Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies
15/2 Kış-Winter 2015
İçindekiler/ Contents
1
7
15
29
43
49
Kuru Göz Tedavisinde Dede Korkut Mucizesi
A Miracle of Dede Korkut in Treatment of Dry Eye Syndrome
Prof. Dr. Sait EĞRİLMEZ - Prof. Dr. Metin EKİCİ - Doç. Dr. Oğuz GÖZEN ¤
Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Destan’ın Yeni Bir Yorumu Üzerine
About the New Interpretation of the Epic How Basat Killed Tepegoz
Prof. Dr. Alimcan İNAYET ¤
Dedem Korkut Kitabındaki Silah Terminolojisi Üzerine Bir İnceleme
A Review on the Weapon Terminology in the Book of Dedem Korkut
- Recep Efe ÇOBAN ¤
Dede Korkut Kitabı
Function of the Testing Motif During the Process of Maturing and
Individualization in the Book of Dede Korkut
Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN ¤
Traces of Euthanasia in the Narrative of Deli Dumrul
Doç. Dr. Muvaffak DURANLI ¤
Dede Korkut Kitabında Kahramanların Problem Çözme Yöntemleri ve
Dede Korkut Kitabının Eğitimde Kullanılması
Problem Solving Method of the Heroes in the Book of Dede Korkut and
Using the Book of Dede Korkut in Education
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLTEKİN ¤
55
Dede Korkut Kitabı’nda Baba, Oğul ve Baba-Oğul İlişkisi
65
Türklerde At Kurbanı ve Dede Korkut’taki İzleri
75
89
İmge ve Göstergeler Uzamı: Dede Korkut Hikâyeleri
95
Father, Son and Father-Son Relation in the Book of Dede Korkut
Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN ¤
The Horse Sacrifice of Turks and its Traces in Dede Korkut
Arş. Gör. Umut ÜREN ¤
Location of Image and Indicator: Stories of Dede Korkut
Prof. Dr. Ülkü ELİUZ ¤
İran Türk Hikâye ve Romanında Dede Korkut’un İzleri
Traces of Dede Korkut in Iran Turkish Stories and Novels
Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER ¤
Grice’in Niyet-Merkezli Semantik Bakış Açısı Bağlamında
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesinin İncelenmesi
An Analysis of the Story of Wild Dumrul Son of Dukha Koja
through the Grician Lenses of Intention-Based Semantic
Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜFEKÇİ CAN ¤
105
111
Dede Korkut’ta Yer Alan Atasözlerinde Metaforların İşleyişi
The Function of Methaphors in the Proverbs Stated in Dede Korkut
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt AKIN ¤
Azerbaycan Cumhuriyeti İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Öğretilen
“Dede Korkut Kitabındaki” Şiirler Üzerine Bir İnceleme (Bakü ve Sumgayıt Örneği)
An Analyze about the Poems in the “Book of Dede Korkut” Taught at the Elementary and
Secondary School of the Republic of Azerbaijan The Case of Baku and Sumgayıt)
Prof. Dr. Pirali ALİYEV ¤
123
Uygulamalı Halk Bilimi Açısından Eğitim Sürecinde Dede Korkut
Dede Korkut Narratives in Terms of Applied Folklore in Education Process
Arş. Gör. Ahmet Erman ARAL ¤
139
Geleneğin Güncellenmesi Bağlamında “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” Hikâyesiyle “Deli Dumrul
Kurtlar Kuşlar Âleminde” ve “Hop Dedik: Deli Dumrul” Adlı Sinema Filmlerinin Karşılaştırılması
As a Part of Updating the Trandition, an Essay on the Comparison of the Story “Duha Kocaoğlu Deli
Dumrul” and Motion Pictures “Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Âleminde” and “Hop Dedik: Deli Dumrul"
Erhan SOLMAZ ¤
149
Dede Korkut ve Göç
159
171
Dede Korkut Kitabı’nda Tipik Bir İstinsah Hatası Üzerine
181
Dede Korkut and Migration
Dr. Fırat YALDIZ ¤
About Typical Scribal’s Error in the Book of Dede Korkut
Doç. Dr. Vahid Adil ZAHİDOĞLU ¤
Heinrich Friedrich von Diez’in Tepegöz Tercümesinde Yaptığı Yanlışlar
The Faults Heinrich Friedrich von Diez in the Translation of Tepegöz
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜNEŞ ¤
Dede Korkut Destanlarında Oğuzların Düşmanları Kimlerdi?
Who Were the Enemies of the Oguzs in Dede Korkut Legends?
Haşim ÖZEL ¤
185
1922-1927’de “Kitab-ı Dede Korkut” Hakkında Yapılmış Bir Araştırmanın
Yayımlanmamasının Nedenleri
195
Dede Korkut Anlatmalarından Hareketle Ağıt Türü
Üzerine Bir Değerlendirme
An Assesment on Lament Based on Dede Korkut Narrations
Reasons for Refusing to Publish a Research on “Book of Dede Korkut” in 1922-1927
Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU ¤
Arş. Gör. Dr. Gonca KUZAY DEMİR ¤
205
III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi “Dede Korkut ve Türk Dünyası” Katılımcı Listesi
219
III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi “Dede Korkut ve Türk Dünyası” Sonuç Bildirisi
222
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları
Download

içindekiler - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi