EK-1
DUYURU
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız taşra teşkilatında (ağırlıklı olarak Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında istihdam edilmek
üzere) münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen vaiz
kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır.
ATAMA YAPILACAK KADROLARIN
SINIFI
D.H.S
UNVANI
Vaiz
BULUND.
YER
Taşra
Teşkilatı
ÖĞRENİM ŞARTI
KADR.
DERECESİ
KONT.
SAYISI
En az dört yıllık dini yükseköğrenim
mezunu olmak
1-9
500
I- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını
taşımak,
3. Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
4. İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. (Bayanlarda bu şart aranmaz.)
5. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,
6. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
7. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca
çalışıyor olmak (Halen vaiz kadrosunda çalışanlar ile daha önce bu kadroda çalışmış olanlar
müracaat edemez).
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1- Sınava başvuru yapacaklar, 11.01.2016-20.01.2016 tarihlerinde mesai günleri 08.30-16.30 saatleri
arasında Başkanlık merkez teşkilatında çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar
bağlı bulundukları İl Müftülükleri ve Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine
başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.
Ancak yurtdışından müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü
şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
2- Başvuru
işlemleri
görevli
personel
tarafından
Başkanlığımız
DİBBYS
(https://dibbys.diyanet.gov.tr) programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- 11.01.2016-20.01.2016 tarihlerinde DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr) programı üzerinden
başvurularını gerçekleştiren ve yazılı sınava başvurabilecekleri DİBBYS üzerinden ilan edilen
adaylar, 01.02.2016 (09.00) - 09.02.2016 (17.00) tarihlerinde yazılı sınav için asym.ankara.edu.tr
adresi üzerinden ayrıca başvuru yapacaklardır.
4- Adaylar sınav ücreti olarak 70 TL’yi (Yetmiş Türk Lirası), aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal
pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir. Havale ile yapılan ödemeler ile bunun dışındaki ödemeler
kabul edilmeyecektir.
5- Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen,
sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate
alınmayacaktır.
6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek
herhangi bir özür durumuna sahip olan adaylar, sağlık kurulu raporunu, özürlü kimlik kartının
kurum onaylı örneğini veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı
örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde 20.01.2016 tarihine kadar ıslak imzalı dilekçe ile
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve
Sayfa 1 / 6
EK-1
Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır. Faks ve e-mail ile gönderilen belgeler dikkate
alınmayacaktır.
7- Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumludur.
8- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
9- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet
cetveli (Hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır.)
2- En az dört yıllık dinî yükseköğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi
(Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3- İhtisas kursunu bitirdiğini gösterir belge ya da tasdikli sureti,
4- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı
bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.
NOT:
 Adayların, başvuru esnasında başvuruları alan personele belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten
sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyanlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
IV- SINAVIN ŞEKLİ, SINAV KONULARI, KAYNAK ESERLER, BAŞARI SIRALAMASI,
İTİRAZLAR
1- Vaizlik Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.
A- YAZILI SINAV
1- Vaizlik Giriş Sınavının Yazılı aşaması, 21.02.2016 tarihinde, 14.00’da Ankara’da yapılacaktır.
2- Vaizlik Giriş Sınavına belirtilen tarihlerde DİBBYS programı üzerinden müracaat eden adayların
başvuruları incelenecektir. Adaylar yazılı sınava müracaat edip edemeyeceklerini
https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden kullanıcı hesaplarıyla öğrenebileceklerdir.
3- Yazılı sınava müracaat işlemleri II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI başlıklı maddede
belirtildiği şekilde yapılacaktır.
4- Sınava girecek adaylar 12.02.2016 tarihinden itibaren sınav giriş belgelerini aday.ankara.edu.tr
adresinden alabileceklerdir.
5- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (TC Kimlik No yazılı güncel
fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel
kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
6- Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru
yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
7- Yazılı sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup değerlendirmede doğru cevaplar
dikkate alınacaktır.
8- Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.
9- Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
10- Sorularda ve cevap anahtarında hata olması halinde, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan
soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle tüm adaylarca doğru yapılmış kabul
edilerek değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
11- Adaylar yazılı sınav sonuçlarını 15.03.2016 tarihinden itibaren aday.ankara.edu.tr internet
adresinden öğrenebileceklerdir.
Sayfa 2 / 6
EK-1
B- YAZILI SINAV KONULARI
KONULAR
ALT KONULAR
Kur’an-ı Kerim
Kur'an Tarihi
Tecvid
Arapça
Kur'an-ı Kerim Meal Bilgisi
Tefsir
Hadis
Kelam
Tefsir Tarihi
Tefsir Usulü
Tefsir Edebiyatı
Hadis Tarihi
Hadis Usulü
Hadis Edebiyatı
Kelam Tarihi
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Maturidi-Eşari)
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer Mezhepler)
Fıkıh Tarihi
İbadetler (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak,
Fıkıh
Yemin, Helaller-Haramlar)
Fıkıh Usulü
Hz. Muhammedin Hayatı
İslam tarihi ve İslam ahlakı
İslam Ahlakı
Mezhepler Tarihi
Dinî ve meslekî genel kültür
Dinler Tarihi
Türkçe Dil Bilgisi
Anayasa
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Başkanlık ve Devlet Memurları ile ilgili
633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Mevzuat
DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
DİB Sınav Yönetmeliği
Sayfa 3 / 6
EK-1
C- KAYNAK ESERLER
SINAV KONULARI
Kur'an Tarihi
Tecvid
Kur'an-ı Kerim Meal Bilgisi
Tefsir Tarihi
Tefsir Usulü
Tefsir Edebiyatı
Hadis Tarihi
Hadis Usulü
Hadis Edebiyatı
Kelam Tarihi
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (MaturidiEşari)
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer
Mezhepler)
Fıkıh Tarihi
İbadetler (Namaz, Oruç, Zekat, Hac,
Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)
Fıkıh Usulü
Hz. Muhammed’in Hayatı
İslam Ahlakı
Mezhepler Tarihi
Dinler Tarihi
Türkçe Dil Bilgisi
KAYNAKLAR
İslam Ansiklopedisi 1-44 TDV Yay.
Kur’an’a Giriş Mehmet Paçacı TDV Yay.
Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi Demirhan Ünlü TDV Yay.
Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA TDV
Yay.
Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir Komisyon DİB
Yay.
Tefsire Giriş Muhsin Demirci İSAM
Tefsir Usulü Prof. Dr. İ Cerrahoğlu TDV Yay.
Hadis Tarihi Prof. Dr. T. Koçyiğit TDV Yay.
Hadis Usulü Prof. Dr. T. Koçyiğit TDV Yay.
Hadis İlimleri Edebiyatı Prof. Dr. Mücteba Uğur TDV
Yay.
Kelama Giriş U. M. Kılavuz, A. S. Kılavuz İSAM
Kelam Terimleri Sözlüğü B. Topaloğlu, İ. Çelebi
İSAM
İslam’ın İnanç Esasları İlyas Çelebi TDV Yay.
Hanefi Fıkıh Âlimleri Prof. Dr. Ahmet Özel TDV
Yay.
Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku Osman Keskioğlu DİB
Yay.
İlmihal I-II, TDV Yay.
İslam Hukuk İlminin Esasları Zekiyüddün Şaban
TDV Yay.
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İ.
Sarıçam TDV Yay.
Son Peygamber Hz. Muhammed Casim AVCI TDV
Yay.
İslam Ahlakının Esasları Ahmed Naim TDV Yay.
İslam Ahlakı Temel Konular Güncel Yorumlar
Komisyon DİB Yay.
Sünnetin Işığında İslam Ahlakının Esasları Lütfi
Doğan, DİB Yay.
İslam’da İtikadi Mezhebler ve Akaid Esasları İrfan
Abdulhamid, Mustafa Saim Yeprem, TDV Yay.
Yaşayan Dünya Dinleri Ed. Prof. Dr. Ş. Gündüz DİB
Yay.
Türkiye Türkçesi Grameri Zeynep Korkmaz Türk Dil
Kurumu Yay.
Türkçenin Grameri Tahsin Banguoğlu Türk Dil
Kurumu Yay.
Anayasa
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
633 sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun
DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
DİB Sınav Yönetmeliği
www.mevzuat.gov.tr
www.diyanet.gov.tr
Sayfa 4 / 6
EK-1
D- SÖZLÜ SINAV
1. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların
tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
3. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’sunun yer aldığı
kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
4. Adaylar; sözlü sınav için “sınav giriş belgesi” alma ve sözlü sınav sonuçlarını
https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
E- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME
1. Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir), (30 puan)
b) Arapça, (30 puan)
c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet, (30 puan)
d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
2. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
F- BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak
gerekmektedir.
2. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması yüksek olana öncelik verilecektir.
Bu puanların eşit olması durumunda sırasıyla;
a) Yazılı sınav puanı yüksek olana,
b) Hizmet süresi fazla olana,
c) Doğum tarihi önce olana,
başarı sıralamasında öncelik verilecektir.
G- İTİRAZLAR
1. Adaylar, sınav sorularına, uygulamasına ve yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve
cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının aday.ankara.edu.tr internet adresinde
yayımlanmasından; sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sözlü sınav sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde sadece Diyanet İşleri Başkanlığına
yapacaklardır.
2. Sınav sorularına, uygulamasına ve yazılı sınav sonuçlarına itiraz edecek adayların itiraz
başvurularını yapmadan önce ASYM’ye bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası
Ankara Kamu Girişimci şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim
Merkezi IBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba 20 TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz
ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı
olduğu dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
3. İtirazlar en geç 10 (on) iş günü içinde incelenerek sonucu adaya bildirilecektir.
4. Bu başlıkta belirtilen usule uygun yapılmayan, süresi geçtikten sonra yapılan, T.C. kimlik
numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan itirazlar ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe
ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.
H- ATAMA İŞLEMLERİ
1. Atamalar başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sıralamasına
göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
2. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır.
3. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.
Sayfa 5 / 6
EK-1
V- DİĞER HUSUSLAR
1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları
ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla
ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.
3. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem
yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
4. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik,
Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu
Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
VI- İLETİŞİM
Yazışma Adresi:
Telefon :
Fax :
E-mail :
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
(0312) 295 70 00
(0312) 285 85 72
[email protected]
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 6 / 6
Download

EK-1 Sayfa 1 / 6 D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından