BIST100
71.523
.$<$'°9ñ=
.
TEL: 467 70 57
-0,58 %
0,45 %
DOLAR
3,0400
0,53 %
EURO
3,3110
0,24 %
ALTIN
105,62
İşszlk % 10,5 oldu
-4,51 %
PETROL
29,64
-0,99 %
BONO
10,97
òġVL]
VD\óVó
ELQ
NLġLDUWWó
İsthdam oranı
% 46,2 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı
Ekim döneminde,
bir önceki yılın aynı
dönemine göre
718 bin kişi artarak
26 milyon 856 bin
kişi, istihdam oranı
ise 0,5 puanlık artış
ile yüzde 46,2 oldu.
S.3
SOSYAL
MEDYA'DA
6216°=
facebook.com/sonsozgazete
twitter.com/sonsozgazete
+sonsozgazetesi06
ERKEKLERİN
BÜYÜK
PROBLEMİ
ŞOK DALGA Maksmum sağlık
TEDAVİSİYLE L
SON
BULUYOR
6:7HGDYLVLY¾FXGXQGRáDO
L\LOHġPHPHNDQL]PDODUóQó
KDUHNHWHJH©LUHUHNN¸N
K¾FUHOHUDUDFóOóáóLOH\HQLGDPDU
ROXġXPXQXX\DUó\RU%X\HQL
\¸QWHPOHHUNHNOHULQNRUNXOXU¾\DVóRODQVHUWOHġPHSUREOHPLNóVD
V¾UHGHWHGDYLHGLOL\RU
SONSÖZ
İktdara yürüyüş
Sonsöz Sizin
HAVA DURUMU
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiye’ nin
tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini
savunan günlük siyasi gazetedir.
ϭϲK<ϮϬϭϲhDZd^7
GÜNDÜZ
GECE
10 c
-1 c
Ő
www.sonsoz.com.trͻ&7zd/͗Ϯϱ<ƌ͘
ANKARA
Ő
35. OLAĞAN CHP KURULTAYININ DİVAN BAŞKANI KARAYALÇIN, “HALK TİPİ ÖRGÜTLENME” ÖNERDİ
Taşdelen’den
Cebeci’ye yeni
proje müjdesi
dDQND\D%HOHGL\H%DùNDQÔ
$OSHU7DùGHOHQ&HEHFLdDQND\D(YLµQGHVHPWVDNLQOHUL\OHELU
DUD\DJHOHUHNVRKEHWHWWL7DùGHOHQdDQND\D(YLµQGHG]HQlenen kurslar ve Baharevi uyJXODPDVÔQGDQPXWOXROGXNODUÔQÔ
GLOHJHWLUHQVHPWVDNLQOHULQH
&HEHFLLoLQEDùNDSURMHOHULGH
S.14
ROGXöXQXV|\OHGL
M
XUDW.DUD\DO©óQ&+3ȇQLQ.XUXOWD\óQóQLONVH©LPGHȊLNWLGDUD
\¾U¾\¾ġȋROXġXPXQDLP]DDWDFDáóQóV¸\OHGL.DUD\DO©óQȊòNWLGDUD
\¾U¾\¾ġROXġXPXL©LQKHGHILPL]\HQLGHQ¸UJ¾WOHQPHROPDOóGóUȋGHGL
“Kurultaylar Partisi”
diye eleştirilir Cumhuriyet Halk Partisi. Siyasi partilerin zirve karar organıdır Kurultay ya da Genel
Kurul’lar. Türkiye’nin dört
bir köşesinden gelen delegeler Genel Başkan ve
Parti üst yönetimini seçerler. Yani tabanlarının eğilimleri ve kararları bu toplantılarda oluşur.
ORHAN UĞUROĞLU İLE SÖZ HAKKI
CHP 35. KURULTAYININ
DİVAN BAŞKANI
MURAT KARAYALÇIN
Kocaeli'de imzacı
12 akademisyen
gözaltına alındı
%$5,ø÷oLQ$NDGHPLV\HQOHU÷QLVL\DWLIL
QLQELOGLULVLQHLP]D
DWDQ.RFDHOLhQLYHUVLWHVL
QGH
J|UHYOLDNDGHPLV\HQJ|]DOWÔQDDOÔQGÔNLùLQLQGDKDJ|]DOWÔQDDOÔQDFDöÔELOGLULOLUNHQ.RFDHOL(PQL\HW0GUOö
QH
J|WUOHQDNDGHPLV\HQOHULQLIDS.4
GHOHULDOÔQÔ\RU
Mustafa Ali Balbay Kimdir
*D]HWHFL<D]DU0XVWDID%DOED\0DUWGDK¾N¾PHWLG¾ġ¾UPH\HWHġHEE¾VVX©ODPDVó\ODWXWXNODQGó$áXVWRV
ȇGH\óOD\KDSLVFH]DVóQD©DUSWóUóOGó&+3WDUDIóQ-
3..
Oó¸OG¾U¾OG¾
6÷÷57NHQWPHUNH]LQGHNLLNLD\UÔPDKDOOHGH3..
QÔQKFUHHYOHULQH\DSÔODQRSHUDV\RQODUGDWHU|ULVW|OHOHJHoLULOGLSROLV
S.3
ùHKLWROGXSROLV\DUDODQGÔ
Motorine
bu hafta
2'inci
indirim
geldi
7¾UNL\H%¾\¾N0LOOHW0HFOLVLG¸QHPL©LQ
\DSóODQ.DVóP
0LOOHWYHNLOL*HQHO6H©LPOHULȇ\OH&+3ȇGHQòVWDQEXOPLOOHWYHNLOLROGX
&+30HUNH]<¸QHWLP.XUXOXȇQGDJ¸UHYDODQ
YHGH\HQLGHQ0LOOHWYHNLOLROGX&+3*UXS
%DġNDQYHNLOOLáLJ¸UHYLQGHEXOXQGX0D\óV
WDULKLQGH\DSóODQ
2ODáDQ.XUXOWD\GD
&XPKXUL\HW+DON3DUWLVL
*HQHO%DġNDQóVH©LOGLòNL
Nó]ELUHUNHN©RFXNEDEDVóGóU
Türk askerinin
insani yönü...
Yüzde 10 kotası 6LLUW
WH©DWóġPD
uygulanacak S.4 SROLVġHKLWROGX
(öLWLP÷ù%DùNDQÔ9HOL'HPLUQ|EHWFUHWLQGHQWP|öUHWPHQOHULQ\DUDUODQPDVÔJHUHNWLS.4
öLQLV|\OHGL
Kemal Kılıçdaroğlu Kimdir
GDQDGD\J¸VWHULOHQYHȇGH
ò]PLUȇGHQ0LOOHWYHNLOLVH©LOHQ
%DOED\$UDOóNWDULKLQGH
WDKOL\HHGLOGL$UDOóNWDULKLQGHPLOOHWYHNLOL\HPLQLHGHUHNJ¸UHYHEDġODGó
SIĞINMACILARA
ÇALIŞMA İZNİ
RESMİ GAZETE’DE:
Nöbet ücretinden
tüm öğretmenler
yararlanmalıdır
S.4
Alman
Bakan'dan teröre
karşı mücadele
mesajı
S.3
S.3
Teröristlere karşı
operasyon
düzenlenen
ilçelerden gelen
fotoğraflara
bakarken
duygulanmamak
elde değil.
İk kutbun amgolarını
cddye almayalım
S.4
Bir fotoğraf karesine, 25 gündür evinde mahsur kalan yaşlı
bir adamı sırtına alıp ambulansa taşıyan Mehmetçik yansımış.
Diğer karelerde çocuklarla top oynarken, bir çocuğa çikolata
ikram ederken, yiyeceğini vatandaşlarla paylaşırken görüyoruz Mehmetçik’i.
S.3
NURİ KAYIŞ KARGA BANA DEDİ Kİ
Ege bu
kez 3
çocuğa
mezar
oldu
S.3
S.2
Danıştay, Yeşl Yol'a
ve HES'lere 'Dur' ded
Fakir ailelere
kömür yardımı
Fakir ailelere 500 kilogUDPN|PU\DUGÔPÔ\DSÔODFDN÷OYHLOoHVRV\DO\DUGÔPODùPDYDNÔIODUÔQFD
EHOLUOHQHUHNYDOLOLNOHUHELOGLULOHFHNIDNLUDLOHOHUHPUDFDDWODUԁ]HULQHDVJDUL
NLORJUDPEHGHOVL]N|PU
YHULOHFHN
S.3
Günün
sözü
Boş silahı
dolduran şeytan,
iş cüzdana
gelince “TIK
YOK” Ahmet Saruhan
2
SONSÖZ
Güncel
Ankara'daki ikinci
el oto galerileri
taşınıyor
$1.$5$$$$QNDUD%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H0HFOLVL$QNDUDȇGDLNLQFLHODOóPVDWóPó
\DSDQRWRJDOHULOHULQLQ0DUWWDULKLQH
NDGDU(VHQERáD<ROX
QGDNL\HQLLġ\HUOHULQHWDġóQPDVóQDNDUDUYHUGL
%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVLQGHQ\DSóODQ\D]óOóD©óNODPD\DJ¸UH%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H0HFOLVL
QLQD\OóNRODáDQWRSODQWóVóQGDLNLQFLHORWR
JDOHULOHULQLQġHKLUGóġóQD©óNDUWóOPDVó\ODLOJLOL
%DġNDQOóN\D]óVóJ¸U¾ġ¾OG¾òNLQFLHORWRDOóP
VDWóPó\DSDQJDOHULOHULQ0DUWWDULKLQH
NDGDU(VHQERáD<ROX$N\XUW.DYġDáó
QGDNHQGLOHULQHD\UóODQE¸OJHGHNL\HQLLġ\HUOHULQHWDġóQPDVóQD\¸QHOLN\D]ó0HFOLV
WHNDEXOHGLOGL
.DUDUóQJHUHN©HVLQGHDSDUWPDQODUóQJLULġ
NDWODUóQóQRWRJDOHULOHULWDUDIóQGDQNLUDODQGóáóDUD©ODUóQ\RONHQDUODUóQGDNDOGóUóPODUGD
YH\ROODUGDVHUJLOHQPHVLQHGHQL\OH\D\DODUóQNDOGóUóPODUGDUDKDW\¾U¾\HPHGLNOHULEX
DUD©ODUóQD\Qó]DPDQGDWUDILNDNóġóQóHQJHOOHGLáLEHOLUWLOGL
%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H0HFOLVLD\UóFD
0DUW
DNDGDUWDġóQPD\DQLġ\HUOHULQGHQUXKVDWOóROXSIDDOL\HWJ¸VWHUHQOHULQUXKVDWODUóQóQ
LSWDOHGLOPHVLQHEXLġ\HUOHULQLQP¾K¾UOHQHUHNIDDOL\HWWHQPHQHGLOPHOHULQHR\ELUOLáLLOH
NDUDUYHUGL
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
Danıştay, Yeşl Yol'a
ve HES'lere 'Dur' ded
DANIŞTAY, Tema Vakfı tarafından 'Yeşil Yol Projesi'ni de kapsayan Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilin
'Çevre Düzeni Planı' için açılan davada verdiği 'yürütmeyi durdurma' kararının kapsamını Ulusal
Yargı Ağı Projesi’nde (UYAP) yayınladı. Karara göre, Çevre Düzeni Planı'nda yer almayan Yeşil Yol
projesi ile hidroelektrik santraller başta olmak üzere dere ıslah çalışmaları askıya alındı. 0XKDPPHW.$‰$55ò=(
'+$5L]H$UWYLQ7UDE]RQ*¾P¾ġKDQH*LUHVXQYH2UGXLOOHULQGHNLYDGLOHULQGRáDOYDUOóNODUóQóQGHáHUOHQGLULOGLáL¸O©HNOL‰HYUH
'¾]HQL3ODQó\óOóQóQ$áXVWRV
D\óQGDG¸QHPLQ‰HYUHYH2UPDQ%DNDQOóáóWDUDIóQGDQKD]óUODQGó7(0$
9DNIóGDKDVRQUD‰HYUHYHĠHKLUFLOLN
Ȋ6RQUDGDQ
DS©óȋ
E
H
N
Q
D
W
ġ
X
á
R
G
GHáLO
%DNDQOóáóWDUDIóQGDQ\¾U¾W¾OHQ©DOóġPDLOHLOJLOLRODUDNELUKDIWDOóNDVNó
V¾UHVLL©HULVLQGHSODQóQPDGGHVLQH
LWLUD]HWWL$QFDNLWLUD]ODUGDQVRQX©
DODPD\DQ7(0$SODQóQ\¾U¾WPHVLQLQGXUGXUXOPDVóYHLSWDOLLVWHPL\OH
\óOóQóQ$UDOóND\óQGD'DQóġWD\ȇD
GDYDD©Wó'DYDNDSVDPóQGD\óOóQóQ.DVóPD\óQGD'DQóġWD\¾\HOHUL
LOHELUOLNWHDUDODUóQGD2UWDGRáX7HNQLNžQLYHUVLWHVL2'7ž¸áUHWLPJ¸UHYOLOHULQLQ\HUDOGóáóELOLUNLġLKH\HWL
'RáX.DUDGHQL]%¸OJHVLȇQGHQRNWDGDJ¾QV¾UH\OHLQFHOHPH\DSWó'DQóġWD\òGDUL'DYD'DLUHOHUL.XUXOXELOLUNLġLUDSRUXQGDE¸OJHGHNL¸QHPOL
GRáDNRUXPDDODQODUóVXKDY]DODUóYH
WDUóPDODQODUóQóNRUXPDGóáóQDYXUJX
Bedr Usta “Ünlülern kebapçısı”
ò
EDK©HVLYDUò©HULVLLVH©RNWHPL]YHIHUDKELUJ¸U¾QW¾YHUL\RU<¾NVHNWDYDQOóELQDQóQL©LQGHJ¾]HO
YHJHQLġPDVDVDQGDO\HOHUYHHQ¸QHPOLVLGHVDNó]
JLELEH\D]¸UW¾OHU
0HNDQGDȊ%HGUL8VWDȋGL\HELUġLġYDU%DQD
J¸UHEXNHEDS¸QSODQGD.X]XHWLQGHQ\DSóOó\RU‰RNJ¾]HOELUġHNLOGHEDKDUDWODUODVDUPDODQPóġ/RNXPJLEL+D\YDQóQVóUWóQGDRODQELUSDU©D+D\YDQóQHQD]KDUHNHWHGHQ\HULVóUWE¸O¾P¾
ROGXáXL©LQHWWHKL©VLQLU\RN
.HEDSV¸]NRQXVXROGXáXQGDLONDNODJHOHQ
$GDQDȇGóU˜\OH\DGDE¸\OH$GDQDNHEDSNRQXVXQGDOLGHUOLáLQLV¾UG¾U¾\RU'LáHU\¸UHOHULPL]LQ
GHNHEDS©HġLWOHULYHOH]]HWOHULYDUDPD$GDQDȇQóQ
\HULELUEDġND'RáDORODUDNEXPHPOHNHWWHQ©óNDQGHáHUOHUGH¾ONHPL]LQ©HġLWOL\HUOHULQGHEXVDQDWODUóQóLFUDHWPHNWHOHU%HGUHWWLQ$\GRáGXȇGD
EXQODUGDQELULVL+HUNHVLQELOGLáLLVPL\OH.HEDS©ó
%HGUL8VWD%D]óODUóȊžQO¾OHULQNHEDS©óVóȋ\DNóġWóUPDVóQóGD\DSó\RU
“ÇIRAK OLMADAN USTA OLAMAZSIN”
Ȋ$QNDUDȇQóQ/H]]HW'XUDNODUóȋN¸ġHPL]LQEX
VD\óGDNLNRQXáX$GDQDȇGD©óNóġ\DSWóáó<¾]HYOHU
]HOHUGHOLUDGDQYHULOL\RU$VOóQGDIL\DWODUGD
KD\OLX\JXQ˜UQHáLQELU$GDQDNHEDSVDODWDYH
L©HFHNLOHOLUD\D\DNóQELUKHVDSOD©óNDELOLUVLQ
%HGUL8VWDȇGDSLGH©HġLWOHULGHOLUDDUDVóQGD
VDWóOó\RU
LAHMACUNU ATLAMAYIN
/DKPDFXQGD%HGUL8VWDȇQóQ¸QH©óNDQ¾U¾Q¾
.HEDSNó\PDVóQGDQ\DSóOó\RU/DKPDFXQ©óWóU©óWóULQFHRODFDNDOWóQD\DáJLUPH\HFHN
0DVD\DRWXUGXáXQX]GDLON¸QFHDUDODUóQGDFDFóNKXPXVH]PHPXDPPDUDPHYVLPVDODWDVóQóQROGXáX©HġLWPH]HJHOL\RU7DELLNLKHSVLQL
\HPHN]RUXQGDGHáLOVLQL]LVWHPHGLáLQLJHULDOGóUDELOLUVLQL]'DKDVRQUDDUDVóFDNRODUDNL©OLN¸IWH
YDUNLKDULNDELUOH]]HW‰¾QN¾KDġODPD\DSóOó\RU
.ó]DUWóOPó\RUYHPLGHQL]GHUDKDWVó]OóN\DUDWPó\RU%HGUL8VWDȇGDWDYXNYHHW¾U¾QOHULQGHQWDYD
\HPHNOHULGH©óNó\RU
“DOĞUŞTAN KEBAPÇIYIZ.”
.HEDEóQXVWDVó%HGUHWWLQ$\GRáGX\DġDP¸\N¾V¾Q¾NóVDFDġ¸\OHDQODWó\RU
Ȋ%HQ\HGL\DġóQGD\NHQEDEDP0DUGLQȇGHQ
$GDQDȇ\DJ¸©HGL\RU'RNX]NDUGHġL]\HGLHUNHN
YHKHSLPL]GHNHEDS©ó\ó]<HGL\DġóQGDQEHULNHEDS©óGD©DOóġó\RUXP5HVWRUDQODUGDVRáDQVDUóP-
(WLQL©LSHPEHYHROPDVóJHUHNHNóYDPGDSLġPLġKDILIVXOX0HNDQóQHQ¸QHPOL¸]HOOLáLGHKL©ELUNHEDSWDGLġLHWNXOODQóOPDPDVó%HGUL8VWD
NHEDEóQHWLQLQNR©HWLQGHQROPDVóJHUHNWLáLQLYXUJXOX\RU*HUHN©HVLLVHGLġLHWLQLQNRNPDVó$GDQDȇ\DNRQXODQNó\PDQóQDUDVóQDJLUHQYH*D]LDQWHSȇGHQJHOHQNX\UXN\DáóQóQGD©RNL\LELUġHNLOGH
XIDODQPDVóJHUHNL\RU8VWDȇ\DJ¸UHHWLQN¸W¾GH
ROVDNX\UXN\DáóQL\LROPDOóĠXELUJHU©HNNLHWLQ
GRáUXVXQXDOóUVDQHQJ¾]HONHEDEó\DSDUVóQ
0HNDQGD%HGUL8VWDġLġNDVNLNDEXUJD\D\DNóQVóUWHWL$GDQDNHEDS/DKPDFXQPH-
.HEDSȇWDQWDQóQDQ%HGUL8VWDROGX$VOHQ0DUGLQOLRODQ%HGUL8VWDȇQóQ\DġóQGDEDġODGóáó\DġDP
P¾FDGHOHVLQLȊ%LUEDġDUó¸\N¾V¾ȋRODUDNGDGHáHUOHQGLUHELOLUL]Ȋ‰óUDNROPDGDQXVWDRODPD]VóQȋGL\HQ%HGUL8VWD\DġóQGDXVWDOóáóDOó\RU%XJ¾Q
\DġóQGDRODQ%HGUL8VWDKDOHQòVWDQEXO$QNDUD
YH%RGUXPȇGDNHEDS©óQóQVDKLEL%HGUL8VWDȇQóQ
DQODWWóáóQDJ¸UHPHNDQODUóQKHSVLQGHGHNRQVHSW
IL\DWODUKL]PHWVXQXPYHOH]]HWD\Qó
%HGUL8VWD$QNDUDȇGDNL\HQLPHNDQóQó)LOLVWLQ
&DGGHVL¾]HULQGH(VNLEDNDQODUGDQĠHYNHW(YOL\DJLOȇLQ\DġDGóáóLNLNDWOóHYLDVOóQDX\JXQUHVWRUH
HGHUHNKL]PHWHD©Wó0HNDQóQ¸QYHDUNDGDJHQLġ
\DSóODQLOLQ‰HYUH'¾]HQL3ODQó
QóQ
\¾U¾WPHVLQLGXUGXUPDNDUDUóYHUGL
'DQóġWD\ȇóQYHUGLáLNDUDU2FDNWDULKLQGH8<$3ȇWD\D\óQODGó7(0$9DNIóȇQDGDXODġDQNDUDUOD'RáX.DUDGHQL]ȇGHHNRVLVWHPLGRáDOYHN¾OW¾UHO
YDUOóNODUóQNRUXQPDVóQóWHKGLWHGHQ
SHN©RNSODQóQ\¾U¾WPHVLGXUGXUXOPXġROGX
VDNVR\GXPELVLNOHWOHHYOHUH\HPHNJ¸W¾UG¾P
$VNHUGHQG¸QG¾NWHQVRQUDGDNHQGLPHVRNDN
DUDVóQGDWDEODD©WóPòġWHEXUD\DNDGDUJHWLUGLP
RQX6RQUDGDQROPDNHEDS©óGHáLOL]GRáXġWDQNHEDS©ó\ó]%L]HW©LGHáLONHEDS©ó\ó]%L]HJHOHQPLVDILUOHUNHEDSYHODKPDFXQ\HUOHU'¾Q\D\DELU
GDKDJHOVHP\LQHDġ©óROXUXP'RáGXáXPGDQ
EHUL©DOóġó\RUXP\DġóQGDHYOHQGLPEHġ©RFXáXPYDU2QODUGDEHQGHQVRQUDGHYDPHWWLUHFHNOHULQġDOODK
òQVDQODUDUWóNELOLQ©OHQGL0DUNDROPD\DQ\HUGH\HPL\RU%XQHGHQOHKDWD\DSPDġDQVóQ\RN
òQWHUQHWWHQVRV\DOPHG\DGDQELUDQGD\D\óOó\RU
NLELUGDKDGXUXPXG¾]HOWHPH]VLQȋ
$QNDUDȇ\DòVWDQEXOȇGDNLELUP¾ġWHULVLQLQ¸QHULVL¾]HULQHJHOGLáLQLDQODWDQ%HGUL8VWDȊ$QNDUDȇGDEH\D]¸UW¾O¾NHEDS©ó\RN2QGDQ$QNDUDȇ\D
JHOGLP$VOóQGDP¾ġWHULPL]EL]L$QNDUDȇ\DJHWLUGLȋGL\RU
%HGUL8VWDD\Qó]DPDQGDNHEDSNRQXVXQGD
SDWHQWVDKLEL%XQHGHQOHDGóQGD$GDQD.HEDEó
F¾POHVLQLJ¸áV¾Q¾JHUHJHUHNXOODQDELOL\RU
$GDQDNHEDEóQóQVWDQGDUGóYHJUDPDMóQóQROPD\DFDáóQóGDLIDGHHGHQ%HGULXVWDNHEDEóQHO
YHJ¸]NDUDUó\ODD\DUóQóQ\DSóOPDVóQóQGDKDGRáUXROGXáXQXYXUJXOX\RU
NLġLOLN9,3VDORQXGDEXOXQDQPHNDQGDġLIUHOLNDQDOODUGDQPD©\D\óQODUóGDYHULOL\RU˜áOHQ
VHUYLVLQLQGHD©óNROGXáXPHNDQGDSDNHWVHUYLVL
GH\DSóOó\RU$\UóFDPHNDQGDEDġóQGDELU¸áUHWPHQLQRODFDáó©RFXNR\XQDODQóGDNXUXOGX
%XDUDGDPHNDQGDJDUVRQODUóQJL\VLOHULGH
$GDQD\¸UHVLQGHQ6L\DKġDOYDU\HOHNNóUPó]óEHO
NXġDáóVLYULEXUXQ\XPXUWDWRSXND\DNNDEóVóEXOXQX\RU%HGUL8VWDEXJL\VLOHULGLáHUġXEHOHUGHGH
X\JXOD\DFDáóQóYXUJXODGó
%HGUL8VWDJHOHFHáLGHVDáODPDDOPóġ%LURáOX
%XUDNLVHV¾UHNOL$QNDUDȇGDNLUHVWRUDQGD©DOóġó\RUòġOHWPHPH]XQX%XUDNȇóQGDNHEDS©óOóNNRQXVXQGD©RNL\LELUHOEHFHULVLROGXáXEHOLUWLOL\RU
SHUVRQHOLQ©DOóġWóáóPHNDQGDNUHGLNDUWóYH
\HPHNILġOHULGHJH©HUOL%HGUL8VWDJLELLGGLDOóROPD\DELOLULPDPDJHUHNOH]]HWYHJHUHNVHX\JXQIL\DWYHPHNDQL©LQXáUDPDNJHUHN$IL\HWROVXQ
%HGUL
8VWD
'(à(5/(1'ò50(
$WPRVIHU
+LM\HQ
/H]]HW
+L]PHW
)LOLVWLQ&DGGHVL1R )L\DW
*D]LRVPDQSDVD
˜=(7
‰DQND\D$QNDUD
7HO
5.0
*(1(/38$1
SONSÖZ
İşszlk oranı yüzde 10,5
TÜİK, 2015-Ekim ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı
yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi artarak 3
milyon 147 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti.
$1.$5$$1.$$\QóG¸QHPGHWDUóPGóġóLġVL]OLNRUDQóSXDQOóNDUWóġLOH\¾]GHRODUDNWDKPLQHGLOGL\DġJUXEXQXL©HUHQ
JHQ©LġVL]OLNRUDQóSXDQOóND]DOóġ
LOH\¾]GHROXUNHQ\DġJUXEXQGDEXRUDQSXDQOóNDUWóġLOH
\¾]GHRODUDNJHU©HNOHġWL
İSTİHDAM ORANI
YÜZDE 46,2 OLDU
òVWLKGDPHGLOHQOHULQVD\óVó
\óOó(NLPG¸QHPLQGHELU¸QFHNL\óOóQD\QóG¸QHPLQHJ¸UHELQNLġL
DUWDUDNPLO\RQELQNLġLLVWLKGDPRUDQóLVHSXDQOóNDUWóġLOH
\¾]GHROGX
%XG¸QHPGHWDUóPVHNW¸U¾QGH
©DOóġDQVD\óVóELQNLġLWDUóPGóġó
VHNW¸UOHUGH©DOóġDQVD\óVóLVHELQ
NLġLDUWWóòVWLKGDPHGLOHQOHULQ\¾]GHȇ¾WDUóP\¾]GHȇVLVDQD\L\¾]GHȇVóLQġDDW\¾]GHȇVLLVH
KL]PHWOHUVHNW¸U¾QGH\HUDOGó˜QFHNL\óOóQD\QóG¸QHPLLOHNDUġóODġWóUóOGóáóQGDKL]PHWVHNW¸U¾Q¾QLVWLKGDPHGLOHQOHUL©LQGHNLSD\óSXDQ
DUWDUNHQVDQD\LVHNW¸U¾Q¾QSD\ó
SXDQWDUóPVHNW¸U¾Q¾QSD\ó
SXDQD]DOGóLQġDDWVHNW¸U¾Q¾QSD\ó
3
Güncel
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
LVHGHáLġLPJ¸VWHUPHGL
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI
YÜZSDE 51,6 OLARAK
GERÇEKLEŞTİ
òġJ¾F¾\óOó(NLPG¸QHPLQGHELU¸QFHNL\óOóQD\QóG¸QHPLQH
J¸UHELQNLġLDUWDUDNPLO\RQ
ELQNLġLLġJ¾F¾QHNDWóOPDRUDQóLVH
SXDQDUWDUDN\¾]GHRODUDN
JHU©HNOHġWL$\QóG¸QHPOHUL©LQ\DSóODQNó\DVODPDODUDJ¸UHHUNHNOHUGHLġJ¾F¾QHNDWóOPDRUDQóSXDQOóNDUWóġOD\¾]GHNDGóQODUGDLVH
SXDQOóNDUWóġOD\¾]GHRODUDN
JHU©HNOHġWL
KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI
YÜZDE 33,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
(NLPG¸QHPLQGHKHUKDQJL
ELUVRV\DOJ¾YHQOLNNXUXOXġXQDEDáOóROPDGDQ©DOóġDQODUóQRUDQóELU¸QFHNL\óOóQD\QóG¸QHPLQHJ¸UH
SXDQD]DODUDN\¾]GHRODUDNJHU©HNOHġWL
MEVSİM ETKİLERİNDEN
ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM AZALDI,
İŞSİZLİK ARTTI
0HYVLPHWNLOHULQGHQDUóQGóUóOPóġ
LVWLKGDPELU¸QFHNLG¸QHPHJ¸UH
ELQNLġLD]DODUDNPLO\RQELQ
NLġLRODUDNJHU©HNOHġWLòVWLKGDPRUDQóSXDQOóND]DOóġLOH\¾]GH
ROGX
0HYVLPHWNLOHULQGHQDUóQGóUóOPóġ
LġVL]VD\óVóELU¸QFHNLG¸QHPHJ¸UH
ELQNLġLDUWDUDNPLO\RQELQ
NLġLRODUDNJHU©HNOHġWLòġVL]OLNRUDQóGDSXDQOóNDUWóġLOH\¾]GH
ROGX
0HYVLPHWNLOHULQGHQDUóQGóUóOPóġLġJ¾F¾QHNDWóOPDRUDQóELU¸QFHNLG¸QHPHJ¸UHSXDQOóND]DOóġLOH
\¾]GHRODUDNJHU©HNOHġWL(NRQRPLNIDDOL\HWHJ¸UHLVWLKGDPHGLOHQOHULQVD\óVóWDUóPVHNW¸U¾QGHELQ
NLġLD]DOóUNHQVDQD\LVHNW¸U¾QGH
ELQKL]PHWVHNW¸U¾QGHELQLQġDDW
VHNW¸U¾QGHLVHELQNLġLDUWWó
Fakr alelere kömür yardımı
Motorne bu hafta
2'nc ndrm geld
%XKDIWDPRWRULQIL\DWODUóQGD
LQFLNH]LQGLULPHJLGLOGL
+DIWDEDġóQGDPRWRULQGH\DġDQDQNXUXġG¾Q
EHQ]LQHJHOHQNXUXġLQGLULPGHQVRQUDG¾QPRWRULQIL\DWODUóQDNXUXġLQGLULPJHOGL˜QFHNLJHFH
\DUóVóQGDQLWLEDUHQJH©HUOLRODQ\HQLIL\DWODUVRQUDVóQGDRUWDODPDòVWDQEXO
GDOLUDGDQOLUD\D$QNDUD
GDOLUDGDQOLUD\Dò]PLU
GH
LVHOLUDGDQOLUD\DLQGL%¸\OHFHPRWRULQH
KDIWDGDNXUXġLQGLULP\DSóOPóġROGX
'DáóWóPILUPDODUóQóQEHOLUOHGLáLIL\DWODUUHNDEHW
YHVHUEHVWLQHGHQL\OHġLUNHWOHUYHNHQWOHUHJ¸UHN¾©¾N©DSOóGHáLġLNOLNJ¸VWHUHELOL\RU
6LLUW
WH©DWóġPD
SROLVġHKLWROGX
3..
Oó¸O¾HOHJH©WL
7XUDQ.2<81&86òò57'+$6òò57NHQW
PHUNH]LQGHNLLNLD\UóPDKDOOHGH3..
QóQK¾FUH
HYOHULQH\DSóODQRSHUDV\RQODUGDWHU¸ULVW¸O¾HOH
JH©LULOGLSROLVġHKLWROGXSROLV\DUDODQGó
3ROLV\DSWóáóLVWLKEDUDW©DOóġPDVóVRQXFXNHQWLQ
.D]óP.DUDEHNLUYHòQ¸Q¾PDKDOOHOHULQGHWHU¸U
¸UJ¾W¾QHDLWLNLK¾FUHHYHG¾QVDEDKVDDWVóUDODUóQGDEDVNóQ\DSWó˜]HO+DUHNDWYH7HU¸UOH
0¾FDGHOHĠXEHVLHNLSOHULHġ]DPDQOóRSHUDV\RQXQGD
WHVOLPRO
©DáUóVóQDWHU¸ULVWOHUDWHġOHNDUġóOóN
YHULQFH©DWóġPD©óNWó
òQ¸Q¾0DKDOOHVL
QGHNLK¾FUHHYGHNLVD\óODUóQóQ
NDGDUROGXáXEHOLUWLOHQWHU¸ULVWOHUGHQED]óODUóJ¾YHQOLNJ¾©OHULQHRWRPDWLNVLODKODUODDWHġD©óSĠH\K
0DKPXW0H\GDQó
QGDGRáUXJLGLQFH©DWóġPDEX
E¸OJH\HGHND\Gó.D]óP.DUDEHNLU0DKDOOHVL
QGHNLK¾FUHHYGHNLWHU¸ULVWOHUOH©DWóġPDGDGHYDP
HGHUNHQKHULNLE¸OJH\H6LLUW
WHEXOXQDQ.RPDQGR7XJD\ó
QGDQDVNHUOHUYH.LUSLDGóYHULOHQ
]óUKOóDUD©ODUVHYNHGLOHUHNSROLVHGHVWHNYHULOGL
3..
OóWHU¸ULVWLQ¸O¾HOHJH©LULOGLáL©DWóġPDODUGD
WHU¸ULVWOHULQD©WóáóLONDWHġOHSROLVPHPXUXġHKLW
ROGX\DUDODQDQSROLV6LLUW'HYOHW+DVWDQHVL
QGH
WHGDYL\HDOóQGó
$1.$5$$1.$Ȃ)DNLUDLOHOHUHNLORJUDPN¸P¾U\DUGóPó\DSóODFDN
)DNLU$LOHOHUH.¸P¾U<DUGóPó<DSóOPDVóQDòOLġNLQ.DUDU
5HVPL*D]HWHȇGH\D\óPODQGó.DUDUóQ\¾U¾UO¾áHNRQXOPDVó%DġEDNDQ<DUGóPFóOóáóȇQóQ+D]LQH0¾VWHġDUOóáó\D]óVó¾]HULQH
%DNDQODU.XUXOXȇQFDNDUDUODġWóUóOGó
%XQDJ¸UHLOYHLO©HVRV\DO
\DUGóPODġPDYDNóIODUóQFDEHOLUOHQHUHNYDOLOLNOHUHELOGLULOHFHNIDNLUDLOHOHUHP¾UDFDDWODUó¾]HULQHDVJDULNLORJUDP
EHGHOVL]N¸P¾UYHULOHFHN
\óOóQGDEXNDUDUNDSVDPóQGD
YDOLOLNOHUH\DSóODFDNN¸P¾UVHYNL\DWODUó(QHUMLYH7DELL.D\QDNODU%DNDQOóáóQFDEHOLUOHQHFHN
NULWHUOHUHJ¸UHNXUXOXġODUWDUD-
IóQGDQEHOLUOHQHQVHYNL\DWSURJUDPóGDKLOLQGH\DSóODFDN
.DUDU2FDNWDULKLQGHQJH©HUOLROPDN¾]HUH\¾U¾UO¾áHJLUGL
Ege bu kez 3 çocuğa mezar oldu
<DġDU$17(5%2'580
0XáOD'+$$<',1
óQ'LGLPòO©HVL
QGHQ\DVDGóġó\ROODUOD<XQDQLVWDQ
DJH©PHNL©LQ\ROD
©óNDQ6XUL\HX\UXNOXND©D-
ġL\LDUDPD©DOóġPDVóEDġODWóOGóáó
¸áUHQLOGL
$%'
OLPLO\DUGHU&KULVWRSKHU
&DWUDPERQH
QLQNXUGXáX
*¸©PHQOHUH$FLO<DUGóP.XUXOXġX
0LJUDQW2IIVKRUH$LG6WDWLRQ
óQ
02$6VLWHVLQGH\HUDODQKDEHUHJ¸UH'LGLP
GHQ<XQDQLVWDQ
óQ$JRWKRQLVL$GDVó
QDJH©PH\H©DOóġDQ6XUL\HX\UXNOX
XPXW\ROFXVXQXQL©LQGHEXOXQGXáXPHWUHOLNV¾UDWWHNQHVL
EXJ¾QVDDW
GHXOXVODUDUDVóVXODUGDDODERUDROGX
02$6
DEDáOó
7RSD]5HVSRQGHU
DGOóNXUWDUPDWHNQHVLLOH<XQDQ
6DKLO*¾YHQOLNHNLSOHUL\DġODUóLODDUDVóQGD©RFXáXQFHáóQL©LQGHEXOXQGXáXV¾UDWWHNQHVLXOXVODUDUDVóVXODUGDDODER- VHGLQHXODġWóNLġLQLQNXUWDUDROGX<DġODUóLODDUDVóQGD UóOGóáóND\óSNLġLQLQLVHDUDPD
©RFXáXQFHVHGLQHXODġóOóUNHQ NXUWDUPD©DOóġPDVóEDġODWóOGóáó
EHOLUWLOGL
NLġLQLQNXUWDUóOGóáóND\óSNL-
$OPDQ%DNDQ
GDQWHU¸UH
NDUġóP¾FDGHOHPHVDMó
ò=0ò5'+$ò=0ò5%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H%DġNDQó&+3
OL$]L]
.RFDRáOXNHQWL]L\DUHW
HGHQ$OPDQ%DNDQ%HDWH0HUN
H6XOWDQDKPHW
0H\GDQó
QGD\DġDPóQó\LWLUHQ$OPDQYDWDQGDġODUóL©LQWD]L\HOHULQLVXQGX.RFDRáOXYH
0HUNWHU¸UHNDUġóELUOLNWHYHJ¾©O¾ELUP¾FDGHOHPHVDMóYHUGL
)HGHUDO$OPDQ\D&XPKXUL\HWL%DY\HUD(\DOHWL$YUXSDYH%¸OJHVHOòOLġNLOHUGHQ6RUXPOX
%DNDQó'U%HDWH0HUN
YHEHUDEHULQGHNLKH\HW
ò]PLU%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H%DġNDQó$]L].R-
FDRáOX
QX]L\DUHWHWWL
0¾OWHFLVRUXQXYHP¾OWHFLOHULQGXUXPXLOHLOJLOL$QNDUD
GD©HġLWOLWHPDVODUGDEXOXQGXNWDQ
VRQUDò]PLU
HJHOHQKH\HWLDáóUOD\DQ%DġNDQ
$]L].RFDRáOX6XOWDQDKPHW0H\GDQó
QGD
\DġDQDQERPEDOóVDOGóUóGD\DġDPóQó\LWLUHQ
$OPDQYDWDQGDġODUóL©LQ
%DNDQ'U%HDWH0HUN
H
EDġVDáOóáóGLOHáLQGHEXOXQGX
%DġNDQ.RFDRáOXWHU¸U¾QW¾PG¾Q\D\óWHKGLWHWWLáLQLEHOLUWHUHN
ELUDQ¸QFHEXQDELUOLNWHELU©¸]¾PEXOXQPDVó
JHUHNWLáLQLQDOWóQó©L]GL
Karga bana dedi
di ki
>ebY;1I9
[email protected]
TSK’nın “halkla
ilişkiler” zaferi
Teröristlere karşı operasyon düzenlenen ilçelerden gelen fotoğraflara
bakarken duygulanmamak elde değil.
Bir fotoğraf karesine, 25 gündür
evinde mahsur kalan yaşlı bir adamı
sırtına alıp ambulansa taşıyan Mehmetçik yansımış.
Diğer karelerde çocuklarla top oynarken, bir çocuğa çikolata ikram
ederken, yiyeceğini vatandaşlarla
paylaşırken görüyoruz Mehmetçik’i.
Bölgeden televizyonlara yansıyan
görüntüler de PKK vahşetini çarpıcı
biçimde ortaya koyduğu gibi Mehmetçik’in nasıl kararlı bir mücadele
verdiğini açıkça gösteriyor.
++
PKK sorunu belki bugünden yarına çözülmeyecek ama Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) halkla ilişkiler konusunda anlamlı bir zafer kazandığını
şimdiden söylemek mümkün.
Dilerim, terörle savaşırken bölge
halkına şefkatle el uzatan, onları sevgiyle koruyup kollayan tutumu hiç
değişmez TSK’nın.
++
Geçmiş yıllarda TSK, terörle savaşını halka anlatmakta zorluk çekiyor,
birkaç satırlık kuru bildirilerle yetiniyordu.
Bu alanda farklı bir yaklaşım benimsenip atağa geçilmesini son derece önemli buluyorum.
++
Geçtiğimiz günlerde iki önemli gelişme daha yaşandı.
ABD Ankara Büyükelçisi Bass, “PKK
saldırılara ve özerklik ilanına son vermeli. Bunu siyasi düzeni güç kullanarak değiştirme teşebbüsü olarak görüyor, güçlü şekilde reddediyoruz”
dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Hammond
da “PKK terörünü kesinlikle kınadığımızın altını çizmek istiyorum. Türkiye’nin PKK’ya karşı savunma hakkı
meşrudur. Fakat biz sadece açıklamalar yapmakla yetinmiyoruz, aynı
zamanda Birleşik Krallık’ta PKK’nın finans temin kaynaklarını hedefleyen
ciddi çalışmalar yürütüyor ve örgütün
uluslararası ağ ve faaliyetlerini deşifre
edip engelleyebilmek için elimizden
geleni yapıyoruz” diye konuştu.
TSK’nın halkla ilişkiler zaferi kadar
önemli açıklamalardır bunlar.
Avrupa bir zamanlar sempatiyle bakmasa da son derece anlayışla
yaklaştığı PKK’yı açıkça suçluyor artık.
++
Son günlerde yüreğimizi yakan
çok sayıda kayıp versek de terörle
mücadelede önemli yol katedildiğini
bilmek gerekiyor.
Yıl: 41
Sayı: 14558
16 OCAK 2016
CUMARTESİ
6216˜=*D]HWHFLOLN0DWEDDFóOóN5HNODPFóOóNòQġ6DQ
YH7LF/WGĠWL$GóQDòPWL\D]6DKLEL
$EGL3(+/ò9$1
*HQHO<D\óQ.RRUGLQDW¸U¾2UKDQ8à852à/8
6RUXPOX<D]óòġOHUL0¾G¾U¾&DIHU.ž/$+/,2à/8
<D]óòġOHUL0¾G¾U¾$OL7(3(
òVWLKEDUDWĠHIL$KPHW$\GóQ.˜.6$/
6SRU6RUXPOXVX$OL<DO©óQ(5&$1
*¸UVHO<¸QHWPHQ1LOD\*$=(/2à/8
+XNXN0¾ġDYLUL$Y0HKPHW1HFDWL<¾]HU
7(06ò/&ò/ò./(5
òVWDQEXO7HPVLOFLVL
òEUDKLP'(0ò5&ò
ò]PLU7HPVLOFLVL
$WDPDQ6$5,*('ò.
.DUDGHQL]7HPVLOFLVL
.HPDOHWWLQ7$1*$/
6LYDV.R\XOKLVDU7HPVLOFLVL
0HKPHW$OL'¾QGDU
0(5.(=
5¾]JDUOó$JDKHIHQGL6RNDN
1R8OXV$1.$5$
7HO
)DNV
ȏ
+$%(50(5.(=ò
òYHGLN26%0DWEDDFóODU6LWHVL
&DGGH(VNL&DG1R
<HQLPDKDOOH$1.$5$
7HO
)D[
ȏ
%$6.,$'5(6ò
òYHGLN26%&DGGH(VNL&DG
6RNDN1R<HQLPDKDOOH$1.$5$
'DáóWóP781$/,0('<$/7'Ġ7ò
<D\óQ7¾U¾<HUHO6¾UHOL
6¸]OHġPH'óġó<D]óODUDžFUHW˜GHQPH]
*D]HWH%DVóP7DULKL2FDN&XPD
ò/$19(5(./$07$5ò)(6ò
ȏ5HQNOLE¾W¾QVD\IDODUGDVWFP7/.'9
ȏ6L\DK%H\D]VD\IDODUGDSD]DUOóáDWDELLGLU
ȏ%LODQ©R*HQHO.XUXO7¾]¾N6LJRUWD
$FHQWHOLN)HVLKQDPHYELODQODUóQVWFP7/.'9
4
SONSÖZ
Güncel
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
Kocael'de 12 akademsyen
gözaltına alındı, 7's aranıyor
BARIŞ İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin bildirisine imza atan Kocaeli Üniversitesi'nde görevli
12 akademisyen gözaltına alındı. 7 kişinin daha gözaltına alınacağı bildirilirken, Kocaeli
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen akademisyenlerin ifadeleri alınıyor. ò=0ò7.RFDHOL'+$.RFDHOL&XPKXUL\HW%DġVDYFóOóáó.RFDHOLžQLYHUVLWHVL
QGHJ¸UHYOL%DUóġò©LQ
$NDGHPLV\HQOHUòQLVL\DWLIL
QLQELOGLULVLQHLP]DDWDQDNDGHPLV\HQ
KDNNóQGDVRUXġWXUPDEDġODWWó&XPKXUL\HW%DġVDYFóOóáó
QóQWDOLPDWóGRáUXOWXVXQGD.RFDHOL(PQL\HW0¾G¾UO¾á¾HNLSOHULEXVDEDKRSHUDV\RQ
G¾]HQOHGLDNDGHPLV\HQGHQHYOHULQGHEXOXQDQ
VLJ¸]DOWóQDDOóQGó
DNDGHPLV\HQLQGHJ¸]DOWóQDDOóQDFDáóELOGLULOGL
.RFDHOL(PQL\HW0¾G¾U¾/HYHQW<DUóPHO.RFDHOL&XPKXUL\HW%DġVDYFóOóáó
QóQVRUXġWXUPD\ó\¾U¾WW¾á¾Q¾
EHOLUWHUHN.RFDHOL&XPKXUL\HW%DġVDYFóOóáó
QóQWDOLPDWODUóGRáUXOWXVXQGDELOGLUL\HLP]DDWDQDNDGHPLV\HQJ¸]DOWóQDDOóQGó*¸]DOWóODU
X
EXODFDNGHGL
.RFDHOL&XPKXUL\HW%DġVDYFóVó
0XVWDID.¾©¾NELOGLUL\HLP]DDWDQ
DNDGHPLV\HQOHUKDNNóQGDVRUXġWXUPDD©óOGóáóQóEHOLUWHUHNNLġLKDNNóQGD
7HU¸U¸UJ¾W¾SURSDJDQGDVó
\DSPDN
'HYOHWLQPDQHYLġDKVL\HWLQLWDKNLUHWPHN
JLELVX©ODUGDQVRUXġWXUPDD©óOGóGHGL%LOGLUL\HLP]D
DWDQODUDUDVóQGD.RFDHOLžQLYHUVLWHVL
QGHQNLġLQLQJ¸U¾OG¾á¾Q¾QVRUXOPDVó¾]HULQH.¾©¾NNLġLGDKD
WHVSLWHGLOGLNLġLKDNNóQGDVRUXġWXUPDD©óOGóGL\HFHYDSYHUGL
14 KİŞİ GÖZALTINDA
.RFDHOL(PQL\HW0¾G¾U¾/HYHQW
<DUóPHOVRUXġWXUPDNDSVDPóQGD
NLġLQLQNHQWWHJ¸]DOWóQDDOóQGóáóQó
NLġLQLQLVHòVWDQEXO
GDQJHOGLáLQL
NLġLQLQLVHDUDQGóáóQóV¸\OHGL
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ
SORUŞTURMA BAŞLATTI .RFDHOLžQLYHUVLWHVL6HQDWRVXLVH
G¾Q\DSWóáóD©óNODPDLOHDNDGHPLV\HQOHUKDNNóQGDLGDULVRUXġWXUPD
D©óOGóáóQóEHOLUWHUHNġXD©óNODPDGD
EXOXQPXġWX
‰HġLWOL¾QLYHUVLWHOHUHPHQVXSELU
JUXSDNDGHPLV\HQWDUDIóQGDQ\D\óQODQDQELOGLULW¾P\XUWWDROGXáXJLEL
¾QLYHUVLWHPL]GHGHE¾\¾NLQILDO\DUDWPóġWóU'HYOHWLPL]LQELUOLáLYHEHNDVóL©LQJ¾YHQOLNJ¾©OHULWDUDIóQGDQ
YDWDQWRSUDáóQGDWHU¸UHNDUġóYHULOHQ
NDKUDPDQFDP¾FDGHOH\LEXXáXUGD
G¸N¾OHQġHKLWNDQODUóQóKL©HVD\DUDN
NDWOLDPYHNó\óPRODUDNQLWHOHQGLUPHNGHPRNUDWLNKDNYH¸]J¾UO¾N
NDYUDPóLOHDVODEDáGDġPDPDNWDGóU
7HU¸U¾QKHUW¾UO¾V¾Q¾QNDUġóVóQGD
\óOPDGDQGXUDQ.RFDHOLžQLYHUVLWHVLED]óDNDGHPLV\HQOHULQEX\DNODġóPóQóWHU¸UHGHVWHNRODUDNJ¸UPHNWHYH\D\óPODQDQELOGLUL\LġLGGHWOH
NóQDPDNWDGóU%XEDáODPGDNXUXPXPX]GDNLLOJLOLNLġLOHUKDNNóQGD
5HNW¸UO¾á¾P¾]FHLGDULVRUXġWXUPD
V¾UHFLEDġODWóOPóġWóU
Eğtm-İş: Nöbet ücretnden tüm
öğretmenler yararlanmalıdır
:DUUHQ7¾UNL\HȇQLQ
,Ġò'ȇH\¸QHOLN
DWóġODUó©RNHWNLOL
:$6+ò1*721$1.$$%'¸QF¾O¾á¾QGHNL
NRDOLV\RQXQ,Ġò'
HNDUġó\¾U¾WW¾á¾RSHUDV\RQXQ
V¸]F¾V¾$OED\6WHYH:DUUHQ7¾UNL\H
QLQ,Ġò'RSHUDV\RQXQDLOLġNLQRODUDN7¾UNL\H
QLQ,Ġò'
LQVóQóU
¸WHVLQGHNLPHY]LOHULQLYXUGXáXWRSYHWDQNDWóġODUóQóQ©RNHWNLOLROGXáXQXDQFDNWDPRODUDNQHUH\LYXUDFDNODUóQóYXUPDGDQ¸QFHELOPHNLVWHGLNOHULQLV¸\OHGL
$OED\:DUUHQ%DáGDW
WDQWHOHNRQIHUDQV\ROX\ODEDáODQWó\DSDUDN$%''óġLġOHUL%DNDQOóáó
QGD
JD]HWHFLOHULQVRUXODUóQó\DQóWODGó7¾UNL\H
QLQWRS
YHWDQNDWóġODUóVRQXFX
H\DNóQ,Ġò'PHQVXEXQXQHWNLVL]KDOHJHWLULOGLáLD©óNODPDODUóQDGLNNDW©HNLOHUHN,Ġò'NDUġóWóRSHUDV\RQODUóGHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLáLQLQVRUXOPDVó¾]HULQHġXQODUó
V¸\OHGL7¾UNL\H
QLQ0HQELFFHELQGH©RNHWNLOL
WRSDWóġODUó\DSWóáóQóJ¸UG¾N%XE¸OJHGH\DSWóNODUóWRS©XDWHġL\OHLOJLOLNRRUGLQDV\RQXPX]XVDáODPODġWóUPDNL©LQ7¾UNL\HLOH©DOóġPD\DGHYDPHGL\RUX]6SXWQLNȇHJ¸UH6¸]F¾DWóġODUóQ,Ġò'NDUġóWó
NRDOLV\RQXQġHPVL\HVLDOWóQGD\DSóOGóáóQóEHOLUWLUNHQGH$PD\LQHGHNRRUGLQDV\RQ¾]HULQGH©DOóġPDPó]JHUHNGL\HNRQXġWX1DVóOELUNRRUGLQDV\RQ"ȋVRUXVXNDUġóVóQGD:DUUHQ7DPRODUDN
QHUH\LYXUDFDNODUóQóYXUPDGDQ¸QFHELOPHNLVWL\RUX]\DQóWóQóYHUGL
Sığınmacılara çalışma
izni Resmi Gazete’de:
Yüzde 10 kotası
uygulanacak
$1.$5$$1.$Ȃ*H©LFL.RUXPD6DáODQDQ
<DEDQFóODUóQ‰DOóġPDò]LQOHULQH'DLU<¸QHWPHOLN
5HVPL*D]HWHȇGH\D\óPODQGó<¸QHWPHOLáHJ¸UH©DOóġPDL]QLQHEDġYXUXODQLġ\HULQGH©DOóġDQJH©LFL
NRUXPDVDáODQDQ\DEDQFóVD\óVóLġ\HULQGH©DOóġDQ
7¾UNYDWDQGDġóVD\óVóQóQ\¾]GHȇXQXJH©HPH\HFHNYHJH©LFLNRUXPDVDáODQDQ\DEDQFóODUDDVJDUL
¾FUHWLQDOWóQGD¾FUHW¸GHQHPH\HFHN
*H©LFL.RUXPD6DáODQDQ<DEDQFóODUóQ‰DOóġPD
ò]LQOHULQH'DLU<¸QHWPHOLN5HVPL*D]HWHȇGH\D\óPODQDUDN\¾U¾UO¾áHJLUGL%DNDQODU.XUXOXȇQXQ
2FDNWDULKLQGHNDUDUODġWóUGóáó\¸QHWPHOLN
<DEDQFóODUYH8OXVODUDUDVó.RUXPD.DQXQXQXQ
LQFLPDGGHVLX\DUóQFDJH©LFLNRUXPDVDNODQDQ
\DEDQFóODUóQ©DOóġPDODUóQDLOLġNLQXVXOYHHVDVODUóG¾]HQOL\RU
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ ÇALIŞMA
İZNİNDEN MUAF OLACAK
<¸QHWPHOLáHJ¸UHJH©LFLNRUXPDVDáODQDQ\DEDQFóODUóQ7¾UNL\HȇGH©DOóġDELOPHVLL©LQ©DOóġPD
L]QLROPDVóJHUHNL\RU*H©LFLNRUXPDVDNODQDQ\DEDQFóODUJH©LFLNRUXPDND\óWWDULKLQGHQDOWóD\
VRQUD©DOóġPDL]QLDOPDNL©LQ%DNDQOóáDEDġYXUXGDEXOXQDELOHFHNOHU©DOóġPDL]QLLVHJH©LFLNRUXPDVDáODQDQ\DEDQFóODUó©DOóġWóUDFDNLġYHUHQWDUDIóQGDQH'HYOHW.DSóVó¾]HULQGHQ\DSóODFDN
$1.$5$$1.$(áLWLP
òġȇLQEDġODWWóáóȊžFUHW<RNVD1¸EHWGH<RNȋP¾FDGHOHVLVRQXFX
\óOóQD\¸QHOLNWRSOX
V¸]OHġPHPHWQLQGHȊ˜UJ¾QHáLWLPNXUXPODUóQGDPHVOHNLHáLWLPPHUNH]OHULGDKLOGHUV\óOó
V¾UHVLL©LQGHHáLWLPYH¸áUHWLPLQILLOHQ\DSóOGóáóQRUPDO©DOóġPDJ¾QOHULL©LQLOJLOLPHY]XDWóQD
J¸UHNHQGLOHULQHQ¸EHWJ¸UHYL
YHULOHQYHEXJ¸UHYLGHILLOHQ\HULQHJHWLUHQP¾G¾U\DUGóPFóODUóLOH¸áUHWPHQOHUH\óOóQGD
KDIWDGDVDDWLYH\óOóQGD
LVHKDIWDGDVDDWLJH©PHPHN
¾]HUHHNGHUV¾FUHWL¸GHQLUGHQLOHUHNQ¸EHWJ¸UHYLQLQNDUġóOóáóELU¾FUHW¸GHQPHVLNDUDUODġWóUóOGó
(áLWLPòġ%DġNDQó9HOL'HPLU\DSWóáóD©óNODPDGDEX¾FUHWLQ\HWHUVL]ROGXáXQXEHOLUWLUNHQ
HáLWLPLQYH¸áUHWLPLQE¾W¾QO¾á¾L©HULVLQGHD\QóRNXOGDYH\D
HáLWLPNXUXPXQGDJ¸UHY\DSDQED]ó¸áUHWPHQYHLGDUHFLOHULQKDNVó]OóN\DSóODUDNEXLP-
NDQGDQ\DUDUODQGóUóOPDVóQóQGD
V¸]OHġPHQLQVóQóUOD\óFóK¾N¾POHUWDġó\DQPDGGHVL\OHHQJHOOHQGLáLQLEXUJXODGó
'HPLURNXOP¾G¾UOHULP¾G¾UEDġ\DUGóPFóODUóWHQHII¾V
\DSPDKDNNóELOHWDQóQPD\DQ
LONRNXORUWDRNXOOLVHYHGHQJLRNXOODUE¾Q\HVLQGHIDDOL\HW
J¸VWHUHQDQDVóQóIó¸áUHWPHQOHUL¸]HOHáLWLP¸áUHWPHQOHULUHKEHUOLN¸áUHWPHQOHUL\DWDUDNWHGDYLJ¸UHQKDVWD©RFXNRNXO
¸áUHWPHQOHULLOH5HKEHUOLN$UDġWóUPD0HUNH]LȇQGH5$0J¸UHYOL¸áUHWPHQOHULQV¸]OHġPHQLQEX
PDGGHVLQLQNDSVDPóGóġóQGDWXWXOGXáXQXEHOLUWWL
Söz Hakkı
?bXQ^E
EB?
<E
[email protected]
İktidara yürüyüş
35. OLAĞAN CHP KURULTAYININ DİVAN BAŞKANI KARAYALÇIN, “HALK TİPİ
ÖRGÜTLENME” ÖNERDİ
Murat Karayalçın CHP’nin 35. Kurultayının ilk seçimde “iktidara yürüyüş” oluşumuna imza atacağını söyledi. Karayalçın, “Türk demokrasisinin
kurucusu, Atatürk ilke ve devrimlerinin
koruyucusu olan CHP Türkiye’nin iç ve
dış sorunlarını çözecek kadrolara sahiptir. İktidara yürüyüş oluşumu için hedefimiz yeniden örgütlenme olmalıdır”
dedi.
“Kurultaylar Partisi” diye eleştirilir
Cumhuriyet Halk Partisi. Siyasi partilerin zirve karar organıdır Kurultay ya da
Genel Kurul’lar. Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen delegeler Genel Başkan ve Parti üst yönetimini seçerler.
Yani tabanlarının eğilimleri ve kararları
bu toplantılarda oluşur.
CHP bugün 35. Olağan Kurultay’da
bir araya geliyor. 3 Kasım 2002 seçiminde CHP’den milletvekili seçilen Kemal Kılıçdaroğlu Mayıs 2010’da Genel
Başkan oldu.
2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları CHP’yi 18.
Kez olağanüstü Kurultay’a götürdü.
Genel Başkanlık yarışında 425 oy alan
rakibi Muharrem İnce’ye karşı 740 oy
alan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçildi.
35. Olağan Kurultay’da Muharrem İnce ve Umut Oran’ın çekilmesi
ile Mustafa Balbay ile Genel Başkanlık
yarışı yapacak Kemal Kılıçdaroğlu’nun
yeniden seçilmesi kesin gibi.
35. kurultay’ın Divan Başkanlığını
deneyimli siyasetçi Murat Karayalçın
yapacak. Karayalçın, “ Kurultay’ımızın
ana başlığı ‘Partimizin Yeniden Örgütlenmesi’ olmalı, yapılacak ilk seçimde
“iktidara yürüyüş” oluşumuna imza atmalıyız” dedi.
Karayalçın, “Türk demokrasisinin kurucusu, Atatürk ilke ve devrimlerinin
koruyucusu olan CHP Türkiye’nin iç ve
dış sorunlarını çözecek kadrolara sahiptir. İktidara yürüyüş oluşumu için hedefimiz yeniden örgütlenme olmalıdır”
dedi.
Divan Başkanı Karayalçın şunları
söyledi:
“Cumhuriyet Halk Partisi 12 Eylül yasalarının getirdiği, ‘Devlet tipi örgütlenme” yanına ‘Halk tipi’ örgütlenmeyi mutlaka eklemelidir. Bu örgütlenme
toplum kesimlerine, proje alanlarına
ve sorun odaklarına göre örgütlenme
olmalıdır. Kurultay sonucu ile oluşacak
sinerji halk tipi örgütlenmeyi tetikleyecek ve partimizi iktidara taşıyacaktır.”
İk kutbun amgolarını cddye almayalım
TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu "Devleti yıkmayın" dediklerinde, bölücüler ya
da onlara sempati duyanlar tarafından 'faşist' diye nitelendirildiklerini, "Bu devlet hukuka uygun
davranmalıdır ve daima hukuku üstün tutmalıdır" dediklerinde ise 'bölücülükle' suçlandıklarını söyledi.
7XUJD\ò3(.(5=8580
'+$.¸SU¾J¸UHYL\DSWóNODUóQóYH
KHU]DPDQGRáUX\XELOGLUPHNOH\¾N¾PO¾ROGXNODUóQóVDYXQDQ)H\]LRáOX2\¾]GHQEXNDGDUNHVNLQOHġHQ
NXWXSODġDQELURUWDPGDLNLNXWXEXQDPLJRODUóQóEL]FLGGL\HDOPD\DOóP2QODUóNHQGLOHULQHEóUDNDOóP
ELUELUOHULQHV¸]O¾VDOGóUóODUóQDGHYDPHWVLQOHU%L]PLOOHWLPL]LGRáUX
QHLVHRNRQXGDD\GóQODWDOóPGHGL
(U]LQFDQ
GDJH©LUGLáLWUDILNND]DVóVRQXFXX]XQV¾UHNRPDGDNDODQ
YHJ¸UG¾á¾WHGDYLQLQDUGóQGDQ\DġDPDWXWXQDQ(U]LQFDQ+XNXN)DN¾OWHVL
QGHQPH]XQROGXNWDQVRQUD
VWDMHUOLáLQLWDPDPOD\DUDNDYXNDWOóN
UXKVDWQDPHVLDODQ)XO\D<DOYD©L©LQ
G¾]HQOHQHQW¸UHQHNDWóODQ7%%%DġNDQó0HWLQ)H\]LRáOXNDUD\ROXLOH
(U]XUXP
DJHOGL(U]XUXP%DUR%DġNDQó7DODW*¸áHEDNDQYH\¸QHWLP
NXUXOX¾\HOHULWDUDIóQGDQNDUġóODQDQ)H\]LRáOXX©DNOD$QNDUD
\DKDUHNHWLQGHQ¸QFHEDVóQPHQVXSODUóQóQVRUXODUóQó\DQóWODGó
'SADECE DEVLETE LAF
ETMEK OLMAZ'
'XUXġODUóQóQ
©RNQHW
ROGXáXQX
YXUJXOD\DQ0HWLQ)H\]LRáOXE¸O¾F¾
WHU¸U¸UJ¾W¾3..
\DELUF¾POHGDKL
ROXPVX]ELUġH\V¸\OH\HPHGHQVDGHFHGHYOHWH\¸QHOLNVDUIHGLOHQDáóU
LIDGHOHULVDPLPLEXOPDGóNODUóQóEHOLUWWL)H\]LRáOXġ¸\OHNRQXġWX
ž©\óOER\XQFDDVIDOWóQSDUNHWDġODUóQóQDOWóQDPD\óQODUG¸ġH\HQHYOHULELUELULQHJH©LUHFHNġHNLOGHELU
ġHKLUVDYDġóQóV¾UG¾UPHNDQODPóQGDELUELULQHW¾QHOOHUHGXYDUGDNLGHOLNOHUOHEDáOD\óSWDKNLPDW\DSDQ
FHSKDQHGHSROD\ODQ\DġóQGDNLHYODWODUóPó]óKHQGHNOHULQ¸Q¾QH
J¸]F¾NR\DQYH\DġJH©OH-
ULQLQHOLQHNHOHġNDQDVYHULSġHKLUOHULQJ¸EHáLQGHD©WóNODUóKHQGHNOHULQDUNDVóQDGLNHQYHKHUJ¾Q
SROLVLPL]LDVNHULPL]LġHKLWHGHQYDWDQGDġODUóPó]ó¸OG¾UHQWHU¸U¸UJ¾W¾QHELUF¾POHGDKLELUġH\V¸\OH\HPHFHNVLQL]
GHYOHWġ¸\OH\DSWóE¸\OH
\DSWó
GL\HFHNVLQL]%DNóQEL]G¾Q
QHV¸\O¾\RUVDNEXJ¾QGHD\QóġH\OHULV¸\O¾\RUX]%L]KXNXN©X\X]
DYXNDWó]'HYOHWLWHPVLOHGHQOHULQ
NDPXJ¸UHYOLOHULQJ¾YHQOLNJ¾©OHULQLQEX©HU©HYHGHKXNXNDD\NóUóELU
GDYUDQóġóYDUVDEL]RQXWDNLSHGHOLPKHSELUOLNWHHGHOLP
'TERÖRLE MÜCADELE
HUKUK İÇİNDE OLMALI'
7HU¸UOHP¾FDGHOHGHGHYOHOHWLQ
GDLPDPHġUXWL\HWLQLNRUX\DUDNKDUHNHWHWPHVLJHUHNWLáLQLLONNH]NHQGLOHULQLQV¸\OHGLáLQLDQóPVDWDQ0HWLQ)H\]LRáOXġ¸\OHGHYDPHWWL
‰¾QN¾EL]
DGDOHWP¾OW¾QWHPHOLGLU
GL\HQLQVDQODUó]7HU¸UOHKXNXN
GHYOHWLGóġóQD©óNóODUDNHáHUELUP¾F¾GHOHHGLOHFHNLVHEXQXQGHYOHWL
WHPHOOHULQGHQ\óNPDNROGXáXQXGD
LIDGHHGL\RUX]‰¾QN¾KXNXNGóġóQD©óNWóáóQó]GDWHU¸U¸UJ¾W¾QHNDUġóHQJ¾©O¾NR]XPX]RODQPHġUXL\HWL\LWLULUL]%¸O¾F¾OHUH\DGDRQODUD
VHPSDWLLOHEDNDQURPDQWL]HHGHQ
P¾WDUHNHG¸QHPLNDOóQWóODUóQD
GHYOHWL\óNPD\óQ
GHGLáLPL]GHEL]H
IDġLVW
GL\HVDOGóUó\RUODU
%XGHYOHWKXNXNDX\JXQGDYUDQPDOóGóU'DLPD
KXNXNX¾VW¾QWXWPDOóGóU
GHGLáLPL]GH
VL]E¸O¾F¾O¾N\DSó\RUVXQX]
GL\RUODU%L]N¸SU¾\¾]EL]KHU]DPDQGRáUX\XV¸\OHPHNOH\¾N¾PO¾
LQVDQODUó]2\¾]GHQEXNDGDUNHVNLQOHġHQNXWXSODġDQELURUWDPGD
LNLNXWXEXQDPLJRUDODUóQ,EL]FLGGL\HDOPD\DOóP
SONSÖZ
Yaşam - Çevre
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
Cep telefonundak 'Melek'
bıçaklamasına 15 yıl haps
A
17$/<$
GDHġLQLQ
0HOHN
DGó\ODWHOHIRQXQD
ND\GHWWLáLNLġLQLQHUNHNROGXáXQX¸áUHQLQFH
DOGDWóOGóáóQGDQġ¾SKHOHQLSHġL\DġóQGDNL
<DVHPLQ˜]NDQ
ó\HULQGHQEó©DNOD\DQ\DġóQGDNL
/HYHQW˜]NDQ\óOKDSVHPDKNXPHGLOGL
0XVWDID.2=$.$17$/<$'+$‰DOóġWóNODUóRWHOGHWDQóġDQLNLVLGHELUNH]HYOHQLSERġDQDQ
/HYHQWLOH<DVHPLQ˜]NDQ©LIWL2FDND\óQ-
GDHYOHQGL(YOHQGLNWHQVRQUDLġLQGHQD\UóODQ<DVHPLQ˜]NDQHYGHRWXUPDNWDQVóNóOGóáóKHPGH
HPHNOLOLNJ¾QVD\óVóQóGROGXUPDNL©LQWHNUDUELU
RWHOGHLġHJLUGL/HYHQW˜]NDQHġLQLQVóNPHVDL\HNDOóSHYHJH©JHOPHVLQGHQUDKDWVó]ROGX(ġLQLQ
PHVDLDUNDGDġODUó\ODVóNWHOHIRQJ¸U¾ġPHVL\DSWóáóQó¸áUHQHQ/HYHQW˜]NDQDOGDWóOGóáóQGDQġ¾SKHOHQGL
%LUJHFH\DUóVóHġLQLQWHOHIRQXQD
0HOHN
DGó\OD
ND\óWOóNLġLGHQJHOHQDUDPD¾]HULQH/HYHQW˜]NDQ
NLPROGXáXQX¸áUHQPHNL©LQEXNLġL\LNHQGLWHOHIRQXQGDQDUDGó7HOHIRQXELUHUNHáLQD©PDVó¾]HULQH/HYHQW˜]NDQHġL\OHWDUWóġWó%LUV¾UHVRQUD
©LIWDQODġPDOóERġDQPD\DNDUDUYHUGL(YGHQD\UóODQ<DVHPLQ˜]NDQELUDUNDGDġóQóQHYLQGHNDOPD\DEDġODGó
SUSTALIYLA DEFALARCA BIÇAKLADI
*H©HQ0D\óVJ¾Q¾NRQXġPDNL©LQ(PHN0DKDOOHVL
QGHNLSDUNWDEXOXġDQ©LIW
DOGDWPD
NRQXVXQGDWDUWóġDUDNWHNUDUNDYJDHWWLòGGLD\DJ¸UH
/HYHQW˜]NDQ
óQ
%HQLDOGDWWóQ
V¸]OHUL¾]HULQH<DVHPLQ˜]NDQVLQLUOHQHUHN
HYHWDOGDWWóP
NDUġóOóáóQóYHUGL%XQXQ¾]HULQH/HYHQW˜]NDQ\DQóQGDNL
VXVWDOóEó©DNODHġLQLNH]Eó©DNOD\óSND©Wó<DVHPLQ˜]NDQKDVWDQH\HJ¸W¾U¾O¾UNHQWHVOLPRODQ
/HYHQW˜]NDQWXWXNODQGó
'ALDATILDIĞIMDAN EMİN OLDUM'
$QWDO\D
¾QF¾$áóU&H]D0DKNHPHVL
QGH
¸P¾UER\XKDSLVFH]DVóLVWHPL\OH\DUJóODQDQ/HYHQW˜]NDQ
6HQLDOGDWWóP
V¸]¾¾]HULQHHġLQLEó©DNODGóáóQóV¸\OHGL˜]NDQġ¸\OHGHGL
(ġLPLIDGHVLQGH©DOóġWóáóRWHOGHELU©RNNH]
PHVDL\HNDOGóáóQóLGGLDHWPLġWLU2\VDNL\DNóQODUóPWDUDIóQGDQ\DSóODQDUDġWóUPDGDHġLPLQVDGHFHELUNH]PHVDL\HNDOGóáóWHVSLWHGLOPLġWLU%HQ
JHFHQLQELU\DUóVóELUHUNHáLQHġLPLDUDPDVóVHEHEL\OHDOGDWóOGóáóPGDQHPLQROGXP2OD\J¾Q¾GH
HġLPL¸OG¾UPHN\DGD\DUDODPDNNDVWó\ODKDUHNHWHWPHGLP.HQGLVL\OHERġDQPDNRQXVXQXNRQXġPDN¾]HUHEXOXġPXġWXN2OD\QHGHQL\OHSLġPDQóP6DQóáóQDYXNDWó5DPD]DQ'HU\DOGD
P¾YHNNLOLQLQDáóUWDKULNDOWóQGDEXH\OHPLJHU©HNOHġWLUGLáLQLVDYXQDUDNWDKOL\HWDOHELQGHEXOXQGX
/HYHQW˜]NDQ
ó¸QFH\óOKDSVHPDKNXP
HGHQPDKNHPHWDNGLULQGLULPL\OHFH]D\ó\óOD
G¾ġ¾UG¾6DQóáD\DVDNQLWHOLNWHEó©DNWDġóPDNVX©XQGDQGDD\KDSLVYHOLUDDGOLSDUDFH]DVó
YHUHQPDKNHPHEXFH]DQóQLVHK¾NP¾QD©óNODQPDVóQóQJHULEóUDNóOPDVóQDNDUDUYHUGL
9DQ
GD\ROODUNDSDOÔRNXOODUWDWLO
˜]FDQ‰ò5òĠ6H\IHWWLQò'ò=9$1%ò7/ò6
*(9$Ġ'+$9$1
GDG¾QJHFHVDDWOHULQGHQ
LWLEDUHQHWNLOLRODQ\RáXQNDU\DáóġóKD\DWóROXPVX]HWNLOHGL.HQWPHUNH]LQGHRNXOODU
NDUQHGHQL\OHEXJ¾QL©LQWDWLOHGLOLUNHQ¸áOHQHNDGDURODQX©DNVHIHUOHULGHLSWDOHGLOGL
.DUQHGHQL\OH\HUOHġLP\HULQLQGH\ROX
NDSDQGó
9DQ
GDKDIWDDUDGDQVRQUDEXJ¾Q\LQH
\RáXQNDU\DáóġóHWNLOLROPD\DEDġODGó*HFH
VDDWOHULQGHEDġOD\DQYHKDOHQGHYDPHGHQ
\RáXQNDU\DáóġóQHGHQL\OH9DQ
óQPHUNH]LO©HOHULRODQ(GUHPLWòSHN\ROXYH7XġEDLOH
*HYDġòO©HVL
QGHLONYHRUWDGHUHFHOLRNXOODUGDHáLWLPHEXJ¾QL©LQDUDYHULOGL'LáHULO©HOHUGHNLRNXOODUóQGXUXPX\ODLOJLOLLVHND\PDNDPOóNODUóQNDUDUYHUHFHáLQLEHOLUWLOGL
.DUNDODQOóáóQóġHKLUPHUNH]LQGHVDQWLPHWUH\LJH©HUNHQ\HUOHġLPELULPLQLQGH
\ROXXODġóPDNDSDQGó
7$5ò+
7(
BUGÜN
+D]óUOD\DQ.HPDO$&$5
5XV‰DUó.RUNXQ©òYDQWD©JL\GL
*D]HWHFLYH\D]DU(UF¾PHQW(NUHP
7DOX
\D)UDQVó]/«JLRQG
KRQQHXUQLġDQóYHULOGL<D]DUEX¸G¾OH7¾UN)UDQVó]N¾OW¾ULOLġNLOHULQHNDWNóODUóQGDQGROD\óOD\óNJ¸U¾OG¾
8OXVODUDUDVó%DVóQ(QVWLW¾V¾7¾UNL\H
GHEDVóQDEDVNó\DSóOGóáóQóD©óNODGó
ĠDK0XKDPPHG5ó]D3HKOHYLDLOHVL
LOHELUOLNWHòUDQ
óWHUNHGHUHN0óVóU
D\HUOHġWL
%LOLPLQVDQODUóLQWHUIHURQ¾UHWPH\LEDġDUGó
7¾UN+DYD<ROODUó
QóQ$I\RQX©Dáó
$QNDUD
GDG¾ġW¾NLġL¸OG¾
+DON©ó3DUWL+3PLOOHWYHNLOL%DKUL\Hž©RN]LQD\DSDQHUNHNOHULQGHFH]DODQGóUóOPDVóQó¸QJ¸UHQ\DVD¸QHULVLYHUPLġWL
7%00\DVD¸QHULVLQLUHGGHWWL
$%',UDN
DKDYDDNóQODUóYHI¾]HVDOGóUóVóEDġODWWó
+DONóQ(PHN3DUWLVLN¸NHQOL+DWLS
'LFOHYH/H\OD=DQD6RV\DOGHPRNUDW+DON©ó
3DUWL
GHQLVWLIDHWWL
$YUDV\DIHULERWXVLODKOóH\OHPFLOHUWDUDIóQGDQ\ROFXYHP¾UHWWHEDWó\OD
7UDE]RQOLPDQóQGDUHKLQDOóQGóYHòVWDQEXO
D
GRáUXND©óUóOGó(\OHPFLOHU‰H©HQLVWDQVRUXQXQDGLNNDW©HNPHNLVWHGLNOHULQLV¸\OHGLOHU
5HIDK3DUWLVL
QLQ$QD\DVD0DKNHPHVL
QFHNDSDWóOPDVó\OD1HFPHWWLQ(UEDNDQVL\DVL\DVDNOóGXUXPDG¾ġW¾
.$56'+$.$56ȇóQ
PHUNH]HEDáOó.¾©¾N<XVXI
.¸\¾ȇQGHHWNLOLRODQGRQGXUXFXVRáXNODU$\D]GóUDLOHVLQLYXUGX7DQNWDNLVXEX]
WXWXQFDDLOHIHUWOHULDOWóQD
DWHġ\DNóSKD\YDQODUóQóQVX
LKWL\DFóQóNDUġóODPD\D©DOóġó\RU
.DUVȇWDJH©LPOHULQLJHQHOGHKD\YDQFóOóNWDQNDUġóOD\DQN¸\O¾OHUGRQGXUXFXVRáXNODUGD©LOH©HNL\RU
.¸\OHUGHE¾\¾NEDġKD\YDQóEXOXQPD\DQHYQHUHGH\VH\RN.¸\O¾OHUKD\YDQODUóQóQ\HPYHVX
LKWL\D©ODUóQóNDUġóODPDGD
E¾\¾N¸]HQJ¸VWHUL\RU2WODU\D]GDQWHPLQHGLOLUNHQ
VXLKWL\DFóLVHDáóUNóġNRġXOODUóQGD©RáX]DPDQ©LOH-
NDQóWó\Gó'¾ġPDQODUóDUDVóQGDNRUNXVDODQJ¸]¾
NDUDGHQJHVL]NLġLOLáHVDKLSRODQ
,9,YDQEX\¾]GHQNHQGLQHLKDQHWHWWLáLJHUHN©HVL\OH\óOóQGD
RáOXQX¸OG¾UG¾
<DSWóáó©HġLWOLVHIHUOHUOH0RVNRYD.QH]OLáL
QL
JHQLġOHWWL%XGXUXPGDQID\GDODQDUDNNHQGLQL
7¾P5XV\D
QóQ
‰DUóLODQHWWL
%¸\OHFHGHYOHW
‰DUOóN\¸QHWLP
VLVWHPLQHJH©PLġROGX
ĠDK0XKDPPHG5ó]D3HKOHYLDLOHVLLOHELUOLNWH
òUDQ
óWHUNHGHUHN0óVóU
D\HUOHġWL
%LUV¾UH0óVóU)DV%DKDPDODUYH0HNVLND
GDNDODQġDK\DNDODQGóáóSDQNUHDVNDQVHULQLQWHGDYLVLL©LQ
(NLP
GD$%'
\HJLWWLòNLKDIWDVRQUDòUDQ
GDK¾N¾PHWWHQGHVWHNDODQPLOLWDQ
JUXSODU$%'%¾\¾NHO©LOLáLQL
EDVDUDN
GHQID]OD$PHULNDOó\óUHKLQDOGóODUYHUHKLQHOHUHNDUġóOóN0XKDPPHG5ó]D
3HKOHYL
QLQòUDQ
DLDGHHGLOPHVLQLLVWHGLOHU%XLVWHáLQ
NDEXOHGLOPHPHVLQHNDUġóQ
$%'
GHQD\UóODUDN3DQDPD
\D
JLGHQĠDK(QYHU6HGDW
óQ©DáUóVó¾]HULQH.DKLUH
\HJH©WLYH
RUDGD¸OG¾
$UDFóNXUXP
P¾G¾U¾QGHQHQD]
PLO\RQ7/
OLNYXUJXQ
7XIDQ+$0$5$7ò=0ò5'+$ò=0ò5
GHELU
ERUVDDUDFóNXUXPXQGD
ĠXEH0¾G¾U¾\DġóQGDNL0$\óOóQGDQ
EX\DQDED]óP¾ġWHULOHULQLP]DODUóQóWDNOLWHGLS
VDKWHWDOLPDWODSDUD©HNHUHNHQD]PLO\RQ7/
OLN
YXUJXQ\DSWóáóLGGLDVó\OD
WXWXNODQGó
ò]PLU
GHGHIDDOL\HW
J¸VWHUHQELUERUVDDUDFó
NXUXPXQP¾ġWHULVLRODQ
67ELUEDQNDGDNLKHVDS
HNVWUHVLQHJHOHQSDUDODUóLQFHOHGLáLQGHNHQGLVLQHJ¸QGHULOHQWXWDUóQDUDFóNXUXPKHVDEó\HULQHD\QóDUDFóNXUXPXQò]PLUĠXEH0¾G¾U¾
0$
QóQġDKVLKHVDEóQGDQJHOGLáLQLIDUNHWWL%XQXQ¾]HULQH67
QLQNRQX\ODLOJLOLELOJLLVWHGLáL
DUDFóNXUXPP¾IHWWLġJ¸UHYOHQGLUGL<DSóODQLQFHOHPHGH0$WDUDIóQGDQWDNLSHGLOHQNLġL\HDLWKHVDS¾]HULQGHVDKWHEHOJHYHLP]DODUODQDNLW©HNPHQDNLWWDKVLODWYLUPDQWDOLPDWóYH
GLáHULġOHPOHUL\DSDUDNP¾ġWHULKHVDSODUóQóQERġDOWóOGóáóVDSWDQGó$\UóFDġXEHGHKHVDEóROPDGóáóKDOGHNLġLDGóQDD©óOPóġJLELJ¸VWHULOHQ
KHVDS¾]HULQGHQND\óWODUGDP¾ġWHULRODUDN\HU
DOPD\DQNLġLOHUGHQQDNLWSDUDWRSODQGóáóEXQODUóQGDILUPDQóQPXKDVHEHYHVLVWHPND\óWODUóQD
JLULOPHGHQNLġLVHONXOODQóPóQDJH©LULOGLáLEHOLUOHQGLYH&XPKXUL\HW6DYFóOóáó
QDVX©GX\XUXVXQGDEXOXQXOGX
'RQGXUXFXVRáXNODU$\D]GóUDLOHVLQLYXUGX
5XV‰DUó.RUNXQ©òYDQWD©JL\GL
òYDQ9DVLOL\HYL©\DGD\D\JóQ
DGó\OD.RUNXQ©
òYDQ$áXVWRV
0RVNRYD¸
0DUW0RVNRYDVRQ0RVNRYD.QH]LYHLON5XV
‰DUó+HQ¾]¾©\DġóQGD0RVNRYD
.QH]OLáL
QLQEDġóQD
JH©WL
GHWD©
JL\GL.DUDUOóHWNLOH\LFLYHDFóPDVó]ELUSRUWUH©L]HQ
òYDQE¾\¾NKóUVODUóRODQYHLQWLNDP
GX\JXVXROGXN©D
\¾NVHNELU5XVOLGHUL\GL7DWDUODU
¾]HULQH\DSWóáóELU©RNVHIHUEXQXQ
5
\HG¸Q¾ġ¾\RU'RQGXUXFX
KDYDGDVXODUóQGRQPDVóVóNóQWó\óGDEHUDEHULQGHJHWLUL\RU.¾©¾N<XVXI.¸\¾ȇQGHGH$\D]GóUDLOHVLQLQ
KD\YDQODUóL©LQWHPLQHWWLáL
VXWDQNóGRQGXUXFXVRáXNODUGDEX]WXWWX$LOHIHUWOHULEX]XQ©¸]¾OPHVLYH
KD\YDQODUóQóQVXLKWL\DFóQó
NDUġóODPDNL©LQWDQNóQDOWóQDDWHġ\DNWó
$%',UDN
DKDYDDNóQODUóYHI¾]HVDOGóUóVó
EDġODWWó
2FDN
GH,UDNJ¾©OHULQL.XYH\W
WHQ©óNDUWPDNL©LQ\DSóODQKDYD
ERPEDUGóPDQó\ODEDġODGó%XQXĠXEDW
WDNLNDUDKDUHNDWóL]OHGL
+DUHNDWVRQXQGD,UDN
ó
.XYH\W
WHQ©óNDUDQNRDOLV\RQJ¾©OHULPXWODN
ELU]DIHUHOGHHWWL.XYH\W
LQNXUWDUóOPDVó\OD
EHUDEHUNDUDKDUHNDWóQóQEDġODPDVóQGDQ
VDDWVRQUDDWHġNHVLODQ
HGLOGL,UDN.XYH\WYH
6XXGL$UDELVWDQ
óQ,UDN
VóQóUóQGDV¾UHQKDYDYHNDUDKDUHNDWODUóQDNDUġóOóNRODUDN,UDN6XXGL
$UDELVWDQ
GDNLNRDOLV\RQKHGHIOHUL-
QHYHòVUDLO
HNDUġó6FXGI¾]HOHUL\OH
NDUġóOóNYHUGL
%LUOHġPLġ0LOOHWOHU*¾YHQOLN.RQVH\L
QLQ1LVDQ
GH
NDEXOHGLOHQ
QR
OXNDUDUó\ODDWHġNHVK¾N¾POHULLODQ
HGLOGLQR
OXNDUDUóQX\JXODQPDVóQD
\¸QHOLNX\JXODPDODUYHEXNDUDUóWDNLSHGHQNDUDUODU
\óOVRQUDEDġOD\DFDN
EDġNDELUVDYDġDQHGHQROGX
.¸UIH]6DYDġó'¾Q\D
GDWHOHYL]\RQODUGDFDQOóL]OHQHQLONVDYDġWóU
YHPHG\DGDDGHWD©óáóUD©PóġWóU
5HIDK3DUWLVL
QLQ$QD\DVD0DKNHPHVL
QFH
NDSDWóOPDVó\OD1HFPHWWLQ(UEDNDQVL\DVL
\DVDNOóGXUXPDG¾ġW¾
$©óODQNDSDWPDGDYDVóVRQXQGD$QD\DVD0DKNHPHVL2FDN
GH5HIDK3DUWLVL
QLQNDSDWóOPDVóQDYHDUDODUóQGD(UEDNDQ
óQGDROGXáX
NLġL\H\óOV¾UH\OHVL\DVHW\DVDáóJHWLULOPHVLQHNDUDUYHUGL5HIDK3DUWLVL
QLQ
NDSDWóOPDNDUDUóQGDQELUD\¸QFH0LOOL*¸U¾ġ©L]JLVLQGHNL
)D]LOHW3DUWLVLNXUXOGXSDUWLQLQEDġóQD
¸QFHòVPDLO$OSWHNLQ
DUGóQGDQGD5HFDL
.XWDQJHWLULOGL%XG¸QHPGHWDUDIODUóQDNVL\¸QGHNLGHPH©OHULQHNDUġóQ)D]LOHW3DUWLVL
QGH1HFPHWWLQ
(UEDNDQ
D\DNóQ
RODQYHDNVD©OóODU\DGDJHOHQHN©LOHURODUDNWDQóPODQDQ
NDQDWLOH5HFHS7D\\LS(UGRáDQ
óQWHPVLOHWWLáLNDQDWRODQ
\HQLOLN©LOHU
DUDVóQGDNLJHULOLPWóUPDQPD\D
EDġODGó
6
SONSÖZ
Yaşam - Çevre
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
Azmn Zafer Fulya, avukat oldu
(
U]LQFDQžQLYHUVLWHVL+XNXN)DN¾OWHVL
QL
ELWLUHQ\DġóQGDNL)XO\D<DOYD©VWDMóQó
WDPDPOD\DUDNDYXNDWROGX$GDOHW6DUD\óQGD
G¾]HQOHQHQW¸UHQGH&XPKXUL\HW%DġVDYFóVó
+¾VQ¾$OGHPLUD]PLQVHPERO¾)XO\D
QóQ
G¾Q\DQóQHQE¾\¾NVDYXQPDFóVóRODFDáóQD
LQDQGóáóQóEHOLUWWL7¾UNL\H%DURODU%LUOLáL
7%%%DġNDQó0HWLQ)H\]LRáOXLVH$]PLQELU
]DIHULYHGDKD\HQLEDġOó\RUGHGL
5HFHS'(0ò5&ò(5=ò1&$1'+$
(5=ò1&$1ȇGD\óO¸QFH¾QLYHUVLWH
VóQDYóQDJLUGLáLJ¾QEDEDVóQóQNXOODQGóáóRWRPRELOLQND]D\DSPDVóVRQXFXDáóU\DUDODQDQYHNRPDGD\NHQ
(U]LQFDQžQLYHUVLWHVL+XNXN)DN¾OWHVL
QLND]DQDQ\DġóQGDNL)XO\D
<DOYD©VWDMóQóWDPDPOD\DUDNDYXNDWROGX$GDOHW6DUD\óQGDG¾]HQOHQHQW¸UHQGH&XPKXUL\HW%DġVDYFóVó
+¾VQ¾$OGHPLUD]PLQVHPERO¾)XO\D
QóQG¾Q\DQóQHQE¾\¾NVDYXQPDFóVóRODFDáóQDLQDQGóáóQóEHOLUWWL
7¾UNL\H%DURODU%LUOLáL7%%%DġNDQó
0HWLQ)H\]LRáOXLVH$]PLQELU]DIHUL
YHGDKD\HQLEDġOó\RUGHGL
0LOOL\HW$QDGROX˜áUHWPHQ/LVHVLPH]XQXRODQ)XO\D<DOYD©¾QLYHUVLWHVLVóQDYóQDJLUGLáL+D]LUDQ
J¾Q¾DNġDPóDLOHVLLOHELUOLNWHWUDILNND]DVóJH©LUGL%DEDVó6HEDKDWWLQ<DOYD©ȇóQNXOODQGóáó'3
SODNDOóRWRPRELO(U]LQFDQ6LYDVNDUD\ROXQXQ
QFLNLORPHWUHVLQGH%R]\D]ó.¸\¾\DNóQODUóQGDNRQWUROGHQ
©óNDUDNġDUDPSROH\XYDUODQGó.D]DGD\DġóQGDNL6HEDKDWWLQ<DOYD©LOHRáOX\DġóQGDNL6DPHW¸O¾UNHQHġL+¾O\DKDILINó]ó)XO\D<DOYD©
LVHDáóU\DUDODQGó.DOGóUóOGóáó.DUDGHQL]7HNQLNžQLYHUVLWHVL7óS)DN¾OWHVL)DUDEL+DVWDQHVL<RáXQ%DNóPžQLWHVLQGHD\NRPDGDNDODQ
)XO\D<DOYD©VóQDYGDHġLWDáóUOóNOó
SXDQDODUDN(U]LQFDQ¾©¾QF¾V¾ROGX
(U]LQFDQžQLYHUVLWHVL+XNXN)DN¾OWHVLQLND]DQDQ)XO\D<DOYD©KDVWDQHGH\DġDPP¾FDGHOHVLYHULUNHQ
GHUVKDQHGHNL¸áUHWPHQOHULND\óWLġOHPOHULQL\DSWóUGó.D]DQóQDUGóQGDQ
DPHOL\DWJH©LUHQYH\RáXQELUWHGDYLSURJUDPóJ¸UHQ)XO\D<DOYD©ȇóQ
\DNóQODUó+XNXN)DN¾OWHVL
QGHNLND\GóQóGRQGXUGX*HQHONXUPD\
HVNL%DġNDQó2UJHQHUDOòONHU%DġEXáȇXQWDOLPDWóLOHVRQRODUDN*¾OKDQH$VNHUL7óS$NDGHPLVL)L]LN5HKDELOLWDV\RQ0HUNH]LQGHD\V¾UH\OH
WHGDYLJ¸UHQWHNHUOHNOLVDQGDO\H\H
PDKNXP)XO\D<DOYD©\óOóQGD
+XNXN)DN¾OWHVL
QHEDġOD\DELOGL
BAŞSAVCI VE TBB BAŞKANI:
AZMİN ZAFERİ
7HGDYLVLV¾UG¾á¾L©LQELULQFLVóQóIDWHNUDUHWPHN]RUXQGDNDODQ)XO\D
<DOYD©\óOVRQXQGDIDN¾OWHGHQPH]XQROGX0H]XQL\HWLQLQDUGóQGDQ
(U]LQFDQ$GDOHW6DUD\ó
QGDDYXNDWOóN
VWDMóQóWDPDPOD\DQWHNHUOHNOLVDQGDO\HGH)XO\D<DOYD©L©LQEXJ¾Q$GDOHW
6DUD\ó
QGDELUW¸UHQG¾]HQOHQGL
&XPKXUL\HW%DġVDYFóVó+¾VQ¾$OGHPLU7%%%DġNDQó0HWLQ)H\]LRáOX
(U]LQFDQ%DUR%DġNDQó&HPDOHWWLQ
˜]HU)XO\D<DOYD©ȇóQDLOHVL\DNóQODUó
YHDUNDGDġODUóNDWóOGó%DġVDYFó+¾VQ¾$OGHPLU
D]PLQ]DIHUL
LOHLOJLOL
ELU¸\N¾\D]óODFDNVD)XO\DȇQóQKLND\HVLQLQ\D]óOPDVóJHUHNWLáLQHGLNNDWL
©HNWL)XO\D
QóQD]PL\OHG¾Q\DQóQHQ
¾QO¾VDYXQPDFóVóROPD\DDGD\ROGXáXQDGLNNDWL©HNHQ$OGHPLUJHQ©Nó]óQDQQHVLQLGHWHEULNHWWL
)XO\D
QóQW¸UHQLQHNRġDUDNJHOGLáLQL
YXUJXOD\DQ7%%%DġNDQó0HWLQ)H\]LRáOXLVH+LND\HVLQLGLQOHPLġWLP
LQVDQóQ\¾UHáLQLVó]ODWPDPDVóYH
\óOVRQUDJHOHQ
E¸EUHNOHVDáOóáóQD
NDYXġWX
D\Qó]DPDQGDJ¸áV¾Q¾JXUXUODNDOGóUPDPDVóGDP¾PN¾QGHáLO$]PLQ
ELU]DIHULYHGDKD\HQLEDġOó\RU<ROXPX]EHONL]RUEHONLX]XQDPDELUR
NDGDUGDRQXUOXYHNH\LIOLGHGL
žONHQLQ]RUJ¾QOHUGHQJH©WLáLQLKHUJ¾QDVNHUYHSROLVOHULQġHKLW
HGLOGLáLQLPDVXPLQVDQODUóQDáóU]DUDUJ¸UG¾á¾Q¾KDWóUODWDQ0HWLQ)H\]LRáOXNRQXġPDVóQóġ¸\OHV¾UG¾UG¾
'HYOHW\óNóOóUVDKHSLPL]EX\óNóQWóQóQDOWóQGDNDOóUó]'HYOHWLQ\óNóOPDPDVóL©LQKHSLPL]NRONRODJLULS
RPX]YHUPHN]RUXQGD\ó]%L]Ȇ$GDOHW0¾ON¾Q7HPHOLGLUȇLONHVLQLQVDYXQXFXODUóRODUDNGHYOHWLQ\óNóOPDPDVóL©LQP¾ON¾Q\DQL¾ONHQLQ
WHPHOLQGHDGDOHWLQEXOXQPDVóJHUHNLUĠXKDOGHL©LERġVORJDQODUODȆ%HQ
GHYOHWLNRUX\RUXPȇGHPHN\HULQH
PLO\RQ\XUWWDġóPó]óDGDOHWSD\GDVóQGDEXOXġWXUDUDNGHYOHWLQELUH-
\HG¸Q¾NKL]PHWDUDFóQDG¸Q¾ġW¾UHUHNNRUX\DELOHFHáLPL]LELOPHOL\L]
+L©ELULPL]GLáHULQGHQ¾VW¾QELU
DGóPGDJHULGHGHáLOL]YHEXE¾W¾Q¾QSDU©DODUóQóELUDUD\DJHWLULSNXVXUVX]ELUPDNLQHJLEL©DOóġWóUPDNOD\¾N¾PO¾\¾]%¸\OHFH¾ONHQLQKHU
N¸ġHVLQGHDGDOHWLYHDGDOHWVD\HVLQGHKXNXNXQ¾VW¾QO¾á¾Q¾KXNXNXQ
¾VW¾O¾á¾VD\HVLQGHGHPRNUDVL\LGHPRNUDVLVD\HVLQGHGHPLO\RQXQ
NXFDNODġPDVóQóVDáOD\DELOLUL]+L©ELUG¸QHPKXNXN©XODUóQJ¸UHYLEX
NDGDUDáóUROPDPóġWóUžONHPL]LWRSOXPXPX]XVL\DVLLGHRORMLHWQLNN¸NHQPH]KHSGLOJLELIDUNOóOóNODU
¾]HULQGHQNDUġóWJXUXSODUDELULOHUL
D\óUPD\DYHEL]OHULELUELULPL]HKL©
\RNWDQ\HUHG¾ġPDQNóOPD\D©DOóġóUNHQEL]KXNXN©XODUELUELULQGHQNRSDUóOPDNLVWHQHQLQVDQODUDUDVóQGD
N¸SU¾\¾]N¸SU¾ROPDN]RUXQGD\ó]
0XVWDID68ò‰0(=‰$1$..$/('+$
‰$1$..$/(
GH\óOGóUGL\DOL]KDVWDVóRODQ
\DġóQGDNL(QJLQ%LOHQE¸EUHNQDNOL\OHVDáOóáóQDNDYXġWX
‰DQDNNDOH
GHRWXUDQHYOLELU©RFXNELUWRUXQVDKLEL(QJLQ%LOHQ\óO¸QFHE¸EUHN\HWPH]OLáLQH\DNDODQGó'L\DOL]HEDáOóRODUDN
\DġD\DQ%LOHQ
HGRNWRUODUE¸EUHNQDNOL\DSóOPDVóQDNDUDUYHUGLòVWDQEXO%XUVDYHò]PLU
GH¸]HOKDVWDQHOHULQ\DQóVóUD¾QLYHUVLWH
KDVWDQHOHULQNDSóVóQó©DODQ%LOHQ
HQDNLOEHNOH\HQOHULQVD\óVóID]ODROGXáXL©LQVóUDELUW¾UO¾JHOPHGL8PXWODEHNOH\HQ%LOHQ
HVRQRODUDND\¸QFHEDġYXUGXáX.HSH]%HOGHVL
QGHNL
‰20ž7óS)DN¾OWHVL8\JXODPDYH$UDġWóUPD
+DVWDQHVL
QGHQJH©HQ2FDN
WDVHYLQGLUHQ
KDEHUJHOGL(UWHVLJ¾QHġL1DIL\H%LOHQLOH
KDVWDQH\HJLGHQ(QJLQ%LOHQ
H%XUVD‰HNLUJH
'HYOHW+DVWDQHVL
QGHQJHWLULOHQX\JXQE¸EUHN
<UG'R©'U)DUXN˜]NXOYHHNLELWDUDIóQGDQ
EDġDUóOóELUDPHOL\DWDQDNOHGLOGL
6DáOóáóQDNDYXġDQ%LOHQ
LQGXUXPXKDNNóQGDELOJLYHUHQ<DUGóPFó'R©'U6HUNDQ%DNóUG¸áHQ6RQG¸QHPGHE¸EUHN\HWPH]OLáL
JHOLġPHVLQGHQGROD\óKHPRGL\DOL]HJLUPH\H
EDġODPóġ.HQGLVL\óOGóUKDIWDGDVHDQVKHPRGL\DOL]HJLUL\RUGX%¸EUHN©óNWóNWDQVRQUD
EL]NDQGHáHUOHULX\JXQRODQDGD\ODUóPó]ó©DáóUGóN'DKDVRQUDDGD\ODUGDQNDQJ¸QGHULOGL
*HOHQVRQX©ODUGDQ(QJLQ%LOHQ
LQNDQóE¸EUHN
QDNOLL©LQX\JXQGX+HPHQKDVWDPó]DELOJL
YHUGLN'DKDVRQUDGDRSHUDV\RQDDOóQGó2SHUDV\RQJD\HWEDġDUóOóJH©WL+DVWDPó]óRUJDQ
WUDQVSODQWDV\RQPHUNH]LPL]HJHWLUGLN7DNLS
YHWHGDYLOHULQL\DSó\RUX]7HGDYLGHROXPOXJLGL\RU+DVWDPó]GDJD\HWVDáOóNOó+HUJH©HQ
J¾QELUD]GDKDG¾]HOL\RUGL\HNRQXġWX
d|SIDEULNDVÔSURWHVWRVX
(UJ¾Q$<$=2UKDQ8=81
ò=0ò7.RFDHOL'+$.2&$(/ò
QLQ
.¸UIH]òO©HVL
QGHHYVHODWóN\DNPD
YHGHSRODPDWHVLVL\DSóOPDNLVWHQLOPHVLQHNDUġó©óNDQPXKWDUODUVLYLO
WRSOXPNXUXOXġODUóYHVL\DVLSDUWL
WHPVLOFLOHUL.RFDHOL%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL
QLQPHFOLVWRSODQWóVóQóQ\DSóOGóáóVDORQXQ¸Q¾QGHSURWHVWRGD
EXOXQGX6DORQDJLUPHNLVWH\HQYDWDQGDġODULOHSROLVDUDVóQGDNóVDV¾UHOLDUEHGH\DġDQGó
.RFDHOL%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL
QLQ.¸UIH]òOLPWHSHPHYNLLQGH
\DSPD\óSODQODGóáóHYVHODWóN\DNPDYHGHSRODPDWHVLVLQLSURWHVWR
HGHQPXKWDUODUVLYLOWRSOXPNXUXOXġODUóQóQYHVL\DVLSDUWLOHULQWHP-
ø/$1$1.$5$$6/ø<(+8.8.0$+.(0(6ø1'(1
(6$612(VDV
.$5$512
'DYDFÕ.H]LEDQ,UPDNWDUDIÕQGDQGDYDOÕ1IXV0GUO÷DOH\KLQHDoÕODQLVLPWDVKLKLGDYDVÕQÕQYHULOHQWDULKYH(.VD\ÕOÕLODPJHUH÷LQFH
'DYDQÕQNDEXOLOH<R]JDWLOL$\GÕQFÕN<R]JDWLOoHVL.D]DQND\DN|\&LOWQR+DQHQR
%61LOHQIXVVLOLFLQHND\ÕWOÕ5DPD]DQYH6XOWDQ
GDQROPDGR÷XPOX7&
NLPOLNQROXGDYDFÕ.H]LEDQ,UPDN
ÕQQIXVVLFLOLQGH\D]ÕOÕEXOXQDQ.H]LEDQDGÕQÕQLSWDOLLOH$VHORODUDN
G]HOWLOPHVLQHNDUDUYHULOGL÷LLODQROXQXU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH(%$6,1ZZZELNJRYWU
*5283$0$6ø*257$$ù*(1(/0h'h5/höh
$QNDUD1RWHUOL÷LWDULKVD\ÕOÕ8PXPL9HNDOHWQDPHLOHùLUNHWLPL]LQ$QNDUD$FHQWHOL÷LQLLID\D\HWNLOL58%ø16ø*257$$5$&,/,.+ø=0(7/(5ø/7'ù7ø$FHQWHOL÷LQLQEXVÕIDWYH\HWNLVLQLQùLUNHWLPL]FH%H\R÷OX1RWHUOL÷LQGHQWDULKVD\ÕOÕD]LLQDPHLOHJHULDOÕQGÕ÷Õ
V|]OHúPHOHULQLVHIHVKHGLOGL÷LLODQROXQXU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH(%$6,1ZZZELNJRYWU
*5283$0$(0(./ø/ø.$ù*(1(/0h'h5/höh
WDULKOLDFHQWHOLNV|]OHúPHVLYH%H\R÷OX1RWHUOL÷L
QGHQWDULKVD\ÕOÕ8PXPL9HNDOHWQDPHLOHùLUNHWLPL]LQ$QNDUD$FHQWHOL÷LQLLID\D\HWNLOL5XELQ6LJRUWD$UD+L]/WG
ùWL
QLQEXVÕIDWYH\HWNLVLQLQDFHQWHQLQLVWH÷L]HULQHWHNWDUDIOÕRODUDN%H\R÷OX1RWHUOL÷L
QGHQWDVGLNOLWDULKVD\ÕOÕD]LOQDPHLOHJHULDOÕQGÕ÷ÕV|]OHúPHQLQLVHIHVKHGLOGL÷LLODQROXQXU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH(%$6,1ZZZELNJRYWU
7&$1.$5$%$7,$6/ø<(+8.8.0$+.(0(6øø/$1
0DKNHPHPL]LQWDULKYH(VDV.DUDUVD\ÕOÕLODPÕLOH$QNDUDLOL1DOOÕKDQ
LOoHVL7HNNH0DK.|\&LOW1R+DQH1R%61
GHQIXVDND\ÕWOÕ7&NLPOLNQXPDUDOÕ+DNNÕYH)LWQHW
GHQROPDGR÷XPOX=H\QHO2÷X]PDQ
ÕQLVPLQLQ=(<1(3RODUDN
'(öøù7ø5ø/0(6ø1(YHQIXVND\ÕWODUÕQDEXúHNLOGHWHVFLOLQHNDUDUYHULOPLúWLU
øODQROXQXU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH(%$6,1ZZZELNJRYWU
VLOFLOHULQGHQROXġDQ\DNODġóN
NLġLSURWHVWRGDEXOXQGX.RFDHOL%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL
QLQPHFOLVWRSODQWóVóQóQ\DSóOGóáóĠHILN3RVWDOFóRáOX.RQIHUDQV6DORQX
QXQ
¸Q¾QGHWRSODQDQODUòOLPWHSH
\H
©¸SIDEULNDVóGHáLO\óOOóN¾QLYHUVLWHLVWL\RUX]YH‰¸SWHVLVLLVWHPL\RUX]<DġDQóOóUELUE¸OJHLVWL\RUX]
\D]óOóSDQNDUWODUWDġó\DUDN%DġNDQEXUD\DYH‰¸SIDEULNDVóLVWHPL\RUX]VORJDQODUóDWWóODU
3URWHVWRGDEXOXQDQODU‰HQHVX\XRODUDNELOLQHQVXND\QDáóQóQ
YHKDYDODUóQóQNLUOHQHFHáLQLV¸\OH\HUHNVDQD\LNXUXOXġODUó\ODGROX
RODQ.¸UIH]
GH\DġDPNDOLWHOHULQLQ
G¾ġHFHáLQLEHOLUWWLOHU6DORQDJLU-
PHNLVWH\HQOHUH]DEóWDYHSROLVOHU
HQJHOROXQFDNóVDV¾UHOLDUEHGH\DġDQGó3URWHVWRFXODUóQDUDVóQGDQ
VH©LOHQOHUPHFOLVWRSODQWóVóQóQ\DSóOGóáóVDORQDDOóQGóODU
NEREYE KURULACAĞI HAKKINDA
BİR KARAR YOK .RFDHOL%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H
%DġNDQóòEUDKLP.DUDRVPDQRáOXWRSODQWóGDòOLPWHSH
GHKHUKDQJLELUEHUWHUDIWHVLVLNXUXOPDVó\OD
LOJLOLNDUDUEXOXQPDGóáóQóEHOLUWHUHN%¸\OHELUNDUDUDOPDGóN1HUH\HNXUXODFDáóKDNNóQGDELUNDUDU\RN%D]ó\D]óġPDODU\DSóOGó%X
LġLQ‰('V¾UHFLYDU0HGHQLġHNLOGHLOJLOLOHUOHWRSODQWó\DSóOPDVóJHUHNL\RU
$WDQDPD\DQ¸áUHWPHQLQ
G¾á¾Q¾QHRWRVWRS©XGDYHWOLOHU
$OL(NEHUĠ(10XVWDID(5&$10(56ò1
'+$0(56ò1
GHDWDPDEHNOH\HQ%HGHQ(áLWLPL¸áUHWPHQL\DġóQGDNL0¾]H\\HQòULN
$OPDQ\D
GD\DġD\DQ
\DġóQGDNL(UVLQ*HQ©
OH
G¾Q\DHYLQHJLUGLòULN
G¾á¾Q¸QFHVLVRV\DO
PHG\DGD¾\HVLROGXáX
JUXSWDQ
%XPXWOXJ¾Q¾PGH\DQóPGDROPDQó]óLVWHULP
GL\HPHVDM
DWóQFDELUELULQLWDQóPD\DQ\XUWL©LYH\XUWGóġóQGDQJHQ©VóUW
©DQWDODUó\ODRWRVWRS©HNHUHNG¾á¾QHNDWóOó
$QNDUD
GD\DġD\DQ
0¾]H\\HQòULNJH©HQ
DáXVWRVD\óQGD0HUVLQ
GHJ¾]HOOLNPHUNH]L
LġOHWHQDEODVóQóQ\DQóQDJHOGL*¾]HOOLNPHUNH]LQHJLGHQHġLQGHQ
ERġDQDQ$\IHUĠDKLQGDOEXUDGDJ¸U¾SWDQóġWóáó0¾]H\\HQòULN
L
©RNEHáHQHUHN$OPDQ-
\D
GD\DġD\DQRáOX(UVLQ*HQ©
LQIRWRáUDIóQó
J¸VWHULS
*HOLQLPROXU
PXVXQ"
WHNOLILQGHEXOXQGX7HNOLIH©RNġDġóUDQòULN(UVLQ*HQ©
H
PHVDMDWDUDNWDQóġWó
*HQ©OHULQPHVDMODġPDVó
NóVDV¾UHGHELUDġNDG¸Q¾ġW¾YHJXUEHW©LJHQ©
OLUOHQPHVLQLQDUGóQGDQ0¾]H\\HQòULNVRV\DOPHG\D¾]HULQGHQ
¾\HROGXáXYHJHQHOOLNOH¾QLYHUVLWHOLJHQ©OHULQEXOXQGXáXòQWHUUDLO
7¾UNL\HJUXEXQD
%HQLPDLOHPVL]VLQL]EX
PXWOXJ¾Q¾PGH\DQóPGDROPDQó]óLVWHULP
òULN
LQGDYHWL¾]HULQH
$QNDUD
\DJHOGL(ġUHI
*HQ©JHQ©Nó]DHYOHQPHWHNOLILHWWLDUNDVóQGDQG¾á¾QKD]óUOóNODUó
EDġODGó
'¾á¾QWDULKLQLQEH-
PHVDMóQó\D]Gó<DNODġóNELQ¾\HVLRODQ
JUXSWDNLOHUGHQED]óODUó
<ROD©óN\ROD©óNVORJDQóLOHJHQ©Nó]óQ0HUVLQ
GHNLG¾á¾QW¸UHQLQHNDWóOPDN¾]HUH\ROD
©óNWó.LPLRWRPRELOOHNLPLVL7,5
ODNLPL
ELVLNOHWLOH2FDN
WD
G¾á¾Q¾Q\DSóODFDáó
0HUVLQ
GHEXOXġWXòVWDQEXO$QNDUD6DPVXQ$QWDO\D..7&YH
$]HUED\FDQ
GDQELUELUOHULQLGDKD¸QFHWDQóPD\DQ\DNODġóN
NLġLG¾á¾Q¾Q\DSóODFDáóNHQWHJHOLUNHQJUXED¾\H0HUVLQOLELUWXUL]PFLLVHJHQ©OHUL©LQ
NHQGLRWHOLQLNDSDWWó'¾á¾Q\HPHáLQLLVH
\LQHJUXS¾\HVLELUSLODYFó¾FUHWVL]NDUġóODGó*HQ©OHUVDDWOHUFH
GHYDPHGHQG¾á¾QGH
©DOóQDQKDUHNHWOLSDU©DODUODSLVWLELUDQROVXQERġEóUDNPDGó'¾á¾QVDORQXQGD\DSóODQ
NóQDW¸UHQLVóUDVóQGD
LVHJHQ©©LIWOHULQHWUDIóQóVDUDQJHQ©OHUERO
EROVHOILH©HNWLUPH\LGH
LKPDOHWPHGL
SONSÖZ
Ekonomi
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
7
İsveç Penceresi
Barış sürecinde aldanan yine hükümet oldu
Türkiye ile PKK arasında başlayan barış sürecinin sona ermesinden sonra Diyarbakır, başta olmak üzere Cizre, Silopi ve Sur'da
yaşanan olayları okumaya kalktığımızda, AK Partinin “açılım süreci” projesi kesinlikle sınıfta kalmıştır.
Yani, yine bu süreçte kandırılan
taraf maalesef AK Parti hükümeti oldu. Paralel yapı dediler, yine
iyi niyetten dolayı kandırılan hükümet olmamış mıydı?
Şimdi PKK ile barış sürecinde
yine hükümet kandırıldı ve Türkiye canı ile kanı ile mağdur edildi.
Acaba bu siyasi iktidar, haftalardır, asayişi sağlayamadığı yerleşim
yerlere giremiyorsa, bir özeleştiri
yapsa diye düşünüyorum.
Yani Türkiye'yi yöneten bir hü-
kümet ne zaman elini taşın altına koyacak. Süslü laflar, ya da birileri insanların ölümü karşısında
bir duygusallıkla hareket ediyorsa, onları sindirmeye yerine, kendi ayıbını kabul etse daha etik olmaz mı?
AYDINLAR VE SEDAT PEKER
GERÇEĞİ
PKK terörünü haklı gösteren bir
bildiri nedeniyle soruşturmayı Türkiye konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve
hükümet ağızbirliği yapmışçasına,
Aydınların bildirisine karşı tepkisini
nasıl okumak gerekir.
Aydınların, bildirgesine başta ağır tepki koyan Cumhurbaşkanı'nın ardından Türkiye'de siyasi
söylemleri ile adından bahsettiren Mafya lideri Sedat Peker'den
geldi. Peker, daha önce yaptı-
ğı gibi, kan akıtılacak mesajlar ile
bir Türkiye resmi çizdi. Akademisyenler hakkında teröre destekten dava açılırken, Sedat Peker
için ise devletten direk bir soruşturma gelmedi. Ancak 3 avukatın suç duyurusundan sonra böyle
bir soruşturma açılması da düşündürücü.
PKK'NIN ABLUKASI
KABUL EDİLEMEZ ANCAK
PKK'nın aylarca süren bölgedeki ablukasını okuyoruz. Devlet,
burayı uzun bir zamandan beri
geçirememesi de ayrıca bir düşündürücü. PKK'nın bu bölgeyi nasıl bu kadar ele geçirip devleti etkisiz hale getirmiş bunu üzüntü ile
görüyoruz.
Oysa barış sürecinde hükümet
bölgede rehavete kapılmasaydı,
DQ^T_Q^EIC1<
[email protected]
ya da olayı hafife almasaydı bunlar yaşanır mıydı? Hükümet, herkese hesap sorarken, kendisine
de bir soru sorması gerekmez mi?
İSVEÇ'TE DE ABLUKA OLSA AYNI
TEPKİYLE KARŞILANIRDI
Türkiye'nin abluka altındaki yerlere girmesinde kullandığı silahlı mücadele aslında dünyanın neresinde olursa olsun, aynı karşılığı
bulurdu.
Çünkü devletin, devlet olduğunu göstermesi gerekir. İsveç'te de
olsaydı. Polisi ile buna imkan vermezdi. Ancak, böyle bir hazırlığa
da bir devlet müsaade vermezdi.
Hatta hatta Türkiye yıllardır, bu
hassas bölgede PKK ile savaşıyor.
Yani bölge olağanüstü konumda.
Oralar başıboş bırakılacak yerler
arasında gösterilemez. Ne olursa,
olsun barış sürecinin bir tarafı olan
ve ülke yönetimini elinde bulunduran hükümette elini taşın altına
koyup bir vicdan hesabı da yapmalıdır.
BEBEKLER ÖLÜYOR İNSANLIK
ÖLÜYOR DEMEKTİR
Dolmabahçe müzakerelerinin
perde arkasını Türk toplumuna hükümet net olarak hala açıklamadı. Bütün bu yaşananlar, aslında
Dolmabahçe görüşmeleriyle bağlantılı. O masada PKK'ya neler taahhüt edildi de bu süreç uzatıldı. Bugün, o bölgede bebekler
ölüyorsa, Dolmabahçe'deki barış süreci görüşmelerinin gölgesinde yaşamlarını yitiriyor. Bugün Türkiye'de bebeklerin tekrar ölmesi,
demek insanlığın ölmesi demektir.
$VJDUL¾FUHWH\óOóQGDGHYOHWWDUDIóQGDQYHULOHFHNGHVWHNOH
`YiQcQ\Qb^^TU^WUcYR_je\]QiQSQ[
9HVWHO
GHQPLO\DU7/
OLN
HQHUMLWDVDUUXIX¸QHULVL
ò67$1%8/$$9HVWHOĠLUNHWOHU*UXEXòFUD
.XUXOX%DġNDQó7XUDQ(UGRáDQ7¾UNL\H9HVWHO
LQWDVDUUXIUHNRUWPHQL¾U¾QOHULQLQNXOODQóOPDVó\ODHQHUMLYHVXW¾NHWLPLQGHWRSODP
PLO\DU7/
OLNWDVDUUXIVDáOD\DELOLULIDGHVLQLNXOODQGó
(QHUML7DVDUUXIX+DIWDVóGROD\óVó\OD\D]óOóD©óNODPD\DSDQ(UGRáDQKó]OóQ¾IXVDUWóġó
YHVDQD\LOHġPHLOHG¾Q\DQóQHQHUMLLKWL\DFóQóQ
J¾QGHQJ¾QHDUWWóáóQóEHOLUWHUHNHQHUMLND\QDNODUóQóQ\HWHUVL]OLáLYHPHYFXWND\QDNODUóQ
NRUXQPDVóDPDFó\ODG¾Q\DGDNLELU©RN¾ONHQLQ
HQHUMLWDVDUUXIOX¾U¾QOHULQNXOODQóOPDVóQóWHġYLN
HGHQX\JXODPDODUJHU©HNOHġWLUGLáLQLGLOHJHWLUGL
(6.òĠ(+ò5$$(5*ž1+$.
