T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:45172909-010.06.01/76781
:Duyuru (5403 sayılı Kanun
uygulamaları)
19/11/2014
İlgili Dağıtım Yerlerine
: a) 12.06.2014 tarihli ve 34306 sayılı duyuru.
b) 19.11.2014 tarihli ve 76617 sayılı duyuru.
İlgi
5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu" nda değişiklikler yapılması
üzerine, 28/10/1987 tarihli ve 19618 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Kadastro Çalışmalarında
Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmeliğin" 3 üncü maddesinin (c)
bendinin değişikliğine ilişkin olarak düzenlenen "Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve
Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 04.11.2014
tarihli ve 29165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve bunun üzerine ilgi (a) duyurunun
"G-KADASTRO ÇALIŞMALARI" başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılarak ilgi (b) duyuru ile
yeniden düzenlenmiştir.
İlgi (b) duyurunun, Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayımlanması hususunda bilgi
edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.
Güngör GÜZEL
Kadastro Dairesi Başkanı
EK
:
İlgi (b) duyuru
DAĞITIM:
Gereği:
Bilgi:
-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA
-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE
-İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA
-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞINA
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad.No:14
Tel: 0312 551 41 12 Faks: 0312 413 64 02
www.tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
C.ÖZEN
Tapu ve Kadastro
Uzmanı
1/2
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:45172909-010.06.01/76781
:Duyuru (5403 sayılı Kanun
uygulamaları)
19/11/2014
-TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
-HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
-ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
-YABANCI İŞLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
MÜDÜRLÜĞÜNE
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad.No:14
Tel: 0312 551 41 12 Faks: 0312 413 64 02
www.tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
C.ÖZEN
Tapu ve Kadastro
Uzmanı
2/2
Download

5403 Sayılı Kanun Uygulamaları - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü