T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
31 Temmuz 2014
PERŞEMBE
Sayı : 29074
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim-öğretimde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde
yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelere ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 88. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
ç) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Enstitü: Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
e) Enstitü kurulu (EK): İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
f) Enstitü yönetim kurulu (EYK): İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
g) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,
ğ) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,
h) İlgili başkanlık: Enstitüde açık bulunan lisansüstü programın bağlı olduğu anabilim/
anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığını,
ı) İYS: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yapılan
İngilizce Yeterlik Sınavını,
i) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Üniversitenin lisansüstü ikinci öğretim programını,
k) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen Üniversitenin lisansüstü öğretim programını,
l) Müdür: Enstitü müdürlerini,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,
o) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
p) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını,
r) TUS: Tıpta uzmanlık sınavını,
s) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
ş) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
t) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
u) Yabancı dil eşdeğeri puan: YDS dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen bir sınavdan alınan eşdeğeri bir puanı,
ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara öğrenci alımı anabilim
dalı başkanlığının; sanat dallarında ise anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
(2) Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarının adları, bunlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru
ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar, Rektörlük tarafından ilan edilir.
(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilanda belirtilen süreler içinde, istenilen
belgeleri enstitüye teslim etmeleri gerekir. Başvuru ve kayıt için istenilen belgelerin aslı veya
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettikleri belgeler tekrar
istenmez.
Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına
veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş lisans eğitimi denklik belgesine ve ÖSYM tarafından
merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart ALES
puanına veya YÖK’ün kabul ettiği uluslararası sınavlar olan GRE ve GMAT birine ait eşdeğeri
puana sahip olmaları gerekir. Başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı ALES puanı alt
sınırları belirlenebilir. Hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuruların kabulünde anabilim dalları için ALES puanı alt sınırının ne olacağı, enstitü yönetim
kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
b) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse,
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans
mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlar ve benzeri diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil gerektiği, %50 oranından az olmamak koşuluyla ALES puanının ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, lisansüstü giriş
başarı notunun alt sınırının ne olacağı enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim
Kurulunun onayı ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yalnızca ALES puanı
ile de öğrenci kabul edilebilir. Ancak, güzel sanatlar ile konservatuar anabilim dallarına öğrenci
kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
(2) Doktora programına başvurma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların, hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans eğitimi veren tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri diplomasına veya sekiz yarıyıl süreli lisans eğitimi veren fen ve fen-edebiyat fakülteleri lisans veya
tezli yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde; yüksek lisans diplomasıyla başvuranların en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların
en az 80 standart ALES puanına sahip olmaları gerekir. Başvuru kabullerinde anabilim dalları
için farklı ALES puanı alt sınırları belirlenebilir. Hangi puan türünün hangi anabilim dalları
için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim dalları için ALES veya eşdeğeri bir sınav
olan GRE ve GMAT puanının alt sınırının ne olacağı, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
b) Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu
da değerlendirilebilir.
c) En az sekiz yarıyıl süreli eğitim veren fakültelerden alınan lisans derecesiyle doktora
programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri
bir puan olması gerekir. Ancak, bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların
sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon,
uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler, %50 oranından az olmamak koşuluyla
ALES puanının ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve doktora giriş başarı notunun
alt sınırının ne olacağı enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Senato kararı ile yalnızca ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Yükseköğretim Kurulunca
ALES’e eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavlar olan GRE ve GMAT taban puanları dışındaki
eşdeğeri puanlar, Senato kararları ile belirlenir.
ç) Güzel sanatlar ile konservatuar anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz. Ancak, Senato kararı ile ALES puanı da istenebilir. Bu durumda istenen ALES puanı
türü ve alt sınırı Senato tarafından belirlenir.
d) Doktora programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından buna eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için
ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almancanın birinden YDS’den en az 55 puan veya
ÜAK tarafından buna eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu
olup, başvurulan programların özelliklerine göre gerekirse bu asgari puanların yükseltilmesine
Senatoca karar verilir.
e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS temel tıp puanına
veya en az 55 standart ALES sayısal puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların
ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve 55 standart ALES sayısal puanından az olmamak koşuluyla ALES sonuç
belgesine sahip olmaları gerekir.
f) Temel tıp puanı, TUS temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması
sonucu elde edilir. Ancak, başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı temel tıp puanı veya
ALES sayısal puanı alt sınırları belirlenebilir. Anabilim dalları için temel tıp puanı veya ALES
sayısal puanlarının alt sınırının ne olacağı, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
g) Diş hekimliği doktora programlarına başvurabilmek için diş hekimliği fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla DUS puanına veya en az
55 standart ALES sayısal puanına sahip olmaları gerekir.
ğ) Doktora programlarına öğrenci kabulünde temel tıp puanı veya ALES puanı yanı
sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri diğer belgeler, temel tıp puanı veya %50 oranından az olmamak koşuluyla ALES
puanının ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yalnızca Temel Tıp Puanı veya ALES puanı
ile de öğrenci kabul edilebilir.
h) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almancanın birinden YDS’den en az 55
puan veya ÜAK’ca buna eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu
olup, bu asgari puanların yükseltilmesine Senatoca karar verilebilir.
(3) Sanatta yeterlik programına başvurma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların ilgili bir lisans veya
yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlar haricinde, yüksek lisans diploması ile başvuranların ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans
diplomasıyla başvuranların ise en az 80 puana sahip olmaları gerekir. Ancak, başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı ALES puanı alt sınırları belirlenebilir. Anabilim dalları için
ALES puanının alt sınırının ne olacağı, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato onayı ile
belirlenir ve ilan edilir.
b) Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta
yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilir.
c) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları gerekir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve
benzeri diğer belgeler, %50 oranından az olmamak koşuluyla ALES puanının ne kadar ağırlıkla
değerlendirmeye alınacağı ve sanatta yeterlik giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı enstitü
yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Senato kararı ile güzel sanatlar
ile konservatuar anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
ç) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca
kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında
İngilizce, Fransızca veya Almancanın birinden YDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca kabul
edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların, başlanılan
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.
(4) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programına, hangi lisans
ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvuracağı ÜAK kararı ile belirlenir. Ancak, Senato, enstitü kurulunun teklifi ile belirlenen programlar dışında da öğrenci kabulüne
karar verebilir. Üniversite öğrenci kabul edecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru
koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur.
Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
(5) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, Senatonun aldığı karar doğrultusunda yabancı dil seviye tespit sınavına alınır. Sınav, Senatoca kabul edilen esaslar çerçevesinde
yapılır ve değerlendirilir. Yabancı dil seviye tespit sınavı sadece İngilizce olarak yapılır. Ancak,
yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasına ilişkin
mevzuat hükümlerinde belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı
ile yabancı dilden muaf sayılır. İngilizce muafiyetiyle ilgili belgelerin geçerlilik süresi ilgili
mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(6) Yabancı dil seviye tespit sınavından, Senato tarafından belirlenen esaslara göre başarılı olan veya enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf sayılan öğrenciler, lisansüstü derslere
kayıtlarını yaptırır. İngilizce bilgisi yeterli bulunmayan öğrenciler ise 19/9/2013 tarihli ve 28770
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulur.
İngilizce hazırlık eğitiminde geçirilen süre, lisansüstü eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrenciler lisansüstü derslere yazılamaz.
(7) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine
lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri, üniversite veya yüksek
teknoloji enstitüsünün teklifi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yeniden sınav ve değerlendirme yapılmaksızın lisansüstü öğretim yapmak üzere enstitülerin ilgili programlarında görevlendirilebilir. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, öncelikle kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma
fonlarından desteklenir.
Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden adayların kabulü
MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu olup da yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabullerinde, ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören sınavlar olan GRE, GMAT puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek
lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden lisansüstü eğitim
almak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler,
ALES veya uluslararası düzeyde buna eşdeğer kabul edilen bir sınav puanının %50 oranından
az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve yüksek lisans veya doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yalnızca
ALES veya uluslararası düzeyde buna eşdeğer kabul edilen bir sınav puanı ile de öğrenci kabul
edilebilir.
(2) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler
için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almancanın birisinden YDS’den en az 55 puan
veya ÜAK’ca buna eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.
Başvurulan programın özelliklerine göre gerekirse asgari puanların, yükseltilmesine Senato
tarafından karar verilir. Kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar,
enstitü tarafından ilan edilir.
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
(3) Programa kabul edilen öğrenciler, ikamet ettikleri ülkede İngilizce eğitim yapan bir
öğretim kurumundan mezuniyetleri veya İngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL veya
eşdeğer sınav sonuçlarını ibraz etmeleri halinde enstitü yönetim kurulunun kararı ile YDS’den
muaf sayılabilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarında;
a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora yahut sanatta yeterlik
programından farklı alanlarda almış olan,
b) Lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim
kurumlarından almış olan yüksek lisans programı,
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora yahut sanatta yeterlik,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora yahut sanatta yeterlik
programından farklı alanda almış olan,
adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre başarılı olan öğrenciler kabul edilir. Öğrencinin alması gereken dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel
hazırlık programı dersleri ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki ders geçme ve başarı esaslarına göre değerlendirilir.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem
izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, ders sorumlusunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul
edilebilir. Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disipline ilişkin iş ve
işlemleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar
öğrencilik haklarından yararlanamaz. İngilizce yeterlik belgesi olmayanlar, İngilizce verilmekte
olan derslere özel öğrenci statüsünde yazılamazlar.
(2) Özel öğrenci statüsünde alınacak dersler, daha önce lisans veya lisansüstü programlarda alınan derslerin aynısı olamaz.
(3) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, lisansüstü programlara kayıt yaptırmaları durumunda, zorunlu ders yükünün %50 oranını geçmemek şartıyla özel öğrenci statüsünde iken,
aldıkları derslerden kayıt yaptırdıkları programın zorunlu ders yüküne kaç kredi AKTS’yi saydırabilecekleri enstitü yönetim kurulunca belirlenir.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Anabilim veya anasanat dallarında ya da başka bir yükseköğretim
kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve başarılı olmuş ve yatay
geçiş yapmak istedikleri programlar için giriş sınavı başarı notunun aynı yarıyılda yatay geçiş
yapmak istediği anabilim/anasanat dalına kabul edilen öğrencilerin almış oldukları taban puandan düşük olmaması ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine uygun olması koşuluyla
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Geçişler, eşdeğer programlar için uygulanır. Başvuran adayların giriş sınavı başarı
notu, Senato tarafından belirlenen lisansüstü giriş sınavı esaslarına göre yeniden hesaplanır.
Kabul aşamasında öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden
muaf tutulacağı da ayrıca belirtilir. Yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler, gerektiğinde
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel
hazırlık programına da tabi tutulabilir.
(3) Üniversite dışında başka bir yükseköğretim kurumundan gelen öğrenciler için AKTS
eşdeğerliği ve ders uyumu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak
isteyen öğrenciler, AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını sağlamak ve yeniden yeterlik
sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilir. Yatay geçişle kabul edilen öğrencilere
verilen muaf (M) notları değerlendirmeye alınmaz. Genel akademik not ortalaması hesaplamasında yarıyıl not ortalaması dikkate alınır.
(4) Üniversite dışından başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan bir öğrencinin, öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun İngilizce yeterlik sınavından 70 puana
veya yabancı dil hazırlık programında başarı belgesine veya ÜAK tarafından eşdeğer kabul
edilen bir sınavdan eşdeğeri puana sahip olması gerekir.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 11 – (1) Lisansüstü kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur.
Yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik sınavını kazanan adayların listesi enstitü yönetim
kurulunun kararı ile kesinleşir ve müdürlük tarafından ilan edilir. Lisansüstü programlara kayıt
hakkı kazanan adayların kesin kayıtları Üniversitenin lisansüstü akademik takviminde ve ilanlarda belirtilen tarihte yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar bu haklarını kullanmamış sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 12 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim yılı, Üniversitenin lisansüstü eğitim- öğretim akademik takvimi ile belirlenir. Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 13 – (1) Her yarıyıl için açılacak dersler anabilim dalı akademik kurulunun
önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü kurulunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyelerince verilir.
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Zorunlu hallerde anabilim yahut anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü kurulunun
onayı ile doktoralı öğretim görevlileri ve devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim
elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.
Lisansüstü derslerin kredi ve AKTS değerleri
MADDE 14 – (1) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl AKTS değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü
derslerin AKTS/saat değerleri ve hangi lisansüstü derslerin (AKTS’siz olacağı, anabilim dalı
başkanlığının görüşü de alınarak enstitü kurulunca kararlaştırılır ve öğretim planlarında belirtilir. Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında, toplam ders saatinin %15-30 oranından az olmamak kaydıyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile derslerden
bazıları İngilizce olarak okutulabilir. Bir dersin AKTS değeri aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir:
Öğretim Çalışmasının Türü
Haftalık Saati Kredi Değeri AKTS Değeri
Teorik ders
Uygulama
1
1
2.5
2
1
2.5
1-4
1
2.5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar
5-8
2
5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar
9-13
3
7.5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar
14-16
4
10
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar
(2) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, seçimlik
dersler ile seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda tez hariç en fazla 45
AKTS kredilik derse yazılabilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, seçimlik
dersler ile proje çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik derse
yazılabilir.
(4) Doktora programı, 210 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, seçimlik dersler ile
yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda tez hariç en fazla 45 AKTS
kredilik derse yazılabilir.
(5) Lisanstan doğrudan doktora programına geçişlerde 270 AKTS krediden az olmamak
koşuluyla, seçimlik dersler ile yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda tez hariç en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilir.
(6) Sanatta yeterlik programı, 210 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, seçimlik
dersler ile yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.
Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilir.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları her bir ders için ara sınav ve yarıyıl
çalışmasına ilave olarak yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulur. Her yarıyılda bir dersten en az
bir yarıyıl içi sınavı yapılır. Yarıyıl içi sınavı ile birlikte proje, ödev veya kısa sınav şeklinde
yarıyıl çalışmaları da yapılabilir.
(2) Öğrenci bir dersten yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az
%70’ine; uygulama veya varsa laboratuvar çalışmalarının en az %80’ine devam etmiş olmalıdır.
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
(3) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için ek başarı koşulları belirlenebilir.
(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da uygulanabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.
Ders başarı notları
MADDE 16 – (1) Derslerin başarı notu; o derse ait ara sınav ve yarıyıl çalışma notları
ile yarıyıl sonu notunun belirli oranlarda katkısından oluşur. Yarıyıl çalışmaları kısa sınav, ödev,
proje ve benzeri şeklinde yapılır. Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %20 oranından az, %30 oranından fazla olamaz. Derslerin başarı notu puanı 100 üzerinden hesaplanır.
Başarı notunun 100 puan üzerinden karşılığı olan harf notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
Puan
Yarıyıl Ders Notu
Katsayısı
90-100
AA
4.0
85-89
BA
3.5
80-84
BB
3.0
75-79
CB
2.5
70-74
CC
2.0
60-69
DC
1.5
50-59
DD
1.0
40-49
FD
0.5
01-39
FF
0.0
(2) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) G: Geçer (Başarılı) notu; kredisiz derslerden geçen öğrencilerle ve tez çalışmalarını
başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
b) K: Kalır (Başarısız) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen
öğrencilere verilir. Bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz.
c) S: Süren çalışma; tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir
ve bu not genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz. Tez teslim edildiğinde S notu G notuna
çevrilir.
