İ.Ü.H.F
2015-2016 Öğretim Yılı
İnsan Hakları Hukuku Vize Sınavı
(II. Öğretim Öğrencileri)
11.01.2016
AÇIKLAMALAR: Sınav süresi 40 dakikadır. İlk 10 soruda boş bırakılan yerleri
uygun gelen kelime ya da cümleyle tamamlayınız. Diğer 10 sorudaki önermelerin
doğru ya da yanlış olduğunu parantez içindeki boşluğa doğru için D, yanlış için
Y yazarak belirtiniz. Başarılar dileriz.
1. Bütün insanların zamana ve mekana bağlı olmaksızın insan haklarına sahip
olması bu hakların……evrensel……………. niteliğini gösterir.
2. Çevre hakkı ….üçüncü………..kuşak haklardandır.
3. Türkiye’de sosyal ve ekonomik hakların düzenlendiği ilk anayasal belge
…1961 Anayasası. ……………dır.
4. Locke, hayat, ….hürriyet.............., mülkiyet ve mutluluğu arama haklarını
içiçe değerlendirir.
5. Jellinek hakları, …koruyucu….. haklar……., isteme hakları ve katılma
hakları olarak sınıflandırır.
6. 1966 yılında kabul edilen ikiz sözleşmelerden biri Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleşmesi iken diğeri de şudur: …Kişisel ve Siyasal
Haklar Sözleşmesi……..
7. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi …Avrupa Konseyi……………..
uluslararası örgüte bağlıdır.
adlı
8. BM bünyesinde kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde, Mahkemenin
Savcılık makamınca re’sen soruşturma başlatılmadığı hallerde, soruşturma
açılması talebiyle müracaat edebilecek olanlar taraf devletler ve …BM
Güvenlik Konseyi……………………dir.
9. Bir devlette insan haklarının sınırlandırılmasında
…yasama………….. …. organına aittir.
asli
yetki
10. Sözleşme-içi koruma usullerinden rapor usulünün etkililiğini azaltan
uygulamadaki sorunlardan biri de şudur:…Raporların tarafsız
hazırlanmaması……(raporların geç sunulması, hiç sunulmaması, temsilci
gönderilmemesi de kabul).
Arka sayfaya geçiniz→
11. Uluslararası insan hakları sözleşmelerinde devletin çifte sorumluluğu
öngörülmektedir. (…D…)
12. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789), sadece negatif statü
haklarına yer vermiştir. (…D…)
13. İltica hakkı AİHS kapsamında doğrudan bulunmamaktadır. (…D...)
14. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi zorunlu “Devlet Raporları” usulünü
benimsemiştir. (…D…)
15. Düzeltici önleme rejiminde, objektif şartların yerine getirilmesi durumunda
idarenin izin vermesi zorunludur. (…D...)
16. Anayasa m. 15’e göre olağanüstü durumlarda dahi sınırlandırılamayacağı
kabul edilen dokunulmaz haklara (sert çekirdekli haklara) bir örnek de
düşünce hürriyetidir. (...D…)
17. Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun organları insan hakları kurulu, başkanlık
ve savcılıktır. (…Y… )
18. Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin 1803 tarihli Marbury v. Madison
davasındaki kararı, insan hakları hukukunun içtihadi kaynaklarına ilk örneği
teşkil eder. (…D…)
19. BMMYK, insan haklarına ilişkin olarak sözleşme-içi koruma usullerine
örnek olarak gösterilebilir (…Y…)
20. 1679 yılında İngiltere’de kabul edilen Habeas Corpus Act (Kişi Güvenliği
Yasası) keyfi tutuklamayı yasaklayan ilk belgedir. (...D…)
Download

İnsan Hakları Hukuku Dersi (2.Öğretim) Vize Sınavı Cevap Anahtarı