Baþkanlýk sistemi ÇRT’de
‘Basýn,
demokrasinin
özüdür’
Ç
A
k Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Ceylan, "Basýnýmýz her zaman vatandaþlarýmýzýn gözü ve
kulaðý, sesi ve kamuoyunun en önemli
haber alma organý olmuþtur" dedi. 3’DE
11 OCAK 2016 PAZARTESÝ
Ahmet Sami Ceylan
rt de yayýnlanan Günün Ýçinden
Programýnda bu gün Baþkanlýk
Sistemi konuþulacak. Bir süredir Türkiye gündeminin ilk sýrasýnda yer alan
Baþkanlýk Sistemi nedir, neler içeriyor
ve sistem nasýl çalýþýlýyor konularýnýn
konuþulacaðý Ayhan Aykanat ile Günün Ýçinden Programý'nýn konuðu Hitit
Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet
Özalp olacak. 5’DE
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
Yýl: 1 Sayý: 38
www.kesinkarar.com
Dokunulmazlýklara dokunduk
Millete dokunan,
vekile de dokunsun
'Yeni tarým
politikalarý
üretmeliyiz'
M
illetvekili dokunulmazlýklarý kaldýrýlmalý
mý? Bu soru her dönem tartýþma konusu oluyor. Bazý siyasi partilerin de seçim vaadi olarak ortaya attýðý dokunulmazlýk konusu, daha çok genel olarak deðil, belli milletvekilleri için gündeme gelebiliyor.
En çok ta teröre yönelik suçlarý iþleyen milletvekilleri için dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasý tartýþma konusu oluyor. 5’DE
Z
iraat Mühendisleri Odasý Ýl
Temsilcisi Necati Gül, 10
Ocak 1846 tarihinde ilk ziraat
mektebinin kurulmasýyla tarýmsal eðitim ve öðretim alanýnda
ilk adýmýn atýldýðýný ve
bu nedenle 10 Ocak
tarihinin tarýmda bir
milat olduðunu kaydetti. 2’DE
Annesini tüfekle
vurup öldürdü
Ç
orum'un Bayat Ýlçesi'nde psikolojik
rahatsýzlýðý bulunduðu iddia edilen
30 yaþýndaki Enes S., 49 yaþýndaki annesi Nesibe S.'yi tüfekle ateþ ederek öldürdü. 3’DE
Süper Kamyon
D
odurga'da bulunan madeni iþleten
þirket bir kere daha gündemde. Son
olarak Elektrik Mühendileri Odasý tarafýndan Orhaneli ve Tunçbilek santralerinin
alelacele devri yapýldýðý gerekçesiyle
gündeme getirilen Holding'in Çorum'da
iþlettiði maden sahasýndan çýkarýlan kömürlerin taþýmasýyla ilgili ilginç detaylarýn Sayýþtay raporlarýna yansýdýðý iddia
edildi. 3’DE
Çalýþan Gazeteciler
Günü Mesajlarý
Müteahhit silahla
fabrika bastý
F
abrika patronu ve iki kiþiyi silahla yaraladý. Çorum'da tanýnmýþ bir müteahhit
silahla fabrikasýna bastý. Müteahhit H.C. fabrikanýn sahibi iþ
adamý A.A. ve 2 kiþi silahla yaraladý. 3’DE
Çorum'da
güreþ þöleni
alýþan Gazeteciler Günü
Ç
nedeniyle Çorum Valiliði, bazý sosyal paydaþlar ve
meslek örgütleri mesaj yayýnlayarak halkýn haber alma özgürlüðüne vurgu
yaptý. Her yýl 10 Ocak'ta kutlanmasý geleneksel hale gelen "Çalýþan Gazeteciler Günü" çeþitli kesimlerin kutlama mesajlarýyla bu yýl da
kutlandý. 4’DE
Ülkü Ocaklarý yarýþma düzenledi
HABERÝN
BÝR DOST 2
2’DE
KILÇIÐI
Ç
Jakamen'e Görkemli açýlýþ
O
smancýklý iþ adamý, Tunahan Giyim tekstil fabrikasýnýn patronu Muharrem Gülmez, Osmancýk'tan sonra Jakamen Maðazasýný þimdi de Çorumlularla buluþturdu. 6’DA
5
orum önemli bir organizasyona ev sahipliði yapýyor.
Büyükler Serbest Güreþ Türkiye
Þampiyonasý'nda sporcular Çorum'da mindere çýktý.
3 gün sürecek þampiyona Atatürk Spor
Salonunda gerçekleþtiriliyor. 8’DE
Davutoðlu anlattý, Çorum vekilleri dinledi
2
Sayfa
2
GÜNDEM
11 OCAK 2016 PAZARTESÝ
Özel çocuklara polis
eþlerinden özel ilgi
Çorum Polis Eþleri Kaynaþma ve
Yardýmlaþma Derneði (PEKAY)
üyeleri, kentteki özel eðitim ve
uygulama merkezlerini ziyaret etti.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen AK Parti 24. Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý'nýn kapanýþýnda konuþtu. Konuþmayý Ak Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt da dinledi.
Davutoðlu anlattý,
Çorum vekilleri dinledi
Ýstiþare toplantýsýna katýlan Ak Parti Çorum Milletvekileri,
Ceylan, Uslu ve Kurt birlikte Baþbakan'ý dinledi
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen AK Parti 24. Ýstiþare
ve Deðerlendirme Toplantýsý'nýn kapanýþýnda konuþtu. Konuþmayý Ak Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet
Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt da dinledi.
Baþbakan Davutoðlu, konuþmasýnda
"Bugün gazetelerde, dünkü bazý toplantýlarýmýzda terörle mücadele baðlamýnda
bir süre verildiðine dair haberler var. Bir
an önce bu operasyonlarýn baþarýyla tamamlanmasý için gece gündüz çalýþýyoruz ancak herhangi bir süre söz konusu
deðildir. Süreyi zamanla deðil de ulaþmamýz gereken hedeflerle tayin ediyoruz. Daðlarýmýz, ovalarýmýz, þehirlerimiz
bu canilerden temizleninceye kadar, þehirlerimizin, ilçelerimizin her bir sokaðý
emniyetle, huzurla girilen sokaklar oluncaya kadar terörle mücadelemizi büyük
bir kararlýlýkla sürdürmeye devam edeceðiz" dedi.
"BAÞLADIÐIMIZ ÝÞÝ
TAMAMLAYACAÐIZ"
Huzur ve demokrasi operasyonunun yarýda kesilmeyeceðini söyleyen Davutoðlu, "Kimse baþladýðýmýz huzur ve demokrasi operasyonunun, çýktýðýmýz bu
yolun yarýda kesileceðini, baþka istikametlere gidileceðini düþünmesin. Ýnþallah milletimizle, bölgedeki vatandaþlarýmýzla birlikte baþladýðýmýz iþi tamamlayacaðýz. Bu ülkede þiddet ve terör son
noktaya kadar bitirilinceye kadar yolumuza devam edeceðiz. Er ya da geç
mutlaka muvaffak olacak, milletimizi tekrar huzur ve emniyete kavuþturacaðýz"
þeklinde konuþtu.
"DEVLET ÝLE VATANDAÞ
ARASINA GÝREMEYECEKLER"
Felaket senaryosu yazanlarýn, insan canýna kýyanlarýn ve çocuklarýn eline silah
veren cellatlarýn vatandaþ ile devletin
arasýna giremeyeceðini belirten Davutoðlu, "Bizi, demokrasiden, hukuktan, insan onurunu esas alan, her vatandaþýmýzý sahiplenen siyasetten de kimse geri
çeviremeyecek. Bizim gözümüzde her
vatandaþýmýzýn hakký, hukuku birdir. Her
vatandaþýmýzýn hakkýný korumak bize bir
namus borcudur. Türk, Kürt, Sünni,
Arap, Alevi ayrýmý bize yasaktýr, haramdýr. Ayrýmcýlýk yapan hiç kimseyle bir
arada, birlikte olmayýz, olmayacaðýz" ifadelerini kullandý.
"DEVLETÝMÝZ O ESKÝ
TUZAKLARA DÜÞMEYECEKTÝR"
Devletin eski tuzaklara düþmeyeceðini
de vurgulayan Davutoðlu, "Devletimiz
sadece ve sadece suç iþleyenlerin yakasýna yapýþacak ve asla sürüklendiði o
eski tuzaklara düþmeyecektir. 90'lý yýllarla bugünleri karþýlaþtýranlar da bilsinler
ki, halk ile teröristi ayýrt edecek, halkýmýza Türkiye'nin her köþesinde en derin
merhametle yaklaþacak, halkýmýza düþman olan teröristlere ise en kararlý mücadeleyle karþý koyacaðýz. Terörle mücadelemizde birinci önceliðimiz vatandaþýmýzýn canýný ve malýný korumaktýr. Asla
eski Türkiye'ye geri dönülmeyecek ama
asla Türkiye, terör örgütünün planlarýna
da kurban edilmeyecek" diye konuþtu.
"TEK TEK HESAP SORULACAK"
Davutoðlu, verilen kaynaklarý vatandaþlar için harcamayan Güneydoðu'daki belediyelerin tek tek hesabýnýn sorulacaðýný ifade ederek, "Sizden beklediðimiz tek
þey, bu milletin huzurunu bozmayýn,
gönderdiðimiz kaynaklarý halka hizmet
için kullanýn ve bu halka aidiyetinize sadýk kalýn. Bunu yapmak yerine, halka
hizmet etmek yerine Türkiye'nin nerede
bir düþmaný varsa, Türkiye'ye düþmanlýk
ilan etmiþ hangi baþkent varsa oralara
gidip onlarla kol kola girmek bu milletin
geleceðinde mahkum olacaksýnýz anlamýna gelir. Böylesine çukur siyasetinin
peþinde olan belediyecilik yapýyorlarsa
maalesef þehirlerimiz tarumar ediliyor.
Hiç merak etmeyin, personel giderlerinin nereye gittiði, yatýrýmlara dönüþtürülmeyen bu kaynaklarýn ne için kullanýldýðý tek tek araþtýrýlacak ve hesabý sorulacaktýr" dedi. (Haber Merkezi)
Disiplin Kurulunda görev daðýlýmý
CHP Çorum Ýl Kongresinin ardýndan geçtiðimiz
günlerde Ýl Yönetim Kurulu görev daðýlýmý yapmýþtý. Ýl Baþkanlýðý Ýl Disiplin Kurulu toplantýsý yapýlarak tüzük gereði yapýlan seçimde Disiplin Kurulu
Baþkaný olarak Esma Pýnar Saran, Baþkan Yardýmcýlýðýna Filiz Ýlkyaz, Sekreterliðe Hulusi Aydaþ seçildi.
Ýl Gençlik Kollarý Baþkanlýðý seçimi yapýlarak Ýl
Gençlik Kollarý Baþkanlýðýna Tuncay Güleç seçildi.
Ýl Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu listesi þu isimlerden oluþtu.