ç) D: Devamsız notu; devamsız öğrencilere verilir.
d) M: Muaf notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere evvelce almış oldukları kredisiz ve ortalamaya katılmayan dersler için verilir. Dışarıdan yatay geçiş yoluyla
gelip, herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere M notu verilmez. M notu genel başarı
notu hesaplamalarına katılmaz.
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
(3) Bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak,
yüksek lisans programında en az CC, doktora yahut sanatta yeterlik programında ise en az BB
almış olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar alabileceği gibi bunun yerine
farklı ders/dersler de alabilir. Öğrenci farklı ders alması durumunda aldığı derslerden yalnızca
birini danışmanının onayı ve EYK’nın kararı ile başarısız bir dersinin yerine saydırabilir.
Notlarda maddi hata
MADDE 17 – (1) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde,
düzeltme istemi, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde öğrenci veya öğretim elemanının
başvurusu üzerine yedi gün içinde öğrenci veya dersin bağlı olduğu ilgili akademik birimce
karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç
ertesi yarıyılın ders kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme
işlemleri enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleştirilir.
(2) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin düzeltme başvuruları doğrudan anabilim
dalı başkanlığına yapılır.
(3) Harfli başarı notlarının ilanını takiben herhangi bir nedenle yapılan değişiklikler o
ders ile ilgili daha önce yapılmış olan istatistiksel hesaplamalara yansıtılmaz.
Yarıyıl sonu başarı puanı ortalamaları
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not ortalamaları Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak ilan edilir.
(2) Yarıyıl sonu başarı puanı, o yarıyılda alınan her bir dersin AKTS’si ile o derslerden
alınan yarıyıl notunun çarpımları toplamının yarıyıl derslerinin AKTS toplamına bölünmesi
ile elde edilir. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.
(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
(4) Yarıyıl ve genel başarı puanı ortalanmasında AA’dan FF’ye kadar tüm puanlar değerlendirmeye tabi tutulur. Tekrar edilen dersler için genel başarı puanı hesabına o dersten en
son alınan başarı puanı katılır. Öğrencinin lisansüstü eğitimi süresince almış olduğu derslere
ait tüm başarı puanları not belgesine kaydedilir.
Başarılı öğrenciler
MADDE 19 – (1) Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan yüksek lisans öğrencileri başarılı sayılır.
(2) Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalamaları en az 3.00 olan doktora yahut sanatta
yeterlik öğrencileri başarılı sayılır.
Sınamalı öğrenciler
MADDE 20 – (1) Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalamaları 2.00’den az olan yüksek
lisans öğrencileri sınamalı öğrenci sayılır.
(2) Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalamaları 3.00’den az olan doktora yahut sanatta
yeterlik öğrencileri sınamalı öğrenci sayılır.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
Ders yükünün tamamlanması
MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin toplam ders yüklerini başarı ile tamamlamış
sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.00, doktora
yahut sanatta yeterlik öğrencilerinin genel not ortalamalarının ise en az 3.00 olması gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları
Yüksek lisans programı türleri
MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı, tezsiz uzaktan öğretim, tezsiz ve tezli olmak
üzere üç şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim yahut anasanat dallarında açılacağı anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
(2) Enstitülerde öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve
yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programları
ile ilgili tüm hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim olarak da yürütülebilir. Bu program toplam 30 kredi (45 AKTS)’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda
yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu danışman tarafından kabul edilen öğrenci dönem
projesinden başarılı kabul edilir. İkinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi
yapılamaz.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Bu sınavın uygulanacağı durumlarda; öğrenci, asgari AKTS yükünü ve dönem projesini tamamlamasından sonra anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenen üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda öğrenciye aldığı dersler
ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulur. Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sınav
süresi en az kırk beş dakika olup, sınav sonucu anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan
öğrenci en geç üç ay sonra tekrar sınava alınır. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının ölçme ve değerlendirilmesi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin 10 kredi (25 AKTS)’yi geçmemek koşulu ile en çok
üçü lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
(4) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programlarında alınan dersler enstitü yönetim kurulu
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere anabilim dalı başkanlığınca her öğrenci için
programda görevli bir öğretim üyesi veya zorunlu durumlarda doktoralı bir öğretim görevlisi
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir ve enstitüye bildirilir. Öğrencinin danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresine ilişkin esaslar
şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu süre üç yarıyıldan az olamaz.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 kredi (52,5 AKTS)’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders,
en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Öğrencilerin alacağı derslerin toplam yedi kredi (17,5 AKTS)’yi aşmayan en çok
ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden; danışmanın
uygun görmesi halinde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile en çok dokuz kredi (22,5 AKTS)’lik ders, Üniversitenin herhangi bir programında olmaması
koşulu ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Yüksek
lisans öğrencilerinin, kredi (AKTS)’li derslerinden proje, deneysel çalışma, uzmanlık alan
dersi, seminer gibi öğretim çalışmaları hariç en az birini (3 kredilik-7,5 AKTS’lik) İngilizce
olarak okumaları gerekir.
Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresine ilişkin esaslar
aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu süre üç yarıyıldan az olamaz.
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
b) Tezli yüksek lisans programını üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdakilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Başarılı olamayan öğrenciler, danışmanlarının isteği, anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusunu
ve tez danışmanını değiştirebilir. Bu durumdaki öğrenciler, anabilim dalının görüşü doğrultusunda derslerin yarısını yenilemek zorundadır.
Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı atanması
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, öğrenci çalışmak istediği danışman öğretim üyesi veya görevlisini belirlemek üzere, programda görevli üç öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisinin isimlerini anabilim dalı
başkanlığına bildirir. Anabilim dalı başkanlığı bu öğretim elemanlarından ikisini enstitü yönetim kuruluna önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bunlardan birisi öğrencinin danışmanı
olarak atanır.
(2) Tez konusu kesinleşmiş öğrenciye tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının oluru ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar görevlendirilebilir. İkinci tez danışmanı, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti veya
yabancı ülke vatandaşı profesör veya doçentlerden de görevlendirilebilir. Danışman görevlendirilene kadar bu görev, anabilim dalı yahut anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.
(3) Danışman ataması yapılan öğrenci en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar tez konusunu
enstitüye bildirmek zorundadır. Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez konusu kesinleşen öğrenci izleyen dönemden itibaren yüksek lisans tezine yazılmak zorundadır.
Ayrıca, öğrenci danışmanı atandıktan sonra tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine de
yazılabilir. Eğitim süresi üç yılı geçen öğrenciler uzmanlık alan dersine yazılamaz. Tez konusu,
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmayan öğrenci yüksek lisans tezine yazılamaz.
Tezli yüksek lisans programında tezin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları,
enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tezleri danışmanlarınca kabul edilen öğrenciler, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış,
enstitüce belirlenen sayıda karton kapaklı tez ile birlikte tez savunma sınavına girmek üzere
müdürlüğe yazılı olarak başvurur.
(2) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri üç veya beş asil, iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Jüri; öğrencinin danışmanı, aynı anabilim dalından bir öğretim üyesi ve Üniversite bünyesinde bulunan başka bir anabilim dalından bir öğretim üyesinden oluşturulur. Başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği
tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı profesör veya doçentlerden de jüri üyesi atanabilir. Jürinin
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ancak ikinci tez danışmanının jüri üyesi olabilmesi için jürinin beş kişiden oluşması gerekir. Jüri başkanı, sınav
başlamadan önce jüri üyeleri arasından seçimle belirlenir.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
on beş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Sınav
anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik
üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum, bir tutanakla müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunma
sınavı süresi en az altmış dakikadır. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.
