172
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden84a8-cb34-379f-b9a2-daef kodu ile teyit edilebilir.
躊2
T.C.
LLI EGITIM BAKANLIGI
etim Kurumlan Genel MiidiiJtЁ t
04.01.2016
Sayl :93778809-405.01-E.31294
Konu:"GeleceЁ ini Yarat"Konulu
Karikatiir Yarl,masl
YENILIK VE EGITIPITEKNOLOJILERI GENEL
ⅣIUDURLUGUNE
ilgi:a)McrSin valiliЁ i il Mill,EЁ itim MidurliЁ inin 29/12/2015 tarihli vc 13427993
say11l yazlsl,
b)07/03/201 2 tarihli vc B.08.0.YET.00.20.00.0/3616(2012/13)saylll Genelge.
Ⅳrcrsin Gelecck Ortaokulunun,
zel okullarda ё
renim
ё
genelinde resmi ve
こ
Ⅳ[crsin ilindc faaliyctte bulunan Ozcl
15/01/2016-01/03/2016 tarihleri arasinda Ttrkiye
ilkokul(3, 4.sinlo ve ortaOkul(5,6,7 ve 8.sinlo Oこ
gё ren
renCileri 19in"Gelecettini Yaraザ
'
konulu karikatiir yarl,masl diizcnlcmek istediklerine iliskin ilgi (a) yaZl Ve ckleri
incelenmistir,
Sё z konusu yarl,manln gcr9cklestirilmcsindc,II valiliklcrinin kontroliinde diizenlemc
yapllarak belirtilen ё
zel okullarin yarlslnaya katilmasl Genel MidiirliiЁ iimiizce uygun
gё riilmekte
olup ilgi(b)Genelge 9cr9evesinde Genel lⅥ idilrliЁ unizce detterlendirilmek
iizere ilgi(a)yaZl Ve eklcri cktc gё nderillllistir.
Bilgilerinizi ve gerettini arZ ederim.
Omer Faruk YELKENCI
Genel NIIudur v.
EK:
1-ilgi yan ve ekleri
Atatirk BIv 06648 Klzllay/ANKARA
口lρ レ,r^hiレ △静 ■
■
ハ■
A■ ′
mρ ` (=n■ ′fr
Ayrintlh bilgi 19in:A SAPMAZ scf
Te卜 f0312ヽ 4133451
・∬'Ъ‐
訂
T,C.
MERSIN VALILIGI
1l Mi11l EЁ itim MidiirliЁ t
Sayl :47955063-405.01-E.13427993
Konu:"Gclccettini Yarat"Konulu
Karikatiir Yarlβ masl
29.12.2015
MILLI EGITIM BAKANLIGINA
(OZd Oこ rcdm Kurumhn Genel Midiirh帥 )
IIgi:MEB.Ilk6こ retim vc oiaё こretim Kurumlari Sosyal Etkinlikler Yё netmcliこ i.
Ilimiz Mczitli i19csindc faaliyet g6stcrcn Ozcl Mersin Gclccck OrtaOkulunun
15 0cak 2016-01 Mart 2016 tarihleri arasinda Tiirkiye genclinde reslni ve ёzel okullarda
renim gё ren llkokul(3,4.Sinlo ve OrtaOkul(5,6,7ve 8.Sinlo
ё
rcnCilγi i9in"Gclcccttini
ё
こ
Ё
Yarar konulu Karikatiir Yarlβ masl diizenlemck istediklc五 ilc ilgili 119c Milli Eこ itim
Midiirlittntin 22.12.2015 tarihli ve 13172733 saylll yazlsl ve eklcri iliFlkte stlnulmtttur.
Adl ge9en okulun talcbinin,ilgi Yё nctmeliこ in yarlpmalar bapllkl1 22/e maddcsine
gbre deこ erlendirilmesini arz ede五
m.
Adcm KOCA
Vali a.
II Milli EЁ itim Midiirii
Ek: Yazr (6 ad.)
Mcsh i MilI E言
nm Midini」 DumluplnarMah.GMK Buvan
Ycnischir/MERSIN
口 lρ レirハ h:レ △ 差 ■,,n//_0■・.:h
Ayrintlh bilgi i9in:Filiz KARCI scf
E―
mOR_ハ 、′,■
posta:[email protected] gOV tr
Mr"lzirr.i ilq r MiLt.i Et9ri na n,t ungnt"UcuN tl
MEZITLI KAYMA KA MT.t(iI
Ozcl Mcrsin Gciccck Orta()kuhl Mttd載
Sav:
J苗 二u
18.122015
: 99954940`821「 255
Kollll :・ てiClcccこ
illi Yal‐
at''Konulu Karikat畿
1・
Yarl゛ 11lasi
ILcE MILLI ECiTIⅣ IIⅥ uDURLUGウ NE
(OZe1 0言 rctiln
Biil・ osu)
MEZITLI
Ozel Mersin Celecck Ortaokulu olarak: 15 0cak 2016 - 01 Mart 2016 tarihleri
zel okunarda ёЁrenim gё En,IIkokt11(3-4.S】 nlo ve
arasinda Tこ rkiye genelinde resmi ve ё
Ortaokul(5‐ 6-7-8)6ま enCileri loin`` Gelecettini Yarat・ 'konulu``Karikattr Yansmasl``
duzenlclltek istiyo織 2.
Yarisl■ allllzln Til・ klye
genelindc tiiln resnli ve
ёzel ilkokul vc ortaokuHara
dllyurullllasl hususunda bilgilerinizi arz ederilll.
EKI:
Saltnalnc
l Adct.
Rclllzi DEMIR
ヽ4idiirヽ イ
.
MERSiN CEl,ECEK K01,EJi
ADRES:Ⅳ rerkez、 laho Eski Kё v Cad.No:35
●ZEI′
l`
1/F :03243585556
WEB:www.golocckkolt・
il・
k12.tr
Ⅳrezitli/PIERSIN
“GELECECiNi
YARAT"Konulu Ulusal Karikatur Yansmasn sartnamesi
Amac:
Ozel Mersin Gelecek Ortaokulu taraflndan organize edilen ``Gelccettini Yarat" konulu
karikatiir yari§ maslyla;
● Ilkokul(3. ve 4. sinlo ve OrtaOkul ёttrencilerinin,
gelecek algilarinl ve beklcntilerini
olumlu bakl§ a91slyla sergilemelerinc olanak sattlamak,
o Gelecettc, 9iZginin du§ unce ve mizaha dё nu§ mcsi a91slndan karikatur gё zuyle
bakllmasinl sattlamak,
O OErencilerin ki,isel geli§ imine katklda bulunmak, cstetik duyum ve beЁ enilerini
geli,tirmck,
o Karikatur sanatmin yayginla,masinl sattlamak,
O
Duygu ve du,uncelerini gorscl sanat 9all,malari araclligl ile serglleyebilmeleri ve
9eVredekilerle payla§ maktan zevk alabilmelerii9in ortam saElamak,
o Ders dl,I sanatSal etkinliklerde bulunma all,kanllЁ l Ve estetik deЁ erlerin olu,masina katkl
Sa二 lamak,
o
Karikatur yarl,maSlyla; ho§
gё ru, cle,tirel dii§ unme,
ba,kalarina saygl, bilginin ya§
aktarilmasl,kcndini ifade etme,iiretilenlerin gelecek ku§
katkl saЁ
ama
aklara aktarllmasl kazaniFnlarina
lamak,
KONU:
“Geleceこ ini Yarat"konusu i§ lenirken;9all§ ma kapsaml i9inde a,aЁ ldaki SOrulardan en az
birine yanit verilmelidir;
O Gelecekte ya§
am(Barinma,beslenmc)
o Neleri merak edecek,nasII ёttrenecek ve ё
ttrcteCeЁ iZ?
●Du§ uncelerimizdc hangi deЁ
i§
imler olacak ve nelere
ёnem vereceこ
iZ?
o Hangii§ leri yapacaElZ,hangilerini unutaca言 lz?
●Yeni i§ alanlarimlz ve geleceЁ in mesickleri ncler olacak?
o Nelerle vc nerelcre ula,lm sttlayacaこ lz?
e Sanat alanindaki geli§ meler hangi noktalara varacak?
O Ileti§ irn ve tiretirn,ara91arinin bi9irn ve ili,kileri nasll geli§
●Parayla ili,kiler ve yё netim bi9imlerinde neler nasll deЁ
i§
ecek?
ecek?
o NasII gё runeceЁ iz?
璽EDEF
KiTLE:
Resmi ve ёzcl ilkokul(3.,4.sinlo vc OrtaOkul(5.,6.,7.,8.)Sinlflarda ё
ttrCnim gё rcn tum
ёttrCncilcr.
TEKNiK: Tcknik serbestir.Yarl,macllar geleneksel yё ntemlerin yanl slra duital
teknolaileri kullanarak Olu§ turduklarl karikaturlerle de yarl§ maya katllabilirler.
KATEGORiLER:
1.Kategori:3… 4.Smlf(9… 10 ya§ )
2.Kategori:5-6-7-8(11-14 ya,arasl)
KATILIM KOSULLARI:
・
Resmi ve ёzel
ёttrCnc‖ eri
okullarda ёttrenim gё rcn llkokul(3-4.slnlo ve OrtaOkul(5-6‐ 7-8)
katllabilir.
・ Yarl§ maCIlar
birer adct karikatur ile ba§ vuru yapabilirler.
・ Yarl§ maya katilacak eserler,A4boyutundan ku9uk,A3boyutundan buttk 01mamalldlr.
・ I(atlllrncllar kendi anlatirn bi9irnlerine uygun her turlii teknik ve malzemeyi kuHanmakta
serbesttirler.
Yari§ maya
gOndcrilen eserler orlJinal olrnalldr.Eserlerin ahnti ve/veya 9ahntl olrnasindan
dOEabilecek her tiirlil yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
Katilirncllar, daha ё
ncc herhangi bir ulusal veya uluslararasl yari§ mada ё
diil, mansiyon,
ёzel ёdul ve sergileme alinl,eserleriyle yarl,maya katllamazlar,aksi tespit edildiЁ i takdirde
escr sahibi ё
dunendirilrni§ olsa bile ё
dillu geri alinir.
O Katilimcl yari§ maya rumuz ile katilacaktir.Rumuz 9all§ manin arkasina,saЁ
eye
ust kё §
yazllacaktir.
O Yarl,macllarin katllim formunu cksiksiz dOldurmalari ve karikaturlerini katllim formu ile
ёnce belirtilen adrese posta veya clden tesHm etmeleri
birlikte son katillrn tarihinden
gcrekmektedir.
O Eserlerin postada gOrebileceЁ i zararlardan kurumumuz sOrumlu deЁ
ildir.
・ Uzerindc imza,isim ve isaret 01an ve yarl§ ma sartlarina uymayan 9all,malar deЁ erlendirme
dl,l tutulacaktlr.
O Mill↑ EElim Temel Kanununa mugayir,siyasi ama91ara hizmet eden,sakincali ve zararh
ifadcler i9cren, genel ahiak kuranarina uymayan,hakaret i9eren ve ne ama91a olursa olsun
Яrma adl kuHanilan eserler yari§ ma dl,l kalacaktir.
・ Yarttmacl, dercceye giren eserin kullanim haklarin1 0zel Mersin Gelecck Ortaokulu'na
verdittini kabul eder.
Buna baEl1 01arak,
gerek,
Fikri ve Sinai Haklar Kanunu'nu,
gerekse,ditter ilgili rnevzuat gerettinCe yarl,maya gё nderditti eserinin/eserlerinin 9oЁ altma,
i§
lenmc, yayma, temsil, umuma iletirn, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum
haklar 191n Ozel lⅥ ersin Gelecek OrtaOkulu'na izin/muvafakatname verdiЁ ini kabul eder.
Bu §
ekildc
kuHanllan escrler i9in,
escr sahibi verdiЁ
i izni SOnradan kesinlikle geri
almayacaЁ ini Ve escrin yukaridaki§ ekilde kullanllmasini mcn etmeyccettini Veya bu
izin/muvafakatname
i9in
herhangi bir telif hakkl veya
maddi,
mancvi talepte
bulunmayacaこ ini beyan ve taahhut eder.
・ Bu yarl§ maya katllanlar yarl,ma ko§ uHarinl kabul etinis saylllrlar. Uygulama csaslarinda
yer almayan konulara dair takdir yetkisi,Ozel Mersin Gelecek OrtaOkulu'na aittir.
YAPITLARIN TESLiⅣ ll:
Yari§ maCilar,rurnuz
olu,turacaklardir.
Rumuz,karikattirin arkaslna saこ
tiSt k5,eye, katlhm formunun kOnulaca置 】zarfln
lzerine ve kargo paketinin uzerine yazllacaktlr。
ogrcnciler ilgili katillm formlarinl doldurup zarfa kOyacak vc kapatllan zarf uzerine sadcce
rumuzlarinl yazacaktir.Zart yarl,maya katllacak eserle birlikte postada zarar gё
rmeyccek
,ckilde ambalttlanacak, zarin uzerine katllimcinin rumuzu yazllarak a,aЁ ldaki adresc
posta/kargO ile gonderecek veya elden tesHnl edilecektir:
Ozd Mersin Gebcek Ortakulu註
ヽ1ぜ ド
ヽこノlソ【
巌:1llic,::│1矢
:│〈
発議 i:ib逸 迫 独 漁 蜘
上k12童
:N(、 1 35λ デ
ic/it::/ド ici、 :rn
11〔 t(:こ :c、
`,、
DEこ ERLENDIRME VE SECICI KURULUN CALISPIASI:
・
Yarl§ maya
gё nderilen eserler Ozel Mersin Gelecek Ortaokulu taraflndan olu§
turulacak bir
ёn``Se9ici Kurul''taraflndan detterlendirilecektir.
・ Ozel Mersin Gelecek Ortaokulu'nun gё
revlendirdiЁ i oy hakkl bulunmayan bir gё zlemci
Sc9ici Kurul toplantllarinda yer allr.Gё zlemci,yonteme ili§ kin sorunlarin 9ё ztirnlenmcsine
katklda bulunur.
YARISMA JIRISI
rctim uyeleri bulunur.
Yarl,majurisinde;karikaturお t,ё Ёretmenler vc ёこ
ODUL TURU VE
ⅣIIKTARI:
ORTAOKUL KATEGORISI
2.lik Odulu
1.lik Odili:
Apple Watch Space
Grey.
Beats Solo HD Wireless
3.1畿
Kulakhk.
k Odulu
GoPro HERO Action Kamera.
ILKOKUL KATEGORISI:
1.lik Odulii:
Apple lpad Air 16GB Wifl.
2.lik Odili
3.1■ k Odillii
Sphero Star Wars BB8 AklHl Robot.
Bcats Solo HD Kulakllk.
出
臨 8 ・●一観一
︱︲
● ● ● 一畿︱
嚇 一機 ● ・囲一
ジ
YARISIⅥ A TAKVIMI:
・ Yarttma Ba§ lang19
15 0cak 2016
0 Son Katlllm
O DeЁ eriCndirme Sonu91arinin Agrklanmasr
・
()diil tё reni
12 subat 2016
15 subat 2016
l Mart 2016
Yansma Sekretarvasl:
Sibel ASLANDOGAN SURER
Tolga GENOGLU
Havva Filiz TUGRUL
:Gё rsel Sanatlar Oこ retmeni
:Bilbim Tcknolaibri ve Yazlllm OЁ retmeni
:PDR OЁ retmeni
“GELECEGINI
YARAT"
Konulu Ozel Ⅳlersin Gelecek Ortaokulu Ulusal Karikatur Yan,masI
KATILIPIFORMU VE TAAHHUTAME
Yari§ maya
gё nderdttim karikaturun kendime ait olduЁ unu,daha
yarl,mada derecc,
ёncc
dul vb.kazanmadlこ inl VC herhangi bir yarl,ma kapsaminda
ё
sergilenmediЁ ini,karikaturumun Yenilik ve EEitim TeknOlaileri Genel lⅥ
turlu yayin organlnda suresiz yayinlanabileceЁ
bu yarl§ maya
ait
zel§ artname
ё
hukumlerini kabul cttiЁ imitaahhut ederim.
ADI
SOYADI
OKULU
SINIFI
NUMARASI
ADuS
IL
Yanqma qartnamesini okudum ve btiti.in kogullarr kabul ediyorum.
IMZA:
udurluЁ unce her
ini,yapacaこ 1 9all,malarda kuHanilabilecettini Ve
RUⅣIUZ
TARIH:
duzenlenen hi9bir
Download

Ulaşmak İçin Tıklayınız.