T.C.
\
ULUBEY KAYMAKAMLlĞl
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
07
Konu :Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri
Rehberlik Görevlendirme Duvurusu
.01.2016
Uşak İl MiIli Eğitim Müdürlüğünün, 'Fatih Projesi Bilişim Teknoloji|eri Rehberlik
Görevlendirme Duyurusu'konulu yazı ile ilgili 06/0l/20l6 tarih ve l58960 sayılı yazısı ekte
gönderilmiş olup, görev almak isteyen öğretmenlerin başvuru formlarının ekleri ile birlikte
üst yazı ile en geç 14 ocak 2016 Perşembe giinü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze
gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
M ustafa
TURGUT
ilçe Milli Eğitim Müdürü
gü,{ ofN
EKİ :
- Yazı (8 Sayfa)
G}!
DAĞlTlM:
-Tüm Teşkilata.
Aşağl M, Arıkan Bedük c. Hiikümet Konağl UlubeyruŞAK
Elektronik Ağ: www.ulubey64.gov.tr
e-posta: [email protected]|.com.tr
AyrıntıIlbilgi için: Gökharı cİNGlL V.H.K.İ
Bu evrak guven]i elektronik imza ile imzalanmıştır http://evraksor8u,meb gov tr adresindencc69-8476-3b4
Tcl: (0 276) 716 16 54
Fal§: (0 216)'116 14 46
c-b9c8- l4D
ı<oau ııe
ıevıı edılehııır
*'-'ö
T.C.
''.,
uşı.«va,riı-iĞi
iı ı.rııı ngıtım ııüdürlüğü
\**/
Sayı : 96020090-903.99-E.l58960
06.0 I .20l 6
Konu: Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri
Rehberliği Görevlendirme Duyurusu.
DAĞITIM
İlgi
yıRı-pııİxn
:Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 31.12.20l 5 tarih
ve 30706984-903.99-E.l3507730 sayılı yazısı.
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Bilişim
Teknolojileri Rehbediği görevi hakkındaki ilgi sayılı yazısı, Bilişim Tekıolojileri Rehberliği
Görevlendirme Başvuru Formu (Ek-2), başvuru yapılabilecek okul ]istesi ve Fatih Projesi
Rehberliği görevini yürütecek öğretmelerin görevleri ekle gönderilmiştir.
Bakanlığımızın ilgi sayılı yazıda belirtilen esaslar doğrultusunda ilimizde Fatih
pğesi kapsamında kurulumu tamamlanan okullara Müdürlüğümüzde oluşturulacak
komisyon tarafından 08 Şubat 2016 - 17 Haziran 2016 tarihleri arasında .'Bilişim
Teknolojileri Rehberliği" görevlendirmeleri yapılacaktır.
cörevlendirmeler ekteki başvtıru formunda beIiıtilen taahhüt ve tercihlcr
doğrultusunda yapılacaktır. Ekte gönderilen Bakanlığımızın ilgi sayılı yazısı dikkate
alınarak. ekli listede beliıtilen kurumların tercih edilmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak
Fatih projesi kapsamındaki okullarda tüm kurulumları (Etkileşimli Tahta, Alqvapı, Tablet ve
Fiber İntemet) tamamlanan okullara Bilişim Teknolojileri Rehberliği g<irevlendirilmesi
yapılacaktır.
Yazının okulunuz öğretmenlerine tebliğ edilerek. ''Fatih Projesi Bilişim
Teknolojileri Rehbcrliği" olarak görev almak istclen öğretıncnlerin başvuru fbrmtarıııın
ekleri ilc birlikte üsı 1,azı ile en geç 18 ocak 2016 pazartesi günü mesai bitimine kadar
Müdürlüğümüz Bilgi işlem ve Eğitim Teknotojileri Hizmetleri birimine gönderilmesi
gerekmektedir. zamınında gönderitmeyen, başvuru formunda hatalı ve eksik biıgi oıan,
eksik belgesi olan başvurular değerlendirmeye alrnmayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bülent ŞAHiN
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
l- llgi Sayılı Yazı.
2- Başvuru Formu (Ek-2).
3- Tercih Yapılabilecek Okul Listesi
4- BT Rehberliği Görevleri.
DAĞtTIMı
Tüm TeşkiIata.
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
En§titü sokak Valilik Binasl Arkasl 64100-UŞAK
Bilgi lçin :Ercan GtTVENÇ -Memur
I]tl e!rak gü\,enllclektronik
Telefon :(276) 223
Faks
39 90 _ 166
E-Mail
1276\ 223 39 89
:[email protected],tr
li'eb
bilgiislem [email protected]
:http://usak.meb.gov.trl
lmza ile imza]anınlştl. h lİp:r'le\ raksorgu meb
80v tr adreslndenad le-cOa8-3 l
fa-8206-89e6 kodu lle
te\ il
edl]ebilİ
e-
T.C.
röıltır
MİLLİ EĞITİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genei Müdürlüğü
Sayı 307 06984-903.99_E. l 3 507730
Konu Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi
30. l 2.20l 5
VALiLiĞINE
(İı
İlgi:
Miııi Eğitim Müdürlüğü)
a)28109120|2 tarih ve B.08.0.YET,0.10.04.00-90 3.ggl167gt sayıh yau,
b) 27 /nn0l2 tarih ve 89692l701903.991248065 sayıh yazı.
Fatih Projesi ile BT araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme
sürecinde etkin kullanılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda okullaıımıza yönelik ağ alt
yapısı kurulumu, güvenli ve hızlı intemet erişimi, eğitim ortamlarına etkileşimli tahta
kurulumları, öğr€tmen
etmektedir,
ve öğrencilere yönelik tablet bilgisayar dağıtımı çalışmaları devam
Proje kapsamında donanım kurulumu yapılan okullara ilgi (a) ve (b) yazıda belirtilen
hususlar doğrultusunda "Bilişim Teknolojileri Rehberliği" görevlendirmeleri yapılmaktadır,
Bu görevlendirmeler ile proje kapsamında kurulan donanımların ve Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) üzerinden sağlanan ders içeriklerinin öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından etkin blr
şekilde kullanımı hedeflenmiştir. Görevlendirilen öğretmenlerin bilişim teknolojileri
kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencilerimize yönelik yürüteceği rehbeilik faaliyetleri bu
hedefe ulaşmada en yüksek öneme haizdir.
Bu minvalde görülen lüzum üzerine projenin 1, ve 2. faz uygulamaları ışığında
yapılan "Bilişim Tekıolojileri Rehberliği" görevlendirmelerinin yeniden dtızenlııımesi
ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu sebeple yapılacak görevlendirmelerin aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda
yapılması gerekmektediı;
1. Görevlendirmeler sadece Fatih projesi kapsamında donanım kurulumları yapılan
okullara
aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılacaktır;
a) Etkileşimli tahta|arı kurulmuş, ağ al§apısı tamamlanmış, internet erişimi sağlanmış
Ve tablet bilgisayarları dağıtllmış okullar,
b) Etkileşimli tahta kurulumu yapılmış olmak şartıyla, proje kapsamındaki diğer
donanımlan tamamlanmamış okullar,
şube sayısı 8'den az olan okullar öncelikli olarak değerlendirilmeyecek bu oku]ların
sorumluluğu aynı ilçe içerisinde görevlendirilen öğretmenlere işit
şekilde dağıtılacaktır,
2, Fatih pğesi kapsamı dışında bulunan okullara, yaygın eğitim kurumIarına,
bilim sanat
merkezlerine ve il/ilçe milti eğitim müdiirlüklerine ''Fatih ProJesi BT Rehberliğİ''
adı a]tında
görevlendirme yapılmayacaktır.
3. Görevlendirilen öğretmenıer, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini
yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen
öğrltmenin
yerine ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir. 2l
saa]tten fazia
ders görevi dolduran öğretmenlere okulu dışında natih ırojesi BT ıehberlik görwi
06500 Teknikoku]lar /ANI/tARA
Elekronik Ağ: yc8itek.meb.gov.tı.
