RABOBANK A.S.'NIN
11/01/2016 TARIHLI
BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)
RABOBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN
TARIHI tTiBARI ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE PlYASASI FAALIYETLERI ILE
SINIRLI OLMAK OZERE FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA !LI$KIN CAR!
DURUMUNU TAM VE DOdRU OLARAK YANSITTItlNI TASDIK EDER VE
YATZRIMCILARIN RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAAL!YETLER! ILE
HUKUK! DURUMU HAKKINDA BlLGILENMESlNI TEMIN EDECEdiNI MEVZUAT
UYARINCA TAAHHO T EDER.
KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN
BANKA YONETiM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI,
FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PlYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA
TEKEFFO LO ANLAMINA GELMEZ.
(*) 11/ 01/ 2016 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, Sermaye Piyasasi Kurulu 'nun 30 .01.2004
tarih ve 25362 saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu5larin Kamuyu
Aydinlatma Esaslarina Ili;kin Tebli§i uyannca Rabobank A.S. tarafindan duzenlenmi;tir.
11.01.2016 / Sh.1 Taahhut
I INDEKILER
1
TAAHHUTNAME
A.
TANITICI BILGILER
Tablo I.
Tablo II/a.
Fiilen Serma ye Pi sass Faali etlerinin YUrUtuldt7 u Banka Subeledne Ili in Bil iler
Yetki Beloelerine iliskin Bilgiler
Tablo II/b.
Borsa U elik Tarihi ve Borsa Istanbul'da Faali yet Gosterilen Pazar/ Pi salara Ili kin Bil filer
Tablo III/a .
Acentesi Olarak Faaii et Gosterilen Araci Kurumlar
Tablo III/b.
Acente Slfatlvla Yetkili Olunan Faalivetler
Tablo IV.
Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatlrlm Fonu/ Fonlari
Tablo V.
Ortaklik Yapisi
Tablo VI/a.
Yonetim Kurulu Uveleri ve Genel MOdOr
Tablo VI/b.
Serma a Pi yasasi Faaii etleri He II ili Imza Yetkisine Sahi ahlslar
B.
HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER
1- Tablo VII/a .
Rabobank A.$. ve Rabobank A.S.'nin Ortaklarl. Yoneticileri ve Callsanlarl Hakkinda SPK
Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son iki Yll Zarfinda Uvqulanan Idari Para Cezalarl
Tablo VII/ b.
Rabobank A.S.'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Vii Zarflnda Uvqulanan Diller
Disiplin Cezalarl
2- Tablo VIII.
Sermave Piyasasi Kurulu Tarafindan Rabobank A.$. ve rabobank A S 'nin Ortaklan
Yoneticileri ve Callsanlarl Aleyhine Acllan Ceza Davalan
3-
Bankanin Sermave Pivasasi Faaliyetlerinden Kavnaklanan Davalarina Iliskin Bilailer
C.
BANKANIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK A IKLANMASINI
I ISTEDIOI DI6ER HUSUSLAR
BEYAN V
BEYA
E
E IM ZA
^
ZA
I
RAfi'gP*I$KANPNII, -$IRKETI
ahar Sok.
94 Istanbul
9124
11.01.2016 / Sh.2 Icindekiler
A. TANITICI BILGILER
1.
Bankanin Ticaret Unvam
RABOBANK A.$.
2.
Kurulu; Tarihi
31/01/2014
Ticaret Siciline Tescil Edildioi Yer
Istanbul
Ticaret Sidli Tescil No
3.
Merkez Adresi
4.
Iieti;im Bilgileri
: 907.356
River Plaza Esentepe Mah. BUyUkdere Cad. Bahar Sokak No: 13
Kat: 7 Ofis no.15-16, 34394 $i;li/ISTANBUL, TUrkiye
Telefon No
: +90 212 708 4600
Faks No
: +90 212 708 4699
cajn Merkezi
5.
Internet Adresi
6.
E-posta Adresi
[email protected]
7.
Kayith Olunan Vergi Dairesi
BUyUk MUkellefer Vergi Dairesi Ba;kanlu i
: www.rabobank.com.tr
ANK Af
r
IR r So k
'e Mah . Buyu
re C Bahar Sok.
13 K:7 Otis No:15 - $ i 3 1- anb u l
uytik Mukellefler 7 3 9124
11.01.2016 / Sh.3 Tanitici Bilgiler
8. Fiilen Sermaye Piyasasl Faaliyetlerinin Yi rOtiildu*ii Banka $ubelerine
Ili;kin Bilgiler:
Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin Yiirutulduoii Banka
$ubelerine Ili;kin Bilgiler
ube Adi
Adres
YOKTIIR
Tabloya Ili;kin Ayiklama:
Bankamiz ; ubesi bulunmamakta olup, sermaye piyasasl faaliyetleri Genel MOdUrIu§umuz bunyesinde
yurutulmektedir.
K AN I IRKETI
Bi yuk ere C ahar Sok,
is No: 15 .1 ;li 4 Istanbul
keliefler .D .: 7 - 9124
1
11.01.2016 / Sh.4 Merkez Disi Orgutler
9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve kin Verilen Yatirim Hizmet ve Faaliyet Izinleri He Borsa
istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar / Piyasalar :
TABLO 11 /a - Yetki Bel esine Ili in Bil giler
Verili Tarihi
Sa usu
03/09/2015
BNK-001
Yurt iginde
Yurt Di;unda
1.11. Diger Menkul Klymetler
(-)
Izni Var
1.iii. KalduraSll Alum Saturn I;lemleri
(-)
(-)
1.iv. Paya Dayah TUrev AraSlar
(-)
(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalu TUrev AraSlar
(-)
(-)
I.A. Diger Turev AraSlar
(-)
Izni Var
Yurt isinde
Yurt Duinda
2.i. Paylar
(-)
(-)
2.ii. Diger Menkul Kuymetler
(-)
Izni Var
2.111. KalduraSlu Ahm Saturn t;lemleri
(-)
(-)
2.iv. Paya Dayalu Turev AraSlar
(-)
(-)
2.v. Pay Endekslerine Dayah Turev AraSlar
(-)
(-)
2.vi. Diger Turev AraSlar
(-)
Izni Var
Sahip Olunan Yetki Belgesinin
izin Verilen Yatinm Hizmet ve Faaliyetleri
1. Emir iletimine Araculik Faaliyeti
I J. Paylar
2. i;lem Aracuh*i Faaliyeti
3. Portfoy Araculu ju Faaliyeti
Yurt icinde
3.1. Paylar
(-)
Iii. Diger Menkul Kiymetler
(-)
3.111. Kalduragh Alum Saturn I;lemleri
(-)
IN. Paya Dayalu Turev AraSlar
(-)
3.v. Pay Endekslerine Dayalu TUrev AraSlar
(-)
3.vi. Diger TUrev AraSlar
Izni Var
4. Bireysel Portfoy Yoneticiligi Faaliyeti
(-)
5. Yatunm Danu;manhju Faaliyeti
(-)
6. Halka Auza Araculuk Faali eti
6.i. Araculuk Yuklenimi
6.ii. En I i Garet Araclh-I
7. Saklama Hizmeti
71 Sumrh Saklama Hizmeti
Izni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti
Tablo II/b - Borsa Uyelik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalara Ili;kin Bil filer
Borsa Uyesi Olunmasuna tli;kin Borsa Istanbul Yonetim Kurulu 'nun Karar Tarihi
Fiilen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar
Buyukder ad.
d
o:tB
Ofi 0:15.16
51, 34
A ' IT
BA^yuk Mukellefler
V.D,. i
'
KETI
liar Sok.
bul
73 9124
12.10.2015 / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa
10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gosterilen Araci Kurumlar ve Acente Sifatiyla Yetkili
Olunan Faaliyetler:
Tablo III / a - Acentesi Olarak Faaliyet Gosterilen Araci Kurumlar
Acentesi Olunan Araci Kurumun Ticaret Unvani
ACENTESI OLUNAN ARACI KURUM BULUNMAMAKTADIR.
Acentelik Izin Tarihi
Tablo III/ b - Acente Sifatryla Yetkili Olunan Faaliyetler
(*) Acentelik : Seri:V, No:46 saylh "Aracilik Faaliyetleri ve Aracl Kurulu;lara Ili;kin Esaslar Tebliji"nin 24 uncu maddesi
uyannca, araci kurumlar He bankalar arasmda da yazlll acentelik sozle;mesi imzalanabilir. Araci kurumlar acentelik
sozlegmesinde belirlenecek mahaller iginde, acenteleri aracili iyla alacaklan emirler dogrultusunda aracdlk faaliyetleri
cercevesinde sermave pivasasl araclanrnn allm satlminda bulunabilirler.
