Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı
SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU
Stres ve Başetme Yolları
Dersin adı
Psikiyatri
Anabilim dalı
Prof. Dr. Nesim KUĞU
Sorumlu öğretim üyesi
[email protected]
E-posta adresi
Telefon numarası
2580864
Seçmeli eğitim ekibi (varsa)
--
Dersin amacı
Stresle ilgili farkındalığın artırılması, baş etme yollarının öğrenilmesi
Stresi tanımak
Başetme becerilerinin geliştirilmesi
Stres düzeyinde azalma, baş etmede artış
Dersin öğrenim hedefleri
Bilgi düzeyinde:
Beceri düzeyinde:
Tutum düzeyinde:
Seçmeli konu alanı
A
(Aşağıdaki listeden
seçilecektir)
Seçmeli eğitim tekniği
a,b
(Aşağıdaki listeden
seçilecektir)
Kabul edilecek öğrenci
sayısı
En az:
10
Haftalık ayrıntılı eğitim
programı
Ders Programı ektedir
(Seminer ve uygulamaların
zamanı ve dağılımını
içermelidir)
Öğrencinin ders süresince
görev ve sorumlulukları
Konu ile ilgili ödevler ve sunumları hazırlamak
Öğrenci başarısını
değerlendirme kriterleri
(Terciğinizi X koyarak
belirtiniz, en az iki yöntem
kullanınız)
Görsel ve / veya sözel sunu
X
Öğrenme kaynaklarını kullanma
Rapor hazırlama
X
Çalışma / uygulama becerisi
X
Devamlılık
En fazla:
12
Yazılı sınav
Diğer, açıklayınız:
Seçmeli dersin varsa sosyal
sorumluluk kapsamındaki
hedefi
SEÇMELĠ KONU ALANI:
A. Sağlık hizmetine bütüncül yaklaşım
B. Etik yaklaşım
uygulamalardan
C. Bilimsel araştırma
Açıklama: Seçmeli derslerin, topluma dayalı uygulamaları kapsaması
önerilmektedir.
SEÇMELĠ EĞĠTĠM TEKNĠĞĠ:
a. Proje ve literatür taraması
b. Küçük grup oturumları, seminer ve pratik
oluşan eğitim çalışmaları
D. Klinik ve / veya laboratuvar uygulamaları
c. Gözlemsel ya da katılımlı çalışmalar
E. Tıp dışı konular
kazanma
d. Sanatsal veya sosyal alanlarda beceri
DERS PROGRAMI
(Ders süresi her hafta için 2 saat)
Haftalar
Konu
1. Hafta
Stres Nedir?
2. Hafta
Stres Türleri
3. Hafta
Stres ve Yaşam Döngüsü
4. Hafta
Stresin Bedensel Belirtileri
5. Hafta
Stresin Ruhsal Belirtileri
6. Hafta
Selye Kuramı, Savaş veya Kaç Tepkisi
7. Hafta
Stres ve OSS
8. Hafta
Stres Yanıtını Etkileyen Faktörler
9. Hafta
Stresin Evreleri
10. Hafta
Stres-Hastalık İlişkisi
11. Hafta
Stres Nedenleri
12. Hafta
Stresle Başetme-I
13. Hafta
Stresle Başetme-II
14. Hafta
Stresle Başetme-III
Download

Stres ve Baş Etme Yolları - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi