Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Cilt: 7 Sayı: 32
Volume: 7 Issue: 32
www.sosyalarastirmalar.com
Issn: 1307-9581
İÇİNDEKİLER
DİL - EDEBİYAT
The Effect of Accent Familiarity on the Inteligibility of Native Speaker Speech
Kofo A. ADEDEJI
Kadızâde Mehmed Arif Efendi’nin “Risâle Fi Hased” Adlı Eseri ve Muhtevasının
Analizi
Bülent AKOT
Klâsik Türk Edebiyatı’nda Şerh Geleneği ve La’lî-zâde Abdülbâkî (ö. 1746)’nin
“Meslekü’l-Uşşâk” Kasidesini Şerhi
Bünyamin AYÇİÇEĞİ
9-14
15-25
26-37
Dilbilimsel İlkeler Görsel Göstergelere Uygulanabilir mi?
Mehmet ÇİÇEK
38-51
Innovative Thinking in Translation Theory: Empowerment of Translation
Tahsin ÇULHAOĞLU
Deontische und epistemische Verwendung der Modalverben und ihre möglichen
Übersetzungen ins Türkische anhand des Romans “Der Prozess” von Kafka
Mazlume DEMİRCİ
52-65
66-76
Kütahyalı Harîmî ve Gonca-İ Bâğ-I Murâd Mesnevisi
Süleyman EROĞLU
77-94
Mehmet Akif’in Şiirlerinde İki Anahtar Kelime: “Cehâlet” ve “Kavmiyet”
Kemal EROL
95-110
20. YY Eleştiri Kuramlarında Çevirmen Görünürlüğü
Oktay ESER
111-116
Metaphorized Animals: An Investigation of Animal Metaphors in King Lear
Zahra JAFARI
Hidden Eyes, Invisible Powers: The Panoptic World of Thomas Hardy’s Jude The
Obscure
Abdol Hossein JOODAKI - Sima GHASEMI
The Complicated Personality Resulted with Death in Nabokov’s The Luzhin
Defense
Faruk KALAY
117-126
127-133
134-138
Asılacak Kadın ve Kadının Adı Yok Romanlarında Feminizmin Yorumlanışı
139-147
Özlem KALE
Urdu Şairi Mîrzâ Gâlib ve Dîvân Şairi Haşmet’in Şarap Redifli Gazelleri Üzerine
Bir Mukâyese Denemesi
Turgut KOÇOĞLU
Multiple Modernities and Multiplied Minds: Stream of Consciousness in Modern
Turkish Novel
Murat LÜLECİ
148-159
160-172
Ortaçağ Romanı “Tristan’la Iseut’de” Mimetik Arzu
Hakan SOYDAŞ
173-184
On the Common Words in Mongolian and the Turkish Dialects in Turkey
Feyza TOKAT
185-198
Semih Gümüş’ün Eleştirmen Olarak Portresi
Seyyit Battal UĞURLU
199-218
TARİH
İsyandan İtaate; Kavalalı Mehmet Ali Paşa Babıâli İlişkileri (1841-1849)
Yahya BAĞÇECİ
Yunan’ın Çağdaşı Uygarlıklarda Toplumsal Gelişmeler, Siyasal ve Dinsel
Düşünüş
Hüseyin SEVİNÇ
Osmanlı- İspanyol Karadeniz Ticaret Müzakereleri ve İspanya'nın Karadeniz
Ticaretine Girişi
Tufan TURAN
219-231
232-251
252-271
COĞRAFYA
Belediye Logolarındaki Coğrafi Sembollerin Analizi: Kocaeli Örneği
Murat UZUN - Sibel ÖZCAN
272-288
İLAHİYAT
Erken Dönem İslamî Eğitim
Mahmut DÜNDAR
289-299
Din Eğitiminde Aile Vizyonu
Bayramali NAZIROĞLU
Dindarlarda Narsizm: Yüksek Din Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
İsa ÖZEL
300-309
310-327
Beyin Yıkama Olgusu Üzerine Kavramsal ve Tarihsel Bir Analiz
Faruk SANCAR
328-339
İslam Aile Hukukunda Boşama Yetkisi ve Kadının Boşanması
Ali YÜKSEK
340-354
SOSYOLOJİ - FELSEFE
Doğu Karadeniz’de Bir Köy İmamı: Balcı Hoca (Hasan Balcıoğlu)
Mustafa BAKIRCI
355-371
Sosyolojik Bir Teori Olarak Dramaturjik Teorinin Futbola Uygulanması
Ayhan DEVER
372-381
İbn Sina Tıp Felsefesi
Mustafa HOPAÇ
382-389
SANAT TARİHİ – ARKEOLOJİ
Salamis Roma Hamamı Korinth Başlıkları
Davut KAPLAN
390-403
Bolu Müzesi’nden Bir Grup Heykeltıraşlık Eseri
S. Sezin SEZER
404-424
EĞİTİM
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adayları ve Eleştirel Düşünme (Celal
Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencileri Örneği)
Hacer ÂŞIK EV
A Causal Model of Determinant of Students’ Attitude towards Social Studies in