Baþkan Tuncay Güleç, Eren Ecevit, Onur Sucu,Ýlhan Gökgöz, Cem Eker, Uður Þahbaz, Tugay Toy,
Sinem Karataban, Sinem Eryýlmaz, Ali Kýlýç, Canan Kara, Murat Doðan, Umutcan Kaya, Burak
Özten, Caner Ergan Kurultay Delegeleri; Veli Can
Çalýkuþu, Eren Ecevit, Burak Özten, Akýn Uðraþ.
Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, Emniyet
Müdürü Murat Kolcu'nun eþi Fatma Kolcu, Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý ve polis eþleri, ziyaret ettikleri kurumlarda
sýnýflarý tek tek ziyaret etti.
Özel öðrencilerle yakýndan ilgilenen Kara ve
Kolcu, sohbet ettikleri öðrencilere hediyeler
verdiler.
Merkezde görev yapan öðretmenlere de fedakarlýklarýndan dolayý teþekkür eden Kolcu, özel
çocuklara yönelik hazýrlanacak her tür projeye
polis eþleriyle katký vermeye hazýr olduklarýný
açýkladý. Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý
Koruma Derneði Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, Emniyet Müdürlüðü'nün her zaman
engellilerin yanýnda olduðunu söyledi.
Son olarak Toplum Destekli Polis Þube Müdürlüðü ekiplerinin engellilere yönelik özellikle
sosyal alanda faaliyetler gerçekleþtirdiðini belirterek, "Çocuklarýmýz burada verilen eðitimle en
azýndan kendileri ayakta durabiliyorlar. Hem
Mesude haným, hem Fatma haným desteklerini
bizden esirgemiyorlar. Eðitim kurumlarýmýzý ziyaret ederek buradaki sevinci bizlerle paylaþýyorlar. Engellilerimiz insanlarý gördükçe mutlu
oluyorlar. Onlar topluma normal bireyler olarak
katýlmak istiyorlar. Polis eþlerimizde bizlere ziyaretleriyle onur verdiler. Emniyet Müdürlüðümüzle birlikte daha farklý projelerde bir araya
geleceðiz" dedi. Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun eþi Fatma Kolcu, özel öðrencilerle bir
araya gelmekten mutlu olduðunu belirterek,
onlarýnda toplumun birer parçasý olduðuna
dikkat çekti. Engelli bireylerin bu eðitim kurumlarýnda verilen eðitimlerle kendi ayaklarý üzerinde durabildiðini dile getiren Kolcu, "Çocuklarýn
en iyi þekilde eðitim almalarý bizleri son derece
mutlu ediyor. Özel eðitim merkezleri engelli çocuklarýn yetiþtirilmesinde önemli ve
ayrý bir yere sahip olduðuna ziyaretlerimizde þahit oluyoruz" diye konuþtu.
(Haluk SÖYLEMEZ)
BÝR DOST 2
Bu gün ki yazýma Cuma gününden "Bir dost" ile devam etmek
istiyorum.
Yazýya sondan baþlayalým.Ne demiþtik varsayalým normal bir
vatandaþsýn "Fýsýltý gazetesi senin hakkýnda karýsýný aldatýyor
diyorsa; Söyle karýna aðzýna sahip olsun. O konuþmazsa kimse konuþmaz. (2)*"Benim eþim dünyanýn en mükemmel eþidir, benim eþim beni aldatmaz" desin. Diye noktalamýþtýk,peki
ama gerçekten aldatýyorsan,fýsýltý gazetesinin manþetten üfürdüðü haber ya gerçekse; Bak iþte o zaman tavsiyem þudur,bir
gün birisi cila gönderirse þaþýrma,çünkü eþini seninle boynuzlayan, bir gün senide boynuzlar. Aðýr oldu deðil mi? Daha aðýrý varda yazmaya terbiyem el vermiyor. Gül gibi eþini, çocuklarýný býrak, eline üç kuruþ para geçince hovardalýk.O paran olmasa yüzüne bakarlar mý? Zor günlerinde sana destek olan,
kahrýný çeken insana nankörlük yapmak öylemi? Birde ilgisizlikten yakýnýp 40'ýndan sonra macera aryan sonradan görme
öküzler vardýr.Bunlar iki cilve yapýp parasýný pulunu harcatan
para avcýsý sosyete çapkýnlarýyla karýsýný boynuzlarlar. Sonradan görme,bu þýmarýklara tavsiyem,sakýn ha "Neyi eksik kaldý,yediði önünde yemediði ardýnda" demek gibi bir cehalete kapýlma.Biz soralým sana "Neyin eksik kaldý,neyine bunaldýn".Neden þikayet ediyorsan,o konuda ben ne yaptým diye düþün.Bir
düþün,en son ne zaman evden çýkarken,eþinin gözlerinin içine
sevgiyle bakarak "Allahaýsmarladýk" dedin. Bu iþin mazereti olmaz. Bir an önce hatandan dön, eþinden helallik iste.
(Bu konu; Ýslamýn izin verdiði ikinci evliliðin þartlarýný taþýyan ve ona
göre evlenen insanlarý kapsamaz, kesinlikle konunun dýþýndadýr)
Fýsýltý gazetesinin Ýþ Adamý için attýðý manþet
Fýsýltý gazetesinin günlerdir manþetten üfürdüðü diðer konu
için demiþtik ki; "Yok iþ adamý isen, hakkýnda asýlsýz dedikodular üretiliyor, iþleri bozuldu iflas etti, (1) *konkordatoto ilan ettiler diyorlarsa en azýndan bir yeminli mali müþavir raporuyla
kamuoyuna açýklama yapmalýsýn. Saðda solda "Beni çekemeyenler var,rekabetten kaynaklý rakiplerin çýkardýðý dedikodu"
dersen veya "Kredi kullanmadýðým bankacýlarýn intikamý" dersen inanýyormuþ gibi yaparlar ama dedikodunun önünü alamazsýn, birileri sevinse bile üreten insanýn seveni çok olur onlarý üzersin. Unutma sen iþçilerinin babasýsýn,babalar evlatlarýn
üzülmesini istemez." Diye de noktalamýþtýk. Peki Fýsýltý gazetesinin günlerdir manþetten üfürdüðü haber doðruysa ne olacak.Hiç bir þey olmayacak. O zor günler geçecek, eskisinden
daha güçlü olacak. Ýþ adamýna iþinde ki aksayan taraflarý biz
söyleyecek durumda deðiliz,kendisi onu bilir,kaçaðýný bulur telafide eder,yeter ki moralini bozmasýn.Yiðit düþtüðü yerden
kalkar.Biz onu alkýþlamaya hazýrýz.
Yarýn Kamu görevlisi,siyasetci ve gazeteciler
(1)* http://konkordato.nedir.com/
Konkordato, elinde olmayan sebeplerle iþleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuþ olan dürüst borçlularý korumak için kabul edilmiþ bir hukuki çözümdür.
(2)* http://ozdengazetesi.com.tr/
Evlenmenin Yöntemi,"Sultani Aile"
HABERÝN KILÇIÐI
'Yeni tarým politikalarý
üretmeliyiz'
Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül
10 Ocak Ziraatçýlar Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, tarýmsal öðretime önem verilmesi ve yeni
tarým politikalarýnýn üretilmesi gerektiðini söyledi.
Ziraat Mühendisleri Odasý
Ýl Temsilcisi Necati Gül, 10
Ocak 1846 tarihinde ilk ziraat mektebinin kurulmasýyla tarýmsal eðitim ve öðretim alanýnda ilk adýmýn
atýldýðýný ve bu nedenle 10
Ocak tarihinin tarýmda bir
milat olduðunu kaydetti.
170 yýlý geride býrakýrken
bu güne kadar çok yol kat
edildiðini ancak tarýmda
hala istenilen düzeye ulaþýlmadýðýna dikkat çeken
Gül, "Tarýmsal öðretime
geçmiþten daha çok önem
vermeliyiz. Tarýmsal öðre-
timde niceliðe deðil niteliði
ön plana çýkarmalýyýz. Baþarýya ulaþmak için yeni tarým politikalarý üretmeliyiz"
dedi. Daha kaliteli ve güvenli gýda arzýný saðlamak
için sektör paydaþlarýnýn
görüþlerinin alýnmasý gerektiðini ifade eden Gül,
"Bu yolda baþarýya ulaþmak için iyi yetiþmiþ kadrolara ihtiyacýmýz var. Bu kadro tarým sektörünün talebine cevap verebilecek ve
bilgilerini sahaya aktarabilecek donanýmda olmalýdýr"
dedi. (Haluk SÖYLEMEZ)
Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül
Sayfa
3
GÜNDEM
11 OCAK 2016 PAZARTESÝ
Süper Kamyon
Fakirlere kömür yetiþtirmek için bir günde 5 kez, bin 700 km yol
yaptýðý iddia edilen kamyonun sýrrý Sayýþtay raporlarýnda yer almýþ
Dodurga'da bulunan madeni iþleten þirket bir kere daha gündemde. Son olarak Elektrik Mühendileri Odasý tarafýndan Orhaneli ve Tunçbilek santralerinin alelacele devri yapýldýðý gerekçesiyle
gündeme getirilen Holding'in Çorum'da iþlettiði
maden sahasýndan çýkarýlan kömürlerin taþýmasýyla ilgili ilginç detaylarýn Sayýþtay raporlarýna
yansýdýðý iddia edildi. Ayný maden ocaðý daha önce de bakanlýk tarafýndan yeterli güvenlik tedbirlerinin alýnmadýðý gerekçesiyle uyarýlmýþ, yer altý
maden çýkarma faaliyetini geçici olarak durdurduðunu açýklayan firma ile iþçiler arasýnda sorun yaþanmasýyla gündeme gelmiþti. Ýþçilerin bir süre
maden sahasýnda durumu protesto ediþi de basýnda çok kere haber olarak iþlenmiþti.
Çok sayýda internet haber sitesinde
yer alan Cihan
Ha-
ber ajansý mahreçli haberde, TKÝ adýna sosyal
yardým vakýflarýna teslim edilen kömürlerin taþýnmasýnda daha fazla para kazanmak için, bir kamyonun ayný gün içinde 5 kere bin 700 km yol yaptýðýnýn Sayýþtay raporlarýnda usulsüzlük olarak
tespit edildiði belirtiliyor.
HABER GERÇEK DEÐÝL
Habere konu olan iddialarla ilgili olarak þirketin
Alpagut Dodurga Maden Ýþletmesi yetkililerine
ulaþan gazetemize yapýlan açýklamada haberin
gerçeði yansýtmadýðý ifade edilerek, böyle bir þey
olamaz, biz gerekli
baþvurularýmýz yaptýk, þirket genel merkezimiz konuya iliþkin
açýklamayý yapacaktýr" denildi.
Ýdialara iliþkin görüþlerini almak
için ulaþmaya çalýþtýðýmýz þirketin
Ankara merkezinde hafta sonu
herhangi bir yetkilinin þirket merkezinde olmadýðý ifade edildi.