7$1,<$1'(1ò=$‰,.%DġEDNDQ
$KPHW'DYXWRáOX
QXQ(NRQRPL%DġGDQóġPDQóYH$.3DUWL(NRQRPLòġOHUL%DġNDQ<DUGóPFóVó3URI'U(PLQH1XU*¾QD\6DGHFH
DVJDUL¾FUHW
ELQOLUD
GH\LSEóUDNPó\RUX]
ELQOLUD\DNDGDURODQW¾P¾FUHWOLOHULGHNDSVDGóN$VJDUL¾FUHWH
\óOóQGDGHYOHWWDUDIóQGDQYHULOHFHN
GHVWHNOHLġSL\DVDODUóQóQGHQJHOHULQL
ER]PDGDQ\XPXġDNJH©LġVDáODQDFDNGHGL
$.3DUWL(VNLġHKLU0LOOHWYHNLOL
YH7%003ODQYH%¾W©H.RPLV\RQX
.DWLSž\HVL*¾QD\$$PXKDELULQH
\DSWóáóD©óNODPDGDNRPLV\RQGDNL
LON¸QHUJHVLQLQHPHNOLOHUH\óOOóNELQ
OLUDGHVWHNYHUPHYHEXQXQD\OóN
OLUDOóNDUWóġġHNOLQGH\DSóOPDVó
\¸Q¾QGHROGXáXQXEHOLUWHUHN¸QHUJHQLQNRPLV\RQGDNDEXOHGLOGLáLQL
DQóPVDWWó
.RPLV\RQGDNL¸QHUJHOHULQGHQELULQLQGHDVJDUL¾FUHWNRQXVXQGDROGXáXQXKDWóUODWDQ*¾QD\2FDN
LWLEDUó\ODK¾N¾PHWLQG¾ġ¾QFHVLQL©RNQHWġHNLOGHRUWD\DNR\GXáXQXEHOLUWWL
$VJDULžFUHW7HVSLW.RPLV\RQX
QGD\DNODġóNELUD\J¸U¾ġPHOHULQ
\DSóOGóáóQóEHOLUWHQ*¾QD\ġ¸\OHNRQXġWX
2FDNLWLEDUó\ODDVJDUL¾FUHWLQX\JXODQPDVóJ¾QGHPHJHOGL
DQFDNEXUDGDLġYHUHQOHUWDUDIóQGDQ
ELUVHU]HQLġJ¾QGHPGH\GLL©LQ
ELUJH©LġG¸QHPLRODELOHFHáLJ¾QGHPHJHOGL%XQX$UDOóN
WHK¾N¾PHW¸QHUJHVLRODUDN0HFOLVHJHWLUGLN'DQóġPDNXUXOXQGDEXNDEXO
HGLOPHVLQHUDáPHQGDKDVRQUDJHQHO
NXUXOGD+'3WDUDIóQGDQGHVWHNYHULOPHGLò©W¾]¾NJHUHáLSDUWLQLQGHVWHáLJHUHNL\RUGX<DVDO\ROODUODLNLQFL
ELU\RORODUDN3ODQ%¾W©H.RPLV\RQXQGD¸QHUJHRODUDNHOHDOGóN2UD-
GDNDEXOHGLOGLĠLPGLDUDGDNLIDUN
OLUDNDGDU%XQXQGD\óOó
L©LQ\¾]GH
óQóGHYOHWLQNDUġóODPD
GXUXPXYDU'HYOHWE¸\OHELUGHVWHN
YHUL\RULġYHUHQOHULPL]H%XUDGDNDSVDPóQóGDJHQLġOHWWLN6DGHFH
DVJDUL
¾FUHWELQOLUD
GH\LSEóUDNPó\RUX]ELQOLUD\DNDGDURODQW¾P
¾FUHWOLOHULGHNDSVDGóN$VJDUL¾FUHWH
\óOóQGDGHYOHWWDUDIóQGDQYHULOHFHNGHVWHNOHLġSL\DVDODUóQóQGHQJHOHULQLER]PDGDQ\XPXġDNJH©LġVDáODQDFDN
*¾QD\KHP©DOóġDQODUóQPDáGXU
ROPDPDVóD©óVóQGDQKHPGHLġYHUHQOHUL©LQNHQGLOHULQH\óOóQGDSURMHNVL\RQ©L]HUNHQ\óOó
L©LQDUWóNQHROXQDFDáóQóGDKDL\LELOGLNOHULQLYXUJXODGó
6H©LP¸QFHVLQGH(VNLġHKLUEH\DQQDPHVLQLKD]óUODGóáóQDGHáLQHQ*¾QD\(VNLġHKLU
GHNLELU©RNJUXEXGD
NDSVD\DQSURMHOHUKHPHQX\JXODPD\DJH©L\RU(VNLġHKLU
GHVSHVLILNSURMHOHUNRQXVXQGDGD©DOóġPDODUóPó]
EDġODGó˜]HOOLNOHLQRYDV\RQ$U*H
WHNQRORMLYH\DWóUóPNRQXODUóQGD\RáXQODġWóPGL\HNRQXġWX
.72
GDQSHUDNHQGHVHNW¸U¾GHáHUOHQGLUPHVL
.RQ\DSHUDNHQGHVHNW|U
L\LSHUIRUPDQVVHUJLOHGL
.óVDYDGHOLGóġERU©
VWRNXPLO\DUGRODU
$1.$5$$1.$Ȃ.DVóPVRQXLWLEDUó\ODNóVDYDGHOLGóġERU©VWRNX\óOVRQXQD
J¸UH\¾]GHRUDQóQGDD]DOóġODPLO\DU
GRODURODUDNJHU©HNOHġWL
7¾UNL\H&XPKXUL\HW0HUNH]%DQNDVó
.DVóPD\ó.óVD9DGHOL'óġ%RU©òVWDWLVWLNOHULQLD©óNODGó
%XQDJ¸UH.DVóPVRQXLWLEDUó\ODNóVD
YDGHOLGóġERU©VWRNX\óOVRQXQDJ¸UH\¾]GH
RUDQóQGDD]DOóġODPLO\DUGRODURODUDN
JHU©HNOHġWL%XG¸QHPGHEDQNDODUND\QDNOóNóVD
YDGHOLGóġERU©VWRNX\¾]GHRUDQóQGDD]DODUDNPLO\DUGRODUROXUNHQGLáHUVHNW¸UOHULQ
NóVDYDGHOLGóġERU©VWRNX\¾]GHRUDQóQGDDUWDUDNPLO\DUGRODUG¾]H\LQGHJHU©HNOHġWL
.21<$$$.RQ\D7LFDUHW2GDVó%DġNDQó.726HO©XN˜]W¾UN.RQ\DȇGDSHUDNHQGHVHNW¸U¾Q¾Q
WH
WHQGDKDL\LSHUIRUPDQVVHUJLOHGLáLQLV¸\OHGL
.72%DġNDQó˜]W¾UN.RQ\DHNRQRPLVLQLQD\OóNDQDOL]LQLQ\DSóOóáó
.RQ\D(NRQRPLN*¸VWHUJHOHUL%¾OWHQL
QGH\HUDODQYHULOHULGHáHUOHQGLUGL
˜]W¾UN.RQ\D
GDSHUDNHQGHVHN-
(<òġOHPKDFPL7¾UNL\HȇGH
\óOóQGDPLO\DUGRODUJHULOHGL
ò67$1%8/$1.$\óOóQGDW¾PG¾Q\DGD
JHU©HNOHġHQLġOHPKDFPLWULO\RQ$%'GRODUó
ROGXòġOHPKDFPLQHJ¸UH\óOóQGDELUOHġPH
YHVDWóQDOPDODUóQHQ\¾NVHNROGXáXVHNW¸UOHU
VDáOóNYHHQHUMLROGX7¾UNL\HȇGHLVH\óOóQGDVDWóQDOPDYHELUOHġPHLġOHPLJHU©HNOHġLUNHQD©óNODQDQLġOHPOHUGHJH©HQ\óODJ¸UHPLO\DUGRODUOóNELUG¾ġ¾ġJHU©HNOHġWL
7¾UNL\HȇGHWRSODPELUOHġPHYHVDWóQDOPDGD
PLO\DU$%'GRODUóWXWDUóQGDLġOHPKDFPL
\DUDWóOGó\óOóQGDGHáHULD©óNODQDQLġOHPOHUL©HULVLQGHNLHQ\¾NVHNWXWDUOóLġOHP)LQDQVEDQNȇóQ\¾]GHKLVVHVLQLQPLO\DU$%'
GRODUóEHGHOOH4DWDU1DWLRQDO%DQNWDUDIóQGDQ
VDWóQDOóQPDVóROXUNHQELUGLáHU\¾NVHNRUDQOó
LġOHP6RFDU7¾UNL\HȇQLQ\¾]GHKLVVHVLQLQ
0LO\DU$%'GRODUóEHGHOOH*ROGPDQ6DFKVWDUDIóQGDQVDWóQDOóQPDVóROGX
W¸U¾Q¾Q
WH
WHQGDKDL\L
SHUIRUPDQVVHUJLOHGLáLQLEHOLUWHUHN
SHUDNHQGHJ¾YHQLQLQ\óOóVRQ
©H\UHáLQGHHQ\¾NVHNGHáHULQHXODġWóáóQóLIDGHHWWL
.RQ\D3HUDNHQGH*¾YHQ(QGHNVL
.23(GHáHULQLQ\óOóRUWDODPDVóHNVLSXDQLNHQ\óOóRUWDODPDVóQGDSXDQROGXáXQXND\GHGHQ˜]W¾UNġ¸\OHGHYDPHWWL
.23(GHáHULQHYH\óOODUóL©LQ©H\UHNOHULWLEDUó\ODEDNóOGóáóQGDHQGHNVLQ\óOóVRQ©H\-
UHáLQGHHQ\¾NVHNGHáHULQHXODġWóáó
J¸U¾OG¾.RQ\D
GDSHUDNHQGHFLOHULQ
¸Q¾P¾]GHNLD\DLOLġNLQVDWóġEHNOHQWLOHULQLQ\óOóRUWDODPDVó
SXDQLNHQ\óOóRUWDODPDVó
SXDQGHáHULQLDOGó*H©HQ\óODJ¸UH
LġOHULQGXUXPXQDEDNóOGóáóQGD
\óOóRUWDODPDVóHNVLSXDQLNHQ
\óOóRUWDODPDVóQóQHNVL
SXDQROGXáXJ¸U¾OG¾.RQ\D
GD
\óOóQóQLġKDFPL\óOóQGDQGDKD
L\LSHUIRUPDQVJ¸VWHUGL
" KOPE 6,7 PUAN DEĞER ALDI"
˜]W¾UN$UDOóN
WH7(3$93HUDNHQGH*¾YHQ(QGHNVL7(3(
QLQ
GHáHULQLDOóUNHQ.23(
QLQ
SXDQGHáHUDOGóáóQóELOGLUGL
.23(GHáHUOHULQLQD\ODULWLEDUL\OH
LQFHOHQGLáL]DPDQHQGHNVGHáHUOHULQLQ\óOóRFDNġXEDWPDUWQLVDQPD\óVHNLPNDVóPYHDUDOóND\ODUóQGD\óOóQóQD\QóG¸QHPLQH
J¸UHGDKD\¾NVHNROGXáXQXND\GHGHQ˜]W¾UNNRQXġPDVóQDġ¸\OHGHYDPHWWL
.23(JH©HQ\óOóQD\QóG¸QHPLQHJ¸UHSXDQ7(3(LVHSXDQ
DUWWó.23(
GHELU¸QFHNLD\DJ¸UH
SXDQOóNELUD]DOPDJ¸]OHQGL.RQ\DSHUDNHQGHVLDUDOóND\óQGD7¾UNL\HJHQHOLQGHQGDKDL\LSHUIRUPDQV
J¸VWHUGL.23(ȇQLQ\óOóRUWDODPDVóHNVLSXDQLNHQ\óOóRUWDODPDVóSXDQROGX.RQ\DSHUDNHQGHVHNW¸U¾J¾YHQL\óOóQGD
\óOóQDJ¸UHGDKDL\LSHUIRUPDQV
J¸VWHUGL$UDOóN
WHLġOHUGHNLWRSDUODQPDDOJóVóJH©HQD\DJ¸UH
SXDQDUWDUDNHNVLGHáHULQLDOGó
òġOHUGHNLWRSDUODQPDDOJóVóJH©HQ\óOóQD\QóD\óQDJ¸UHLVHSXDQDUWWó
'RPRWH[+DOÔ)XDUÔ
NDSÔODUÔQÔDoÔ\RU
0HKPHW8=81+$1129(5
2FDN'+$$OPDQ\D
QóQ+DQQRYHUNHQWLQGHKHU\óO2FDND\óQóQ
LNLQFLKDIWDVóG¾]HQOHQHQ'RPRWH[
+DOó)XDUó2FDNWDULKLQGHNDSóODUóQóD©ó\RU)XDUDKHU\óOROGXáX
JLELEXVHQHGH7¾UNKDOó¾UHWLFLOHUL\RáXQLOJLJ¸VWHUL\RU)XDUD7¾UNL\H
GHQILUPDPó]NDWóOó\RU
$ODQóQGDG¾Q\DQóQHQE¾\¾N
LKWLVDVIXDUóRODQYH$OPDQ\DȇQóQ
+DQQRYHUĠHKULQGHKHU\óOG¾]HQOHQHQ'2027(;8OXVODUDUDVó+DOó
YH<HU'¸ġHPHOHUL)XDUóEX\óO
2FDNWDULKOHULDUDVóQGDJHU©HNOHġHFHN*H©WLáLPL]\óOODUGD7¾UNILUPDODUóWDUDIóQGDQE¾\¾NLOJLJ¸UHQ'2027(;)XDUóQGDEX\óO7¾UNL\HȇGHQ
ILUPD¾U¾QOHULQLVHUJLOH\HFHN
)XDUGDȇóQ¾]HULQGH¾ONHGHQ
ILUPD¾U¾QOHULQLVHUJLOH\HFHN7¾UNL\H+LQGLVWDQ‰LQYH
$OPDQ\DȇQóQDUGóQGDQ¾ONH
DUDVóQGDVóUDGD\HUDOó\RU
'2027(;IXDUóKHU\óO\DNODġóNȇD\DNóQ¾ONHGHQDODQóQGDX]-
PDQELQH\DNóQLQVDQWDUDIóQGDQ
]L\DUHWHGLOL\RUYHEXQODUóQ©RáXQOXáXQXLġDGDPODUóROXġWXUX\RU=L\DUHW©LVD\óVóQGDNL\DEDQFóRUDQóQóQ\DNODġóNFLYDUóQGDROPDVó
EXIXDUóQXOXVODUDUDVóQLWHOLáLNRQXVXQGDHQ¸QHPOLELUJ¸VWHUJH)XDUD
LOJLGX\DQX]PDQ]L\DUHW©LOHUJHQHOOLNOHWRSWDQFóODUL©PLPDUOóNILUPDODUóRWHOLġOHWPHOHULPRELO\DYHHY
WHNVWLOLILUPDODUóQGDQROXġX\RU
)XDUGDEX\óO7¾UNL\HȇQLQ+HUHNHȇGHQ9DQȇDNDGDUN¾OW¾UYHVDQDWóQóWHPVLOHGHQELUELULQGHQJ¾]HOHO
LġOHPHVLKDOóYHNLOLPOHULòVWDQEXO
7HNVWLOYH.RQIHNVL\RQòKUDFDW©ó%LUOLNOHULQFHò7.ò%RUJDQL]HHGLOHQ
YH+ROOHUGHVHUJLOHQHFHNò7.ò%
WDUDIóQGDQKD]óUODQDQ7¾UNL\H0LOOL
6WDQGóLVH+ROȇGH\HUDODFDN)XDUDELUH\VHORODUDNNDWóODQYHJHQHOGH
PDNLQHKDOóVó¾UHWHQ7¾UNILUPDODUóLVHNHQGLVWDQWODUóQGD¾U¾QOHULQLVHUJLOH\HFHNOHU%XILUPDODUóQ©RáXQOXáXYH+ROOHUGH\HU
DODFDN
8
SONSÖZ
Ekonomi
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
1^dQ\iQTQ[QbdebYj]Y
$QWDO\D
GDELQOHUFHWXULVWLQDNóQHWWLáL.RQ\DDOWóYH.HPHU
GHNLVDKLOOHUHSDUDOHO%H\GDáODUó
QGDELU©RNQRNWDEH\D]D
E¾U¾QG¾%H\D]DE¾U¾QHQGDáODUGDRFDNYHġXEDWD\ODUóQGD]HQJLQPDQ]DUDHġOLáLQGHNDU\¾U¾\¾ġOHULJHU©HNOHġWLULOL\RU
0HKPHW‰,1$5$17$/<$
'+$$17$/<$
QóQ$NGHQL]PDQ]DUDOó%H\GDáODUó
QóQ]LUYHOHULQGH
PHWUH\H\DNODġDQNDUQHGHQL\OH
GRáD\¾U¾\¾ġJUXSODUóNDU\¾U¾\¾ġOHULQHEDġODGó
'HQL]NXPJ¾QHġ¾©O¾V¾\OH\óOGDPLO\RQD\DNóQWXULVWLQDáóUODQGóáó$QWDO\D
GD¾©PHYVLPEDKDUELU
PHYVLP\D]\DġDQó\RU$QWDO\D
GD
ELQOHUFHWXULVWLQDNóQHWWLáL.RQ\DDOWó
YH.HPHU
GHNLVDKLOOHUHSDUDOHO%H\GDáODUó
QGDELU©RNQRNWDEH\D]DE¾-
ġ¾YH]LUYHWóUPDQóġó\DSóODQGDáODUó
6DUS.DWUDQ7XQ©KHPHQ\DQóQGD
$ODEHOHQDUNDVóQGD.DUWDO6DNOó'RUXN%DNóUWHSH.XUDQ.ó]ODU6LYULVL
*¸PEH$NGDá(OPDOó$NGDá.RáX
7DKWDOó2YDFóN.ó]óOFDYH)LQLNH$NGDáRODUDNVóUDODGó
.DU\¾U¾\¾ġOHULQLQKHUNHVLQNDWóODELOHFHáLHWNLQOLNROPDGóáóQóEHOLUWHQ1XVUHW<DNóġóNOóNóVPHQGHROVD
HáLWLPJHUHNWLUGLáLQLNó\DIHWGRQDQóPYH\¾U¾\¾ġ©¾Q¾QGHPHQWDOLWHRODUDNKD]óUOóáóQóQ©RN¸QHPOLROGXáXQXV¸\OHGL'DKDGD¸QHPOLVL
©RNL\LUHKEHUOHUOHNDU\¾U¾\¾ġOHULQHJLGLOPHVLJHUHNWLáLQHGHáLQHQ<DNóġóNOó]LUYHWóUPDQóġODUóQóQNDU\¾U¾\¾ġOHULQGHQGDKDNROD\ROGXáXQX
U¾QG¾%H\D]DE¾U¾QHQGDáODUGD
RFDNYHġXEDWD\ODUóQGD]HQJLQPDQ- V¸\OHGL
SIFIRDAN 3 BİN METREYE
]DUDHġOLáLQGHNDU\¾U¾\¾ġOHULJHU$QWDO\D
QóQVóIóUPHWUHGHQ
©HNOHġWLULOL\RU%H\GDáODUóLQVDQODUóQ
VDKLOGHGHQL]HJLUHUNHQNLORPHWUH PHWUH\HNDGDUUDNóPIDUNóRODQELU
¸WHVLQGHND\DN\DSDELOGLáL6DNOóNHQW NHQWROGXáXQXKHUPHYVLPPHYVLPL\DġDPDLPNDQóEXOXQGXáXQX
.D\DN0HUNH]L
QLGHE¾Q\HVLQGHEDDQODWDQ1XVUHW<DNóġóNOóNDUVSRUODUóQGóUó\RU
KAR YÜRÜYÜŞÜ YAPILAN DAĞLAR UóD©óVóQGDQGD$QWDO\D
QóQ©RN]HQJLQELUNHQWROGXáXQXGLOHJHWLUGL
%XG¸QHPGH©RNVD\óGDGRáD\¾<DNóġóNOóDVOóQGD7¾UNL\H
QLQG¾Q\DU¾\¾ġJUXEXNDU\¾U¾\¾ġ¾G¾]HQQóQHQ\¾NVHNEHġLQFL¾ONHVLYH
OL\RU3DWLND'RáDWHPVLOFLVL1XVUHW
<DNóġóNOóNóġG¸QHPLQGHNDU\¾U¾\¾- PHWUH¾]HULQGHELQOHUFH]LUYHVLRO-
GXáXQX<XQDQLVWDQ
GDGDáROPDGóáóKDOGHGDáGRáDWXUL]PLQGHEL]GHQGDKD©RNSDUDND]DQGóNODUóQó
V¸\OHGL
İLGİ BÜYÜYOR
$QWDO\D
GDGRáDVSRUODUóQDLOJLQLQKHUJH©HQ\óODUWWóáóQóEHOLUWHQ1XVUHW<DNóġóNOóEXGDáODUóQNóġ
G¸QHPLQGHKHP\HUOLKHP\DEDQFóGRáDVSRUFXODUóQóQ\RáXQLOJLJ¸VWHUGLáLGDáODUROGXáXQXND\GHWWL<DNóġóNOóȊ.óġVSRUODUóJ¾Q¾ELUOLNYH
NDPSOó\DSóODELOL\RU
*¾Q¾ELUOLNHWNLQOLNOHUGHNLORPHWUHGHQNLORPHWUH\HNDGDUPHVDIHOLNDU\¾U¾\¾ġOHUL\DSóOóU.DPSOó
\¾U¾\¾ġOHULVHELUJHFHNRQDNODPDOóYHJHQHOOLNOH]LUYHWóUPDQóġóL©LQ
G¾]HQOHQLU%XGDáODUGDELULNHQ
NDUE¸OJHQLQKHPL©PHKHPWDUóPVDOVXODPDVX\XLKWL\DFóQóNDUġóOó\RUYH©RN¸QHPOL\HUDOWóVXND\QDNODUóROXġWXUX\RU<¸UHKDONóGDGRáD
VSRUFXODUóQDDOóġóNYHKHU]DPDQGD\DQóġPDL©LQGH.óġWXUL]PLD©óVóQGDQ¸QHPOLSRWDQVL\HO*¸UVHOD©óGDQ
GD©RN]HQJLQOLNOHUL©HUGLáLYHPXKWHġHPPDQ]DUDODUVXQDQEXGDáODUGD\DEDQKD\DWóGD©RN]HQJLQGL\H
NRQXġWX
7HU|UNÔQÔ\RUX]KHGHILQ7UNL\H
HNRQRPLVLROGXöXQXJ|U\RUX]
$U©HOLN
LQPLO\DU
OLUDOóN\DWóUóPODUóQDLOLġNLQ
WHġYLNOHURQD\ODQGó
ò67$1%8/'+$$U©HOLN
LQJHOHFHNG¸UW\óOGD\HGLLġOHWPHVLQGHJHU©HNOHġWLULOHFHáLPRGHUQL]DV\RQDPD©OóWRSODPPLO\DUOLUDOóN\DWóUóPODUóQDLOLġNLQWHġYLNEHOJHOHUL(NRQRPL%DNDQOóáó
WDUDIóQGDQRQD\ODQGó
ĠLUNHWWHQ.DPX\X$\GóQODWPD3ODWIRUPX
QD
\DSóODQD©óNODPDGDRQD\ODQDQWHġYLNEHOJHOHULQGHQPLO\RQOLUDOóNG¸UWWDQHVLQLQE¾\¾N¸O©HNOL\DWóUóPROGXáXYHLNLQFLE¸OJHWHġYLNOHULQGHQ\DUDUODQDFDáóEHOLUWLOGL$©óNODPD\DJ¸UH
\DWóUóPODUJ¾PU¾NYHUJLVLPXDIL\HWL.'9LVWLVQDVó\óOVLJRUWDSULPLLġYHUHQKLVVHVLGHVWHáL
\¾]GHNXUXPODUYHUJLVLLQGLULPLGHVWHNOHULQGHQ\DUDUODQDFDN
$©óNODPDGDRQD\ODQDQPLO\RQOLUDOóN
ELUDGHWWHġYLNEHOJHVLQLQE¾\¾N¸O©HNOL\DWóUóP
ROGXáXYHELULQFLE¸OJHWHġYLNOHULQGHQ\DUDUODQDFDáóEHOLUWLOGL%XQDJ¸UHEX\DWóUóPODUGDJ¾PU¾NYHUJLVLPXDIL\HWL.'9LVWLVQDVó\óOVLJRUWD
SULPLLġYHUHQKLVVHVLGHVWHáL\¾]GHNXUXPODU
YHUJLVLLQGLULPLGHVWHNOHULQGHQ\DUDUODQDFDN
2QD\ODQDQPLO\RQOLUDOóNEHOJH\HEDáOó
\DWóUóPODUGD¾©¾QF¾E¸OJHWHġYLNOHUHEDáOóRODUDNJ¾PU¾NYHUJLVLPXDIL\HWL.'9LVWLVQDVó
\óOVLJRUWDSULPLLġYHUHQKLVVHVLGHVWHáL\¾]GH
NXUXPODUYHUJLVLLQGLULPLGHVWHNOHULQGHQ\DUDUODQDFDN
1DWD9HJD
\ó
WH
PLO\RQNLġL]L\DUHWHWWL
$1.$5$$$1DWD9HJD2XWOHW
L\óOóQGDPLO\RQNLġL]L\DUHWHWWL
1DWD9HJD2XWOHW
WHQ\DSóODQD©óNODPD\DJ¸UH
PDUND\DHYVDKLSOLáL\DSDQYHELQGHQID]OD©DOóġDQóEXOXQDQDOóġYHULġPHUNH]L$QNDUDOóODUóQHQ©RNWHUFLKHWWLáLDOóġYHULġPHUNH]LROGX
7¾UNL\H
QLQHQE¾\¾N$OóġYHULġ9DGLVLROPD
¸]HOOLáLWDġó\DQ1DWD9HJD
QóQD©óOGóáóJ¾QGHQEX
\DQDPLO\RQNLġLWDUDIóQGDQ]L\DUHWHGLOGLáL
EHOLUWLOHQD©óNODPDGDġXLIDGHOHUH\HUYHULOGL
$QNDUD
QóQLONYHWHNNDSDOóOXQDSDUNóROPD
¸]HOOLáLQLWDġó\DQELQPHWUHNDUHNDSDOóDODQGD
NXUXOX)XQ/DQGHáOHQFHPHUNH]LVDGHFH©RFXNODUóQGHáLODQQHEDEDODUóQGDE¾\¾NLOJLVLQL©HNWLò©HULVLQGH\HUDODQGHYUROOHUFRDVWHU'VLQHPDNRUNXW¾QHOL\DUóġDUDEDODUóYHDVDQV¸ULOH
HáOHQFHWXWNXQODUóQGDQWDPQRWDOGó0DUNDNDUPDVóQóGDKDGDJ¾©OHQGLUHUHN
\óNDUġóOD\DQ
1DWD9HJD2XWOHWELU©RN\HQLPDUND\DHYVDKLSOLáL\DSPDNL©LQNROODUóVóYDGó1DWD9HJD\óOóQGDDNXVWLNEX]YHEX]KRNH\LPD©ODUóQóQ\DSóOGóáóPHWUHNDUHOLNEX]SLVWLLOH\DNODġóN
\HQLPDUND\óE¾Q\HVLQHNDWPDQóQPXWOXOXáXQX
\Dġó\RU
0XVWDID%$à'ò.(1ò=0ò7.2&$(/ò'+$
.2&$(/ò6DQD\L2GDVó.62%DġNDQó$\KDQ=H\WLQRáOXJH©HQ\óOóYHEHNOHQWLOHULGHáHUOHQGLULUNHQ
]RUELU\DġDQGóáóQóEHOLUWHUHN6XUL\H,UDN
YH5XV\DJHOLġPHOHUL\OH]RUELUG¸QHPHJLULOGLáLQLV¸\OHGL
*H©HQ\óOLNLVH©LP\DġDQGóáóQóGDKDWóUODWDQ
=H\WLQRáOXġ¸\OHNRQXġWX
Ȋȇ\DG¸QG¾á¾P¾]]DPDQ5XV\DLOH\DġDQDQODUG¾QEDġOD\DQWHU¸UIDDOL\HWLNLEXLONNH]
\DEDQFóODUD\¸QHOLN\DSóOó\RU7¾UNWXUL]PLQHGDUEHYXUPDNDPDFó\OD\DSóOPóġELUWHU¸UROD\óJ¸U¾Q¾\RU˜QFHOLNOHEXQXNóQó\RUX]7DELLEXUDGDNL
KHGHILQ7¾UNL\HHNRQRPLVLROGXáXQXGDJ¸U¾\RUX]%XQXQODELUOLNWH5XV\DLOHRODQLOLġNLOHU5XV\DEL]LPHQ¸QHPOLWLFDUHWSDUWQHUOHULPL]GHQYH
©RNGHáHUOL7LFDUHW©LIW\¸QO¾%L]HROGXáXNDGDU
5XV\D
\DGD]DUDUóYHUL\RU(QHUMLPL]LQELUNóVPóQó5XV\D
GDDOó\RUX]6óUDODPDGDLNLYH\D¾©¾QF¾
VóUDGD\ó]1¾NOHHUHQHUMLNRQXVXQGDGDLġELUOLáLPL]GHYDPHGL\RU'ROD\óVó\ODELUDQ¸QFHKL©ELUġH\ROPDPóġJLELEXLġOHULQQRUPDOOHġPHVLQLDU]X
HGL\RUX]‰¾QN¾LNL¾ONHELUELULQH©RNEDáOóȋ
“ASGARİ ÜCRET UMARIZ
SANAYİCİYİ ZORA SOKMAZ”
$VJDUL¾FUHWWHNLDUWóġóQJHWLUHFHáL\¾NOHLOJLOLRODUDNGD=H\WLQRáOXġXQODUóV¸\OHGLȊ$VJDUL¾FUHWOHLOJLOLEL]LPHQGLġHOHULPYDUGó%XQX%DġEDNDQóPó]ODGDJ¸U¾ġPHIóUVDWóPó]ROPXġWXĠXDQGD
QHWOHġPHGLDPDDVJDUL¾FUHWLQELUNóVPóQóGHYOHWNDUġóOD\DFDN%L]EXQXQP¾PN¾QROGXáXNDGDU\¾NVHNRUDQGDROPDVóQóDU]XHGL\RUX]‰¾QN¾
L©LQGHQJH©WLáLPL]NRQMRNW¾UEL]LPLODYHDUWóġODUODG¾Q\DLOHUHNDEHWHWPHDGóQDVóNóQWóODU\DġD\DFDáóPó]ELUG¸QHP'ROD\óVó\ODK¾N¾PHWLPL]LQYHUHFHáLNDUDUXPDUó]¾UHWLFL\LVDQD\LFL\L©RN]RUD
VRNPD]
7¾UNL\H
QLQġXDQGDHQID]ODLKWL\D©GX\GXáX
GLUHN\DEDQFóVHUPD\HJLULġL%L]LVWHUL]NL\XUWGó-
.óġODVWLáLVDWóġODUó
\¾]GHDUWWó
$1.$5$$1.$7¾UNL\HȇGHDUD©VDKLSOHUL
NóġODVWLáLL©LQG¾áPH\H(NLPȇGHEDVWó.óġODVWLáLDOóPODUóL©LQ(NLPD\óQGDQ¸QFHKDUHNHWHJH©PH\HQDUD©VDKLSOHULNóġóQL\LFHNHQGLQLKLVVHWWLUGLáL$UDOóND\óQGDLVHODVWLNDOóPóQDKó]YHUGL
=RUOXNóġNRġXOODUóQGDKDYDODUóQVRáXPDVóYHDUWDQ\DáóġODELUOLNWHDUD©ODUGDNóġODVWLáLNXOODQóPóE¾\¾N¸QHPWDġó\RU=HPLQOHUGH
GDKDL\L\ROWXWXġXYHGDKDNóVDIUHQPHVDIHVL
VXQDQNDUODVWLáLVDWóġODUóKHP\DVDO]RUXQOXOXN
KHPGHJ¾YHQOLV¾U¾ġELOLQFLQLQDUWPDVó\ODELUOLNWH\óOóQGD\¾]GHRUDQóQGDDUWWó
7¾UNL\HȇQLQHQE¾\¾NHWLFDUHWSODWIRUPODUóQGDQVDKLELQGHQFRPȇóQ\óOóQDDLWNóġ
ODVWLáLVDWóġYHULOHULQHJ¸UHJH©WLáLPL]\óODRUDQODNóġODVWLáLVDWóġó\¾]GHIL\DWODUóLVH\¾]GH
RUDQóQGDDUWWó.óġODVWLNOHULQLQ\óOóQGDNL
RUWDODPDIL\DWóGD7/RODUDNEHOLUOHQGL
+HULNL\óOGDGDNóġODVWLáLVDWóġODUóQóQ(NLP
D\óLWLEDUó\ODDUWPD\DEDġODGóáóHQ©RNVDWóġóQ
\DSóOGóáóG¸QHPLQLQLVH$UDOóND\óROGXáXJ¸]OHPOHQGLVDKLELQGHQFRPYHULOHULQHJ¸UH
$UDOóND\óQGDNóġODVWLáLVDWóġYHULOHULJH©WLáLPL]
\óOóQD\QóG¸QHPLQHRUDQOD\¾]GHDUWóġJ¸VWHUGL$1.$
5XVġLUNHWOHUL
7¾UNL\Hȇ\H\DSWóUóP
OLVWHVLQLGHOPHNLVWL\RU
ġóQGDQELUILUPDJHOVLQ¾ONHPL]GHDUD]LVLQLDOVóQ
IDEULNDVóQó\DSVóQ6DGHFH7¾UNSD]DUóQDGHáLOHWUDIóPó]GDNL¾ONHOHUHGHLKUDFDW\DSDFDN¾UHWLP
PHUNH]LROXġWXUVXQ0DDOHVHIġXDQGD7¾UNL\H
QLQ
L©LQGHEXOXQGXáXNRQXPEXQDP¾VDGHHWPL\RU
%XEL]LP\HUOLVDQD\LFLPL]L©LQGHJH©HUOL)DL]
RUDQODUó\¾NVHNòġ©LOLNOHUDUWó\RU*¾QH\GRáXGDNL
WHU¸UROGXN©DVóNóQWó\DUDWó\RUĠXDQGDNLPVH\DWóUóP\DSPDQRNWDVóQGDDUD\óġL©HUVLQGHPDOHVHI
GHáLOòOLPL]GHNLLYPHQLQE¾\¾NNóVPóGDRWRPRWLYHQG¾VWULVLQLQžUHWLPGH¸QHPOLELU\DYDġODPD
ROPDGóDPDVDQD\LFLQLQ\DWóUóP\DSPDDU]XVXġX
DQGD©RN¾VWVHYL\HOHUGHGHáLO%XQXQWHNUDU\HULQHJHOPHVLOD]óP%XQXQL©LQGH¾U¾QED]OóKHGHI
ED]OóQRNWDQRNWDGHVWHNOHUHLKWL\D©YDUGL\HG¾ġ¾Q¾\RUXP$PDHQ¸QHPOLVRUXQXPX]ġXDQGD
WHU¸UL]PGLUEXQXQELUDQ¸QFH©¸]¾OPHVLJHUHNL\RU‰¾QN¾WHU¸U¾QROGXáX\HUGH\DWóUóP\DSPDN
P¾PN¾QGHáLOȋ
6L\DPHQG.$‰0$=Ȃ026.29$'+$
5XV\D(NRQRPLYH*HOLġLP%DNDQ<DUGóPFóVó$OHNVH\/LKD©HY6EHUEDQNYHELUND©E¾\¾N
ġLUNHWLQ7¾UNL\H
\HX\JXODQDQ\DSWóUóPODUGDQ
PXDIWXWXODQODUOLVWHVLQHGDKLOHGLOPHWDOHEL\OH(NRQRPLYH*HOLġLP%DNDQOóáó
QDEDġYXUGXNODUóQóELOGLUGL*D\GDU)RUXPX
QGDNRQX\ODLOJLOLD©óNODPDODU\DSDQ/LKD©HY6EHUEDQN
EDġWDROPDN¾]HUH5XV\D
QóQ\DSWóUóPODUóQóQHWNLVLQGHQ©óNPDNL©LQELU©RN5XVġLUNHWEDġYXUX\RUGHGL/LKD©HYEXQXQ¾U¾QOHUKL]PHWOHUYH
LġJ¾F¾NDWHJRULOHULQLNDSVDGóáóQóEHOLUWWL
/LKD©HYGDKD¸QFHòWDU7DVVKDEHUDMDQVóQD\DSWóáóD©óNODPDODUGD(NRQRPLYH*HOLġLP%DNDQOóáó
QóQ\DSWóUóPODUóQHWNLOHPH\HFHáL\HQLNRQWUDWODUóQOLVWHVLQLK¾N¾PHWHVXQDFDáóQóLIDGH
HWWL%XQX5XV\D'HYOHW%DġNDQó
QóQNDUDUQDPHVL¸QJ¸U¾\RU
˜WH\DQGDQ*¾YHQOLNNRQXODUóYHWHODILHGLOHPH\HFHNKL]PHWOHUOHLOJLOLNRQXODUóE¾W©H\¾N¾PO¾O¾NOHULYHXOXVODUDUDVó\¾N¾PO¾O¾NOHULQ
\HULQHJHWLULOPHVL\OHLOJLOLNRQXODUGDLVWLVQDODU
\DSóODFDáóGDEHOLUWLOGL(NRQRPLYH*HOLġLP%DNDQOóáó5XVE¸OJHOHULQLQWDOHSOHULQLGHGLNNDWHDODFDN
÷QFHILNLU1DUHQFL\HQLQLoSL\DVDGD
WNHWLOPHVLQLQ\ROODUÔEXOXQPDOÔ
0XUDW.ò%5ò72à/8$'$
1$'+$$'$1$=LUDDW2GDVó
QFL%DġNDQó&DKLWòQFHILNLUEDK©HGHNXUXġDVDWWóNODUó
SRUWDNDOóQNLORVXQXQED]óG¸QHPOHUGHòVWDQEXO
GDOLUD\D
NDGDU©óNWóáóQó5XV\DNUL]LVRQUDVóQDUHQFL\H\H\HQLSD]DUDUDPDNNDGDU\XUWL©LQGHVDWóODQ
¾U¾Q¾QIL\DWóQóG¾ġ¾UPHQLQ\ROODUóQóQEXOXQPDVóQóLVWHGL
1DUHQFL\HQLQIL\DWóQóQEDK-
©HGHQW¾NHWLFL\HXODġDQDNDGDU
Lġ©LQDNOL\HYHYHUJLVLQHGHQL\OH
DUWWóáóQDGLNNDW©HNHQ&DKLWòQFHILNLU1DUHQFL\HQLQIL\DWóEDK©HGH]DWHQXFX])L\DWóQ\¾NVHOPHVLQHW¾NHWLFLQLQVDWóQDOGóáó
WH]JDKDJLGHQHNDGDU¾]HULQH
ELQHQPDVUDIODUQHGHQROX\RU
GHGL%XQXQL©LQLONDġDPDGD
WRSWDQFóKDOOHULQGHNLKDOYHUJLVLQLQD]DOWóOPDVóQDNOL\HDUD©ODUóQD\DNóWGHVWHáLYHULOPHVLJLEL
¸QOHPOHUJHWLULOHELOHFHáLQLND\GHGHQ&DKLWòQFHILNLUġ¸\OHNRQXġWX
òKUDFDW©ó2FDN¸QFHVLWRSOD\DELOGLáLNDGDU¾U¾Q¾5XV\D
\DJ¸W¾UG¾$QFDNEXD\óQVRQXQDGRáUXIDUNOóFLQVSRUWDNDO
YHPDQGDOLQDGDKDVDWYDU%X
¾U¾QOHUL\XUWL©LQGHW¾NHWPHOL\L]%XQXQL©LQGHDFLOP¾GDKDOHJHUHNL\RUò©SL\DVD\óFDQODQGóUPDOó\ó]%L]LPVRIUDPó]D
PXWODNDQDUHQFL\H\LVRNPDPó]
JHUHNL\RU%XUDGDGHYOHWLQDODFDáóHQE¾\¾N¸QOHPL©SD]DUGDW¾NHWLFL\H¾U¾Q¾GDKDXFX]D
XODġWóUóODELOLUELUKDOHJHWLUHELOLU+DOYHUJLVLNDOGóUDELOLU1DNOL\HNRQXVXQGDE¾\¾NġHKLUOHUH
JLGHFHNRODQNDP\RQODUD\DNóW
GHVWHáLYHULOHELOLU2FDN¸QFHVLLQDQóOPD]ELULKUDFDWROGXòKUDFDW©óWXWDELOGLáLNDGDUGHSR
WXWXSJ¸W¾UHELOGLáLNDGDUPDOó
5XV\D\DJ¸W¾UG¾$QFDNEX\HWHUOLJHOPH\HFHNWLU‰¾QN¾KDOD
KDVDWHGLOHFHNQDUHQFL\HYDU
'HQL]%DQN
WDQ079
¸GHPHOHULQGH
WDNVLWIóUVDWó
ò67$1%8/$$'HQL]%DQN0RWRUOX7DġóWODU9HUJLVL079¸GHPHOHULQLĠXEDW
DNDGDU
'HQL]%DQNNUHGLNDUWODUóLOHJHU©HNOHġWLUHQP¾ġWHULOHULQHWDNVLWIóUVDWóVXQX\RU
'HQL]%DQN
WDQ\DSóODQD©óNODPD\DJ¸UH¸GHPHOHUKD\DWDJH©LUGLáL\HQLOLN©LNDPSDQ\DODUODP¾ġWHULOHULQLQKD\DWóQóNROD\ODġWóUPD\DGHYDPHGHQEDQND079
QLQ\DQóVóUDWUDILNSDUD
FH]DDVó¸GHPHOHULQL'HQL]%DQNNDUWODUóLOH¸GH\HQP¾ġWHULOHULQH¾FUHWVL]IDL]VL]WDNVLWIóUVDWóVXQX\RU
079YHWUDILNFH]DVó¸GHPHOHUL'HQL]%DQN
ġXEHOHULLOH$©óN'HQL]òQWHUQHW%DQNDFóOóáó'HQL]%DQN$70
OHULQXPDUDOóWHOHIRQKDWWóYH\DZZZJLEJRYWULQWHUQHWVLWHVL¾]HULQGHQ
JHU©HNOHġWLULOHELOL\RU
SONSÖZ
Ekonomi
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
'HIDFWRȇGD
PLO\RQOLUD
\DWóUóPKHGHIOL\RU
ò67$1%8/$1.$˜Q¾P¾]GHNL\óOóQLON
E¾\¾NDGóPóQó\óOóQGDDWDFDNODUóQóYH
PLO\RQOLUDOóN\DWóUóP\DSDFDNODUóQóV¸\OH\HQ
'H)DFWR<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQóòKVDQ$WHġ
\óOóQDNDGDUVDWóġJHOLUOHULQLNDWGDKDDUWóUPD\óNóWDGDELQȇGHQID]ODPDáD]DD©DUDNȊXODġóODELOLUPRGDȋQóQ¸QHPOLXOXVODUDUDVó
R\XQFXODUóQGDQELULROPD\óKHGHIOHGLNOHULQLEHOLUWWL
7¾UNL\HKD]óUJL\LPYHPRGDVHNW¸U¾Q¾QHQ
E¾\¾NPDUNDODUóQGDQ'H)DFWR\óOOóNGHáHUOHQGLUPHWRSODQWóVóQGDJHOHFHN\óOOóNKHGHIOHULQL
YH\DWóUóPSODQODUóQóD©óNODGó\óOóQDNDGDU
\HQLSD]DUODUDD©óOPD\óV¾UG¾UHUHNJHOLUOHULQL
NDWGDKDDUWóUPD\óKHGHIOH\HQġLUNHWNóWDGDYH¾ONHGHELQȇ¾Q¾]HULQGHPDáD]D\D
XODġPD\óHWLFDUHWVLWHVL\OHGHȇGHQID]OD¾ONHGHIDDOL\HWJ¸VWHUPH\LSODQOó\RU
-“YATIRIM KONUSUNDA İŞTAHLIYIZ, 2016’DA
YURT DIŞINDA 2 KAT BÜYÜYECEĞİZ”
'HáHUOHQGLUPHWRSODQWóVóQGDNRQXġDQ'H)DFWR<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQ<DUGóPFóVóòKVDQ
$WHġ\óOóQóQ'H)DFWRD©óVóQGDQKHGHIOHULQHXODġWóNODUóYHULPOLELU\óOROGXáXQXEHOLUWWL
'XPDQND\DȇQóQ
FLURKHGHILLVH
PLO\RQOLUD
ò67$1%8/$1.$'XPDQND\DXOXVDOYH
\XUWGóġóROPDN¾]HUHWRSODPVDWóġPLNWDUóQóGD
ELU¸QFHNL\óODJ¸UH\¾]GHRUDQóQGDDUWóUDUDN\óOóL©HULVLQGHPLO\DUOLUD\óDġDQ
\HQL\DWóUóPODU\DSPD\DKD]óUODQó\RU'XPDQND\DȇQóQFLURKHGHILLVHPLO\RQ7/
=RUOXUHNDEHWRUWDPóQDYHLQġDDWVHNW¸U¾QGHNLGDUDOPD\DUDáPHQJ¾©O¾ILQDQVDOVRQX©ODUDLP]DDWWóNODUóQóEHOLUWHQ'XPDQND\D
òQġDDW<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQ9HNLOL%DUóġ'XPDQND\D*UXEXQJH©WLáLPL]\óOEDġDUóOó\¸QHWLPDQOD\óġóVRQXFXN¤UOóOóáóQóGDDUWóUDQVD\óOó
JD\ULPHQNXOPDUNDODUóQGDQELULROPD\óEDġDUGóáóQóQDOWóQó©L]GL
9
DebYjY]SY\UbY^Y^W‰jŽ
5bSYiUc4Q^TQ
.$<6(5ò'+$%ò5/(Ġò.$UDS(PLUOLNOHUL
QLQ$O$LQYH$EX'DELHPLUOLNOHULQGHQ7XUL]P
:RUNVKRSRUJDQL]DV\RQXQGD(UFL\HV
LQWDQóWóOPDVóDUGóQGDQELUJUXSWXURSHUDW¸U¾.D\VHUL
\H
JHOGL(UFL\HV
LJH]HQWXURSHUDW¸UOHULND\DNWXUL]PLQGHDUWóN$YUXSD¾ONHOHULQLGHáLO.D\VHUL
\L
WHUFLKHGHFHNOHULQLEHOLUWWL
%LUOHġLN$UDS(PLUOLNOHUL
QGHQJHOHQWXURSHUDW¸UOHUL(UFL\HV.óġ6SRUODUóYH7XUL]P0HUNH]L
QL
JH]GL'XEDL$O$LQYH$EX'DELHPLUOLNOHULQGHQ
JHOHQWXUL]PFLOHUL(UFL\HV
WHNDUġóOD\DQ(UFL\HV
$Ġ*HQHO0¾G¾U<DUGóPFóVó<¾FHOòNLOHUNRQDNODPDWHVLVOHULND\DNSLVWOHULPHNDQLNWHVLVOHUYH
VRV\DODODQODUKDNNóQGDGHWD\OóELOJLOHUYHUGL$EX
'DEL
GHIDDOL\HWJ¸VWHUHQELUWXUL]PFL.D\VHUL
\H
JHOPHNWHQ©RNPHPQXQNDOGóNODUóQóEHOLUWHUHN
%XUDGDNLWHVLVOHU©RNL\L%LUOHġLN$UDS(PLUOLNOHUL
QGHLQVDQODUNDUJ¸UPHGLNOHULQGHQRQODUL©LQ
IDUNOóELUGHQH\LPRODFDN'¸QG¾á¾P¾]GHSDNHWOHUKD]óUOD\DUDN¾ONHPL]GHNLLQVDQODUDEXUD\óWDQóWDFDáó]GHGL
<ÔOGÔ]+ROGLQJµGHE\NVDELW
VHUPD\HYHLVWLKGDP\DWÔUÔPODUÔ\DSDFDN
ò67$1%8/$1.$<óOGó]KROGLQJ
<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQ<DUGóPFóVó&HP.DUDNDġ<óOGó]+ROGLQJȇLQ
DWóġWóUPDOóNVHNW¸U¾QGHJOREDOR\XFXROPDKHGHIL\OHEHOLUOHGLáL
NDSDVLWHKHGHIOHULQHXODġPDN
L©LQVDELWVHUPD\H\DWóUóPODUóQDGHYDPHGHFHNOHULQLEHOLUWHUHNȊ<óOGó]
KROGLQJRODUDNȇWHPLO\DU7/
\DWóUóP\DSWóN\óOODUóQGD
\DWóUóPODUóPó]EXQGDQGDKD\¾NVHN
RODFDNȇȇGHGL
<óOGó]+ROGLQJ<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQ<DUGóPFóVó&HP.DUDNDġEXQGDQVRQUDNLG¸QHPGHġLUNHWVDWóQDOPD\óYH\DġLUNHWVDWPD\ó
SODQODPDGóNODUóQóND\GHGHUHNDQD
KHGHIOHULQLQDWóġWóUPDOóNVHNW¸U¾QGH
E¾\¾PHNROGXáXQXD©óNODGó.DUDNDġ0F9LWLHVžONHUYH*RGLYDPDUNDODUóQóQ<óOGó]+ROGLQJȇLQJOREDO
PDUNDODUóRODUDNE¾\¾W¾OHFHáLQLEHOLUWHUHNȊĠXDQDNDGDUKHU\óODOóP
VDWóP\DSWóN%L]LPL©LQDUWóNE¾\¾N
GL\HWSURJUDPóELWWLDPDEHOOLG¾Q\DFRáUDI\DODUóQGDX\JXQIóUVDWODUóGDNROODPD\DGHYDPHGHFHáL]$IULND‰LQYH*¾QH\'RáX$V\DGDKLO
IóUVDWODUDKHU]DPDQJ¸]¾P¾]D©óN
RODFDNȇȇGHGL
8QLWHG%LVFXLWVȇLQ<óOGó]+ROGLQJ
E¾Q\HVLQHNDWóOPDVóVRQUDVóQGDJH©HQLON\óOóQGHáHUOHQGLULOGLáLEDVóQ
WRSODQWóVó<óOGó]+ROGLQJòFUDGDQ6RUXPOX<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQ<DUGóPFóVó'U&HP.DUDNDġȇóQHYVDKLSOLáLQGH8QLWHG%LVFXLWV&(2ȇVX-HII
YDQGHU(HPVȇLQNDWóOóPóLOHJHU©HNOHġWL7RSODQWóGDNRQXġDQ.DUDNDġȊ
%L]EXJ¾QLWLEDUL\OHġLUNHW©óNDUPD\óED]óNDWHJRULOHUGHQ©HNLOPH\LEó-
UDNWóN<óOGó]+ROGLQJȇLQHOLQGHEXOXQDQġLUNHWYHNDWHJRULOHUE¾\¾N
¸O©¾GHEXQGDQVRQUDGDEL]LPOHEHUDEHURODFDNȇȇGHGL
“2016-2017 YILLARI EN AĞIR
SABİT YATIRIM YILLARI OLACAK’’
.DUDNDġYHȇQLQ©RN
E¾\¾NVDELWVHUPD\H\DWóUóP\óOODUóRODFDáóQóEHOLUWHUHNȊ%L]¸]HOOLNOH
DWóġWóUPDOóNDODQóQGDNLLġLPL]L¸Q¾P¾]GHNL\óOL©HULVLQGHKHU\óO\¾]GHRUDQóQGDSRXQGED]óQGDE¾\¾WPHNLVWL\RUX]%XQXQL©LQEL]LP
òQJLOWHUHȇ\HYH7¾UNL\Hȇ\HNDSDVLWH
\DWóUóPó\DSPDPó]OD]óP
\óOODUóKHUKDOGHžONHUWDULKLQGHHQ
DáóUVDELW\DWóUóPYHHQDáóULVWLKGDP
\DUDWPD\óOODUóRODFDNȇȇGL\HNRQXġWX
.DUDNDġV¸]OHULQLġ¸\OHV¾UG¾UG¾
ȊVHQHVLED]óD©óODUGDQEDNóOGóáóQGD¾ONHPL]YHG¾Q\DL©LQVóNóQ-
WóOóELUVHQH\GL%L]EXG¸QHPGHGDKL
PLO\DU7/\DWóUóP\DSWóN%X\DWóUóPóQPLO\RQ7/ȇVL7¾UNL\HȇGHNLVDELWVHUPD\H\DWóUóPODUóQD
JLWWLYHEL]LPOHELUOLNWH©DOóġDQSHUVRQHOVD\óVóQó7¾UNL\HȇGHELQFLYDUóQGDDUWóUGóN7RSODPSHUVRQHOVD\óPó]ó\¾]GHDUWóUPóġROGXN6DGHFH
DWóġWóUPDOóNVHNW¸U¾QGHGHáLOGLáHU
VHNW¸UOHUGHGH\DWóUóPODUóPó]V¾UDWOHGHYDPHGL\RU%DġWD7¾UNL\HȇGHNL
NLġLVHOEDNóPLġLPL]DUNDVóQGDQĠRN
ROPDN¾]HUH\DWóUóPODUóPó]GHYDP
HGHFHNȇȇ
“ÜRETİM KAPASİTEMİZ UNİTED
BİSCUİTS İLE 1 MİLYON TONUN
ÜZERİNE ÇIKTI’’
8QLWHG%LVFXLWVLOHDWóġWóUPDOóN
VHNW¸U¾QGHNLR\XQVDKDODUóQóQGDKD
GDE¾\¾G¾á¾Q¾DQODWDQ.DUDNDġ
SDVWD\D\HQL¾UHWLPNDSDVLWHOHUL-
QLQYH\HQLSD]DUODUóQNDWóOGóáóQóLIDGHHGHUHNȊ%DVLWELU\DNODġóPODEDNPDNJHUHNLUVHEL]LPWRSODP¾UHWLP
NDSDVLWHPL]ELQWRQFLYDUóQGDQGD\Gó8QLWHG%LVFXLWVLOHPLO\RQWRQXQ¾]HULQH©óNWó%XELUOLNWHOLNWHQRUWD\D©óNDQ¾U¾QOHUDáóUDáóU
UDIODUD©óNPD\DEDġODGó6XXGL$UDELVWDQPóVóUYH5RPDQ\DȇGDNL8QLWHG%LVFXLWVYHžONHURSHUDV\RQODUóQó
ELUOHġWLUPH\HEDġODGóN6XXGL$UDELVWDQDVOóQGDQEL]LPIDDOL\HWOHULPL]LQ¾VW¾VWHELQGLáLWHNFRáUDI\D\Gó
žONHU6XXGL$UDELVWDQȇGD8QLWHG
%LVFXLWVLVH6óUDGD\Gó$QFDN8%
V¾SHUPDUNHWNDQDOóQGDžONHULVH
EDNNDOODUGDNXYYHWOL\GLĠLPGLEX
RSHUDV\RQODUóELUOHġWLUL\RUX]YHGH
©RNGDKDNXYYHWOLLOHUOH\HELOHFHNGXUXPDJHOL\RUX]%HUDEHUFHEDWó$IULNDȇGDNLžONHUYH8%IDDOL\HWOHULQLELUOHġWLUL\RUX]žONHU6HQHJDOȇGH
8%*DQDYH1LMHU\DȇGD©RNNXYYHWOLYH'RáX$IULNDȇ\D.HQ\D8JDQGD
YH7DQ]DQ\Dȇ\D\DNóQELU]DPDQGD
\HQLELU\DWóUóPODJLUPH\LSODQOó\RUX]ȇȇGHGL
“BULUNDUĞUMUZ COĞRAFYANIN
BİRİNCİSİ OLMAK İSTİYORUZ.’’
8%ȇ\LE¾Q\HOHULQHNDWPDODUóQóQ
DUGóQGDQNDUOóOóNODUóQóQSRXQGED]óQGD\¾]GHFLYDUóQGDDUWWóáóQó
V¸\OH\HQ.DUDNDġġ¸\OHGHYDPHWL
ȊĠXDQLWLEDUL\OHEL]LPEU¾WVDWóġODUóPó]óQ\¾]GHȇVó8%YH8%ȇQLQDQD
PDUNDVóRODQ0F9LWLHVžONHUYH*RGLYDPDUNDODUó<óOGó]+ROGLQJȇLQJOREDOPDUNDODUóRODUDNE¾\¾W¾OHFHN
GROD\óVó\OD0F9LWLHVPDUNDVóQó\DNóQ]DPDQGD7¾UNL\HȇGHNLUDIODUGD
J¸UPH\HEDġOD\DFDNVóQó]
7XUNFHOO3ODWLQXPPùWHULOHULQH
.DUWDOND\D
GDD\UÔFDOÔN
6XUL\HOLOHUHoDOÔùPDL]QL
D\DNNDEÔFÔODUÔVHYLQGLUGL
7ž5.ò<(
\HJHOHQ6XUL\HOLOHU
H©DOóġPDL]QLQLQYHULOPHVLL©LQ©DOóġPDODUDEDġODQPDVóHQ
©RNò]PLU
GHNLD\DNNDEóVHNW¸U¾WHPVLOFLOHULQLVHYLQGLUGLò]PLU$\DNNDEóFóODU2GDVó%DġNDQó<DO©óQ$WD6XUL\HOLOHU
LQHQ©RND\DNNDEóFóOóN
\DSWóNODUóQóEXQXGDò]PLU
GHJHU©HNOHġWLUGLNOHULQL\HQLG¾]HQOHPHQLQND\óWGóġóOóáó¸QOH\LS
HNRQRPL\HND]DQ©JHWLUHFHáLQLV¸\OHGLNHQGLOHULL©LQGHG¾]HQOHPHLVWHGL$WD%XLQVDQODU
GLOHQPHVLQLġOHULQL\DSVóQGL\HLġYHUHQ©RNVD\óGD¾\HPL]HELQ7/
\HYDUDQSDUDFH]DODUóNHVLOGL(QD]óQGDQEXFH]DODUL©LQGHELUG¾]HQOHPH\DSóODELOLUGHGL
žONHOHULQGHNLL©NDUóġóNOóNODUGDQND©DQ6XUL\HOLOHU
LQJHUHN$YUXSD¾ONHOHULQHJH©PHN
JHUHNVHGH\HUOHġLS©DOóġPDNL©LQHQ©RNWHUFLKHWWLáLLOOHUGHQELULVLò]PLUROGXò]PLU
GH
GH¸]HOOLNOH¾ONHOHULQGH\DSWóNODUóPHVOHNOHUL
D\DNNDEóFóOóáDGHYDPHWWLOHU,ġóNNHQW$\DNNDEóFóODU6LWHVLLOH©HYUHVLQGH6XUL\HOLOHU¾UHWLP
\DSPDODUóQóQ\DQóVóUDLPDODWKDQHD©óSD\DNNDEóPDO]HPHOHULGHVDWWó$QFDN\DSóODQW¾P
EXIDDOL\HWOHUND\óWGóġó\¾U¾W¾OG¾%XQHGHQOH
NHQWWHNLVHNW¸UWHPVLOFLOHULQGHQGHVóNVóNEXNLġLOHUH©DOóġPDL]QLYHULOLSND\óWGóġóOóáóQ¸QOHQPHVLQH\¸QHOLN©DáUóODUJHOGL
ò67$1%8/$$7XUNFHOO3ODWLQXPP¾ġWHULOHULQLQDLOHOHUL\OHELUOLNWHND\DNWDWLOOHULQLGDKDNRQIRUOX
YHNH\LIOLJH©LUPHVLL©LQ.DUWDOND\D
\D¸]HOD\UóFDOóNODUVXQX\RU
7XUNFHOOD©óNODPDVóQDJ¸UHVXQGXáXD\UóFDOóNODUODP¾ġWHULOHULQLQ
\D]YHNóġWDWLOOHULQLGDKDFD]LSKDOH
JHWLUHQ7XUNFHOO3ODWLQXPNóġER\XQFD.DUWDOND\D
\DND\DN\DGDVQRZERDUG\DSPD\DJLGHFHNP¾ġWHULOHULQLQYHDLOHOHULQLQID\GDODQDELOHFHáL
¸]HOLQGLULPYHDYDQWDMODUOD¸QH©ó-
Nó\RU
7XUNFHOO3ODWLQXPP¾ġWHULOHULQL.DUWDOND\D
GD¸]HODUD©ODXODġóPGDQNRQDNODPD\DRWHOLQGLULPLQGHQ
©RFXNODUDND\DNGHUVLQHNDGDUHNVLNVL]ELUVH\DKDWL©LQW¾PGHWD\ODUó
NDSVD\DQNRQIRUOXELUND\DNSURJUDPóEHNOL\RU7¾P3ODWLQXPP¾ġWHULOHULQLQID\GDODQDELOGLáLD\UóFDOóNODU
KHPNLġLEDġóKHPGHG¸UWNLġLOLNELU
DLOH\LNDSVD\DFDNġHNLOGHVDáODQó\RU
$©óNODPDGDJ¸U¾ġOHULQH\HUYHULOHQ7XUNFHOO*HQHO0¾G¾U<DUGóPFóVó%XUDN6HYLOHQJ¾OòġYHVRV\DO
KD\DWODUóQGDROGXN©DDNWLIRODQ7XUNFHOO3ODWLQXPP¾ġWHULOHULPL]LQLKWL\D©ODUóQóWDNLSHGL\RUHVQHNOLáL\¾NVHNYH\DUDWóFó©¸]¾POHUVXQX\RUX]
LIDGHVLQLNXOODQGó3ODWLQXPP¾ġWHULOHULQLQE¾\¾NNóVPóQóQNóġVH]RQXQGDVóNVóNND\DáDJLWWLáLQLGLOHJHWLUHQ
6HYLOHQJ¾OġXQODUóND\GHWWL
˜]HOOLNOHDLOHOHU©RFXNODUóLOH
ELUOLNWH.DUWDOND\D
\óWHUFLKHGL\RU
%XNóġ©RFXNODUó\ODELUOLNWH.DUWDOND\D
\DJLGHQDQQHEDEDODUóGDG¾ġ¾QHUHN\HQLOLNOHULPL]LEXQDJ¸UH
G¾]HQOHGLN0¾ġWHULOHULPL]LQYHDLOHOHULQLQVH\DKDWNH\LIOHULQL]HQJLQOHġWLUHFHNSHN©RND\UóFDOóNVXQX\RUX]%XD\UóFDOóNODUó\DġDPDNLVWH\HQ
KHUNHVL7XUNFHOO3ODWLQXPG¾Q\DVóQD
EHNOL\RUX]
$OID5RPHR2FDN
WDELQ
7/
\HNDGDUIDL]DOPÔ\RU
ò67$1%8/$$$OID5RPHR
RFDNNDPSDQ\DVó\OD\¾]GHIDL]OL
NUHGLYHELQ7/
OLNWDNDVGHVWHáLVDáOó\RU
ĠLUNHWD©óNODPDVóQD
J¸UH$OID5RPHR.R©)LDW.UHGL
QLQGHVWHáL\OHRFDND\óQD¸]HO
G¾]HQOHGLáLNDPSDQ\DNDSVDPóQGDELQ7/
\HNDGDUD\YDGHGHIDL]DOPó\RU2FDNER\XQFD$OID5RPHR0L7RYH\D*LXOLHWWDVDWóQ
DODFDNRWRPRELOVHYHUOHUELQ
7/
\HNDGDUD\YDGHOLYHIDL]OL
NUHGLNDPSDQ\DVóIóUVDWóQGDQID\GDODQDELOL\RU
0DUNDD\UóFDDUDFóQóWDNDVHW-
PH\LG¾ġ¾QHQP¾ġWHULOHUHRFDN
ER\XQFDELQ7/WXWDUóQGDWDNDVGHVWHáLVXQX\RU
$OID5RPHR*LXOLHWWD
GDOLWUHOLNYH+3
OLNEHQ]LQOL
PRWRUVH©HQHNOHULQLQ\DQóVóUD
OLWUH+3
OLNWXUERGL]HOPRWRU
VH©HQHáLQH\HUYHULOL\RU$OID5RPHR*LXOLHWWD
QóQHQJ¾©O¾PRWRU
VH©HQHáLQLLVHOLWUH+3
OLN
EHQ]LQOLPRWRUYHUVL\RQXROXġWXUX\RU
$OID5RPHR0L7RLVHOLWUHOLN
+3
OLNEHQ]LQOLPRWRUYH7&7
RWRPDWLNġDQ]óPDQOó49YHUVL\RQX\ODVH©HQHáL\OHVDWóġDVXQXOX\RU
10
SONSÖZ
Kültür - Sanat
.RQXNĂDLU
?c]Q^tjdŽb[
Özledim de Aradım Demiştin
Özledim de aradım demiştin bana,
Sesimi duymak yâr mutlu ediyordu,
Hiç görememek çok zor gelmişti sana,
Bir merhaba demek bile yetiyordu.
Günler, aylar geçse de kalp bilmiyordu,
İlk gün ki gibi yâr yakıcıydı sevdan,
Her geçen hafta daha çok büyüyordu,
Asla korkmuyordun sen aşktan,
sevdadan,
Kavuşmak gününü iple çekiyordun.
Gönlümün kapısına kilit vursam da,
Hep yemin de etsem yâr, isyan da aşka,
Hiç unutmadım seni, unutamam da,
Vazgeçmedim senden vazgeçemeyeceğim.
Bir nefes gibidir aşk, bir hissediştir,
Her şey gönülde başlar, gönülde büyür,
Bir dokunuştur aşk, son bir özleyiştir,
Sarmaşık gibi sarıp, dalında büyür.
Her mevsimde, yürekte çiçekler açar,
Gelip geçen yıllara dayanamaz gönül,
Yaprak gibi sararıp solmadan kaçar,
Mavi okyanuslarda dolaşır gönül...
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
1^QT_\e^e^U^eje^
dQbYXYcedŽ^U\Y;U]QXdQ
.HULP%858&8(5=8580
'+$$7$7ž5.žQLYHUVLWHVL(GHEL\DW)DN¾OWHVL6DQDW7DULKL%¸O¾P
%DġNDQó3URI'U+¾VH\LQ<XUWWDġ
(U]LQFDQ
óQ.HPDKLO©HVLQGHNL.DOH
LOH7DQDVXU'HUHVLDUDVóQGDEXOXQDQ
PHWUHX]XQOXáXQGDNLWDULKLVX
W¾QHOLQLQ$QDGROX
QXQHQX]XQVX
W¾QHOOHULQGHQELULROGXáXQXV¸\OHGL
.¾OW¾UYH7XUL]P%DNDQOóáóDGóQD
$WDW¾UNžQLYHUVLWHVL(GHEL\DW)DN¾OWHVL6DQDW7DULKL%¸O¾P¾RODUDN.HPDK.DOHVLQGH\óOGóUND]ó\DSWóNODUóQóKDWóUODWDQ%¸O¾P%DġNDQó3URI
'U+¾VH\LQ<XUWWDġġLPGL\HNDGDU
ELQ\óOOóNJH©PLġHVDKLSVLYLOPLPDUL\DSóODUóRUWD\D©óNDUGóNODUóQóEHOLUWWL'RáX$QDGROX
QXQ<XNDUó)óUDW
E¸OJHVLQGHGHQL]VHYL\HVLQGHQ
PHWUH\¾NVHNOLNWHNL.HPDK.DOHVLQGHQPHWUHNRGRODUDNGDKD
G¾ġ¾NVHYL\HGHQJH©HQ7DQDVXU'HUHVLQHLQHQPHWUHX]XQOXNWDVX
W¾QHOLEXOXQGXáXQDGLNNDWL©HNHQ
3URI'U<XUWWDġG¾ġPDQVDOGóUóVóVóUDVóQGDNDOHGHEXOXQDQODUóQVXLKWL\D©ODUóQóQEXW¾QHOOHUNXOODQóODUDN
GHUHGHQNDUġóODQGóáóQóLIDGHHWWL
TÜNEL GÜNÜMÜZE KADAR AYAKTA
KALDI
7¾QHOOHULQPHWUHJHQLġOLáLQ-
GHPHWUH\¾NVHNOLNWHND\DODU
R\XODUDN\DGDJDOHULġHNOLQGHROGXáXQDLġDUHWHGHQ6DQDW7DULKL%¸O¾P
%DġNDQó3URI'U+¾VH\LQ<XUWWDġVX
WDġó\DQODUóQUDKDWLQLS©óNPDODUóQó
VDáODPDNL©LQND\DODUR\XODUDNPHUGLYHQ\DSóOGóáóQóYXUJXODGó3URI'U
+¾VH\LQ<XUWWDġ©DOóġPDODUóKDNNóQ-
GDġXQODUóV¸\OHGL
'RáX$QDGROX
GD3HNHUL©ĠLULQOL.DOHYH7RNOXFDJLEL8UDUWXG¸QHPLQHWDULKOHQHQVXW¾QHOOHULPHYFXWWXU%XQODUóQL©HULVLQGH$QDGROX
QXQ
HQX]XQVXW¾QHOLVD\DELOHFHáLPL]
.HPDK.DOHVLVXW¾QHOLJ¾Q¾P¾]HNDGDUD\DNWDNDODELOPH\LEDġD-
UDELOPLġWLU8UDUWX
GDQVRQUD5RPD
'¸QHPLQGHGH\DSóODQVXW¾QHOOHUL%L]DQVYH6HO©XNOXG¸QHPOHULQGH
GHNXOODQóOPóġWóU0HQJ¾FHNEDġNHQWLRODQ.HPDK
WD.DOHLOH7DQDVXUGHUHVLDUDVóQGDPHWUHX]XQOXáXQGDNLVXW¾QHOL'¾Q\DQóQVD\óOóVX
W¾QHOOHULQGHQELULGLU.HPDKVXW¾QHOOHULQLQ8UDUWXODUG¸QHPLQHNDGDULQGLULOHELOHFHNWDULKLELUJH©PLġH
VDKLSROGXáXQXG¾ġ¾Q¾\RUX]*H©PLġG¸QHPOHUGH¸]HOOLNOHEXW¾UNDOHOHUG¾ġPDQWDUDIóQGDQNXġDWóOGóáóQGDVXLKWL\D©ODUóQóJLGHUPHN
DPDFó\OD\DSóOPóġRODQEXVXW¾QHOOHULVD\HVLQGHDġDáóGDNLGRáDOND\QDNODUDXODġóOó\RU6XW¾QHOOHULGóġD
NDSDOóELUHU\DSóGXUXPXQGD‰¾QN¾
G¾ġPDQWDUDIóQGDQJ¸U¾OPHPHVLYH
P¾GDKDOHHGLOPHPHVLJHUHNL\RU.DOH\LJH]HQ\HUOLYH\DEDQFóWXULVWOHU
UHKEHUOHUHġOLáLQGH¾VWNóVPóQGDQJLUHUHNVXW¾QHOOHULQLNXOODQDUDN7DQDVXUGHUHVLQHLQL\RUODU*¾Q¾P¾]H
NDGDUD\DNWDNDOPD\óEDġDUDQVXW¾QHOOHULQLQRQDUóODUDN7¾UNWXUL]PLQHND]DQGóUóOPDVóKHGHIOHQL\RU.D]ó
©DOóġPDODUóPó]VóUDVóQGDEL]HGHVWHN
YHUHQ.HPDKKDONóQDND\PDNDPOóN
LOHEHOHGL\HEDġNDQOóáóQDWHġHNN¾UOHULPL]LVXQX\RUX]
(PLQH(UGRöDQµÔFDQODQGÔUDFDöÔ
ILOPGHQDODFDöÔSDUDQÔQ\DUÔVÔQÔ
VRNDNKD\YDQODUÔQDYHUHFHN
$UD*¾OHU%HOJHVHOL
:DVKLQJWRQ)LOP
)HVWLYDOL
QLQILQDOLVWLROGX
ò67$1%8/'+$$5$*¾OHUȇLQKD\DWóQóYH
HVHUOHULQLDQODWDQȊ7KH(\HRI,VWDQEXOȋòVWDQEXOȇXQ*¸]¾EHOJHVHOL:DVKLQJWRQ'&,QGHSHQGHQW)LOP)HVWLYDOL
QLQUHVPLVH©NLVLQHJLUGLYH
0DUWD\óQGD$%'SUHPL\HUL\DSóODFDN
<DSóPFóOóáóQóžPUDQ6DIWHU\¸QHWPHQOLáLQL
)DWLK.D\PDNYH%LQQXU.DUDHYOLVHQDULVWOLáLQL
$KVHQ'LQHUEHVWHFLOLáLQL'HU\D7¾UNDQJ¸U¾QW¾\¸QHWPHQOLáLQL=DIHU%LUNXUJX\¸QHWPHQOLáLQL(QJLQ<óOGó]DUDġWóUPDFóOóáóQó,ġóO6DUó\¾FH
NDPHUDPDQOóáóQó$OSHU‰DNóFóȇQóQ¾VWOHQGLáLEHOJHVHOLQSURMHGDQóġPDQOóáóQóGD$UD*¾OHUȇLQEL\RJUDILVLQL\D]DQ1H]LK7DYODġ\DSWó
1DPóN*˜=%856$'+$
&80+85%$Ġ.$1,5HFHS7D\\LS(UGRáDQȇóQEHáHQGLáLR\XQFXODUDUDVóQGD\HUDODQ757ȇGH\D\óQODQDQ
ȇOHUGL]LVLQGHȆ<óOGó]ȇURO¾Q¾R\QD\DQ˜]OHP%DOFó(UGRáDQȇóQKD\DWóQóQDQODWóODFDáóȆ5HLVȇILOPLQGH(PLQH(UGRáDQȇóFDQODQGóUDFDN+D\YDQ
KDNODUóNRUX\XFXVXRODUDNWDQóQDQ
%DOFóILOPGHQDODFDáóSDUDQóQ\DUóVóQóVRNDNKD\YDQODUóL©LQEDáóġOD\DFDN
&XPKXUEDġNDQó(UGRáDQ6DQDW'¾ġ¾QFHYH(áLWLP'HUQHáL
QLQ
6$'('$UDOóNȇWDòVWDQEXO+DOL©.RQJUH0HUNH]LȇQGHG¾]HQOHGLáL
$VóP
óQ1HVOL
QGHQ%LU8VWD
DGOó
SURJUDPóVRQUDVó757ȇGH\D\óQODQDQȆȇOHUȇDGOóGL]LQLQR\XQFXVXYH
EHOJHVHO\DSóPFóVó˜]OHP%DOFóLOH
NDUġóODġPóġYHHġL(PLQH(UGRáDQLOH
ELUOLNWHR\XQFX\ODELUV¾UHVRKEHWHWPLġWL*¸U¾ġPHVóUDVóQGD&XPKXUEDġNDQó(UGRáDQHġLQHVHVOHQHUHN
%DN(PLQHHQVHYGLáLQR\XQFX\X
EXOGXNGL\HUHN%DOFóȇ\óJ¸VWHUPLġWL
(UGRáDQYHHġLGL]L\LLOJL\OHL]OHGLNOHULQLYH%DOFóȇQóQR\XQFXOXáXQXEHáHQGLNOHULQLV¸\OH\HUHNR\XQFX\OD
ELUV¾UHVRKEHWHWPLġWL
&XPKXUEDġNDQó(UGRáDQYHHġL-
*¾QO¾N%XOPDFD
7¾UN'LO.XUXPXWDUDIóQGDQKD]óUODQPóġWóU
KWWSWGNRUJWUEXOPDFD#WGNRUJWU
QLQNHQGLVLQHJ¸VWHUGLáLLOJLGHQE¾\¾NPXWOXOXNGX\DQ˜]OHP%DOFóKD]óUOóNODUóGHYDPHGHQ\DSóPFóOóáóQó
$OL$YFóȇQóQ\DSWóáó&XPKXUEDġNDQó(UGRáDQȇóQKD\DWóQóQDQODWóODFDáó
Ȇ5HLVȇILOPLQGH(PLQH(UGRáDQURO¾
WHNOLIHGLOLQFHKHPHQNDEXOHWWL
%¸\OHELUURO¾R\QDPDNWDQJXUXU
GX\DFDáóQóV¸\OH\HQ%DOFóILOPGHQ
DODFDáóSDUDQóQ\DUóVóQóĠLOH6RNDN
+D\YDQODUóQó.RUXPDYH<DġDWPD
'HUQHáLȇQHEDáóġOD\DFDáóQóD©óNODGó
‰XNXURYD.LWDS
)XDUóȇQGDUHNRU]L\DUHW©L
$'$1$$1.$7ž<$3$GDQD
)XDUFóOóN$ĠYH7¾UNL\H<D\óQFóODU%LUOLáLLġELUOLáL\OH‰XNXURYD)XDUFóOóN$Ġ$GDQD9DOLOLáLYH$GDQD%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVLGHVWHáL
LOHG¾]HQOHQHQ‰XNXURYD.LWDS)XDUó&XPDUWHVLJ¾Q¾7ž<$3$GDQD
8OXVODUDUDVó)XDUYH.RQJUH0HUNH]LȇQGHNDSóODUóQóNLWDSVHYHUOHUH
D©Wó‰XNXURYD.LWDS)XDUó
QóLON
¾©J¾QER\XQFDELQRNX\XFX]L\DUHWHWWL
'RNX]XQFX\óOóQGDGRNX]J¾Q
RODQ‰XNXURYD.LWDS)XDUóNLWDSVHYHUOHULGROXGROXELUSURJUDPODNDU-
62/'$16$à$
.DO©DNHPLáLKDONDá]ó3ROLVLQNXġNXOXJ¸UG¾á¾NLPVHOHU¾]HULQGHEó©DNVLODKHVUDUYE\DVDNġH\OHU
DUDPDVó6¸]OHġPH5L]HOLROPD
GXUXPX$FóVó]óGX\XOGXáXQGD
YH\DVóNóQWóOóELUGXUXPGDV¸\OHQHQ
ELUV¸]6LPJHHVNL7DQUóȇ\DGRáD¾VW¾J¾©OHUH©HġLWOLNXWVDOYDUOóNODUDLQDQPD\óYHWDSóQPD\óVLVWHPOHġWLUHQWRSOXPVDOELUNXUXPGL\DQHW
+DVVL\XPHOHPHQWLQLQVLPJHVL
<¾N¾RODQ%DED%ROYHJ¾©O¾RODUDN©óNDQYH\DIóġNóUDQ%LUPDNLQHQLQG¸QPHKDUHNHWLQL¸WHNLSDU©DODUDDNWDUDQYHXFXQDGLġOL©DUNODU
WHNHUOHNOHUYH\DSHUYDQHEDáODQDQ
GHPLUPLO+HUKDQJLELUNRQXGDDOóQDQVRQNDUDU'HYOHWLOHGLQLġOHULQLQD\UóOóáóGHYOHWLQGLQYHYLFGDQ
¸]J¾UO¾á¾Q¾QJHU©HNOHġPHVLEDNóPóQGDQ\DQVó]ROPDVóODLVL]P%¾\¾N\HWLġNLQ\DġOóNDUWKDONDá]ó
$WHġ\DNóODQYH\DNRQXODQ\HU
*¸]OHP7HPD$©óODQNUHGLQLQ
HQ¾VWPLNWDUó(SH\'¸Y¾OPHN
GD\DN\HPHN7¾UNDOIDEHVLQLQ
EHġLQFLKDUILQLQDGóRNXQXġX%LU
ġH\LQJHU©HNOHġPHVLQL¸QOH\HQVHEHS
P¤QLPDK]XUP¾ġN¾OS¾U¾]P¤QLD
KDQGLNDS.¸W¾O¾NIHQDOóN<DQDQPDGGHOHULQYH\DJD]ODUóQW¾UO¾
EL©LPOHUGHNLóġóNOóX]DQWóVó\DOóP\DOD]DOD]ġXOH$PHULNDQXVXO¾
3DUDDNWDUóPó(áLNRODUDNNHVLOPLġ
NHQDUHVNL'D\DQóNOóJ¾©O¾]RUOXHVNL.¸\PXKWDUó\DUGóPFóVóKDONDá]ó5L\ROLW$áó]GDQ
Vó]DQW¾N¾U¾N%LOJLVD\DUODUGDEDVLW
SURJUDPODUODG¾]HQOHQPLġELUR\XQ
W¾U¾6HUYLVVD\óVó.D\JóGX\PDN©RN¾]¾OPHN(áLNOLNHáLP
DNóQWó
<8.$5,'$1
$Ġ$à,<$
%D]óNLPVHOHUYHQHVQHOHU,ġóQ
WHGDYLVL<DVDGóġóLġOHUOHXáUDġDQ]RUNXOODQDUDNELUWDNóPJL]OL©óNDUODUVDáOD\DQ¸UJ¾W7HSHVLRODQ
$FóNPóġROPDGXUXPXòSOLNVLFLPWHOYELQFHġH\OHUGHQNDIHVEL©LPLQGH\DSóOPóġ¸UJ¾žIOHPHNLġL
(UNLRODQQ¾IX]OXPXNWHGLUNDGLU
$\QóóUNWDQRODQODUGDQKHUELUL
%LUJ¾QO¾N©DOóġPDNDUġóOóáóYHULOHQ
¾FUHWJ¾QGHOLN.óUóOPóġNHPLNOHULQG¾]J¾QELUEL©LPGHVDUóODELOPHVL
L©LQNXOODQóODQW¾UO¾PDO]HPHOHUGHQ
\DSóOPóġGHVWHN%DġWDEDġODQJó©WD¸QFHLSWLGD3D\ODPDòQN¤U
HGHQNDEXOHWPH\HQ=HQJLQYDUOóNOóHVNLòUDQȇGDQJH©HUHN.X]H\+LQGLVWDQȇD\HUOHġHQKDONYH\D
EXKDONWDQRODQNLPVHòONHLOHLOJLOL%R\XQHáHQNHQGLQLEDġNDVóQóQ
EX\UXáXQDEóUDNDQHVNLò©LQ-
ġóODGó)XDUóQVRQG¸UWJ¾Q¾ER\XQFDDUDODUóQGD0DYLVHO<HQHU%HKL©
$N*¾OWHQ'D\óRáOX'HQL].DYXN©XRáOX,ġóN˜á¾W©¾òSHN2QJXQ
0XD]H]òOPL\H‰óá0HWLQ)H\]LRáOX$KPHW7HOOL0XUDWKDQ0XQJDQ
<HNWD.RSDQžVW¾Q'¸NPHQ$UHW
9DUWDQ\DQ)¾UX]DQ<DYX]%DKDGóURáOX(FH7HPHONXUDQ(QYHU$\VHYHU$\ġH.XOLQ.DKUDPDQ7D]HRáOX&DQDQ7DQ(UGLO<DġDURáOXYH
6¾SHU3HQJXHQ‰L]HUOHULȇQLQEXOXQGXáXSHN©RNGHáHUOL\D]DU©L]HU
ġDLUYHELOLPLQVDQóRNXUODUó\ODEXOXġDFDN$1.$
GHJ¾OPHFHEXOXQDQJ¾OPHFHQLWHOLáLWDġó\DQ\D]óNDULNDW¾UYE
*HQHOOLNOHWDKWDGDQ\DSóOPóġE¸OPHYH\D©HNPHOHULQHHġ\DNRQXODQ
NDSDNOóPRELO\D7HOO¾UHOHPHQWLQLQVLPJHVL1LFHOLNQLWHOLNJ¾©
V¾UHVD\óEDNóPóQGDQHNVLN<DNODġWóUPDHVNL0DQGD\DYUXVXKDON
Dá]ó‰DáUóġóPHVNL0DQLVD
LOLQHEDáOóLO©HOHUGHQELUL.XUQD]FDYHKDLQFHG¾]HQDQODPóQGD
&HQJL]R\XQX©RN]RUEDDQODPóQGDNóUDQEDġNHVHQELUNLPVHELULQGHQDOGóáóQó¸WHNLQH¸WHNLQGHQDOGóáóQóELUEDġNDVóQDYHUHUHN
LġLQL\¾U¾WPHNDQODPóQGDN¾ODKóQó9HOL
\H9HOL
QLQN¾ODKóQóJL\GLUPHNGH\LPOHULQGHJH©HQELUV¸]
.DVDEDġóQGDRWXUDUDNSDUDDOóSNDVD
ILġLYHUHQNLPVHNDVDGDUò©L©HJH©HQYH\DELUELUL¾]HULQHJHOHQSDU©DODUóWXWWXUPD\D\DUD\DQELUW¾UWDKWD
YH\DPHWDO©LYL.HPLNOLEDOóNODUGDQóOóNGHQL]OHUGHE¾\¾NV¾U¾OHUK¤OLQGHGRODġDQYHW¾WV¾LOHNXUXWXOPXġXVóN©DW¾NHWLOHQXVNXPUX
LULOLáLQGHELUEDOóN'¾Q\D¾]HULQGH\HUDODQELUNóWD$O¾PLQ\XP
HOHPHQWLQLQVLPJHVL%HOLUOLIDDOL\HW
YHLġOHPOHUVRQXFX\HQLELUPDOYH\D
KL]PHWPH\GDQDJHWLUPHLVWLKVDO
.DUDLP2GDN7HGDYLHGHQ
NLPVHWHUDSLVW'LQJLO$UNDGDġ
GRVWHVNL1LWHOLNEDNóPóQGDQQLWHOLNOHLOJLOLNDOLWDWLI
%8/0$&$1,1dg=h0h6$<)$'$
SONSÖZ
Sağlık - Eğitim
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
11
*ULEHNDUġóQDUVX\X
1HUPLQ8‰780$1ò6$'+$0$1ò6$
6HNL](\O¾O+DVWDQHVL%HVOHQPHYH'L\HW8]PDQó%XVH7HOOLNóġD\ODUóQGDDUWDQJULS
YHQH]OH\HNDUġóQDUVX\XQXWDYVL\HHWWLEDUGDNQDUVX\XQXQ
EDUGDN\HġLO©D\HWNLVLQHVDKLSROGXáXQXND\GHGHQ7HOOLQDUóQ
EDáóġóNOóáóJ¾©OHQGLUGLáLQLYHYLU¾VOHUHNDUġóY¾FXGXNRUXGXáXQXV¸\OHGL
0DQLVD6HNL](\O¾O+DVWDQHVL%HVOHQPHYH
'L\HW8]PDQó%XVH7HOOLNóġD\ODUóQGDJULSYH
QH]OHGHQNRUXQPDNL©LQQDUVX\XL©LOPHVLQL
¸QHUGL1DUóQ¸QHPOLELUDQWLRNVLGDQROGXáXQX
GLOHJHWLUHQ7HOOLQDUóQ]DUóD\óNODQPDGDQYH©HNLUGHáL\OHELUOLNWHW¾NHWLOPHVLQLQ¸QHPLQHGHáLQGL
7HOOL1DUNóġD\ODUóQóQYD]JH©LOPH]LGLU%YH&YLWDPLQOHULEXOXQX\RU3RWDV\XPIRVIRUYHPDJQH]\XPPLQHUDOOHULD©óVóQGDQGD]HQJLQGLUò©HUGLáLDQWLRNVLGDQODUVD\HVLQGHY¾FXGXPX]XQNRUXQPDVóQGDHWNLOLGLU$\Qó]DPDQGDL©HUGLáLDVLWOHUGH]DUGDEXOXQXU1DU
W¾NHWLOLUNHQ]DUODUóD\óNODQDUDN\HQLU$QFDNQDUó]DUóLOHELUOLNWHW¾NHWPH-
PL]JHUHNL\RU6X\X©óNDUóOóUNHQ]DUODUODELUOLNWHVX\X©óNDUóOPDOó=DUOóġHNLOGH\DSóODQQDUVX\XQGDLNLNDWGDKDID]ODDQWLRNVLGDQ¸]HOOLáLYDU$VóO
ID\GDVó]DUóQGDGóU1DU©HNLUGHáLQGHNLDVLWLVH\Dá\DNPDPó]óVDáODU1DUóQ©HNLUGHáL\OHW¾NHWPHPL]
JHUHNL\RU6X\XQXGD©HNLUGHáLLOHELUOLNWH
W¾NHWPHOL\L]%XQODUDQWLRNVLGDQODUGóU%DáóġóNOóNVLVWHPLPL]LJ¾©OHQGLULU.óġóQJULS
QH]OHJLELKDVWDOóNODUDNDUġóQDUVX\XQXQ
E¾\¾NID\GDVóYDUGóU%DNWHULYHYLU¾VOHULQY¾FXGXPX]DJLUPHVLQL¸QOHUKDOVL]OLNGXUXPODUóQGDHQHUMLYHULUGHGL
10 BARDAK YEŞİLÇAY ETKİSİNDE
1DUóQ\DQóVóUDSRUWDNDOPDQGDOLQDFHYL]IóQGóNYHIóVWóNGDW¾NHWLOPHVLWDYVL\HVLQGHEXOXQDQ7HOOL%LUEDUGDNQDUVX\XEDUGDN
\HġLO©D\DQWLRNVLGDQóQDVDKLSELU¸]HOOLáLYDUGóU<HġLO©D\NóġóQ©RNNXOODQóOóUDQFDNKDVWDOóNODUGDQNRUXQPDNDGóQDQDUVX\XQXNXOODQPDN¸QHPOLGLU$\Qó]DPDQGDK¾FUH\HQLOH\HFHáLELU¸]HOOLáLGHYDUGóU1DUNROHVWHURONDOSGDPDUKDVWDOóNODUóQGDGLġYH
GLġHWLNDQDPDODUóQGDFLOWNXUXOXáXQGD¸QHPOLELU\HUVDKLSWLU%XKDVWDOóNODUDNDUġóGLUHQ©J¸VWHULUGL\HNRQXġWX
Mutlu olmak ve
zayıflamak çn
‘balık’ yyn
'L\HWLV\HQ
5XNHQ(OJ¸UP¾ġYDWDQGDġODUDKHPDUWDQ
NLORODUóQGDQ
NXUWXODELOPHOHULKHPGHPXWOXRODELOPHOHUL
L©LQEDOóN\HPHOHULWDYVL\HVLQGHEXOXQGX(OJ¸UP¾ġ
NóġPHYVLPLQLQJHOPHVL\OHELUOLNWHNLOR
DOPDNWDQ\DNóQDQNLġLVD\óVóQóQID]ODROGXáXQXEHOLUWHUHNȊ+DYDODUóQVRáXPDVó\ODPHWDEROL]PDKó]óELUPLNWDUDUWó\RUROVD
GDY¾FXWóVóPó]óNRUXPDNL©LQGDKDID]ODEHVLQ
W¾NHWPH\HGHHáLOLPOLROX\RUX]%XGXUXPDVRáXNKDYDQHGHQL\OHD]DODQIL]LNVHODNWLYLWHYH
GLQOHQPH\HD\UóODQYDNWLQDUWPDVóGDHNOHQLQFH
NLORDOPDNND©óQóOPD]RODELOL\RUȋGL\HNRQXġWX
*HOHQHNVHO\HPHDOóġNDQOóNODUóQóQG¾ġ¾Q¾OG¾á¾
NDGDUPDVXPRODPD\DELOHFHáLQLLIDGHHGHQ(OJ¸UP¾ġȊ.óġD\ODUóQGDJHFHOHUGLáHUPHYVLPOHUH
0
XWOXROPDNYH'L\HWLV\HQ5XNHQ(OJ¸UP¾ġ
Ȋ0XWOXOXNKRUPRQXVHYL\HVLQL\¾NVHOWHQ
J¾QHġóġóQODUóQóQNóġD\ODUóQGDD]DOPDVóQDYHNóġ
PHYVLPLQLQJHOPHVL\OHELUOLNWHDUWDQNLORODUóQó]D
NDUġóEDOóN\L\HUHNKHPPXWOXRODELOLUKHPGHID]OD
NLORODUóQó]GDQNXUWXODELOLUVLQL]ȋGHGL
J¸UHGDKDX]XQROGXáXL©LQJH©VDDWOHUGH\HPH\HD\UóODQYDNLWGHDUWPóġROX\RU$NġDPYDNLWOHULQGHJHQHOGHLVWLUDKDWKDOLQGHROGXáXPX]GDQ
Y¾FXGXPX]GDGDKDD]HQHUML\HLKWL\D©GX\DU
'ROD\óVó\ODJHFHID]ODGDQDOóQDQYHKDUFDQDPD\DQKHUNDORULEL]H\DáRODUDNJHULG¸QHUȋGHGL
BASİT KURALLAR
6RáXNKDYDODUóQJHOPHVL\OHELUOLNWHNLġLOHULQ
GDKDID]ODNDORULDOGóáóQóD\UóFD\DáRUDQó\¾NVHN\L\HFHNOHULGDKDID]ODW¾NHWWLNOHULQLJ¸VWHUHQ©DOóġPDODUROGXáXQXDQODWDQ(OJ¸UP¾ġġXQODUóND\GHWWL
Ȋ+DIWDGDLNLJ¾QEDOóNW¾NHWPHN2PHJDL©HULáLVHEHEL\OHNóġóQJHWLUGLáLGHSUHVLIUXKKDOLQL
SR]LWLI\¸QGHHWNLOHUSURWHLQL©HUPHVLVHEHEL\OHGHX]XQV¾UHWRNNDOPDPó]D\DUGóPFóROXU<HWLġNLQELUH\OHULQJ¾QO¾NRODUDNEDUGDNVX
W¾NHWPHVLPHWDEROL]PDQóQKó]Oó©DOóġPDVóQóGHVWHNOH\HFHNWLU*¾QHKó]OóPHWDEROL]PDLOHEDġODPDNL©LQNDKYDOWó\DSPDNġDUW+DVWDOóNODUGDQ
NRUXQPDNDGóQD\¾NVHNNDORULOL\L\HFHNOHUH\¸QHOPH\LQ%DOSHNPH]WDKLQJLEL\¾NVHNNDORULOLEHVLQOHULID]ODPLNWDUGDW¾NHWPHNNLORDUWóġóQD
VHEHSRODELOLU.óġPH\YHVHE]HOHULEDáóġóNOóáD
GHVWHNRODQ¸áHOHUEDNóPóQGDQ]HQJLQROGXNODUóL©LQJ¾QO¾NEHVOHQPHQL]GHEXQODUD\HUYHULQ
+DYDQóQJ¾]HOROGXáXJ¾QOHULIóUVDWELOHUHNIL]LNVHOKDUHNHWLQL]LDUWWóUóQȋ
ÖNEMLİ TELEFONLAR
$QLKDYDGHáLġLPOHULQH
GLNNDW
X\DUóVó
5DPD]DQ‰(7ò1'(1ò=/ò'+$'(1ò=/ò
'HYOHW+DVWDQHVLò©+DVWDOóNODUó8]PDQó'U6HPD
(UW¾UNKDYDGD\DġDQDQDQLGHáLġLPOHULQEDáóġóNOóNVLVWHPLQL]D\óIODWWóáóQóYHVRáXNKDYDODUODELUOLNWHKDVWDOóNODUóQRUDQóQGD¸QHPOLGHUHFHGHDUWóġODU\DġDQGóáóQóV¸\OHGL
ò©+DVWDOóNODUó8]PDQó'U6HPD(UW¾UN
PHYVLPVHOKDYDGHáLġLPOHULQLQELU©RNKDVWDOóáóEHUDEHULQGHJHWLUGLáLQLYHEXKDVWDOóNODUGDQ
NRUXQPDNL©LQGHEHVOHQPHG¾]HQLQH¸]HQJ¸VWHULOPHVLQLQ¸QHPOLROGXáXQDGLNNDW©HNWL+DYDGD
\DġDQDQóVóGHáLġLNOLáLLOHELUOLNWHVRáXNDOJóQOóáó
LGUDU\ROXHQIHNVL\RQODUóDOWYH¾VWVROXQXP\ROX
KDVWDOóNODUóKLSHUWDQVL\RQGL\DEHWNDOSYHDNFLáHUKDVWDOóNODUóJLELPHYFXWKDVWDOóNODUóQJ¸U¾OPH
VóNOóáóQóQDUWWóáóQóLIDGHHGHQ(UW¾UN6RáXNKDYDODUODELUOLNWHEDáóġóNOóNVLVWHPLQLJ¾©OHQGLUPHN
L©LQ$%&'YH(YLWDPLQOHULLOHED]óPLQHUDOOHULQY¾FXGDDOóQPDVóJHUHNL\RU%DáóġóNOóNVLVWHPLQLQJ¾©O¾ROPDVóQGD\HWHUOLYHGHQJHOLEHVOHQPH
¸QHPOLGLU9¾FXGX]DUDUOóPDGGHOHUHNDUġóNRUX\DQYHEDNWHULOHUHNDUġóVDYDġDQ&YLWDPLQLQW¾NHWLOPHVLQHVRáXNKDYDODUGD©RNGLNNDWHHGLOPHOLGLU
˜]HOLNOHSRUWDNDOOLPRQJUH\IXUWPDQGDOLQDJLEL
&YLWDPLQRUDQó\¾NVHNRODQPH\YHOHUY¾FXGXQ
GLUHQFLQLQDUWPDVóQóVDáODUGHGL
SERVİS ADI
Yangın İhbar
Sıhhi İmdat
Alo Doktorum Yanımda
Zehir Danışma
Milletlerarası Kayıt
Bilinmeyen Numaralar Dial-Up Erişim
Bilinmeyen Numaralar Danışma
Posta Kodu Danışma
Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Teleks Arıza
Data Arıza
Kablo TV Arıza
Telekomünikasyon Kurumu Tüketici Şikayetleri
Sehirlerarası Kayıt
Çağrı
Yerinde Olmayan Abone
Uyandırma
Fono-Tel
146 Dial-Up Çevir Sesi
Internet Çevir Sesi
Alo Zabıta/Büyükşehir/ Belediye
Alo Trafik
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Alo Sahil Güvenlik
NO
110
112
113
114
115
117
118
119
121
122
123
124
126
130
131
133
134
135
141
146
146
153
154
155
156
158
SERVİS ADI
Alo Karayolları
Telekom Hizmet Danışma
Telekom Borç Sorma
Masal Müzik
Kodlu Arama
Alo Post
Alo Turizm Bilgi
Uyuşturucu Bilgi
Alo TAEK (Türkiye Atom Enerji Kurumu)
Alo Izci Kan Bilgi Merk.
Alo Emniyet Danışma
Alo Tüketici
Alo Gürültü
Orman Yangını İhbar
Alo RTÜK
Alo Valilik
Iş ve Işçi Bulma
Çevre Bilgi
Ruhsal Bunalım Danışma
Kadın ve Sosyal Hizmetler
Sağlık Danışma
Su Arıza
Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma
NO
159
161
163
166
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
ANKARA HASTANE TELEFONLARI
Başkent Üniversitesi Hastanesi
Fatih Ünv. Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Araş. ve Uyg. Hastanesi
TCDD Merkez Hastanesi
Belediye Hastanesi
Özel Yaşam Hastanesi
Etimesgut Devlet Hastanesi
Sincan Devlet Hastanesi
SSK Meslek Has. Hastanesi
Özel Bayındır Ankara Hastanesi
Ankara Numune Hastanesi
SSK Ulus Hastanesi
Yüksek İhtisas Hastanesi
Dr.Zekai T.B Kadın Hastanesi
İbni Sina Hastanesi
Hacettepe Ü. Tıp Fak. Çocuk Hastanesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi
Belediye Zühreviye Hastanesi
Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi
SSK Ankara Çocuk Eğitim Has. Hastanesi
SSK Ankara Eğitim Hastanesi
SSK Ankara Göz Has. Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Üniv. Tıp Fak. Cebeci Hastanesi
SSK Ank. Doğumevi ve Kadın H. Eğitim Hast.
212 04 34
212 62 62
212 65 65
212 66 66
231 71 40
231 87 88
244 49 60
272 61 31
278 08 30
287 90 00
309 34 16
310 30 00
310 30 80
310 31 00
310 33 33
310 35 45
310 35 45
311 66 94
316 46 55
317 05 05
317 05 05
317 05 05
319 15 81
319 21 60
322 01 80
Özel Lokman Hekim Hastanesi
Özel Demet Hastanesi
Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
Atatürk Göğ. Has. Cer.
Özel Keçiören Hastanesi
Özel Sevgi Hastanesi
Olgunlar Hastanesi
Özel Çankaya Hastanesi
Özel Bayındır Kavaklıdere Hastanesi
Özel Çağ Hastanesi
T.C. Ziraat Bankası Hastanesi
Güven Hastanesi
Özel Alkan Hastanesi
Polatlı Devlet Hastanesi
Haymana Devlet Hastanesi
Ş. Koçhisar Devlet Hastanesi
Ayaş Devlet Hastanesi
Güdül Devlet Hastanesi
Kızılcahamam Devlet Hastanesi
Beypazarı Devlet Hastanesi
Nallıhan Devlet Hastanesi
H. Eriş Kazan Devlet Hastanesi
Çubuk Devlet Hastanesi
Kalecik Devlet Hastanesi
Elmadağ Devlet Hastanesi
322 99 99
332 43 47
336 09 09
355 45 59
382 11 11
419 44 44
425 79 10
426 14 50
428 08 08
430 08 08
466 61 30
468 72 20
495 40 40
623 44 40
658 12 22
687 17 54
712 24 72
728 02 37
736 10 08
763 11 41
785 10 41
814 15 02
837 16 50
857 15 19
863 10 41
6óáóQPDFó©RFXNODUD
KDUDEHHYGHHáLWLP
$NLI$5,&,$17$/<$'+$685ò<(
GHNLL©VDYDġWDQND©óS$QWDO\D
GD\DġDPD\D©DOóġDQDLOHOHULQ©RFXNODUóNHQWPHUNH]LQGHNLWHNNDWOóELUHYGH
HáLWLPJ¸U¾\RU<óNóOPDVóDQPHVHOHVLRODQHYGH
J¸Q¾OO¾¸áUHWPHQLQGHUVYHUGLáL©RFXNODUóQWHNLVWHáLVóFDNELURNXONLWDSYHGHIWHU
žONHOHULQGHNLL©VDYDġWDQND©DUDN7¾UNL\H
\H
JHOHQ6XUL\HOLVóáóQPDFóODULġEXOPDXPXGX\ODWRSODPDPHUNH]L\DGDP¾OWHFLNDPSODUóQGDQ
D\UóOó\RUžONHQLQG¸UWELU\DQóQGDUDVWODQDQ6XUL\HOLOHUGHQELU©RáXGD\DġDPODUóQó$QWDO\D
GD
V¾UG¾U¾\RU$QWDO\D9DOLOLáLKHUQHNDGDUNHQWH
JLUPHOHULQHL]LQYHUPH\HFHáLQLD©óNODVDGDXFX]
LġJ¾F¾WDOHELYHLNOLPġDUWODUóRQODUó7¾UNL\H
QLQ
HQJ¾QH\LQHJHWLUPH\H\HWL\RU.LUDODUóQXFX]OXáX
QHGHQL\OH¸]HOOLNOH.HSH]òO©HVL
QGHRWXUDQ6XUL\HOLOHUNHQGLOHULQHYHULOHQNLPOLNNDUWODUóQGDNL\HUOHġLPELULPOHULQGHRWXUPDGóNODUóL©LQ©RFXNODUóQóRNXODJ¸QGHUHPL\RU$LOHOHULQYHELUND©LQVDQL
\DUGóPYDNIóQóQGHVWHáL\OH.HSH]òO©HVL
QGHNLWHN
NDWOóELUHYLOLUD\DNLUDOD\DQ6XUL\HOLJ¸Q¾OO¾
¸áUHWPHQLVH©RFXNODUDHáLWLPYHUPH\HEDġODGó
(áLWLPFLOHULQ
8QXWXOPD\DQ'HáHUOHUL
NLWDSKDOLQHJHWLULOGL
.21<$$$6HO©XNOX'HáHUOHU(áLWLPL3URMHVL
6('(3NDSVDPóQGDHáLWLPFLOHULQ\DġDGóNODUóJHU©HNKD\DWKLND\HOHUL8QXWXOPD\DQ'HáHUOHUNLWDEóQGDELUDUD\DJHWLULOGL
8QXWXOPD\DQ'HáHUOHU6L]OHUOH8QXWXOPD\DFDNLVLPOLHWNLQOLNNDSVDPóQGDGHáHUOHUHáLWLPL
NRQXVXQGDHáLWLPFLOHULQ¸áUHQFLOHUL\OH\DġDGóáó
JHU©HNKD\DWKLND\HOHULQLQ\HUDOGóáó8QXWXOPD\DQ'HáHUOHUNLWDEóQóQWDQóWóPó\DSóOGó
6HO©XNOX%HOHGL\HVL%DġNDQ<DUGóPFóVó$OL=L\D
<DO©óQND\D6HO©XNOX%HOHGL\HVL6RV\DO7HVLVOHUL
QGHJHU©HNOHġHQSURJUDPGD6('(3
LQGHáHUOLYH
¸QHPOLELUSURMHROGXáXQXV¸\OHGL
3URMHQLQKHU\óOJHOLġWLULOHUHNX\JXODQPD\DGHYDPHWWLáLQLLIDGHHGHQ<DO©óQND\D3URMH\HEDġODGóáóPó]\óORODQHáLWLP¸áUHWLPG¸QHPLQGHRNXOGDELQ¸áUHQFL\HPLO\RQ
ELQPDWHU\DOGDáóWóOóUNHQHáLWLP¸áUHWLPG¸QHPLQGHLVHRNXOXQ¸áUHWPHQOHURGDVóQDELQNLWDSWDQROXġDQGHáHUOHUN¾W¾SKDQHVLNLWDSOóáóROXġWXUXOGXRNXOGDELQ\D\óQGDQ
ROXġDQGHáHUOHUN¾W¾SKDQHVLROXġWXUXOGXYHSURMHNDSVDPóQGD©RNVD\óGDHWNLQOLNJHU©HNOHġWLULOGLGHGL
ANKARA'DAKİ NÖBETÇİ ECZANELER
(&=$1($',
(&=$1($'5(6ø
(0(.ùø)$
&DG1R(PHNdDQND\D$1.$5$
7(/()21
2225001
<(1ø%$/*$7(6(5
2÷X]ODU0DK%DUÕú0DQoR&DG1R%DOJDWdDQND\D$1.$5$
<(1ø(/dø1
,úÕQODU0KøYHGLN&G1R<HQLPDKDOOH$1.$5$
*g.6(1
dD÷OD\DQ0DK7ÕS)DNOWHVL&G1R$0DPDN$1.$5$
3680063
%(<$=*h/
%OEOGHUHVL&DG1R).oNHVDWdDQND\D$1.$5$
ù(5()
0HúUXWL\HW&DG1R.Õ]ÕOD\dDQND\D$1.$5$
'(9$
6DNDU\D0DK8OXFDQODU&DG%DúúHKLU6RN1R$OWÕQGD÷$QNDUD
$5&$
øQFLUOL0K%DUÕú<ROX&DG'LODoDQ6RN1R&.HoL|UHQ$1.$5$
3213830
(6(57(3('(50$1
(VHUWHSH0DK$KPHWùHILN.ROD\OÕ&DG1R%.HoL|UHQ$1.$5$
*h/$<
%DWWDOJD]L0DK&DG6RN1R&$OWÕQGD÷$1.$5$
0$57,
8\DQÕú0DK$\D]D÷D&DG1R$.HoL|UHQ$1.$5$
3561612
'(0ø5&$1
)DWLK&DG1R$.HoL|UHQ$1.$5$
+$778ù$*h/ø=
'LNPHQ&DG1R&'LNPHQdDQND\D$1.$5$
+h1(5
3RUWDNDOdLoH÷L6RN1R$$úD÷Õ$\UDQFÕ$1.$5$
$.<857ù$+ø1
<HúLOWHSH0DKdXEXN&DG1R$$N\XUW$1.$5$
.2d
hPLW0DK0HNVLND&DG1RhPLWN|\dDQND\D$1.$5$
3(59ø1
øON\HUOHúLP0DK%DúNHQW%XOY1R&%DWÕNHQW$1.$5$
<(1ø
%H\WHSH0DK.D\KDQ*YHQ&DG1R%H\SD]DUÕ$1.$5$
ù$)$.
.ÕEUÕV&DG1R%dXEXN$1.$5$
6h9$5ø
6YDUL0DKdÕQDU6RN6RN'RUXN$SW1R(WLPHVJXW$QNDUD
<(1ø*h1)/25<$
$WDNHQW0DK&DG1R$(OYDQNHQW$1.$5$
2616060
68/7$1
$OWD\0DKùHKLW$7DQHU(NLFL6RN1R(U\DPDQ$1.$5$
'$0/$68
.HPDOSDúD0DK6R÷XNSÕQDU6RN1R(OPDGD÷$1.$5$
8633222
0(5.(=
%DKoHOLHYOHU0DK6RN1R%*|OEDúÕ$1.$5$
&$1.$5$
&XPKXUL\HW&DG1R+D\PDQD$1.$5$
1(5*ø6
<HQLGR÷DQ0DK=DIHU&DG7LFDUHWøú0HUNH]L1R0HUNH].,5,..$/(
&$1.857$5$1
<D\ODFÕN0DK6RN1R%0HUNH].,5,..$/(
6$ö/,.