Ayrlnüılı bilgj için: Eğİim Hjzmet]ğri Koordinatdriüğü
Tel:(0 3 l2) 296 94 00/9566
e-postai faıih_ [email protected] gov.tI
Bu evrsk 8üv€nli
elekıİonik imza ile imzalanmlştır. hıtP|//evEksorgu meb
Faİs: (0 3l2) 223 87 36
gov. tr
alresinacn
d7fl -c477 -3ae9-9eçd-48f6
kodu ı]e teyıt edıie;i]jr
Verilmeyecektir.
4. Falih Projesi
BT Rehberliği görevi, bilişim teknolojileri öğretmenleri taraftndan yürütülür.
Bilişim teknolojileri öğretmeni bulunmaması veya rehberlik ihtiyacının mevcut bilişim
teknolojileri öğretmeni/öğretmenleri tarafindarr karşılanamaması dunımunda kendi
branşlarında ders açığı oluşturmayacak şekilde sırasıyla istekli diğer branş öğretmenlerinden;
a) MezuniYet alanı itibarı ile biiişim teknolojileri öğretmeni olarak atanabilecek oIanlar,
b) "Fatih Projesi Eğitmenliği" görevini Bakanhk onayı ile en az 6 (a|tı) ay süre ile
yiirüttüğünü belgelendiren öğretmen]eI,
c) Bilişim teknolojileri alanında doktora yapan öğretmenler,
d) Bilişim teknolojileri alanında tezli veya tezsiz yiiksek lisans yapan öğretmenler,
e) Fatih projesi kapsamında yürütülen merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitim
görevlisi olarak en az l00 saat görev alan öğretmenler.
"Bilişim Teknolojileri Rehberliği kuısu" nu başarı ile tamamlayan öğretmenler,
Pğesi BT rehberliği görevini yürütebiIirler.
5. _Branşı "Sıııf Öğretmeniiği' olan öğretrnenlere Fatih Projesi BT Rehberliği görevi
verilmeyecektir. Ancak sınıf Öğretıneninin norm fazlası olması ve 4. Maddedi sayılan
f)
Fatih
şartlardan en az birini taşıması halinde görev verilebilecektir.
6. Görevi
yiiütecek istekli öğretmenlerin aynı şartlan taşıması halinde sırasıyla;
a. Doktora yapmış olanlara,
b. Ytiksek lisans yapmış olanlara,
c. Fatih projesi kapsamındaki merkezi/mahalli eğitimlerde eğitim görevlisi
yaptıkları görev saati fazla olanlara,
d. Hizmet puan yüksek oIanlara,
e. son beş
yıl
olarak
içerisinde bilişim alanında katıldığı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden
toplam kurs saati fazla olanlara,
öncelik verilecektir.
7. Ücretli ve aday öğretmenlere Fatih projesi BT rehberliği görevi verilmez.
Üzerlerinde
asaieıeı,. vekaleten veya geçici görevlendirmeyle yoneticiıii görevi bıılunanlar,
valilik
oluruY]a baŞka bir görev iÇin görevlendirilenler bu görevlerinden İyrıimadıkları
sürece Fatih
Projesi BT Rehberliği görevi alamazlar.
8. Fatih projesi
BT Rehberliği görevlendirmelerinde öğretmenin öncelikli olarak kendi
okulunda görev alması esastır. kendi okulu boş kalırke"n başka bir
okula gorevlendirme
yapılmayacaktır. okulda görevlendirme
şartlannı taşıyan tirden çok n-r ogretmeni
bulunması durumunda, okulundaki eğitim-öğretimi aksa#ayacak
şekilde aynı iiç"d; ihG;
olan başka okullara görevlendirme yapılabilecektiı. Fatih Projesi
BT ıi"i,u"iliji gör'.rİ
önce]ik]e öğıetmenin kadrosunun bulunduğu ilçe sırurları içinde yapılacakt",
iıç"j. iitivui
olmaması.durumunda büyükşehir meıkez iiçeleii arasında
da başvuranın talep etmesi halinde
gö.revJendirme yapılabilecektir. Görevlendiimeler yolluk yevmiye
oa...ri g.r.rti.r.y"."l
şekilde yapılacaktır.
9, kadrosunun bulunduğu okul dışında görevlendirilen
öğretmenlerin görevlendirildiği okula
ulaşım süresi de dikkate alınara]ı ders dışında kalan
zu^unlu, haft-aıık ders çlr.ig.rino.
