13 Ocak 2016 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılacak
Mahkeme Toplantısı Gündemi
Sıra
Esas Sayısı
No
1 2015/111
Konusu
4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na,
19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanun’un 32. maddesiyle
Ankara
eklenen geçici 70. maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile
4. İdare Mahkemesi üçüncü fıkrasının iptallerine karar verilmesi talebi.
2 2016/1
20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Sayıştay Başkanlığı Kanun’un 21. maddesinin “İSKİ'nin görevleri için kullandığı
taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetleri her türlü vergi
resim ve harçtan muaftır.” biçimindeki (a) fıkrasının iptaline
karar verilmesi talebi.
3 2015/52
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun,
18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesiyle
İzmir
değiştirilen 191. maddesinin;
5. Ağır Ceza
1- (8) numaralı fıkrasının “Bu Kanunun… 188 inci
Mahkemesi
maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve
ticareti,…suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde,
suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması
hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.”
bölümünün,
2- (9) numaralı fıkrasının “Bu maddede aksine düzenleme
bulunmayan hâllerde, Ceza Muhakemesi Kanununun … veya
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231 inci
maddesi hükümleri uygulanır.” bölümünün,
iptallerine karar verilmesi talebi.
4 2015/60
27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
İstanbul Milletvekili Kanun’un 7. maddesiyle, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
M. Akif
İhale Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine
HAMZAÇEBİ,
eklenen “…her türlü program,…”, “…yapım ve yayınlarla…” ve
Sinop Milletvekili
“…mal ve…” ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin
Engin ALTAY,
durdurulmasına karar verilmesi talebi.
Ankara Milletvekili
Levent GÖK ile
birlikte 120
milletvekili
5 2015/85
4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun
83. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.
Konya
2. İdare Mahkemesi
İnceleme
Evresi
İlk
Özelliği
İtiraz
İlk
İtiraz
Esas
İtiraz
Esas
İptal
Esas
İtiraz
Download

13 Ocak 2016 Çarşamba Günü Yapılacak Toplantı Gündemi