+VH\LQ6D÷ÕUND\D%XOYDUÕ&XPD6DUD\0DK1R'.DOHFLN$1.$5$
.,=,/&$+$0$00(5.(=
$NoD\0DK&HQJL]7RSHO&DG1R$.Õ]ÕOFDKDPDP$1.$5$
+$&(77(3(
$WDWUN0DK*D]L0XVWDID.HPDO&DG1R.D]DQ$1.$5$
1$//,+$1
$OLD÷D0DK%XUVD&DG1R1DOOÕKDQ$1.$5$
ù$+ø1
ùHKLWOLN0DK8OXEDWOÕ+DVDQ&DG1R3RODWOÕ$1.$5$
6230601
+,=,5)$=,/
<XQXVHPUH0K6XQ6RN1R$3XUVDNODU$1.$5$
<(1ø0(+0(7$.ø)
7DQGR÷DQ0DK<HOL]6RN1R$6LQFDQ$1.$5$
$7$<
$NúHPVHWWLQ0DKdD÷OD\DQ6RN1R$6LQFDQ$1.$5$
78ö5$
*|NoHN0DK<D÷PXU6RN0.(%ON/%ON1R%)DWLK6LQFDQ$1.$5$
)(7ø+
6DUÕND\D0DK$QNDUD&DG1RùHUHIOLNRoKLVDU$1.$5$
6863636
12
SONSÖZ
Dış Haber
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
1[QTU]YciU^\UbY^RY\TYbYcY
iQRQ^S]UTiQTQ
$OPDQ\D
GDNL7UNNRQVRORVOXNODUÔQGD
JYHQOLN|QOHPOHULDUWWÔUÔOGÔ
T
ž5.ò<(&XPKXUL\HWL
QLQ+DQQRYHU
%DġNRQVRORVOXáX
QGDJ¾YHQOLN¸QOHPOHULHQ¾VWG¾]H\H©óNDUóOGó$OPDQSROLVLNRQVRORVOXNELQDVóHWUDIóQGDEDUL\HUNXUGX
$OPDQ\D
QóQ+DQQRYHUNHQWLQGHEXOXQDQ
7¾UNL\H&XPKXUL\HWL
QLQ+DQQRYHU%DġNRQVRORVOXNELQDVó$OPDQSROLVLWDUDIóQGDQKHUKDQJLELUVDOGóUó\DNDUġóNRUXPD\DDOóQGó'¾Q
NRQVRORVOXNELQDVó¸Q¾QGH©RNVD\óGDSROLVQ¸EHWWXWWX(PQL\HWJ¾©OHULEXJ¾QGHNRQVRORVOXNELQDVóHWUDIóQóEDUL\HUOHNDSDWWó.RQVRORV-
OXNELQDVóQDJLULġOHUGHVóNóNRQWURO\DSóOPD\D
EDġODQGó
PKK YANLILARI GÖSTERİ YAPTI
3..VHPSDWL]DQODUó¸QFHNLJHFH+DQQRYHU
7UHQòVWDV\RQX
QGDL]LQVL]J¸VWHULG¾]HQOHGL
+DQQRYHU%DġNRQVRORVOXáXELQDVó¸Q¾QHNDGDU
JHOHQJ¸VWHULFLOHULQGDKDVRQUDGDáóOGóáó¸áUHQLOGL3ROLVLQGHNRQVRORVOXNELQDVóQDVDOGóUó
RODELOPHLKWLPDOLQHNDUġóQJ¾YHQOLN¸QOHPOHULQLDUWWóUGóáó¸áUHQLOGL
0HKPHW8=81+$1129(5'+$
/21'5$$1.$Ȃ7¾UNL\HȇGH
E¾\¾NWDUWóġPDODUD\ROD©DQELQGHQID]ODDNDGHPLV\HQWDUDIóQGDQLP]DODQDQYHGHYOHWLQYDWDQGDġODUóQDȊġLGGHWX\JXODGóáóȋ
¸QHV¾U¾OHQELOGLULYHEXQXL]HOH\HQJHOLġPHOHU\DEDQFóPHG\DQóQGLNNDWLQL©HNWL%%&Ȋ
DNDGHPLV\HQLQJ¸]DOWóQDDOóQGóáóQóȋGX\XUXUNHQ*XDUGLDQ*D]HWHVL7¾UNL\H.¾UWOHUOHLOJLOL
EDUóġSURWHVWRVX\DSDQDNDGHPLV\HQOHUHPH\GDQRNX\RUȋ\R-
EHġ\óODUDVóQGDKDSLVFH]DVóDODELOHFHNOHULQL\D]ó\RU
*D]HWHQLQKDEHULQL\DQVóWDQ
%%&7¾UN©HLVHD\QóNRQXGDNL
KDEHULQGHELOGLUL\LLP]DODGóNODUóJHUHN©HVL\OH.RFDHOLžQLYHUVLWHVL
QGHJ¸UHYOLHQD]DNDGHPLV\HQKDNNóQGDJ¸]DOWóNDUDUó
©óNDUóOGóáóQóNLġLJ¸]DOWóQDDOóQóUNHQGLáHUDNDGHPLV\HQOHULQ
J¸]DOWóLġOHPOHULQLQV¾UG¾á¾Q¾
DQODWó\RU
&XPKXUEDġNDQó5HFHS7D\-
UXPXQX\DSWóòQJLOL]*XDUGLDQ
*D]HWHVL7¾UNL\H.¾UWOHUOHLOJLOLEDUóġSURWHVWRVX\DSDQDNDGHPLV\HQOHUHPH\GDQRNX\RUEDġOóNOóKDEHUGHELQ
GHQID]OD
DNDGHPLV\HQLQLP]DODGóáóELOGLUL\HDUDODUóQGD1RDP&KRPVN\
YH6ORYHQILOR]RI6ODYRM=L]HN
LQ
GHEXOXQGXáXRQODUFD\DEDQFó
DNDGHPLV\HQLQGHGHVWHNYHUGLáLQLQV¸\OHQGLáLQL\D]ó\RU
%LOGLUL\HLP]DNR\DQELQ
7¾UNDNDGHPLV\HQLQVRUXġWXUXOGXáXQXGHV¸\OH\HQ*XDUGLDQ
VX©OXEXOXQPDODUóKDOLQGHELULOD
\LS(UGRáDQȇóQ3HUġHPEHJ¾QN¾
NRQXġPDVóQGDELOGLUL\LLP]DOD\DQELQLQ¾]HULQGHNLDNDGHPLV\HQL©LQ%XLKDQHWLQJHUHáL\DSóODFDNGHGLáLQLDQóPVDWDQ%%&
%DġEDNDQ$KPHW'DYXWRáOXȇQXQ
WHSNLVLQHGH\HUYHUL\RU
%XQDNDUġóQ%%&Ȋ$NDGHPLV\HQOHULQLP]DODGóáóELOGLUL\HLVH
GHVWHNDUWPóġGXUXPGDȋJ¸U¾ġ¾Q¾¸QHV¾UHUNHQȊ%LOGLUL\LLP]DOD\DQODUóQVD\óVóELQLJH©HUNHQ
JD]HWHFLOHUYHHGHEL\DW©óODUGDQ
GDDNDGHPLV\HQOHUHGHVWHNJHOGLȋGL\RU$1.$
6$%ø77(/()21+ø=0(7ø$/,1$&$.7,5
+$/.6$ö/,ö,0h'h5/höh6$ö/,.%$.$1/,ö,
7h5.ø<(+$/.6$ö/,ö,.85808
0GUO÷P]YH%D÷OÕ%LULPOHULQH6DELW7HOHIRQ+L]PHWL$OÕPÕ$\KL]PHWDOÕPÕVD\ÕOÕ
.DPXøKDOH.DQXQXQXQXQFXPDGGHVLQHJ|UHDoÕNLKDOHXVXOLOHLKDOHHGLOHFHNWLUøKDOH\HLOLúNLQ
D\UÕQWÕOÕELOJLOHUDúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU
øKDOH.D\ÕW1XPDUDVÕ
øGDUHQLQ
D$GUHVL5]JDUOÕ&DGøEUDKLP0WHIHUULND6RN1R8OXV$/7,1'$ö$1.$5$
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDVÕ
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVLKVPLGPL#VDJOLNJRYWU
oøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOHELOHFH÷LLQWHUQHWDGUHVLKWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
øKDOHNRQXVXKL]PHWLQ
D1LWHOL÷LWUYHPLNWDUÕ0GUO÷P]YH%D÷OÕ%LULPOHUH6DELW7HOHIRQ+L]PHWL$OÕPÕ$\
$\UÕQWÕOÕELOJL\H(.$3¶WD\HUDODQLKDOHGRNPDQÕLoLQGHEXOXQDQLGDULúDUWQDPHGHQXODúÕODELOLU
E<DSÕODFD÷Õ\HU$QNDUD+DON6D÷OÕ÷Õ0GUO÷YH%D÷OÕ%LULPOHUL
F6UHVLøúHEDúODPDWDULKLLúLQELWLúWDULKL
øKDOHQLQ
D<DSÕODFD÷Õ\HU5h=*$5/,&'ø%5$+ø00h7()(55ø.$6.12ø+$/(%ø5ø0ø8/86$1.$5$
E7DULKLYHVDDWL
øKDOH\HNDWÕODELOPHúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDNNULWHUOHU
øKDOH\HNDWÕOPDúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕROGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕYH\D0HVOHN2GDVÕ%HOJHVL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHND\ÕWOÕROGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQ\DGDLOJLOLPHV
OHNRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQX
J|VWHULUEHOJH
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLOLPHY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕEXOXQGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGD
VÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúW]HONLúLOL÷LQLQRGD\DND\ÕWOÕROGX
÷XQXJ|VWHULUEHOJH
øKDOHNRQXVXLúLQ\HULQHJHWLULOPHVLLoLQDOÕQPDVÕ]RUXQOXRODQYHLOJLOLPHY]XDWÕQGDRLúLoLQ
|]HORODUDNG]HQOHQHQVLFLOL]LQUXKVDWYEEHOJHOHU
+L]PHWLVD÷OD\DQ\NOHQLFL%LOJL7HNQRORMLOHULYHøOHWLúLP.XUXPX
QFD\HWNLOHQGLULOPLúROPDOÕGÕU<NOH
QLFLWDUDIÕQGDQV|]OHúPHNDSVDPÕQGDVD÷ODQDFDNKL]PHWOHUVD\ÕOÕ(OHNWURQLN+DEHUOHúPH.D
QXQXYH%7.WDUDIÕQGDQ\UUO÷HNRQXOPXúPHY]XDWDX\JXQROPDOÕYH\NOHQLFLWHNOLIOHULLOHELUOLN
WHEXQXQODLOJLOLEHOJHOHULLGDUH\HYHUPHNOH\NPOGU%LOJLYH7HNQRORML.XUXPXWDUDIÕQGDQEHOLUWLOHQ
NDSVDPGD\NOHQLFLLOJLOL7HOHNRP2SHUDW|UOHULLOH\DSÕOPDVÕJHUHNHQ$WLSLOLVDQVWLSOHULQGHDUDED÷
ODQWÕODUÕQÕWDPDPODPÕúROPDOÕGÕU<NOHQLFLNDUDVDOKDWODU]HULQGHQYHULLOHWLPOLVDQVÕQDVDKLSROPDVÕ
JHUHNPHNWHROXSJHUHNOLEHOJHOHULLGDUH\HVXQPDOÕGÕU
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQøP]D%H\DQQDPHVLYH\DøP]D6LUNOHUL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHQRWHUWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLVLQHJ|UHW]HONLúLOL÷LQLQRUWDNODUՁ\HOHULYH\DNXUXFXODUÕLOH
W]HONLúLOL÷LQ\|QHWLPGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLEXELOJLOHULQ
WDPDPÕQÕQELU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLQGHEXOXQPDPDVÕKDOLQGHEXELOJLOHULQWPQJ|VWHUPHN]HUH
LOJLOL7LFDUHW6LFLO*D]HWHOHULYH\DEXKXVXVODUÕJ|VWHUHQEHOJHOHULOHW]HONLúLOL÷LQQRWHUWDVGLNOLLP]D
VLUNOHUL
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
øKDOHNRQXVXLúLQWDPDPÕYH\DELUNÕVPÕDOW\NOHQLFLOHUH\DSWÕUÕODPD]
7]HONLúLWDUDIÕQGDQLúGHQH\LPLQLJ|VWHUPHN]HUHVXQXODQEHOJHQLQW]HONLúLOL÷LQ\DUÕVÕQGDQ
ID]ODKLVVHVLQHVDKLSRUWD÷ÕQDDLWROPDVÕKDOLQGHWLFDUHWYHVDQD\LRGDVÕWLFDUHWRGDVÕEQ\HVLQGHEX
OXQDQWLFDUHWVLFLOPHPXUOXNODUÕYH\DVHUEHVWPXKDVHEHFL\HPLQOLPDOLPúDYLU\DGDVHUEHVWPXKD
VHEHFLPDOLPúDYLUWDUDIÕQGDQLONLODQWDULKLQGHQVRQUDG]HQOHQHQYHG]HQOHQGL÷LWDULKWHQJHUL\H
GR÷UXVRQELU\ÕOGÕUNHVLQWLVL]RODUDNEXúDUWÕQNRUXQGX÷XQXJ|VWHUHQVWDQGDUWIRUPDX\JXQEHOJH
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQHNRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øúGHQH\LPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHU
6RQEHú\ÕOLoLQGHEHGHOLoHUHQELUV|]OHúPHNDSVDPÕQGDNDEXOLúOHPOHULWDPDPODQDQYHWHNOLIHGLOHQ
EHGHOLQRUDQÕQGDQD]ROPDPDN]HUHLKDOHNRQXVXLúYH\DEHQ]HULúOHUHLOLúNLQLúGHQH\LPLQL
J|VWHUHQEHOJHOHUYH\DWHNQRORMLNUQGHQH\LPEHOJHVL
%XLKDOHGHEHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOHFHNLúOHU
.DPXGDYH\D|]HOVHNW|UGHJHUoHNOHúWLULOHQVDELWWHOHIRQKL]PHWLLúOHULEHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOH
FHNWLU
(NRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLIVDGHFHIL\DWHVDVÕQDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU
øKDOH\HVDGHFH\HUOLLVWHNOLOHUNDWÕODELOHFHNWLU
øKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOPHVLYHVDWÕQDOÕQPDVÕ
øKDOHGRNPDQÕLGDUHQLQDGUHVLQGHJ|UOHELOLUYH75<7UN/LUDVÕNDUúÕOÕ÷Õ5h=*$5/,&'
ø%5$+ø00h7()(55ø.$6.128/86$1.$5$ø+$/(%ø5ø0øDGUHVLQGHQVDWÕQDOÕQDELOLU
øKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODUÕQLKDOHGRNPDQÕQÕVDWÕQDOPDODUÕYH\D(.$3]HULQGHQHLP]D
NXOODQDUDNLQGLUPHOHUL]RUXQOXGXU
7HNOLIOHULKDOHWDULKYHVDDWLQHNDGDU5h=*$5/,&'ø%5$+ø00h7()(55ø.$6.12ø+$
/(%ø5ø0ø8/86$1.$5$DGUHVLQHHOGHQWHVOLPHGLOHELOHFH÷LJLELD\QÕDGUHVHLDGHOLWDDKKWOSRV
WDYDVÕWDVÕ\ODGDJ|QGHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIOHULQL%LULPIL\DWODU]HULQGHQYHUHFHNOHUGLUøKDOHVRQXFX]HULQHLKDOH\DSÕODQLV
WHNOL\OHKHUELULúNDOHPLQLQPLNWDUÕLOHEXNDOHPOHULoLQWHNOLIHGLOHQELULPIL\DWODUÕQoDUSÕPÕVRQXFX
EXOXQDQWRSODPEHGHO]HULQGHQELULPIL\DWV|]OHúPHLP]DODQDFDNWÕU
%XLKDOHGHLúLQWDPDPÕLoLQWHNOLIYHULOHFHNWLU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQ¶QGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGDJHoLFL
WHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
9HULOHQWHNOLIOHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQGRNVDQWDNYLPJQGU
.RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
'L÷HUKXVXVODU
øKDOH.DQXQXQLQFLPDGGHVLQGH|QJ|UOHQDoÕNODPDLVWHQPHNVL]LQHNRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDM
OÕWHNOLI]HULQGHEÕUDNÕODFDNWÕU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH(%$6,1ZZZELNJRYWU
+D\DWóER\XQFD
ELVLNOHWH
ELQPHVL\DVDN
*RQFD<DáFó/RQGUD'+$òQJLOWHUH
QLQ3O\PRXWKNHQWLQGH\DġD\DQ
\DġóQGDNL-RKQ/LGGLFRDWLġOHGLáLELVLNOHWKóUVó]OóáóVX©ODUóQGDQ¸W¾U¾KD\DWóER\XQFDELVLNOHWHELQPHPHFH]DVó
DOGó%XJ¾QHNDGDUELVLNOHW
©DOPDNWDQGHIDVX©OXEXOXQDQX\XġWXUXFXEDáóPOóVó/LGGLFRDWKDNLPNDUġóVóQD
©óNWóáó3O\PRXWK0DKNHPHVL
QGH¸P¾UER\XELVLNOHWHELQPHVL\DVDNODQóUNHQ\óOGDKDSLVFH]DVóQD
©DUSWóUóOGóòQJLOL],79WHOHYL]\RQXQGDNLKDEHUHJ¸UH
/LGGLFRDWEXQGDQE¸\OHELVLNOHWOHULQ\DNóQóQDGDKL
\DNODġDPD\DFDND\UóFDVDKLELROGXáXQXNDQóWODPDGóáó
P¾GGHW©HELUELVLNOHWHGHVDKLSRODPD\DFDN
+DEHUHJ¸UH/LGGLFRDW
FH]DVóQóWDPDPODPDVóQóQDUGóQGDQKHUKDQJLELUELVLNOHWLQ\DQóQGDJ¸U¾Q¾UYH\D
ELVLNOHWHELQHUNHQJ¸U¾O¾UVHWHNUDUPDKNHPH\H©óNDELOLU%LVLNOHWKóUVó]óQóQHQVRQ
VX©XLġOHGLáL3O\PRXWKžQLYHUVLWHVL
QGHKHUKDQJLELU
RNXOYH\DIDN¾OWH\HJLUPHVL
GH\DVDNODQGó
ABDPHG\DVóQDJ¸UH6XOWDQKDPHW
VDOGóUóVóWXUL]PHE¾\¾NGDUEHYXUDELOLU
6DEóNDIRWRáUDIóQóEHáHQPH\LS
SROLVHVHOILJ¸QGHUHQ]DQOó
)ORULGDȇGD\DNDODQGó
$%''+$2KLRH\DOHWLQGH\DġóQGDNL
'RQDOI3XJKKDNNóQGDDUDPDHPUL©óNDUóOPóġ
YHVDEóNDIRWRáUDIó¾ONHQLQG¸UWELU\DQóQD\D\óOPóġWó3XJKSROLVLQ\D\óQODGóáóIRWRáUDIóEHáHQPH\LSNHQGL©HNWLáLVHOILH\L/LPDSROLVLQHIDFHERRN¾]HULQGHQȊ%XGDKDL\LELUUHVLPGLáHUL
EHUEDWȋ\D]DUDNJ¸QGHUPLġWL
:$6+ò1*721$1.$6XOWDQDKPHWȇWHPH\GDQDJHOHQWHU¸UVDOGóUóVóQóQHQID]ODWXUL]PVHNW¸U¾QHGDUEHYXUGXáXG¾ġ¾Q¾O¾\RU$%'LPHG\DVóQD
J¸UHWDWLOL©LQJHOGLNOHUL7¾UNL\HȇGHWXULVWLQKD\DWóQóND\EHWWLáLWHU¸UVDOGóUóVóQóQDUGóQGDQ7¾UN
WXUL]PVHNW¸U¾Q¾QROXPVX]\¸QGHHWNLOHPHVLQGHQ
GX\XODQHQGLġHJLGHUHN\¾NVHOL\RU
$PHULNDȇQóQ6HVL92$6XOWDQDKPHWVDOGóUóVóQóQWXUL]PVHNW¸U¾QHRODVóHWNLOHULQLLUGHOHGLáLJHQLġKDEHULQGHȊ5XVX©DáóQóQG¾ġ¾U¾OPHVLVRQUDVóQGDEDġOD\DQUH]HUYDV\RQLSWDOOHULQGHQE¾\¾N
\DUDDODQWXUL]PVHNW¸U¾QHVRQGDUEH\L6XOWDQDKPHWWHU¸UVDOGóUóVóQóQYXUGXáXJ¸U¾ġ¾QGHRODQWXUL]PFLOHU$YUXSDYH$PHULNDȇGDQJHOHELOHFHN\HQL
UH]HUYDV\RQLSWDOOHULNRQXVXQGDGDKD\OLHQGLġHOLȋGHGL
6XOWDQDKPHWWHU¸UVDOGóUóVóVRQUDVóQGD$YUXSD
YH7¾UNPHG\DVóQGD\HUDODQKDEHUOHUGH¾ONHQLQ
NDUġóNDUġó\DNDOGóáó,Ġò'YH3..WHU¸U¾QHGHQL\OH
ELU©RNUH]HUYDV\RQLSWDOL\DġDQDFDáóWXURSHUDW¸UOHULYHWXUL]PRUJDQL]DV\RQODUóQóQ\HWNLOLOHULWDUDIóQGDQLIDGHHGLOGLáLQLDQODWDQ92$$%'ȇGHWXUL]PFLOHULQIDUNOóJ¸U¾ġOHUGHROVDODUGD7¾UNL\HȇGH
WXUL]PVH]RQXQ]RUJH©HFHáLILNULQGHELUOHġWLNOHULQLV¸\O¾\RU
òVYL©UHȇGHUHIHUDQGXPL©LQLP]DODUNRPLV\RQDVXQXOGX
=$)(5$7$0(5&(1(95('+$òVYL©UHȇGHVóáóQPDFóODUODLOJLOLUHIHUDQGXP
V¾UHFLDġóUóVDáFó693SDUWLVLQLQWRSODGóáó
LP]DODUóNRPLV\RQDVXQPDVó\ODUHVPLRODUDNEDġODGóòVYL©UHVóQóUóQGDNLVóáóQPDFó
ġDUWODUóQóWDġóPD\DQNLġLOHULQ¾ONH\HJLULġLQLHQJHOOHPHNYH\DVDQóQN¸W¾\HNXOODQóPóQóQ¸Q¾QHJH©PHNL©LQE¸\OHELUUHIHUDQGXPDLKWL\D©GX\XOGXáXQXV¸\OH\HQ
693*HQHO%DġNDQó7RQL%UXQQHUȊEX\DVD
LOWLFDFóODUYHND©DN©óODUL©LQGLU\RNVDKDNLNDWHQLOWLFDGXUXPXQGDRODQODUL©LQE¸\OHELUġH\V¸]NRQXVXGHáLOGLUȋGHGL
SONSÖZ
Güncel
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
13
G_bTD_ebc]6_be]µTQiU^Y
`QjQb´1VbY[Qµ[_^ee\QSQ[
Turizm sektöründe duayen 100 ismin konuşmacı olarak katılacağı, İstanbul Lütfi Kırdar
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan zirveye 7 bin katılımcı bekleniyor
ò67$1%8/$1.$'¾Q\DWXUL]PLQH\¸QYHUHQOLGHUOHU:RUOG7RXULVP)RUXPNDSVDPóQGDĠXEDW
WDULKOHULQGHLNLQFLNH]òVWDQEXOȇGD
ELUDUD\DJHOHFHN7XUL]PVHNW¸U¾QGHGXD\HQLVPLQNRQXġPDFóRODUDNNDWóODFDáóòVWDQEXO/¾WIL.óUGDU
8OXVODUDUDVó.RQJUHYH6HUJL6DUD\óȇQGDG¾]HQOHQHFHNRODQ]LUYH\H
ELQNDWóOóPFóEHNOHQL\RU=LUYHQLQ
DQDJ¾QGHPPDGGHOHULQGHQELULGH
VHNW¸U¾Q\HQLSD]DUóȊ$IULNDȇȇRODFDN
:RUOG7RXULVP)RUXPG¾Q\DWXUL]PLQH\¸QYHUHQOLGHUOHUL\HQLGHQ
ELUDUD\DJHWLUPH\HKD]óUODQó\RU
ELQ\HUOLELQ\DEDQFóROPDN¾]HUH
WRSODPGDELQNRQXáXQEHNOHQGLáLGHYRUJDQL]DV\RQĠXEDWWDULKOHULQGHòVWDQEXO/¾WIL.óUGDU8OXVODUDUDVó.RQJUHYH6HUJL6DUD\óȇQGD
JHU©HNOHġHFHNȊ7XUL]PLQ'DYRVXȇȇ
:RUOG7RXULVP)RUXPȇXQEX\óONL
J¾QGHPPDGGHOHULDUDVóQGDVHNW¸U¾Q\HQLSD]DUóȊ$IULNDȇȇGD\HUDODFDN$\UóFDȊ'HVWLQDV\RQSD]DUODPD-
VóWXUL]P\DWóUóPODUóRQOLQHWXUL]P
VL\DVHWLQWXUL]PHHWNLVLVDáOóNWXUL]PLDOóġYHULġWXUL]PLO¾NVNRQVHSWOHU
V¾UG¾U¾OHELOLUWXUL]PXOXVODUDUDVó
VSRURUJDQL]DV\RQODUó0,&(VHNW¸U¾WXUL]PYHPHG\DWXUL]PVHNW¸U¾
YHLQRYDV\RQWHNQRORMLYHDNóOOó\DWóUóPODUȋJLELNRQXODUGD]LUYHGHHOH
DOóQDFDN
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP
ERDOĞAN KATILACAK
&XPKXUEDġNDQó5HFHS7D\\LS(UGRáDQȇóQNDWóOóPóLOHEX\óOLNLQFLNH]
JHU©HNOHġHFHN:RUOG7RXULVP)RUXPWXUL]PWUHQGOHULQLEHOLUOH\HQ
NDQDDW¸QGHUOHULQL\DWóUóPFóODUóVL-
\DVLRWRULWHOHULYHVHNW¸UWHPVLOFLOHULQLòVWDQEXOȇGDEXOXġWXUDFDN:RUOG
7RXULVP)RUXP%DġNDQó%XOXW%DáFóEDġNDQOóáóQGDòVWDQEXO/¾WI¾.óUGDU8OXVODUDUDVó.RQJUHYH6HUJL6DUD\óȇQGDJHU©HNOHġHFHNRODQ]LUYHQLQ
NRQXġPDFóODUóDUDVóQGD$YUXSD.RPLV\RQX(VNL%DġNDQó-RV«0DQXHO
%DUURVR7¾UNL\H6H\DKDW$FHQWDODUó%LUOLáL7ž56$%%DġNDQó%DġDUDQ
8OXVR\7&.¾OW¾UYH7XUL]P%DNDQó
0DKLUžQDO7$9+DYDOLPDQODUó+ROGLQJ&(2
VX6DQLĠHQHU$%7$&(2ȇVX
0DUN7DQ]HUòVWDQEXO5XP2UWRGRNV
3DWULáL'LPLWULRV$UKRQGRQLV)HQHU
5XP3DWULáL,%DUWKRORPHRVYH$YUXSD3DUOHPHQWRVX8ODġWóUPDYH7XUL]P.RPLWHVL%DġNDQ<DUGóPFóVó,VWY£Q8MKHO\LJLELLVLPOHUEXOXQDFDN
ĠXEDWDNġDPóLVHEX\óOLNLQFLVLG¾]HQOHQHFHNYHȊ'¾Q\DȇGD7XUL]P2VNDUODUóȋRODUDNDGODQGóUóODQ
Ȋ:RUOG7RXULVP$ZDUGVȋ¸G¾OW¸UHQL
\DNODġóNELQNLġLQLQNDWóOóPLOH‰óUDáDQ6DUD\óȇQGDJHU©HNOHġHFHN
&+3µGHQVD\IDOÔN
NXUXOWD\ODUDOEP
$QNDUDYHLOGH
HOHNWULNNHVLQWLVL
$1.$5$$1.$Ȃ$QNDUDYHLOGH
2FDNȇWDEHOLUOHQHQVDDWOHUDUDVóQGDHOHNWULNNHVLQWLVL\DġDQDFDN
%DġNHQW(OHNWULNȇWHQ\DSóODQ\D]óOóD©óNODPD\DJ¸UH$QNDUD%DUWóQ‰DQNóUó.DUDE¾NYH
=RQJXOGDNȇWD2FDN3D]DUJ¾Q¾EHOLUOHQHQVDDWOHUGHHOHNWULNNHVLQWLOHUL\DġDQDFDN
$QNDUDȇQóQ%H\SD]DUó*¸OEDġó.D]DQĠHUHIOLNR©KLVDUYH<HQLPDKDOOHLO©HOHULQH%DUWóQ
PHUNH]LQH‰DQNóUóȇQóQ$WNDUDFDODUYH‰HUNHġLO©HOHULQH.DUDE¾NPHUNH]LQH=RQJXOGDNȇóQ‰D\FXPDLO©HVLQHEHOLUOHQHQVDDWOHUDUDVóQGDHQHUML
YHULOHPH\HFHN$1.$
0H\YHFLOLNWH\HQLPRGHO
$1.$5$$1.$*óGD7DUóPYH+D\YDQFóOóN%DNDQó)DUXN‰HOLNPH\YHFLOLNWH¾UHWLPYH
NDOLWHDUWóġóVDáODPDNPDOL\HWOHULQD]DOWóOPDVó
LOHLKUDFDWRUDQóQóQDUWóUóOPDVóPRGHUQPH\YHFLOLáLQJHOLġWLULOPHVLDPDFó\ODKDY]DIDDOL\HWOHUL
L©HULVLQGHPH\YHFLOLNKDY]DODUó©DOóġPDODUóQóQ
EDġODWóOGóáóQóV¸\OHGL
&+30DODW\D0LOOHWYHNLOL9HOL$áEDEDȇQóQ
VRUX¸QHUJHVLQL\DQóWOD\DQ7DUóP%DNDQó7¾UNL\H7DUóP+DY]DODUóžUHWLPYH'HVWHNOHPH0RGHOLNDSVDPóQGDPH\YHFLOLNWH¾UHWLPYHNDOLWH
DUWóġóVDáODPDNPDOL\HWOHULQD]DOWóOPDVóLOHLKUDFDWRUDQóQóQDUWóUóOPDVóPRGHUQPH\YHFLOLáLQ
JHOLġWLULOPHVLDPDFó\ODKDY]DIDDOL\HWOHULL©HULVLQGHPH\YHFLOLNKDY]DODUó©DOóġPDODUóQóQEDġODWóOGóáóQóEHOLUWWL
$1.$5$$1.$&+3*HQHO0HUNH]LWDUDIóQGDQKDIWDVRQXG¾]HQOHQHFHN2ODáDQ.XUXOWD\ȇD¸]HOȊ)RWRáUDIODUOD&XPKXUL\HW+DON3DUWLVL.XUXOWD\ODUóȋDOE¾P¾KD]óUODQGóòONNRS\DVó
¸]HORODUDNEDVóODQYHVD\IDGDQROXġDQDOE¾P
GHOHJHOHUHGHGDáóWóODFDN
&+3*HQHO%DġNDQó.HPDO.óOó©GDURáOXȇQXQWDOLPDWó\ODKD]óUODQDQYH©RáXQOXáXNDPXR\XQD
GDKD¸QFH\DQVóPDPóġ¸]J¾QIRWRáUDIODUGDQROXġDQDOE¾POH&+3ȇQLQȇGDQEX\DQDJHU©HNOHġWLULOHQNXUXOWD\ODUóQDWDQóNOóNHGLOL\RU.óOó©GDURáOXDOE¾PL©LQNDOHPHDOGóáó¸QV¸]GHġXQODUó
ND\GHWWL
Ȋ%¾\¾N˜QGHULPL]*D]L0XVWDID.HPDO$WDW¾UNȆ%HQLPLNLE¾\¾NHVHULPYDUGóUELUL7¾UNL\H
&XPKXUL\HWLGLáHUL&XPKXUL\HW+DON3DUWLVLȇGLUȇ
GHU*D]L0XVWDID.HPDO$WDW¾UNȇ¾QEXYHFL]LIDGHVLȆ0LOOHWLQEDáóPVó]OóáóQó\LQHPLOOHWLQD]LPYH
NDUDUOóOóáóNXUWDUDFDNWóUȇLQDQFó\ODEDġODWWóáó.XU-
WXOXġ6DYDġóȇQó]DIHUHXODġWóUPDVóQóQȆ(JHPHQOLN
ND\óWVó]ġDUWVó]PLOOHWLQGLUȋGL\HUHNGHPRNUDWLN
ODLNYH©DáGDġKXNXNNXUDOODUó\ODWHPHOLDWóOPóġ
&XPKXUL\HWLPL]L\XUWWDġODUóPó]DHPDQHWHGLġLQLQ
¸]HWLJLELGLU‰¾QN¾.XUWXOXġ6DYDġóV¾UHFLQGHHġVL]ELUUROR\QD\DQ6LYDV.RQJUHVLLOH.RQJUHNDUDUó\ODROXġWXUXODQ$QDGROXYH5XPHOL0¾GDIDDL
+XNXN&HPL\HWL&+3ȇQLQWDULKVHOWHPHOLQLROXġWXUXU%XQHGHQOHGLUNL6LYDV.RQJUHVL&+3ȇQLQLON
NXUXOWD\óRODUDNNDEXOHGLOLU7¾UNL\H&XPKXUL\HWLȇQLQNXUXOXġXYH©RNSDUWLOLKD\DWDJH©LġLPL]
&+3ȇQLQJHU©HNOHġWLUGLáLLNL¸QF¾GHYULPRODUDN
&XPKXUL\HWWDULKLPL]LQHQ¸QHPOLNLORPHWUHWDġODUóGóU
%XWDULKVHO\ROFXOXáXPX]XQJ¾Q¾P¾]GHNLED\UDNWDġó\óFóODUóRODUDNEL]OHU0XVWDID.HPDO$WDW¾UNȇ¾QȆòNLE¾\¾NHVHULPȇV¸]OHUL\OH¸YG¾á¾&XPKXUL\HWLPL]LYHSDUWLPL]&+3ȇ\LGDKDL\L
NóOPDNL©LQP¾FDGHOHHGL\RUX]*XUXUYHULFLJH©PLġLPL]L©LQGHQJH©WLáLPL]EXNDUDQOóNG¸QHPGH
\ROJ¸VWHULFLPL]GLU$QFDNEX\ROJ¸VWHULFLOLáLQYHUHFHáLNDWNó&XPKXUL\HWLPL]LQYH&+3ȇQLQWDULKVHOJH©PLġLQL¸]¾PVHPHPL]HGHEDáOóGóU(OLQL]GH
WXWWXáXQX]Ȇ)RWRáUDIODUOD&XPKXUL\HW+DON3DUWLVL.XUXOWD\ODUóȇDOE¾P¾Q¾JH©PLġLPL]L
GRáUXELUEL©LPGHDQODPD\óYHDQODPODQGóUPD\ó
DPD©OD\DQELU©DOóġPDRODUDNKHPVL]GHáHUOLSDUWLOLOHULPL]KHPGHYDWDQGDġODUóPó]óQEHáHQLVLQH
VXQPXġROPDQóQPXWOXOXáXQX\Dġó\RUXP˜QHPOLELU©DOóġPDROGXáXQXG¾ġ¾QG¾á¾PEXDOE¾P¾Q
N¾W¾SKDQHQL]LQHQ¸]HOSDU©DODUóQGDQELULROPDVóQóXPX\RUXPȋ
òONNRS\DVó¸]HORODUDNEDVóODQYHVD\IDGDQROXġDQDOE¾PGHJ¸UVHONXOODQóOGó.LWDEóQ
NDSDáóRODUDNGD&+3ȇQLQ<óOóQGDWRSODQDQ
%¾\¾N.XUXOWD\óL©LQ7%00EDK©HVLQGHROXġWXUXODQRNKH\NHOLVH©LOGL$1.$
‰XNXURYDžQLYHUVLWHVL
QGH
LP]DFóDNDGHPLV\HQOHUH
LGDULVRUXġWXUPD
<XVXI%$Ġ78à$'$1$'+$$'$1$
GDNL‰XNXURYDžQLYHUVLWHVL‰ž\¸QHWLPL
%DUóġ
ò©LQ$NDGHPLV\HQOHUòQLVL\DWLIL
DGó\OD\D\óPODQDQELOGLUL\HLP]DDWDQ¸áUHWLP¾\HVLKDNNóQGDLGDULVRUXġWXUPDEDġODWWó
<¾NVHN˜áUHWLP.XUXPX<˜.WDOLPDWó\OD
EDġODWóODQVRUXġWXUPDNDSVDPóQGD‰ž+XNXN
)DN¾OWHVL.DPX+XNXNX%¸O¾P¾˜áUHWLPž\HVL
<UG'R©'U7D\ODQ.R©YHòOHWLġLP)DN¾OWHVLòOHWLġLP%LOLPOHUL%¸O¾P¾˜áUHWLPž\HVL<UG'R©
'U(VHQJ¾O$\\óOGó]
óQ¸áUHWLP¾\HOHULQGHQ
ROXġWXUXODQNLġLOLNVRUXġWXUPDNRPLV\RQXQGD
VDYXQPD\DSDFDNODUóD©óNODQGó6RUXġWXUPDQóQ
DUGóQGDQVX©XQVXUXVDSWDQóUVD¸áUHWLP¾\HOHULKDNNóQGDNóQDPDX\DUóYHX]DNODġWóUPDJLEL
FH]DODUóQYHULOHELOHFHáL¸áUHQLOGL+DNNóQGDVRUXġWXUPDEDġODWóODQ<UG'R©'U7D\ODQ.R©LVH
%XVRUXġWXUPDGDQKHQ¾]KDEHULP\RNGHGL
'U3DN¸]
¾Q
XOXVODUDUDVóEDġDUóVó
ò=0ò5'+$$0(5ò.$%LUOHġLN'HYOHWOHUL
QGHNL0HGLFDO8QLYHUVLW\RI6RXWK&DUROLQD
\D
086&.OLQLN1¸URIL]\RORMLYH(SLOHSVLIHOORZ
X
\DQGDOX]PDQOóN¸áUHQFLVLRODUDNNDEXOHGLOHQò]PLU.HQW+DVWDQHVL1¸URORML8]PDQó'U
%XUDN3DN¸]HáLWLPSURJUDPóQóEDġDUó\ODWDPDPOD\DQKHNLPGHQELULROGXXOXVODUDUDVóGLSORPDDOPD\DKDNND]DQGó\óOóQGDEX
EDġDUó\óJ¸VWHUHQ7¾UNL\H
GHQWHNKHNLPRODQ
'U3DN¸]%¾\¾NRQXUGX\GXPGHGL
1¸URORML8]PDQó'U3DN¸]ò]PLU.HQW+DVWDQHVL
QGHNLJ¸UHYLQHELUV¾UHDUDYHUHUHN
DNDGHPLN\óOóQGD086&
D0HGLFDO
8QLYHUVLW\RI6RXWK&DUROLQDHáLWLPJ¸UPHN
¾]HUHJLWWL'U3DN¸].OLQLN1¸URIL]\RORMLYH
(SLOHSVLIHOORZ
XRODUDNġXDQGD$PHULND
GDHQ
ID]ODDNUHGLWDV\RQDVDKLSYHEDVDPDNVDáOóN
KL]PHWLQLQYHULOGLáL(SLOHSVL0HUNH]LLOHELUOLNWHDNUHGLWH((*(0*,20òQWUDYHHNVWUDYDVN¾OHUJ¸U¾QW¾OHPHODERUDWXDUODUóQDVDKLSWHN
Q¸URIL]\RORMLPHUNH]LRODQ086&
DNDEXOHGLOGL
‰RNEDġDUóOóELUHáLWLPG¸QHPLJH©LUHQ3DN¸]
SURJUDPóWDPDPOD\DQ¸áUHQFLGHQELULROGX
%XEDġDUóVó\OD3DN¸]W¾P$PHULND
GD¾ONHJHQHOLQGH\óOóQGD$PHULNDQ.OLQLN1¸URIL]\RORML%RDUG\HWHUOLOLNVóQDYóQó(SLOHSVL0RQLW¸UOHPH%RDUG
XLOHELUOLNWHDODQNLġLGHQELUL
ROGXYHEXDODQGDXOXVODUDVóGLSORPDDOPD\D
KDNND]DQGó\óOóQGDEXXOXVODUDUDVóGLSORPD\óDODQODUOLVWHVLQH7¾UNL\H
GHQDGó\D]óODQWHNKHNLPRODQ8]P'U3DN¸]HáLWLPLQL
WDPDPOD\DUDNò]PLU.HQW+DVWDQHVL
QGHNLJ¸UHYLQHJHULG¸QG¾(áLWLPSURJUDPóV¾UHVLQFHELQLQ¾]HULQGHX]XQV¾UHOL((*YHHSLOHSVLPRQLW¸UL]DV\RQX\DSWóáóQóEHOLUWHQ8]P'U3DN¸]
$%&1$PHULFDQ%RDUGRI&OLQLFDO1HXURSK\VLRORJ\\óOóQGDNXUXODQHQHVNLYHN¸NO¾EDáóPVó]WóEEL\HWHUOLOLNNXUXOXGXUYHDPDFóSURIHV\RQHONOLQLNQ¸URIL]\RORMLSUDWLáLQGHNLELOJL
YHX]PDQOóNVWDQGDUWODUóQóROXġWXUPDNYHRQODUóJHOLġWLUPHNWLU%XSURJUDPóWDPDPOD\DQ\HWHUOLOLNVóQDYóQóEDġDUó\ODYHUHQELU7¾UNKHNLPL
RODUDNRQXUGX\GXPĠLPGLDPDFóPHQNóVD]DPDQGD.HQW+DVWDQHVL
QGHELUHSLOHSVLNOLQLáLQL
KDVWDODUóQKL]PHWLQHVXQPDNGL\HNRQXġWX
3HJDVXVȇXQ5XV\D
X©XVODUó\HQLGHQEDġODGó
ò67$1%8/$1.$3HJDVXV+DYD<ROODUó
2FDNȇWDDVNó\DDOóQDQ5XV\DX©XġODUóQóQX©Xġ
HNLSOHULQHYL]HDOóQPDVó¾]HULQHEXJ¾QLWLEDUó\OD\HQLGHQEDġODGóáóQóD©óNODGó
3HJDVXV+DYD<ROODUóWDUDIóQGDQELUEDVóQ
D©óNODPDVó\DSóODUDN5XV\DX©XġODUóQóQEXJ¾Q
LWLEDUL\OH\HQLGHQEDġODGóáóGX\XUXOGX+DYD\ROXQGDQ\DSóODQD©óNODPDġ¸\OH
Ȋ3HJDVXV+DYD<ROODUóȇQóQ5XV\DVHIHUOHULQGH\DġDQDQX©XġHNLSOHULQHLOLġNLQYL]HVRUXQX
7&8ODġWóUPD'HQL]FLOLNYH+DEHUOHġPH%DNDQOóáóȇQóQ6LYLO+DYDFóOóN*HQHO0¾G¾UO¾á¾ȇQ¾Q
7&'óġLġOHUL%DNDQOóáóȇQóQYH5XV\D)HGHUDV\RQX$QNDUD%¾\¾NHO©LOLáLȇQLQ\DNóQGHVWHáLYH
NRRUGLQDV\RQX\ODJLGHULOPLġWLU2FDNȇWDDVNó\DDOóQDQ5XV\DX©XġODUóX©XġHNLSOHULPL]HYL]H
DOóQPDVó¾]HULQH2FDNLWLEDUó\OD\HQLGHQEDġODPóġWóUȇȇ
3HJDVXVòVWDQEXO6DELKD*¸N©HQ+DYDOLPDQóȇQGDQ5XV\DȇGD0RVNRYDYH.UDVQRGDUȇDGLUHNWVHIHUOHUG¾]HQOH\RU$1.$
%8*h1.h%8/0$&$1,1dg=h0h
2QQR7XQo%DNÔUN|\
GHDQÔOGÔ
ò67$1%8/'+$ž1/žEHVWHFL2QQR7XQ©
¸O¾P¾Q¾Q\óOóQGD%DNóUN¸\%HOHGL\HVL/H\OD
*HQFHU2SHUDYH6DQDW0HUNH]LȇQGHDQóOGó
ò]]HW˜]ȇ¾QVXQGXáXJHFH\H%DNóUN¸\%HOHGL\H%DġNDQó'U%¾OHQW.HULPRáOX(UPHQL3DWULN
*HQHO9HNLOL%DġSLVNRSRVX$UDP$WHġ\DQYHUXKDQLOLGHUOHULQ\DQóVóUDVDORQXWóNDEDVDGROGXUDQ2QQR7XQ©KD\UDQODUóNDWóOGó
*HFHGHVDKQH\H©óNDQ%¾OHQW2UWD©JLOĠHODOH
ĠHKQD]6DP$KPHW6HO©XNòONDQ$\VXQ$OL.RFDWHSH$OH[YH)HULN¸\6XUS9DUWDQDQWV.RURVX
2QQR7XQ©ȇXQHVHUOHULQLVHVOHQGLUHUHNDQóODUóQóSD\ODġWóODU
&RġNXYH¸]OHPLQGRUXáD©óNWóáó\RáXQLOJLQLQ\DġDQGóáóJHFHGH%DNóUN¸\O¾YHòVWDQEXOOX
VDQDWVHYHUOHUP¾]LáHGR\DUNHQ%DNóUN¸\%HOHGL\H%DġNDQó'U%¾OHQW.HULPRáOXȆȆ*HFHGHHPHáL
JH©HQOHUHWHġHNN¾UHGL\RUXP¾PLWHGL\RUXPNL
2QQR7XQ©ȇXQD]L]KDWóUDVóQD\DNóġóUELUJHFHROPXġWXUȇȇGHGL(UPHQL3DWULN*HQHO9HNLOL%DġSLVNRSRVX$UDP$WHġ\DQGDȊ$WDW¾UNȇ¾QVDQDWDYH
VDQDW©ó\DYHUGLáL¸QHPLGLOHJHWLUHUHN(UPHQL
FHPDDWLEX¾ONHGHYDUROGXN©DVDQDW©óODUGDHNVLNROPD\DFDNWóUȋGL\HNRQXġWXžQO¾VDQDW©ó6H]HQ$NVXLVH2FDNWDULKOHULQGHJHU©HNOHġWLULOHFHNNRQVHUOHULQHGHQL\OHJHFH\HNDWóODPDGó
14
SONSÖZ
Yerel
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
Taşdelen’den Cebec’ye
yen proje müjdes
Ç
DQND\D%HOHGL\H
%DġNDQó$OSHU
7DġGHOHQ&HEHFL
‰DQND\D(YLȇQGHVHPW
VDNLQOHUL\OHELUDUD\D
JHOHUHNVRKEHWHWWL
7DġGHOHQ‰DQND\D
(YLȇQGHG¾]HQOHQHQ
NXUVODUYH%DKDUHYL
X\JXODPDVóQGDQ
PXWOXROGXNODUóQó
GLOHJHWLUHQVHPW
VDNLQOHULQH&HEHFL
L©LQEDġNDSURMHOHULGH
ROGXáXQXV¸\OHGL
&HEHFLE¸OJHVLQGHNL©DOóġPDODUóGHQHWOH\HQ‰DQND\D%HOHGL\H%DġNDQó$OSHU7DġGHOHQ&HEHFL‰DQND\D
(YL]L\DUHWLQGH¸QFHNXUVODUDNDWóODQVHPWVDNLQOHUL\OHJ¸U¾ġW¾˜áUHQPHQLQ\Dġó\RNWXUGL\HUHNEDáODPD©DOPD\ó¸áUHQPH\HJHOGLNOHULQL
V¸\OH\HQYDWDQGDġODUODVRKEHWHGHQ
7DġGHOHQNXUVODUYHVHPWLQLKWL\D©ODUóQDLOLġNLQJ¸U¾ġDOóġYHULġLQGHGH
EXOXQGX
%HOHGL\HQLQYDUOóáóQóE¸OJHGHKLVVHWWLUHQ&HEHFL‰DQND\D(YLȇQLQNHQGLOHULL©LQ©RNL\LROGXáXQXEHOLUWHUHNWHġHNN¾UHGHQYDWDQGDġODUD
VHPWLQ\óOóDġDQELUPD]LVLROGXáXL©LQE¸OJHGHKL]PHWDODQó\DSDELOHFHN\HUNDOPDGóáóQóEHOLUWHQ7DġGHOHQ\HQLSURMHOHULQGHQGHV¸]HWWL
<DNóQ]DPDQGD&HEHFL3D]DUóȇQóQ\óNóODUDN\HQLELUSURMH\OHNHQWPH\GDQóQDG¸Q¾ġW¾U¾OHFHáLQLDNWDUDQ
7DġGHOHQȊ%XUDGDKDIWDGDELUJ¾Q
3D]DUNXUXODFDNGLáHUJ¾QOHULVH
NRQVHUVLQHPDJLELN¾OW¾UHOHWNLQOLNOHUHD©óNELUPH\GDQóPó]RODFDNȋ
GHGL%¸OJHGHNLW¾PSDUNVRNDNYH
NDOGóUóPODUóQ¸QFHNL\óO\HQLOHQGLáLQGHQV¸]HGHQ7DġGHOHQȊ‰DPOó-
WHSHȇ\HNUHġ\DSDFDáó]%¸\OHFHEX
VHPWWH©DOóġDQDQQHOHULPL]GHUDKDWELUQHIHVDODFDNODUȋġHNOLQGHNRQXġWX
ÇANKAYA EVİ’NDE HER YAŞA HER
KESİME HİZMET
7DġGHOHQGHUVOLNOHUL]L\DUHWHGH-
PDGDQKHU\DġWDQYHNHVLPGHQLQVDQóEXOXġWXUDQ‰DQND\D(YLL©LQ
7DġGHOHQȇHWHġHNN¾UHWWLOHU
%LUOLVDQELULQVDQGL\HUHNòQJLOL]FHGHUVOHULQHGHYDPHWWLNOHULQLV¸\OH\HQYDWDQGDġODUPDKDOOHGHD\DáóPó]DJHOHQEXKL]PHWEL]OHUL©RNPXWOX
UHNNXUVODUDJHOHQYDWDQGDġODUYH
HáLWPHQOHUOHVRKEHWHWWL©DOóġPDODU
KDNNóQGDELOJLDOGó%LOJLVD\DU(áLWLPLGHUVOLáLQL]L\DUHWHGHQ%DġNDQ
7DġGHOHQ¸áUHWPHQYH¸áUHQFLOHUOH
VRKEHWHWWL˜áUHQFLOHUHYOHULQH\DNóQPHUNH]LELU\HUGHD\UóP\DSóO-
HWWLGL\HUHNPHPQXQL\HWOHULQLLIDGHHWWLOHU7DġGHOHQòQJLOL]FHNXUVXQDJHOHQDWDPDEHNOH\HQHQJHOOLELU
NXUVL\HUOHGHLOJLOHQGL
&HEHFL‰DQND\D(YLȇQLQ¾VWNDWóQGD
\HUDODQ0DVDOYH2\XQ2GDVóȇQóQ
GDNDSóVóQó©DODQ7DġGHOHQ
˜áUHWPHQ0XUDGL\H%HNWDġȇWDQ
ELOJLDODUDN©RFXNODUODVRKEHWHWWL
ER\DPD©DOóġPDODUóQDNDWóOGó
%DġNDQóHOVDOOD\DUDNXáXUOD\DQ
©RFXNODUDUNDVóQGDQȊ<LQHJHOȋGL\H
VHVOHQGLOHU
.HQGLVLQHNóVDV¾UHOLGHROVD]DPDQD\óUPDNLVWH\HQ\DGDDOóġYHULġEDQNDJLELLġOHPOHULQL\DSPDNLVWH\HQDQQHOHU©RFXNODUóQó‰DQND\D
(YLȇQLQ0DVDOYH2\XQ2GDVóȇQDEóUDNDELOL\RUODU‰DQND\D%HOHGL\HVLȇQLQ
NUHġOHULQGH\óOODUFDKL]PHWYHUHQGHQH\LPOL¸áUHWPHQOHULQ©DOóġWóáóR\XQ
RGDODUóQGD©RFXNODUELUND©VDDWOLáLQH\DġóWODUó\ODEXOXġXSNLWDSRNXPD
UHVLPHOLġLR\XQR\QDPDJLELIDDOL\HWOHUJHU©HNOHġWLULSVRV\DOOHġLUNHQ
J¾]HO]DPDQJH©LUL\RUODU
“GÖRDÜĞÜM SEVGİ SAYGI BENİ
BAHAREVİNE BAĞLADI”
&HEHFL‰DQND\D(YLȇQLQ¾VWNDWODUóQGD\HUDODQNXUVODUóYHR\XQ
RGDVóQó]L\DUHWLQLQDUGóQGDQ%DKDU
(YLȇQHJH©HQ7DġGHOHQȇLV¾USUL]ELU
NRQVHUNDUġóODGóĠHI*¾OVHQ‰DYXġRáOX\¸QHWLPLQGHNRUR©DOóġPDODUóQDJHOHQNXUVL\HUOHUNóVDV¾UHGH
NXUGXNODUó%DKDU‰L©HNOHUL.RURVX
LOHLONNRQVHUOHULQL7DġGHOHQȇHYHUGLOHUȊ0HYODPELU©RNGHUWYHUPLġȋGL\HUHNEDġOD\óSȊ'LYDQH$ġóN*LELȋ
LOHELWHQNRQVHULQDUGóQGDQ7DġGHOHQĠHI*¾OVHQ‰DYXġRáOXȇQXWHEULN
HWWL.óVDV¾UHGHROXġDQVHPWNRURVXQXKD\OLEDġDUóOóEXOGXáXQXEHOLUWHQ
7DġGHOHQNRULVWOHUOHGHVRKEHWHWWL
%DġNDQ7DġGHOHQȇHWHġHNN¾UHGHQ
˜]GHPLU%DNLȊ%DġNDQóP¸\OHJ¾]HO
ELUġH\\DSWóQó]NLD\DNODUóPEHQL
KHSEXUD\DJHWLUL\RU%XUDGDJ¸UG¾á¾PVHYJLVD\JóEHQL‰DQND\D(YLȇQH
EDáODGóHYGHQ©óNóQFDEDġNDELU\HUH
JLGHPH]ROGXPȋGHGL
&HEHFL‰DQND\D(YLȇQLQJLULġNDWóQGD\HUDODQ%DKDUHYLȇQH\DġóWODUó\ODEXOXġPDNKRġ©DYDNLWJH©LUPHN
L©LQJHOHQVHPWVDNLQOHULQHV¾USUL]
\DSDQ7DġGHOHQYDWDQGDġODUODVRKEHWHGLSEROEROKDWóUDIRWRáUDIó©HNWLUGL
.HoL|UHQ%HOHGL\HVL
$.87DUDFÔ\OD
\DUGÔPDNRùDFDN
+L]PHWOHULQLQRGDáóQDLQVDQóNR\DQ.H©L¸UHQ%HOHGL\HVLGHSUHPGHQWUDILNND]DODUóQD
NDGDUKHUW¾UO¾DIHWġDUWODUóQGDGDYDWDQGDġODUóQ\DQóQGDRODFDN.H©L¸UHQ%HOHGL\H%DġNDQó0XVWDID$NWDUDIóQGDQWDVDUODQDQ$UDPD.XUWDUPD$.87$UDFó]RUJ¾QOHULQGH
YDWDQGDġODUóQ\DUGóPóQDNRġDFDN
7¾UNL\HȇGHNHQGLVLQH¸]HO$UDPD.XUWDUPD$UDFóEXOXQDQLONEHOHGL\HRODQ.H©L¸UHQ
%HOHGL\HVLNLġLOLNNXUWDUPDWLPLQLWDġó\DQ
$.87DUDFó\ODYDWDQGDġODUDKL]PHWYHUHFHN
AKUT ARACINDA NELER VAR?