"Fatih ProjesiBT Rehberliği" görevi o]arak
belirtiiec.k ,; ii;lli öğretmenin b, .;";i;;iü;
göre.vlendirildiği okulda
çalışması sağlanacaktır. Haftalık dJrs çizelgeleri natih Rıojesi ni
Rehberliği görevine engel oImayacak
şekilde haz ırlanacaktır.
]0, Görev]endiril€n öğretmenlere, Fatih Pıojesi BT rehberliği
görevi olduğu günler eğitim
öğrelim saatleri içinde için Ek- l 'de.,belirtilen görevlerin
dışın?a ntıuet görevi dahiI başka bir
görev verilmeyecektir. Görevlendirilen ögremlenler
eğitim'ölretim
sauiı"ri d,ş,nJu ;;;;;;
-- doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri
lapabile".nel.Ji..
l l, Fatih Projesi BT Rehberliği görevi valilik
onayı ile her yıl I. ve II. öğretim dönemi olmak
06500 Teknikokullaİ
/ANKARA
Ayrıntlh bilgi için: Eğitim Hizıetleri Koordinatörltlgü
Elektronik Ağ: yegitek.meb. gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tf
Bu evlEj( guvenli elekt onik imza ile imzalaırııştı
Tel (0 3l2) 296 94 00/9566
Faks: \0 3l2) 223 E7 36
r
hnp:,1etnksor8!.meb gov ır adresınlen
d7fl -c4'71-3ae9 -9ecd-4Ef6
kodu iıe teyüı edılebi]i.
iki kez yapılacaktır. Yanyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme ),apılmayacaktır.
Fatih Projesi BT Rehberliği görevi eğitim öğIetimin yapıldığı saatlerde yapılacak, her bir
devre için (Sabah-Ögle; ayrı öğretmen görevlendirilebilecektir. İki öğretmen
görevlendirilememesi durumunda görevlendirme tek bir devreye yapılacaktır. 'l{ormal eğitim
yapan okullarda 1 (bir), ikili eğitim yapan okullarda en faz|a 2 (iki) öğretmen
görevlendirilecektir. 2 (iki) öğrefinen görevlendirilen okullarda, haftalık ders
çizelgesi aynı
ders saatinde birden fazla öğretrnene Fatih projesi BT Rehberliği görevi verilmeyecek
şekilde
üzere yılda
hazırlanacaktır.
l2. Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; göreviendirildikleri tarihten
itibaren ilk 15 (onbeş) giin içerisinde çalışma planı hazırlayıp okul müdürlüğüne sunar,
çalışma planı Ek-l'de belirtilen görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Görevlendirilen
öğretmenin plana uygun olarak çalışması okul müdiirlüği.ini,in sorumluluğundadır.
13. Görevlendirme başvuruları ilgili milli eğitim şube müdürü başkanlığında BT il
koordinatöriinün de üyesi olduğu komisyon tarafından değerlendirilecek ve ona)a
sunulacaktır. Aynca komisyon tarafindan görevlendirme süresince görevin esaslara uygun
Yürütii]üP Yürütülmediği değerlendirilecek, görevlendirme esasIarında belirtilen görevleri
yerine getirmeyen öğreımenlerin görevlendirmeleri okul müdürünün de görüşü alınarak iptal
teklili yapılaçaktır. komisyon teklifi ile görev iptali e<lilen ve görev süresi sonunda yeterli
performansı göstermediği tespit edilen öğretmenlere sonıaki dönern görev verilmeyecektir.
yukarıda belirtilen
edilecektir.
esaslara
uygun yapılmayan görevlendirmeler ivedilikle iptal
Bu sebeple; "Fatih Projesi BT Rehberliği'' görevini yürütecek öğretmenlerin
görevlendirmeleri, herhangi bir aksamaya maha] verilmeden yukarıdaki esaslar
doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders
saatlerine ilişkin karar'ln l6. Maddesi hükmü gereğince ek ders ücretleri kadrolannın
bulunduğu okul tarafindan ödenecek şekilde yapılacakhr.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Yusuf TEKİN
Bakan a.