(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi (AKTS) yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen
öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdakilerin, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder.
(5) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine
tezli yüksek lisans diploması verilir.
(6) Yüksek lisans öğrencileri, aşağıda belirtilen koşulların sağlanması halinde tezlerini
İngilizce olarak da hazırlayabilir. Bu durumda tez savunma sınavı İngilizce olarak yapılır ve
bu sınava ilişkin;
a) Tez danışmanının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı dille ders
verme kriterlerini sağlaması ve eğitiminin bir aşamasını lisans veya lisansüstü İngilizce eğitim
yapılan bir üniversitede tamamlamış olması,
b) Öğrencinin İngilizce YDS’den en az 80 veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan bu
puana eşdeğer bir puan almış olması,
c) Tez jüri üyelerinin, ÜAK tarafından belirlenen doçentlik İngilizce yabancı dil barajını
aşmış veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarında görev yapmış olması ve yabancı dili İngilizce olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
veya yabancı ülke vatandaşı profesör olması,
ç) Tezin, geniş bir Türkçe özet içermesi
gerekir.
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kredi
(52,5 AKTS)’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından
oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredi (105 AKTS)’lik on
dört ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programına tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerin altı kredi (15 AKTS)’den az olmamak üzere en az
iki, lisans derecesi ile kabul edilenlerin ise 12 kredi (30 AKTS)’den az olmamak üzere en az
dokuz kredi (22,5 AKTS)’lik dersi; kredi (AKTS)’li dersler içerisinden proje, deneysel çalışma,
uzmanlık alan dersi, seminer gibi öğretim çalışmaları hariç, İngilizce olarak okumaları gerekir.
(4) Dersler; danışmanın görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden
de seçilebilir. Ancak, bu derslerin Üniversitenin herhangi bir programında olmaması ve toplam
dokuz kredi (22,5 AKTS)’yi geçmemesi gerekir.
(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, Senatonun teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.
Süre
MADDE 31 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise azami dokuz yıldır.
Bu süreler, doktora programına yüksek lisans derecesiyle girenler için yedi yarıyıldan, lisans
derecesi ile girenler için ise on yarıyıldan az olamaz.
(2) Doktora programı için gerekli kredi (AKTS)’li dersleri başarıyla tamamlamanın
azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki, lisans derecesi ile kabul
edilenler için üç yıldır. Başarılı olamayan öğrenciler, danışmanlarının isteği, anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusunu ve tez danışmanını değiştirebilir. Ayrıca, bu öğrenciler anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda derslerin yarısını
yenilemek zorundadır.
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
(3) Kredi (AKTS)’li derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde
en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
(4) Normal süresi içinde kredi (AKTS)’li derslerini ve azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumdakiler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans
derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi (AKTS) yükü, proje ve
benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 32 – (1) Doktora programında kayıtlı her öğrenci, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, çalışmak istediği programda görevli üç öğretim üyesinin adını anabilim dalı başkanlığına bildirir. Anabilim dalı başkanlığı bu öğretim üyelerinden ikisini enstitü yönetim kuruluna önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı kesinleşir.
(2) Tez konusu önerisinde bulunan öğrenciye tez çalışması niteliğinin birden fazla tez
danışmanı gerektirdiği durumda, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının oluru ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar
görevlendirilebilir. İkinci tez danışmanı, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti veya
yabancı ülke vatandaşı profesör veya doçentlerden de görevlendirilebilir. Danışman görevlendirilene kadar bu görev, anabilim dalı yahut anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.
(3) Öğrenci, doktora yeterlik sınavını başardıktan sonra izleyen dönem başından itibaren
her yarıyıl tez çalışmasına yazılmak zorundadır. Ayrıca, danışmanı atandıktan sonra da hem
teze hem de tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine yazılabilir. Eğitim süresi altı yılı
geçen öğrenciler uzmanlık alan dersine yazılamaz.
Yeterlik sınavı
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda bilgi ve beceri yeterliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Doktora yeterlik sınavına, doktora programına kayıt yaptırdığı tarihten itibaren yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler,
en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar girmesi gerekir.
(3) Doktora ders yükünü başarı ile tamamladığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca müdürlüğe bildirilen öğrenciler, yeterlik sınavına tabi tutulur. Doktora yeterlik sınavı enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır.
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
(4) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilerek enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav
jürileri kurar. Jüri üyeleri, Üniversitedeki öğretim üyeleri ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan
Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı profesör veya doçentler arasından seçilerek
görevlendirilir.
(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde bir tutanakla enstitüye
bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır.
Yeterlik sınavında üç kez başarısız olan öğrenci toplam kredi (AKTS) miktarının 2/3 oranına
kadar yeni ders/dersler almak zorundadır.
(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi (AKTS) miktarının 1/3 oranını geçmemek şartıyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir.
(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi ders ve 21 kredi (52,5 AKTS)’yi başarı ile tamamlamış bir doktora öğrencisi anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile yüksek lisans programına geçebilir. Başka bir yükseköğretim kurumunun
doktora programından Üniversite bünyesindeki her hangi bir yüksek lisans programına geçişlerde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
Tez izleme komitesi
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından
başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Komite üyesi, ilgili alandan olmak
koşulu ile başka bir yükseköğretim kurumundan da seçilebilir. İkinci tez danışmanının olması
durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir ancak, komite üyesi olamaz.
(3) Tez izleme komitesi oluşturulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi ve savunması
MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini hazırlar
ve sözlü savunmasından en az on beş gün önce yazılı bir rapor halinde tez izlemesi komitesi
üyelerine sunar.
(2) Öğrenci tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez izleme
komitesi, öğrencinin tez önerisi savunması hakkında salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir.
Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde bir tutanakla
enstitüye bildirilir.
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Böyle bir durumda öğrenci için yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Tez önerisi kabul edilen,
ancak tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan öğrenci için yeni bir tez danışmanı atanabilir. Bu durumda öğrenci farklı bir tez önerisi ile doktora
çalışmasına yeniden başlar. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay
içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak rapor edilir.
(5) Bir öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için tez önerisinin kabul edilmesinden sonra bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre sunduğu tez izleme
raporlarının en az üçünden başarılı bulunmuş olması gerekir. Tez izleme raporunun geçerli olabilmesi için tez izleme komitesinin salt çoğunluğunun onayı yeterlidir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği tez çalışması sonuçlarını, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.
(2) Tez danışmanınca tezi yeterli bulunan öğrenci, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış ve enstitüce belirlenmiş sayıda tez ile birlikte tez savunma sınavına girmek üzere müdürlüğe yazılı olarak başvurur.
(3) Doktora tezi jürisi; anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en
az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan
Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı profesörler arasından görevlendirilen beş
asil, iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olabilir. Ancak ikinci tez danışmanının jüri üyesi olabilmesi için jüri beş veya yedi üyeden oluşturulmalıdır. Jüri üye sayısının
belirlenmesi danışman önerisi, anabilim dalı görüşü ve EKY kararına bağlıdır. Jüri üyeleri, söz
konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren kişisel tez değerlendirme raporlarını
hazırlar ve en erken on beş, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır. Tez savunma sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır.
Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum
bir tutanakla belirlenerek, müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı
günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararına
göre işlem yapılır.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
(4) Tez savunma sınavı en az altmış dakika, en çok yüz yirmi dakika süreli; tez çalışmasının sunulması ile soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışmasının sunulması dinleyicilere
açık olarak yapılır.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya
düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi
ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(6) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin
ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.
(7) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen koşulların sağlanması durumunda doktora öğrencileri tezlerini İngilizce olarak da hazırlayabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik eğitimi; bir lisans, yüksek lisans ya da buna eşdeğer
bir çalışma üzerine yapılan ve bir sanat alanında gerekli kurumsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmayı ve özgün bir sanat eseri ortaya konulması ile müzik ve sahne sanatlarında
özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeyi amaçlayan, bilimde doktora eğitimine denk bir eğitimdir.
(2) Sanatta yeterlik eğitimi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kredi
(52,5 AKTS)’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile yeterlik sınavı,
tez çalışması ya da özgün bir sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan, lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de toplam 42 kredi (105 AKTS)’den az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders ve uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez çalışması ya da özgün bir
sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur.
(3) Bu programda en çok 12 kredi (30 AKTS)’lik lisansüstü ders, danışmanın görüşü,
anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ve Üniversitenin herhangi
bir programında olmaması koşulu ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden seçilebilir.
(4) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik
kredisine sayılmaz.
Süre
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Bu süreler
yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik eğitimine girenler için yedi yarıyıldan, lisans derecesi
ile doktoraya girenler için ise on yarıyıldan az olamaz.
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredi (AKTS)’li dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.
(3) Kredi (AKTS)’li derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi
veya proje çalışmasını birinci fıkra hükümlerine göre altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye
anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje
çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.
(4) Bu süre içinde kredi (AKTS)’li derslerini ve tez, sergi veya proje çalışmasını başarıyla tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi
ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi (AKTS) yükü, proje ve
benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Başarılı
olamayan öğrenciler; danışmanlarının isteği, anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sanatta yeterlik tezi ya da sanat eseri çalışmasını ve danışmanını değiştirebilir.
Ayrıca, bu öğrenciler anabilim dalının görüşü doğrultusunda derslerin yarısını yenilemek zorundadır.
Tez ya da sanat eseri danışmanı atanması
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik tez ya da sanat eseri danışmanı atanması bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi hükümlerine göre yapılır.
(2) Tez ya da sanat eseri danışmanı programda görevli öğretim üyeleri arasından seçilir.
İkinci tez danışmanı, doktora yahut sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisi veya
Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti ya da yabancı ülke vatandaşı profesör veya
doçentler arasından görevlendirilen bir öğretim üyesi de olabilir.
Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, sanatta yeterlik derslerini ve ilgili
uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla
ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavları yılda
iki kez yapılır. Bu sınavın koşulları, zamanı, jüri üyelerinin belirlenmesi, sınavın kapsamı ve
yürütülüş şekli bu Yönetmeliğin 33, 34 ve 35 inci maddesleri hükümlerine göre uygulanır.
(2) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden
sınava tabi tutulur. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı ÜAK
tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
Sanatta yeterlik tezi ya da sanat eseri çalışması
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamaları başarıyla tamamlayıp
sanatta yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için; öğrencinin kendi görüş ve önerileri de alınarak
danışmanı, anasanat dalı başkanı ve o anasanat dalında görevli başka bir öğretim üyesinden
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
oluşacak bir sanatta tez veya sanat eseri belirleme komitesince öğrencinin tez çalışması mı
yoksa sanat eseri çalışması mı yapacağı belirlenerek enstitüye önerilir. Bu öneri enstitü yönetim
kurulunca karara bağlanır.
(2) Sanatta tez çalışması yapmasına karar verilen öğrenciler için bu Yönetmeliğin 34 ve
35 inci maddeleri hükümleri uygulanır. Sanatta tez çalışmasının sonuçlandırılmasında ise oluşturulacak jüri anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.
Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri
olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Sanat eseri çalışması yapılmasına karar verilen öğrencilere ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir:
a) Her öğrenci için ayrı bir sanat eseri çalışması izleme komitesi oluşturulur. Bu komitenin oluşturulması ve çalışma usulleri bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümlerine göre uygulanır.
b) Öğrencinin yapacağı sanat eseri çalışmasının mahiyetini, içeriğini ve gerekirse, yöntemini içeren bir sanat eseri çalışması önerisi danışmanı gözetiminde öğrenci tarafından yazılarak anasanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir. Müdürün onayı ile öneri kesinleşir.
c) Sanat eseri çalışmasının tamamlanmış sayılması için öğrenci, danışmanı gözetiminde
çalışmasını açıklayan ve belgeleyen yazılı bir metin hazırlar. Bu metin enstitünün tez yazım
kılavuzuna uygun olarak yazılıp, karton kaplı ciltlenmiş biçimde altı kopya halinde anabilim
dalı başkanlığı vasıtasıyla enstitüye iletilir. Ancak; bu metin bir tez olmayıp, sanat dalının ve
o daldaki çalışmanın özelliğine göre değişebilen, bazı durumlarda ortaya konan orijinal bir
sanat eserini, hazırlanan üst düzeyde bir sergiyi, resitali ya da temsili açıklayan bir ön rapor
niteliğindedir.
ç) Sanat eseri çalışmasının sonuçlandırılmasına ilişkin diğer hususlar bu Yönetmeliğin
35 inci maddesi hükümlerine göre yapılır. Ancak, burada tezin yerini sanat eseri alır. Sanat
eseri ise yazılı orijinal bir çalışma olabileceği gibi uygulamalı olarak sunulan resital, temsil ve
benzeri olabilir. Resital, temsil ve benzeri durumlarda öğrencinin hazırladığı üst düzeyde bir
sanat eserini jüri önünde icra etmesi ve savunması istenir.
(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir.
Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini
yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik
çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma
konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde
başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 42 – (1) Herhangi bir lisansüstü programının tüm gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezuniyeti için;
a) Enstitü kurulunca belirlenen sayıda basılmış ve ciltlenmiş, tez ya da sanat eseri raporu
yahut sanatta yeterlik eser çalışması raporunun,
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
b) Enstitü kurulunca tez tesliminde istenen belgelerin,
c) Tez savunma sınavı ya da tezsiz yüksek lisans yeterlik sınavı jüri raporları ve tutanaklarının
enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili tüm belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir ve tüm koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.
(3) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye, kayıtlı bulunduğu eğitim düzeyi ve bilim ya
da sanat dalının adı ve özelliğine göre verilen diplomalarda;
a) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin mezun olduğu anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı ve varsa verilen unvan,
b) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin mezun olduğu anabilim dalındaki programın
onaylanmış adı ve varsa verilen unvan,
c) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin mezun olduğu anasanat dalındaki
programın onaylanmış adı,
ç) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı
bulunur.
(4) Diplomalarda müdürün ve Rektörün imzası bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
Ortak lisansüstü programlar
MADDE 44 – (1) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin usul ve esaslar Senato
kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenir.
Yurtdışı üniversitelerle öğrenci mübadelesi
MADDE 45 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan Avrupa
Birliği, Socrates, Erasmus ve benzeri anlaşmalara göre, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre not
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış
olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü
yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.
(2) Mübadele programı kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 10/8/1997 tarihli ve 23076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
—— • ——
Maltepe Üniversitesinden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe
Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bir veya iki yıl okuduktan sonra kayıt donduran Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç,
kayıt dondurma, izinli sayılma ve uzaklaştırma gibi ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz öğretimine devam etmesine engel durumu olmayan Maltepe Üniversitesi öğrencileri,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/5/2011
27925
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim Sorumlusu: Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi birim sorumlularını,
b) Çalışma Grubu: Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışma gruplarını,
c) Merkez: Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
d) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörlük: Trakya Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Öğrencilere iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her öğrencinin piyasa nitelik ve gereklerine göre mesleki ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek,
b) Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için öğrencilere danışmanlık
ve bilgilendirme hizmeti vermek,
c) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel
kalkınmaya katkıda bulunmak.
