılığında tahsilat makbuzu,
adisyon, yazar kasa fişi ya da fatura düzenlenmesini ve adı geçen belgeler ile gelirlerin günlük olarak kasa
defterine işlenmesini, toplanan gelirlerin kısa sürede belgelerle birlikte ilgili servise teslim edilmesini
sağlamak.

Konuklara sunulan hizmetler karşılığında düzenlenen adisyon, fatura, yazar kasa fişi gibi belgeler ile ambar,
mutfak ve bar çıkışı kayıtlarının karşılaştırılmasını sağlamak ve bu kayıtların denk olup olmadıklarını kontrol
etmek.

Müessesenin aşçılık ve garsonluk hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için
personelin görev yerine dağılımını yapmak ve çalışmalarını görevli bulundukları yerler itibariyle kontrol etmek,
giyim ve davranışlarının uygunluğunu takip etmek.

Sorumlu olduğu görevlerin yapılabilmesi için gerekli olan araç-gereç ve sarf malzemelerinin uygun nitelikli ve
miktarlarda temin edilerek görev yerlerine zamanında iletilmesini sağlamak.

Kamu konutları yönetmeliği ve yönergesi hükümleri çerçevesinde, Müessese lojmanlarından yararlanmak
üzere başvuran personelin taleplerinin değerlendirilmesi, sonuçlarının personele bildirilmesi, yararlanan yada
çeşitli nedenlerle ayrılan personele, giriş ve geri alma tutanaklarının hazırlanmasını ve ilgili maddelerinin
uygulanmasını sağlamak.

Müesseseye ait lojmanların eksikliklerini belirlemek ve gerekli olan bakım ve onarımların kısa sürede
yapılması için gerekli talimatları vermek, gelişmeleri takip ve kontrol etmek.

Dinlenme ve diğer sosyal tesisler için kullanıcı talep ve önerilerini belirlemeyi de kapsayan araştırmalar
yaptırmak ve sonuçlarını bir rapor halinde amirlerine sunarak gerekli hizmet, ekonomiklik ve etkenlik
iyileştirme çalışmalarını kısa sürede başlatmak.

Sosyal dayanışmanın artırılması ve personelin bu yolla özendirilmesi doğrultusunda öneriler geliştirmek ve
uygulanmak üzere amirlerine sunmak.

Konusu ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
30.1- İŞ UNVANI: Şef (İdari İşler)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müesseseye gelen ve giden yazıların kayıtlarını tutmak dağıtımını sağlamak genel arşiv hizmetlerini
yürütmek.

Fotokopi ve faks cihazlarının çalışmasını sağlamak.

Demirbaş ve kayda tabi malzemeleri takip etmek, bakım ve onarımını yaptırmak, kullanımı mümkün
olmayanların elden çıkarılmalarını sağlamak.
79

İşyerlerinin, tesislerin ve lojmanların su, ısıtma, havalandırma, aydınlatma haberleşme, temizlik, bakım,
onarım, ağaçlandırma bahçe düzenleme işleri ile büroların yerleşme işlerinin yapılmasını sağlamak.

Taşınmazlarla ilgili alım, satım, kira v.b hizmetlere ilişkin işlemlerle, bunların her türlü harç, resim ve
vergilerini takip edip, ödenmesini sağlamak.

Ölçü ve tartı araçları ile sayaçların damgalattırmak, muayene, ayar ve bakımlarının yapılmasını sağlamak.

İdari ve sosyal tesislerin, lojmanların elektrik, su, telefon v.b abone işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
bunlarla ilgili endeksleri okutup hesaplarını yapmak ve ödenmesi ile tahsil edilmesi için gereğini yapmak.

Personelinin izin, mesai ve prim işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Servisi ile ilgili iş tertiplerini yapmak, takip etmek, yapılan işler hakkında bilgi almak ve amirine bilgi vermek.

Müessese haberleşme hizmetlerini yürütmek.

Tüm şubelerin yıllık matbu evrak ihtiyaçlarını tespit etmek ve yerine getirilmesini sağlamak.

Görevlerini iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile mevcut kanun, yönetmelik, genelge ve işyeri talimatlarına göre
yapmak, kullanılması gereken koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü uhdesindeki Mal ve Hizmet alımları ile ilgili işlemleri yapmak, şartname
hazırlamak, hak edişleri tanzim etmek, kontrol ve denetimlerini yapmak.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ihaleler ile ilgili işlemleri yapmak.

Müessese yada müteahhit tarafından yapılacak personel taşıma işleri ve hizmet araçları için gerekli bilgileri
toplayıp düzenlemek, ihale şartnamesini hazırlamak.

İhaleli işler ile ilgili müteahhit hakkedişlerinin yapılmasını sağlamak, kontrol etmek.

Yürürlükteki ihale mevzuatı ve bununla ilgili yönetmelik, talimat, tebliğlere göre ihalelerin teklif değerlendirme,
ihale komisyonunun gerekçeli kararlarının tekemmülü, ihalenin yetkililerce onaylanması, ihaleye teklif veren
bütün isteklilere tebligat yapılması, kesin teminatların yatırılması, sözleşmelerin yapılarak notere onaylattırılıp
tescil ettirilmesi, ihale sonuçlarının ilanı ve ihaleye ilişkin diğer bütün işlemleri yapmak ve yapılmasını
sağlamak.

İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü uhdesindeki İhale Tutanaklarının ve Komisyon kararlarının yazılıp
imzalanmasına ilişkin işlemler ile ihale komisyonunun diğer yazışmalarını yapmak veya yaptırmak.

Servisine gelen ve giden evrakları okumak, ilgili yerlere sevk etmek, gerekli yazışmaları yazmak, imzalamak
ve muhafaza edilmesi gerekli evrakların muhafazasını sağlamak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek.

Konusu ile ilgili olarak amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
30.2-
İŞ UNVANI: Şef (Sosyal İşler)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Personel arasındaki dayanışmayı sağlanmak, sosyal faaliyetlerde bulunmak.

Kamu konutları yönetmeliği ve yönergesi hükümleri çerçevesinde, Müessese lojmanlarından yararlanmak
üzere başvuran personelin taleplerinin değerlendirilmesi, sonuçlarının personele bildirilmesi, yararlanan ya da
çeşitli nedenlerle ayrılan personele, giriş ve geri alma tutanaklarının hazırlanmasını ve ilgili maddelerinin
uygulanmasını sağlamak.

Birimi ile ilgili iş tertiplerini yapmak, takip etmek.

İşyerleri, tesislerin içme suyu ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

Personelinin izin, mesai ve prim işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Tertip edilecek toplantı ve etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak.
80

Sosyal tesislerde çalışan personelin kılık kıyafet ve temizlikleri ile davranışlarını kontrol etmek; Temizlik
hizmetlerini yapmak.

Müessese imkânlarıyla yapılacak inşaat tamir, onarım, bakım ve yeni imalatlar ile ağaç malzeme ile
yapılacak tamir, onarım ve yeni imalatın yapılmasını sağlamak.

Görevlerini iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile mevcut kanun, yönetmelik, genelge ve işyeri talimatlarına göre
yapmak, kullanılması gereken koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Toplu iş sözleşmesi gereği yevmiyeli personele verilen kömür yardımı ve giyim yardımları ile memur
personele verilen taksitli kömür yardımı ve iş elbiselerinin tespiti, talebi, dağıtımı ve diğer işlerle ile ilgili
işlemlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

İşçi pavyonu ve yatakhane hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

Yıllık demirbaş sayımlarının eksiksiz ve zamanında yapılmasına yardımcı olmak.

Sosyal işler servisine ait işlerin düzenli yürütülmesi için diğer birimlerle ilişki kurmak ve devam ettirmek.

Sosyal tesislerin bakım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak, tesislerde görev yapacak personeli tespit etmek
ve görevlendirmek, çalışmalarını kontrol etmek.

İşyerleri ve tesislerdeki çay ocaklarının çalıştırılmasını, bunlarla ilgili işlemlerin yapılıp, hesaplarının
tutulmasını sağlamak, kontrol etmek.

Servisinin Mal ve Hizmet alımları ile ilgili işlemleri yapmak, Teknik Şartnamelerini hazırlamak, Şartnamelerine
göre Kontrol ve denetim işlemlerini yapmak.

Servisine gelen ve giden evrakları okumak, ilgili yerlere sevk etmek, gerekli yazışmaları yazmak, imzalamak
ve muhafaza edilmesi gerekli evrakların muhafazasını sağlamak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek.

Konusu ile ilgili olarak amirinin vereceği diğer görevleri yapmak
30.3- İŞ UNVANI: Şef (Misafirhane)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Birimi ile ilgili iş tertiplerini yapmak, takip etmek.

Dinlenme tesisleri ve misafirhane için yapılan müracaatlar ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Misafirhaneye konaklamak için gelen personel ve 3. şahısların kayıtlarını ve ayrılışlarında konaklama ve
yemek bedellerinin tahsil edilip hesaplarının kapatılmasını sağlamak

Misafirhane hizmetlerinden faydalanan kurum personeli ve 3. şahısların harcama faturalarının hazırlanmasını
ve tahsil edilmesini sağlamak.

Misafirhanelerin her türlü temizliğini yaptırmak.

Yatak malzemelerini, perde, masa örtüsü ve halıları yıkatmak ve ütületmek.

Misafirhanelerde üstenci firma olan özel sektörden hizmet alımı yapıldığında firmanın çalışan elemanlarının iş
tertibini ve kontrolünü yapmak, bu iş ile ilgili gereken kayıtları tutmak, belgeleri hazırlamak

Hafta tatillerinde nöbetçi memur olarak görev yapacak personelin listesini hazırlamak

Misafir ağırlama ile ilgili işlemleri takip etmek.

Toplu iş sözleşmesi gereği yevmiyeli personele verilen iaşe bedeli ile ilgili işlemleri yapmak.

Personel arasındaki dayanışmanın sağlanması için sosyal faaliyet çalışmalarında bulunmak.

Gelen ve giden evrakların tanzim edilmesi, dosyalanması ve muhafaza edilmesini sağlamak.
81

Lokal için gerekli yiyecek ve içecek malzemelerinin temini için, erzak ambarı mevcudunu çıkartılmasını, erzak
talebi yapmak, gelen malzemenin aşçı ile beraber kalite ve miktar kontrolünü yapıp, talebe uygun ise teslim
alınmasını, erzak ambarına koyup, usulüne uygun muhafazasını sağlamak.

Malzeme istendiğinde istenen malzemeyi erzak ambarından vermek, ambara malzeme girişi ve çıkışı ile ilgili
yapılması gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Lokal hizmetlerinden faydalanan kurum personeli ve 3. şahısların harcama faturalarının hazırlanmasını ve
tahsil edilmesini sağlamak.

Yemek salonu ve lokallerde günlük yenilen içilen malzemenin muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

Mutfak, lokal ve kafeteryalar ile buradaki tuvalet, lavabo ve banyoların temizliğini yaptırmak.

Lokallerde üslenici firma olan özel sektörden hizmet alımı yapıldığında firmanın çalışan elemanlarının iş
tertibini ve kontrolünü yapmak, bu iş ile ilgili gereken kayıtları tutmak, belgeleri hazırlamak

Görevlerini yaparken kullanacağı erzak, malzeme ve araç gereci zamanında talep etmek, gelen malzemeyi
kontrol edip usulüne uygun teslim alınması, ambara taşıtmak ve usulüne uygun istifleyip korunmasını
sağlamak.

Yapılan ihalede firmalarca örnek numune olarak verilen malzemelerin tabldot aşçısı ile birlikte talebe uygun
olup olmadığını incelemek, kontrol etmek ve karar vermek.

Tabldot yemeği için gereken yaş sebze meyve, süt ürünleri ve et taleplerini cins ve miktar olarak tespit edip
talep yapmak.

Yapılan ihale sonucuna göre malzemeleri teslim almak, erzak ambarına girişlerinin yapılmasını sağlamak.

Hazırlanan tabldot yemek listesine göre erzak ambarlarından günlük malzeme çıkışı yapıp, tabldot aşçısına
teslim etmek.

Tabldot yemek salonlarının hazırlanmasını ve yemek dağıtımının yapılmasını takip etmek, yemek yiyenlerin
listesini tutmak ve yemek sonrası salonların temizlik ve düzenlemesini sağlamak.

LPG tüpleri ile diğer mutfak ve yemek servisi araç gereçlerinin ve bulaşık yıkanması için gerekli malzemelerin
temin edilmesi ile ilgili işlerin yapılmasını, gelen malzemenin teslim alınıp tabldot ambarına teslim edilmesini
ve gereken idari işlemleri yapılmasını sağlamak.

Tabldot yemeğinden faydalanacak yevmiyeli personel ile memur ve 3. şahısları (stajyer v.b) aylık olarak
belirlenmesini, listelerinin hazırlamasını ve yemek puantajlarının tutulmasını sağlamak.

Ambardan tabldot yemeği için günlük olarak alınan malzeme tutarına ve yenen yemek sayısına göre yemek
maliyetini bulunmasını sağlamak.

Toplu iş sözleşmesine ve tabldot yemek ücretleri ile ilgili kurum yönetmeliklerine göre tabldottan faydalanan
personelin aylık yemek ücretini çıkartıp, tahsil etmek.

Tabldot ambar sayımları ile yemekhane, mutfak demirbaş malzeme sayımlarını ve bunlarla ilgili işlemleri
yapılmasını sağlamak.

Görevlerini iş güvenliği ve işçi sağlığı kuralları ile, amir ve işyeri talimatlarına, kurum yönetmeliklerine uygun
olarak yapmak, kullanılması gerekli koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırtmak.

Servisinin Mal ve Hizmet alımları ile ilgili işlemleri yapmak, Teknik Şartnamelerini hazırlamak, Şartnamelerine
göre Kontrol ve denetim işlemlerini yapmak, hak ediş tanzimi için gerekli evrakları ihaleli işler şefliğine
iletmek.

Servisine gelen ve giden evrakları okumak, ilgili yerlere sevk etmek, gerekli yazışmaları yazmak, imzalamak
ve muhafaza edilmesi gerekli evrakların muhafazasını sağlamak.

Sosyal tesislerde çalışan personelin kılık kıyafet ve temizlikleri ile davranışlarını kontrol etmek; Temizlik
hizmetlerini yapmak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek.
82
İKİNCİ BÖLÜM
ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 31-
İŞ UNVANI: ŞEF (ÖZEL BÜRO )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İşletme Müdürü ve Şube Müdürleri arasındaki toplantıları düzenlemek,
katılımcılara bilgi vermek ve
koordinasyonu sağlamak, gerekli hazırlıkları yürütmek, toplantı kararlarının dosyalanması ve arşivlenmesini
sağlamak.

Genel evrak veya diğer birimlerden gelen evrakların gelen evrak defterine kaydını sağlamak ve kaydedilen
evrakları İşletme Müdürüne sunmak.

Kaydedilen giden evrakların zimmet karşılığı ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

Giden evrakların birer suretlerinin ilgili dosyalarda muhafazasını sağlamak.

Personelinin özlük hakları ile ilgili konuları takip etmek.

Şefliğine gelen ve giden evrakların arşivlenmesini sağlamak.

Şefliğinin ihtiyacı olan malzemeleri temin etmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 32-
İŞ UNVANI: SİVİL SAVUNMA UZMANI
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Sivil Savunma Hizmetleri ile ilgili planları yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak.

Seferberlik ve savaş hali öncesi ve sonrası ile doğal afetlerde kriz durumlarını planlamak ve bununla ilgili
kriz yönergesini hazırlatarak kriz durumlarında takip ve kontrolünü yapmak.

Her yıl sivil savunma eğitim, konferans ve tatbikatlarının plan ve programlarını hazırlatmak ve
uygulanmasını sağlamak.

Kurumun alarm talimatını hazırlatmak ve bu talimatın gerektirdiği önlemleri almak ve yürütmek.

Her yıl sivil savunma fon payı ayrılmasıyla ilgili işlemleri yürütmek.

Kuruma ait işyeri ve tesislerde olabilecek yangınlara karşı, yangın ihbarını aldığında ihbarın doğruluğunu
öğrenip, amirine ve ilgili birimlere haber vermek, gerekli araç, gereç, teçhizat ve emrindeki itfaiye personeli
ile birlikte yangına müdahale etmek.

Olay yerinde gerekli, tertibat ve önlemleri alıp, personelin çalışmalarını sevk ve idare etmek.

İtfaiye araçları ve diğer alet, edevatın kullanıma hazır olmalarını sağlamak.

Kurum işyeri ve tesislerinde bulunan, yangın söndürme tüplerini, yangın su şebekeleri ve hidroforların,
kullanılan bacaların periyodik kontrolünü yaptırmak ve tespit edilen aksaklıkların giderilmesini sağlamak.

Görevleri ile ilgili hizmet içi eğitim alma ve eğitim verme kurslarına katılmak.

Yaptığı çalışmalar ile ilgili rapor, tutanak v.b belgeleri tanzim etmek.

İtfaiye teşkilatının bağlı bulunduğu savunma Uzmanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde
sivil savunma görevlilerine yardımcı olmak.

İtfaiyecilerin tertip listelerini hazırlamak, izinlerini takip etmek, izin vermek. Servise gelen-giden evrakın,
kaydının muhafazasının ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.

Boşalmış bulunan yangın söndürme tüplerini tespit ettirip kuruma ait tüp dolum tesisinde ya da piyasada
doldurulmasını sağlamak.
83

Yardım istendiği taktirde çevre belediyelerde çıkacak yangınlar ile, orman yangınlarına, amirlerin bilgisi
dahilinde müdahale ve yardım etmek. Bunun için çevre belediye itfaiyeleri ve Orman işletmesi ile gerekli
koordinasyonları sağlamak.

İşi ile ilgili araç, gereç ve teçhizat ile yangın tüpü dolum tesisi için yıllık sarf edilen yangın söndürme
tozlarının ve CO2 gazının talebini yapmak, gelen malzemeleri teslim almak ve usulüne uygun korumak.

İtfaiye araçlarının haftalık bakımlarını yaptırmak, araç su tanklarının devamlı dolu durumda olmasını
sağlamak.

Mesai saatleri dışında’da göreve çağrılabileceğini dikkate alarak adres ve telefon numarasını amirine
vermek.

Görevini iş güvenliği ve işçi sağlığı kuralları ile işyeri talimatlarına uygun olarak yapmak, kullanılması
gereken koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırtmak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 33-
İŞ UNVANI: AVUKAT
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

İşletme aleyhine açılan veya işletme tarafından açılacak olan dava ve icra takiplerini mevzuat hükümlerine
ve Avukatlık Kanununa uygun şekilde, genel vekâletnamedeki yetkilere göre takip etmek, her türlü kanuni
yollardan geçirmek sureti ile sonuçlandırmak.

Hukuk Müşaviri tarafından havale edilen evraklarda yer alan konularla ilgili mütalaa hazırlamak.

Davalarla ilgili olarak birimlerden alınan bilgi ve belgeleri, gerekli tüm delilleri toplayarak dava dilekçesi
hazırlamak ve ait olduğu mahkemeye müracaat etmek.

Duruşmalara katılmak, keşif ve incelemelerde hazır bulunarak yargılama sırasında alınan bilirkişi raporları
ve cevap dilekçelerini inceleyerek itiraz ve cevapları hazırlamak.

Yargılama sonucunda alınan kararlar aleyhe sonuçlandığında temyiz, tashihi karar gibi yasal yollara
başvuru ile ilgili işlemleri yürütmek.

İşletme lehine veya aleyhine yapılacak icra takiplerini yürütmek, takip etmek.

Amiri tarafından konusu ile ilgili verilecek diğer görevleri yürütmek.
MADDE 34 -
İŞ UNVANI: UZMAN/TEKNİK UZMAN-(BİLGİ İŞLEM)
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında gereksinim duyulan her türlü bilginin sağlanabilmesi, güncel
tutulması, etkin bilgi erişimi, birimler tarafından üretilen bilgilerin standart dokümanlar halinde düzenlenmesi
için gerekli bilgisayar program yazılım çalışmalarını yerine getirmek ve yerine getirilmesini sağlamak.

Müessesenin veri tabanını tasarlama, bakımını yapmak ve düzgün çalışması için düzenli aralıklarla
denetleme çalışmalarını yapmak/yaptırmak.

Veri tabanı standartlarını saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak, yeni ya da değiştirilmiş sistemlerin
bilgi gereksinimlerini incelemek ve veri tabanı niteliklerini geliştirmek.

Müessese birimleri arasında bilgi iletişim ağ donanımlarının kurulması için gerekli çalışmaları yapmak. Ağ
iletişiminin düzenli çalışmasını takip ve kontrol etmek, performansını denetlemek, aksaklıklarda kısa sürede
müdahale ederek sistemin normale dönmesini sağlamak.

Müessese web sayfalarının düzenlenmesi ve güncellenme işlemlerini diğer ünitelerin görüşlerini de alarak
yerine getirilmesini sağlamak.
84

Müessese bilgi işlem ve iletişim sisteminin güvenliği ve denetimini sağlayacak yöntemleri belirlemek ve
uygulanmasını sağlamak.

Veri tabanının gizliliği ve bütünlüğünü sağlamak için denetimler koymak ve bunlara uyulmasını takip etmek.

Kullanıcıların yeterli koruma altında gerekli bilgiye ekonomik ve verimli biçimde erişilebilmesi için gerekli
önlemleri almak.

Sistemin veri iletişim sorunlarını incelemek, bu sorunları gidermek, gerektiğinde çözümleri için öneriler
sunmak.

Veri tabanından, kullanıcıların yetki derecesine göre yararlanabilmesi için gerekli önlemleri almak ve
kullanıcılara iletmek.

Kullanıcıların internet ve intranet kullanımı konularında eğitilmelerini sağlamak,

İnternet, intranet ve e-mail aracılığı ile kullanıcılara sunulan hizmetlerin düzgün çalışmasını sağlamak ve
aksaklıklara kısa sürede müdahale etmek.

İş yerinde kullanılan Lisanslı Programların lisans işlemlerini takip etmek ve Lisanslı programların Kiymetli
Evrak kaydının yapılmasını sağlamak. Lisans haklarından süreli olanların sürelerini takip emek gerekiyorsa
Lisans Yenileme işlemlerini yapmak Eksik Lisanslar varsa Temini yollarını Sağlamak.

Veri tabanı yönetimi ve kullanıcı desteği hizmetlerini yürütmek.

Yeni yazılımlar için ve Mevcut yazılımlarda değişiklik olması halinde kullanım kılavuzu hazırlanmasını
sağlamak.

Müessese birimlerinde kullanılmakta olan tüm yazılım programları ile ilgili destek hizmetlerini sevk ve idare
etmek.

Hazır yazılımlar ya da Merkez tarafından hazırlanmış yazılım programları ile ilgili hizmet içi eğitim
programları hazırlamak/hazırlatmak.

Yazılım ve donanım teknolojisindeki gelişmeleri ve en son yenilikleri izleyerek Bilgi İşlem Merkezinin yazılım
ve donanımının güncelleştirilmesi ve gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak.

Belirlenen gereksinimleri karşılamak üzere planlanan alımların teknik şartnamelerini hazırlayarak satın alma
ve temini sağlamak

Uzmanlık alanı ile ilgili mesleki çalışmaları ve yayınları düzenli olarak izlemek, mesleki sempozyum, kongre,
panel, seminer ve toplantılara katılarak gelişmelerin gecikmeden Kuruma kazandırılması yönünde
çalışmalar yapmak.

Müessesenin tüm birimlerinde görevli ilgili kişilere sistemleri, yazılımları ve yenilikleri tanıtmak amacıyla
eğitim programları ve seminerler düzenleyerek sistemlerden daha fazla yararlanmayı sağlamak.

Bilgi işlem programı ve sistemleri konusunda yenilikleri tanıtmak amacıyla personele verilen eğitimlerde
görev almak.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve aksaklıkları belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak ve sonuçlarına göre
iyileştirme çalışmaları yapmak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatlarını araştırmak,
iyileştirme önerileri gerçekleştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

34.1
Konusu ile ilgili olarak Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
İŞ UNVANI: Bilgisayar İşletmeni / Memur
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bilgisayarlar üzerinde bulunan yazılımları kullanmak ve kullanımı konusunda destek vermek.

Gerektiğinde, bilgisayarlara müdahale etmek ve gerekli yazılımların kurulmasını sağlamak.
85

Kullanıcılara destek vermek ve periyodik bakımını yapmak.

Amirlerince verilen yazı işlerini, yazışma kurallarına uygun olarak, en kısa zamanda yapmak.

Kullandığı makineyi ve bilgisayarı temiz, bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak.

Amirinin ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanılabilecek

Durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak.

Malzeme alımları ile ilgili olarak amirine önerilerini bildirmek.

Gelen ve giden evrakla ilgilenmek, gereğini yapmak, tüm evrakların dosyalanmasını ve gizliliğinin
korunmasını sağlamak.

Başkanlığa gelen ve dosyalanması gereken evrakı, kayıt işleminden sonra sınıflandırarak konularına göre
dosyalamak, Başkanlıktan havale edilerek çıkan evrakı kaydederek dağıtımını yapmak.

Bilgisayar işletim yöntemleri ve işletim standartları konularında güncel bilgi sahibi olmak.

Bilgisayarda yapılan işleri belirlenen zamanlamaya göre yapmak.

Sistem arızalarını tanımlamak ve işletim dizilerinin ve çıktılarının bütünlüğünü ve doğruluğunu
koruyacakbiçimde düzeltici işlemler yapmak.

Gerekli sistem yazılımıyla bilgisayarı çalışmaya başlatmak.

Uygulama sistemlerinin gereksinimlerine göre girdi ve çıktıları doğru ve tam olarak sağlamak.

Sorunları tanımlamak için işletimi gözleyerek performansı incelemek.

Bilgi ve yetkisi dahilinde gereğinde düzeltici işlemleri başlatmak.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve aksaklıklarını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak ve sonuçlarına
göreiyileştirme çalışmaları yapmak.

Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.
MADDE 35-
İŞ UNVANI: İSTİHSAL ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İşletmenin teknoloji ve işgücü kapasiteleri ile kömür rezervi, kalitesi, pazar koşulları vb. kısıtlarını göz önüne
alarak yıllık üretim programlarına esas teşkil edecek değerleri belirlemek.

İşletmenin makine ve teçhizat taleplerini, ilgili birimlerle işbirliği içinde, işyeri şartları, üretim yöntemi ve
kapasiteye uygunluk yönünden incelemek ve teminini sağlamak.

İş yerlerindeki makine kullanım kapasitelerini ilgili birimlerle işbirliği yaparak değerlendirmek.

Maliyet analizleri yaparak verimlilik ve iş güvenliği koşulları içinde ve program dahilinde üretimin
gerçekleşmesini izlemek, kontrol etmek, programdan sapmalar söz konusu ise nedenlerini araştırmak ve
gerekli önlemleri almak.

İşletme yöntemleri ve üretim teknolojileri ile ilgili araştırmalar yaparak dünyadaki gelişmeleri izlemek ve
uygulama imkânlarını araştırmak.

Ürünün talep edilen nitelikte uygunluğunu sağlayacak önlemleri alarak üretimi yönlendirmek.

Üretim sırasında ve sonrasında doğal, kültürel ve sosyal çevreye verilecek zararları en aza indirebilmek için
alınması gereken önlemleri belirleyerek üretimi yönlendirmek.

İş yerlerinde çalıştırılan makine ve teçhizatın bakım, onarım ve revizyon işlerinin yapılmasını takip ve
kontrol etmek.

Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hasara uğramış malzeme ve teçhizatın kayıtlardan düşürülmesi için
gerekli raporların tanzim edilmesini ve konunun ilgili birimlere intikal ettirilmesini sağlamak.

Üretime yönelik sondaj ve etütlerin zamanında yapılmasını sağlamak.
86

Yeraltı tahkimat sistemlerinin talimatlara uygun yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

Üretimle ilgili dekapaj faaliyetlerine ait projelerin yapılmasına ve bu projelerin uygulanmasını takip ve kontrol
etmek.

Açık ocaklarda delme patlatma, kazı, yükleme, nakliyat ve kömür üretimiyle ilgili faaliyetleri takip ve kontrol
etmek.

Aylık yapılan iş miktarlarının ölçtürmek, gelişmeleri plan üzerine işletmek ve aksaklıklar varsa tedbirlerini
almak.

Patlayıcı maddelerin, imtiyaz sahası içinde, nakli ve kullanılması ile ilgili tüzük hükümlerini uygulatmak.

Birimiyle ilgili dış bir firmaya ihale suretiyle yaptırılan işlerin takip ve kontrolünün kurallara uygun olarak
yapılmasını sağlamak.

Birimiyle ilgili İstatistiksel verilerin düzenli olarak toplanmasını, değerlendirilmesini ve periyodik olarak ilgili
birimlere iletilmesini sağlamak.

Sözleşmeli sahalar ve ihaleli işler yöntemleriyle müteahhitlere verilen işlerin yürütüm ve koordinasyonunun;
Maden kanunun, Maden Emniyet Nizamnamesi, İş sağlığı,
iş kanunu,
barut ve Patlayıcı Madde
Nizamnamesi ile bağlı bulunan mukavele ile özel teknik şartname ve kontrol Yönetmeliklerine uygun şekilde
yapılmasını takip ve kontrol etmek.

Tanzim edilen hakedişlerin kontrolünün yapılmasını ve mukavelesine uygun olmasını takip ve kontrol
ederek onaylamak.

Üretim sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli problemlerin çözülmesinde ilgililere yardımcı olmak.

İş veriminin arttırılması konusunda, iş yeri eğitimi programı hazırlatmak ve bu programın uygulanmasını
sağlamak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği Kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gerekli koruyucu
malzemelerin çalışanlar tarafından doğru ve gerektiği zamanlarda kullanılmasını sağlamak.

İdarenin yıllık iş programları için istediği bilgileri ve tabloları zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmasını
sağlamak.

35.1
Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
İŞ UNVANI: Başmühendis (İstihsal)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İş programlarındaki üretim hedeflerine işçilik, malzeme ve enerji kullanımında tasarruf yaparak ulaşılmasını
ve verimliliği artırarak maliyetlerin düşürülmesini sağlamak.

Üretimin devamlılığını sağlamak için ilgili hazırlık çalışmalarını yürütmek, aksaklıkları giderici tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

İş yerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İş Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve

Yönetmeliklerine göre gerekli her türlü çalışmaları yapmak ve tedbirleri almak.

Tüvenan olarak santrallere ve diğer üretim yerlerine verilen kömürlerin müşterilerin isteklerine uygun olarak
istenilen özellik ve kalitede olması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Üretimle ilgili dekapaj faaliyetlerine ait projelerin yapılmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak ve yapılan
işleri yerinde denetlemek.

İşletmeye ait Amenajman ve programların hazırlanmasında yardımcı olmak.
87

Açık ocaklarda delme patlatma, kazı, yükleme, nakliyat ve kömür üretimiyle ilgili faaliyetleri takip ve kontrol
etmek.

Üretime yönelik etüt ve sondajların yapılmasını takip ve kontrol etmek.

Aylık yapılan iş miktarlarının ölçtürmek, gelişmeleri plan üzerine işletmek ve aksaklıklar varsa tedbirlerini
almak, sonuçlarını bir rapor halinde yönetime sunmak.

Biriminde kullanılacak malzeme, teçhizat ve makine ihtiyacını tespit ederek temini için gerekli yatırım
dosyalarını hazırlatmak.

Makine ve teçhizatın bakım, onarım ve revizyon işlerinin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

Kömür rezervi tükenen sahaların yeniden yeşil alan olarak kazandırılması için hazırlanan projelerin
yürütümüne katkı sağlamak.

Patlayıcı maddelerin, imtiyaz sahası içinde, nakli ve kullanılması ile ilgili tüzük hükümlerini uygulamak ve
uygulatmak.

Birimiyle ilgili dış bir firmaya ihale suretiyle yaptırılan işlerin takip ve kontrolünü yapmak.

Birimiyle ilgili İstatistiksel verilerin düzenli olarak toplanmasını, değerlendirilmesini ve periyodik olarak ilgili
birimlere iletilmesini sağlamak.

İşçilerin eğitimleri için eğitim birimleri ile işbirliği yaparak eğitim programlarının hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak.

İmtiyaz sahası içindeki ve civarındaki her türlü doğal afetlere anında müdahalede bulunarak iş makinelerinin
sevk ve idare etmek.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları
araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevini işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Amiri tarafından konusu ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
35.2 -
İŞ UNVANI: Başmühendis ( Etüt Proje ve Değerlendirme )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş olan ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Arama ve etüt faaliyetlerinde bulunmak, işletme projeleri hazırlatmak, gerekli hallerde plan ve projelerde
revizyonlar yapmak, projelerin uygulamasını kontrol etmek.

Yıllık iş programlarının üretim birimleri ile işbirliği yaparak hazırlanmasını sağlamak.

Müteahhit marifetiyle yapılacak dekapaj ve kömür üretimine yönelik projeleri hazırlatmak.

Üretim, hazırlık ve müteahhit firmalara ait çalışmaların günlük, aylık ölçümlerini yaptırarak planlara işletmek,
ihtiyaç halinde özel ölçmeleri yaptırmak ve bilgisayar ortamında değerlendirilmesini sağlamak.

İşletmenin ihzarat ve istihsal faaliyetleri esnasında karşılaşılan teknik problemlerin çözümüne çalışmak.

Her türlü su etütleri yapmak, ocak drenajına ilişkin kriterleri saptamak, önerilerde bulunmak.

Projelendirilen sahalar ve tesisler için istimlâk ve orman irtifak hakkı dosyalarını hazırlatmak, işlemlerin süratli
bir biçimde yürütülmesini temin için gerekli birimlerle işbirliği yapmak.

Maden kanunu ile ilgili yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

Makine teçhizat şartnamelerinin hazırlanmasını temin için, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

Yatırım programlarının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak.

Proje keşif dosyalarının hazırlanmasını sağlamak.

Projelerin zamanında tamamlanması için gerekli gördüğü önerileri yapmak.
88

İstatistiksel verilerin derlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

Madencilikteki teknik gelişmeleri izlemek, yeniliklerin işyerlerinde uygulanabilirliğine çalışmak.

İnşaat işlerinin proje keşif ve ihale dosyalarını hazırlatmak. İhale işlemlerini ve Bayındırlık işlerini, kontrol
yönetmeliğine göre kontrollük hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasına ve planlanan iş
programlarının yürütülmesine katkı sağlamak.

Eğitim birimleri ile işbirliği yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

Kullanılan topografik ölçü aletleri, fotokopi, fax ve ozalit makinelerine ait bakımlarının ve kalibrasyon
ayarlarının yapılmasını sağlamak.

İşyerinde iş güvenliği, iş kanunu, toplu iş sözleşmeleri, yönetmelikler ve talimatlara göre işlerin
yürütülmesini sağlamak.

Üçer aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

İşletme rezervlerinin miktar, kalori ve itfa oranları ile ilgili verilerinin toplanmasını ve güncelleştirilmesini
sağlamak.

İşletme tarafından yapılan arama, dekapaj, kömür üretimi, stoklama, iyileştirme ve satışlar ile bunların
miktarları, analiz değerleri ve maliyetleri ile ilgili verilerin toplanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.

İşletmedeki tüm tesis, atölye, laboratuar, makine teçhizat ve bunların çalışmaları ile ilgili verilerin
toplanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.

İşletmede kullanılan enerji, akaryakıt, patlayıcı madde, yedek parça ve benzeri sarfiyatlar ile işçiliklere ait
verilerin toplanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.

Kömür satılan müşteriler ile mal ve hizmet alınan üretici ve satıcı firmalara ait verilerin toplanmasını ve
güncelleştirilmesini sağlamak.

İşletmenin tüm yatırım ve üretim harcamalarına, satış gelirlerine, üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerine ait
verilerin toplanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.

İşletme ile ilgili, plan, program, bütçe, maliyet, personel eğitimi, meslek hastalıkları, iş kazaları ve benzeri
verilerin toplanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.

Toplanan tüm verilerin dosyalanmasını, bilgisayar ortamında saklanmasını, değerlendirilmesini ve ilgili
birimlere iletilmesini sağlamak.

Kurumun vizyon, amaç ve hedeflerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için; kömür potansiyelinin, kalite,
süreklilik, randıman, tasarruf, maliyetlerin düşürülmesi, kapasite ve performans artırımı ilkeleri
doğrultusunda değerlendirilmesi için, Kamu ve özel sektör kurumları ile TKİ Kurumunun diğer birim ve
işletmeleri ile işbirliği yapılarak inceleme, araştırma çalışmaları yapılmasını ve projeler geliştirilmesini
sağlamak.

Çeşitli konularda, teknoloji ve yöntem düzeyini yükseltmek amacıyla bilimsel projeler geliştirilmesini
sağlamak.

Kullanılmayan teçhizatın başka birim ve amaçlarla daha verimli kullanılabilirliği ve modernizasyonunu
sağlamak.

Makine ve teçhizat seçim uygunluğunun artırılması için çalışmalar yapılmasını sağlamak.

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin takibini ve sonuçlarının uygunluğunun araştırılmasını sağlamak.

Proje konuları ile ilgili birlikte faaliyetlerde bulunulacak kurumların tespitini, gerekli tüm sözleşme, protokol
ve şartnamelerin kurallara uygun olarak hazırlanmasını sağlamak.

Projelerle ilgili kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesini ve kaynak kullanımlarının verimli bir şekilde yapılmasını
takip etmek.
89

Proje, ürün geliştirme, yöntem geliştirme, tip ve teknik geliştirme, teknik plan ve geliştirme planları ile ilgili
veri tabanı hazırlanmasını sağlamak.

Kurumun araştırma ve geliştirme çalışmalarında uyulması gereken bir proje formatı geliştirilmesini
sağlamak ve çalışmaların buna uygunluğunu tüm aşamalarda kontrol etmek.

Projelerin uygulanabilirlik, test, deney ve analizlerinin yapılmasını sağlamak.

Doğal, kültürel ve sosyal çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için çalışmalar yapılmasını, alternatif
önlemler belirlenmesini, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve sonuçları izlemek ve değerlendirmek.

Açık işletme, sondaj ve arama, yol, hat ve benzeri faaliyetler esnasında meydana gelecek her türlü ziraat ve
orman arazisi hasarları konusunda gerekli incelemeleri yaptırarak gereğinin yapılmasını sağlamak.

Ağaçlandırma ve arazi ıslahı ile ilgili olarak programlar yaparak, ilgili mercilere sunmak, ağaçlandırma işlerini
yaptırmak.

Toplanan ve projelerden elde edilen teknik dokümanların incelenmesi, değerlendirilmesi ve korunmasını
sağlamak.

Projelerden kazanılan tecrübeler konusunda ilgili teknik dokümanların hazırlanmasını ve muhafazasını takip
ve kontrol etmek.

Projelerin uygulanabilirlik, teknik dokümanlar, kazanılan tecrübeler ve hazırlanan raporların ilgili birimlere
ulaştırılmasını takip etmek.

Projelerle ilgili gerekli sertifikasyon, standardizasyon ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

İşletmede üretilen kömürlerin, TS 2390 standardına uygun numunelerinin alınmasını, laboratuarda ASTM
standardına göre analiz edilmesini, sonuçlarının bilgisayar ortamında değerlendirilerek ilgili birimlere
iletilmesini sağlamak.

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 36-
İŞ UNVANI: ELEKROMEKANİK ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek

Diğer nakliye ünitelerinin montaj ve demontajını yapmak, arıza durumunda gidermek.

Tüm makine ve teçhizatın montaj ve demontajını yaptırmak, , düzenli olarak bakımlarını yaptırmak.

Kurum dışında yaptırılacak makine ve teçhizat tamirlerini tespit ederek, takip ve kontrolünü yapmak.

Yıllık yedek parça ihtiyacını ve atölyelerde imal edilmesi gereken parçaların listelerini hazırlamak.

Makine ve tesislerin her an üretim ve dekapaja hazır durumda olmalarını sağlamak.

Makinelerin periyodik ve koruyucu bakımlarını yaptırmak, ilgili raporları tutarak çalışmaları yakından kontrol
etmek.

Makine ve teçhizatın randımanlı çalıştırılması için işyeri denetimini yapmak ve aksaklıkları düzeltmek.

Makine ve tesislerin yangın, su baskını ve hasarlara karşı emniyetini sağlamak için gerekli tedbirleri
önceden tespit etmek, lüzumu halinde uygulamaya koymak.

Maden işletmelerinde alınacak emniyet ve koruyucu bakım tedbirleri hakkındaki talimatların yerine
getirilmesini sağlamak.

Yeni kurulan veya yeri değişen tesisleri projelere işleyerek güncelliğini sağlamak.

Çalıştırılacak elektrikli makine ve tesislerinin proje ve emniyet nizamnamesine uygun olarak montajını
yapmak, yaptırmak.

Çalışılan tüm tesislerin emniyet teçhizatları ile emniyet sistemlerinin daima işler durumda ve tam olmasını
sağlamak.
90

Elektrik arızalarına zamanında müdahale etmek ve gereğini yapmak.

Elektrikli makine tesislerinin haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık bakımlarını yaptırmak ve kartlara işletmek.

Elektrikli makine, tesis ve ilgili teçhizatlarının temini ile ilgili teknik şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak.

Elektrik ekipmanlarının tamir ve bakımlarının yapılmasını sağlayarak servise hazır hale getirmek.

İhtiyaç duyulan yedek parça listelerini tanzim etmek ve kısa sürede temin edilmesini sağlamak.

Çevre parametrelerinin izlenmesini sağlayan sensörlerin montaj, demontaj ve kalibrasyonunu yaptırmak.

Haberleşme sisteminin tamir bakım ve montajlarını yaptırmak.

Bütün elektrik sistemlerinin topraklama dirençlerinin ölçümünü yaptırmak, yetersiz olanlarla ilgili tedbirler
aldırmak.

Yerüstü ve yeraltı trafo merkezlerinin bakım ve kalibrasyonunu yaptırmak.

Yeraltı starter merkezlerinin fonksiyon testlerini yaptırmak.

Sistemlerin enerji tüketimlerini ölçtürmek ve sonuçlarını düzenli olarak kayıt ettirmek ve olumsuz durumlarda
gerekli müdahaleyi yaptırmak.

Yeni kurulan veya yeri değişen tesislerin elektrik şemalarını planlara işletmek.

İşçilerin tertip, izin ve vardiya durumlarını takip etmek, çalışmalarını denetlemek.

Kullanılan ölçüm cihazlarının her an ölçümlere hazır olacak şekilde periyodik kontrol ve bakımlarını
yaptırmak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde
sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerleri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına
uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak, kullandırmak.

Göreviyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
36.1-
İŞ UNVANI : Başmühendis (Makine- İşletme )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İş makinası ve nakil vasıtalarının periyodik bakım saatlik bakım ve tamirlerinin yapılmasını sağlamak.

Yedek parça, Makine teçhizat ve diğer malzeme ihtiyacını tesbit etmek, Temini için ilgili birimlerle işbirliği
yapmak.

İşlerin sevk ve yönetiminde Atölyelerde tasarruf ve verimliliği artırıcı çalışma metodlarını uygulamaya özen
göstermek.

Atölyelerde ve Elektrikli İş Makinalarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak, aldırmak.

Tesis projelerinin hazırlanmasını, imalatını ve montajının yapılmasını sağlamak, bunlarla ilgili revizyon ve
tamir bakım işlerini yaptırmak.

İşlerin yürütülmesinde Atölyelerde ve Elektrikli İş Makinalarında tasarruf ve randıman artırıcı çalışma
metotlarını uygulamaya özen göstermek.

İş Makinaları ile ilgili Yedek parçaların imalat imkanlarını araştırmak, yapılması planlananların imalatını
gerçekleştirmek, kalite kontrol ve muayenelerinin yapılmasını sağlamak.

Gerekli hammadde ve sair malzeme ihtiyacını tespit ederek teminini sağlamak

Eğitim birimleriyle işbirliği yaparak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanması için lüzumlu personeli görevlendirmek.

Elektrik enerjisi, dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışan tüm makina ve teçhizatın projelendirilmesi, periyodik
bakım ve tamirlerinin yapılmasını sağlamak.
91

Yıllık üretim programlarına uygun olarak kurulmasını veya tevzii düşünülen elektrik ve enerji tesislerinin
planlanması ile ilgili çalışmaları sürdürmek.

Elektrik projelerinin uygulanması sırasında teknik yardım ve denetimi sağlamak bu konuyla ilgili ihaleleri
değerlendirmek.

İşyerleri arasında gerekli haberleşmeyi sağlayacak sistemleri kurmak ve çalıştırmak.

Elektrik, tesis ve donanımlarında tespit edilecek aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemleri almak.

Aynı amaçla kullanılacak elektrik malzeme ve teçhizatının standardizasyonunu sağlamak.

Elektrik sarfiyatı kayıtlarını tutmak, Elektrik faturalarını kontrol etmek, sarfiyat düşürücü önlemlerin
alınmasını sağlamak.

Elektrikli İş Makinalarının tamir, bakımlarının ve bu işler için gerekli yedek parçaların temininin yapılmasını
sağlamak.

Dizel İş Makinalarının ve tüm plakalı nakil vasıtalarının yakıt sarfiyatlarını tutmak,
yakıt sarflarının
nominal değerlerde olmasını sağlamak.

Lastik tekerlekli İş Makinalarının lastik ömürlerinin maksimum düzeylerde olması için gerekli her türlü tedbiri
almak, İstihsal grubu ile bu konuda işbirliği yapmak.

İş Makinalarının ve Nakil vasıtalarının periyodik ve saatlik bakımlarının tam zamanında ve en uygun biçimde
yapılması için her türlü tedbiri almak, bakım için gerekli madeni yağ ve tüm diğer malzemeleri zamanında
temin etmek, İstihsal grubu ile bakımların aksamaması konusunda işbirliği yapmak.

Elektrikli iş makinalarında kullanılan her ebat çelik halatların menşeyi dahil kullanım yerlerine göre ömür
tablolarını tutmak. Kullanım sürelerini artırmak için her türlü tedbiri almak ve İstihsal grubu ile bu konuda
işbirliği yapmak.

Ünitesinin işyeri işçilik prevülerini hazırlamak, prim komisyonuna başkanlık etmek.

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
36.2-
İŞ UNVANI: Başmühendis ( İkmal ve Bakım )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendis için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Temini gerekli malzeme, teçhizat ve yedek parçaların ihtiyaç listelerinin hazırlanarak yurt içi ve yurt dışından
alımı öngörülenlerin tesbiti ile idari ve teknik şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak.

Bütün ikmal faaliyetlerinin
“ Kamu İhale Kanunu “ ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine göre
yürütülmesini sağlamak.

Genel Müdürlükçe yurt içi ve yurt dışından yapılacak alımlarla ilgili talep listelerinin istenen formlara göre
hazırlanarak Genel Müdürlük alım birimlerine intikalini sağlamak. Bu alımların bütün aşamalarını, gümrük
işlemleri de dahil takip etmek ve nakillerini sağlamak.

İmalatçı ve satıcı firmalarla ilgili bilgi dosyaları hazırlamak.

Yurt içi ve uluslar arası standart ve normlarla ilgili çalışmaları yürütmek.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışmasına ve planlanan iş programlarının
yürütülmesine katkı sağlamak.

Menkul ve gayrimenkullerle, nakil sigortalarının yapılmasını ve bunlarla ilgili hasar tazminatlarının takibini
sağlamak.

İşletme bütçesi, iş programı ve satın alma programına göre mal ve hizmet alımları ile yapım işleri
ihalelerinin ödeneklerinin kontrol ve denetimini yaptırmak, ödenek aşımlarında gerekli aktarmayı veya ek
ödenek talepleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
92

Bağlı birimlerle, bu birimlerde çalışan elemanları koordine etmek ve yönetmek.

Yönetimindeki işyerleri, elemanlarla ilgili sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

Eğitim birimleri ile işbirliği yaparak çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasında görev almak.

Üçer aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak,

Makina parkında bulunan her türlü araç ve makinanın tamir, bakım ve revizyonlarının düzenli ve eksiksiz
olarak yapılmasını sağlamak.

Bakım onarım işlemlerinin gereği olarak, diğer birimlerle ilgili iş akışını kontrol etmek, yapılan işleri
denetlemek ve meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek.

Makina parkında çalıştırılan, motorlu araçlarla ilgili istatistikî değerlerin toplanmasını ve makina sicillerinin
tutulmasını sağlamak.

Bakım onarımları kontrol etmek, yapılan işlerin sonuçlarının düzenli olarak, bilgisayar kayıtlarına girmesini
sağlamak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde, diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasını ve planlanan iş
programlarının yürütmek.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araç, makine ve teçhizatın her an çalışabilir durumda olacak şekilde
bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

Birimin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile iş birliği yaparak, işyeri dahilinde, iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

Eğitim birimi ile işbirliği yaparak, işyeri personelinin meslek içi eğitim programları düzenlenerek eğitilmelerini
sağlamak.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araçların, tamir, bakım ve revizyonlarında kullanılacak olan yedek
parça ve diğer malzemelerin kısa sürede temin edilmesini sağlamak.

İşyeri, işçilik prevülerini hazırlatmak, prim komisyonuna başkanlık etmek.

İşyeri çalışma disiplinini ve düzenini sağlamak.

