Geliştirdiğimiz eKatalizör Kaplama Sistemi Teknolojisi
Su içerisinde Çözünmüş Oksijeni Nasıl Çoğaltıyor
DOĞAL SU MOLEKÜLÜ => H 2O veya H + - O - - H +
Pozitif (+) elektrik yüklü 2 adet Hidrojen atomunun ve Negatif elektrik (-) yüklü 1 adet Oksijen
atomunun oluşturduğu Su molekülü, doğal kutupsal (elektriksel yük) özelliği nedeniyle,
birbirleri arasında herkesin bildiği gibi, Hidrojen Bağlantısı olarak bilinen, zayıf elektriksel
güç ile birleşmektedirler (Hidrojen bağlantıları YEŞİL renkli olarak gösterilmektedir).
Doğal İyonlaşma Reaksiyonları
eKatalizör Kaplama Sistemi Fiziksel Enerjik Rezonatör/Katalizatör gibi çalıştığından (ortama
doğal katalitik aktivasyon Enerjisi –rezonans enerjisi- emisyonu sağlar), su sisteminin
boruları, muslukları üstüne, depo tank yüzeylerine/içine basitçe nano film kalınlığında
uygulandığında, vibrasyon etkisiyle enerji transferi yapılır, boru veya musluktan akan
veya depodaki durgun su iyonlaşmaya başlar (doğal İyonizasyonun başlaması için su’yun
enerji almasının şart olduğunu herkes bilmektedir). Su içinde doğal İyonlaşma
reaksiyonları başladığında 2H2O = H3O+ + OH- eşitliği sonucunda, iki Su molekülü H3O+
(Hydronium) ve OH- (Hydroxide) iyonik bileşenlerine ayrılır.
Derleyen,
Fahri AKALIN, gem i makinaları işl. Müh. (1970)
E-Posta : [email protected]
HİDROJEN BAR VEYA BAĞLANTILARININ KOPARILMASI
eKatalizör Kaplama Maddesi ortama katalitik aktivasyon reaksiyonları için Enerji Transferi
sağladığından ve Fiziksel Enerjik Rezonatör/Katalizatör gibi çalıştığından, uygulanıldığı
ortama (suya / her çeşit sıvıya), üretimleri esnasında üzerlerine yüklenmiş doğal
elektromagnetic frekanslarını (pulsations / waves) yani enerjilerini (rezonans enerjisi) transfer
eder. Bu enerjinin sürekliliği ile OH- (Hydroxide) iyonlarının da hidrojen bağlarını koparır.
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN İLE DOYMUŞ HALE GETİRME
Su’yun Enerjisi, geliştirdiğimiz eKatalizör Kaplama Sistemi’nin vibrasyon-rezonans etkisi ile
arttığından, OH- (Hydroxide) iyonik bileşeninin de Hidrojen bağlarının koparılması
sonucunda, ortamda serbest kalan O1 (Nascent / İyonik Oxygen) İyonları, Su
molekülünün Hidrojen atomlarının bağlantılarında gevşek ve serbest olarak ortaya
çıkarlar. Ve suyu Çözünmüş Oksijen ile doyurur.
Derleyen,
Fahri AKALIN, gem i makinaları işl. Müh. (1970)
E-Posta : [email protected]
Uygulamaya devam ettikçe ve zaman içinde (maksimum 23 gün süre sonunda) Suyu,
faydalı, erimiş (iyonik / moleküler / çözünmüş) OKSİJEN ile 100% doyurur. Buna
Su'yun Oksijeni çözme güçü (Oxygen Saturation) denir.
Böylece Su’yunuz, eletrik enerjisi, ısıl enerji, manyetik enerji, kimyasal enerji ve
radyoaktif enerji gibi hiçbir konvansiyonel enerji formlarını harcamadan, kimyasal
kompozisyonu değiştirilmeden (yani içinden hiç bir şey çıkarılmadan –filitre
edilmeden- ve içine hiçbir kimyasal madde ilevesi veya katkısı yapılmadan) doğal
oksijenli su (doğal iyonize / doğal alkaline su) haline dönüşür.
Geliştirdiğimiz eKatalizör Kaplama Sistemi, su içinde faydalı olan suyun
sterilizasyonunu için gerekli doğal ve gerçek Dezenfeksiyon/Sterilizasyon maddesi
olan Nascent veya moleküler Oksijeni (iyonik = negatif elektrik yüklü) su'yun
kendisinden üreten Fiziksel Enerjik Madde Rezonatörü olarak isimlendirilir.
Dışarıdan herhangi bir bilinen ve yaygın olarak proseslerde kullanılan enerji kaynağına
(elektrik, mıknatıs, gibi) ihtiyaç olmadan, su içinde yaratılan doğal iyonlaşma
reaksiyonları neticesinde, faydalı moleküler Oksijeni su'dan üreterek, Su'yun, kendi
kendisini temizlemesini sağlar.
Teknolojimizin uygulamaları ile aktive edilen ve temizlenen Su, antioksidan, antiseptik,
antimikrobial ve dezenfektan çözelti özelliklerine (universal solvent) yeniden sahip
olur.
Suyun çözünmüş veya iyonik/moleküler Oksijen doygunluğunun, uygulamaya devam
etmek şartıyla en fazla 23 gün süre sonunda (deniz seviyesindeki atmosferik basınç ve
200C sıcaklıktaki Su için) enaz 100% Oksijen Doygunluğu = 9.1 mg/L = 9.1 PPM veya
daha da yüksek değerlerde, veya 90o C dereceye kadar ısıtılsa veya 100o C
kaynatılarak buharlaştırılsa bile, enaz 5 ila 6 mg/L yani 5,0 ila 6,0 PPM değerde
oluşması sağlanır.
Su içinde yaratılan doğal iyonlaşma reaksiyonları sonucunda suyun kendisinden
hiçbir enerji harcamadan üretilen Tek Oksijen veya erimiş moleküler Oksijen bilinen en
gerçek DEZENFEKSİYON/STERİLİZASYON ve ANTİBAKTERİYAL aktif madde
olduğundan Su, böylece Steril veya Anti-bakterial özelliğe kavuşmuş olur.
Su bu suretle Erimiş veya çözünmüş Oksijen ile zenginleşerek kendi kendisini
temizler. Su'ya bu nedenle Evrensel Temizleyici (Universal Solvent) denmektedir.
Böylece oksijen ile zenginleşen (Oksijen doygunluğu enaz 100% ve daha da üzerinde
olan) Su, Yaşayan su (Living Water) veya varoluştaki orijinal su haline dönüşür.
Derleyen,
Fahri AKALIN, gem i makinaları işl. Müh. (1970)
E-Posta : [email protected]
Download

Geliştirdiğimiz eKatalizör Kaplama Sistemi - fa