Mİjsteşar
EKLER:
Fatih Projesi BT Rehberliği Görevini
Yürütecek Öğretmenlerin Görevleri (l sayfa)
2- Fatih Projesi BT Rehberliği
I_
Görevi Başvuru Formu (l sayfa)
3- Fatih Projesi BT Rehberliği
Sınıf İçi Uygulama Formu
(l
sayfa)
DAĞüTlM:
Gereği:
Biigi:
-A Planı
-B Planı
06500 Teknikokullar
/ANKARA
Elekıronik Ağ: yegitek.meb.gov.tİ
Ayrınhlt bilgj için: Eğitim Hizmctleri Koo.dinattjrlüğü
Tel (0 312) 296 94 0019566
Faks: (0 3l2) 223 87 36
e-Posıa: [email protected] gov.tr
8ı
evrak 8ü!enli elektronik imza ile
imzalanml$ır htlp //evraksorgu
meb gov, tr adlesindeİ
d7fl -c477
-3ae9
-9ecd-48f6
kodu ilğ teyiı €dıjebül(
E k-,1
FATiH pRoJEsi BT REHBERLiĞİ cönnviNi yünürocn«
öĞRırı.rtuı,ERİN GöREVL ERİ
Fatih Projesi BT Rehberliği göıeviıi y.ı.lrüten öğIetmenler, okulundaki öğretmen,
öğrenci ve velilere yönelik olarak aşağıda belirtilen konriarda tanıtım, bilgilendirme, sınıf
içi uygulama ve rehberlik faaliyetlerini ytirüteceklerdir. Bu kapsamda okulda yapılacak tiim
toplanülara (kurul, zümıe, veli toplantısı vb.) konu ile ilgili gillıdem maddesi eklenmesi
sağlanacaktır. yapılacak tiim uygulamalar okul müdürlüğiiniin yazılı onayı ile yürüttilecek
ve istenmesi halinde değerlendirme komisyonuna sunulacaktır.
Fatih Projesi BT rehberliği göıevini yürütecek öğretmenlerin görevleri:
1) Okuldaki bütün öğretmen ve öğrencilerin EBA şifresi almasını sağlamak.
2) Tablet Bilgisayar Seti (TBS) dağıtılan ve intemet erişimi sağlanan okullarda EBA
ders
Etkileşimli Sınrf Yönetimi (EBA V-SıruQ uygulamasını kapsayan, TBS dağıtılmayan
okullarda ise EBA içerikierini ve EBA ders kullarularak ders işlenişini kapsayan sınıfiçi
uygulamasrna rehberlik yapmak.
3) yapılacak sıruf içi uygulamaıın görevli olduğu okulun ti,im öğretmenlerini kapsayacak
şekilde plarılama yapmak ve yapılan her uygulamayı '.Sınıf İçi Uygulama'' formuna
ve
işlemek.
4) Eğitim Bilişim Ağ (EBA) portalırın kullarumı konusunda okuldaki öğıetmen ve
öğıencilere tanrtım ve bilgilendirme yaprnak.
5) Eğitim Bilişim
Ağı (EBA)
bilgilendirme yapmak.
portalının kullanımı konusunda velilele tanıtım ve
6) EBA Ders öğre m yönetim sisteminin kullarıımı
konusunda öğretmen ve öğrencileri
bilgilendirilerek etkin kullanımı konusunda siirekii rehberlik yapmak.
7) Tablet Bilgisayar Seti (TBS) dağıtılan ve intemet erişimi sağlanan oku]larda EBA ders
ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sını! uygulamasının kullanımı konusunda
öğretmen ve öğencilere stirekli rehberlik yapmak.
8) EBA, EBA Ders ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıf) konularında bilgilendirme
afişleri hazırlamak.
9) Fatih projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflann amaclna uygun bir
şekilde
kullanılması, kullaııma hazır ve işler durumda tutulmasını sağlamak,
10) okulun BT araçlarının garanti süresince amacına
uygun kuılanımını sağlamak, B1'
araçlanrun garanti takip işlemleri konusıırıda ilgili kişilerle koordinasyonu
iağlamak,
l l) Fatih projesi kapsamında kuıulan BT destekli sınıflarda kullanrtan
İşletim slstemi ve
yazılımlar ile ders içeriklerinin güncel ve işler vaziyette tutulmasını
sağlamak.