+HUW¾UO¾DIHWġDUWODUóQDX\JXQRODUDNWDVDUODQDQ$.87DUDFóLNLD\UóNóVóPGDQROXġX\RU$UDFóQELUE¸O¾P¾QGHDUDPDNXUWDUPD
PDO]HPHOHUL\HUDOóUNHQGLáHULQGHLVHDUDPD
NXUWDUPDWLPLQHD\UóODQGLQOHQPHRGDVóEXOXQX\RU$UDPDNXUWDUPDPDO]HPHOHULL©LQGH
ġLġPH\DVWóNWDQNHVLFLDOHWOHUHJD]PDVNHOHULQGHQKDYDNRPSUHV¸U¾QHNDGDUJHUHNOLKHU
W¾UO¾DUD©JHUH©\HUDOó\RU$.87DUDFóQGDNL
KHUPDO]HPH¾]HULQGHLVPLYHLġOHYLQLQ\D]óOGóáóELUHWLNHWWDġó\RU$UD©WDEXOXQDQYHL©LQGHLON\DUGóPPDO]HPHOHULQLQROGXáXDFLO\DUGóP©DQWDODUóGDDUDPDNXUWDUPDWLPLQLQDQL
P¾GDKDOH\DSPDVóQDLPNDQWDQó\RU$UD©WDNL
GLQOHQPHRGDVóQGDLVHDGHWWHNNLġLOLN\DWDN
GXġDNDELQDODIUDQJDWXYDOHWODYDERYHNOLPD
\HUDOó\RU7HUPRVWDWVD\HVLQGHDUDFóQL©LQGH
VóFDNVXNXOODQPDRODQDáóGDEXOXQX\RU
İKİ TONLUK SU DEPOSU
$IHWP¾GDKDOHVLVóUDVóQGD]DPDQND\EóQó¸QOHPHNDPDFó\OD$.87DUDFóDUDPDNXUWDUPDPDO]HPHOHULKHPL©HULGHQKHPGHGóġDUóGDQDOóQDELOHFHNġHNLOGHGL]D\QHGLOGL$IHW
ġDUWODUóQóJ¸]¸Q¾QHDODQ.H©L¸UHQ%HOHGL\HVL
$.87DUDFóQDLNLWRQOXNVXGHSRVXGD\HUOHġWLUGL(OHNWULáLQNHVLNROGXáXDIHWE¸OJHOHULQGHD\GóQODWPD\óVDáOD\DFDNVH\\DUODPEDODU
GDDUDFóQG¸UWELUWDUDIóQDNRQXPODQGóUóOGó
$.87DUDFóQGD\HUDODQLNLMHQDUDW¸UGHQELULVLD\GóQODWPDGLáHULLVHDOHWOHULQNXOODQóPó
L©LQHQHUMLVDáOó\RU
Altındağlı gençler
yaşayarak öğrendi
‰DQND\D%HOHGL\HVL
\óOóQDSDUN
KHGHIL\OHJLUGL
3DUNYH\HġLODODQ©DOóġPDODUóQóDUDOóNVó]
V¾UG¾UHQ‰DQND\D%HOHGL\HVL\óOóQD
SDUNKHGHIL\OHJLUGL<óOL©LQGH\DSóODFDNSDUNODUL©LQGHVHNL]L¸QFHOLNOLRODUDNKD\DWDJH©LULOHFHN
<HġLODODQODUóYHSDUNODUó\ODJ¸]GROGXUDQ
‰DQND\D%HOHGL\HVL\HQL\óODSDUNKHGHIL\OH
JLUGL6D\óVóEHġ\¾]¾DġDQSDUNYH\HġLODODQóQD
KHUJH©HQJ¾QELU\HQLVLHNOHQHQ‰DQND\DȇGD
VRQLNL\óOGD\HQLSDUN\DSóODUDNKDONóQKL]PHWLQHD©óOGó
<DSóODQ\HQLSDUNODUODNLġLEDġóQDG¾ġHQ\HġLODODQRUDQóQóDUWóUDQ‰DQND\D%HOHGL\HVL
\óOóQGDGDEXRUDQD¸QHPOLNDWNóVDáOD\DFDNSDUNKD]óUOD\DFDN
İLK ETAPTA 8 YENİ PARK
<DSóOPDVóSODQODQDQSDUNWDQLONHWDSWD
ȇL\DSóODFDN$WDòġ©L%ORNODUóĠHKLW&HQJL].DUDFD2UDQ0¾UVHO8OX©YH$ODFDDWOó0DKDOOHOHULQHELUHU+X]XU0DKDOOHVLȇQHLVHLNL\HQLSDUN
\DSóODFDN˜]HOOLNOH0¾UVHO8OX©YH$ODFDDWOó0DKDOOHOHULQGH\DSóODFDNSDUNODUELQPHWUHNDUHQLQ¾]HULQGHNLDODQODUó\ODE¸OJHKDONóQD
KL]PHWYHUHFHN
6RQLNL\óOGDELQPHWUHNDUHSDUNDODQó
YHELQPHWUHNDUH\HġLODODQ\DSDQ‰DQND\D
%HOHGL\HVL\óOóQGD\DOQó]FDLONHWDSWD\DSóODFDNSDUNODELQPHWUHNDUH\HQLSDUN
YH\HġLODODQóLO©H\HND]DQGóUDFDN
6RV\DOKD\DWDNDWóOóPODUóYH
GX\DUOóOóNODUóLOHEHáHQLWRSOD\DQ$OWóQGDáOóJHQ©OHUȊ%H\D]%DVWRQ*¸UPH(QJHOOLOHU
+DIWDVóȋQóXQXWPDGó˜QGHU
0DKDOOHVL5DVLP˜]GHQ¸UHQ
*HQ©OLN0HUNH]L¾\HVLJHQ©OHU
Ȋ%H\D]%DVWRQ*¸UPH(QJHOOLOHU
+DIWDVóȋNDSVDPóQGDNODVLNELU
SURJUDPG¾]HQOHPHN\HULQHLOJLQ©ELUGHQH\HLP]DDWWóODU
*¸]OHULQLEDáOD\DUDN\DOQó]FDGDNLNDOóáóQDJ¸UPHHQJHOOLROPDGHQH\LPLQL\DġD\DQ
$OWóQGDáOóJHQ©OHU\DġDGóNODUóQGDQ©RNHWNLOHQGL7RSOXPGD
J¸UPHHQJHOOLROPDQóQYHJ¸UPHHQJHOOLELUELUH\RODUDN\DġDPDQóQ]RUOXNODUóQóEL]]DW\DġD\DQ$OWóQGDáOóJHQ©OHUEX
NRQXGDNLGX\DUOóGDYUDQóġODUóYHIDUNóQGDOóNODUó\ODKHUNHVH
¸UQHNROGX
“DÜNYADA KENDİMİ TEK
GİBİ HİSSETTİM.”
<DOQó]FDGDNLNDOóáóQDJ¸UPHHQJHOOLELUELUH\ROPDGHQH\LPL\DġD\DQPHUNH]¾\HVL
7¾OLQ'HQHNȊ.HQGLPLEXG¾Q\DGDWHNJLELKLVVHWWLPȋV¸]OHUL\OHGX\JXODUóQóDNWDUGóȊ
GDNLNDOóNGHQH\LPVD\HVLQGH
J¸UPHHQJHOOLOHULGDKDL\LDQODGóP2QODUDQDVóO\DUGóPFóRODELOHFHáLPL¸áUHQGLP$VOóQGD
RQODUDDFóPDN\HULQHLGHVWHN
ROPDPó]JHUHNWLáLQLG¾ġ¾Q¾\RUXPȋGL\HQ7¾OLQKHUNHVLEX
NRQXGDGX\DUOóROPD\D©DáóUGó
.DUDQOóNWDNHQGLQL\DOQó]KLVVHWWLáLQLV¸\OH\HQ7¾OLQJ¸UPH
HQJHOOLELUH\OHUOHDUNDGDġROXQXUVDNHQGLOHULQL\DOQó]KLVVHWPH\HFHNOHULQLEHOLUWWL
.RVRYDOó5HVVDP%D\PDNȇóQ6HUJLVL.H©L¸UHQȇGHD©óOGó
.RVRYDOó5HVVDP(WKHP
%D\PDNȇóQȊ3UL]UHQ5XKXQXQ'óġDYXUXPXȋDGOóUHVLPVHUJLVL(VWHUJRQ.DOHVL7¾UN.¾OW¾U0HUNH]LȇQGH
G¾]HQOHQHQW¸UHQOHD©óOGó
.H©L¸UHQ%HOHGL\HVLYH
.RVRYD&XPKXUL\HWL$QNDUD%¾\¾NHO©LOLáLȇQLQLġELUOLáLLOHJHU©HNOHġWLULOHQVHUJLQLQD©óOóġW¸UHQLQH.H©L¸UHQ
%HOHGL\H%DġNDQó0XVWDID
$NȇóQ\DQóVóUD7¾UNL\H.RVRYD'RVWOXN*UXEX%DġNDQóYH$.3DUWL0LOOHWYHNLOL
=H\LG$VODQ.RVRYD&XPKXUL\HWL$QNDUD%¾\¾NHO©LVL$YQL6LSDKL.DUDGDá$QNDUD%¾\¾NHġ©LVL%UDQNR
0LOL©žUG¾Q.UDOOóáó$QNDUD%¾\¾NHO©LVL$PMDG$GDLOHK7¾UNVR\*HQHO6HNUHWHUL'¾VHQ.DVLHQRI$QNDUD
9DOL<DUGóPFóVó0HWLQ$UVODQEDġ$.3DUWL.H©L¸UHQ
òO©H%DġNDQó=DIHU‰RNWDQ
YHòO©H0LOOL(áLWLP0¾G¾U¾
0XVWDID.óOó©JLONDWóOGó
ESERLERİNDE
OSMANLI’NIN İZLERİ VAR
7¸UHQGHNRQXġDQ=H\LG
$VODQȊ%L]OHU2VPDQOóȇQóQ
WRUXQODUóRODUDNEL]OHUH.RVRYDȇQóQJ¾]HON¾OW¾U¾Q¾
WDQóWDQUHVLPVHUJLVLKHUNHVHKD\óUOóROVXQ$GDOHW
YHPHUKDPHWP¾FDGHOHVL-
QLEL]OHUHE¾\¾NELUJXUXUOD
VHUJLOH\HQVDQDW©óPó]D©RN
WHġHNN¾UHGL\RUXPȋPHVDMóQóYHUGL
(GHEL\DWYHUHVLPVDQDWóQóQGHáHUOLELUXVWDVóQó.H©L¸UHQ
GHJ¸UPHNWHQ
GX\GXáXPXWOXOXáXGLOHJHWLUHQ%DġNDQ0XVWDID$N
LVHȊ%DONDQODUGDNL2VPDQOóL]OHULQL.RVRYD
QóQWDULKLYHN¾OW¾UHOGRNXVXQX6D-
\óQ%D\PDN
óQHVHUOHULQGH
J¸UHELOLUVLQL].RVRYDȇGD
NHQGLPL]GHQELUġH\OHUJ¸U¾\RUX]RQODUEL]LPNDUGHġOHULPL].RVRYDȇQóQWHN
7¾UNEHOHGL\HVL0DPXġD
LOHNDUGHġOLNSURWRNRO¾P¾]
YDU7HFU¾EHSD\ODġóPODUóQGDEXOXQX\RUYHNDUġóOóNOóLġELUOLáLPL]LIDUNOóSODWIRUPODUGDV¾UG¾U¾\RUX]ȋ
GHGL.¾OW¾UHOGRNX\XWDULKLYHFRáUDI\DQóQWHPHO
¸]HOOLNOHULQLHQL\LDQODWDQ
XQVXUODUóQEDġóQGDVDQDWóQ
JHOGLáLQHLġDUHWHGHQ%DġNDQ$NȊ6DQDWLOKDPROXU
6DQDWġDKLWROXU6DQDWDUDFóROXU%L]OHUGHVDQDWóYH
VDQDW©óODUóPó]óVDQDWVHYHUOHUOHELUDUD\DJHWLUPH\HGHYDPHGL\RUX]+HSLQL]HWHġHNN¾UHGL\RUVHUJLQLQ
KD\óUOóROPDVóQóGLOL\RUXPȋ
GL\HNRQXġWX
*HQ©OHULELUOLáL
QLQ\HQLWUDQVIHUL6LDUKHL
3DOLWVHYLFKVDáOóNNRQWURO¾QGHQJH©WL
SPOR
16 OCAK 2016 CUMARTESİ
$WOHWL]P
VNDQGDOóQGD
SHUGH
'
¾Q\D$QWL'RSLQJ
$MDQVó:$'$
1,1
UDSRUXQXQE¸O¾P¾
\D\óPODQóUNHQ5XV\D
'HYOHW%DġNDQó3XWLQ
GRSLQJOLDWOHWOHULQ
GRV\DODUóQóQ¸UWEDV
HGLOPHVLL©LQ(VNL
8OXVODUDUDVó$WOHWL]P
)HGHUDV\RQODUó%DġNDQó
/DPLQH'LDFNLOH
DQODġPD\DSPóġ
<DO©óQ(5&$1'¾Q\D$QWL'RSLQJ$MDQVó:DGD
QóQJHQLġ\DQNó
X\DQGóUDQUDSRUXQXQE¸O¾P¾
\D\óPODQGó5DSRUGD8OXVODUDUDVó
$WOHWL]P)HGHUDV\RQX
QD©RNDáóU
HOHġWLULOHUJHWLULOL\RU)HGHUDV\RQXQXQU¾ġYHWYH\ROVX]OXNEDWDáóQDEDWWóáóLIDGHHGLOHQUDSRUGD
ġLPGLNLEDġNDQ6HEDVWLDQ&RH
GD
GDKLO¾VWG¾]H\\HWNLOLOHULQEX
GXUXPGDQKDEHUGDUROPDPDODUóQóQLPNDQVó]ROGXáXYXUJXODQó\RU5DSRUGD5XV\D'HYOHW%DġNDQó3XWLQGHGRSLQJOLDWOHWOHULQ
GRV\DODUóQóQ¸UWEDVHGLOPHVLL©LQ
HVNLEDġNDQ/DPLQH'LDFNLOHDQODġPD\DSPDNODVX©ODQó\RU
FEDERASYON RÜŞVET
BATAĞINA BATMIŞ
'¾Q\D$QWL'RSLQJ$MDQVó
:$'$5XVDWOHWOHULGHYOHWGHVWHáLQGHGRSLQJ\DSPDNODVX©ODGóáó
UDSRUXQXQE¸O¾P¾Q¾\D\óPODGó5DSRUXQE¸O¾P¾QGH8OXVODUDUDVó$WOHWL]P)HGHUDV\RQXL©LQGHNLU¾ġYHWġHEHNHVLJ¸]OHU¸Q¾QH
VHULOL\RU)HGHUDV\RQXQW¾PRU-
*(1‰/(5%ò5/òàò
QLQ\HQLWUDQVIHUL6LDUKHL3DOLWVHYLFK$FóEDGHP$QNDUD+DVWDQHVL
QGHVDáOóNNRQWURO¾QGHQJH©WL
'HWD\OóNDQWHWNLNOHUL\DSóODQ6LDUKHL3DOLWVHYLFKRUWRSHGLL©KDVWD-
OóNODUóJ¸]NXODNEXUXQERáD]JHQHO
FHUUDKLYHNDUGL\RORMLE¸O¾POHULQGHPXD\HQHHGLOGL6DáOóNNRQWUROOHUL
DNFLáHUNDUGL\DNWHVWOHULYHUDG\RORMLNNRQWUROOHULQ\DSóOPDVó\ODWDPDPODQGó
Putn le Dack arasında
dopng pazarlığı yapılmış
/LGHU+DONEDQN)%DK©H
GHSODVPDQóQGD
(
%DVNHWEROD
VLJRUWDFóVSRQVRU
7¾UNL\H%DVNHWERO)HGHUDV\RQX
LOH
+',6LJRUWD
DUDVóQGD
LġELUOLáLDQODġPDVóLP]DODQGó
T
JDQODUó\ODU¾ġYHWEDWDáóQDEDWWóáóQóQYXUJXODQGóáóUDSRUGDDUDODUóQGDġXDQGDNLEDġNDQ6HEDVWLDQ
&RH
QXQGDEXOXQGXáX¾VWG¾]H\
\HWNLOLOHULQEXGXUXPGDQKDEHUGDUROPDPDVóQóQLPNDQVó]ROGXáX
EHOLUWLOL\RU%LU©RNDWOHWLQGRSLQJ
GRV\DODUóQóQU¾ġYHWNDUġóOóáóQGD¸UWEDVHGLOPHVLQGHQIHGHUDV\RQGDJ¸UHY\DSDQELUND©NLġLQLQ
VRUXPOXWXWXODPD\DFDáóQóQYXUJXODQGóáóUDSRUGD8OXVODUDUDVó$WOHWL]P)HGHUDV\RQXLOHU¾ġYHW
L©LL©HJH©PLġGXUXPGD6RUXQODUVDGHFHNHQGLEDġODUóQDKDUHNHWHGHQELUND©NLġL\HP¤OHGLOHPH]=LUDU¾ġYHWLQER\XWODUóR
NDGDUE¾\¾NNLIHGHUDV\RQXQ¾VW
G¾]H\\¸QHWLFLOHULQLQEXGXUXPGDQKDEHUGDUROPDPDODUóLPNDQVó]GHQLOGL
DOPİNG PAZARLIĞI
5DSRUGD5XV\D'HYOHW%DġNDQó
9ODGLPLU3XWLQLOHG¸QHPLQ8OXVODUDUDVó$WOHWL]P)HGHUDV\RQX%DġNDQó/DPLQH'LDFN
óQ5XVDWOHWLQ
GRSLQJGRV\DODUóQóQ¸UWEDVHGLOPHVLL©LQDQODġWóáóGDEHOLUWLOL\RU5DSRUDJ¸UH'LDFN5XV\D'HYOHW%DġNDQó
QD
WH0RVNRYD
QóQHY
VDKLSOLáL\DSWóáó'¾Q\DĠDPSL\RQDVó
QGD\DUóġPDPDODUóKDOLQGH
5XVDWOHWLQGRSLQJGRV\DODUóQó¸UWEDVHWPH\L¸QHUL\RU5DSRUGDV¸]
NRQXVXDWOHWLQ0RVNRYD
GD\DUóġPDGóáóGDKDVRQUDGDGRV\DODUóQóQNDSDWóOGóáóLIDGHHGLOL\RU
6 MİLYON DOLAR YERİNE 25
MİLYON DOLAR ÖDEDİ
'LDFNLOH3XWLQDUDVóQGDNLDQODġPDVRQUDVó5XV\D
QóQPLO\RQGRODURODQ\D\óQKDNODUóL©LQ
PLO\RQGRODU¸GHGLáLGHUDSRUGD\HUDODQELUEDġND©DUSóFóNRQX
EDġOóáó
¾UNL\H%DVNHWERO)HGHUDV\RQXȇQXQ
òVWDQEXOȇGDNLPHUNH]ELQDVóQGD
JHU©HNOHġWLULOHQWRSODQWó\D7%)&(2ȇVX+LGD\HW7¾UNRáOX+',6LJRUWD*HQHO0¾G¾U¾&H\KDQ+DQFóRáOXYH1LOGHP*HQHO0¾G¾U¾(OLI+D]LQHGDURáOXLOH7%)YH
+',VLJRUWD\HWNLOLOHULNDWóOGó
$©óOóġNRQXġPDVóQóJHU©HNOHġWLUHQ7%)
&(2ȇVX+LGD\HW7¾UNRáOX%HQLPL©LQ
¸QHPOLELUJ¾Q<HQLELULġWH\L]YHUHVPL
V¸]OHġPH\H¸QFHOLNHGHFHáLP%XJ¾Q¾Q
DQODPóQóKHUNHVELOL\RU%XJ¾Q7¾UNVSRUXQDYHUGLáLGHVWHáLKHUJH©HQJ¾QDUWWóUDUDNV¾UG¾UHQYHVRQG¸QHPGH\DSWóáó
DWóOóPODUODGLNNDW©HNHQVLJRUWDVHNW¸U¾Q¾Q\HQLOLN©LġLUNHWL+',6LJRUWDLOH\DSDFDáóPó]VSRQVRUOXNDQODġPDVóL©LQELU
DUD\DJHOGLNGL\HUHNġXQODUóV¸\OHGL
+',6LJRUWDJLEL¸QHPOLELUPDUNDQóQGHVWHáLQL\DQóPó]GDKLVVHWPHNEL]LP
L©LQ©RNGHáHUOL%XVHEHSOHEXLġELUOLáLQLQVDáODQPDVóQGD¸QHPOLUROR\QD\DQ
1LOGHP*OREDO6LJRUWDYH5HDV¾UDQV%URNHUOóáóȇQDYH+',6LJRUWD*HQHO0¾G¾U¾
&H\ODQ+DQFóRáOXȇQDYH7¾UNVSRUXQDYH
EDVNHWEROXQDRODQNDWNóODUóL©LQ©RNWHġHNN¾UHGHULP‰RNJXUXUGX\GXNLQġDOODKX]XQVROXNOXELULġELUOLáLROXU
UNHNOHU%LULQFL9ROH\ERO/LJLOLGHUL+DONEDQN
LNLQFLGHYUHQLQLONPD©óQGDEXJ¾Q)HQHUEDK©HLOHGHSODVPDQGDNDUġóODġDFDN%X¸QHPOLP¾FDGHOH$WDġHKLU0HWUR(QHUML6SRU6DORQXQGDR\QDQDFDN
YHVDDWȇGDVWDUWDODFDN
òNLWDNóPGDHQID]ODVD\óDWDQR\XQFXODU)HQHUEDK©HȇGHQ0HWL7R\+DONEDQNȇWDQ.HYLQ/H
5RX[
)HQHUEDK©HȇGH*XLOODXPH4XHVTXH\¾]GH
+DONEDNȇWD'LFN.RR\\¾]GHYHULPOLOLNOHHQL\L
VPD©¸UOHURODUDNLVWDWLVWLNOHUGH\HUDOó\RU
HEDEFİMİZ ÜÇ PUAN
+DONEDQN(UNHN9ROH\ERO7DNóPó0HQDMHUL$KPHW.DYD]W¾PPD©ODUDROGXáXJLEL)HQHUEDK©HP¾FDGHOHVLQHGH¾©SXDQOD©óNDFDNODUóQóV¸\OHGL/LJOLGHULROGXNODUóQóKDWóUODWDQ.DYD]Ȋ3R]LV\RQXPX]L\L
ELUWDNóPROGXáXPX]XJ¸VWHUL\RU$QFDNELOL\RUX]
NLGXUGXáXPX]DQG¾ġHUL]2QHGHQOHKHUPD©óPó]óL\LR\QD\óSW¾PNXOYDUODGDN¾UV¾Q¾QHQ¾VWEDVDPDáóQGD\HUDOPDNDU]XVXQGD\ó])HQHUEDK©HPD©óQDGDEXPRWLYDV\RQOD©óNDFDáó]ȋGL\HNRQXġWX
+DONEDQNOóED\DQODU
6DUó\HUGHSODVPDQóQGD
7UNL\H
QLQWHN%LVLNOHW7DNÔPÔ7RUNXøHNHUVSRUNDSDWÔOGÔ +
T
¾UNL\HȇQLQELVLNOHWWHNLWHN
NóWDWDNóPóRODQ7RUNXĠHNHUVSRUȇXQPDGGLQHGHQOHUGHQGROD\óSURIHV\RQHOHNLELODáYHWWLáLEHOLUWLOGL
.RQ\DĠHNHU$Ġ\HWNLOLOHULQGHQ
DOóQDQELOJL\HJ¸UH7RUNXĠHNHUVSRU
.XO¾E¾
Q¾QSURIHV\RQHOIDDOL\HWOHULQHVRQYHULOGLáLYHNXO¾E¾QDUWóN
DPDW¸UNODVPDQGDGHYDPHGHFHáL
¸áUHQLOGL
"1.5 MİLYON TL’LİK BÜTÇEYE
İHTİYAÇ VARDI"
(GLQLOHQELOJL\HJ¸UHNXO¾E¾Q
SURIHV\RQHONODVPDQGDIDDOL\HWJ¸VWHUPHVLL©LQPLO\RQ7/ȇOLNELU
E¾W©H\HLKWL\D©GX\X\RUGX$QFDN
NXO¾EH7¾UNL\H%LVLNOHW)HGHUDV\RQXGDGDKLOKL©ELUNDPXGHVWHáLVDáODQPDGóáóL©LQELVLNOHWWDNóPóQóQ
DPDW¸UOLJH©HNLOPHVLQHNDUDUYHULOGL.XO¾SWHNLVSRUFXODUóQGXUXPXQXQQHRODFDáóLVH\DUóQDNDGDUQHWOLNND]DQDFDáóDNWDUóOGó
'ŞAMPİYON İLK TÜRK'
UNVANINI ELDE ETMİŞTİ
7RUNXĠHNHUVSRUOX0XVWDID6D\DU\óOóQGDNH]\DSóODQ&XPKXUEDġNDQOóáó%LVLNOHW
7XUXȇQGDJHQHOIHUGLNODVPDQGDELULQFLRODUDNLON7¾UNVSRUFXXQYDQóQóHOGHHWPLġWL
˜WH\DQGDQNXO¾E¾QVSRUFXODUóQGDQ$KPHW˜UNHPVRV\DOPHG\DKHVDEóQGDQ\DSWóáóD©óNODPDGD
*HOHQVRUXODUDWHNWHNFHYDSYHUHPL\RUXP7RUNXĠHNHU6SRUE¾\¾N
WDNóPóNDSDQPóġWóULIDGHOHULQH\HU
YHUGL
DONEDQN9ROH\ERO7DNóPóLNLQFLGHYUHQLQ
LONPD©óQGD6DUó\HU%HOHGL\HLOHNDUġóNDUġóġDJHOHFHN%XJ¾QR\QDQDFDNP¾VDEDND%DK©HOL2UPDQ)DN¾OWHVL6DORQXQGDVDDWȇGHEDġOD\DFDN
òNLWDNóPóQSXDQGXUXPXQGDNLSR]LV\RQODUóġ¸\OH6DUó\HU%HOHGL\HVLQGH6HUD\$OWD\VD\óLOHHQ
VNRUHUR\XQFXROXUNHQ+DONEDQNȇWDHQID]ODVD\ó\óDWDQR\XQFX&DULGDG'H/D*\VHOOH\DSWó
(QL\LVPD©¸UOHUNDUġóODġWóUPDVóQGDHYVDKLELWDNóPGDQ$OH[LV&ULPHV\¾]GHYHULPOLOLNOHR\QDUNHQ
+DONEDQNȇWDQ&DUO\:RSDW\¾]GHYHULPOLOLNOHNDWNó\DSWó
KAZANMAK İSTİYORUZ
+DONEDQN%D\DQ7DNóP6RUXPOXVX(VHQ*¾UE¾]VHOLNLQFL\DUó\óHQD]ND\óSODJH©PHNLVWHGLNOHULQL
EHOLUWHUHNȊ/LJLKHGHIOHULPL]GRáUXOWXVXQGDELWLUPHNLVWL\RUX]%XQXEDġDUPDNL©LQKHGHIPD©ODUóPó]óND]DQPDOó\ó]6DUó\HUP¾FDGHOHVLGHEXQODUGDQ
ELUL$QNDUDȇ\D¾©SXDQODG¸QPHNDU]XVXQGD\ó]ȋ
GL\HNRQXġWX
"Altın Kanatlı Melekler"
tur için kanatlandı
<
HQLPDKDOOH%HOHGL\HVL%D\DQ
+HQWERO7DNóPó.XSD*DOLSOHUL.XSDVóVRQWXUXU¸YDQġPD©ó
L©LQ5XV\D
\DJLWWLòONPD©WD$QNDUD
GD5XVWHPVLOFLVL=YH]GD=YHQLJRURG
X\HQHUHNWXUL©LQDYDQWDM
HOGHHGHQPDYLEH\D]OóODUU¸YDQġWD
GDJDOLSJHOHUHNWXUDWODPDNLVWL\RU
%XVH]RQP¾FDGHOHHWWLáLW¾P
NXOYDUODUGDIóUWóQDJLELHVHQ<HQLPD-
G¾ġ¾QFH5XV\D
GDQJDOLEL\HWOHG¸QPHN5XV\D
\DKDUHNHWHWPHGHQ¸QFH
(VHQERáD+DYDOLPDQó
QGDJDOLEL\HW
V¸]¾YHUHQ
$OWóQ.DQDWOó0HOHNOHU
U¸YDQġP¾FDGHOHVLQGHGHJDOLSJHOHUHNWXUDWODPDNLVWL\RU7DPNDGUR
5XV\D
\DKDUHNHWHGHQPDYLEH\D]OóODUGDVDNDWYHFH]DOóEXOXQPX\RU
"PAROLAMIZ GALİBİYET"
7DNóPóQWHNQLNSDWURQX6HUGDU
0DPDNJHOHFHáLQġDPSL\RQ
EDGPLQWRQFXODUóQó
\HWLġWLUHFHN
6
8)XWERO/LJLNXUDODUó©HNLOGL
.HPDO‰(/ò.(5$QNDUD$PDW¸U
6SRU.XO¾SOHUL)HGHUDV\RQX$$6.)WDUDIóQGDQG¾]HQOHQHQ8/LJL
DPDW¸UIXWEROȊ)LNVW¾U¾ȋ‰HNLOGL
7¾UNL\H)XWERO)HGHUDV\RQXȇQXQEHOLUOHGLáL2FDNȇWDEDġODPDVóJHUHNHQȆ8/LJLDPDW¸UIXWERONDUġóODġPDODUóQóQNXUD©HNLPL7¾UNL\H6SRU
KDOOH%HOHGL\HVSRU$YUXSD
GDGD\ROXQDGROXGL]JLQGHYDPHGL\RU.XSD
*DOLSOHUL.XSDVó
QGDVRQWDNóP
DUDVóQDNDODQ%DġNHQWWHPVLOFLVLEX
WXUGDP¾FDGHOHHWWLáL5XVWHPVLOFLVL
=YH]GD=YHQLJRURG
XLONPD©WD
\HQPLġWL<DUóQȇGDU¸YDQġNDUġóODġPDVóQD©óNDFDNRODQHNLSWHWHN
(OHU6NRUDYDQWDMó\ODJLGL\RUX]DPD
KHQWEROGDEXSXDQOóNIDUN¸]HOOLNOHED\DQODUGDSHNDYDQWDMOóJ¸]¾NPH\HELOLU%L]LPDPDFóPó]LONHWDSWD
$QNDUD
GDELUJDOLEL\HWWL)DNDWJDOLEL\HWLQ\DQóQGDIDUNOóNELUVNRU
HOGHHGLQFHEXEL]LPL©LQWXUXJH©PHNDGóQD¸QHPOLELUJ¸VWHUJHROGX
<D]DUODUó'HUQHáL76<'$QNDUDĠXEHVL7RSODQWó6DORQXQGDVDDW
ȇGD\DSóOGóȐNXO¾SWHPVLOFLOHULQLQNDWóOóPODUó\ODJHU©HNOHġHQNXUD
©HNLPL¸QFHVLELUNóVDNRQXġPD\DSDQ$$6.)EDġNDQó0XUDW.DQGD]RáOXȊ/LJHNDWóODQW¾P\DUóġPDFóODUDEDġDUóGLOHNOHULQGHȋEXOXQGX
SRUGDELU©RNEDġDUó\DLP]DDWDQ0DPDNOóVSRUFXODU7¾UNL\HȇGHLONGHID]HPLQL
XOXVODUDUDVóEDGPLQWRQVWDQGDUWODUóQDVDKLS
WHVLVHNDYXġWX+D\óUVHYHUELUYDWDQGDġWDUDIóQGDQ]HPLQL\HQLOHQHQYH7¾UNL\H%DGPLQWRQ)HGHUDV\RQXWDUDIóQGDQEHOLUOHQHQXOXVODU
DUDVóVWDQGDUWODUGD\DSóODQ1HGLPòQDO2UWDRNXOX6SRU6DORQXKL]PHWHD©óOGó6DORQXQD©óOóġóQD0DPDN.D\PDNDPó$OL0DQWó0DPDN%HOHGL\H%DġNDQó0HVXW$NJ¾O0DPDN0LOOL(áLWLP
0¾G¾U¾5DKPL*¾QH\7¾UNL\H%DGPLQWRQ)HGHUDV\RQX%DġNDQó0XUDW˜]PHNLN*HQ©OLN+L]PHWOHULYH6SRUòO©H0¾G¾U¾<DK\D2FDNOó¸áUHQFLOHUYHYHOLOHUNDWóOGó
6DORQD©óOóġóQGDELUNRQXġPD\DSDQ0DPDN
.D\PDNDPó$OL0DQWó0DPDNȇóQDUWóNVRQGHUHFHJ¾]HOVSRUWHVLVOHULQHVDKLSROGXáXQXGLOHJHWLUHUHNȊ=HPLQL\HQLOHQHQVDORQXPX]XQKD\óUOó
XáXUOXROPDVóQóGLOL\RUXP8OXVODUDUDVóVWDQGDUWODUGD\DSWóUóODQEXVDORQGDQJHOHFHáLQEDġDUóOóVSRUFXODUóQ\HWLġHFHáLQHLQDQó\RUXPȋGHGL
Download

16 ocak 2016 sonsoz 1