Bir aracl kurum He acentelik sozle;mesi imzalayan bankalar, acente slfatryla acentesi olunan araci kurumun halka arza
araallk faaliyetleri kapsaminda, taleplerin toplanmasl, bu taleplerin aracl kurum merkezine iletilmesi ve paranin tahsili ya
da geri odenmesi gibi i5lemieri kapsamak iizere give hizmeti vermek, acentesi olunan aracl kurum portfoy yoneticiligi
yetki belgesine sahip ise acente slfatryla bu faaliyetin tanitlmlrn yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye
iglemlerini yOrutmek, acentesi olunan aracl kurum yatlnm dani manlili yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsaminda
araci kurumdan gelen dokuman ve bilgileri mu^terilere agiklamak ve yatlnm darn;maniiOu faaliyetinin tamtlminl yapmak
faaliyetlerinde bulunabilirler.
12A OB (NBuyQkd IRKETI
Ese ep ah . BuAN char
-N 13 K:
fis No:1546 i;li I nbuI
y+ k Mukellefler V. 3 73 9124
11.01 . 2016 / Sh.6 Acentelik Faaliyetleri
11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu / Fonlarina Ili;kin Bilgiler:
Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari
YOKTUR
Yatirim Fonunun
Unvam Fon Kurucusunun Unvam
--
11,01.2016 / Sh.7
Fon YSneticisinin Unvani
Yatirim Fonlari
12. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Bankada Sermaye Piyasasi
Faaliyetieri Ile tlgili Olarak Imza Yetkisine Sahip Sahislara tli;kin
Bilgiler:
Tablo V - Ortaklik Ya Isl
Orto in Ticaret nvani / Adi So adi Pa Tutan Oren %
RabobankInternational Holding B.V.
Green I B.V.
Green II B.V.
Green III B.V.
Green IV B.V.
656.496.000,00 1 96,00000%
6.838.500,00
1,00000%
6.838.500,00
1,00000%
6.838.500,00
1,00000%
6.838.500,00
1,00000%
To lam
683.850.000,00
100%
Tablo VI / a - Yonetim Kurulu U eleri ve Genel Mildi)r
Adi ve So adi Garevi
Paul Gi'sbert Beiboer
Franciscus Johannes Servatius van
Bijsterveld
Yonetim Kurulu Ba kani
Yonetim Kurulu Ba;kan Vekili
Yonetim Kurulu Uyesi ve Genel
Mudur
Yonetim Kurulu U es!
Yonetim Kurulu U esi
Mehmet GUra y AI ka a
David Robert Pocock
Erkan Sever
Tablo a Ili kin A kiama : Ydnetim Kurulu U elerinm Atanmasina III kin
Genel Kurul Karan Tesdl Tarihi TTSG (*) Ian Tarihi
TT5G Sayisi
16.04.2015 22 . 04 . 2015
8806
1
Tablo VI/ b - Sermaye Piyasasl Faaliyetleri lie Ilgili Imza
Yetkisine Sahi p hislar
Adi ve Soyadi
GSrevi
mir Imme race i c lnmi
Mu a Korkmaz Koksal
IY6neticisi, t%em Araclk§i Birimi
Yoneticisi, Portfoy Aracdi§i
Birimi Yoneticisi
Nil un Ersoy Demiro§lu
Araglar Muhasebe ve
Operasyon Birimi Yoneticisi
a s ve perasyon I e urev
Emir tletimine Aracillk Birimi
Y6neticisi Vekili, t;Iem Araah6i
Birimi Yoneticisi Vekili, Portfoy
Aracdi i Birimi Yoneticisi Vekili
a s ve perasyon i e urev
Erol Butun
Araglar Muhasebe ve
Duygu Kaya cember -
-
Operasyon Sorumlusu
Tablo a Ili kin Ac klama ( 1 :Imza Sirkulemmn Tesdl Ve Ilam
mza Sirkiilerinin Tesdl Tarihi it SG (*) Ian Tarihi TTSG Sayisi
16.04 . 2015 22.04.2015
8806
Tablgya n kip Agiklam
Tabloya ili; kin aglklama bulunmamaktadlr.
RKETI
(*) TTSG: TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi
ahar Sok.
