TIBBI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/22325 ESAS
2016 YILI İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2016/4662
1- İdarenin
a) Adresi
: Baltalimanı Mh. Rumelihisarı Cd.No:62 34470 Baltalimanı
SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 2123237075-2123237089
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
c) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2016 YILI İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON
CİHAZI ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Ameliyathane ve/veya İlgili Depo Birimi
c) Teslim tarihi
: Siparişin çekilmesine müteakip 30 gün içinde içinde kurulup,
kalibrasyonları tüm bakımları yapılarak çalışır halde teslim edilerek
işe başlanır.
3- İhalenin
: Rumelihisarı Cd.No:62 Baltalimanı/Sarıyer /İstanbul
a) Yapılacağı yer
: 02.02.2016 - 09:00
b) Tarihi ve saati
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhalede teklif sunan İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösterir T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına
(TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
İhalede teklif sunan istekli imalatçı yada ithalatçının distrübitör ve/veya bayisi ve/veya yetkili satıcı ise bunları
gösterir T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
ihalede sunmak zoru miadı rlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen "Sanayi Sicil Belgesi",
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen "Kapasite
Raporu",
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen "İmalat
Yeterlik Belgesi",
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif
ettiği mala ilişkin "Yerli Malı Belgesi",
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipmcnt Manafacturcr - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün
ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Yetkili Satıcı olduğunu gösterir Belgeler:
1. Yerli ürünler için teklif sunulması durumunda İstekliler; yerli üreticilerden alacakları Yetkili Satıcı Belgesinin
aslını ve/veya tasdikli suretlerini ihale dosyasında sunacaklardır.
2. Yurt dışında imal edilen ürünlerin ise imalatçısının Türkiye'deki kuruluşuna verilen yetki belgesininin aslını
ve/veya tasdikli suretini teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler;
1. Satış sonrasında ürüne ait herhangi bir üretim,ambalaj hatası tespiti durumunda ürün/ürünlerin yenileri ile
değiştirileceğine dair belgeyi,
2. Ürünlerin kullanımı esnasında; teknik şartnamenin ilgili maddelerine göre saptanacak her hangi bir
uygunsuzluğun varlığı durumunda, söz konusu ürün/ürünlerin yenileri ile değiştirileceğine dair belgeyi,
3. Ürünün en az 24 aylık (İki Yıl.)garantiyi tabi olduğunu gösterir belgeyi,
4. Satışı gerçekleşen cihaza en az 10 yıl her türlü malzeme ve teknik desteğin verileceğini gösterir belgeyi,
5. Satış Sonrasında cihaza ait değişimi muhtemel parça ve eklerin değişim bedelini gösterir dövize endeksli
belgeyi,
6. Belirlenen parça ve ekler dışında herhangi bir parça ve ek için fiyat talep edilmeyeceğini gösterir belgeyi,
7. 24 ay sonrasında sağlanacak teknik desteğin dövize endeksli bedeli içerir belgeyi,
8. Satıcı ve/veya temsilci teknik servis imkanlarının ve alt yapısını belgelemelidir. Satıcı firma TSE'DEN almış
olduğu " Tıbbi Cihaz Servislerine Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni" teklifi ile birlikte ihale dosyasında sunmak
zorundadırlar.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
• İstekliler teklif sundukları ürüne ilişkin ulusal ve /veya uluslararası standardı gösterir sahip oldukları belgeyi
ihale dosyasında sunmak zorundadırlar.
• Bu standartlara ait belge olmaması durumunda standartlara uygun belgenin bulunmadığını beyan eden bir
belgeyi firma antetli kağıda ve kaşeli ıslak imzalı sunmak zorundadırlar.
4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin, T.C. İlaç
ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve ürün numaralarını (teklif edilen
ürün ile ilgili barkod) gösterir belgeleri ihale teklif dosyalarında sunmalıdır. İstekliler teklif edilecek ürünlerin
T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan ürünün kodunu ve ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı'nca
onaylandığını gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunacaktır. UBB kapsam dışı olan ürünler için firma UBB kapsam
dışı olduğunu gösteren belgelerini teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
1. İstekliler tarafından, teklif ettikleri cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik doküman
ihale dosyası içinde sunulacaktır.
2. Teknik şartname maddeleri bu dokümanlar üzerinde işaretlenecektir.
3. Orijinal teknik dokümanın yabancı dilde sunulması durumunda Türkçe tercümesi ihale dosyası içinde yer
almak zorundadır.
4. Bu durumda, teknik şartname maddeleri, hem orijinal teknik doküman üzerinde hem de Türkçe tercüme
üzerinde işaretlenmiş olmalıdır.
5. Demo talep edildiği tarihten sonraki 5 iş günü içinde idarenin belirleyeceği sağlık tesisinde yapılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı M.S Baltalimanı Kemik
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar M.S Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede; işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
www.bik.gov.tr Basın:223299
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma
giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği mahcuzun satış bedeli
üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/01/2016
1. İhale Tarihi
: 28/01/2016 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
2. İhale Tarihi
: 12/02/2016 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
: ÇATALMEŞE MAH. 184 SK. NO:3 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
İhale Yeri
Takdir Edilen
No
Değeri TL.
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve önemli Nitelikleri)
1
50.000,00
1
%1
06DU0384 Plakalı , 2011 Model, CITROEN Marka, C 5 III 1.6
E-HDİ MCP Tipli, MUHTELİF ÇİZİKLERİ VAR, ANAHTAR
RUHSAT YOK.
Resmi ilanlar ilan.gov.tr’de
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr Basın:222688
Resmi ilanlar ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/24778 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma
giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği mahcuzun satış bedeli
üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/01/2016
: 28/01/2016 günü, saat 11:00- 11:05 arası.
1. İhale Tarihi
2. İhale Tarihi
: 12/02/2016 günü, saat 11:00- 11:05 arası.
İhale Yeri
: ÇATALMEŞE MAH. 184 SK. NO:3 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
No
Takdir Edilen
Değeri TL.
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
40.000,00
1
%1
34ZS9380 Plakalı ,2013 Model, CHEVROLET Marka , CRUZE
1.6 HB A/TSPORT Tipli, SOL ÖN ÇAMURLUK VE MAŞPİYEL
EZİK, ÖN TAMPON EZİK, SAĞ MAŞPlYEL EZİK, ANAHTAR
RUHSAT YOK.
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr Basın:222685
Resmi ilanlar ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL 7. İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/8066 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma
giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli
üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 08/01/2015
1. İhale Tarihi
: 03/02/2016 günü, saat 11:30 - 11:35 arası
2. İhale Tarihi
: 19/02/2016 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri
: MASKO YEDİEMİN OTOPARKI - Mevlanakapı Mah. Balateke Sok. No: 10 Şehremini
Fatih/İSTANBUL - null null / null
No
Takdir Edilen
Değeri TL.
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
18.000,00
1
%18
34FD0422 Plakalı, 2008 Model, FIAT Marka, DOBLO KAPALI
KASA Tipli, 199A20002350762 Motor No'lu ,
NM422300007175761 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , SOL ÖN
ÇAMURLUK DEĞİŞMİŞ VE PASLI. SOL ÖN FAR ALTI
MUHAFAZA LASTİĞİ KIRIK.MUHTELİF YERLERDE VURUK VE
ÇİZİKLER MEVCUT. ANAHTAR RUHSAT YOK.
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr Basın:223191
Resmi ilanlar ilan.gov.tr’de
T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/7879 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma
giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli
üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 17/12/2015
1. İhale Tarihi
: 27/01/2016 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2. İhale Tarihi
: 16/02/2016 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri
ZÜBEYDA HANIM MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CADDESİ 1277 SOK
NO 5 SULTANGAZİ/İSTANBUL
No
Takdir Edilen
Değeri TL.
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
20.000.00
1
%1
34 GE 8297 Plakalı , 2010 Model, CITROEN Marka , NEMO
COMBI SX PLUS 1.4 Tipli. Rengi Beyaz, çift sıra çift sürgülü araç
Aracın ön sol çamurluk önsol kaput tanpon ezik muhtelif yerlerde
çizikler mevcut
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr Basın:222898
Resmi ilanlar ilan.gov.tr’de
Download

tıbbı cihaz satın alınacaktır baltalimanı kemik hastanesi