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
a) Birim sorumlularının liderliğinde faaliyet ve etkinlikler planlamak,
b) Öğrenci ve çeşitli sektörlerde hizmet veren kuruluşları bir araya getirerek bilgi ve
tecrübe aktarımı sağlayacak etkinlikler düzenlemek,
c) Staj ve iş imkânları hakkında öğrencilerin faydalanabileceği bir ilan havuzu oluşturarak işverenlerin kullanımına sunmak,
ç) Öğrencilere iş hayatı üzerine yönlendirici bilgi ve belgeler sunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği
gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse
yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini ve çıkabilecek sorunların çözülmesini sağlamak,
b) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
ç) Birim Sorumluları ve Çalışma Grupları ile düzenli olarak toplantılar yaparak düzenlenecek faaliyet ve etkinlikleri planlamak, çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun
onayına sunmak,
d) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak,
e) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları
uygulamak,
f) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin
aylıklı öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini üç yıl için Müdür yardımcısı olarak görevlendirip Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan Müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince Müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür yardımcısı başkanlık eder.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcısı dâhil olmak üzere beş
kişiden oluşur. Diğer üç üyeden biri Üniversite öğretim üyeleri arasından, diğer iki üye ise
Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı
şekilde görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
çağrısıyla yılda en az iki kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdürün gerekli
gördüğü hallerde Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu toplantısında kararlar
oy birliği ile veya oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek,
c) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde
bulunmak,
ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
d) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.
Çalışma birimleri ve birim sorumluları
MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Merkez bünyesinde
çalışma birimleri oluşturulur. Her çalışma birimi için, ilgili alanda faaliyet gösteren Üniversite
öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıllığına birim sorumluları görevlendirilir. Birim sorumluları aynı usul ile görevden alınabilir, görev süresi bitenler
tekrar görevlendirilebilir. Birim sorumluları; alanları ile ilgili çalışmaları koordine etmek, proje
hazırlamak ve sonuçlandırmak ve çalışma birimlerindeki bilimsel ve idari alanda gerekli işleri
yapmakla yükümlüdürler. Birim sorumluları kendi gelişimleri için kurslara, konferanslara ve
eğitimlere katılabilir ve katılmış oldukları kurs, konferans ve eğitimlerin içeriğine uygun uygulamalar yapabilirler. Birim sorumluları Müdüre karşı sorumludur. Müdürün onayı ile birim
sorumlusu yardımcıları görevlendirilebilir.
(2) Birim sorumluları; Merkez faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki okullarda etkin
bir şekilde yürütebilmek için her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu tarafından
görevlendirilen öğretim üyelerinden ve öğretim elemanlarından oluşur. Görevlendirmeyi yapan
okul yönetimi birim sorumlularına ait unvan ve iletişim bilgileriyle birlikte Merkeze bildirilir.
Birim sorumluluğu görevinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni birim sorumlusu
aynı şekilde görevlendirilir. Birim sorumluları, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdür gerekli gördüğü hallerde birim sorumlularını toplantıya çağırabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin bir kısmını
veya tamamını Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin teorik derslerin % 80’ine, ders uygulamaları ve laboratuvarların % 90’ına devamları zorunludur. Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları
aşması için bir sebep oluşturmaz. Ancak Rektör onayı ile Ülkemizi veya Üniversitemizi ulusal
ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler
içinde giremedikleri sınavlara yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda, ilgili bölüm başkanlığı veya programın tek bir bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüğü aracılığı ile ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi
tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen on beş gün içinde dekan veya müdür
tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler hariç en çok iki
dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu
tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık
sorunu nedeniyle alınmış olan en az üç hekimden onaylı sağlık heyet raporları ilgili yönetim
kuruluna iletilir. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası
folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları
nedeniyle giremedikleri sınavlara, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/7/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının
(c), dördüncü fıkrasının (c) ve beşinci fıkrasının (a) bentleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Tezli yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yüksek lisans not ortalaması, referans mektubu ve neden
doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon da istenir. Ancak doktora programına öğrenci
kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından
bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.”
“c) Tezli yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların
sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans veya yüksek lisans not
ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö inceleme sonucu da değerlendirilir. Başvuru
için adayların sağlaması gereken referans mektubu ile neden sanatta yeterlik yapmak istediğini
belirten kompozisyon da istenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince,
Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM
Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan
muadili bir puan alınması zorunludur.”
“a) Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Sınavından en az
50 Temel Tıp Bilimleri Puanına (Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp
Bilimleri Testi I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden
elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir) veya ALES sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek
lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına)
sahip olmaları, ALES sayısal kısmından en az 70 puana sahip olmaları gerekir. Ancak, Temel
Tıp Bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden
merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçmek
amacıyla başvuran adayların arasından şartları sağlayan öğrencilerden başarı sıralamasına göre
ilk iki sıradakiler ders dönemini tamamladıktan sonra tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Ancak, tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenci sayısı beş veya daha az sayıda
olursa şartları sağlayanlar enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programına
aktarılabilirler.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/7/2013
28714
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM,
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Uzaktan eğitim programlarında devam zorunluluğu yoktur. Diğer programlarda, öğrencilerin teorik derslerin % 80’ine, ders uygulamaları ve laboratuarların % 90’ına
devamları zorunludur. Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için
bir sebep oluşturmaz. Ancak, Rektör onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya
uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime
devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde
giremedikleri sınavlara yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda, ilgili bölüm başkanlığı aracılığı
ile Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi
tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen on beş gün içinde Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler dışında en
çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim
kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır.
Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan en az üç hekimden onaylı sağlık heyet raporları ilgili yönetim kuruluna iletilir.Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve
yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili fakülte
veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
31 Temmuz 2014
PERŞEMBE
Sayı : 29074
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2014/55
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed ve Ayşe oğlu 1979 D.lu Halep/SURİYE
Nüf. kayıtlı olan MURAT MUSTAFA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/55 esas, 2014/730 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay
hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında
5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
—————
6215
Esas No: 2014/167
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdurrahman ve Fatma oğlu 1965 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HÜSEYİN MUHAMMED hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/167 esas, 2014/731 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6214
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
297 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce; internetteki www.dmo.gov.tr web sayfamızda yayınlanan ihale dokümanında
nevileri ve adetleri belirtilen, T.C. Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı ihtiyacı mutfak malzemeleri, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine
uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm
alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis
veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen
belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 12.08.2014 Perşembe günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz
II No'lu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar
verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile teslim süreleri teklif
mektubunda belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
6978/1-1
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ATEŞ VE İZOLASYON TUĞLASI İMALATI
VE TESLİMİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1-4 Ateş ve İzolasyon Tuğlası İmalatı ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü
satın alınacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (236) 613 19 83-612 84 49
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale Konusu İşin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Ateş Tuğlası
20.000 Adet
İzolasyon Tuğlası
25.000 Adet
b) Yapılacağı Yer
: Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
c) İşin Süresi
: Sözleşme imza tarihi itibariyle en geç 75 takvim
günüdür.
d) Dos. No
: 33 SEAS 14/82 2014/87915
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
İhale Salonu.
b) Tarihi ve Saati
: 19.08.2014 Salı günü saat 15:00
c) Teslim Yeri
: Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde
görülebilir ve 75,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı hariç 75,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600
hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı
olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi
halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 - Teklifler 19.08.2014 Salı günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 (Doksan)
takvim günü olmalıdır.
8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.
8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre
yapılacaktır.
6909/1-1
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
1 ADET ÇOK YÜKSEK HIZLI TREN SETİNİN TİCARİ İŞLETMEYE BAŞLAMADAN
ÖNCE “NİHAİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI”
HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No.