5-16 S IN 3J 4 st bul
ukellefler V. D.. 3 9124
11.01 .2016 / Sh.8
Ortaklik-Yonetim- Imza Y isi
B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER
1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve Tiirkiye Sermaye Piyasalarl Birlioi (TSPB )
Tarafindan Rabobank A.$.'ne
ve Rabobank A.$.'nin Ortaklari, Yoneticileri ve Caii;aniarina Uygulanan Idari Para Cezalari
He Borsa Istanbul ve
TSPB Tarafindan Rabobank A.$.'ne Uygulanan Dioer Disiplin Cezalari
Tablo VII/ a - Rabobank A.S. ve Rabobank A $ 'nin Ortakl
a n, Y"
oneticilen ve 5a11 ; anlan Hakkinda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan
Son Iki Yd Zarhnda U ulanan Idari Para Cezalan
ere Se ve Idarl P ara zasi
Uygulanmasina Ili;kin Karar
Idari Para Cezasi
Son Duruma Ilildn
YOKTURUygulayan Kurum
Uygulanan GerSek/Tiizel Ki ;i
^^Tarihi
Tutan (TL)
Asiklama
Tablo VII / b -
Rabobank A. .'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son 1k-ii Yd Zarfinda U ulanan Di r Disi lin Caplan
s, n Cezasi Uygu anmasina S PK Nez in a Graz
Uygulayan Kurum 7
vnirn io __.___ __-.-.---,
Konusu Ili;kin Karar Tarihi Edilip Edilmedi9i
Nihai Karar -___
2. Son Iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Rabobank A.$. ve Rabobank A.$.'nin Ortaklarl,
Yoneticileri ve Calisanlari Aleyhine Acrlan Ceza Davalari
Tablo VIII Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Rabobank A.!. ve Rabobank A.$. nin Ortaklan ,
Ydneticileri ve caiianlan Aleyhine Son Iki
Yil Zarfinda Ayilan Ceza Davalarl
Hakkinda Sus Duyurusunda
Bulunulan Gerrek/TUzel Ki;i
YOKTUR
Ha inda Sus Duyurusun a
Bulunulan Gersek /T(izel
Ki;loin Bankayla Olan Ili ;kisii Sus Duyurusuna Konu Fill
Kurul Karar Tarihi
3. Bankanin Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinden Kaynakianan Davalarina Ili;kin Bilgiler:
Bankamizin sermaye piyasasi faaliyetieri nedeniyle 11/ Ol/ 2016 tarihi iGba .1
n i e,
--- -- ----- - - -
a) Davah old. u d ava l ann sayisi 0 dir ve bunlann toIam deteri 0 TL'dir. No
b) Davaci oldu u davalann sansi 0 dir ve bunlann to lam d ri T ' 'r.
Davas
a Ge i n en Son
A;amanui
Ozetlenmesi
A W IRKETI
ahar Sok.
4 Istanbul
9124
C. RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK
ACIKLANMASINI ISTEDIdI DIdER HUSUSLAR
RA
Es tepaCv. Buyuk
No 13 K Ofis\\ No:15-1
( 4' ukellefler
$IRKETI
Bahar Sok.
394 I%anbul
9124
11.01.2016 / Sh.10 Ek Acikiama
RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAAL IYETLERI ILE SINIRLI BILGILERINI Ic,EREN BU
FORMDA YER ALAN BILGILERININ GER(;EdE UYGUN OLDUGUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM
KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTItdzNI
BEYAN EDERIZ.
Yetkili imzalar
Ad. Soyadi
Gorevi
Rabobank A.$.
Rabobank A.$.
Yonetim Kurulu Uyesi
Genel Mudurti
Erkan Sever
Denetim Komitesi Uyesi ve IS
Sistemler Sorumlusu
Ad. Soyadi
M. GUray Alpkaya
Gorevi
Genel MUdur
A^
Imza
Imza
El
Unvan
Adres
Y6netim Kurulu Uyesi
Unvan
Genel MUdUr
River Plaza Esentepe Mah. BUyUkdere
River Plaza Esentepe Mah. BUyUkdere
Cad. Bahar Sokak No: 13 Kat: 7 Ofis
(Cad. Bahar Sokak No: 13 Kat: 7 Oils
no.15-16, 34394 $i5li/ISTANBUL,
TOrkiye
Adres
Ino.15-16, 34394 $igli/ISTANBUL,
JTUrkiye
11.01. 2016 / Sh . 11 Beyan ve Imza
Download

rabobank as`nın kamuyu aydınlatma formu