Junior Secondary Schools in Osun State
Adayemi BABATUNDE - A. A. IJIWOLE
425-456
457-468
Tracing Pedagogical Inferences in Computer-Assisted Translation Classes
Halil İbrahim BALKUL
4-6 Yaş Arası Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Üzerine Okulöncesi
Öğretmenlerin Görüş ve Tutumları
Engin ÇELEBİ
Mevlana Değişim Programının Lisans Öğrencilerinin Sosyokültürel Gelişimine
Olan Katkısının Değerlendirilmesi
Bekir GÜZEL
Uzaktan Eğitim Derslerinde Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Verimli Ders
Çalışma Stratejilerine Sahip Olma Düzeylerinin İncelenmesi
Metin KADİM - Yusuf Alperen ŞİŞMAN - Mete GÜLSUNAR
469-475
476-485
486-494
495-511
Havacılık Teknolojileri ve Yaşam Boyu Öğrenme
İbrahim Serkan ÖDEMİŞ
512-519
Sorumluluk Değerinin Proje Tabanlı Öğrenmeyle Öğretiminin İlköğretim 3. Sınıf
Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi
520-532
M. Arif ÖZERBAŞ - Mevlüt GÜNDÜZ
Enhancing Receptive Skills in Foreign Language Courses through Cbli Applications
with Specific Reference to Engineering
Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU - Erkan YÜCE
Proje Tabanlı İş Birlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Türkçe Dersindeki Ekler
Konusunu Öğrenmelerine Etkisi
Behice VARIŞOĞLU - Oğuzhan SEVİM
Exploring ELT Prep Class Students’ Views on “Pearls of Wisdom” Corner in
Writing Classes
İsmail YAMAN - Emrah EKMEKÇİ
İş Doyumu İle İşten Ayrılma Düzeyi Arasındaki İlişki: İlköğretim Öğretmenleri
Üzerinde Bir Uygulama
Hasan YÜKSEL-Mesude YÜKSEL
533-539
540-550
551-558
559-572
DİĞER SOSYAL BİLİMLER ALANLARI
Yabancı Turistlerin Antalya’yı Tercih Etmesinde Etkili Olan Çekici Faktörlerin
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ - Savaş ARTUĞER
Kurumsallaşma Küçük İşletmeler İçin Bir Çözüm Müdür Yoksa Yok Olma Nedeni
midir?
Ezgi CEVHER
LGBTT Nüfusunun Kentle Kurdukları İlişkinin Belirlenmesi İçin Kullandıkları
Alanların Çalışma, Yaşama ve Alış-Veriş Alanları Kapsamında İncelenmesi: İzmir
Örneği
573-582
583-593
594-611
EFE GÜNEY, M. - AYHAN SELÇUK, I. - ERGİN, Ş.
Kobi’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına İlk Geçiş Uygulaması
Murat ERDOĞAN - Burcu DEMİREL UTKU - Kemal GÜRSOY
From Online Public Relations to E-Health Interactivity: Website Performance of
University Hospitals in Turkey
Ebru GÜZELOĞLU - Volkan YAKIN
Erzurum Palandöken Dağı Bölgesinde Bulunan Otel İşletmelerinde Sürdürülen
Halkla İlişkiler Uygulamalarına Yönelik Bir Alan Araştırması
Mehmet IŞIK - Şakir EŞİTTİ
Telecommunications Reform in China and Nigeria: Same Result, Different
Strategies
Obi IWUAGWU
612-629
630-638
639-651
652-668
Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Gelişmişlik Üzerindeki Etkileri
Oytun MEÇİK
669-674
Kadın Opera Şarkıcılarında Formant Uyarlama Tekniği Örneğiyle, Şarkıcılıkta
Tınının Oluşum Bağlamları
675-689
Şahin SARUHAN
Türkiye’de Protestan Müziği: İzmir Buca Baptist Kilisesi Örneğinde Müzik ve
İbadet
Onur ŞENEL - Yasemin ATA
Türk Sineması’nda Korku: 2000 Sonrası Türk Korku Sineması’nda Dinsel Motifler
Üzerine Bir İnceleme ve Yaratım Sorunları
Esra TÜRKEL - Fevzi KASAP
Temiz Üretimin Firma Performansına Etkisi: Düzce Sanayi İşletmelerinde Bir
Araştırma
Halil İbrahim YAZGAN - Mehmet Selami YILDIZ - Serkan YÜCEL
690-710
711-721
722-733
Download

İÇİNDEKİLER DİL - Journal of International Social Research