TKÝ ÝÞLEM YAPMAMIÞ
Cihan Haber ajansý mahreçli haberde yer alan iddiaya göre Sayýþtay, fakirlere daðýtýlmak için taþýnan kömürlerde yapýlan hilenin
TKÝ yönetiminden araþtýrýlmasýný
istedi. Sayýþtay, incelemesinden önce olayý
özetledi: 'Birim fiyat teklif cetvelinde; Erzurum ve ilçelerine
318 TL/ton, Kars ve ilçelerine 322
TL/ton,
Ço-
rum ve ilçelerine 249 TL/ton birim fiyat üzerinden
kömür gönderildiði, firmanýn üretim sahasýnýn
Çorum-Dodurga ilçesi olduðundan Çorum ve ilçelerinde nakliye maliyetinin düþük olduðu, diðer
illere gönderilecek kömürlere taþýma mesafesinden kaynaklý nakliye masrafýnýn ilave edildiði, dolayýsýyla Çorum'a kýyasla Erzurum ve ilçelerine
sevk edilecek veya sevk edilen kömürlerde 69
TL/ton, Kars ve ilçelerine sevk edilecek veya sevk
edilen kömürlerde ise 73 TL/ton nakliye farký ilave
edildiðinin anlaþýldýðý, tespit edilmiþtir.'
3 KAMYON PLAKASI OTOMOBÝLE MÝ AÝT
Sayýþtay denetçileri, TKÝ'nin sosyal yardýmlaþma
vakýflarý üzerinden yoksullara verilen kömür yardýmlarýnda yapýlan usulsüzlükleri örneklerle ortaya çýkardý: 'Söz konusu belgeler üzerinden yapýlan incelemelerde; 1.030 adet sevk irsaliyesi ve
kantar fiþlerinin tamamýnýn, yüklenici firmanýn Çorum-Dodurga ilçesinde bulunan tesislerinden alýnýp Erzurum-Oltu ilçesindeki özel firmaya ait tesislere gönderilmek üzere düzenlendiði, yüklenici
firmanýn Çorum-Dodurga'daki kömür üretim tesislerinden, Erzurum-Oltu'daki firmanýn tesislerine
ayný gün içerisinde birkaç kez gidip geldikleri,
hatta 06 ... plakalý aracýn 15.08.2014 tarihinde bu
yolu 5 kez gidip geldiðini ifade edecek þekilde
sevk irsaliyesi ve kantar fiþi düzenlenmiþ olduðu,
bu þekilde 28 adet araç için ayný güne rastlayan
birden fazla sevkiyata denk gelecek þekilde toplam 105 adet sevk irsaliyesi ve kantar fiþinin düzenlendiði...'. Ýncelemelerde kömür taþýdýðý belirtilen 3 kamyona ait plakalarýn da Ankara'da otomobillere ait olduðu tespit edildi. (Haber Merkezi)
‘Basýn, demokrasinin özüdür’
Ak Parti Çorum Milletvekili,
Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 10 Ocak Çalýþan
Gazeteciler Günü'nü kutladý.
Ceylan, "Basýnýmýz her zaman vatandaþlarýmýzýn gözü
ve kulaðý, sesi ve kamuoyunun en önemli haber alma
organý olmuþtur" dedi.
Kitle iletiþim araçlarýnýn kamuoyunu bilgilendirme,
yönlendirme, öðretme gibi
önemli fonksiyonlarý bulunduðunu ifade eden Milletvekili Ceylan, basýnýn, toplumsal gerçekleri öðrenmede en
etkili araç olduðunun altýný
çizdi.
Milletvekili Ceylan, "Ülke ve
kent yönetimiyle milletimiz
arasýnda köprü görevi yapan
basýnýmýzýn demokrasi ve
cumhuriyetimizin geliþmesinde ve kökleþmesinde
önemi büyüktür.
Basýnýmýz her zaman vatandaþlarýmýzýn gözü ve kulaðý,
sesi ve kamuoyunun en
önemli haber alma organý olmuþtur. Görevini ilkeli, basýn
ahlak ve kurallarýna uygun
olarak yürüten, her zaman
için milletinin menfaatlerini
düþünen bir gazetecinin ülkeye yapacaðý katkýyý sözle
ifade etmek mümkün deðildir" ifadesini kullandý.
Yayýnladýðý haberlerle bir anda on binlerce insana ulaþabilen basýnýn, haberin objektif, doðru, seviyeli olmasý yönünde de önemli bir sorumluluk üstlendiðine dikkat çeken Ceylan, "Halký aydýnlatma ve kamuoyu oluþturma
iþlevlerini yerine getirirken,
demokrasinin iþleyiþinde
önemli bir rol üstlenen basýn, bu özelliðiyle demokrasi-
lerin vazgeçilmez bir parçasý
haline gelmiþtir. Olaylarý, ilkeli yayýncýlýk anlayýþýnýn bir
gereði olarak; tarafsýz bir þekilde halka aksettirmek, basýnýn baþlýca görevi iken, doðru ve zamanýnda bilgi almak
vatandaþýn doðal hakkýdýr"
dedi.
Çorum basýnýnýn doðru, güvenilir, objektif ve ilkeli habercilik anlayýþý ile de dikkat
çektiðini belirten Ceylan, "Ýlimiz basýnýnýn, teknolojik geliþmeler ýþýðýnda sürekli kendisini iyileþtirerek, her zaman
daha kaliteli hizmet sunma
yönünde yarýþ halinde olduðuna tanýk olmaktayýz. Yazýlý,
sözlü ve görüntülü basýnýmýzýn ülke gündemini ilgilendiren konu ve olaylarý yansýtmadaki baþarýsý övgüyü hak
etmektedir. Gündemi etkileyen ve hatta gündem oluþturan bir güç haline gelen
medya, ancak doðru amaçlar için kullanýldýðý zaman
faydalý bir araç olmaktadýr.
Bu nedenle tüm basýnýmýza
ilkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþýndan taviz vermeksizin
yerine getirdikleri bu önemli
kamu hizmeti için teþekkür
eder, basýnýmýzýn temel taþý
olan fikir iþçisi arkadaþlarýmýza, baþarý ve esenlikler dilerim" dedi. (Haber Merkezi)
Annesini tüfekle vurup öldürdü
Çorum'un Bayat Ýlçesi'nde psikolojik
rahatsýzlýðý bulunduðu iddia edilen
30 yaþýndaki Enes S., 49 yaþýndaki
annesi Nesibe S.'yi tüfekle ateþ ederek öldürdü.
Olay Çorum'un Bayat Ýlçesi'nde
meydana geldi. Ýddiaya göre psiko-
lojik tedavi gören Enes S., annesi
Nesibe S. ile ailevi nedenlerden dolayý tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi
üzerine Enes S., evde bulunan av
tüfeði ile annesine üç el ateþ etti.
Aðýr yaralanan kadýn, silah sesine
eve koþan komþularýnýn ihbarý üzeri-
ne gelen ambulansla hastaneye kaldýrýlýrken yolda hayatýný kaybetti.
Þüpheli Enes S. jandarma tarafýndan gözaltýna alýndý. Adliyeye sevk
edilerek çýkarýldýðý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Haber Merkezi)
Müteahhit silahla fabrika bastý
Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve
Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan
Fabrika patronu ve iki kiþiyi silahla
yaraladý.
Çorum'da tanýnmýþ bir müteahhit
silahla fabrikasýna bastý. Müteahhit H.C. fabrikanýn sahibi iþ adamý
A.A. ve 2 kiþi silahla yaraladý. Ýddiaya göre Müteahhit H. C. Kiremit Tuðla Fabrika sahiplerinden ve
iþ adamý A.A.ýn bulunduðu fabrikaya giderek ruhsatlý silahý ile iþadamý A.A. ile birlikte 2 çalýþaný yaraladý. Müteahhit H.C. Emniyet
güçlerinin gözaltýna alýndý. Hastaneye kaldýrýlan yaralýklarýn hayati
tehlikelerinin bulunmadýðý öðrenildi. (Haluk SÖYLEMEZ)
Sayfa
4
GÜNDEM
11 OCAK 2016 PAZARTESÝ
Çalýþan Gazeteciler Günü Mesajlarý
Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle Çorum Valiliði, bazý sosyal paydaþlar ve meslek örgütleri mesaj yayýnlayarak halkýn haber alma özgürlüðüne
vurgu yaptý. Her yýl 10 Ocak'ta kutlanmasý geleneksel hale gelen "Çalýþan Gazeteciler Günü" çeþitli kesimlerin kutlama mesajlarýyla bu yýl da kut-
landý. Gazetecilik mesleði adýna deðiþen bir þey
olmazken, basýn özgürlüðü, halkýn haber alma özgürlüðü bir kere daha ifade edildi. Çeþitli Sivil
Otizm Gönüllüleri Derneði
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç
'Bir ülkede demokrasinin yerleþmesi
ancak basýn özgürlüðü ile mümkün'
Farkýmýz var, hakkýmýz var
10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle çeþitli kesimlerden kutlama açýklamalarý yapýlýrken, en anlamlý açýklamalardan birisi Çorum Otizm Gönüllüleri Derneði tarafýndan yapýldý
ðerini ve önemini çok iyi biliÇorum Otizm Gönüllüleri
yoruz, derneðimizin kurulduDerneði 10 Ocak Çalýþan Gaðu günden bu yana her an
zeteciler Günü nedeniyle
yanýmýzda olan ulaþamadýðýyaptýðý açýklamada, toplummýz noktalara bizi taþýyýp sesal farkýndalýðý oluþturma çabalarýmýzda en büyük destek- simizi duyuran tüm gazeteci
arkadaþlarýn gününü kutlar,
çimiz olan basýn çalýþanlarýný
daha iyi çalýþma þartlarýna kakutluyoruz ifadelerini kullanvuþmanýzý gönülden dileriz"
dý.
dedi.
Otizmle alakalý toplumsal farkýndalýk yaratmayý amaçlayan, tamamen gönüllülük
esasýna göre kurulmuþ olan
ve Çorum Merkezde faaliyet
gösteren Çorum Otizm Gönüllüleri Derneði Baþkaný
Emine Çelen Ýnal mesajýnda
"Otizmli bireylerin vatandaþlýk
haklarýný kullanabilmeleri için
yaptýðýmýz çalýþmalara olan
katkýlarýnýz nedeniyle bir kere
daha teþekkür ederek, Çalýþan Gazeteciler Günü'nü
kutluyorum ifadelerini
kullandý ve sesimiz, gözümüz, kulaðýmýz ve çocuklarýmýzýn hayat kalitesini
yükseltmekte en önemli
destekçimizsiniz" dedi.
Çorum Otizm Gönüllüleri Derneði Baþkaný Emine Çelen Ýnal açýklamasýnda, basýn çalýþanlarýnýn yaþadýklarý tüm sorunlara raðmen topluÇorum Otizm Gönüllüleri Derneði
mun sorunlu alanlarýyBaþkaný Emine Çelen Ýnal
la ilgilenmelerinin de-
TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný
Abdurrahman Kýlýç,
TÜMSÝAD Þube Baþkaný Abgeliþen Türkiye'de, Türk basýdurrahman Kýlýç gazeteciliný da teknolojik deðiþimlere
ðin temel unsurlarý olan bilgi
baðlý olarak kendini yenileve haber aktarýmýnýn, diðer
mektedir. Bu çerçevede ülkehizmet sektörlerinden farklý
mizdeki basýn kuruluþlarý ve
olarak toplumsal nitelik taþýbasýn çalýþanlarýnýn çalýþma
dýðýna dikkati çekerek, þunlarý þartlarýný dünya standartlarýkaydetti:
nýn üzerine taþýmak öncelikli
Gazeteciliðin, fedakarlýk, özhedef olmalýdýr". Güvenilirveri ve sorumluluk isteyen ve lik, doðru ve dürüst habercizor þartlarda yapýlan önemli
lik, objektiflik, basýn meslek ilbir meslek olduðunu da ifade kelerine baðlýlýk, özel hayata
ederek; demokratik sistemin
ve kiþilik haklarýna saygý gibi
güçlü temeller üzerinde yükunsurlar demokratik toplumselmesinin, basýn özgürlüðülar için vazgeçilmezdir.
nün korunmasý ve geliþtirilGeliþmiþ, ileri ve katýlýmcý demesine baðlý
mokrasilerde,
olduðunu söysiyasi partileledi.
rin, sivil toplum
Gazetecilik
örgütlerinin yamesleðinin,
ný sýra baðýmsýz
Türkiye'nin
medya kurusosyal, kültürel
luþlarýnýn varlýve ekonomik
ðý da büyük
geliþmesine
önem taþýr.
önemli katkýlarý
Bütün gazeteciolduðunu belerimizin, çalýlirten , Kýlýç
þan gazeteciler
"Her alanda
gününü kutbüyüyen ve
larým”.
Abdurrahman Kýlýç
Eðitim Bir Sen Çorum 1
Nolu Þube Yönetimi
Çalýþan gazetecilerin haklarýnýn korunmasý, daha iyi
imkânlara kavuþturulmalarý,
güzel þartlarda hayatlarýný,
mesleklerini en iyi þekilde
yapmalarýný saðlayacaktýr. Kamuoyunu bilgilendirme, haber verme ve halk adýna denetim yapma gibi son derece
önemli görevler yürüten basýn çalýþanlarýna, demokrasinin tüm kurumlarýyla
yerleþmesi açýsýndan da
önemli görevler düþmektedir.
Bu önemli görevi yerine getirmek için her þartta görevleri peþinde koþan gazetecilerimizin düzenli bir mesaisi olmadan, halký bilgilendirmek
için verdiði mücadele takdire
þayandýr. Ancak sendikal örgütlenme oranýnýn düþük ol-
duðu, iþ güvencesinin olmadýðý ve alýn terinin karþýlýðýnýn
alýnamadýðý sektörde öncelikli
konu sendikal örgütlenme olmalýdýr. Eðitim-Bir-Sen olarak,
bugünün, sendikal örgütlenmenin önünün açýldýðý, sosyal ve ekonomik haklarýn teslim edildiði bir gün olmasýný
temenni ediyoruz. Basýn
meslek ilkelerine baðlý hareket ederek, mesleki ve toplumsal hassasiyet içinde çalýþmalarýný sürdüren gazetecilerin gününü kutluyor, basýn
mensuplarýnýn tekrar 'bayram'
yapmasýný saðlayacak düzenlemelerin yapýlmasýný temenni ediyor, görevlerini yaparken hayatýný kaybeden basýn
çalýþanlarýna Allah'tan rahmet
diliyoruz.
Toplum Kuruluþlarý, Siyasi Parti Temsilcileri, Meslek Odalarý, Sendikalar yayýnladýklarý mesajla Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. (Haber Merkezi)
Nazife Sözer
Kess basýn
yayýn sekreteri
Nazife Sözer Kamu Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
Kamuoyunu ve bizleri aydýnlatmak için her
ortamda ve þartta sorumluluk duygusu
içinde toplumun haber alma özgürlüðü
adýna görevlerini yerine getiren siz deðerli
basýn çalýþanlarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, özverili çalýþmalarla saðladýklarý baþarýlarýnýn devamýný diliyorum.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
rak, görevini ilkeli, tarafsýz ve sorumlu ga(ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 10 Ocak Çalý- zetecilik anlayýþý içerisinde baþarýyla yerine
þan Gazeteciler Günü dolayýsýyla yazýlý bir
getirmektedir" dedi.
açýklama yaptý. Kýlýç, yaptýðý açýklamada
Gazetecilik mesleðinin zor ve yýpratýcý þartgazetecilik mesleðinin fedakarlýk isteyen
larýna raðmen, üstün bir çabayla topluma
zor bir meslek olduðunun altýný çizdi.
hizmet eden basýn çalýþanlarýnýn daha iyi
Bir ülkede demokrasinin yerleþmesinin an- imkânlara kavuþturulmasý ve basýn çalýþancak basýn özgürlüðünün korunmasý ve gelarýnýn mevcut sorunlarýna da çözüm getiliþtirilmesi ile mümkün olabileceðini dile
rilmesi gerektiðini vurgulayan Kýlýç, "Her
getiren Yalçýn Kýlýç, "Düþünce özgürlüðümesleðin kendine özgü zorluklarý olmasýna
nün en etkili aracý olan basýnýmýz insanlara
karþýn gazetecilik çok özel bir meslektir.
haber ve bilgi akýþý saðlamak gibi önemli
Gazeteciler, sürekli stres içinde ve bazý dubir görevi ifa etmektedir.
rumlarda can güvenliði
Zor þartlarda, kamu yaratehdidi altýnda günün 24
rýna görev yapan gazetesaati, haftanýn 7, yýlýn
ciler her türlü desteðe ve
365 günü görev yapövgüye layýktýr.
maktadýrlar.
Yerel basýn da her türlü
Bu duygu ve düþünceengel ve olumsuzluklara
lerle, görevlerini yaparkarþýn, çalýþanlarýnýn özken hayatlarýný kaybeden
verili çabalarý ile bu görebasýn çalýþanlarýný rahvini saðlýklý bir biçimde
metle anýyor, basýn menyerine getirme gayretinsuplarýnýn 10 Ocak Çalýdedir. Ýlimizde de bu
þan Gazeteciler Günü'nü
önemli görevi üstlenen
kutluyor, tüm basýn çalýdeðerli basýn mensuplarýþanlarýna sevgi ve saygýmýz; vatandaþlarýmýzýn
larýmý sunuyorum" diye
gözü, kulaðý, sesi olma ve
konuþtu.
kamuoyunun haber alma
hakkýna katkýda bulunaÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç
CHP Çorum Ýl Baþkaný
Hasan Suvacý
TTB Çorum Tabip Odasý
Baþkaný Dr. Mustafa Azak:
10 Ocak Çalýþan
Gazeteciler Günü
Kutlu Olsun
Ýlimizde yaþanan olaylar ve
geliþmelerden bizleri haberdar
etmek için canla baþla çalýþarak
çok zor bir görevi icra eden
gazetecilerimiz, baþarýyla görevlerini yerine getirmektedirler.
Çorum yerel basýnýnýn bütün
üyeleri kiþilik haklarýna saygýlý,
doðru, tarafsýz, yapýcý ve ilkeli
yayýncýlýk anlayýþýyla Türkiye'de
örnek bir basýn anlayýþý sergilemektedir.
Zor þartlarda görevlerini tam
anlamýyla yerine getiren ve
özellikle Odamýz faaliyet
haberlerinin eksiksiz bir þekilde
halkýmýza ulaþmasýný saðlayýp,
gücümüze güç katan kýymetli
Çorum basýnýna teþekkürü bir
borç bilip, bütün basýn mensuplarýnýn '10 Ocak Çalýþan
Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.
TTB Çorum Tabip Odasý
Baþkaný Dr. Mustafa Azak:
CHP Çorum Ýl Baþkaný Hasan Suvacý
Ülkemizde gazetecilik; toplumun haber alma özgürlüðüne katkýda bulunmak amacýyla yapýlan özverili, tarafsýz ve zor bir görevdir.
Bu görevi hakkýyla yapanlarý ve görevlerini yaparken
tutuklanan gazetecilerimiz baþta olmak üzere, tüm
gazete emekçilerinin " 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler
Günü" nü CHP ÝL ÖRGÜTÜ olarak kutluyorum.
Ýlimizin geliþmesine katkýda bulunmalarýna yönelik
çalýþan tüm gazetecilerimize CHP olarak desteðimizin
devam edeceðini kamuoyuna saygýlarýmýzla sunarýz.
Ülkü ocaklarý eðitim kültür vakfý
Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim
ve Kültür Vakfý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal 10 Ocak
Çalýþan Gazeteciler Günü
dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý.
10 Ocak 1961'de gazetecilerin çalýþma koþullarýný iyileþtiren 212 sayýlý yasanýn yürürlüðe girmesiyle basýn
emekçilerinin ileri haklar kazandýðýný ifade eden Ýmal
açýklamasýnda þu ifadelere
yer verdi: Basýn, gerçekleri
araþtýrma, doðru ve gerçek
haberlerle kamuoyunu aydýnlatma mesleðidir. Bu yönüyle hayatýmýzýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan,
haber alma ve yayma özgürlüðünün en etkili aracý
basýn kuruluþlarýdýr. Bu anlamda kurumlarla bireyler
arasýnda haber akýþýný sað-
layarak doðru ve tarafsýz bil- emekçilerinin 10 Ocak Çalýginin yayýlmasý ve korunþan Gazeteciler Günü'nü
masý için önemli bir görev
kutlar, deðerli basýn mensuplarýmýza saðlýklý, mutlu
üstlenmektedir. Basýn özgürlüðü, þeffaf yönetim ilke- ve baþarýlý bir yýl geçirmelerini temenni ederim.
sinin de yapý taþlarýndandýr.
Toplumun ihtiyaç duyduðu her konuda
önemli bir görevi yerine getirmekte olan
basýnýn, bu görevi yerine getirebilmesi için
basýn özgürlüðü hayati önem taþýmaktadýr. Son yýllarda basýna ve basýn çalýþanlarýna uygulanan baskýlar ve zorbalýklar ise
hiçbir þekilde kabul
etmeyeceðimiz davranýþlardýr.
Çorum'un medya kuruluþlarýnda feÇorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve
dakârca çalýþan basýn
Kültür Vakfý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal
DES Çorum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak
Çorum eczacý odasý
Düþünce ve ifade özgürlüðünün en et- yere cezalandýrýldýðý toplumlar demokrasi ve þeffaflýk konusunda sýnýfta kalkili aracý durumunda olan basýn,demokrasinin vazgeçilmez kurumlarýnmaktadýrlar. Bunun yanýnda basýn
dandýr. Ülkede ve dünyada olup biten- mensuplarýnýn da kamusal sorumlululeri zamanýnda ve doðru bir þekilde
ðu icra eden bir meslek bilinciyle ilkeli,
haberdar etme görevini yürüten basýn tarafsýz, sorumlu haber-bilgi akýþý saðayný zamanda yerel ve ulusal sorunlalama yükümlülüðü vardýr.
Bu itibarla görevlerini layýrýn çözümüne katký saðlayarak halkýn
hem sesi hem de yol göstericisi
kýyla, büyük özveri ve fedurumundadýr. Demokrasi kültüdakârlýkla yapan özellikle
STK'larýn yakýn takipçisi
rünün yerleþmesi ve bir yaþam
biçimine dönüþebilmesi; yasaolan Çorum Basýn Menma, yürütme ve yargýdan sonra
suplarý baþta olmak
üzere tüm medya çalýdenetim ve kontrol görevini yerine getiren basýnýn konumu
þanlarýnýn Çalýþan
ve yapýsýyla ilgilidir.
Gazeteciler Günü'nü kutluFikirlerin yasaklandýðý-sansürlendiði, bayor, sevgi
sýn mensuplarýnýn
ve selamlarýmýzý iletiözgürce çalýþamadýðý, haksýz
yoruz.
DES Corum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak
10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü dolayýsý ile
yazýlan bir kutlama mesajý yayýnlayan 45. Bölge
Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Sönmez Çalýþkan, gazeteciler her türlü zor þartlarda görevlerini yerine getirmeye çalýþan fedakar insanlar
olduðunu dile getirdi.
Oda Baþkaný Çalýþkan, toplumun bilinçlenmesinde ve bilgilendirilmesinde önemli bir görev
üstlenen bu mesleði icra edenlere, ilkeli ve tarafsýzca yaptýklarý bu kamusal görevlerinden dolayý teþekkür ederim. Ayrýca, Eczacýlarýmýzýn her
türlü sorun ve taleplerini kamuoyuna iletmelerinden dolayý da
meslektaþlarým adýna ayrýca þükranlarýmý iletirim. Bu vesile
ile; tüm gazetecilerin
" 10 Ocak Çalýþan
Gazeteciler Günü '
nü kutlar, fedakar çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim, dedi.
Sönmez Çalýþkan
Sayfa
5
GÜNDEM
11 OCAK 2016 PAZARTESÝ
Dokunulmazlýklara dokunduk
Millete dokunan, vekile de dokunsun
Milletvekili dokunulmazlýklarý kaldýrýlmalý
mý? Bu soru her dönem tartýþma konusu oluyor. Bazý siyasi partilerin de seçim
vaadi olarak ortaya attýðý dokunulmazlýk
konusu, daha çok genel olarak deðil, belli milletvekilleri için gündeme gelebiliyor.
En çok ta teröre yönelik suçlarý iþleyen
milletvekilleri için dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasý tartýþma konusu oluyor. Peki vatandaþ ne diyor? Milletvekillerinin dokunulmazlýklarýný kaldýrýlmalýmýdýr sorusunu
Çorum halkýna sorduk. Neredeyse görüler ayný yönde oldu. Vatandaþlar dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasý konusunda fikir birliði yaparken, adil ve eþit yargýlamadan yana görüþ ortaya koydular.
ANAYASAYA GÖRE
DOKUNULMAZLIK NASIL KALDIRILIR
Milletvekilleri hakkýnda yasama dokunulmazlýðý anayasanýn 83. maddesinde düzenleniyor. 83. maddede, anayasanýn
"Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanýlamamasý" baþlýðýný taþýyan 14. maddesinde belirtilen hükümlerle suçlanan milletvekillerinin, "soruþturmasýna seçimden
önce baþlanýlmýþ olmak kaydýyla" doku-
nulmazlýktan yararlanamayacaðý belirtiliyor. "Yasama dokunulmazlýðý" baþlýðýný taþýyan ve 14. maddeye gönderme yapan
83. madde þöyle:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,
Meclis çalýþmalarýndaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düþüncelerden, o oturumdaki Baþkanlýk Divanýnýn
teklifi üzerine Meclisce baþka bir karar
alýnmadýkça bunlarý Meclis dýþýnda tekrarlamak ve açýða vurmaktan sorumlu
tutulamazlar.
Seçimden önce veya sonra bir suç iþlediði ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin
kararý olmadýkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargýlanamaz.
Aðýr cezayý gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruþturmasýna baþlanýlmýþ
olmak kaydýyla Anayasanýn 14 üncü
maddesindeki durumlar bu hükmün dýþýndadýr. Ancak, bu halde yetkili makam,
durumu hemen ve doðrudan doðruya
Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek
zorundadýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkýnda, seçiminden önce veya sonra verilmiþ bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sýfatýnýn sona ermesine býrakýlýr;
üyelik süresince zamanaþýmý iþlemez.
Tekrar seçilen milletvekili hakkýnda soruþturma ve kovuþturma, Meclisin yeniden
dokunulmazlýðýný kaldýrmasýna baðlýdýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî
parti gruplarýnca, yasama dokunulmazlýðý
ile ilgili görüþme yapýlamaz ve karar alýnamaz."
ÖNCE FEZLEKE HAZIRLANIYOR
Dokunulmazlýk kaldýrýlmalýdýr. Özellikle
HDP milletvekillerinden yargý önünde
hesap sorulmasý için dokunulmazlýklar
kaldýrýlmasý gerekiyor.
Bu kadar ayrýcýlýk olmaz. Herkes bu ülkede eþit þekilde yaþayacaksa milletvekillerini de ayrýcalýðý olamamalý. Eðer
hizmeti halk için yapacaklarsa zaten
dokunulmazlýðý gerek yok.
Milletvekilleri hakkýnda iþledikleri iddia
edilen suçtan dolayý soruþturma yapan
savcýlar, dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasý istemini içeren bir fezleke (kýsa karar, özet
yazý) hazýrlayarak Baþbakanlýða gönderiyor. Fezleke, Baþbakanlýk ve Adalet Bakanlýðý'ndaki teknik deðerlendirmenin ardýndan gereði yapýlmak üzere TBMM'ye
gönderiliyor.
Ülkenin refahý için dokunulmazlýklar
kaldýrýlmalý. Herkes kafasýna göre
hareket etmemeli.
ÝTÝRAZ REDDEDÝLÝRSE
KESÝNLEÞÝYOR
TBMM Baþkanlýðý, fezlekeyi, Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na
sevk ediyor. Komisyon, ilgili milletvekilinin dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna
hükmederse, fezleke eþliðindeki raporunu TBMM Genel Kurulu'na gönderiyor.
Rapor 10 gün içinde Genel Kurul'da okunuyor, itiraz edilmezse ve/veya itiraz reddedilirse kesinleþiyor. Suçlanan milletvekili Genel Kurul'da savunma yapabiliyor.
Bu aþamalarýn ardýndan Genel Kurul'da
yapýlan ve özel bir çoðunluk aranmayan
oylamada çoðunluðun oyu fezleke doðrultusunda olursa milletvekilinin dokunulmazlýðý kaldýrýlýyor. Anayasanýn 83. maddesine göre, siyasi parti gruplarý, dokunulmazlýk oylamasý konusunda görüþme
yapamýyor, karar alamýyor.
Madde bu konuda, "Milletvekilliðinin kesin hüküm giyme veya kýsýtlanma halinde düþmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararýnýn Genel Kurula bildirilmesiyle
olur" hükmünü taþýyor. Buna göre, dokunulmazlýðý kaldýrýlarak yargýlandýktan sonra yerel mahkemede hüküm giyen ve
hakkýndaki bu karar temyiz aþamasýnda
(Yargýtay) kesinleþenlerin milletvekiliði,
Anayasa Mahkemesi de itirazý reddetmiþse, kesinleþmiþ yargý kararýnýn TBMM
Genel Kurulu'na bildirilmesiyle düþüyor.
DOKUNULMAZLIÐI KALDIRILAN
VEKÝL NASIL ÝTÝTRAZ EDEBÝLÝR
Dokunulmazlýðý kaldýrýlan veya TBMM
üyeliði düþürülen milletvekili veya baþkalarý, bu kararlara Anayasa Mahkemesi
nezdinde 7 gün içinde itiraz edebiliyor.
Anayasa Mahkemesi bu itirazlarý 15 gün
içinde kesin karara baðlýyor.
Milletvekili dokunulmazlýklarý kaldýrýlmalýdýr. Önüne gelen milletvekillerinin
yakasýna yapýþmasýn ama, gerektiðinde de hesap sorulabilmeli.
ÝÞTE 54. MADDE
MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ DEVAM
EDÝYOR AMA...
Milletvekilliðinin sona ermesi, anayasanýn "Milletvekilliðinin düþmesi" baþlýklý 84.
Maddesinde düzenleniyor. Devamsýzlýk,
milletvekilliðiyle baðdaþmayan iþler gibi
hâllerde milletvekilliðinin düþmesini de
düzenleyen 84. Madde, Erdoðan'ýn iþaret
ettiði 14. Madde baðlamýndaki yargýlamalarda kesinleþmiþ hüküm arýyor. 84.
Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluþu ve
Yargýlama Usulleri Hakkýnda Kanun'un
konuya iliþkin 54. maddesi þu hükmü taþýyor:
(1) Yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna veya milletvekilliðinin düþmesine
iliþkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarýna karþý, ilgili milletvekili veya milletvekili olmayan bakan ya da bir diðer milletvekili, kararýn alýndýðý günden baþlayarak yedi gün içinde kararýn Anayasaya,
kanuna veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðüne aykýrýlýðý iddiasýyla iptali için
Mahkemeye baþvurabilir. Bu talep onbeþ
gün içinde kesin olarak karara baðlanýr.
(2) Ýptal taleplerinde Mahkeme, ilgilinin
ibraz etmesini beklemeksizin gerekli evraký doðrudan getirtir. Bu sürecin ardýndan TBMM üyeliði düþen
milletvekili, hakkýndaki hüküm uyarýnca cezaevine
giriyor.
(Haluk SÖYLEMEZ)
Milletvekili dokunulmazlýklarý kaldýrýlmalý tabiî ki. Yargý önünde hesap verebilmeliler. Dokunulmazlýk olduðu sürece vatandaþla milletvekilleri yargý
önünde ayný muameleyi görmüyorlar.
Yargý önünde herkes eþit olmalýdýr.
Kürsü dokunulmazlýðý hariç
diðerleri kaldýrýlmalýdýr.
Dokunulmazlýklar elbette kaldýrýlmalý.
Milletvekilleri de sýradan vatandaþ gibi
yaptýklarýnýn hesabýný vermeli.
Kürsü dokunulmazlýklarý hariç bütün
dokunulmazlýklar kaldýrýlmalý ki milletvekilleri de hesap vermeli. Onlar
bulunmaz Hint kumaþý deðil.
Dokunulmazlýðý kaldýrýlan milletvekilinin,
milletvekilliði devam ediyor. Dokunulmazlýðý kaldýrýlan bir milletvekili, sadece
dokunulmazlýk hangi iddia için kaldýrýlmýþsa o iddiadan yargýlanabiliyor. Anayasanýn 83. Maddesi uyarýnca dokunulmazlýðý kaldýrýlan bir milletvekili yargýlandýðý
sýrada seçimler yenilenir ve yeniden milletvekili seçilirse, yargýlama için tekrar kazanýlan dokunulmazlýðýn tekrar kaldýrýlmasý gerekiyor.
MÝLLETVEKÝLLÝÐÝNÝN DÜÞMESÝ
Ülkü Ocaklarý yarýþma düzenledi
Ülkü Ocaklarý Eðitim Ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý Çorum da bulunan liseler arasýnda seçmeler yaparak kalan yedi
lise arasýnda bilgi yarýþmasý düzenlendi.
Ortaöðretim teþkilatýnýn düzenlediði yarýþmada yarýþmacý liselere genel kültür,
din ve tarih bölümlerinden oluþan toplamda yirmi soru soruldu. Jüri üyeleri
olarak ülkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Teþkilatlandýrmadan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Orhan Tosik ve
Sosyal Faaliyet Baþkaný Yavuz Üünlü katýldý. Yarýþma esnasýnda yarýþan liseler
arasýnda çok güçlü rekabetler yaþandý.
Sorulan sorular sonunda ve jürinin gözetmenliði ve puanlamasý sonunda Puan
durumlarýna göre ;
Çrt de yayýnlanan Günün Ýçinden Programýnda bu gün Baþkanlýk Sistemi konuþulacak.
Baþkanlýk sistemi ÇRT de
Çrt de yayýnlanan Günün Ýçinden Programýnda bu gün Baþkanlýk Sistemi konuþulacak. Bir
süredir Türkiye gündeminin ilk
sýrasýnda yer alan Baþkanlýk Sistemi nedir, neler içeriyor ve sistem nasýl çalýþýlýyor konularýnýn
konuþulacaðý Ayhan Aykanat ile
Günün Ýçinden Programý'nýn konuðu Hitit Üniversitesi Ýktisadi
ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet
Özalp olacak. Bu gün saat 09.30
canlý yayýnlanan Günün Ýçinden
programýna katýlacak olan
Doç.Dr. Özalp dünyada uygulanan baþkanlýk sistemlerini ve uygulamalarý anlatacak.
Hafta için hergün saat 08.30-
10.00 saatleri arasýnda canlý yayýnlanan programda gündeme
iliþkin konular ve günün gazete
özetleri iþleniyor.
Türksat uydusu üzerinden yayýn
yapan ÇRT'yi þu frekanstan izleyebilirsiniz Frekans: 12130, Polarizasyon: Vertical (Dikey),
Symbol Rate : 27,500, Fec: 5/6.
(Haber Merkezi)
Birinci olan lise Merkez Anadolu lisesi
Ýkinci olan lise Merkez Ýmamhatip Anadolu Lisesi Üçüncülüðü paylaþan liseler
Mehmetçik Anadolu Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi Yarýþmanýn sonunda Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmail, "Ortaöðretimli
kardeþlerimizin yapmýþ olduðu bu yarýþma Ülkücülerin boþ iþlerle uðraþýyor diye
konuþanlara Ülkücülerin insanlýk âlemi
için ilim için irfan için çabaladýklarýnýn güzel örneklerinden sadece birisidir.Yarýþma
Çorum merkezdeki liselerle sýnýrlý kalmayýp ilçe ocaktaki lise teþkilatlarýmýzda da
Seçmeler olarak yarýþmayý Çorum geneline yayýp,geleneksel hale getirilecektir.Burada bu yarýþma için uðraþan, sorularý
hazýrlayan,yarýþmada dereceye giren liselere teþekkür
ediyorum. Baþarýlarýnýn devamýný da hayatlarýnda görmek istiyorum. Kaybeden lise teþkilatlarýnýn da
eksiklerini kapatýp kazanan
kardeþlerimiz
arasýnda yer
alacaklarýna
caný gönülden
inanýyorum"
dedi.
Sayfa
6
A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M
Evlenmenin yöntemi
KURDUÐU YUVANIN
TÝPÝNÝ BÝLEN YOK
Dünya yüzünde insanlar, isteklerle içi dolu
yaratýklardýr. Ancak kararlý, mazbut aileler;
kendi Öz Yapýlarýna
uygun birer adet çýkarýr, mazbut ve tatminkâr hayat sürerler.
Kendilerini aciz kabul
eden zavallýlar da, ne
görüp iþitseler ona uymak zorunu duyar.
Kendi varlýðýndan haberi olmayan biçarelerin "Adet budur" diye
rast gele kabul ettikleri
adetler ise, kendileri
için taklittir. Taklitle yaþayan, bunalýma gömülür! Bu gerçek,
gözler önündedir.
Adetlere uymak konusunda çok mühim meseleler vardýr. Bu çok
önemli bir husustur.
Ýstiyoruz ki her aile Öz
Yapý güdümlerine uygun adetlerle tatminkâr yaþasýn. Rast
gele adetler ve gelenekleri kabul edenler,dýþ hareketleriyle iç
dünyalarýndan duyduklarý isteki arsýndaki
çeliþmelerinden sýkýntýlar çekerler.Ýçleri sýkýldýkça dýþ hareketlerini
daha da iç yapýlarýndan uzaklaþtýrýcý adetlere uyarlar. Uydukça, sýkýntýlar bunalýma
döner.
Tutkuyu "özgürlük"
olarak bilmek, cehaleti
ispata kâfidir. Çünkü
her insan için mühim
olaný; kendi iç dünyasýnýn mahlûksal duygularý deðil insanî duyumlarýdýr. Yani her insandaki, Örgün Öz Yapý'nýn gerekleridir, insanî duyumlar, insanca kendi adetlerini
yaptýrmak ister. Ýnsanlar da dýþ uygularla, o
isteðin tersine olan
adetlerle hareket ederse; böyle bir karýþýk
yaþantýnýn arasýnda
kaybolur giderler. Bu
hastalýktan kurtuluþ,
Öz Yapý güdümlerinin
doðrultusunda olan
adetlerle yaþamayý
seçmektir.
Öz Yapý'ya uygun
adetlerle, kararlý, þartlý
kurulan aile, yukarda
adý geçen tutarsýz ailelerden ayrý, ideal olan
"Sultani Aile"dîr.
(Yarýn: KÝM ÝSTEMEZ ?)
Abdulkadir DURU
Sobadan Doðalgaz tesisatý yapýldý!
Yaþadýklarý yer Doðalgaz gelmemesinden þikayetçi olan
Vanlý makina mühendisi Harun Özgökçe, son üretilen sobalardan alarak kalorifer tesisatýný evine döþeyen mühendis Özgekçe, Rusya Devlet
Baþkaný Vladimir Putin'e de
cevap verdi. Birçok eve ayný
tesisatý döþeyen ve bunu ilk
olarak kendi evine uygulayan
Özgökçe, ailece ýsýnmanýn
keyfine varýyor.
YÖNTEMÝ
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
Ýçerik
10.TL
* Tutkuyu; özgürlük olarak bilmek, cehaleti ispata kafidir. Ya
insan insanlýðýný ortaya koyup ispat edecek aile kurallarýna
uyar, yuvalarýmýzdan da gerçek insanlar yetiþtirir, anlamýyla insan olarak insanca yaþarýz ya da böylece malzeme olmaya devam ederiz.
* Evlenmek, tamamlanmaktýr. Aile yuvasý kurmaktaki ana
gaye, insanlýðý ispat etmektir. Ýnsanlar arasý güven, inan, saygý,
sevgi, beðendirme yarýþý yine aile kurumlarýnýn esasýndan gelir.
* Yaþayan milletlerle, yýkýlan, sönen milletlerin; hayat olaylarýnýn nedenini ilk toplum birimi olan ailedir. Bu gerçeði dün
Sosyoloji, bugün de bir yönden kültür Antropolojisi tespit etmiþtir.
* Ancak, sorunu temelden kavrayan DURU bu eserinde
özel yöntemi ile Türk ailesini kurtarmanýn yollarýný çizmiþtir.
* Uygulamasý yalnýz bir kanaat meselesi olarak kalmamalý,
zorunlu görülmelidir.
alabilirsiniz. Tehlike arz etmez. Zehirlenme söz konusu deðil, normal sobadan daha güvenlidir. Daha ekonomiktir, çünkü sadece dýþ kapý ve pencerelerden ve yoksa yalýtýmdan dolayý ýsý kaybý olacaktýr. Sýcak su üretir. 45
litre su haznesi mevcuttur. Sobaya dokunduðunuzda elinizi yakmaz ve
çocuklar için daha güvenlidir. Hem kalorifer tesisatýnýza hem de banyo,
mutfak, WC için ayrý ýsýtma özelliðine sahiptir"dedi.
Birçok kiþinin her gün kendisini arayarak sobalý sistemi
kurdurmak istediðini anlatan
Özgökçe, hem sobanýn keyfine varýldýðýný, hem de tüm
mekanlarýn yalýtým sistemi
sayesinde ýsýndýðýný kaydetti.
"SOBA ISINDIKÇA
ÝÇÝNDEKÝ SUYU
DA ISITIYOR"
"RUSLAR GAZI KESEBÝLÝR"
Fabrikalarýn daha önce su
hazneli sobalar üretmediðini,
ama üretmesiyle birlikte hemen bu sobadan alarak, evin
yalýtýmýný yaptýðýný anlatan Özgökçe, "Bizim mahallemize henüz doðalgaz
gelmiþ durumda deðil. Buraya ulaþmasý zaman alacaktýr. Bizim milletimiz fakir bir millet,
bu da ekonomik bir sistem olduðundan dolayý doðalgaz olmasa bile, bu sistem ile evlerimizi ýsýtabiliriz. Bunu zaten ilk kendi evimize
uyguladýk. Doðalgazda zehirlenme, patlama
riski var ama bunda böyle bir risk yok. Çünkü sobayý mutfaða kuruyoruz. Burada yatan
bir birey olmadýðý için zehirlenme riski yoktur. Doðalgaz kesildiðinde ev soðuyor, ama
bu sistemle ev ýsýnmaya devam edecektir.
Hem ekonomiktir hem de kullanýþlýdýr. Normal soba sistemi. Bunun sadece kül sorunu vardýr. Ne kadar kaliteli kömür kullanýlýrsa evin ýsýnmasý o kadar iyi olur ve kül az
olur. Normal 45 haznelik bir su depomuz
var. Duþunuzu alýyorsunuz, evin her musluðunda sýcak su akmaktadýr. Elektrikler kesilse ve pompa devre dýþý kalsa bile sobanýn
arkasýnda by-pass vanasý var. Bu by-pass
vanasý sayesinde sistem çalýþmaya ve ev
ýsýnmaya devam ediyor. Ta ki elektrikler gelinceye kadar. Maliyeti ise normal doðalgaz
tesisatý ile hemen hemen ayný fiyata geliyor. Sadece bunun doðalgazdan farký, doðalgazda siyah boru ve ocak hattý varken,
bunda ocak hattý yok. Yemeðini üzerinde
piþiriyorsun ama doðalgazda böyle bir alternatif yok.
"GÜNDE 3-4 TORBA
KÖMÜR YAKMAZ"
EVLENMENÝN
11 OCAK 2016 PAZARTESÝ
Sobanýn genel özellikleriyle de ilgili bilgiler
veren Harun Özgökçe, "Kaloriferci tutmaya
gerek yok, zaten yapabileceði bir þey de
yok. Kaloriferciye her ay para vermeye de
gerek yok, kullanýlan kömür iyi kömür olmak zorunda, bu sebeple daha az kömür
yakmýþ olursunuz. Sonuçta kötü kömür kullanýp onlarca kilo kül ile uðraþmamýþ olacaksýnýz. 100 kilogram kömürden en fazla
7-8 kilo kül çýkacaktýr. Kötü ve ucuz kömür
zaten sorunlu yanar ve yaktýðýnýzýn yarýsý kül
olarak çýkar. Günde 3-4 torba kömür yakmaz,
normal ev þartlarýnda kullandýðýnýz sobadan
farklý deðil. Elektrik giderse 3-4 saate kadar
petekler ýsýnmaya devam eder. Bulunduðu
ortamý 24 saat zaten ýsýtýr. Pompa devre dýþý
kalýr by-pass vanayý manuel olarak devreye
Tesisatýn çalýþma yöntemini de anlatan Özgökçe,
"Normal su tesisatýndan
suyu kalorifer tesisatý ile
beraber oluþturduðumuz
pompaya baðladýk. Soba
ýsýndýkça içindeki suyu da ýsýtýyor. Pompa vasýtasýyla diðer bütün peteklere daðýtýyor. Su
eksildiði zaman yukarýda imbisat deposu var,
su göstergesini kontrol ediyoruz. Su azaldýkça vanada su açýyoruz" dedi.
Kaynak: ensonhaber.com
Sebzelerden gelen saðlýk
Patates
Yüksek miktarda niþasta, B ve C vitamini içermesine
raðmen, piþirme esnasýnda ciddi kayýplara uðrar.
Ayný zamanda sinir sisteminin düzenli çalýþmasýný
engelleyen bazý toksik maddeler de içerir ve bu toksik maddeler ancak çok iyi piþirildiðinde etkisiz hale
gelir. Bu yüzden patatesin çok iyi piþirilmesi de
gerekir. Kabuðunun çok ince soyulmasý vitamin kaybýný azaltmak için çok önemlidir. Beyindeki serotonin
adlý kimyasal maddenin kendisini yenilemesini
saðlar. Antioksidanlar yönünden çok zengindir.
Kandaki þeker seviyesini düþürerek kaný temizlediði
için þeker hastalarý rahatlýkla tüketebilir. Susuzluðu ve
karaciðer þiþliklerini giderir. Ser bir þey yutulduðunda
yabancý maddenin zarar vermeden çýkmasýný saðlar.
El ve ayak çatlaklarýnda faydalýdýr.
Patates kýzartmanýn püf noktalarý
Patates kýzartmanýn püf noktasý mý olur? Soy ve
kýzarmýþ yaða at diyebilirsiniz ama aslýnda vereceðimiz püf noktalardan sonra daha güzel kýzarmýþ
ve daha çýtýr çýtýr bir patates yediðinizde ne
dediðimizi anlamýþ olacaksýnýz.
Peki altýn sarýsý patates kýzartmak için neler yapmak
gerekir. Özellikle herkesin
sevdiði kývamda olan
yani çýtýr çýtýr patates
kýzartmak için püf noktalara þöyle bir deðinelim
Patatesin çýtýr çýtýr olmasý için
Patatesin çýtýr çýtýr olmasý için ilk þart, aldýðýnýz
patatesin kýzartmalýk olmasý olacaktýr. Patatesler
haþlamalýk, yemeklik ve kýzartmalýk olarak 3 farklý
gruba ayrýlýrlar. Haþlamalýk olan patatesler biraz daha
tatlý ve yumuþak bir cinstir ve kadar kýzartýrsanýz
kýzartýn o çýtýrlýðý alamýyor olursunuz. Dolayýsý ile ilk
þayet patatesin türüne göre almak olacaktýr
Patateslerin altýn sarýsý olmasý için
Patateslerin altýn sarýsý olmasý için doðradýktan sona
buzlu suya koymak ve bir süre kalmasýný saðlamak.
Daha sona suyunu süzecek ama patatesleri de
kýzartmadan önce bir havlu kaðýt ile fazlalýðýný alarak
kýzartmaya baþlýyor olacaksýnýz.
Bir diðer püf noktasý ise kýzartma patatesini yapmadan önce yaðý iyice daðlamak olacaktýr. Yaðýn
iyice kýzdýðýný anlamak için hafif ucu ile patatesi
batýrabilir ve yað hemen fokurdamaya baþlýyorsa
içine atabileceðinizden emin olabilirsiniz.
Elbette altýn sarýsý patates elde etmek için baþýndan
hiç ayrýlmalý ve tam kývama geldiðinde ocaktan
almalýsýnýz. Bir havlu kaðýt yardýmý ile fazla yaðýnýn da
patatesten ayrýlmasýný saðlayabilirsiniz. Özellikle
patatesi yemeden hemen önce yapmanýz ve
sýcak sýcak sofraya getirmeniz daha çýtýrlýðýný korumuþ halde yenmesini saðlýyor
olacaktýr. Aksi halde yaklaþýk
olarak 1 saat beklemiþ patates ilk
anda ne kadar çýtýr olursa olsun
mutlaka yumuþamaya mahkum
olacaktýr.
Sayfa
7
GÜNDEM
11 OCAK 2016 PAZARTESÝ
Osmancýklý iþ adamý, Tunahan Giyim tekstil fabrikasýnýn patronu Muharrem Gülmez, Osmancýk'tan sonra Jakamen Maðazasýný þimdi de Çorumlularla buluþturdu.
Jakamen'e Görkemli açýlýþ
Jakamen maðazasý Çorum'da açýldý. Ýþ adamý Muharrem Gülmez, hedefleri
arasýnda olan Çorum maðazasýný da hizmete açarak sektörde firmasýný büyüttü
Osmancýklý iþ adamý, Tunahan Giyim
tekstil fabrikasýnýn patronu Muharrem
Gülmez, Osmancýk'tan sonra Jakamen Maðazasýný þimdi de Çorumlularla buluþturdu. Düzenlenen törenle
açýlýþý yapýlan 2 katlý maðaza Sel Sokak Eðridere çarþýsý ve Hamam Sokak
olmak üzere iki yönlü giriþiyle Çorum'da hizmet verecek.
Açýlýþ törenine ilgi yoðun oldu. Vali
Vekili Adem Saçan, Ak Parti Ýl Baþkaný
Rumi Bekiroðlu ve çok sayýda davetlinin katýldýðý törende konuþan iþadamý
Muharrem Gülmez, açýlýþa katýlan davetlilere teþekkür etti.
Ak Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'da
böyle bir markayý Çorumlularla buluþturduðu için iþ Muharrem Gül-
mez'e teþekkür etti.
Vali Vekili Adem Saçan'da açýlýþta yaptýðý konuþmada, Muharrem
Gülmez'in iyi bir iþ adamý
ve giriþimci olduðunu dile getirerek, ekonomik
sýkýntýlarýn konuþulduðu
dönemde, yatýrým yaptýðý için tebrik etti.
Kurban kesilip dua edildikten sonra iþyerinin
açýlýþ kurdelesi kesildi.
Açýlýþa katýlan davetliler
arasýnda Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa
Aydýn ve Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza
BUGÜN
Karataþ'ta vardý. Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Maðaza mükemmel. Ýnþallah Çorumlularýn zevkine
hitap edecek bir maðaza olduðuna inanýyorum" derken
Osmancýk Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ ise iþ adamý
Muharrem Gülmez'i giriþimcilik ruhunu Çorum'da sürdürdüðü için tebrik etti. Karataþ
"Çorumlulara hayýrlý olsun"
dedi. Osmancýk Esnaf Kredi
ve Kefelet Kooperatifi Baþkaný Recep Aker ise "Osmancýklý iþ adamýnýn Çorum'a açýlmasýndan Osmancýklýlar olarak gurur duyuyoruz" dedi.
2014 yýlýndan itibaren Jakamen fabrika satýþ maðazasýný da bünyesine katarak, Osmancýkta ürettiðini, doðrudan halka sunmaya baþlayan Muharrem Gülmez, hedefleri arasýnda olan
Çorum maðazasýný da hizmete açarak
sektörde firmasýný büyüttü.
Maðazanýn Çorum halkýna hayýrlý olmasýný dileyen Muharrem Gülmez,
"Güzel bir maðaza açtýk. Jakamen
bundan sonra Çorum halkýna da hizmet verecek" dedi. Gülmez, açýlýþa
özel mont ve kabanda yüzde 40, diðer ürünlerde ise etiket fiyatlarýndan
yüzde 20 indirim kampanyasýnýn sezon sununa kadar devam edeceðini
de sözlerine ekledi.
(Haluk SÖYLEMEZ)
Güreþ Antrenman Salonuna
Abdullah Çakmar'ýn ismi verildi
Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda bulunan güreþ antrenman
salonuna A Milli Güreþ Takýmý ve
ASKÝ Spor Kulübü Antrenörü hemþehrimiz Abdullah Çakmar'ýn ismi
verildi.
Mahmut Atalay Spor Salonunda
düzenlenen törende, isminin verildiði salondan baþarýlý güreþçiler yetiþeceðini belirten Çakmar, " Bu salondan dünyada ismini duyuracak
ve dünya þampiyonu olacak nice
Taha Akgül'ler, Rýza Kayaalpler yetiþeceðine inanýyorum. Memleketim
olan Sungurlu'dan þampiyon güreþçilerin çýkmasý elbette beni daha da
mutlu edecektir.
Güreþ eðitim merkezimizin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý hususunda baþta vekillerimiz olmak üzere ilçe yöneticilerimiz her zaman yanýmýzda
oldular. Burada sadece kiþisel deðil,
hep birlikte biz olarak katkýlar saðlamaya devam edeceðiz ve inþallah
þampiyonlar çýkartacaðýz." diye konuþtu.
"A Milli Takým dünyanýn en iyisi"
A Milli Takým'ýn dünya genelinde en
iyi güreþ takýmý olduðu ifade eden
Sungurlu Güreþ Eðitim Merkezi Antrenörü Fevzi Çakmar, " Antrenman
salonumuza dünyanýn en iyi sporcularýný yetiþtiren aðabeyim Abdullah Çakmar'ýn isminin verilmiþ olmasýndan dolayý oldukça mutluyum. Buraya kadar gelip bizleri
onurlandýran baþta aðabeyim Abdullah Çakmar ve dünyanýn en iyi
güreþçisi olan Taha Akgül olmak
üzere, ASKÝ spor kulübü güreþçilerine çok teþekkür ediyorum. Onlarýn
buralara kadar gelip güreþ eðitim
merkezimizdeki öðrencilerimizle yakýndan ilgilenmesi, öðrencilerimize
08:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden –
Canlý
13:00 Haftanýn Panoramasý
13:50 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haftanýn Panoramasý
16:50 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden –
Tekrar
18:00 Haftanýn Panoramasý
18:50 Haberin Ýçinden (Büyükler Serbest
Güreþ Þampiyonasý)
20:30 Haberler
21:00 Önce Saðlýk
23:00 Haberler
23:30 Günün Ýçinden – Tekrar
01:00 Haberler
Bunlarý Biliyor Musunuz?
* Zürefalarýn Yaklaþýk 35 Cm Siyah Dilleri
Vardýr.
* Iþýk Saniyede 300.000 Km Hýzla Yayýlýr.
* Kaydedilen En Uzun Tavuk Uçuþu 13 Saniyedir.
* Coyote, Road Runner´ý ancak 1980´lerde
yakalayabilmiþtir.
* Venüs 4590 Derecedir.
* Ýnsanýn Doðumundan Ölümüne Kadar
Hiç Büyümeyen Organý GÖZÜ dür.
* Fareler Ayda 60 Þý Geçen Yavru Doðurur.
* Yunan milli marþý 158 dizeden oluþmaktadýr.
* Bir fok türü olan deniz filinin denizin 1750
metre derinliðine dalabildiði keþfedildi.
* Dünyadaki Kurbaða Türü Sayýsý 2500'den
fazladýr.
Tarihte Bugün
büyük bir moral oldu." dedi.
Güreþ Antrenman Salonunda eðitim gören güreþçilere baþarýlar dileyen Sungurlu Ýlçe Spor Müdürü Ha-
lil Yurt'ta, " Bugün burada güreþ salonumuza Sungurlu'nun ve Türkiye'nin gururu olan Abdullah Çakmar'ýn isminin verilmesinden dolayý
oldukça mutluyum. Ýnþallah bu salondan daha nice Abdullah Çakmar'lar yetiþecek ve bizlerin göðsünü kabartacak. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum." dedi.
Konuþmalarýn ardýndan üzerinde
"Abdullah Çakmar Güreþ Antrenman Salonu" yazan tabelayý Taha
Akgül, salonun kapýsýnýn üstüne
taktý. Törenin ardýndan Ýlçe Spor
Müdürü Halil Yurt ve Sungurluspor
Baþkaný Mustafa Özdemir, Abdullah
Çakmar ve Taha Akgül'e Sungurluspor formasý hediye ettiler.
Törene Avrupa ve Dünya þampiyonu olan milli güreþçi Taha Akgül, Ýlçe Spor Müdürü Halil Yurt, Güreþ
Eðitim Merkezi Antrenörü Fevzi
Çakmar, Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir ve güreþ eðitim merkezi öðrencileri katýldý.
(Haber Merkezi)
11/01/1905 Mustafa Kemal, kurmay yüzbaþý rütbesiyle Harp Akademisinden mezun
oldu.
11/01/1927 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasýnda Ticaret ve Ýkamet antlaþmalarý
imzalandý.
11/01/1946 Arnavutluk'ta Kral Zogo tahtan
indirildi; halk cumhuriyeti ilan edildi.
11/01/1971 Ýþ Bankasý Ankara Emek Þubesi silahlý 4 kiþi tarafýndan soyuldu. Ýçiþleri
Bakanlýðý bankayý soyanlarýn Deniz Gezmiþ
ile Yusuf Arslan olduðunu ileri sürdü.
11/01/1995 Amerikalý matematikçiler "en
büyük asal sayý"yý buldu. Kendisi ile 859 bin
433 kez çarpýlan 2'den1 çýkarýlmasýyla elde
edilen bu sayý 258 bin 716 haneli.
11 OCAK 2016 PAZARTESÝ YIL : 1 SAYI : 38
Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü
Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý
Burak Han DEMÝR
AYKANAT
Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
Tel&Fax: 0364 224 29 65 - 225 36 50
web: www.kesinkarar.com
e-posta: [email protected]
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik
2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL
ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL
4 GÜNLÜK HAVA DURUMU
SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C
NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN
BULUT
223 00 99
D.Pýnar 7. Sk.No:3
SÜPER T O T O 3 . L Ý G
3. GRUP PUAN DURUMU
O G B M A Y P
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kastamonuspor
Beylerbeyispor
Niðde B.
Bergama B.
Dardanelspor
24 Erzincanspor
Çorum B.
Gölcükspor
Manavgatspor
Çatalcaspor
Darýca G.
Bayburt Grup Özel
Dersimspor
Batman Petrolspor
Van BBSK
Tavþanlý Linyitspor
Körfez Ýskenderun
Çine Madranspor
Sandýklýspor
18
19
18
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
11
12
10
10
9
6
8
7
7
6
6
6
5
6
5
5
3
2
3
5
2
6
4
6
12
2
5
4
7
6
6
8
5
5
4
7
7
3
2
5
2
5
4
1
9
7
7
6
7
7
6
8
9
10
9
10
13
31
30
33
31
25
17
24
25
28
23
29
10
20
17
20
17
22
13
23
13
22
19
17
16
9
21
23
27
22
26
15
24
21
33
23
37
26
44
38
38
36
34
33
30
26
26
25
25
24
24
23
23
20
19
16
13
12
ÞÝFA
226 32 70
Osmancýk Cd.No:73
Belediyespor rövanþý alamadý
3.lig 3.grup'ta Mücadele eden
Belediyespor sezonun ilk yarýsýnda evinde 2-1 maðlup olduðu
Dersimspor'u yine yenemedi.
Devre arasýnda 7 futbolcu transfer ederek baþlayan Belediyespor 2.yarýnýn ilk maçýnda Dersimspor'a 2-0 maðlup oldu. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnýn son dakikasýnda Erhan'ýn golü ile öne ge-
çen Dersimspor, ikinci golü ise
84.dakikada Ulaþ'la buldu ve 2-0
kazandý. Belediyespor bu maðlubiyete raðmen 26 puanla 7.sýrada yer aldý. Maðlup olduðu Dersimspor ise aldýðý 3 puanla düþme hattýnýn üzerinde yer aldý. Belediyespor önümüzdeki hafta
kendi evinde Manavgatspor'u
konuk edecek. (Haber Merkezi)
TOPLU SONUÇLAR
Dersimspor
Darýca Gençlerbirliði
Beylerbeyispor
Çatalcaspor
Dardanelspor
Sandýklýspor
Tavþanlý Linyitspor
Körfez Ýskenderunspor
Beylerbeyispor
2-0
3-3
1-0
0-0
0-0
0-3
2-0
0-0
2-1
Çorum Belediyespor
Gölcükspor
Bayburt Grup Özel
Çine Madranspor
Bergama Belediyespor
Batman Petrolspor
Van BBSK
24 Erzincanspor
24 Erzincanspor
20. HAFTANIN PROGRAMI
Kastamonuspor 1966
Van BBSK
Batman Petrolspor
Bayburt Grup Özel Ýdare
24 Erzincanspor
Bergama Belediyespor
Çorum Belediyespor
Gölcükspor
Niðde Belediyespor
-
Tavþanlý Linyitspor
Dardanelspor
Çatalcaspor
Körfez Ýskenderunspor
Dersimspor
Sandýklýspor
Manavgatspor
Beylerbeyispor
Darýca Gençlerbirliði
Abdulkadir DURU
Çorum önemli bir organizasyona ev sahipliði yapýyor.
Çorum'da güreþ þöleni
Büyükler Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý Çorum'da
baþladý. Þampiyonada 400 sporcu madalya mücadelesi veriyor
Çorum önemli bir organizasyona ev sahipliði yapýyor. Büyükler Serbest Güreþ
Türkiye Þampiyonasý'nda
sporcular Çorum'da mindere çýktý. 3 gün sürecek þampiyona Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtiriliyor.
Þampiyona çekiþmeli müsabakalara sahne oluyor.
Þampiyonaya katýlan güreþçiler, ilk gün 57, 70 ve 97 kiloda mindere çýkarken, ikinci gün 61, 74 ve 125 kiloda,
üçüncü gün ise 65 ve 86 kilolarda madalya mücadelesi
verecek. Þampiyonada dereceye giren sporcular Avrupa
güreþ þampiyonasýnda ülkemizi temsil etme hakký kazanacak.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü
Haþim Eðer, Çorum olarak bu þampiyonaya çok iyi hazýrlandýklarýný belirterek, "Ev sahipliði yaptýðýmýz bu tur-
nuvada hiçbir eksiklik ya da aksaklýðýmýz yok. Federasyon yetkilileri organizasyonun alt yapýsýnýn çok iyi bir
þekilde hazýrlandýðýný söylüyor. Kamu
kurum ve kuruluþlarýna teþekkür ediyorum" dedi.
Yaklaþýk 500 sporcu ile 300'e yakýn
hakem ve antrenörün
yaný sýra dýþarýdan gelen sporcu yakýnlarýyla
birlikte yaklaþýk binin
üzerinde misafirin Çorum'da konakladýðýný
açýklayan Haþim Eðer,
bu açýdan þampiyonanýn Çorum'un tanýtýmýna önemli katký saðlayacaðýný dile getirdi.
Eðer, "Þampiyonada iyi
bir ev sahipliði yapmayý hedefliyoruz" dedi. .
Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ise Çorum'da toplam 17 sporcu ile þampiyonaya katýlacaklarýný açýkladý. Þampiyona nedeniyle güreþ sporunda çok önemli
isimlerin Çorum'da mindere çýktýðý
belirten Teke, sporseverleri maçlarý
izlemeye davet etti.
(Haluk SÖYLEMEZ)
KADIN’IN
TOPLUMDAKÝ
YERÝ
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
Büyükler Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý'nda sporcular Çorum'da mindere çýktý.
..
.
.
.
.
Ýçerik
10.TL
Kadýn, eðitimcidir.
Dünyada her varlýða su nasýlda, kiþi bakýmýndan insan toplumlarýnda kadýn, öyledir.
Oysa bu dünyada en üzücü hadise, kadýnlar hiçbir toplumda
yerini bulamamýþ, erkeklerin esiri durumuna düþürülmüþlerdir.
KADINI ÝSTÝSMAR ETTÝRMEYE YER VERMÝYORUZ. Haysiyetli,
günün ticaret yöntemleri içinde ayaklar altýna alýnan kadýn'ýn,
doðasýna yaraþýr bir onu mevkiine getirilmesinin yollarýný bulacaksýnýz bu kitapta.
Susayan insanýn, yudum yudum su içer gibi, benliðinin
gereksinimini alacaðý esasler taþýyor bu eser.
Bu eserde; görünmeyen, fakat kavranýlan bir kurtuluþ iþareti
vardýr.
Download

11 Ocak 2016.qxd - Kesin Karar Gazetesi