Görevini, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, mahiyetinde çalışan personele koruyucu
güvenlik malzemelerini kullandırmak.

Yapılan işlerin yürütülmesi esnasında, işyerinin tasarruf ilkeleri doğrultusunda verimli bir şekilde çalışmasını
takip ve kontrol etmek.

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 37-
İŞ UNVANI: KÖMÜR HAZIRLAMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Ürünün niteliğine ve talebin yapısına uygun ve ürünün gelecekteki tüketimine ilişkin projeksiyonlar
hazırlanmasını sağlamak, konuyla ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

Müessesenin satış politika ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla piyasa koşullarını ve ürün talebini
araştırarak, malın değiştirilmesi gereken özelliklerini ve yeni mal taleplerini saptamaya yönelik piyasa
araştırması çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

Dağıtım giderlerinin azaltılması amacıyla dağıtım kanalları araştırmalarının yapılabilmesi için gerekli koşulları
belirlemek, bu konudaki çalışmaların başlatılabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
93

İşletmelerde üretilen kömürü satın alanların özelliklerini belirlemek amacıyla tüketici araştırması
çalışmalarının yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

İç talep tahminleri ile fiyat hareketlerini takip etmek ve buna bağlı olarak yıllık talep tahminlerini ve üretim
programlarının hazırlanmasını sağlamak.

Satış faaliyetlerini tüm İşletmeler bazında organize etmek, bu amaçla müşteriler ile ilişkileri yürütmek, talep
edilen malın zamanında sevkıyatının gerçekleştirilmesini sağlamak.

Kömür satışlarının önceden belirlenmiş prosedürlere uygun olarak gerçekleşmesini denetlemek, satış ve mal
teslimatına ilişkin tüm işlemleri yönlendirmek ve kontrol etmek.

Maliyet ve pazar koşullarını dikkate alarak ürün fiyatlarında yapılabilecek değişikliklere ilişkin amirine görüş
bildirmek, yapılan değişikliklerin ilgili bölümlere iletilmesini sağlamak.

İşletmeler tarafından hazırlanan aylık satış raporlarını kontrol etmek, birleştirmek ve değerlendirmek, ilgili
bölümlere iletilmesini sağlamak.

Satışlara ilişkin her türlü istatistiksel bilginin tutulmasını ve belgelerin muhafaza edilmesini sağlamak.

Müşteri şikayetleri ve dileklerinin cevaplandırılmasını, bu doğrultuda ilgili işletmelere uyarılarda bulunmak ve
şikayetlerin giderilmesini sağlamak.

Piyasa koşullarına uyum sağlayacak satış esaslarını ve kredili satış şartlarının tespit edilerek Genel
Müdürlüğe sunulmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu’nca onaylanan fiyat
ve şartların talepte bulunan firmalara teklif edilmesini ve
sonuçlandırılmasını denetlemek.

Karlılık ve verimlilik prensiplerine uygun olarak belirlenmiş olan plan ve programların uygulanmasını
denetlemek, sonuçları izlemek, satış işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi için
gerekli gördüğü tedbirleri amirine iletmek.

Resmi kuruluşlar, büyük sanayi kuruluşları, vb. ile yapılan yıllık bağlantı toplantılarına katılmak, bağlantı fiyat
ve şartlarının belirlenmesinde katkıda bulunmak.

Sevkıyat ile ilgili işlemleri sağlamak, sevk edilen kömürleri müşteri bazında sevk takip kartlarından ve
bilgisayardan izletmek, kalan ve sevk edilen kömürlerin takip ve kontrolünü yapmak.

İşletmelerin genel satış durumu, fiyatlar, piyasa eğilimleri ve diğer konularda üst yönetimi bilgilendirmek
amacıyla raporlar hazırlamak ve bu amaçla gereken istatistiksel bilgileri bulundurmak, güncelleştirmek ve
depolamak, bu bilgiler ışığında yıllık üretim ve satış programlarının belirlenmesi için önerilerde bulunmak.

Pazarlama konularında yurt içi ve yurt dışı seminer ve toplantılarına katılmak ve kurum satışlarına ışık
tutacak raporlar hazırlamak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.

Dekapaj, kazı işlerinin ve arazi çalışmalarının projeye uygun şekilde yürütümünü takip ve kontrol etmek.

Delme ve patlatma işlerinin, maden emniyet nizamnamesi ile patlayıcı madde nizamnamesine uygun şekilde
olmasını sağlamak için gerekli talimatları vermek. Bu işlerin koordinasyonunu sağlamak.

Tanzim edilen hak edişlerin kontrolünü yaptırarak sözleşmesine uygun olmasını sağlamak.

Sahaların yer teslim, kısmi yer teslimi, kısmi kabul ve kesin kabul işlerinde heyet tanzimi ile diğer
yazışmaların yapılmasını sağlamak.

İhale yoluyla yapılan kömür kazı ve nakliye işlerinde, işlerin takip ve kontrolünde kontrol teşkilatı, firma ve
işletme arasında koordinasyonu sağlamak.

Olağanüstü durumlarda(heyelan, su baskını, yangın, kömür hırsızlığı vs.) derhal gerekli tedbirlerin
alınmasına öncülük etmek ve bu konuda üst amirlerini haberdar etmek.

Yapılan işlerin sözleşmesine uygun olarak yürütümünü sağlamak için gerekli topoğrafik ve kazı ölçümlerini
yaptırmak ve bunları incelemek.
94

İdarenin yıllık iş programları için istediği bilgileri ve tabloları düzenlemek.

Üretimin devamlılığını sağlamak, aksaklıkları giderici tedbirleri almak, aldırmak

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Yüklenici (Müteahhit) marifetiyle yapılan dekapaj işleri, rödovanslı sahalar ile diğer ihaleli işlerin yürütümünü
Maden Kanunu, Maden Emniyet Nizamnamesi, İş sağlığı, İş Kanunu, Barut ve Patlayıcı Madde
Nizamnamesi ile bağlı bulunan sözleşmesi ve eki Özel, Teknik Şartnameler, Onaylı Projeleri Kontrol
Yönetmeliği çerçevesinde yürütmek.”

Dekapaj ve üretim faaliyetlerinin yürütümü sırasında ihale marifeti ile yapılacak işler için diğer Şube
Müdürlüklerinden gelecek teknik şartnamelere göre ihale dosyası hazırlamak.

Hazırlanan ihale dosyalarının kapsam ve toplam bedeline göre gerek Müessese’nin ilgili birimine, gerekse
Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya
izleyici olarak takip etmek.

Amiri tarafından konusu ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

Programlarda tespit edilen sürelerde ikmal edilemeyen üretim, hazırlık ve tesis işlerindeki aksaklıkları ve
bunları giderecek tedbirleri tespit ederek zamanında çözülmesini sağlamak. Tüvenan olarak santrallere ve
diğer üretim yerlerine verilen kömürlerin müşterilerin isteklerine uygun olarak istenilen özellik ve kalitede
olması için gerekli işlemlerin yapılmasını takip ve kontrol etmek.

Kömür Hazırlama Temizleme Bölümünün kömür yıkama yoğunluk ve seviyelerinin doğru olarak
belirlenmesini ve bu değerlerde çalışmasını sağlamak.

Tesislerin ve makinalarının günlük, haftalık ve yıllık bakım planlarını hazırlatmak ve bakımların bu planlara
uygun olarak yapılmasını sağlamak.

Santrallere verilen kömürlerin karşı kurum elemanları ile birlikte yürürlükteki protokol esaslarına göre
numunelerini alıp analizlerinin yapılmasını ve mutabakatının yapılarak tutarının hesaplanabilmesi için ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.

Yapılan tüm analizlerin günlük, yedi günlük, aylık ve yıllık istatistiklerinin yapılmasını, sonuçlarını ilgili üretim
birimlerine bildirilmesini sağlamak.

Görevleriyle ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
37.1-
İŞ UNVANI: Başmühendis ( Kömür Hazırlama )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İş sağlığı ve güvenliği birimi ile iş birliği yaparak, işyeri dahilinde, iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

Eğitim birimi ile işbirliği yaparak, işyeri personelinin meslek içi eğitim programları düzenlenerek eğitilmelerini
sağlamak.

Makina parkında çalıştırılan motorlu araçların, tamir, bakım ve revizyonlarında kullanılacak olan yedek
parça ve diğer malzemelerin temin etmek.

İşyeri, işçilik prevülerini hazırlamak.

İşyeri çalışma disiplinini ve düzenini sağlamak.
95

Yapılan işlerin yürütülmesi esnasında, işyerinin tasarruf ilkeleri doğrultusunda, verimli bir şekilde çalışmasını
temin etmek.

Kömür Hazırlama Temizleme Bölümünün kömür yıkama yoğunluk ve seviyelerini belirlemek ve bu

Kömür Hazırlamada çalışanların birbirleriyle uyumlu çalışması yönünde koordinasyonu sağlamak.

Tesisisin günlük, haftalık ve yıllık bakım planını hazırlamak. Bu yönde çalışmalar yapılmasını takip ve
kontrol etmek.

Tesisin üretim esnasında çalışmasını denetlemek ve olası aksaklıkların giderilmesini sağlamak.

Personelin prevü ve izin programını yaptırmak ve onaylamak.

Personelin çalışması sırasında işyeri kuralları yönetmelikleri, Toplu İş Sözleşmesi ve mevzuatlarına aykırı
hareket edenlerin cezalandırılma yönünde gerekli işlemleri yapmak.

Tesis zenginleştirme ekipmanlarının performanslarını düzenli olarak kontrol etmek, aksaklıkları gidermek ve
sürekli çalışılmasını sağlamak.

İş veriminin arttırılması konusunda, iş yeri eğitimi programı hazırlamak ve eğitimi vermek ya da verilmesini
sağlamak.

Servis ihtiyacı malzeme için iş emri, malzeme alma bonosu ve servis yazışmalarını onaylamak ve ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği Kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gerekli koruyucu malzemeleri
kullanmak ve kullandırmak.

Görevleriyle ilgili amirlerinin vereceği diğer işleri yapmak.
37.2 -
İŞ UNVANI: Başmühendis( Kontrol)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek .

Yer Teslimi, Kısmi Kabul ve Kesin Kabul Heyetlerinin tefriki, dosyaların tanzimi ve ilgili birimlere dağıtımını
yapmak.

Dekapaj ihalelerinde; yaklaşık maliyetin tespiti gerektiğinde yeterlik komisyonlarında ve Satınalma
Komisyonunda yer almak.

Kontrol Şefleri ve Kontrol Mühendisleri ile Müteahhit sahalarında sahalarda görev yapan baş çavuş ve kantar
memurları ve dekapaj da görev yapan patlatma işinin nezaretçileri ile birlikte yürürlükteki mevzuata göre işleri
yürütmek.

Düzenlenen ve birimince tanzim edilen hak edişlerin mukavelesine uygun olmasını sağlamak iş programını
hazırlamak.

Panolarda müteahhitlerce yapılacak dekapaj kömür kazı - yükleme ve taşıma şartnamelerini hazırlamak ve
ihalesi ile ilgili tüm çalışmalara öncülük etmek.

Ölçümlerle ilgili gerekli işlemleri yapmak.

Avans teminat mektupları ile kesin teminat mektuplarının firmalardan alınması ve iadesini takip etmek.

Panoyu teslim aldıktan sonra panonun sınır, harman yolları, harman sınırlarının ve kotlarının projesine uygun
teşkil edilmesini sağlamak ve işin bitimine kadar takip etmek.

İş yerlerinde İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak, aldırmak.
96

Dekapaj kömür kazı yükleme ve nakliye çalışmalarının; Maden Kanunu, Maden Emniyet Nizamnamesi, İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Barut ve Patlayıcı Madde Nizamnamelerine ve panosu ile ilgili sözleşme ve
eki özel ve teknik şartnamelere uygun şekilde yürütülmesinin sağlamak.

Yer teslimi, kısmi yer teslimi, kısmi kabul, geçici kabul ve kesin kabul heyetlerine refakat etmek.

Panoda işe başlama tutanağından, kesin kabul onayına kadar tüm gelişmeleri şantiye defterine kayıt etmek
ve talimatlarını günlük olarak belirtmek.

Panoda meydana gelen olağanüstü hallerde (heyelan, panonun su dolması, kaçakçılık v.s.) sorunların
çözümünde teşkil olunan heyete refakat etmek.

Yüklenicinin şantiyede bulundurmak zorunda olduğu makine ve ekipmanı kontrol etmek ve sonucu rapor
defterine kaydetmek.

Yüklenicinin şantiyede bulundurmak zorunda olduğu elemanları kontrol etmek, işçilik alacaklarını takip etmek.

Aylık hak edişleri düzenlemek. Fiyat farkına esas olmak üzere aylık TEFE ve TÜFE indeks belgelerini
toplamak.

Şantiye ve şantiye civarında meydana gelen kazaları derhal ilgili yerlere bildirmek.

Panoda kazı, harman yolu ve döküm harmanının projeye uygun şekilde, şevlerin teşkili ile servis yollarının
uygun şekilde yapılmasını sağlamak.

Sözleşmede belirtilen süre uzatımı gerektiren forsmajör halleri titizlikle takip etmek, günü gününe rapor
etmek.

Yüklenicinin koordinatları ile yer teslimi yapılan pano içinde çalışmasını sağlayarak sınır ihlaline meydan
vermemek.

Onaylanan projelere göre yapılan kömür üretiminin, madenciliğin gereklerine göre yapılıp yapılmadığını
kontrol emek. Kömürün işletmeci tarafından zayi edilmesine engel olmak. Bunun için varsa saha
başçavuşundan yararlanmak.

Panolar birbirine bitişik (hemhudut) şekilde ihale edilmiş ise; her bir pano faaliyetinin diğer panoya taşmasını
önlemek.

Açılan kömür üzerini aylık olarak ölçtürmek.

Kömürün fiili damar stampını çıkarmak. Stamp değiştikçe bunları not emek.

Panodaki kömür sevkıyatını Yapı Denetim Görevlisi (Kontrol Mühendisi) sorumluluğunda Başçavuş ve Kantar
Memuru aracılığı ile gerçekleştirmek. için; . Tartı tutanağı, satış föyü ve sevk fişlerinin uygun tutulup
tutulmadığını kontrol etmek.

Vardiya sonunda, gerçekleştirilen kömür sevkıyatını Noterden onaylı şantiye defterine işlemek.

Arama döneminde yapılan sondajları kontrol etmek.

Stoktaki toz veya tüvenan kömürün kendiliğinden yanarak tutuşmasını önleyecek tedbirleri aldırmak.

İşin bitimindeki gerekli tutanakları düzenlemek ve emniyet tedbirlerini aldırmak.

Amiri tarafından konusu ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.
37.3-
İŞ UNVANI: Başmühendis( Tesisler)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Servis işlerini düzenlemek, izlemek ve işlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,

Tesis şartnamelerini hazırlamak.

Teknolojik gelişmeleri izlemek, ortaya çıkan yeniliklerin işyerlerinde uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar
yapmak.
97

Sorumlu olduğu tesislerin verimli bir şeklide çalışmasını sağlamak.

Makine ve teçhizat seçim uygunluğunun artırılması için çalışmalar yapmak.

Görevini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
37.4-
İŞ UNVANI: Şef ( Pazarlama ve Satış )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Pazar payının arttırılması için araştırmalar yapmak.

Satış ve teslimatları müşteri kartlarına ve bilgisayarlara işleterek, hesapların günlük olarak takibini
sağlamak.

Kredili satışları ve kömür fiyatlarını izlemek, satışları üretim programına göre düzenlemek.

Sipariş belgesi düzenlenen ve kömürünü teslim almak için müracaatta bulunan müşteriler ile özel
protokollerle kömürleri teslim edilecek müşteri araçlarının kantara sevk işlemlerini yaptırmak.

Kantarlarda kömürleri teslim edilen müşterilerin müşteri kartları ve bilgisayardaki hesaplarından düşümleri
yaptırmak, bakiye kömürleri tespit ettirmek ve izlemek izlettirmek, kantar raporlarıyla mutabakat sağlamak.

Kantarlarda teslimatı yapılan kömürlerin V.U.K hükümleri doğrultusunda faturalarını düzenletmek, postayla
ilgili adreslere gönderilmesini sağlamak.

Bankalardaki kömür hesaplarına havale edilen tutarlarla ilgili olarak ilgili bankaca düzenlenen dekontları
aldırtmak ve gerekli işlemleri yaptırtmak.

Firma ve şahıslardan kredili satış amacıyla alınan Teminat Mektuplarının işlem yapmadan önce ilgili banka
şubelerinden teyitlerini aldırtmak.