_ !9şitJi
12) okulunda, Fatih projesi ile ilgili ve BT araçlarının
satın alınmasına yonelii idari ve
tekıik şartnamelerin hazırlanmast, muayene ve kabulü vb. işlemlei için
kurulacak
komisyonlarda görev almak,
13) BT konusunda düzenlenecek yanşmaları planlamak,
organize etmek, yürütmek ve bu
yarışmalaı için kurulacak değerlendirme komisyonlarında görev
yapmak,
l4) Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü ile işbir[ği içinde
çalışmak,
15) okul web sitesinin hazırlanması, yayınlanması ve gtııcei
tutulmasıyla ilgili web yayın
ekibinde görev yapmak,
l6) okulun bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okul web
sitesinde
vayınlanmasını ve bu bilgilerin giincel tutulmasünı sağlamak.
__
l7) Bilişim teknolojilerine ilişkin program ve projelerde
öğrencilere rehberlik yapmak.
Ek-1
FATiH PROJESi BT REHBERLiĞİ GöREViNi Yü-RüTECEK
öĞııırırııı-ERiN GöREvLERi
Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenler, okulundaki öğretmen.
öğrenci ve velilere yönelik olarak aşağıda belirtilen konularda tanıtım, bilgilendirme. sını1'
içi uygulama ve rehberlik faaliyetlerini yürüteceklerdir. Bu kapsamda okulda yapılacak
tüm toplanttlaIa (kurul, zümre, veli toplantısı vb.) konu ile ilgili gündem maddesi
eklenmesi sağlanacaktır. yapılacak tiim uygulamalar okul müdürlüğünün yazılı onayı ile
yürütülecek ve istenmesi halinde değerlendirme komisyonuna sunulacaktır.
Fatih Projesi BT rehberliği görevini ytirütecek öğretmenlerin görevleri:
)
2)
Okuldaki büti.in öğretmen ve öğrencilerin EBA şifresi almasını sağlamak.
Tablet Bilgisayar Seti (TBS) dağıtılan ve internet erişimi sağlanan okullarda EBA ders
3)
dağıtılmayarı okullarda ise EBA içeriklerini ve EBA ders kullanılarak ders işlenişini
kapsayan sınıf içi uygulamasına rehberlik yapmak.
yapılacak sınıf içi uygulamanın göıevli olduğu okulun tüm öğretmenlerini
kapsayacak
..Sınıf
planlama
yapmak
ve
yapılan
her uygulamayı
İçi Uygulama'' foımuna
şekilde
işlemek.
l
ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıf)
4) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının kullanımı
öğrencilere tanıtım ve bilgilendirme yapmak.
uygulamasını kapsayan, TBS
konusunda okuldaki öğretmen ve
5) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) poaalının kullanımı konusunda velilere tanıtım
ve
bilgilendirme yapmak.
6) EBA Ders öğrenim yönetim sisteminin kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencileri
bilgilendirilerek etkin kullanımı konusunda sürekli rehberlik yapmak.
7) Tablet Bilgisayar Seti (TBS) dağıtılan ve intemet erişimi sağlanan okullarda EBA ders
ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıf) uvgulamasının kullanımı konusunda
öğretmen ve öğrencilere sürekli rehberlik yapmak.
8) EBA, EBA Ders ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıl) konularında
bilgilendirme afi şleri hazırlamak.
9) Fatih projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıfların amacına uygun bir şekildc
kullanılması, kullanıma hazır ve işler durumda tutulmasını sağlamak,
l0) okulun BT araçlarının garanti süresince amacına ı.ıygun kullanımını sağlamak. BT
araçlarının garanti takip işlemleri konusunda itgili kişilerle koordinasyonu sağlamak,
l l) Fatih projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflarda kullanılan işletim sistemi ve
çeşitli yazılımlar ile ders içeriklerinin güncel ve işler vaziyette tutulmasını sağlamak.
l2) okulunda, Fatih projesi ile ilgili ve BT araçlarının satın alınmasına ytınelik idari ve
teknik şartnamelerin hazırlanmasl, muayene ve kabulü vb. işlemler için kurulacak
komisyonlarda görev almak,
13) BT konusunda düzenlenecek yarışmaları planlamak, organize etmek, yürütmek ve
bu
yarışmalar için kurulacak değerlendiıme komisyonlarında görev yapmak,
l.{) Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü ile işbirliği içinde
çalışmak,
l5) okul web sitesinin hazırlanması, yayınlanması ve güncel tutulmasıyla ilgili web yayın
ekibinde görev yapmak,
l6) okulun bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okul web
sitesinde yayınlanmasını ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak.
l7) Bilişim teknolojilerine ilişkiıı program ve projelerde öğrencilere rehberlik yapmak.
uşAK ıvıİı-ı-i rĞiriıvı ıvıÜoÜnı-ÜĞÜııı r
EK-2
Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi Başvuru Formu
T.C. Kimlik No:
Adı Soyadı:
Branşı:
E- Posta Adresi:
iletişim Telefonu:
Hizmet PuanInlz
Yüksek Lisans Yaptınız mı?
EVET
Doktora Yaptınız mı?
EVET
* Belgesinin Tarihi ve Kurs No'su:
Tercihim dışında bir okulda çalışabilirim:
ı
|-l
fl
EVET
ı.ıayın
Heyın
HAYlR
Kadron uzu n Bulunduğu Okulda Alanınızda
Girmeniz Zorunlu Olan Haftalık Ders Saati:
**Kadronuzun Bulunduğu İlçe Okul:
/
2. Tercihiniz:
ilçe Adı:
Okul Adı:
3. Tercihiniz:
İlçe adı:
Okul Adı:
* Bilişİm Teknolojilerİ
Öğretmenleri bu bölümü boş bırakacaklardlr
** Kadrosunun Bulunduğu İlçe
/ Okul 1. Tercih olarak değerlendirilecektir.
Bakanlığımız Fatih Projesi ve Bilişim Teknolojileri ile ilgili projelerinin yürütülmesinde,
görev|end İrild iğim okuldaki bilgisayar destekli eğitimin yürütülmesinde ve Bil|şim Teknolojileri
ile
igili olarak görevimin gereği olan işleri hizmetin sürekliliği esasında yürüteceğime, kazanmış
olduğum bilgi birikimini ve deneyimimi görev yaptığım okulda eğitim ve öğretimin ka|itesinini
artırılması konusunda kullanacğımı kabul ve taahhüt ederek, 08 Şubat 2016 - !7 Haziran 2oL6
tarihleri arasında Fatih projesi 8ilişim Teknolojileri Rehberliği görevini kabuI ediyorum.
....
/0l/ 2016
imza
FATİH PROJESİ KURULUM DURUMU 2015 OCAK
s.N.
Kulum
xodu
Kurum AdI
llçe
Kurum Türü
TABLET
ErKirEşiMLi
17L 73a497
Av8an iıkokıJ|u
772 73ı649
ULUsEY
iıkokul
Av8an odaokulu
Hüseyin Remzi Devecioğlu ortaokulu
inay llkokulu
KuruIdu
ULUBEY
orlaokul
ortaokul
Kuruldu
Kuruldu
Kuruldu
Kuruldu
!73 730404
174 730358
r75 730402
176 730399
97z541
178 907467
179 963285
ı80 201303
nay
oİtaokulu
Mehmet Fuat Tercl ortaokulu
u|ubey Anadolu LlaesI
Ulubey Atatürk Mesleki ve Teknik Eğİtım Merkeıi
UıubeY Me§lekive Teknik Anadolü Lİsesi
Ulubey Ümmü 8aykan Anadolu imam Hatip lisesi
UIuBEY
uLUBEY
utusEY
uIuBEY
lkokul
ortaokul
ortaokul
Kı,/ruldu
uLUBEY
UtuBEY
Anado|u Lisesi
UtugEY
utuBEY
sağllk Meslek Liseri
oağ|tlldI
Anadolu imam Hatip l,isesi oağltlldl
Mğl.ılv.i.ınlİ
Fi8ER
iNTERNET
Dağltlldl
sırlm M.4.!(krocM)
Kuruldu
Kuruldu
Kuruldu
Kuruldu
Kuruldu
Kuruldu
Bağlandl
Download

fatih projesi bilişim teknolojileri rehberlik