Sayın Üyemiz;
Kefil göstermeden yapacağınız
İKRAZ başvurunuzun en kısa
zamanda olumlu olarak
sonuçlanması için, İkraz İstek
Form ve Taahhütnamesinin
düzenlenmesi ile ilgili örnek
çalışma bilgilerinize sunulmuştur.
T.C İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEK TABLO
1.Adım:İKRAZ talebinde bulunan
üyemiz kendisine ait banka bilgilerini
eksiksiz olarak dolduracaktır.
Başvuru formundaki soyadınız ile
hesabınızdaki soyadınız uyuşmadığı
takdirde banka, paranızın aktarımını
gerçekleştirememektedir.
Banka Adı
Şube Adı
Şube
Kodu
X Bankası
Y ġubesi
ġube Kodu
Türü
İkraz ( X )
Banka Hesabı İBAN Numarası
T
R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Evlilik İkrazı (
)
Sağlık İkrazı (
)
Özel Günler İkrazı (
3. Adım: Kullanılacak İKRAZIN vadesi
doğru bölüme işaretlenmelidir.
4. Adım: Talep edilen miktar doğru
kutucuğa yazılmalıdır.
İKRAZ
2. Adım:Kullanılacak İKRAZIN türü doğru
bölüme işaretlenmelidir.
Vade
Tutar
(Net)
12
Ay
( )
24
A
y(
)
36
Ay
( )
25.000 TL
48
Ay
(X)
12 Ay (
)
12 Ay (
)
24 Ay ( )
12 Ay (
)
)
T.C İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEK TABLO
5.Adım: İKRAZ
talebinde bulunan üye
kişisel bilgilerini
eksiksiz olarak yan
taraftaki gibi
dolduracaktır.
BORÇLU
Adı - Soyadı A**** G***
T.C. Kimlik 1**********
Numarası
Personel 1*****
Saymanlık No
Kurum Sicil No 1***
Emekli Sicil No 1*******
E - Posta Adresi a***@***mail.com
Ev / İş Tel 0 312 1******
0 312 2******
Cep Tel 0 5** 1******
İş Adresi A***** Ġlkokulu Ata Mah .Önder Sok. No:1 Çankaya/Ankara
Ev Adresi Çiçek Mah. Gül Sok. Bahçe Apt. No:12/4 Çankaya/Ankara
6. Adım: Daire
amirinin Adı –SoyadıUnvanı - Mührü ve
Islak İmzası form
üzerinde ONAY
bölümünde yer
alacaktır.
7. Adım: Daire amiri olarak formu
onaylayacak kişi üyelerimizin bir
üst sicil amiri olacaktır. Üyemiz
kurum amiri olarak görev yapsa bile
kendi formlarını onaylamayacak, bir
üst sicil amirine onaylatacaktır.
8. Adım: ONAY
bölümü üyemizin
kadrosunun
bulunduğu yerdeki
daire amiri tarafından
onaylanacaktır.
T.C İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEK TABLO
ONAY
Borçlu bilgilerinin doğru olduğunu ve
imzasının borçluya ait olduğunu, tasdik ederim.
Islak İmza – Mühür
DAİRE AMİRİ
Borçlunun
bir üst sicil
amiri olması.
ADI SOYADI
:
UNVANI
:
11.Adım: Form
üzerindeki imzaların
ISLAK imza olması
gerekmektedir.
M****** Y*****
10. Adım: Daire amiri yerine ve
adına onay olmayacak; daire
amiri yerine vekalet eden bir kişi
var ise, vekil kendi adınısoyadını-unvanını ve vekaletini
belirterek onaylayacaktır.
9. Adım: Milli
Eğitim Müdürü
olarak görev
yapan üyemiz
daire amiri
bölümünü
Gerçekleştirme
Görevlilerine
onaylatabilirler.
12. Adım: İKRAZ
talebinde bulunan üye
profesyonel sendikacı
olarak görev
yapıyorsa(maaşı sendika
tarafından ödeniyorsa)
daire amiri ONAY bölümü
şube başkanı tarafından
onaylanacaktır.
T.C İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEK TABLO
Borçlu bilgilerinin doğru olduğunu ve
imzasının borçluya ait olduğunu, tasdik ederim.
ONAY
DAİRE AMİRİ
13. Adım: İKRAZ talebinde
bulunan üye sendikada
şube başkanı olarak görev
yapıyorsa daire amiri
ONAY bölümü Genel
Merkezdeki üst amir
tarafından onaylanacaktır.
Borçlunun
bir üst sicil
amiri olması.
ADI SOYADI
:
UNVANI
:
M****** Y*****
Islak İmza – Mühür
Yukarıda talep ettiğim ikrazı,belirlediğim vade ve miktarda, beyan ve doğruluğunu kabul ettiğim banka
hesabıma İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (İLKSAN) tarafından havale
edilmesini; İKRAZ YÖNETMELİĞİ gereğince, İkraza uygulanacak nema oranını (Evlilik İkrazı Hariç), toplam nemalı
borç tutarı üzerinden adıma Kredi Hayat Sigortası / Kefalet Sigortası yapılmasını ve Sigorta prim tutarını (Sağlık
İkrazı Hariç), gönderilecek havaleye ilişkin havale masrafını, ikrazın Damga Vergisini adıma gönderilecek ikrazdan
peşin olarak tahsil edilmesini, Evlilik İkrazı talep etmem halinde ise Aidat Ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 5 inci
maddesi uyarınca almaya hak kazandığım Evlenme yardımından feragat ettiğimi “borçlu” sıfatıyla kabul ettim.
İş bu borcuma ait taksit tutarını bağlı bulunduğum merkez saymanlığına İLKSAN tarafından bildirilerek her
ay almakta olduğum maaş, ek ders ücreti, ikramiye ve her türlü alacağım maaşım üzerinde haciz olsa dahi kesilmesini,
kesinti yapılamaması halinde bizzat ödemeyi, tayin durumunda saymanlık numaramı atanmış olduğum görev
yerindeki mutemet’e ve İLKSAN’a, üyelikten ayrılmam halinde ise yeni adres ve görev yerini İLKSAN’a bildirmeyi,
İLKSAN’dan doğabilecek Sosyal yardım ve diğer alacaklarımın ikraz borcuma mahsup edileceğini, söz konusu borcun
teminatı olarak çalıştığım kuruluştan alacağım tüm maaş, ek ders ücreti, ikramiye, temettü ve hür türlü alacaklarımın
toplamı üzerinde İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünün rehin ve mahsup hakkı
bulunduğunu;
Ayrıca; görevde iken almış olduğum İkrazın taksit ödemeleri maaşımdan kesilmeye devam ederken emekliye
ayrılmam halinde,İLKSAN’dan alacağım Sosyal Yardımların ikraz borcumu karşılamaması durumunda, taksitleri
düzenli olarak her ay İLKSAN’ın banka hesabına yatıracağımı, taksitleri zamanında ödemediğim takdirde herhangi bir
duyuru ve tebligata hacet kalmaksızın ikraz taksitlerimin Emekli Sandığından alacağım “emekli maaşımdan” her ay
düzenli olarak kesilerek İLKSAN hesaplarına aktarılmasını veya icra dairelerince emekli maaşıma haciz konulmasını,
İkraz borcumu yukarıda belirtilmiş olan vade ve miktarlarda aksatmadan, “borçlu” olarak ödeyeceğimi, bir
taksitinin tarafımdan ödenmemesi halinde, borcumun muaccel hale geleceğini, bu durumda borcumun tamamının
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı,
yargılama gideri ve diğer giderlerle birlikte ödeyeceğimi, ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili
olacağını “borçlu” sıfatı ile beyan, kabul ve taahhüt ederim. …... /…. / 2013
İKRAZ kullanacak üyemiz, daire amiri
huzurunda, Adını Soyadını başvuru tarihini
yazıp formu imzalayacaktır.
BORÇLU :
Adı- Soyadı :
İmza
:
BU BÖLÜME İKRAZ KULLANACAK ÜYE
ADRESİNİ, TELEFON BİLGİLERİNİ VE
GÜNÜN TARİHİNİ YAZACAKTIR.
BU BÖLÜMÜ İKRAZ KULLANACAK ÜYE
ADINI VE SOYADINI YAZARAK
İMZALAYACAKTIR.
İKRAZ KEFALET SİGORTA FORMU
ĠLKSAN’ dan Ġkraz kullanan ve kefil yerine “Kefalet Sigortası” yaptıran üye bu formdan
düzenleyecek ve Ġkraz baĢvurusu esnasında imzalayarak ĠLKSAN’ a gönderecektir.
BU BÖLÜM BOŞ
BIRAKILACAKTIR.
BU BÖLÜM İKRAZ
TALEP EDEN ÜYE
TARAFINDAN
DOLDURULACAKTIR.
İLKSAN ÜYELERİNE AİT KEFALET SİGORTA POLİÇESİ
ACENTA POLĠÇE NO ZEYĠL
NO
NO
SĠGORTA BAġLANG-ICI
SONU
SÜRE
BRANġ
İlksan üyesi tarafından doldurulacaktır.