Sipariş belgelerini düzenletmek, banka dekontları ile karşılaştırıp kontrol etmek ettirmek, imzalamak.

Teminat Mektupları ve kredili kömür müşteri hesaplarını ilgili defter, kartlar ve bilgisayarlara düzenli
işletmek takip etmek ettirmek.

Vadesi dolan ve kömür borçlarını ödeyen müşterilerin Teminat Mektubu iade yazılarını yazdırtmak, iade
edilmelerini sağlamak.

Günlük teslim edilen kömürlere ait kantara sevk ve kantar tartım evraklarını dosyalatmak, muhafaza
ettirmek.

İlk defa kömür almak için müracaat eden peşin, kredili, protokollü vb. müşterilerden dosyaları açılmak üzere
açık adresi, vergi dairesi hesap numarası, telefon numarası, kömürünü taşıyacak araç plaka numarası veya
taşıyıcı firma ismi gibi bilgileri içeren taahhütnameleri aldırtmak.

Kömür müşterilerinin talepleri halinde, teslim alınmayan kömürleri veya artan para bakiyeleri için, iade
ordinosu tanzim ettirmek söz konusu ordinonun yazı ekinde Mali İşler Şube Müdürlüğüne gönderilmesini
sağlamak.

Kömür cinslerine ve birim fiyatlarına göre hasılatları aylık ve yıllık olarak çıkarttırmak.

Teminat Mektuplarının iade edilmesinden, faturaların tanzim edilmesinden ve hasılatların çıkartılmasından
önce ile belirlenen gün ve dönemlerde Mali İşler Şube Müdürlüğü ile hesap mutabakatı yapmak, yaptırmak.

Üretim planına uygun, sevkıyat programı hazırlamak.

Sevkıyat ile ilgili işlemleri sağlamak, sevki yapılan kömürleri müşteri bazında sevk takip kartlarından ve
bilgisayardan izletmek, kalan ve sevk edilen kömürlerin takibi ve kontrolünü yaptırmak.

Kamyon park sahasındaki araçların sıra düzenini kontrol ettirmek, aksamaları önlemek.
98

Tartı ünitelerinin kontrol ve bakımlarını yaptırmak.

Sevk edilen kömürlerin cinslerine göre raporlarını hazırlatmak, satılabilir, iç tüketim ve satılanları ilgili
birimlere ve Genel Müdürlüğe bildirilmesini sağlamak.

Yıl sonu Faaliyet Raporunu hazırlatmak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların kömür ihtiyaçlarına ait protokol düzenletmek ve proforma
fatura tanzim ettirmek.

Şube ihtiyaçlarında kullanılacak kırtasiye ve matbu evrakların tespitini yaptırmak teminini sağlamak.

Diğer birimlere, Genel Müdürlüğe, Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yazılacak yazıların gününde ve
muntazaman gönderilmesini sağlamak.

Kantar ve büro personelinin günlük üç vardiya halinde çalışma çizelgelerini hazırlatmak, söz konusu
personele bildirmek.

Kantarlarda görev yapan yevmiyeli personelin mevzuat dahilinde ve Toplu Sözleşme gereği prim listelerini
hazırlatmak, kömür kuponları, giyim malzemeleri vb. sosyal haklarının teminini sağlamak, dağıtımını
yaptırtmak.

Gelen ve giden evrakların evrak kayıt defterlerine kayıt edilmesini sağlamak.

Protokol ve özel şartlarla kömür verilen müşteri guruplarına ait sevk edilen kömürlerle ilgili protokol
şartlarının yerine getirilmesini sağlamak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak, yazdırtmak ve
kaydetmek.

Görevleriyle ilgili amirlerinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 38-
İŞ UNVANI: BAŞMÜHENDİS (İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş olan ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. A Sınıfı İş Güvenliği
Belgesi almış olmak,

İş sağlığı ve güvenliği yönünden ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının mevzuata uygun olarak kurulmasını ve çalışmasını sağlamak.

İş kazalarını yerinde incelemek, nedenlerini saptamak, önlenmesi için gereken çalışmaları yapmak.

İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikleri düzenlemek ve yasa gereği ilgili makamlara
gönderilmesini sağlamak.

İş kazalarını yangın ve büyük su baskınlarını kanun, tüzük, yönetmeliklerin öngördüğü şekilde ilgili
makamlara bildirmek.

Ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazalarında tanık ifadelerini almak, kaza kanaat raporu ve krokisini
düzenlemek, ilgili makamlara gönderilmesini sağlamak.

Çalışanların makine, araç, gereç ve tesislerin güvenli bir şekilde çalışmalarını temin için gerekli yönergeleri
hazırlamak.

Sağlık ve güvenlik dokümanının hazırlanması ve uygulamasını takip etmek yeni gelişmelere ve tespit edilen
yeni tehlikelere göre düzeltilmesini sağlatmak için koordinasyon görevini yapmak.

İşyerindeki tehlikelerin tesbiti ve risk değerlendirmesinin yapılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını
sağlatmak.

Sağlık riskleri konusunda önleyici faaliyet planları yapılmasını ve uygulamasını sağlamak.

Yer altı tesislerinin havalandırma düzenini sağlamak, havalandırma planlarını düzenlemek.
99

Hava, gaz, gürültü ve toz ölçümlerini muntazam aralıklarla yapmak, yaptırmak.

Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı maddelerle ilgili tüzük hükümlerine göre gerekli işleri yapmak, yaptırmak.

Tahlisiye ve ilk yardım istasyonlarının çalışmalarını yönetmek, yeterli sayıda eleman yetiştirilmesini
sağlamak.

İşçilerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak.

İş müfettişlerinin denetimlerinde hazır bulunmak, tespit edilen noksanlıkların en kısa sürede giderilmesi için
ilgili ünitelerle işbirliği yapmak ve raporlarının cevaplandırılmasını sağlamak.

İşyerinde gerekli uyarı levhalarının ve makine koruyucularının teminini ve kullanılmasını sağlamak.

İşyerinde bulundurulması gerekli İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teçhizat, araç ve gereçlerin tespitini yaparak
bunların temini etmek, kullandırılması ve gerekli periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması hususunda ilgili
birimlerle işbirliği yapmak.

Proje ve iş programlarının hazırlanması sırasında İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüş bildirmek.

Yeni bir işyeri veya tesis kurulması halinde ilgili birimlerle işbirliği yaparak, kurma izni ve işletme belgesi
alınmasını sağlamak.

Çalışanların İş sağlığı ve güvenliği yönünden eğitimlerinin sağlanması ve programlarının hazırlanması ile
ilgili olarak eğitim birimleriyle işbirliği yapmak.

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasına ve planlanan iş
programlarının yürütülmesine katkı sağlamak.

Üçer aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 38.1 -
İŞ UNVANI: Tabip (İşyeri Hekimi )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Memur ve sözleşmeli personel ile ailelerinin muayene ve tedavilerini yapmak.

Yevmiyeli personelin poliklinik hizmetlerini yapmak.

Yevmiyeli personelin iki yılda bir akciğer filmlerini Eğitim ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü ile koordineli
olarak çekilmesini sağlamak bunun sonucuna göre ileri tetkik gerekenleri Müessesse Müdürlüğü kanalıyla
Bölge SSK Hastanesine sevk etmek,

Yevmiyeli personelin her yıl fizik muayenelerini yapmak, ileri tetkik gerekenleri bölge SSK hastanelerine
sevk etmek ve takip etmek.

Gürültülü iş yerlerinde çalışan personelin her yıl kulakla ,ilgili tetkiklerini Eğitim ve İş Güvenliği Şube
Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmasını sağlamak.

Gıda işinde çalışan yevmiyeli personelin yılda iki kez portör muayenelerini ve takiplerini yapmak.

Boya işinde çalışan yevmiyeli personelin Eğitim ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yılda
iki kez idrar tahlillerini yaptırmak,kuşun işlerinde çalışan yevmiyeli personelin kan tahlillerini yaptırmak,takip
etmek

Kurum iş güvenliği ve işçi sağlığı kurulu toplantılarına katılmak ve bu konularda işyerlerinde kontroller
yapmak, gerekli düzenleme ve tedbirlerin alınmasını sağlamak.

İçme suyunun kontrolünü numune aldırmak suretiyle ilgili referans laboratuvarlara göndererek sonuçlarını
takip etmek

Sağlık ile ilgili organizasyonları yapmak ve takip etmek.

Kurum içi eğitim çalışmaları ile personele ilk yardım kursu vermek.
100

Kurum dispanser ve sağlık merkezlerine gelen hastaların muayenelerini yapmak, ilaçlarını yazmak, gereken
tıbbi müdahale ve tıbbi ölçümlerini yapmak, imkanlar ölçüsünde tahlil yapmak ve yapılmasını sağlamak.

Gereken hastaları diğer sağlık kurumlarına sevk etmek.

Sağlık hizmetlerinde kullanılan alet, edevatın temiz ve hijyenik olmasını sağlamak, steril halde bulundurmak.

Sağlık servisinde, dispanser ve işyerlerinde görev yapan hemşire ve sağlık memuru personelin
çalışmalarını takip ve kontrol etmek, görevleri ile ilgili sorunlarına çözüm bulmak.

Sağlık servisi ile ilgili malzeme ve araç, gereç mevcudunu takip edip, zamanında talep yapmak, gelen
malzemeyi teslim almak, usulüne uygun kullanmak.

Görevlerini iş güvenliği ve sağlığı kuralları ile doktor ve işyeri talimatlarına uygun olarak yapmak. Gerekli
koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Görevleriyle ilgili iş amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 38.1.1-
İŞ UNVANI: Sağlık Memuru/Hemşire
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” de
belirtilen görevleri yapmak,

Kurum dispanser ya da sağlık merkezlerine muayene olmak için gelen personelin poliklinik işlemlerini
yapmak ve sıra ile doktor muayenesine almak, ilaç ve sevk kayıtlarını tutmak. Hasta tedavi ve bakım
hizmetlerinde hekime yardımcı olmak.

Doktorun bilgisi ve talimatı uyarınca hastalara, enjeksiyon, pansuman, serum ve ilaç vermek, damar yolu
girişimleri yapmak.

Tansiyon, nabız v.b ölçümleri yapmak.

Hasta sevk ve reçetelerinin hazırlanması ve diğer işlemleri yapmak.

Laboratuar çalışmalarını yapmak, kan ve idrar ölçümlerini yapmak.

Yerinde müdahale edilmesi gereken ya da sağlık merkezine getirilen iş kazası ve hastalanmalarda, olay
hakkında bilgi alıp, gereken ilk yardım ve acil müdahaleyi yetkileri dahilinde yapmak.

Gerekiyorsa ambulans çağırıp kazalı ve hastayı en yakın sağlık merkezine sevk etmek, sağlık merkezini
arayıp haber ve bilgi vermek, gerektiğinde refakat etmek.

Sevk edilecek hastayı usulüne uygun hazırlamak (atel yapmak, tampon yapmak, sedyeye koymak v.b
önlemleri almak).

Önemli durumlarda iş amirine haber ve bilgi vermek.

Kendisine teslim edilen alet ve sağlık malzemelerini korumak, gerekli kayıtlarını tutmak ve sürekli kullanıma
hazır bulundurmak.

Muayene ve tıbbi müdahalelerde doktora yardım etmek.

Özel takip isteyen hastalarla doktor talimatına uygun olarak ilgilenmek.

Görevleriyle ve kullanılan araç gereç ile ilgili genel temizlik ve sağlık kurallarına uymak.

Dispansere gelen ve giden evrakın kayıtlarını tutmak, dosyalamak, gerekli yazıları hazırlamak.

Sağlık servisi ile ilgili malzeme ve araç, gereç mevcudunu takip edip, zamanında talep yapmak, gelen
malzemeyi teslim almak, usulüne uygun muhafaza etmek.

Görevlerini iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile doktor ve işyeri talimatlarına uygun olarak yapmak. Gerekli
koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Görevleriyle ilgili iş amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
101

Dispanser ve sağlık merkezlerine gelen hastaların teşhis ve tedavisinde, yetkileri dahilinde hekime yardım
etmek (enjeksiyon, pansuman, dikiş atma, apse açma v.b gibi)

Yaptığı işler ve kullandığı malzemeler ile ilgili kayıtları tutmak, rapor defterine yazmak

Sağlık servisine teslim edilen tüketilen malzemelerin kayıtlarını tutmak, demirbaş malzeme kayıtlarını
tutmak.

İşyerleri ve tesislerde kullanılan, içme ve kullanma sularının kontrellerini ve klor ölçümlerini yapmak.

Görev yaptığı yerin temizliğini ve bakımını yapmak, yaptırmak.

Dispansere gelen hastaların kayıt işlerini yapmak, poliklinik kayıtlarını, ilaç ve sevk kayıtlarını tutmak.

Kurum çalışanlarının periyodik takibi ve periyodik sevk işlemlerini yapmak, takip etmek.

İşin gereği olarak, mesai ve hafta tatili çalışmalarına kalmak, nöbetçi personel olarak görev yapmak.

Görevi ile ilgili karşılaştığı sorunları zamanında iş amirine iletmek.
MADDE 39-
İŞ UNVANI: BAŞMÜHENDİS (LABORATUVAR )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Başmühendisler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Numunelerin standartlarda belirtilen esaslar dahilinde alınmasının ve hazırlanmasını sağlamak.

Laboratuvara gelen kömürlerin analizlerinin standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak.

Santrallere verilen kömürelerin karşı kurum elemanları ile birlikte yürürlükteki protokol ve/veya sözleşme
esaslarına göre alınarak laboratuara gelen numunelerin analizlerinin yapılmasının ve mutabakatın yapılarak
tutarının hesaplanabilmesi için ilgili birime gönderilmesini sağlamak.

Laboratuvarda bulunan cihazların bakım ve kalibrasyonlarının yaptırılmasını sağlamak.

Kalite Yönetim Temsilcisi ve Kalite Yönetim Temsilci Yardımcısı/Yardımcıları görevini yürütecek laboratuvar
çalışanlarını (kendisi dahil) üst yönetime yazılı olarak önermek.

Görevlendirilmesi halinde Kalite Yönetim Temsilcisi görevini yürütmek.

Alınan numunelerin analizlerini vardiya, günlük, yedi günlük, aylık ve yıllık istatistiklerini yaparak sonuçlarını
ilgili birimlere bildirmek.

Numune analiz fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili görüş bildirmek.

Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak,
iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak.

Görevini İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gerekli koruyucu
malzemeleri kullanmak ve kullandırmak.

Müşteri şikayetlerinin ve dileklerinin cevaplandırılmasını ve şikayetlerin giderilmesini sağlamak

Şahit numunelerin usulune uygun saklanmasını sağlamak.

Göreviyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
MADDE 40-
İŞ UNVANI: PERSONEL VE İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şube Müdürleri İçin belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İşletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak insan kaynakları gereksinimlerinin belirlenmesini ve
uygulamaya konması amacıyla öneriler geliştirilmesini sağlamak.

İşyerlerinin personel ihtiyacını belirlemek, personel alımlarında kaliteli ve norm kadro tanımlamalarına
uygun nitelik ve sayılarda personel alınmasını takip ve kontrol etmek.
102

Personel kadrolarının personel politikasına uygun olarak hazırlanmasını ve onaylandıktan sonra ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak.

Personelin terfi ve atama, işten ayrılma ve emeklilik gibi işlemleri ile her türlü tahakkuk ve özlük işlemlerinin
mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

Sözleşmeli çalışan personelin yasa gereği her yıl hazırlanması istenilen “hizmet sözleşmeleri”nin
düzenlenmesini sağlamak.

Yabancı dil tespit sınavı sonuçlarına göre puan alan personelin aylık ödemelerinin belirlenmesini ve
gereğinin yapılması sağlamak.

Kurum personeli ile ilgili diğer Kamu kurumlarından talep edilen bilgilerin amir onayı ile hazırlanmasını
sağlamak.

Personele açılan disiplin soruşturmaları için gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Personelin sicil raporları ile ilgili işlemlerinin düzenli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak.

Personelle ilgili tüm işlem ve yazışma bilgilerinin bilgisayar ortamındaki kişi dosyalarına ve özlük
dosyalarına kaydedilmesini sağlamak.

Toprakaltı hizmeti bulunan teknik personelin, bu hizmetlerinden doğan fiili hizmet zammı işlemleri ile bu
hizmetlerin emeklilik hizmetlerine eklenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kurum sağlık birimine ya da hastaneye sevk işlemleri ile
muayene sonrasında verilen reçete ve faturaların işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Personelin devam durumu, yıllık izin, mazeret izni ve rapor durumları ile ilgili işlemlerin kurallara uygun
olarak yapılmasını takip etmek.

