J
5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE DÜZENLENEN
SAMSUN ĠLKADIM ROTARY KULÜBÜ
DERNEĞĠ ANA TÜZÜĞÜ
MADDE l- Derneğin Adı: “ Samsun Ġlkadım Rotary Kulübü Derneği” dir.
Bu ana Tüzükte geçen “Demek” ve “Kulüp” kelimeleri Samsun Ġlkadım Rotary Kulübü
Demeğini ifade eder.
MADDE 2- Derneğin Merkezi: Samsun’dur.ġubesi açılmayacaktır.
MADDE 3- Derneğin Amacı
A-Rotary Kulübü Demeğinin amacı topluma hizmettir.Bunun için:
1- Tanıklığın geliĢtirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
2- ĠĢ veya meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınmasını ve Rotary Kulübü üyesinin kendi
iĢ veya mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yükseltilmesini,
3- Her Rotary üyesinin,hizmet idealini,kendi kiĢisel,iĢ ve toplum hayatına da uygulamasını,teĢvik
eder ve
4- Bu hizmet idealinde birleĢmiĢ çeĢitli meslek temsilcileri arasında dünya çapında dostluk kurma
yoluna uluslar arası anlayıĢ,iyi niyet ve barıĢ olgusunu geliĢtirmeye çalıĢır.
B-Eğitim,sağlık ve çeĢitli sosyal konularda,doğrudan doğruya veya mevcut kuruluĢlara yardım
suretiyle,topluma yararlı eser ve iĢler yapmaya çalıĢır.
C-Eğitim ve genel kültür konularındaki çalıĢmalarına yardımcı olmak için gençlere,yurt içi yurt
dıĢı imkanlarına sağlamaya yardım eder.
MADDE -4- TOPLANTILAR
1-Haftalık Toplantılar
Bu kulüp üyeleri, her hafta iç Tüzükte açıklanan yerdc,gün ve saatte muntazam toplanır.
Yönetim kurulu,olağan üstü bir olay üzerine, zorunlu ve geçerli bir nedene dayalı olarak haftalık
muntazam toplantı yerini,gün ve saatini,önceki toplantı günü ile müteakip haftalık toplantı günü
arasındaki bir tarihe değiĢtirebilir.
Muntazam haftalık toplantının Resmi tatile rastlaması,Kulüp BaĢkanının vefatı,tüm toplumu
etkileyen salgın bir hastalık veya felaket halinde Yönetim Kurulu haftalık toplantıyı iptal etmeye
yetkilidir.Bu paragrafta yazılı nedenler dıĢında,Yönetim Kurulu bir Rotary yılında,kendi takdiri ile
ikiden fazla muntazam toplantı iptal edemeyeceği gibi hiçbir Ģekilde arka arkaya ikiden fazla toplantı
iptal edemez.
2- Genel Kurul Toplantıları
Genel kurul yılda bir haziran ayı içinde olağan veya derneğin üye sayısının 1/5 inin yazılı isteği ile
olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
A- Yönetim kurul toplantısında aĢağıda yazılı seçimler yapılır.
1- Yönetim kurulu baĢkanı
2- BaĢkan hariç, yönetim kurulu üyeleri görevlileri ve yedek üyeleri seçilir.
3- Denetleme kurulu üyeleri ve yedek üyeleri seçilir.
B- Genel kurul toplantısında yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları incelenir. Ġlgililerin ibraları
gelecek dönem için hazırlanan bütçenin aynen veya değiĢtirilerek onanması ve gündemdeki diğer maddelerle
ilgili kararlar alınır.
3- Genel Kurul Toplantılarının Çağrı Usulü :
Demek genel kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aĢağıda
gösterilmiĢtir.
J
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini
düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beĢ gün önceden, günü, saati, yeri ve
gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle
toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi
gün yapılacağı da belirtilir. Ġlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,
altmıĢ günden fazla olamaz.
Ġkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalıĢmalarına
baĢlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki
katından aĢağı olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dıĢında baĢka bir nedenle geri bırakılırsa, bu
durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun
olarak üyelere duyurulur. Ġkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en ge ç altı ay içinde
yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden
çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantının yapılıĢ Usulü :
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin s alt çoğunluğunun, tüzük değiĢikliği ve
derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiĢ kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri
veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.
Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karĢısına imza koyarak toplantı yerine
girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmıĢsa durum bir tutanakla tespit edilir ve topl antı yönetim kurulu
baĢkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter
sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
AçılıĢtan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir baĢkan ve yeteri kadar baĢkan vekili ile yazman
seçilerek divan heyeti oluĢturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine
kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karĢılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan baĢkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüĢülür. Ancak toplantıda hazır bulunan
üyelerin onda biri tarafından görüĢülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması
zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu Ģahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kiĢinin üye
olması halinde, tüzel kiĢinin yönetim kurulu baĢkanı veya tems illej görevlendireceği kiĢi oy kullanır.
Toplantıda görüĢülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan baĢkanı ile
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu
baĢkanına teslim edilir. Yönetim kurulu baĢkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen
yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.
4-Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri
AĢağıda yazılı hususlar genel kurulca görüĢülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
J
2-Demek tüzüğünün değiĢtirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüĢülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüĢülüp aynen veya değiĢtirilerek kabul
edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taĢınmaz malların satın alınması veya mevcut taĢınmaz
malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalıĢmaları ile ilgili olarak hazırlanacak
yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiĢtirilerek onaylanması,
7-Demek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan baĢkan ve
üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatla r ile dernek
hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk
miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaĢtırılması ve bu hususta
yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9-Demeğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dıĢındaki dernek ve
kuruluĢlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelcnip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman
görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en
yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiĢ olan iĢleri görür ve yetkileri
kullanır.
5- Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul,yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya
dernek üyelerinden beĢte birinin aynı konudaki ya zılı isteği üzerine,yönetim kurulunca en geç bir ay
içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
Olağanüstü genel kurul toplantıları,yıllık olağan toplantı konuları ile yapılır ve üyeler aynı
usulle çağırılır.Bu toplantılarda yalnızca toplantıya neden olan konu üzerinde konuĢulup karar alınır.
6- Gerek haftalık,gerekse olağan ve olağanüstü toplantılar kararlar,toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile alınır.Ancak,Madde 8,Fıkra 2 ile Madde 18,Fıkra 1 hükümleri saklıdır.
MADDE- 5- ÜYELİK
Fıkra 1-Genel Nitelikler
Medeni haklarını kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaĢını bitirmiĢ olan,Dernekler Yasasına göre
üyeliğe engel bir hali bulunmayan,iyi ünlü,iyi karakterli,toplumda yeri bulunan bir iĢ veya
mesleğinde tanınmıĢ ve fiilen çalıĢmakta olan kimseler bu Derneğin bir üyesinin teklifi ile Demeğe
üye seçilebilirler.
Ancak, özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak Ģartıyla:
A) Anayasa mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince,
B) Yargıtay üyeleri, yargıtay 1.ci baĢkanlık kurulunca
C) SayıĢtay meslek mensupları ile savcı ve yardımcıları sayıstay daireler kurulunca,
D) Hakim ve savcılar, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun görüĢü alınarak, adalet
bakanlığınca verilen müsaade üzerine üye olabilirler.
Yabancı uyrukluların üye olabilmeleri için Türk vatandaĢlarında arana n Ģartlardan baĢka o
yabancının Türkiye de ikamet etme hakkının olması da gereklidir. Onur üyeliği için bu Ģartlar
aranmaz.
J
Hiçbir kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye
istifa hakkına sahiptir. Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Onur üyelerinin oy hakkı yoktur.
Fıkra 2-Üyelik Türleri
Bu demeğin üyeleri iki türlüdür.Asıi ve onur üyeliğidir.Asıl üyeler faal,ek faal,kıdemli
faal ve eski faal üyelerdir.
Fıkra 3-Faal Üyelik
Bu dernek,
A) Herhangi itibarlı ve tanınmış bir müessesenin veya mesleğin sahibi,ortağı yönetim
kurulu üyesi olan veya,
B) Herhangi itibarlı ve tanınmış bir müessesenin veya meslekte karar yetkisi taşıyan
önemli bir icra mevkiinde bulunan veya,
C) Herhangi itibarlı ve tanınmış bir müessesenin veya mesleğin yerel acentesi ,şube
temsilcisi olarak çalışanı,bu gibi acenteliği veya şubeyi icra yetkisine haciz olarak
idare eden ve belirlenmiş işkollarına uygun iş veya meslekte şahsen ve fiilen
çalışmakta olan,işyeri veya ikametgahının derneğin bulunduğu büyük şehir içinde veya
bunu bitişiğinde bulunan bu demeğin yöresel sınırları içinde buluna bir kimseyi faal
üyeliğe alabilir.
Faal üyeliğe her işkolundan yalnız bir tek kimse alınabilir.Yalnız basın ve haberleşme
hizmetleri ile din ve diplomatik hizmetler ve ek faal üye alma (Fıkra 4) hükümleri bu sırlama
dışındadır.
Fıkra 4-Ek Faal Üyelik
A) Bu kulübün herhangi bir faal üyesi, kendi işkolunda fiilen çalışan başka bir
meslektaşını faal üyeliğe teklif edebilir,kulüp de böyle bir kimseyi veya kimseleri ek faal üye
olarak üyeliğe alabilir.Böylc bir ek faal üyenin veya üyelerin nitelikleri,bu maddenin 1. ve 3.
Fıkralarında faal üyelik için arana niteliklerin aynı olmalıdır.Bu gibi iiyclcr her hususta faal
üye gibi olmakla beraber bu paragraf hükümlerine göre ek faal üye teklif edemez.
B) Kulüp
belli şartlarda ve aynı sınıftaki üyenin rızasını alarak;herhangi bir eski
Rotary kulüp faal üyesini ve herhangi bir Rotaract kulüp üyesinin ek faal üye olarak
kabul edilebilir.Bu eski Rotaract kulüp üyesinin çalışma ve ikamet yeri kulüp bölgesi
içinde olmalı ve kendisi üyeliğe uygun şartlara haiz olmalıdır.
Ayrıca aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir.
1-Bu fıkranın bu paragrafı uyarınca aynı işkoluna hiçbir suretle birden fazla ek faal üye
alınamaz.
2-Bu şekilde seçilen bir kimsenin,eski kulübü sınırları içinde veya temsil ettiği
işkolunda faaliyetinin son bulması nedeni ile üyeliği sona ermiş olmalıdır.
3- Rotaract
kulüplerinden alınarak ek faal üyelerin bir veya birden fazla üyelik
yapmış bulunmaları ve üyeliklerinin yaş sınırı ve kulüp bölgesinden ayrılışı yüzünden
sona ermiş olması gerekir.
4-Bu gibi ek faal üye her hususta faal bir üye ise de bu fıkra 4(a) bendine göre ek faal
üye teklif edemez. Bu fıkranın A ve B bendlerine göre bir sınıfa alınacak ek faal
üyelerin sayısı ikiyi geçemez.
C) Bir işkolunu dolduran kimsenin faal üyeliğinin sona ermesi veya kıdemli faal
üyeliğe geçmesi veya herhangi başka bir nedenle işkolunun boşalması halinde ek faal üye
veya Fıkra 4 (a) bendine göre seçilmiş ek faal üyeler için şu işlemler uygulanır:
1- Şayet bu gibi ek faal üye bir tek ise bu üye kendiliğinden faal üye olur ve boşalan
işkolunu alır.
J
2- Şayet iki ek faal üye var ise, Yönetim Kurulu bunlardan birini faal üyeliğe seçer ve
boşalan işkolunu da o seçilene verir.
3- İki ek faal üyeden birinin paragraf (2) uyarınca faal üyeliğe seçilmesi ile diğer ek faal üyenin
durumu etkilenmez, eskisi gibi devam eder.
Fıkra 5-Kıdemli Faal Üyelik
A-Kulübün faal üyelerinden veya emekli üyelerinden, hizmet sürelerine göre,
1- Bir veya daha fazla kulüpte toplam 15 yıl üyelik yapmış olanlar veya,
2- Bir veya daha fazla kulüpte toplam 10 yıl üyelik yapmış ve 60 veya daha yukarı
yaşta olanlar.
3-Bir veya daha fazla kulüpte toplam 5 yıl üyelik yapmıĢ ve 65 veya daha yukarı yaĢta olanlar
veya,
4-Uluslararası Rotary’de evvelce görev yapmıĢ veya halen yapmakta olanlar otomatikman
kıdemli faal üye olurlar.
B) BaĢka bir Rotary Kulübünde iken faal üyeliği sona ermiĢ fakat üyeliği sona erdiğinde
kıdemli faal üye olma niteliğini kazanmıĢ eski bir kıdemli faal üyeliğe alınabil ir.
C)Kıdemli faal üye,faal üyenin bütün hak,imtiyaz ve sorumluluklarına sahiptir.
Ancak,
1 -Bir iĢkolunu temsil edemez.
2-Bu maddenin fıkra 4(a) bendi uyarınca ek faal üye teklif edemez.Demek herhangi bir
kıdemli faal üyenin boĢalttığı iĢkoluna,niteliklerine uygun bir kimseyi üyeliğe kabul edebilir.
Fıkra 6- Eski Faal Üyelik
Faal bir üye,fıilen çalıĢmakta olduğu iĢ veya meslekten kendi isteği ile çekildiğinde üyeliği
sona erer.Böyle eski bir faal üye,bir veya daha fazla Rotary Kulübünde 3 yıl veya daha fazla süre faal
üyelik yapmıĢ ise veya 55 yaĢında ise,üyelik süresine bakılmaksızın,evvelce üyesi bulunduğu kulübe
veya baĢka bir Rotary Kulübüne eski faal üye olarak alınabilir.Böyle eski bir faal üyenin,eski faal
üyeliğin diğer bütün herhangi bir zamanda eski faal üye olabilir.Yalnız,faal üye iken Rotary
Kulübünden ayrılmıĢ ve daha sonra,artık üye değilken iĢ ve meslek hayatından çekilmiĢ ise eski faal
üyeliğe teklif edilemez.Yukarıdaki haller yolu ile seçilen bir eski faal üye kulübe(Giri Ģ Aidatı)
ödemekle yiikümlüdür.Ancak seçildiği kulüpte evvelce faal üyelik yapmıĢ ise ikinci defa(GiriĢ
Aidatı)ödemez.
Fıkra 7- Çifte Üyelik
Hiçbir kimse aynı zamanda bu kulüpte ve baĢka bir Rotary Kulübünde faal,kıdemli faal veya
eski faal üye olamaz.Hiçbir kimse bu kulüpte aynı anda faal,kıdemli faal veya onur üyesi olama/..
Fıkra 8-Onur Üyeliği
Rotary amaçlarını yaymakta değerli katkı ve hizmetler ile temeyyıiz etmiĢ herhangi bir kimse
bu kulübün onur üyeliğine bir Rotary yılı için yönetim kurulunca oybi rliği ile seçilir.
Onur üyeleri girmelik ve yıllık aidat ödemekle yükümlü değillerdir.Ancak toplantıya
katıldıklarında yemek parası öderler.
Oy kullanmazlar,dernekte herhangi bir yönetim görevi almazlar ve bunlara
seçilemczler.Derneğin herhangi bir malında hakları olmaz,bir iĢkolunu temsil edemezîer.Onur
üyeleri bu derneğin bütün toplantılarına katılmak ve imtiyazlarından faydalanmak hakkında
sahiptirler.Onur üyesine baĢka bir Rotary Kulübünde hak veya imtiyaz tanınmaz.
Fıkra 9- Din, Basın ve HaberleĢme ile Diplomatik Hizmetler
ÇeĢitli din ve mezheplerden temsilciler,birden fazla gazetelerden ve haberleĢme
kuruluĢlarından temsilciler ile birden fazla hükümetlerin mensubu diplomatik temsilciler bu ana
tüzükte belirlenen iĢkollarına faal üyeliğe seçilebilirler.
J
Fıkra 10- Kamu Görevlileri
Geçici olarak belirli bir süre için kamu görevine seçilmiĢ veya atanmıĢ kimseler kamu
görevlilerine mahsus iĢkollarına faal üye seçilemezler.Bu kural,okullarda veya diğer öğretim
müesseselerinde mevki sahibi veya görevli olanlar ile adli makamlara seçilmiĢ veya tayin edilmiĢ
kimselere uygulanmaz.
Geçici olarak belirli bir süre için kamu görevine seçilen veya atanan bir faal üye bu göreve
seçilmeden veya atanmadan önce temsil ettiği iĢkolunu temsile ve eskisi gibi üyeliğine devam
edebilir.
Fıkra 11- Uluslar arası Rotary Hizmetleri
Bu kulübün üyelerinden herhangi birinin uluslar arası Rotary de memuriyete girmesi
halinde kulüp bu kimsenin üyeliğini görevi süresince saklı tutar.
J
MADDE 6-İŞKOLU GRUPLARI
Fıkra 1- İşkolu
A) Bu kulübün her faal üyesi çalıştığı işkolu veya mesleğe göre sınıflandırılır.
B) Her faal üyenin işkolu,mensup olduğu firma,şirket veya müessesenin başlıca ve bilinen
çalışmalarını kapsayan veya kendisinin başlıca iş veya meslek faaliyetini kapsayan
işkoludur.Faal üye şahsen bağımsız olarak bir iş veya meslek sahibi ise işkolu da bu başlıca
çalışmalarını kapsayan iştigal konusudur.
C) Üyeliği sona ermiş herhangi bir üyenin işkolunu,şartlar gerektirdikçe,düzeltmeye ve
ayarlamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.Bu gibi düzeltme ve ayarlama üyeye vaktinde bildirilir
ve şayet bir diyeceği varsa dinlenir.
Fıkra 2- Sınırlama
Her iş veya meslekten yalnız bir tek faal üye alınabilir.Gazetecilik ve haberleşme ile
din ve diplomatik hizmetler işkollarında sınırlama ve birden fazla üye alınabilir.Ek faal üyelikle
ilgili hükümler hariçtir,dışındadır.
MADDE 7- DEVAM
Fıkra 1- Devam
Bu derneğin her üyesi kulübün haftalık muntazam toplantısına katılmakla
yükümlüdür.Bir üye,haftalık toplantı için belirlenen en az %60’ı kadar bir süre toplantıda
hazır bulunduğu taktirde o toplantıya katılmış sayılır.
Ayrıca kulübün haftalık muntazam toplantısına katılmayan ve bu devamsızlığını gidermek
isteyen bir üye aşağıdaki hallerde:
A) Bu Derneğin bir önceki haftalık muntazam toplantı günü ile bir sonraki muntazam
günü arasında herhangi bir vakitte,
1- Başka bir Rotary Kulübü veya Aday Rotary Kulübünün haftalık muntazam toplantısına vc
toplantı süresinin %60’ı kadar bir süre bulunmak şartı ile katılır ise,
2- Derneğin talimatı ile bir Rotaract veya aday Rotaract veya Rotary’nin organizasyonu ile
kurulacak veya kurulmuş derneğin toplantısına katılır ise,
3- Uluslar arası Rotary konvansiyonuna,tüzük konseyine,Uluslar arası asamblelere,Uluslar
arası Rotary’nin geçmiş ve şimdiki dönem yöneticileri için Rotary eğitim toplantılarına,Uluslar
arası Rotary’nin geçmiş,şimdiki ve gelecek dönem yöneticileri için yapılan,asamble ve eğitini
toplantılarına,Uluslar arası Yönetim Kurulunun veya başkanının onayları ile yapılan her türlü
diğer toplantılara, Rotary Bölgesel toplantılarına,Uluslar arası Rotary komite
toplantılarına,Rotary Bölge Konferansı ve asamblesine,Uluslar arası Yönetim Kurulu direktifi
ile hazırlanan her türlü bölge komite toplantılarına veya usulüne uygun şekilde duyurulmuş
şehirlerarası Rotary Kulüp toplantılarına katılır ise,
4- Başka bir kulübün haftalık muntazam toplantısına katılmak üzere evvelce bildirilen toplantı
yerine ve vaktin gittiği halde toplantı yapılmaz ise,kendi kulübün toplantısına katılmış sayılır.
5- İkamet ettiği ülkenin dışında 14 günden fazla bir süre ile seyahat eden bir üye,ziyaret
sırasında herhangi bir zamanda bir Rotary kulübüne devam ettiği taktirde bu fıkradaki zaman
mecburiyetine tabi olmaz ve bu telafiye katılamaz,üyenin dışarıda geçirdiği süre sırasında
kendi kulübünde kaçırdığı mutad toplantı için geçerli sayılır ve
B) Kendi kulübünün haftalık muntazam toplantısına katılamayan bir üyenin
devamsızlığı:
1-Bu fıkranın (a) paragrafında sözü edilen toplantılara katılmak üzere ve makul derecede kısa
yolu seçmesine rağmen yollarda gidip gelirken,
J
2-Uluslar arası Rotary görevlisi,Vakıf ve Uluslar arası Rotary Komite üyesi olarak Rotary ile
ilgili bir görev yaparken,
3-Kendi bölge Güvernörü' nün özel temsilcisi olmak yeni bir kulüp kurma çalışmalarına
katılırken ,
4- Uluslar arası Rotary de bir Rotary hizmeti yaparken ,
5-Uluslar arası Rotary,Uluslar arası Rotary Vakfı veya Bölge Guvemörlüğü teklifi ile ele
alınan ve bir devamsızlığı gidermeye olanak bulunmayan uzak bir yerdeki hizmet projesinin
uygulanmasında doğrudan doğruya ve fiilen çalıĢır iken,
6-Eğer kulübün yönetim Kurulunun verdi yetki ile bir Rotary iĢi ile ilgili kulp toplantısından
uzak kalması gerektiğinde,bu devamsızlığı giderilmiĢ ve kulübün muntazam toplantısına katılmıĢ
sayılır.
Fıkra 2- Telafi Edilen Devamın Bildirilmesi
Bu maddenin Fıkra 1(A) 2 ve 3 ile (B) paragraflarında yazılı hallerde telafi durumunu üye
kendi kulübüne bizzat bildirdiği taktirde devam etmiĢ sayılır, (a) 1 ve 4 de yazılı hallerde telafi
durumunu üye kendisi bildireceği gibi ziyaret edilen kulübün Genel Sekreteri tarafında n da
bildirilebilir.
Fıkra 3- Muafiyet
A) Devamlı bir sağlık sorunu ile haftalık muntazam toplantıya katılmasına bedenen olarak
bulunmayan bir üyenin devamsızlığı veya Rotary Kulübü bulunmayan bir ülkede iki haftadan fazla
kalan ve telafisi için herhangi bir kulüp toplantısına katılma olasılığı maddeten bulunmayan bir
üyenin devamsızlığı yönetim kurulu onayı ile devamdan muaf sayılır ve bu durum kulübün devam
kayıtlarında hesaba alınmaz.
Rotary Kulübü bulunmayan bir ülkeye yapılacak yolculuk nedeni ile doğacak
devamsızlık,üye tarafından,yola çıkmadan önce,bu mümkün olmadığı halde gittiği ülkeden,Kulüp
Genel Sekreterine yazılı olarak bildirilecektir.Böyle bir devamsızlığı onaylamadan önce Yönetim
Kurulu,bu maddenin Fıkra l(a) Bendi uyarınca telafisine böyle bir ülkeye yapılan yolculuğun engel
olduğuna kanaat getirmesi gereklidir.
B) Üye kıdemli faal üye ise,
1- Bir veya birden fazla Rotary Kulübünde toplam 20 yıl veya daha fazla üyelik yapmıĢ ve 65
yaĢına eriĢmiĢ ise,
2- Bir veya birden fazla Rotary Kulübünde toplam 15 yıl veya daha fazla üyelik yapmıĢ ve 70
yaĢına eriĢmiĢ ise,devam yükümlülüğünden muaf tutulması için Genel Sekreter yazı ile bildirmiĢ ve
Yönetim Kurulu bu isteği onaylar ise ,böyle bir üye d evamdan muaf tutulur ve kulübün kayıtlarında
hesaba alınmaz.Ancak üye isterse devam durumu kulübün kayıtlarına iĢlenir.
MADDE 8-YÖNETĠM KURULU, DENETLEME KURULU VE DĠĞER
GÖREVLĠLER:
1-Yönetim Kurulu
Bu derneğin Yönetim Organı, 1 BaĢkan, Gelecek Dönem BaĢkanı(As BaĢkan), 1 Genel Sekreter,
1 Sayman ve 1 üye ile birlikte 5 asil ve 5 yedek üyeden yönetim kurulu oluĢur.
Fıkra 2-Yönetim Kurulu Kararları
Bu ana tüzükte aksi açıklanmadıkça, bütün demek işlerinde Yönetim Kurulu kararı
kesindir.Yönetim Kurulu kararlarını ancak Genel Kurul değiştirebilir.Yönetim Kurulu bütün görevliler
ve komiteler üzerinde genel kontrol hakkına sahiptir.Gerekli görürse herhangi bir görevi boş ilan
edebilir.Yönetim Kurulu bütün yönetim görevlilerinin ve komitelerinin kararlarının temyiz
edilebileceği yerdir.Yönetim Kurulunun herhangi bir kararına karşın yalnız Demek Genel kurulunda
itiraz edilebilir.Böyle bir itirazın yapılması halinde Yönetim Kurulu kararı ancak Yönetim Kurulunca
J
kararlaştırılacak haftalık bir toplantıda, bu toplantıdan en az 7 gün önce, yıllık toplantılarda ise
gündem maddesi olarak Genel Sekreterce üyelere bildirilmesi ve toplantıda yeter sayının bulunması
şartı ile hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluk kararı ile bozulabilir.