SİGORTA ETTİREN
ĠLKOKUL ÖĞRETMENLERĠ SAĞLIK VE SOSYAL YAR DIM
SANDIĞI
SİGORTALI ADI SOYADI A*** G***
ĠLKSAN NO
: 1****
ADRES / TEL NO:
Çiçek mah gül sokak bahçe apartmanı no:12/4 Çankaya / Ank ara
SİGORTA KONUS:U ĠLKSAN, kefil gösteremeyen üyelerine, Ġkraz borcunun nemalı
tutarı üzerinden hesaplanacak prim karĢılığında kefalet sigortası yaptırarak borç
vermektedir.
Sigorta primi, Ġkraz kullanan üyeden peĢin tahsil edilerek ĠLKSAN tarafından ANKARA ANONĠM
TÜRK SĠGORTA ĠġRKETĠ’ ne primi peĢin ödenmek kaydıyla, borç tutarının geri ödemeleri
sırasında Ġkraz kullanan üyeden tahsil edilemeyen borçların oluĢması halinde, ANKARAANONĠM
TÜRK SĠGORTA ġĠRKETĠ’ tahsil edilemeyen borç tutarını ĠLKSAN’ a ödeyecek ve ödenen bu tutarı
ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġĠRKETĠ’ ne masraf ve nemaları ile birlikte hukuki
yollardan gerekirse icra kanalı ile Ġkraz kullanan üyeden tahsil edileceğine yönelik iĢlemleri
kapsamaktadır.
BU BÖLÜM BOŞ
BIRAKILACAKTIR.
BU BÖLÜMÜ İKRAZ
TALEP EDEN ÜYE ADINI,
SOYADI, BAŞVURU
TARİHİNİ YAZIP
İMZALAYACAKTIR.
İlksan üyesi tarafından doldurulacaktır.
KREDİ TÜRÜ
KREDİ SÜRESİ
SİGORTA BEDELİ
Poliçeler bireysel sigorta Ģeklinde tanzim edilecek olup, hasar durumunda tazminat ödemeleri kredi
sözleĢmesinde yer alacak olan İ“şbu kredi sözleşmesinde belirtilen kredi tutarının geri dönüşünü
güvence altına almak için İDARE tardaafınn kredi tutarı üzerinden sigorta yaptırılacaktır. Kredinin
işbu sözleşme şartlarına göre geri ödemesinin aksatılması ve poliçede belirtilen özel şartların
gerçekleşmesi durumunda sigorta tazminat ödemesi İDARE’ ye yapılacak olup, bu durumda alacaklı
olarak Sigortacı takip işlemlerini kredi kullanan üye hakkında devam edemceakdtdier”sine istinaden
menfaattar olarak sigorta ettiren ĠDARE” ye yapılacaktır.
ĠĢ bu poliçe ……/…../……. Tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiĢtir.
ĠLKSAN ÜYESĠ
ADI SOYADI / ĠMZA
SĠGORTACI
ANKARAANONĠM TÜRK SĠGORTA ġĠRKETĠ
Büyük Mükellefler V.D./0690039706
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
Sandığınız ikraz işlemlerinde kullanılmak üzere dairemizde görevli,
T.C. Kimlik numaralı
tatbiki imzası aşağıdaki gibidir.
Borçlu tatbiki imza
Borçlu tatbiki imza
Borçlu tatbiki imza
İş bu tatbiki imza beyanı huzurumda atılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
/
/ 2013
Daire Amiri
Adı Soyadı
:
Unvanı
:
Mühür / İmza :
'ın
İKRAZ talep eden üye, daire amiri
huzurunda, TC KİMLİK
numarasını, adı, soyadını yazıp 3
imzasını atarak formu daire
amirine onaylatıp
mühürletecektir.
İKRAZ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÜYELERİMİZİN AŞAĞIDA
BELİRTİLEN BELGELERİ EKSİKSİZ HAZIRLAYIP POSTA (KARGO,
APS, VS) YOLUYLA İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı ikraz istek form ve
taahhütnamesi,
Borçlunun onaylı maaş bordrosu,
Borçlunun nüfus cüzdan fotokopisi,
İkraz Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu,
Kredi Kefalet Sigortası Formu,
Borçlunun onaylı imza sirküleri formu,
NOT: İşbu form kılavuzunda bahsi geçen "nema" tabiri 4357 sayılı kanunun 11.Maddesinde bahsi geçen İLKSAN gelir payını ifade eder.
 Form için tıklayınız
Download

Kefilsiz İkraz Başvuru Formu ve Kılavuzu