İşçi özlük bilgi kayıtlarının tutulmasını ve sicil işlemlerinin düzenli olarak yapılmasını takip etmek.

Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinde kullanılmak üzere ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerekli
ekonomik, sosyal, idari, hukuki ve istatistiksel bilgilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

İşletmede mevzuata ve sözleşmelere uygun bir çalışma düzeninin kurulmasını, işçilerle ilgili işlemlerin
yasalara uygunluğunu takip etmek.

Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasında ilgili dönemler itibariyle ücret zammı yüzdelerinin uygulanabilmesi
için, yeni ücret artış ve sosyal yardım çizelgelerinin hazırlanmasını sağlamak.

İşçilerle ilgili çeşitli istatistiksel bilgilerin toplanmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak.

İlgili yasalara göre çalışması gereken, belirli sayıda sakat ve hükümlü personel alınması için gerekli
çalışmaları yürütmek.

Gelen ve giden evrakın kayıtlarının tutulmasını, dağıtım ve dosyalama işlemlerinin düzenli olarak
yapılmasını, Arşiv hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, arşiv sisteminin
geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi konusunda araştırma ve incelemeler yapmak, arşivde bulunan tüm belge
ve dokümanların korunması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

Haberleşme ve santral hizmetlerinin kurallara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

Binaların su, ısıtma, havalandırma, aydınlatma ve temizlik işlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

Bina ve tesislerin elektrik, su, telefon vb. abone işlemlerinin yapılmasını, bunlara ait giderlerin kontrol
edilmesini ve ödenmesi için ilgili şubeye bildirilmesini sağlamak.

Personelden hak sahibi olanlara giyim istihkaklarının zamanında verilmesi için tahakkuka esas tüm
belgelerin hazırlanmasını, tedarik edilmesini ve dağıtımını sağlamak.

Müdürlüğün harcama avanslarının kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve sarfını takip etmek.

Demirbaş ve kayda tabi malzemeleri takip edilmesini, bakım ve onarımlarının yapılmasını, sayımlarının
yapılması, hurda ve demirbaş depolarının düzenlenmesi ve kullanılması mümkün olmayan demirbaşların
elden çıkarılmasını sağlamak.
103

İşletmenin baskı, fotokopi ve teksir işlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

İşletme binası ve sosyal binaların çevresinde bulunan alanın ağaçlandırma ve bahçe düzenleme ile temizlik
işlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

İşletmeye ait ulaşım araçlarının, çeşitli ulaşım gereksinimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine
getirilmesini, bakım ve onarımlarının zamanında ve düzenli olarak yapılmasını, şoförler arasında dengeli bir
iş dağılımı ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

İşletmeye ait taşınmazlarla ilgili, alım, satım, kira vb. hizmetlere ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Lokal, Misafirhane, Çay Ocakları ve Tabldot mutfak ve servis hizmetlerinin kurallara uygun olarak
gerçekleştirilmesini sağlamak. Personele verilen yemek ve içecek hizmetlerinin zamanında sağlık ve
beslenme kurallarına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Misafirhane ve diğer sosyal tesislerde konuklara yönelik hizmetlerin müşteri memnuniyetine uygun olarak
etken ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak.

Misafirhane ve Lokal gibi Sosyal tesislerdeki hizmetlerden faydalanmak isteyen kurum mensuplarının
taleplerini değerlendirerek rezervasyon işlemlerinin doğru ve kısa sürede yapılmasını sağlamak.

Mutfaklarda kullanılmak üzere alınan gıda malzemelerinin
uygun fiyat, nitelik ve miktarlarda alınarak
zamanında görev yerlerine iletilmesini, Sağlık koşullarına uygun depolanmasını sağlamak

Misafirhane, Lokal ve benzeri tesislerden faydalanan konuklara sunulan hizmetlerin bedellerinin bu işle
görevli personel tarafından zamanında ve noksansız olarak tahsil edilmesini, karşılığında tahsilat makbuzu,
adisyon, yazar kasa fişi ya da fatura düzenlenmesini ve adı geçen belgeler ile gelirlerin günlük olarak kasa
defterine işlenmesini, toplanan gelirlerin kısa sürede belgelerle birlikte ilgili servise teslim edilmesini
sağlamak.

Konuklara sunulan hizmetler karşılığında düzenlenen adisyon, fatura, yazar kasa fişi gibi belgeler ile ambar,
mutfak ve bar çıkışı kayıtlarının karşılaştırılmasını sağlamak ve bu kayıtların denk olup olmadıklarını kontrol
etmek.

İşletmenin aşçılık ve garsonluk hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için personelin
görev yerine dağılımını yapmak ve çalışmalarını görevli bulundukları yerler itibariyle kontrol etmek, giyim ve
davranışlarının uygunluğunu takip etmek.

Sorumlu olduğu görevlerin yapılabilmesi için gerekli olan araç-gereç ve sarf malzemelerinin uygun nitelikli
ve miktarlarda temin edilerek görev yerlerine zamanında iletilmesini sağlamak.

Kamu konutları yönetmeliği ve yönergesi hükümleri çerçevesinde, Müessese lojmanlarından yararlanmak
üzere başvuran personelin taleplerinin değerlendirilmesi, sonuçlarının personele bildirilmesi, yararlanan ya
da çeşitli nedenlerle ayrılan personele, giriş ve geri alma tutanaklarının hazırlanmasını ve ilgili maddelerinin
uygulanmasını sağlamak.

İşletmeye ait lojmanların eksikliklerini belirlemek ve gerekli olan bakım ve onarımların kısa sürede yapılması
için gerekli talimatları vermek, gelişmeleri takip ve kontrol etmek.

Dinlenme ve diğer sosyal tesisler için kullanıcı talep ve önerilerini belirlemeyi de kapsayan araştırmalar
yaptırmak ve sonuçlarını bir rapor halinde amirlerine sunarak gerekli hizmet, ekonomiklik ve etkenlik
iyileştirme çalışmalarını kısa sürede başlatmak.

Sosyal dayanışmanın artırılması ve personelin bu yolla özendirilmesi doğrultusunda öneriler geliştirmek ve
uygulanmak üzere amirlerine sunmak.

Konusu ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
104
40.1-
İŞ UNVANI: Şef (Personel)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İşletme kadrolarının 233 sayılı KHK,399 Sayılı KHK ve diğer Yasalara uygun ve Organizasyon Şemasını
dikkate alarak Genel Müdürlük ile Müessese Müdürlüğünün emir ve talimatlarına göre Şube Müdürlüklerinin
de tekliflerini dikkate alarak süresi içinde hazırlanmasını sağlamak,

İş programına esas kadro cetvellerini hazırlamak ve tahsisatlarını tespit ederek ilgili birimlere aktarılmasını
sağlamak.

Personelin atama, intibak, ayrılma, çıkma, çıkarılma, imza yetkisi verilmesi ve kaldırılması ödüllendirme ve
cezalandırma işlemlerini yürütmek, sonuçlarını kayıtlara işlemek.

Sözleşmeli çalışan personelin yasa gereği her yıl hazırlanması istenilen “hizmet sözleşmeleri”nin
düzenlenmesini sağlamak.

Yasa ve yönetmeliği hükümlerine göre Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının düzenlenmesini ve gizlilik
ortamında saklanmalarını sağlamak.

Mal Beyannamelerinin zamanında alınmasını sağlamak ve kontrol etmek,

Personelin atama, terfi, işten çıkarma, ödüllendirme ve cezalandırma gibi özlük hakları ile ilgili tüm işlemleri
yapmak ve sicil dosyalarına işlemek.

Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanarak Onaya sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,
geldiğinde varsa gerekli düzeltmeleri yapmak,

Görev yapmakta olan I-II ve III sayılı cetvele tabi personelin; atama, terfi, nakil, işten ayrılma, Askerlik,
Öğrenim Durumları, Yabancı dil Bilgileri, Nüfus bilgileri, Mecburi hizmetleri, Yıllık izin hareketleri, Ödülleri,
Cezaları, Emeklilik İşlemleri, Hizmet Birleştirme İşlemlerini yürütmek, imza yetkisi verilen elemanların imza
sirkülerini düzenlemek imza yetkisi kaldırılan elemanların durumlarını kayıtlardan silmek

Kuruma karşı mecburi hizmetli var ise mecburi hizmet suresini takip etmek,

Personelin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla mükellef oldukları kişilerin kimlik tespitlerini yaparak sağlık
bilgilerini oluşturmak güncellemeleri sağlamak ve gerekli belgeleri düzenlemek.

Personelin izinlerini, sağlık raporlarını, yıllık veya dönemsel olarak alınması gereken beyannameleri izlemek
ve kontrol altında tutmak.

Yurt dışında Öğrenim yapanlara ait işlemleri yürütmek,

Memurların devam durumu ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

Ölen memurun eş ve çocuklarına ait dul ve yetim aylığı bağlanması için gerekli yasal işlemleri yürütmek,

Yaptığı işlerle ilgili tüm mevzuatları izlemek, gerekli değişikliklerin uygulanmasını sağlamak,

Yer altı Fiili Hizmet durumlarını gösterir cetvellerin hazırlanmasını sağlamak

Açıktan atanan elemanların Emekli Sandığında tescilini yaptırmak,

Çalışanların her türlü bilgisinde meydana gelen değişiklikleri ilgili resmi yerlere bildirmek,

Talep halinde istenilen bilgi ve belgelerin Bilgi Edinme Kanununa uygun şekilde yerine getirilmesini
sağlamak,

Personele kimlik belgesi, çalışma belgesi düzenlemek ve askerlik borçlanma işlemlerini yapmak.

Emeklilik hizmetlerine ait işlemleri yapmak. Emekli sandığı ile yazışmaları yapmak. Emekli ikramiyeleri için
gerekli belgeleri düzenlemek

İşletmeye ve bağlı Başmühendisliğinin personeli ile ilgili istatistik bilgilerini hazırlamak ve gerekli yerlere
göndermek.
105

Tedavisi tamamlanan. Personelin kendisi, eşi ve çocukları ile bakmakla mükellef olduğu kişilere ait hastane
masraflarını inceleyerek ödeme mercilerine aktarılmasını temin etmek.

Emekliye ayrılan elemanlara ait evrakı hazırlamak ve Emekli Sandığına göndermek,

Naklen başka yere atanan elemanların Sicil dosyalarını gönderilmesini sağlamak,(Gizli Sicil Mal ve Ölüm
Yardım Beyannamelere dahil)

İşletme personelinin (Memur-işçi) yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre maaş, ikramiye, her türlü tazminat,
yan ödeme, avukatlık ücreti, vekalet ücreti, yolluk ve benzeri tüm istihkakların tahakkuk işlemlerinin
yapılmasını takip etmek ve ödenmesini sağlamak.

Yasal ve özel kesintileri kesmek ve gerekli işlemlerini yapmak.

Mahkeme Kararı ile nafaka, İcra Müdürlüğünce icra takibatı yapılanlardan kesintilerin yapılması ve istenilen
yerlere yatırılmasını sağlamak.

Yurt içi ve Yurt Dışı Seyahatleriyle ilgili harcırah tahakkukları ile emekliye ayrılanlara ödenen tazminatla ilgili
işlemleri yapmak.

Tahakkuku yapılan istihkaklardan doğan; Emeklilik, Sigorta ve askerlik borçlanmalarına ait kesintileri takip
etmek, kesintilerin Mevzuat gereği yatırılması gereken yerlere yatırılabilmesi için gerekli belgeleri
düzenlemek.

Personelin, eş, çocuk ve bakmakla mükellef oldukları kişilere ait reçetelerin kontrolünü yapmak.

Personelle veya İşletme ile ilgili 5434 sayılı emekli sandığı ile 506 sayılı SSK kanunu ile diğer mevzuatlar
gereği düzenlenmesi gerekli belgeleri düzenlemek.

Personelin özel gider indirimine konu fatura ve fişlerinin kontrollerinin yapılarak tahakkuk işlemlerini ve
diğer işlemlerini yapmak.

Emekli olan, iş akitleri işveren tarafından feshedilenlerin özlük haklarının tahakkuku ile ödenmesi için gerekli
işlemleri yapmak.

Emekli olmuş işçilere ödenen Sosyal Yardım zamlarının ödenmesini sağlamak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek.

Göreviyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
40.2-
İŞ ÜNVANI: Şef (İşçi Sicil)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Yıllık işçilik kadrolarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

İşyerleri arasında oluşan işçi hareketini, unvanı ve işyeri değiştirilecek işçilerin kadroya ve mevzuata
uygunluğunun kontrolünü sağlamak.

İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Toplu Sözleşme, Grev-Lokavt Kanunu, iş ve çalışma hayatı ile ilgili
diğer yasa ve bağlı mevzuatları, yargı kararlarını, takip ederek uygulanmasını sağlamak.

Toplu iş sözleşmesi ve eki yönetmeliklerince işçilere tanınan hakların eksiksiz ve zamanında verilmesi için
gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak

Maliyet hesaplarının sağlıklı bir şekilde belirlenmesi bakımından
işçilerin belirlenen masraf yerlerinde
çalıştırılmasını ve masrafların kontrolünü yaparak bir sonraki ayda gerekli düzenlemelerin yapılmasını
sağlamak.

İşçilerin puantajlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için puantaj noktalarını belirlemek ve burada
alınacak önlemleri kontrol etmek.
106

Sakat, Eski Hükümlü, Terörle mücadele, yardıma muhtaç çocuklar için Yasa hükümlerine göre ayrılan
kontenjanları takip etmek. Boş kontenjanların doldurulmasını sağlamak.

İşçi disiplin kurulu üyeliğini yapmak ve çıkan kararların sicil dosyalarına işlenmesini sağlamak.

Ücretli izin komisyonlarında yer almak ve yapılacak tertiplere göre işçilerimizin yıllık izinlerini kullanılmasını
sağlamak.

Personelin izin, geçici görev, devam ve devamsızlıklarını, gün kazançlarını, prim ve fazla mesailerini diğer
özlük haklarında meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.

İş yerlerinde oluşan iş kazaları ile ilgili İşçi Sağlığı iş Güvenliği şube müdürlüğünden gelen iş kazası
bildirimlerinin kayıtlarını tutmak.

İşçilerimizin bakmakla mükellef oldukları kişilerle ilgili kayıtları tutmak ve gerekli belgeleri düzenlemek.

Çalışan veya ayrılan işçilerimizin talepleri halinde çalışma belgesi, hizmet belgesi, bonservis, kimlik belgesi
vermek.

İşçilere ödenecek ikramiye günlerini (Yerüstü-Yeraltı) çıkartmak ödemeye hazır hale getirmek.

İşe giren, işten çıkan, işyeri ve unvanı değişen işçilerimiz ile ilgili cetveller hazırlanarak İş Kurumu, Çalışma
Müdürlükleri, Genel Müdürlük ve diğer ilgili yerlere bildirmek.

Emeklilik talebinde bulunanlar, iş akdi feshedilenler, askerlik nedeniyle ayrılanların kıdem veya ihbar
tazminatlarının hesaplanmasına ilişkin bilgi ve belgelerini hazırlamak ve sicil dosyalarını arşivlemek.

Yıllık veya dönemsel olarak izlenmesi gereken beyannameleri mevzuat çerçevesinde almak, izlemek,
kontrol etmek ve saklamak.

Jübileye hak kazanacak işçilerimizi belirlemek ve jübile töreninde verilecek hediye ile paketin alım
organlarına intikalini sağlamak.

Tüm çalışan işçilerin yıl sonu itibarı ile kıdem hesaplamalarını yaparak kıdem tazminatlarının itfasına esas
tutarın tespitini sağlamak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek.

Yeni işe giren veya naklen gelen işçilerin sözleşme ve sağlık kontrolleri dahil tüm işe giriş işlemlerini
yapmak, SSK İşe Giriş Bildirgelerini düzenlemek ve varsa önceki çalışmalarını tespit etmek.

Önceki çalışmaları tespit edilen işçilerin ücretli izne çıkış günlerini belirlemek ve İzin kartlarının açılmasını
sağlamak.

İşçilerin statülerine göre ayırtarak daimi, kadın işçi, eski hükümlü, özürlü, terörle mücadele ve diğer
kapsamlarına göre değerlendirmek.

Şubelerden gelen günlük puantajların girişini yapmak; Birimlerden gelen Hafta tatili, Genel tatil çalışmaları,
prim ve fazla mesaileri ile izin, istirahat, prim, grup ağırlık zammı, ücret ve izin avansları, sigorta gün
kazançları, vardiya ve Yeraltı / Yerüstü puantajı v.b gibi verileri iş yerlerine göre dökümünü yapmak ve
işlemek.

Toplu İş Sözleşmelerine göre işçilere verilen zamların ücretlere yansıtılmasını temin etmek.

Toplu İş Sözleşmelerine göre kurulması gerekli Disiplin ve Uyuşmazlıkları Giderme Kurullarının
oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak.

İşçiler için Birimlerinden gelen sanat unvan teklifleri ile sınav sonucu unvan almaya hak kazanan işçilerin
unvanlarının verilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.

İzin kullanmaya hak kazanmış olanları saptayarak düzenlenen listeleri ilgili makamın onayına sunulmasını
sağlamak ve onaya müteakip listelerin bir suretini ilgili birimlere göndermek.

Hastalıkları veya iş kazası halinde kendilerinin ve ailelerinin muayene ve tedavilerinin yaptırılmasını
sağlamak. Bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine yılda 2 kez Sağlık Belgesini düzenlemek.
107

T. İ. S. ‘nin hazırlanması ve uygulanmasında verilecek görevleri yapmak. Uygulamada karşılaşılan sorunları
ve eksikleri bildirmek.

İşçilerin doğum, ölüm, evlenme hastalık ve erzak gibi sosyal haklarını takip etmek ve parayla ölçülebilen
menfaatleri ile ilgili belgeleri düzenleyerek intikalini sağlamak.

İşçilerin gördüğü teorik ve pratik eğitim, kurs ve seminerler ile almış oldukları cezaları sicillerine işlemek.,

İstirahat alan işçilerin SSK Ödeme bürolarından para alabilmeleri için ayrıntılı vizite kâğıdı düzenlemek.

Tahakkuk Servisiyle koordineli çalışarak eksik ödemelerde ilâve, fazla ödemelerde tenzil belgelerini
düzenlemek.

Heyet Raporlu olan işçilerin istirahat başlama ve bitiş tarihlerine ve ödeme konumlarına göre gerekli
dökümlerini çıkarmak.

Kıdem ve ihbar tazminatı tahakkuk edecek işçilerin tazminata esas tüm dökümlerini hazırlamak.

Çalışanların ( işçilerin ) iaşe ve erzak bedelleri konusunda İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne fiili
günleri tespit ederek verilmesini temin etmek.

Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin ve stajyerlerin kayıtlarını tutmak

İş-Kur tarafından belirlenen şartlarda işten ayrılan işçilerin, İşsizlik Ödeneği için gerekli belgeleri tanzim
ederek ilgili Kuruma gönderilmesini temin etmek.

İşletme bünyesinde çalışmış eski işçilerin ve halen çalışmakta olan tüm işçilerin Sicil dosyalarını tutmak ve
saklamak.

Göreviyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
40.3-
İŞ UNVANI: Şef (İdari İşler)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İdari işler şefliği ile ilgili yatırım ve iş programları konularında gerekli çalışmaları yapmak, takip etmek.

Personelinin izin, mesai ve prim işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Dışarıdan hizmet alımının yapıldığı, işler ile ilgili işlemleri yapmak, şartname hazırlamak, hakkedişleri tanzim
etmek, kontrol ve denetimlerini yapmak.

Görevleri ile ilgili avans hesaplarına ilişkin kayıtları tutmak, sarfını izlemek.

Her türlü evrak akışının kurallara uygunluğunu takip ve kontrol etmek.

Servise gelen ve giden yazıları okumak ve gerekli birime sevk etmek, evrakları tanzim etmek, gerekli
yazışmaların hazırlanmasını, dosyalanıp, muhafazasını sağlamak. Şube muhaberatının yürütülmesini
sağlamak.

Servisi ile ilgili iş tertiplerini yapmak, takip etmek, yapılan işler hakkında bilgi almak ve amirine bilgi vermek.

Gelen ve giden evrakın kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak ve genel muhaberat ve genel arşiv
hizmetlerinin yapılmasını sağlamak. Fotokopi ve faks hizmetlerinin kurallara uygun olarak yapılmasını
sağlamak.

Demirbaş ve kayda tabi malzemeleri takip etmek, bakım ve onarımını yaptırmak, kullanımı mümkün
olmayanların elden çıkarılmalarını sağlamak.

İşyerlerinin, tesislerin ve lojmanların su ısıtma, havalandırma, aydınlatma haberleşme, temizlik, bakım,
onarım, ağaçlandırma bahçe düzenleme işleri ile büroların yerleşme işlerinin yapılmasını sağlamak.

Taşınmazlarla ilgili alım, satım, kira v.b hizmetlere ilişkin işlemlerle, bunların her türlü harç, resim ve
vergilerini takip edip, ödenmesini sağlamak.

Ölçü ve tartı araçları ile sayaçları damgalattırmak, muayene, ayar ve bakımlarının yapılmasını sağlamak.
108

Müessese haberleşme hizmetlerini yürütmek.

İdari ve sosyal tesislerin, lojmanların elektrik, su, telefon v.b abone işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
bunlarla ilgili endeksleri okutup hesaplarını yapmak ve ödenmesi ile tahsil edilmesi için muhasebe servisine
bildirilmesini sağlamak.

Tüm şubelerin yıllık matbu evrak ihtiyaçlarını tespit etmek ve yerine getirilmesini sağlamak.

Müsesese imkanlarıyla yapılacak inşaat tamir-onarım, bakım ve yeni imalatlar ile ağaç malzeme ile
yapılacak tamir, onarım ve yeni imalatın yapılmasını sağlamak.

Görevleri ile ilgili malzeme ve araç, gereç taleplerini gereksiz stok oluşturmayacak şekilde, zamanında
yapmak.

Görevlerini iş güvenliği ve sağlığı kuralları ile mevcut kanun, yönetmelik, genelge ve işyeri talimatlarına göre
yapmak, kullanılması gereken koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırtmak.

Konusu ile ilgili olarak amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
40.4-
İŞ UNVANI: Şef (Sosyal İşler)
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Personel arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve sosyal faaliyetlerde bulunmak.

Tertip edilecek toplantı ve etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak.

Misafirhane, lokal, kafeterya ve tabldot hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, bunlarla ilgili
malzeme alımı, hesaplarının tutulması, yemeklerin pişirilmesi, dağıtımı ve diğer işlemlerin düzenli olarak
yapılmasını, temizlik hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

Görev yapan personelin kıyafet ve temizlikleri ile davranışlarını kontrol etmek.

Lojman ve dinlenme tesisleri ile ilgili müracaat ve değerlendirme işlemlerini takip etmek, lojman teslim ve
tahliye işlemlerini doğru olarak yürütmek.

Misafir ağırlama ile ilgili işlemleri yapmak.

Görevleri ile ilgili avans hesaplarına ilişkin kayıtları tutmak ve sarfını izlemek.

Servise gelen ve giden yazıları okumak ve gerekli birime sevk etmek,
yazışmaları hazırlanmasını,
dosyalanıp muhafaza edilmesini sağlamak.

Sosyal işler şefliği ile ilgili yatırımlar ve iş programları konularında gerekli çalışmaları yapmak ve gelişmeleri
takip etmek.

Servisi ile ilgili iş tertiplerini yapmak, takip etmek, yapılan işler hakkında bilgi almak ve amirine bilgi vermek.

İşçi misafirhane ve yatakhane hizmetlerinin düzenli ve eksiksiz yürütülmesini sağlamak.

İşyerleri, tesisler ve lojmanların içme suyu ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

Yıllık demirbaş sayımlarının eksiksiz ve zamanında yapılmasına yardımcı olmak.

Dışarıdan hizmet alımının yapıldığı, işler ile ilgili işlemleri yapmak, şartname hazırlamak, hak edişleri tanzim
etmek, kontrol ve denetimlerini yapmak.

Personelinin izin, mesai ve prim işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Sosyal işler servisine ait işlerin düzenli yürütülmesi için diğer birimlerle ilişki kurmak ve devam ettirmek.

Görevlerini iş güvenliği ve sağlığı kuralları ile mevcut kanun, yönetmelik, genelge ve işyeri talimatlarına göre
yapmak, kullanılması gereken koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullandırtmak.

Dinlenme tesislerinin bakım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak, tesislerde görev yapacak personeli tespit
etmek ve görevlendirmek, çalışmalarını kontrol etmek.
109

Toplu iş sözleşmesi gereği yevmiyeli personele verilen iaşe bedeli, kömür yardımı ve giyim yardımları ile
memur personele verilen taksitli kömür yardımı ve iş elbiselerinin tespiti, talebi, dağıtımı ve diğer işlerle ile
ilgili işlemlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

İşyerleri ve tesislerdeki çay ocaklarının çalıştırılmasını, bunlarla ilgili işlemlerin yapılıp, hesaplarının
tutulmasını sağlamak, kontrol etmek.

Görevleri ile ilgili malzeme ve araç, gereç taleplerini gereksiz stok oluşturmayacak şekilde, zamanında
yapmak.

Konusu ile ilgili olarak amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
40.5- Koruma ve Güvenlik Amiri
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Güvenlik Amirleri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Kurum işyerlerinde, tesislerinde ve imtiyaz sahası içersinde görev yapan kuruma bağlı kurum güvenlik
teşkilatı personelinin iş tertipleri ile sevk ve idaresini yapmak, göreve hazır halde bulundurulmasını
sağlamak.

Görevleri ile ilgili gizlilik esaslarına uymak.

Nokta nöbeti ve devriye nöbeti görevinin yerine getirilmesi ile ilgili esasları tespit etmek. Önemli mahallere,
kritik cihaz ve tesislere bekçi saati koymak, özel önlemler almak.

Koruma ve güvenlik hizmetlerinde aksama olmaması için gereken tedbirleri almak ve kontrolleri yapmak.

Personelin görevleri ile ilgili olarak genel kolluk kuvvetleri ve diğer resmi kurumlar ile olan ilişkilerini
yürütmek, koordine etmek.

Koruma güvenlik teşkilatı personeline gerekli silah atış eğitimini ve diğer eğitim çalışmalarını yaptırmak.

Hazırlanan koruma planı çerçevesinde gerekli önlemleri almak.

Koruma güvenlik teşkilatı için gerekli araç, gereç, teçhizat ve malzeme taleplerini yapmak, alınan
malzemenin korunmasını ve bakımlarını yaptırmak.

Koruma güvenlik teşkilatı personelinin görevleri esnasında ele geçirdikleri suç delillerini muhafaza altına
aldırmak, gerekli yerlere sevk etmek.

Görevleri ile ilgili kayıtları tutmak, faaliyet raporu v.b raporları hazırlamak.

İşyerine gelen-giden evrak ile ilgili yazıları hazırlamak, dosyalama ve muhafazalarını sağlamak.

2495 ve 3832 sayılı kanunlar ve yönetmeliklerinde yer alan görevleri yapmak.

Görevleriyle ile ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
40.5.1 İŞ UNVANI: Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Kurum işyerlerinde, tesislerinde ve imtiyaz sahası içersinde görev yapan kuruma bağlı kurum güvenlik
teşkilatı personelinin iş tertipleri ile sevk ve idaresini yapmak, göreve hazır halde bulundurulmasını
sağlamak.

Görevleri ile ilgili gizlilik esaslarına uymak.

Nokta nöbeti ve devriye nöbeti görevinin yerine getirilmesi ile ilgili esasları tespit etmek. Önemli mahallere,
kritik cihaz ve tesislere bekçi saati koymak, özel önlemler almak.

Koruma ve güvenlik hizmetlerinde aksama olmaması için gereken tedbirleri almak ve kontrolleri yapmak.
110

Personelin görevleri ile ilgili olarak genel kolluk kuvvetleri ve diğer resmi kurumlar ile olan ilişkilerini
yürütmek, koordine etmek.

Koruma güvenlik teşkilatı personeline gerekli silah atış eğitimini ve diğer eğitim çalışmalarını yaptırmak.

Hazırlanan koruma planı çerçevesinde gerekli önlemleri almak.

Koruma güvenlik teşkilatı için gerekli araç, gereç, teçhizat ve malzeme taleplerini yapmak, alınan
malzemenin korunmasını ve bakımlarını yaptırmak.

Koruma güvenlik teşkilatı personelinin görevleri esnasında ele geçirdikleri suç delillerini muhafaza altına
aldırmak, gerekli yerlere sevk etmek.

Görevleri ile ilgili kayıtları tutmak, faaliyet raporu v.b raporları hazırlamak.

İşyerine gelen-giden evrak ile ilgili yazıları hazırlamak, dosyalama ve muhafazalarını sağlamak.

2495 ve 3832 sayılı kanunlar ve yönetmeliklerinde yer alan görevleri yapmak.

Görevleriyle ile ilgili amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
40.5.1.1- İŞ UNVANI: Koruma ve Güvenlik Grup şefi
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Sorumlu olduğu vardiyada amirinden aldığı talimatlara göre iş tertibini yapmak, idare ve kontrol etmek.

Sabit nokta ve devriye nöbetçilerini kontrol etmek.

Görevleri ile ilgili kanun, yönetmelik, işyeri talimatı ve düzenlemelerine uymak, bunlara göre hareket etmek.

Sorumlu olduğu vardiyada gerekli koruma ve güvenlik önlemlerini almak, değişen durumu ve olaylar
karşısında amirine haber vererek bunlara göre yeni tertip düzenlemeleri yapmak.

Görev alanı içersinde işlenmiş olan suçların delillerini toplamak ve muhafaza etmek.

Görevleri ile ilgili gizlilik esaslarına uymak.

Görev alanı içersinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçlara müdahale etmek, genel kolluk kuvvetlerine
bildirmekle beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak.

Genel kolluk kuvvetlerinin talebi halinde ya da birlikte hareket ederek, aranmakta olan ve görev alanı
içersinde bulunan şahısları yakalamak ve gözaltına almak.

Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak.

Görev alanı içersinde olan her türlü kaza, yangın, tabii afet v.b hallerde müdahale etmek, koruma ve
güvenlik yönünden duruma göre yeni düzenlemeler yapmak iş amirine bildirmek ve bilgi vermek.

Görevi esnasında gerektiği durumlarda, sivil savunma teşkilatının görevlerine yardımcı olmak.

Güvenlik personelinin görevleri ile ilgili sorunları çözmek, gerektiğinde amirine iletmek, izinlerini
programlamak.

Kendisinden sonraki grup şefi gelmeden işyerini terk etmemek.

Görevleri ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılmak, personelin eğitimlerini yaptırmak.

Görevleri ile ilgili kayıt, tutanak , defter ve raporları hazırlamak.

Vardiyasında görevli güvenlik personelin kıyafetlerin düzgün, teçhizatlarının tam olmasını sağlamak.

Vardiyasında görevli güvenlik personelinin çalışma güvenliği ve beden sağlığı yönünden uygun şartlarda
görev yapmasını sağlamak.

İşyerine gelen-giden evrak ile ilgili yazıları hazırlamak, dosyalama ve muhafazalarını sağlamak.

Görevleriyle ile ilgili amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
111
40.5.1.1.1- İŞ UNVANI: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Kurum işyerlerini, tesislerini ve imtiyaz sahası içersindeki taşınır ve taşınmaz mallarını sabotaj, yangın,
hırsızlık, soygun, yağma, yıkma ve çalışanları zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve
tecavüzlere karşı korumak.

Kurum personelinin can ve mal güvenliğini sağlamak.

Kurum işyerleri ile tesislerinin bulunduğu sahalarda ve imtiyaz sahası içersine giriş ve çıkışta yada saha
içinde kimlik ve araç kontrolü yapmak, sahalar içerisinde şüpheli şahısların dolaşmasına, görevli ve yetkili
olmayanların girmesine engel olmak. Şüpheli araçları durdurup, kontrol etmek.

Görev alanı içersinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak, amirine haber vermek.

Sivil savunma teşkilatına görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak, yangın, tabii afet v.b hallerde amiri
tarafından verilecek görevleri yapmak.

Genel kolluk kuvvetlerinin talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içersinde bulunan şahısları
yakalamak ve gözaltına almak.

Görev alanı içersinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları amirine ve genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle
beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak.

Görev alanı içersinde işlenmiş olan suçların delillerini toplamak ve muhafaza etmek.

Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak ve amirine haber vermek.

Sabit nokta nöbeti ve devriye nöbetleri tutmak.

Görevleri ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılmak.

Görev esnasında giyilmesi gerekli kıyafetleri giymek ve teçhizatını yanında bulundurmak.

Görevleri ile ilgili kayıt, tutanak, defter ve raporları tutmak, hazırlamak.

Nöbet esnasında sürekli dikkatli bulunmak ve kendisinden sonraki güvenlik personeli gelmeden nöbet
yerini terk etmemek.

Görevleri ile ilgili kanun, yönetmelik, işyeri talimatı ve düzenlemelerine uymak, bunlara göre hareket etmek.

Görevlerini vardiya dönüşümlü olarak yapmak.

Görevleriyle ile ilgili amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
MADDE 41-
İŞ UNVANI : MALI İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek .

Kanunlar, yönetmelikler ve muhasebe sistemi uygulama genel tebliği “Tek düzen hesap planı” na uygun
olarak İşletmenin muhasebe işlerini organize ederek yürütmek, kontrol etmek.

İşletmenin iş programı ve bilançosunun çıkarılması ve kar-zarar hesaplarının tespit esaslarını belirtmek.

Program
ödeneklerini
takip
etmek,
yıl
içinde
gerek
görülecek
ek
tahsisat
ve
aktarmaların
gerçekleştirilmesini, ödemeleri kontrol ederek ödenmesini ve harcamaların usulüne uygun yapılmasını
sağlamak.

Bilanço, mizan ve maliyet tablolarının kanuni süresi içinde hazırlanarak Müessese Müdürlüğüne iletilmesini
sağlamak.

İşletmenin vergi, resim, harç, aidat ve diğer ödemelerini mevzuat dahilinde tahakkuk ettirmek ve süresi
içinde ödenmesini sağlamak.
112

İşletmenin genel finansman durumunu izlemek, haftalık ve aylık para ihtiyacını tespit etmek, Müessese
Müdürlüğüyle gerekli koordinasyonu sağlayarak işçi ücretleri ve memur maaşlarının ödenmesini sağlamak.

İşletmenin idari bina ile lojmanlara ait elektrik, su, telefon vb. ödemelerin süresi içerisinde ödenmesini
sağlamak.

Muhasebe ve teftiş raporlarının Mali İşler Şubesini ilgilendiren kısımlarını yanıtlamak ve teftiş neticelerinin
gereğini yapmak.

Satın almalarda, satın alma komisyonunu katılmak.

Kanuni defterleri tasdik ettirmek ve kanuni süresinde yazdırmak.

Konusu ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
41.1-
İŞ UNVANI: Şef (Muhasebe- Finansman )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Teminat Mektuplarını muhafaza etmek ve gerekli muhasebe işlemlerini yapmak.

İşletmenin Kar ve Zarar hesapları ile ilgili Gelir ve Gider hesaplarını takip kontrol etmek.

Hizmet alımları ile ilgili düzenlenen hakedişleri kontrol etmek, ödemeye hazır hale getirtmek.

Personelin ücret, ikramiye vb. diğer ödemelerinin tahakkuklarının muhasebeleştirilmelerini sağlamak,

İşletme bünyesinde verilen ve sağlanan sosyal hizmetlerden doğan özel borçlarının takip edilmesini ve
muhasebeleştirilmesi ile tahsil işleminin gerçekleşmesini sağlamak.

İşletme varlıkları ile ilgili ödenmesi gerekli (Emlak Vergisi,Motorlu Taşıtlar Vergisi vb ) yasal ödemelerin ilgili
birimler ile hazırlığını yaparak ödemeye esas tahakkuklarını yapmak.

Kanuni defterlerin tutulmasını ve tasdiki işlemlerini yapmak.

İşletmenin kıymetli evraklarını muhafaza etmek, muhasebe kayıtlarını tutmak ve diğer yasal gereklerini ilgili
birimlerle yerine getirmek.

İşletme alacaklarını takip etmek ve tahsil ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.

Dönem sonunda personel alacakları ve borçları ile personel avanslarına ilişkin hesapların bilançoya esas
açıklayıcı raporlarını hazırlamak.

Hizmet alımları ile ilgili yıllık mukayeseler yapmak suretiyle hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için ilgili
birimlerle koordineli çalışarak ödenek takiplerini yapmak.

VUK hükümlerine göre parasal olmayan değerlerin değerlemesini yaparak ilgili muhasebeleştirme
işlemlerini yapmak.

Kıymetli evrak sayımlarının yapılması için gerekli işlemleri yapmak ve sayım sonuçlarını değerlendirmek.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak, yazdırtmak ve
kaydetmek.

İşletmenin ödeme gününe kadarki süredeki nakit fazlasının en uygun şartlarda nemalanması için gerekli
işlemleri yapmak.

İşletmece ödenmesi gereken vergi ve beyannamelerin tahakkukunu yapmak suretiyle ödenmesini yapmak.

Bankalardaki cari ve kömür hesaplarındaki meblağları takip etmek.

Bankalar kömür hesaplarında biriken tutarların belirlenen günlerde havale edilmesini sağlamak.

İşletmenin finansman ihtiyacının tespit ve takibini yapmak.

Yasal ödemeleri süresi içersinde yapmak.

Tahsil ve ödeme işlemlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
113

İşletme Müdürlüğü ve bankalar cari hesaplarını takip etmek, bunlara ilişkin dekont, mahsup işlemleriyle
yazışmalarını yürütmek.

Nakit kasasının günlük olarak kapanmasına nezaret etmek, gereken zamanlarda ve yıl sonlarında nakit
kasasının sayımını yaptırmak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
41.2-
İŞ UNVANI: Şef ( Bilanço ve Maliyet )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Maliyetlerle ilgili masrafların mahsuplarını yapmak, masraf yerlerini kontrol etmek.

İşletmenin iş programını hazırlamak.

Özel Tükenmeye tabi varlıkların V.U.K doğrultusunda itfalarının yapılmasını sağlamak, masraflarını
maliyetlere yüklemek, yükletmek.

Şube Müdürlükleri ve Baş Mühendisliklerden gelen üretim, satış ve diğer bilgilerin alınmasıyla İşletme ve

Baş Mühendisliklerin aylık kar-zararını çıkartmak mali tabloların ve sınırlı giderler tablolarını hazırlamak ve
ilgili yerlerin bilgisine sunmak.

Sınırlı giderlerin yıllık olarak analizini yaparak ödenekleri kontrol etmek. Ödeneksiz harcama yapılmaması
için gerekli işlemleri yapmak.

Aylık faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgililerin bilgisine sunmak.

Malzeme, elektrik sarf miktarlarını aylık olarak tesbit etmek ve ilgili yerlere göndermek.

İşletmenin bilançosunu hazırlamak.

Bilanço eki olarak yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

Yardımcı üretim ve hizmet iş yerlerinin aylık maliyetlerini çıkarmak ve ilgili birimlere intikal ettirmek.

Maliyet girdilerinin mukayeseli olarak miktarlarda dikkate alınmak suretiyle analizini yapmak ve ilgili
birimlere göndermek.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak, yazdırtmak ve
kaydetmek.

Görevleriyle ilgili amirlerinin vereceği diğer işleri yapmak.
41.3-
İŞ UNVANI: Şef (Ambar ve Sabit Kıymetler )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İşletmece gerek yurt içi, gerekse yurt dışından satın alınan malzemelerin fatura muhteviyatları ile giriş
pusulalarını kontrol etmek, ettirmek, nakliyesi, sigortası, damga vergisi ve diğer masraflarını satın alınan
malzemelere ilave ettirerek, fatura tutarları kadar firma alacaklarına mahsup edilmesini sağlamak.

Evsafa uygun olmayan, noksan çıkan, kırılan ve zayi olan malzemeleri tespit ettirerek, ilgili hesaplara
işlenmesini sağlamak.

Firma alacak ve borçlarının zamanında kapatılmasını sağlamak.

İş yerlerinde, Genel Müdürlük, Müessese ve diğer işletmelerde kullanım alanı kalmayan malzemelerin satışı
sunulması halinde fiyat tespiti ile ilgili komisyona üyelik yapmak

Malzeme envanter kayıtları ile muhasebe hesaplarının kontrolünü yapmak.

Malzeme ve maddi duran varlıklar hareket tablolarını hazırlamak.
114

Amortismana tabi ve masraf kaydedilen demirbaşların işyerlerine zimmetleşmesini sağlamak, bulunduğu
yerler arası demirbaş hareketini takip etmek ettirmek için gerekli işlemleri yapmak.

Yatırım harcamalarından fizikileşenlerin Sabit Kıymet hesaplarına intikalini sağlamak için gerekli işlemleri
yapmak.

Yatırım harcamalarını izlemek sarf yetkisiz harcama yapılmaması için ilgili birimle koordineli çalışmak.

Mubayaa bütçesi gerçekleşmesini izleyerek yıllık tahminleri ilgili birimlerle yaparak işletme faaliyetlerinin
aksamaması için ödenek temini ile ilgili işlemleri yapmak.

VUK ile belirlenen dönemlerde carı ve duran varlıkların değerlemesi ile ilgili işlemleri yapmak.

Cari ve sabit varlıkların yıl sonu sayımları ile ilgili işlemleri yapmak.

Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak, yazdırtmak ve
kaydetmek.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak
MADDE 42-
İŞ UNVANI: SATINALMA ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müessesemizin ihtiyacı olan her türlü mal hizmet ve malzemenin satınalma işlerini, TKİ Satınalma Ana
Yönetmeliği esaslarına göre yetki limitleri içinde yürütmek,

İhtiyaç fazlası olarak tespit edilen malzemelerin kanun, kararname ve diğer mevzuat içerisinde satışını veya
devrini sağlamak,

Satın alınan malzemenin sigorta ve nakliye işlerini yürütmek,

Alınan malların muayene ve tesellümlerinin yaptırılmasını sağlamak,

En uygun fiyatla kaliteli malzemenin satın alınabilmesi için gerekli piyasa araştırmaları yapmak, fiyat
dalgalanmaları ile ilgili konjonktürü takip etmek,

Tesellümleri yapılan malların bedellerinin ödenebilmesi için gerekli işlemleri yaparak Mali İşler Şube
Müdürlüğüne intikalini sağlamak,

Müessesenin yıllık satın alma programını hazırlamak, satın alma ve iş programlarında belirlenen ana mal
gruplarındaki malzemelerin previzyonlarını takip etmek ve previzyon aşımlarında gerekli izni almak veya
alınmasını sağlamak,

Satın alınacak mal ve hizmetlere ait ihalelerin yapılarak sipariş ve sözleşmelerin yapılmasını
gerçekleştirmek, işin sözleşmeye uygun şekilde yapılmasını takip etmek,

İmalatçı ve satıcı firmalara ait adres kataloglarının günün ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek şekilde
düzenlenmesini, ayırımını ve saklanmasını sağlamak,

Mal ve hizmet sağlanması ile ilgili olarak kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve genelgeler gereğince
ihaleler yapmak, tekliflerin değerlendirilmesini sağlamak ve gerektiğinde satınalma komisyonuna ve onay
mercilerine sunmak,

İhtiyaç listeleri,
firmalardan gelecek fiyat listeleri, teklif mektupları, faturalar ve bütün bunlar üzerinde
verilecek karar ve yapılacak yazışmaları gizlilik içinde yürütmek,

Üretimle doğrudan ilgili olan veya acele olarak istenilen malzemeyi en uygun şekilde temin etmek,

İhaleyi kazanamayan firmaların geçici teminatlarını iade etmek,

İhaleyi kazanan firmalardan süresi içinde yasalarda öngörülen vergi ve harçlar ile kesin teminatın alınmasını
sağlamak,
115

Kesin teminat alınan firmalara sipariş vermek, gerektiğinde sözleşme imzalamak ve geçici teminatlarını iade
etmek ve sipariş mektubu suretlerinin ilgili servis ve ünitelere dağıtımını sağlamak,

Firmalar tarafından teslim edilen malzemelerin girişlerinin yapılmasını müteakip, fatura bedelinin ödenmesi
esnasında şartnamesine uygun olarak her türlü kesinti ve gecikmeden doğan cezalar ile kanunların
öngördüğü harçların ve varsa muayene ücretlerinin kesilerek bakiyesinin ödenmesi için Mali İşler Şube
Müdürlüğüne gerekli yazıyı yazmak,

Müessesece sipariş ve alımı taahhüde bağlanılan konularda, taahhüde ilişkin bilgileri yasalarda öngörülen
kuruluşlara bildirmek,

Hizmet alımlarında taahhütlerini yerine getiren firmaların kesin teminatlarının iadesi için bağlı bulundukları
Sosyal Sigortalar Kuruluşlarından firmanın ilişiksiz belgesinin teminini müteakip gereken işlemleri yapmak,

Müessesenin yıllık malzeme, giyim, kırtasiye, mefruşat, demirbaş eşya v.b. gibi ihtiyaçlarını sağlamak,

Müessese adına Kurum Topluluğundaki diğer alım organlarınca alım yapılmasına karar verilmesi halinde
konu üzerinde girişimde bulunmak ve takibini yapmak,

Şubenin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
42.1 -
İŞ UNVANI: Şef ( Satınalma )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Mal ve hizmet alımları için, ilan yapılmaksızın doğrudan temin yöntemi ile alımları gerçekleştirmek amacına
yönelik piyasa araştırmasını yapmak.

Teklifleri almak, değerlendirilmesini yapma veya yaptırmak, onay alma işlemlerini yapmak, siparişlerini
vermek ve sözleşmeleri yapmak.

Teslimatı yapılarak fatura edilenlerin, tesellümlerinin ve bunlara ilişkin ödemelerin yapılmasını sağlamak.

Genel Müdürlükçe verilen siparişler için dosya açarak alımın bütün safhalarını takip etmek, ihtiyaç listeleri
ile kontrollerini yapmak, tesellümlerini Genel Müdürlüğe bildirmek.

Gümrük işlemlerini takip etmek ve malzeme nakillerini sağlamak.

İmalatçı ve satıcı firmalara ait bilgileri hazırlamak, ilgili birimlerin istifadesine sunmak.

Menkul ve gayrimenkullerin sigortalanması için gerekli işlemler ile sigorta hasar tazminatlarının tahsili için
gerekli işlemleri yapmak.

İş programında belirtilen ana mal grubundaki malzemelerin ödeneklerini izlemek ve ödenek aşımlarında
gerekli aktarmayı veya ek ödenek almayı sağlamak.

Görevleriyle ilgili Amirinin vereceği diğer işleri yapmak.
42.2 -
İŞ UNVANI: Şef ( Dokümantasyon ve Büro )
GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Şefler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Amirin talepleri doğrultusunda incelenen evrakların ilgili alt birimlere gereğinin yapılması için dağıtımını
sağlamak.

Giden evrakların birer suretlerini ilgili dosyalarda muhafazasını sağlamak.

Yıl sonu itibariyle saklanması, yok edilmesi ve arşive gönderilmesi gereken evrakın belirlenerek söz konusu
işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
116

Birimin gereksinimi olan her türlü kırtasiye malzemelerinin alınmasını, fax, fotokopi makinesi, bilgisayar v.b.
demirbaşın korunması ve bakımlarının yapılmasını, bunlara ait kayıtların tutulmasını sağlamak.

Personele ait aylık nöbet çizelgelerinin ve yıllık izin listelerinin yapılmasını ve onaya sunulmasını sağlamak.

Birimdeki tüm personelin viziteye sevk işlemlerinin yapılmasını ve imzaya sunulmasını sağlamak.

Üst makamlardan birime gelen emir, talimat ve yönerge v.b. duyuruları personele imza karşılığı tebliğ ederek
dosyalanmasını sağlamak.

Birim çalışanlarının ödenek, tazminat, masraf, yolluk ve diğer mali haklar ve izin işlemlerinin ilgili birimler ile
eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak.

Gelen, giden yazıları, şikayetlerle ilgili bilgileri ve saklanması gerekli diğer belgelerin dosyalanmasını
sağlamak.

Kamu ihale mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatı sürekli izlemek.

Talep birimlerince ön hazırlıkları tamamlanarak Satınalma Şube Müdürlüğüne ulaşan dosyaları ilgili
mevzuatına göre inceleyerek ihale dokümanlarını hazırlamak.

İdari şartnameler ve sözleşme tasarılarını, talep birimi ile sürekli iletişim kurarak oluşturmak.

Yıllık arşivleme işlerini yürütmek.

İstatistik veri tabanı oluşturmak.

Görevleriyle ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
MADDE 43- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Yönetim Kurulunun 01/06/2006 tarih ve 24/228 sayılı kararı
ile kabul edilen “Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumluluk
Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 44-YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik TKİ Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe
girmiştir.
MADDE 45- YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Bu yönetmelikte Yönetim Kurulunun 29.03.2012 tarih ve 12/132 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.

Bu yönetmelikte Yönetim Kurulunun 30.09.2014 tarih ve 10/184-10/185 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.
117
Download

türkiye kömür işletmeleri kurumu ege linyitleri işletmesi