Fıkra 3- Seçimler
Yönetim görevlilerine seçiminin yapılacağı Yıllık Genel Kurulu toplantısından 1 ay
evvelki haftalık muntazam toplantıda, bu toplantıya başkanlık eden kimse, dernek üyelerinden
(1) Başkan (Bir önceki genel kurulda seçilmiş olan başkan yardımcısı) , Bir gelecek dönem
başkanı (Seçildiği tarihi takip eden ikinci temmuz ayının ilk günü başkanlık görevine
başlamak üzerine) 1 başkan yardımcısı , 1 genel sekreter, 1 sayman ve 4 yönetim kurulu üyesi
ile 5 yedek üye ayrıca 3 denetleme kurulu asil üyesi ve yedek üye için aday göstermelerini
ister.
Genel Kurulunca ve yahut her ikisi tarafından gösterilebilir.Usulüne göre gösterilmiĢ
adaylar,listelerde adayı gösterildikleri görevin altına soyadlarına göre alfabetik sıra
ile yazılır,seçimin yapılacağı gün Genel Kurul toplantısında oya sunulur. En çok oy alanlar
gösterildikleri görevlere seçilmiĢ olurlar.Seçimler gizli oy ile yapılır.Yönetim kuruluna
faal,kıdemli faal ve eski faal üyeler seçilebilir.
Yukarıdaki Ģekilde 18 ay önce seçilen BaĢkan,seçimi takip eden ilk Temmuz ayının
birinci günü göreve baĢlayacak Yönetim Kurulunda BaĢkan Yardımcısı olarak kendi
dönemine kadar görev yapar.BaĢkanlık görevlerinin ve sorumluluklarının daha iyi
anlaĢılması için Bölge Asamblesine katılmak zorundadır.Önemli bir nedenle katılamayacak
ise,Guvernörün izni ile bir üyeyi dönüĢünde kendisi rapor vermek üzere Asambleye
gönderir.Ayrıca As BaĢkanlık sırasında düzenlenecek (Gelecek Dönem BaĢkanlarını
Hazırlama Semineri) ne de katılmak zorundadır.
Fıkra 4-Yönetim Kurulu Görevleri
A) Demeği Yönetim Kurulu temsil eder.Bu temsil yetkisi,BaĢkan tarafından,onun
yokluğunda vekalet eden As BaĢkan tarafından kullanılır.Yönetim Kurulu,temsil konusunda
As BaĢkan ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerine de yetki verebilir.
B) Derneğin gelir ve gider hesaplarına iliĢkin iĢlemleri yapar ve gelecek dönem
bütçesini
hazırlayıp Genel Kurula sunar.
C) Dernekler Yasasının,bu Ana Tüzük’ün ve Ġç Tüzük’ün verdiği görevleri
yapar,yetkileri kullanılır.
D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bu
kimseleri 10 gün içinde yörenin en büyük Mülki Amirliği’ne bildirir.
J
Fıkra 5- Hizmet Komiteleri
Yönetim Kurulu,dernek hizmetlerinin belirli iĢleri,kulüp hizmetleri,toplum
hizmetleri,Uluslar arası hizmetler ve meslek hizmetleri ile meĢgul olmak üzere çeĢitli ana
komiteler ve komiteler kurar.Bu komitelere görevliler atar.Kurduğu ana komi te
baĢkanlıklarına,Yönetim kurulu üyelerini getirir.
Fıkra 6- Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları
Seçilen Yönetim Kurulu,seçimi takip eden 1 Temmuz ile 30 Haziran arasında bir yıl
Ģiire ile görev yapar.Yönetim Kurulu ayda en bir kez toplanır.
Özürsüz olarak üst üste 3. toplantıya gelmeyen,özürlü olsa dahi bir yıl içinde 6
toplantıya
katılmayan üye,Yönetim Kurulundan çekilmiĢ sayılır.Bu suretle veya diğer
sebeplerle bir görevlisinin kuruldan ayrılması halinde,sıradaki yedek üye Yönetim Kurulun a asıl
üye olarak çağrılır.Yönetim Kurulu kendi içinden birisini boĢalan göreve seçer.
Yönetim Kurulu üye sayısı,yedeklerin çağrılmasına rağmen,üye tam sayısının
yarından aza düĢerse,Yönetim Kurulunun tümünün yeniden seçimi için bir ay içinde Genel
Kurul toplantıya çağrılır.Üye sayısı düĢen Yönetim Kurulu’nun görevi bu toplantıya kadar
devam eder.
Yönetim Kurulunda toplantı ve karar sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt
çoğunluğudur.
MADDE 9- DENETLEME KURULU GÖREVLERĠ
Denetleme kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurul tarafından
gizli oyla seçilir. (Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden az olamaz) Denetim kurulu
asıl üyeliğinden istifa veya baĢka sebeplerden dolayı boĢalma olduğu takdirde genel kurulda
aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri
Denetim kurulu; Derneğin , tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleĢtirilmesi
için sürdürüleceği belirtilen çalıĢma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak
tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 yılı
geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve
toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
MADDE
DEFTERLER
10-
DERNEK
GELĠRLERĠ
-
DENETĠMĠ
TUTULACAK
Fıkra 1- Dernek Gelirleri :
1-GiriĢ aidatı: 100 YTL.
2-Üye aidatları (Ayda 5 YTL, Senede 60 TL.) dir.
3-Dernekçe yapılan yayınlar, Tertiplenen, Piyango, Balo, Eğlence, Temsil,
Konser, Sportif yarıĢmalar ve Konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
4-Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler.
5-BağıĢlar,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak
toplanacak bağıĢ ve yardımlardan ibarettir. Demeklerin dıĢ ülkelerdeki gerçek
veya tüzel kiĢilerden veya diğer kuruluĢlardan yardım alması ĠçiĢleri
Bakanlığının izni ile olur.
Fıkra 2- GiriĢ ve Yıllık Aidat
A) Derneğin her faal, kıdemli faal ve eski faal üyesi kulübe (GiriĢ Aidatı) ve ayrıca
(Yıllık Aidat) ödemekle yükümlüdür.Ancak,bu kulüpte evvelce faal üyelik yapmıĢ olan
J
kıdemli faal ve eski faal üye kulübe tekrar girdiğinde ikinci defa ( GiriĢ Aidatı) ödemez.
B)
GiriĢ Aidatı miktarı, Ġç Tüzük’te yazılı usule uyarak,Genel Kurul
tarafından kararlaĢtırılır.Yıllık aidat ve yemek aid atı gerektikçe Kurul bütçe teklifi ve
Genel Kurul kararı ile saptanır.
C) Dernek siyasi partilerden,iĢçi ve iĢveren sendikalarından,melse kuruluĢlara
yardımda bulunamaz.DıĢ ülkelerdeki gerçek ve tüzel kiĢilerden veya kuruluĢlardan yardım
alması ĠçiĢleri Bakanlığının iznine bağlıdır.
Fıkra 3- Derneğin Gelir ve Gider ĠĢlemleri :
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı
Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde
banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi
yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satıĢ fiĢi, serbest meslek makbuzu gibi
harcama belgeleri ile yapılır.
Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’ üncü maddesi kapsamında
bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu
kapsamda da bulunmayan Ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK -13’te örneği
bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kiĢi, kurum veya kuruluĢlara yapılacak bedelsiz mal ve
hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim
Belgesi” ile yapılır. KiĢi, kurum veya kuruluĢlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve
hizmet teslimleri ise f" - (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni BağıĢ Alındı
Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Demek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler
Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla,
matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,
deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslime ve alındı belgesi
ile dernek adına gelir tahsil edecek kiĢi veya kiĢiler tarafından bu alındı belgelerinin
kulanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine iliĢkin hususlarda dernek
yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kiĢi veya kiĢiler, yetki süresi de belirtilmek
suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiĢilerin acık
kimliği , imzası ve fotograflarını ihtiva eden ( Dernekler yönetmeliği Ek -19'da örneği
bulunan) " Yetki Belgesi " dernek tarafından 3 nüsha düzenlenerek, dernek yönetim
kurulu baĢkanınca onaylanır.
Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili
değiĢiklikler yönetim kurulu baĢkanınca, 15 gün içerisinde dernekler birimine
bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kiĢiler, ancak adlarına düzenlenen yetki
belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil
etmeye baĢlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin
J
ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, demek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri
ve
diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki
sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi
Demeğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider iĢlemlerinin yıl sonu itibarıyla
sonuçlarına iliĢkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” demek
yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek baĢkanı
tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Fıkra 4- Dernekler Denetimi
Dernekler Kanununun 19. maddesi uyarınca yıl sonu itibarıyla faaliyetlerin, gelir ve gider
iĢlemlerinin sonuçlarını gösterir düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki
idare amirliğine vermek zorundadır. Dernekler yasasının 19. maddesinin 2. ve 3. bentlerinde
belirtilen hususları tespit amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığınca ve mülki idare amirliği tarafından, yine
yasanın 9. maddesi gereğince iç denetim, denetim kurullarınca yapılır.
Derneğin iç denetim ġekli:
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluĢlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim
kurulu veya bağımsız denetim kuruluĢlarınca denetim yapılmıĢ olması, denetim kurulunun
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleĢtirilir. Genel
kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağmıĢız denetim
kuruluĢlarına denetim yaptırabilir.
Fıkra 5- Derneğin Borçlanma Usulleri :
Dernek amacını gerçekleĢtirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması
halinde
yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı
konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak, bu borçlanma derneğin gelir
kaynakları ile karĢılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düĢürecek nitelikte
yapılamaz.
Fıkra 6- Dernek Defterleri ve Belgeler
Dernekler aĢağıda yazılı defterleri tutarlar.
a) îĢletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aĢağıdaki gibidir.
1-Karar Defteri : Yönetim kumlu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve
kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye kayıt defteri :Derneğe üye oyarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriĢ ve çıkıĢ
tarihleri bu deftere iĢlenir.Üyelerin ödedikleri giriĢ ve yıllık aidat miktarları bu deftere
iĢlenir,
kimlikleri, üyeliğe giriĢ tarihleri, üyelikten ayrılma yada çıkarılma tarihleri ve tahsil edilen
aidatlar bu deftere yazılır.
3-Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır.Elektronik posta
yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-ĠĢletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli
olarak bu deftere iĢlenir.
J
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aĢağıdaki gibidir:
1(a) bendinin 1, 2, 3 ve ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter
tutan demekler de tutarlar.
2Yevmiye
Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin
tutulma usulü ile kayıt Ģekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği
yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre
yapılır.
Bu maddede sayılan ve demeklerce tutulması zorunlu olan d efterlerin demekler
biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
MADDE 11- TAġINMAZ MALLARA SAHĠP OLMA
TaĢınmazların Bildirilmesi
Demeğin edindiği taĢınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “TaĢınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare
amirliğine bildirilir.
MADDE 12- ÜYELĠK SÜRESĠ
Fıkra 1- Süre
Bu Ana Tüzük’te açıklanan haller dıĢında üyelik, Dernek var oldukça devam eder.
Fıkra 2- Üyeliğin Sona Ermesi
A) Üyelik niteliklerini kaybeden bir kimsenin üyeliği de kendiliğinden son bulur.
Ancak:
1- Kendi kusuru olmaksızın kulüpteki iĢkolunu kaybcdccck faal bir üye Yönetim Kurulu
kararı ile eski faal üyeliğe seçilebilir.
2- Faal üyenin ikametgahı ile iĢyerinin bu dernek yöresel sınırları dıĢına çıkması
halinde,üyenin faal üyelik niteliklerini sürdürmesi,devam ve diğer üyelik koĢullarına uyması
Ģartıyla,gittiği yerdeki Rotary Kulübünü ziyaret etmesi ve kendisinin tanıtası,
3- Bir üyenin kendi elinde olmayan nedenlerle dernekteki iĢkolunu kaybetmesi olasılığı
karĢısında, kendi iĢkolunda yeni bir iĢ bulması veya dernekte kayıtlı baĢka bir iĢ sağlanması
maksadıyla,Yönetim Kurulunca bir yılı geçmemek üzere özel izin verilir.Bu durumda olan
kimse,izninin sonuna kadar üyelik niteliklerini korumalı,devamın sürdürmeli ve diğer
yükümlülüklerini yerine getirmelidir.Aksi taktirde ve herhalde izin süresi bitiminde üyeliği sona
ermiĢ olur.
B) Eski bir faal üye,bir iĢ veya meslekte yeniden ve fiile n çalıĢmaya baĢladığında,Ģayet iĢkolu
boĢ ise kendiliğinden faal üye olur,boĢ değilse eskisi gibi eski faal üye olarak devam ede.
C) Onur üyeliği,seçilme gününü takip eden Haziran ayının 30.günü kendiliğinden sona
erer.Ancak,Yönetim Kumlu takdirine bağlı olar ak,onur üyeliği sona ermiĢ bir kimse,Yönetim
Kurulunca yıldan yıla alınacak kararlarla ve birer yıllık sürelerle, onur üyeliğine yeniden seçilebilir.
Fıkra 3- Yeniden Üye Olma
Yukarıdaki Fıkra 2’ye göre faal üyeliği sona ermiĢ bir kimse eski veya yeni bir iĢkolu için
üyeliğe baĢvurabilir.Böyle bir baĢvuru sonucu üyeliğe seçilir ise ikinci defa (giriĢ aidatı) ödemez.
Fıkra 4- Üyeliğin Sona Ermesi-Aidatın Ödenmemesi
Aidatın ödenmemesi için dernekçe saptanmış günlerden itibaren 30 gün içinde aidatlarını
ödememiş üyeye durum genel sekreter tarafından son bilinen adresine yazılı tebliğ gönderilerek
üyeliğin düşeceği bildirilir. 10 Gün içinde aidatlar ödenmediği takdirde üyelik kendiliğinden düşer.
Böyle bir duruma düşen üye ancak istek de bulunur ise , yönetim kurulunun değerlendirmesine bağlı
olarak derneğe olan tüm borçlarının ödenmiş olması , iş kolunun da başkasınca doldurulmamış olması
J
şartıyla yeniden üyeliğe alınabilir. Bu takdirde ikinci defa giriş aidatı ödemez. Şayet evvelce temsil
ettiği iş kolu dolu ise faal üyeliğe alınmaz.
Fıkra 5- Üyeliğin Sona Ermesi-Devamsızlık
Yönetim Kurulunca kabul edilebilir geçerli ve yeterli bir gerekçe olmadıkça herhangi bir üye;
A) Birbiri ardına 4 haftalık muntazam toplantıya katılmaz ve telafi etmezse veya,
B) Rotary yılının ilk ve ikinci 6 aylık yarı dönemlerinde kulübün haftalık muntazam toplantıları
%60’ına katılmaz veya telafi etmezse veya,
C) Rotary yılının ilk ve altı aylık dönemlerinde üyesi bulunduğu bu kulübün haftalık muntaz
toplantılarından en az %30’una katılmaz ise üyeliği kendiliğinden düĢer.
Fıkra 6- Üyeliğin Sona Ermesi-BaĢka Nedenler
A) Bu kulüp üyeliği için aranan niteliklerini kaybeden bir kimsenin üyeliği,bu maksatla topla
Yönetim Kurulunda,kurul üyelerinin en az üçte iki çoğunluğu ile alman kararla sona erer.
B) Yönetim Kurulunca yeterli sayılabilecek bir nedenle herhangi kimsenin üyeliği,bu maksatla topla
Yönetim Kurulu üyelerinin en üçte iki çoğunluğu ile alınan kararla sona erer.
C) Yukarıda ki (a) ve (b) hallerinde,tasarlanan karar hakkında en geç 10 gün önceden üyeye yazılı b
verilir.Bu suretle,ilgilinin Yönetim Kuruluna cevap vermesine olanak tanınır.Ġcabında,durumunu savunm
üzere,üye Yönetim Kurulu toplantısına çağrılabilir.Böyle çağrı ya doğrudan doğruya üyenin kendisine yap
veya son bilinen adresine taahhütlü mektupla bildirilir.
D) Üyeliğe son verme kararı alınması halinde,Genel Sekreter,Yönetim Kurulu kararını,karar tarihin
itibaren 7 yıl içinde yazılı olarak üyeye bildirilir.Üye de karar hakkında Dernek Genel Kurulunda itiraz etm
veya bu Tüzlik’ün 16. maddesi uyarınca tahkim yoluna gitmek istediğini yazı ile 14 gün içinde Genel Sekre
bildirir.
Genel Kurulda itiraz etmesi halinde,itiraz yazısının alındığı günden itibaren 21 gün içinde toplanac
haftalık muntazam toplantıda itirazın dinlenmesi için Yönetim Kurulu bir gün saptar.Bu suretle belirlenen
toplantı günü ve konuĢulacak Özel konu hakkında derneğin tüm üyelerine 5 gün önceden yazıyla bilgi
verilir.Ġtirazın inceleneceği bu toplantıda yalnız kulüp üyelerinin bulunması na izin verilir.
E) Bu fıkra uyarınca Yönetim Kurulunca faal bir üyenin üyeliğine son verildiği takdirde,yapılan itira
süresi dolmadıkça ve Genel Kurul veya hakemlerin kararları tebliğ edilmedikçe,söz konusu üyenin iĢkoluna y
bir üye alınmaz.
F) Üye tarafından derneğe herhangi bir itiraz yapılmaz ve tahkim de istenmez Yönetim Kurulu karar
iĢlemleri kesinleĢir.îtiraz yapılır ise yalnız Genel Kurul kararı kesindir.
Fıkra 7- Ġstifa
Demekte herhangi bir üyenin istifası Kulüp BaĢkanına veya Genel Sekretere yazılı olarak verilir ve Yöne
Kurulunca kabul edilir.Ġstifa eden üye,Ģayet var ise,kulübe olan tüm borçlarım ödemekle yükümlüdür.
J
Fıkra 8-Dernek Mallarıyla Ġlginin Kalmaması
Bu dernekte üyeliği herhangi bir sebeple son bulmuş olan kimsenin kulübe ait mallarda
ve fonlarda hiçbir hakkı ve ilişkisi kalmaz.
MADDE 13- TOPLUM VE ULUSAL ĠLĠġKĠLER
Fıkra 1- Toplum ĠliĢkiler
Toplumun, ulusun ve genelde dünyanın refahı bu derneğin üyelerini
ilgilendirdiğinden, yararlı herhangi bir toplum konusu, üyelerin aydınlatılması ve kişisel
fikirlerini oluşturmaları bakımından, haftalık muntazam toplantılara getirilerek tarafsız ve
bilimsel biçimde görüşülebilir ve tartışılabilir. Ancak, külüp olarak topluca herhangi tartışmalı
bir kamu tedbiri veya kamu oyunda günün konuları hakkında hiçbir fikir beyan edilemez.
Fıkra 2- Kulüp Siyasetle MeĢgul Olmaz
Bu dernek hiçbir suretle siyasetle meşgul olmaz. Kamu görevi için aday göstermez,
tavsiyede bulunmaz. Ayrıca kulüp toplantılarında herhangi bir adayın leyh ve aleyhinde
konuşulmaz, tartışılmaz.
Fıkra 3- Uluslar arası Siyasal Sorunlar
A) Bu dernek siyasi nitelikte uluslar arası politikalar ve dünya sorunları ile ilgili herhangi bir
görüş ve kararı kabul edemez,yayamaz,yayınlayamaz.
J
B) Bu dernek siyasi nitelikte belirli uluslar arası sorunları çözümlemek için planlar teklif
edemez,mektup gönderemez,yayamaz,yayınlayamaz.
Fıkra 4- Rotary’nin KuruluĢunun Tanıtılması
A) Rotary’nin kuruluş yıldönümünde her kulüp Rotary hizmetlerinin ön plana çıkarıldığı özel
bir kutlama haftası düzenlenecektir.Kutlama haftası her yıl 23 Şubat ile başlayan hafta olup, DÜNYA
ANLAYIŞ VE BARIŞ HAFTASI olarak adlandırılacaktır.
B) Bu özel haftada,geçmişte ulaşılan hedeflerin hatırlaması yanında toplum içinde ve dünyada
barış,anlayış ve iyi niyet için hazırlanan programlara da ağırlık verilecektir.
MADDE 14- ULUSLAR ARASI KURULUġLARLA ĠġBĠRLĠĞĠ
Aynı amaçla kurulmuş Uluslar arası demeklerle işbirliği için gerekli (Bakanlar Kurulu
Müsaadesi) ihtihsali hususunda Dernekler Yasasına uygun başvurulduktan ve müsaade elde edildikten
sonra merkezi ABD ve Evanston (İlliois) şehrinde bulunan ( Uluslar arası Rotary) kuruluşu ile işbirliği
yapılır.
MADDE 15- AMACIN KABULÜ, ANA VE ĠÇ TÜZÜKLERE UYUM
Giriş ve yıllık aidatlarını ödeyerek derneğe giren bir üye madde 3’te yazılı dernek amaçlarına,
Ana ve İç Tüzük hükümlerine uymayı ve bağlı kalmayı kabul elmiş olur ve ancak bu şartlarla derneğin
imtiyazlarında hak sahibi olabilir.Ana Tüzük ve îç Tüzıik’ü almamış olmasını ileri sürerek hiçbir üye
bunlara uymak yükümlülüğünden kurtulamaz.
MADDE 16- TAHKĠM
Bir veya birkaç üye ile yahut bir veya birkaç eski üye ile derneğin herhangi bir görevlisi veya
Yönetim Kurulu arasında, üyelik veya Ana Tüzük,İç Tüzük uygulamalarından veya bir üyenin
dernekten çıkarılmasından veya bilinen yöntemlerle memnuniyet verici çözüm bulamayan bir husustan
dolayı anlaşmazlık çıktığı taktirde ihtilaf tahkim yolu ile hal edilir.İhtilafa taraflar birer hakem
seçcrlcr.Bu iki hakem de üçüncü bir hakemi seçer.Hakemler ancak bu dernek üyeleri arasından
seçilebilir.Anlaştıkları takdirde tarafların seçtikleri iki hakemin kararı yeterlidir.Bunlar
anlaşamadıkları takdirde üçüncü hakemin kararı taraflar için kesin ve bağlayıcıdır.
MADDE 17- ROTARY DERGĠLERĠ
Her faal,ek faal,kıdemli faal ve eski faal üyenin,derneğe üyeliği kesinleştikten sonra Uluslar
arası ve kabul edilmiş bölgesel dergilere,ücreti üyeye ait olmak üzere abone olması sağlanır.Abonelik
altışar aylık sürelere uzatılıp,üyelik süresince devam eder.
MADDE 18- ĠÇ TÜZÜK
Bu kulüp, dernekler yasasına,bu ana tüzük hükümlerine, Rotary amaçlarına aykırı olmayan bir
İÇ TÜZÜK düzenler. Bu İç Tüzük kulübün iç yönetimi ile ilgili hükümleri içerir.İç Tüzük
hükümlerinde değişiklik gerektiğinde,Yönetim Kurulunca hazırlanan yeni metin olağan haftalık bir
toplantıda üyelerin oyuna sunularak,çoğunluğun onayı alınır ve yürürlüğe konur.
MADDE 19- TÜZÜK DEĞĠġĠKLĠĞĠ VE DERNEĞĠN FESĠH VE TASFĠYESĠ
Fıkra 1-Tüzük DeğiĢikliği
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam
sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değiĢikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değiĢikliği
J
oylaması açık olarak yapılır.
Fıkra 2- Derneğin Feshi ve Tasfiye
Demek genel kurulu her zaman demeğin feshine karar verebilir. Genel kurulda
fesih konusunun görüĢülebilmesi için genel kumla katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3
çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı ,
yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan
üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oyla ması açık olarak yapılır.
Tasfiye ĠĢlemleri; Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal
ve haklarının tasfiyesi son yönetim kumlu üyelerinden oluĢan tasfiye kurulunca
yapılır. .Bu iĢlemlere, feshe iliĢkin genel kuml kararının alındığı veya kendiliğinden
sona erme halinin
kesinleĢtiği tarihten itibaren baĢlanır. Tasfiye süresi içinde bütün iĢlemlerde dernek
adında “ tasfiye halinde Samsun Ġlkadım Rotary Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kumlu, mevzuata uygun olarak demeğin para, mal ve haklarının
tasfiyesi iĢlemlerini baĢtan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu
kuml, önce derneğin hesaplarını inceler, inceleme esnasında derneğe ait defterler,
alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin
tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye iĢlemleri
sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya
çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil
edilir, alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,
mal vc haklan, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda,
devredilecek yer belirlenmemiĢse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve
fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye iliĢkin tüm iĢlemler tasfiye tutanağından gösterilir vc tasfiye iĢlemleri,
mülki idare amirliğince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç ü ç ay
içerisinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal iĢlemlerinin
tamamlanmasını müteakip tasfiye kumlu tarafından dummun yedi gün içinde bir
yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve
bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kumlu
üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kumlu üyesi de verilebilir. Bu
defter ve belgelerin saklanma süresi beĢ yıldır.
MADDE 20- TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Bu tüzükte belirtilmemiĢ hususlarda Demekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu
ve bu Kanunlara atfen çıkartılmıĢ olan Demekler Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuatın demekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
YÖNETİM KURULU
Başkan
Asbaşkan
İnci ETİKAN
Arslan KESKİN
Genel Sekreter
Ahmet Fevzi ALTUNİÇ
J
Sayman
Üye
Kaşif DEMİRAĞ
Alper SAVAŞER
Download

Tüzük - Samsun İlkadım Rotary Kulübü