: 2014/90668
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 1 Adet Çok Yüksek Hızlı Tren Setinin ticari
işletmeye başlamadan önce “Nihai Güvenlik Değerlendirme Raporunun Hazırlanması”
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 20/08/2014 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 150,-TL
bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
6899/1-1
—— • ——
ARAÇ KİRALANACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 (Bir) adet araç kiralanması teklif alma yoluyla
alınacaktır.
2 - Teklifler en geç 08.08.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66
Faks : 397 33 71 - 74
6905/1-1
—— • ——
400 GR GAP ÇAY KUTU İSKELETİ VE İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.000.000 adet 400 Gr. Gap Çay Kutu İskeleti ve
2.000.000 adet 400 Gr. Gap Çay İç Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/
RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.08.2014 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile
kalem bazında kısmi teklif verebilirler.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
—— • ——
6822/1-1
YENİYAPAN İSTASYONUNDA 20.000 M3 BALAST ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2014/91662
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr/
İhale konusu malın adı ve miktarı: YENİYAPAN İSTASYONUNDA 20.000 M3
BALAST ALIMI İŞİ
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosuna 20.08.2014 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil
300,00.-TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
6984/1-1
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
KÜLTÜR MERKEZİ TESİSİNİN (2 ADET 2721 m2’LİK BODRUM KAT, 2721 m2 ZEMİN
KAT, 670 m2 ASMA KAT, 250 m2 FUAYE, 150 m2 RESTAURANT, 150 m2 ÇOCUK OYUN
ALANI, 250 ARAÇLIK OTOPARK, YAKLAŞIK 2000 KİŞİLİK SALON VE MUTFAK) KİRA
KARŞILIĞINDA YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI
Karaköprü Belediye Başkanlığından:
1 - İhale konusu iş Kültür Merkezi tesisinin (2 adet 2721m2'lik bodrum kat, 272İm2
zemin kat, 670m2 asma kat, 250m2 fuaye, 150m2 restaurant, 150m2 çocuk oyun alanı, 250
araçlık otopark, yaklaşık 2000 kişilik salon ve mutfak) yapılması işi 2886 Sayılı Devlet ihale
Yasasının 35. Maddesinin ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü ile Yapım karşılığında uzun
süreli kiralama modeli ile 29 yıllığına kiraya verilerek işletilmesi işidir.
İli
: Şanlıurfa
İlçesi
: Karaköprü
Mahallesi
: Akbayır
Ada, Parsel
: 3779 Ada, 2364 Parsel
Muhammen Bedel
: 4.979.223,41TL (Bu bedel tahmini inşaat maliyeti toplamıdır)
(Dörtmilyondokuzyüzyetmişdokuzbinikiyüzyirmiüçtürklirasıkır
kbirkuruş
Geçici Teminat Tutarı : 149.376,71,-TL
(Yüzkırkdokuzbinüçyüzyetmişaltıtürklirasıyetmişbirkuruş)
(Tahmini Yapı Bedelinin %3’üdür)
Kati Teminat Tutarı : 298.753,42,-TL
(İkiyüzdoksansekizbinyediyüzelliüçtürklirasıkırkikikuruş)
(Tahmini Yapı Bedelinin %6'sıdır.)
İhale Tarih ve Saati
: 13/08/2014- 14:00
Belediye Adresi
: Çankaya Mah. Gaffar Okan Cad. No:3 Karaköprü Belediye
Başkanlığı KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA
Telefon ve Faks
Numarası
: Tel: 0414 347 72 36 Fax: 0414 347 76 42
2 - Kültür Merkezi tesisinin ihalesi 13.08.2014 Çarşamba günü saat 14.00'da Karaköprü
Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3 - İhale konusu iş, aylık 50,00. TL. (KDV Hariç) 27 yıllık toplam 16.200,00,-TL. (KDV
Hariç) muhammen ihale bedeli üzerinden, işletme süresi sabit kalmak üzere muhammen ihale
bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet ihale Yasasının 35. Maddesinin ( a ) fıkrası gereğince Kapalı
teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
4 - Kültür Merkezi Tesisi inşaatının yapımına (tahmini yapı bedeli KDV. Hariç
4.979.223,41. TL.) ait geçici teminat ( %3 ) 149.376,71,-TL.'dir. Kesin teminat bedeli ise (%6)
298.753,42. TL.'dir. Teminatlar Belediyemiz Veznesi ya da Şanlıurfa Ziraat Bankası Karaköprü
şubesi
nezdindeki
Karaköprü
Belediye
Başkanlığına
ait
IBAN
NO:TR
860001002151356156395069 nolu hesaba nakden yatırabilecek veya aynı miktar geçici ve kati
teminatı limit dahili Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğüne
vereceklerdir.
5 - İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Yazı işleri
Müdürlüğüne en geç 13.08.2014 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale dökümanını Belediyemiz Yazı işleri
Müdürlüğünden görebilir ve ihale dokümanını 500,00.TL karşılığında aynı yerden temid
edebilirler, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
7 - İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Türkiye'de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa email adresi belirtilecek)
verilmesi,
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) Noterden tasdikli imza sirküleri,
f) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat
mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.
ı) Karaköprü Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden
sonra alınmış olacak)
i) İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanı ekinde sunulan teknik şartnamede belirtilen
hususlara aynen riayet edeceklerine ve teknik şartnamede belirtilen araç ve gereçleri
bulunduracaklarına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.
j) Şartname eki örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesi
k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vereceklerdir.
1) Teklif mektubu kapalı zarf içerisinde ayrıca konulacaktır.
B) İstekli tüzel kişilik ise;
a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette
olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya
kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
c) Türkiye'de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi
belirtilecek) verilmesi,
d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat
mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
g) Karaköprü Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden
sonra alınmış olacak.)
h) İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanı ekinde sunulan teknik şartnamede belirtilen
hususlara aynen riayet edeceklerine ve teknik şartnamede belirtilen araç ve gereçleri
bulunduracaklarına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.
ı) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli Ortak
Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,
j) Şartname eki örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesi
k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vereceklerdir.
1) Teklif mektubu kapalı zarf içerisinde ayrıca konulacaktır.
8 - İlgili mevzuatı gereğince doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb masraflar
yükleniciye aittir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
6800/1-1
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
SÖNMÜŞ TOZ KİREÇ ALIMI YAPILACAKTIR
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Sönmüş Toz Kireç Alımı açık ihale ile kapalı zarf usulü yapılacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-612 84 49-613 26 27
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Sönmüş Toz Kireç (1.500 Ton)
b) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
c) İşin Süresi
: Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen, söz konusu
Sönmüş Toz Kireç [Ca(OH)2], 2 (iki) yıl içerisinde
teslim alınıncaya kadar sözleşme yürürlükte kalacaktır
d) Dosya Numarası
: 30 SEAS 14/80 2014/86137
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 18.08.2014 Pazartesi Günü saat 15:00
c) Teslim Yeri
: SEAŞ Genel Müdürlüğü Ambarıdır.
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde
görülebilir ve 75,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı
hariç
75,00
TL
doküman
bedelini
240-Vakıfbank
Soma
Şb.
TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da
kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
5 - Teklifler 18.08.2014 Pazartesi Günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL üzerinden vereceklerdir. (TL/Ton). İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
7 - İstekli teklif tutarının 50.000,00 TL’yi geçmesi halinde en az %3’ü oranında geçici
teminat verecektir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9 - Firmalar temin edecekleri ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösterir ürün
broşürlerini ve Türkçe olarak hazırlanmış güvenlik bilgi formlarını teklif ekinde vereceklerdir.
10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre
yapılacaktır.
6816/1-1
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
9 KALEM 6860 ADET PİST ÖZEL AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:
İhale Dosya Numarası
: 2014/25
1 - İdarenin
a) Adresi
: Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri)
No: 32 06330 Yenimahalle/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası :+90 (312) 204 23 41-204 23 48 - 204 26 26 - 204 28 78 204 23 40 Faks: +90 (312) 212 81 58
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - 9 Kalem 6860 Adet Pist Özel Aydınlatma
Malzemesi Alımı İşi
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
SIRA
NO
MİKTAR/
BİRİMİ
1
250 Adet
MALZEMENİN CİNSİ
2
100 Adet
Yer üstü portatif mania (pist
kapama) armatürü (kırmızı)
1000W Ampul (Beacon Ampulu)
3
4
1000 Adet
1000 Adet
105W 6,6A reflektörlü Ampul
40W 6,6A reflektörlü Ampul
5
3000 Takım
6
5 Adet
7
5 Adet
8
9
500 Adet
1000 Takım
Primer Kit (Fiş-Priz)
Beacon Armatürü (20 adet beyaz
yedek filtre, 20 adet yeşil yedek
filtre dahil)
Aldis İşaret Lambası
2 inç vidalı kırılabilir kapling
Sekonder Kit (Fiş-Priz)
: Ankara Esenboğa Havalimanı içerisinde bulunan Satın
Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal
Müdürlüğü Depolarıdır.
: İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami
130 gündür.
: DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın
Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
b) Tarihi ve saati
: 08.09.2014 günü, saat 11.00
4 - İhaleye katılabilme Şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma Şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi,
j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı
belgesi,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
4.2.1. İş Deneyim Belgesi:
İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30’u oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen malzeme miktarında (teslimat
süresi içerisinde teklif edilen malzeme miktarında) üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir
4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik
belgeler;
4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
4.2.2.2. istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
4.2.2.3. istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de
ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.
4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin
veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler İş
ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı
ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.2.3. Tedarik Edilecek Malların katalogları, fotoğrafları:
4.2.3.1. İstekliler malzemeye ait katalog ve broşürleri teklif ekinde verecektir.
4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.
Bu ihalede benzer iş olarak, Sabit Akım Regülatörü ve/veya Rüzgar Tulumu ve/veya
Rüzgar T’si ve/veya Kule Kumanda Masası ve/veya PAPI kabul edilecektir.
4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli”,
maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere
açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara
ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.
7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve
İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 100,-TL
(YüzTürkLirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış
isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe
ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair
belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, 08.09.2014 günü, saat 11.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve
İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi
olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.
6913/1-1
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
4 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığından:
Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarının teknik bakımdan teçhizi için
2009K121090 nolu proje kapsamında 4 (dört) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (e) bendi
uyarınca (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü
ile ihale edilecektir. İhalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 1) 2014/88303,
2) 2014/88318, 3) 2014/88334,
4) 2014/88343
1 - İdarenin
a) Adresi
: Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi
Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No: 36/57000
SİNOP
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (368) 271 57 57 (1554-1555) Faks: 0(368) 271 57 18
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)
Sistemi, 1 Adet (Komple)
2) Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografi (HPLC)
Sistemi, 1 Adet (Komple)
3) ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle
Spektrometresi) Cihazı, 1Adet (Komple)
4) LC-MS/MS cihazı, 1 Adet (Komple)
b) Teslim yeri
: Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
c) Teslim tarihi
: 1) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin
açıldığının tebliğinden itibaren, 120 (yüzyirmi) takvim
günü
2) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin
açıldığının tebliğinden itibaren, 120 (yüzyirmi) takvim
günü
3) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin
açıldığının tebliğinden itibaren, 120 (yüzyirmi) takvim
günü
4) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin
açıldığının tebliğinden itibaren, 120 (yüzyirmi) takvim
günü
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi
Başkanlığı İhale Odası Korucuk Köyü Trafo Mahallesi
No:36/ 57000 SİNOP
b) Tarihi ve saati
: 1) 28/08/2014 Perşembe günü, saat: 11:00
2) 28/08/2014 Perşembe günü, saat: 14:00
3) 28/08/2014 Perşembe günü, saat: 15:00
4) 28/08/2014 Perşembe günü, saat: 16:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler,
İstekli, alım konusu malları teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:
1) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
2) istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu
gösteren belge veya belgeler,
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı
sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,
4) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;
1) Teklif etmiş oldukları ürünlerin bakım ve onarımları ile ilgili teknik servis hizmetlerini
sağlayacak teknik kadro ve teşkilatları hakkında ayrıntılı bilgileri tekliflerine ekleyeceklerdir.
(İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik edeceklerdir.)
2) Teklif ettikleri ürünlerin en az 2 (iki) yıllık yerinde bakım ve onarım yapılacağına dair
garantilerine ait taahhütname vereceklerdir. Garanti süresinden sonra yıllık bakım ve onarım
sözleşme bedelleri ve sürekli kullanımdan dolayı yıpranacak yedek parça ve malzemeleri kalem
kalem katalog numaraları ile birlikte fiyatlandırılmış olarak gösterecekler ve bu fiyatlar ürünlerin
garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 5 (beş) yıl süre ile geçerli olacak ve bu fiyatlar
ürünlerin fiyatlarına dahil edilmeyerek ayrı liste halinde gösterilecektir. Teklif edilen ürünlerin
garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 10 (on) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek
parça ve malzemelerin temini ve teknik servis hizmetlerinin yerine getirileceği garantisine ait
taahhütnamelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve
kaşeleri ile tasdik edeceklerdir.
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
4.2.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.4. Teklif edilen malların marka ve modeli ile menşeini belirten yazılı beyan
verilecektir. Varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.
4.2.5. İstekliler; teklif ettikleri malların özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.
4.2.6. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:
4.2.6.1. istekli kendi adına veya anlaşmalı olduğu firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesini veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini
ve TÜRKAK onaylı ISO 9001:2008 Belgesini teklifle birlikte sunmalıdır. İstekliler teklif ettiği
malın ulusal veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren TSE, TSEK, ISO, VDE,
FDA, IEC, TÜV, UL ve bunun gibi belgelerden en az birisini sunmalıdır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:
7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00Türk Lirası karşılığı: Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma
Servisi Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 / 57000 SİNOP adresinden satın alınabilir. İhale
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00,-Türk Lirası doküman bedelini
Sinop Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Sinop Şubesi neznindeki TR
9600 0100 0226 4868 2994 5012 IBAN nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale
dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale
dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer
alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek
zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.
İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul
edilecektir.
7.2 - İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale
dokümanı satın alındığına dair belge)
8 - Teklifler ihalenin yapılacağı saate kadar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi
Ofisi Satınalma Servisi Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No: 36/57000 SİNOP adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
6918/1-1
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim
Üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya
resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan
Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın
Listesi (YÖK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet
dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile
başvuracaklardır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde
belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
*Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde
belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.
*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması
halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
*Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı
bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.
"*Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın
listesi ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır.
Ayrıca, bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD veya DVD'yi başvuracakları
birime teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları gerekmektedir."
*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar)
çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz
edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil
belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.
İlanen duyurulur.
ANABİLİM
BİRİM/BÖLÜM
DALI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri
Eğitim
Programları ve
Öğretimi
UNVAN
Profesör
DERECE
1
—— • ——
ADET
1
İLANDA ARANAN
ŞARTLAR
Eğitim Programları
ve Öğretimi alanında
doçentliğini
almış
olmak.
6877/1-1
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/3/2014 tarih ve 1361 sayılı kararı ile onanan
“Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46160 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi” 31/7/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna
asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
6923/1-1
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
31 Temmuz 2014 – Sayı : 29074
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Maltepe Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
1
24
25
28
29
30
31
32
46
52
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete