Bakan bizi bekliyor!
Yapýlan duanýn ardýndan, açýlýþ kurdelasý
kesilen camide cuma namazý kýlýndý.
HABER YORUM/MUSTAFA DEMÝRER
BÝNALÝ YILDIRIM HAVAALANI YOLUNU SORDU
Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým’ýn Çorumlu’nun Amasya-Merzifon Havalaný’na
ulaþýmýný 10-12 kilometre kýsaltan kestirme yolun akýbetini yakýndan takip ettiði
ortaya çýktý. Geçtiðimiz yýl genel seçimler nedeniyle
görevinden istifa ederek AK Parti Çorum eski
Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu’nun davetlisi olarak
Kargý’yý ziyaret eden Yýldýrým, ziyarete eþlik eden
Çorum heyetinden tanýdýðý simalara havaalaný
yolunun akýbetini sormuþ. Çorumlular’dan olumsuz
cevap alýnca þaþýran Yýldýrým, “Vekilleriizi sýký tutun.
Bu yol Çorumlu’nun havaalanýna eriþimini 10-12
kilometre kýsaltacak.” diye konuþmuþ. Hazýr Sayýn
Bakan yeniden bu göreve gelmiþken, iktidar
Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým,
milletvekilleri ve teþkilat yöneticilerinin hem havaalaný
Çorumlu’nun Merzifon Havaalaný’na
yolumuzun hýzlandýrýlmasý hem de diðer ulaþtýrma
ulaþýmýný 10-12 kilometre kýsaltacak
olan kestirme yolun akýbetini sormuþ... yatýrýmlarýna destek istemesi farz oldu. * SAYFA 4’DE
Velipaþa Camii restorasyonu tamamlandý
ÇORUM
16 OCAK 2016 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 50 Kuruþ
Dualarla yeniden
ibadete açýldý
Restorasyon çalýþmalarý nedeniyle yaklaþýk 6 aydýr yenileme
çalýþmalarý devam eden Velipaþa Camii, cuma namazý ile
ibadete açýldý. * HABERÝ 7’DE
Yatýrýmcýlara çaðrý
Anitta Otel’de düzenlenen TKDK 2.
IPARD tanýtým programýnda, 1
milyar 45 milyon bütçeli kaynaktan,
Çorum’un azami oranda
faydalanmasýný istediklerini söyleyen
TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan
Körpýnar, yatýrýmcýlara çaðrýda
bulunarak, “Bu fýrsatý el birliði ile
üretim ve istihdama dönüþtürelim.”
dedi. * HABERÝ 7’DE
Samsun'da baldýzýný 7
kurþunla öldüren polis
beraatini istedi.
Savcý müebbet
istedi
Samsun'da baldýzýný 7 kurþunla
öldüren polis, mahkemede verdiði
ifadede, "Ayaðým takýldý ve yere
düþtüm. Olay kazara oldu.
Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi
istiyorum" dedi.
AK Parti Çorum Ýl
Koordinatörü deðiþti
* HABERÝ 4’DE
AK Parti Çorum Ýl Koordinatörü deðiþti.
Yapýlan deðiþiklikle Alev Dedegil’in görevi
Mehmet Erdoðan’a verildi. * HABERÝ 3’DE
Ýhsan Dalyan
hayatýný kaybetti
Çorum
Dikici ve
Kunduracýlar
Odasý eski
Baþkaný
Ýhsan Dalyan
(82) vefat etti.
* HABERÝ
8’DE
Ýhsan Dalyan
Ýsmet Adanýr
yaþamýný yitirdi
Gazetemiz
ortaklarýndan
Ýsmail
Adanýr’ýn
babasý,
Karayollarý’ndan emekli
Ýsmet
Adanýr (82)
vefat etti.
* HABERÝ
8’DE
Ýsmet Adanýr
Panorama
* SAYFA 12’DE
1 çocuk annesi baldýzý
Hatice Þahin hayatýný
kaybetmiþti.
Tanýtým programý Anitta Otel’de gerçekleþtirildi.
Tapu-Kadastro binasý yetersiz
Tapu Kadastro
Genel Müdürü
Gökhan Kanal,
Çorum
Müdürlüðünün
hizmet verdiði
binanýn fiziki
þartlarýnýn yetersiz
olduðunu belirtti.
* HABERÝ 5’DE
Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, Milletvekilleri Ceylan ve Kurt ile görüþtü.
Cenazesine kimse
sahip çýkmadý
Çorum'da eþini
öldürmek
suçundan
müebbet hapis
cezasýna
çarptýrýlýp
Samsun'daki
cezaevinde
hayatýný
kaybeden þahsýn
cenazesine
kimse sahip
çýkmadý.
Aydýn Ocak
* HABERÝ 3’DE
‘Saldýrýlarýn hedefi
medeniyet felsefemiz’
Çorum Kent Konseyi Eðitim Komisyonu tarafýndan düzenlenen ‘Felsefe-Þehir
Ýliþkisi ve
Üniversitelerin
Rolü’ konulu
konferans dün
gerçekleþti.
Programda
konuþan Prof. Dr.
Mevlüt Uyanýk,
“Türkiye’de
yaþanan terör
saldýrýlarýnýn
hedefi medeniyet
felsefemiz”
dedi.
* HABERÝ 8’DE
‘Felsefe-Þehir Ýliþkisi ve Üniversitelerin Rolü’ konulu konferans dün gerçekleþti.
Þevket Erzen
Mehmet Yolyapar
Erzen ve Yolyapar TGK Baþkanlar
Kurulu Toplantýsý’na katýldý
Çorum Gazeteciler Cemiyet Baþkaný
Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket
Erzen ve Çorum Haber Gazetesi
Genel Müdürü Mehmet Yolyapar,
Türkiye Gazeteciler
Konfederasyonu'nun 5. Baþkanlar
Kurulu Toplantýsý'na katýldý.
* HABERÝ 8’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
Hac önkayýt ve kayýt yenileme
iþlemleri 18- 27 Ocak arasýnda
2016 yýlý Hac önkayýt ve kayýt yenileme iþlemlerinin 18- 27 Ocak 2016 tarihleri arasýnda yapýlacaðý
belirtildi.
Ýl Müftülüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada 2016 yýlýnda Hacca gitmek üzere ilk defa kayýt
yaptýrmak isteyenlerin internet sayfasýndan yayýnlanan Hac ve Umre tahsilatý yapan bankalardan birine
20 TL önkayýt ücretini yatýrdýktan sonra müracaatlarýný Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda veya
müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doðrudan müftülüklere yapabilecekleri ifade edildi.
2015 yýlýnda kuraya katýlanlardan Hacca gidemeyenlerin kayýt yenileme iþlemlerinin Baþkanlýk tarafýndan elektronik ortamda otomatik olarak yapýlarak
kayýtlarýnýn yenileceðinin dile getirildiði açýklamada,
"Ancak 2015 yýlý tercihlerinden kayýt il ilçesi, iletiþim
bilgileri, telefon bilgileri, hac konaklama türleri ve kuraya birlikte gireceði kiþilerde deðiþiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarýndan vaz geçenler Müftülüklere baþvurarak gerekli deðiþiklikleri müracaat süresi
içerisinde yapabileceklerdir.
Kura çekiminden sonra kesin kayýt yapmaya hak
kazanan vatandaþlarýmýzýn, "kesin kayýt yaptýrabilir"
belgeleri, cep telefonlarýna gelen sms'deki þifre ile alabileceklerinden, özellikle cep telefon bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir" denildi.
Açýklamada þu ifadeler yer aldý:
"Müftülüklere doðrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nüfus cüzdaný fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek, Müftülükler de
kayda aldýklarý dilekçenin bir fotokopisini müracaat
edene verecektir. Ýlk defa kayýt yaptýracaklar kiþi baþýna 20 TL'yi ilgili banka hesabýna yatýracaktýr. Kayýt
yaptýrdýktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir. Müftülüklere yapýlan müracaatlarda kayýt parasýný yatýrdýðýna dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde
müftülüklere teslim etmeyen ve kayýt numarasý da almayanlarýn müracaatlarý geçerli olmayacak, bunlar
kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise
yatýrdýklarý ücret kendilerine iade edilecektir. 2016 yýlýnda çekilecek kura sonrasý kesin kayýt hakký sýrasý
gelenlerden süresi içerisinde kaydýný yaptýrmayanlara,
bu husus müteakip yýllarda müktesep bir hak teþkil etmeyecektir.
Müracaatlarda, eþ, anne, baba, kayýnbaba, kayýnvalide, kardeþ ve çocuklarýn birbirleri ile veya hiç
bir akrabalýk baðý olmayanlarýn istemeleri halinde 10
kiþiyi geçmemek üzere grup halinde, günlük aktivitelerini kendi baþlarýna yerine getiremeyecek derecede
engelli vatandaþlarýmýzýn ise hacca hiç gitmemiþ refakatçileri ile birlikte kuraya girme talepleri kabul edilecektir. Hacca götürülmek istenilen (0 yaþ dahil) çocuklarýn, ebeveynleri ile birlikte ön kayýtlarýnýn müftülükler veya internet yolu ile yapýlmasýna. Bunlardan
ilk defa müracaat edenlerin ise ön kayýt ücretini yatýrmýþ olmasý gerekmektedir. Yakýnlarýyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayýt yenilemesi diðerinin
ise ilk defa kayýt yaptýrmasý istemeleri halinde bunlarýn müracaatlarý birlikte alýnacak ve kuraya da tek numara ile katýlacaklardýr.
Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda
olan kadýnlar, müracaatlarýný hacca hiç gitmemiþ
mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir. Daha önce
hacca gidenlerin müracaatý kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiði
tespit edilenlerin kayýtlarý sistemden silinecek ve önkayýt ücreti de iade edilmeyecektir. Hacý adaylarý,
müracaatlarýnýn sisteme girilip girilmediðini ve yakýnlýk baðlantýlarýnýn doðru bir þekilde yapýlýp yapýlmadýðýný yukarýda belirtilen internet adresinden kontrol
edebilecekler, kaydý girilmeyen veya kayýt bilgilerinde yanlýþlýk olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden
bilgilerini kayýt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir. Ýnternet ortamýnda veya müftülüklere yapýlan
müracaatlarda bilgi eksikliðinden "Grup Baþý" olarak
yazýlan veya dilekçeyi imzalayan kiþi sorumlu olacaktýr. Kayýtlar esnasýnda seçilecek olan Hac konaklama
türleri baðlayýcý olacaðýndan ve daha sonra tür deðiþikliðine imkan tanýnmayacaðýndan Hacý adaylarý,
müracaat form dilekçesinde yer alan hac konaklama
türlerinden durumuna uygun olanýný, verilen fiyat aralýðý ve süreyi de dikkate alarak, aþaðýdaki bilgiler ýþýðýnda mutlaka iþaretleyeceklerdir."
Sungurlu’da gençler, sabah
namazýnda buluþtu
Sungurlu’da camiye koþan gençler, cemaat tarafýndan takdirle karþýlandý.
Gençlik ve Spor
Bakanlýðý'nýn 81 ilde
yürütmüþ olduðu
"Gençler Sabah
Namazýnda
Buluþuyor" projesi
Çorum'un Sungurlu
ilçesinde de
gerçekleþtirildi.
Sungurlu
Gençlik
Merkezinden
yapýlan açýklamada,
"Sungurlu Gençlik
Merkezi olarak
gençlerimizle
Örnekevler
Camii'nde sabah
namazýnda buluþtuk.
Gençlik Merkezi
Müdür vekili M.
Esat Buðdaylý ve
Gençlik Lideri
Ramazan Sarýtepeci
ile birlikte 30'a
HAC VE UMRE
TAHSÝLATI YAPAN
BANKALAR ÞUNLAR:
Halk Bankasý, Vakýflar Bankasý, Ziraat
Bankasý, Al-Baraka Türk
Katýlým Bankasý, Kuveyt
Türk Katýlým Bankasý,
Türkiye Finans Katýlým
Bankasý, Ziraat Katýlým,
Akbank (Hac tahsilatlarý
yapýlmýyor. Þubelerden
Umre iþlemlerinin tamamý yapýlýyor. Ýnternet Þubesinden de Umre tahsilatlarý yapýlýyor)
'Kamu emekçileri eskiye
göre iki kat yoksullaþtý'
yakýn genç katýldý.
Namaz sonrasý
sohbet havasýnda
geçen konuþmada
cemaate Gençlik
Merkezinin
faaliyetleri hakkýnda
bilgiler verildi.
Gençlik
Merkezi Müdür
vekili Esat
Buðdaylý, "Her hafta
bir camide cuma
günleri sabah
namazýnda gençlerle
buluþmayý ve
gençlere camiye
yakýnlaþmalarýný
saðlamayý
amaçlýyoruz"
dedi.(ÝHA)
ÖNEMLÝ DUYURU
Ýstanbul Zeytinbur’nun da bulunan tüm ambarlarýn yakýn bir zamanda kalkacak olmasýndan dolayý çalýþma sistemimizde bazý deðiþiklikler olmuþtur.
Baþar Ambarý ve Özþen Ýzmir Ambarý birleþerek güç birliði yapmýþtýr. Bu sayade hem
hizmet aðýmýza yeni birimler eklenmiþ, hem de kargo sistemi gibi ürün kabul merkezi ve toplamalý bir yapýya geçilmiþtir. Hizmetlerimizden faydalanmak için lütfen telefon ve adreslerimizi mutlafa not edin.
ÇORUM : SONER AYDAR - MURAT AYDAR Çepni Mahallesi Hýdýrlýk Caddesi No:66 Tel: 0364 224 64 46 Cep: 0 538 634 61 00
ÝSTANBUL 1 : Nakliyeciler Sitesi 5. Blok No:508 Zeytinburnu Tel: 0 212 582 35 56 - 0 545 254 61 83
ÝSTANBUL 2 : Nakliyeciler Sitesi 1. Blok No:104 Zeytinburnu Tel: 0 212 558 95 38 - 0 530 408 25 28
Ýstanbul semt esaslý toplama yapan anýnda ulaþabileceðiniz servis telefonlarý:
Güngören
: 0530 518 37 71
Çarþýkapý-Beyazýt
Merter
: 0530 408 25 29
Sultanhamam-Mercan : 0530 408 25 42
Gedikpaþa
: 0542 420 16 34
Bayrampaþa
: 0530 408 25 30
Ýkitelli
: 0530 408 25 32
Bayrampaþa
: 0549 791 98 91
Ýstoç
: 0542 331 65 62
Zeytinburnu
: 0530 408 25 34
Sultançiftliði : 0542 345 86 00
Bumonti-Þiþli
: 0530 408 25 35
Mahmutpaþa : 0549 738 28 23
Osmanbey
: 0541 697 36 01
Kýraç
Kadýköy
: 0549 738 28 23
: 0530 518 37 68
: 0530 408 25 31
KAYSERÝ: Ambar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi No:19
Tel: 0352 327 36 02 - Cep: 0 536 294 35 99
ANKARA: Macun Mahallesi 249. Sokak No:42 Yenimahalle
Tel: 0312 278 80 22 - 23 Cep: 0530 408 25 39
ÝZMÝR: 7401. Sokak No:13/A Bornova
Tel: 0232 373 25 05 - 373 42 02 - Cep: 0530 408 25 47
BURSA: Veysel Karani Mahallesi Veysel Sokak No:10 Osmangazi
Tel: 0224 215 55 47 - Cep: 0530 518 37 70
(Ç.HAK:65)
KESK Dönem Sözcüsü ve BES ÇoFiili olarak attýðý adýmlarla taþeron
rum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, AKP
sistemini yaygýnlaþtýran, stajyer emeðiHükümetinin TBMM'nden almýþ olduðu
nin önünü açan, turnike ve kamera sisteyetki kanunu ile bir gecede çýkardýðý Kami ile denetimi yoðunlaþtýran, sürgünlenun Hükmünde Kararnamelerle 2012 yýri kamu emekçilerinin sýrtýnda sopaya
lýndan itibaren kesilen yan ödemelerin kadönüþtüren AKP'nin, kamuda kölece çamu emekçilerinin kiþi baþý ortalama 800lýþtýrma sistemi için öldürücü darbeyi
1000 TL arasýnda kaybýna neden olduðunu
vurmaya hazýrlandýðýný iddia eden Albelirtti.
per, açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý:
Yaptýðý yazýlý açýklamada yoksulluk
"Yandaþ basýn aracýlýðý ile kamu
sýnýrýnýn 4 bin TL, açlýk sýnýrýnýn 1500 TL
emekçilerine müjde diye sunduklarý izin
olduðu bir ortamda 2014 ve 2015 yýllarý
sürelerinin artýrýlmasý, kýsmi zamanlý çaiçin yine ayný zihniyet tarafýndan kamu
lýþtýrma, performans ücreti gibi kulaða
Ertuðrul Alper
emekçilerine müjde olarak sunulan sözleþhoþ gelen düzenlemelerin göz boyamak
mesinin 2014 yýlý enflasyon farkýný da gasp
için oltaya takýlan yem olduðu aþikârdýr.
edecek bir biçimde hayata geçirildiðini dile getiren
Dalga geçer gibi asgari ücrete yapýlacak kýrýntý zamAlper, "Geçmiþten gelen kayýplara ek olarak iki yýllarý haftalardýr büyük bir mesele olarak sunanlar, talýk yapýlan zamlar, ikinci vergi dilimi uygulamasý doþeron sistemini yaygýnlaþtýrýrken çok az sayýda taþelayýsýyla kesilen vergileri bile karþýlamaktan uzaktýr.
ron iþçinin kadroya geçirilmesini "taþerona kadro" diye sunanlar, bizleri kýrýntýlarla kandýramayacaklardýr.
Gelinen noktada yan ödemelerin kaldýrýlmasý ve
Kamu emekçilerinin iþ güvencesi bir lütuf deðil hakdüþük zamlar nedeniyle ortalama kamu emekçisi matýr. Çoðu zaman bir ayrýcalýk gibi gösterilmeye çalýþýaþý 2 bin -2 bin 500 bandýna oturmuþ bulunmaktadýr.
lan kamu emekçilerinin iþ güvencesi bir ayrýcalýk deBu koþullarda yapýlan 2016-2017 satýþ sözleþmesi,
ðil, vermiþ olduklarý kamu hizmetinin bir gereðidir.
%6+5 zamma raðmen tarihi baþarý olarak sunulmakDönemsel olarak deðiþen hükümetlere karþýn kamu
tadýr. Eðer ortada bir baþarý varsa o da yandaþ Meemekçileri onlarca yýl hizmet vermektedir. Hükümetmur-Sen'in misyonuna uygun olarak AKP Hükümetile
gelip, hükümetle gidecek olan memur yaklaþýmý
ni kurtarmak adýna kamu emekçilerine ihanetinin bakamu hizmetlerinin tarafsýzlýðý, eþitliði ilkesi ile baðþarýsýdýr. Bugün kamu emekçileri eskiye oranla iki
daþan bir durum deðildir. Ayný zamanda insan hakký
kat yoksullaþtýrýlmaktadýr. Bir yandan alým gücü düolan iþ güvencemizden asla taviz vermeyeceðiz. Kaþerken bir yandan da harcama kalemleri artmaktadýr.
mu hizmetlerinin gereði olarak tüm kamu emekçileKamu emekçileri artýk attýðý her adýmda para ödemek
rinin güvenceye kavuþturulmasý, esnek, kuralsýz çazorunda kalmaktadýr. Eðitime, saðlýða, ulaþýma, kreþe
lýþma biçimlerinin yasaklanmasý, tüm taþeron iþçileelektrik ve suya ödenen paralar kamu emekçilerini
rin kadroya geçirilmesi, performans uygulamalarýna
geçinemez duruma getirmiþtir. Durum böyleyken yison verilmesi, kamu emekçilerinin dayanýþma içerine yandaþ Memur-Sen'in de onayý ile Hükümet ayak
sinde kamu hizmeti vereceði koþullar oluþturulmasý
oyunlarýyla enflasyon farkýný en aza düþürmenin heiçin tüm varlýðýmýzla mücadele edeceðimizi buradan
sabýný yapmaktadýr. Ekonomik anlamda cendere içine
bir kez daha ifade ediyoruz. AKP Hükümeti, kamuda
hapsedilen kamu emekçileri toplumda itibarsýzlaþtýrýücret adaletsizliklerine, vergi dilimi uygulamalarý ile
larak þimdi de güvencesiz býrakýlmak isteniyor. Ötegelirlerimizin gaspýna son vermelidir. Kamuda liyaden beri genelde emek alanýný özelde ise kamu istihkat, kariyer gibi ilkelere uygun hareket etmeli, haksýz
damýný güvencesiz ve esnek çalýþtýrma sistemine katerfi ve atamalara son vermelidir. Kamu emekçilerivuþturmayý hedefleyen Hükümet, 1 Kasým seçimleri
nin
insanca yaþam taleplerini karþýlamalý, asgari ücret
sonrasýnda 657 Sayýlý Yasa deðiþikliði konusundaki
net 1.900 TL olmalý, tüm kamu emekçilerinin ücretkararlýlýðýný her fýrsatta ortaya koymaktadýr" þeklinde
leri yoksulluk sýnýrýnýn üzerine çýkarýlmalýdýr."
kaydetti.
Gençler Sabah Namazýnda Buluþuyor isimli çalýþmayla baþlatýlan cami davetine katýlan
gençler, sabah namazýnda bir araya geldi.
ANTALYA: Süleyman Demirel Bulvarý Ayanoðlu Mahallesi 1900. sokak No:18 Kepez
Tel: 0543 685 19 51 - 0532 055 27 83
CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
3
‘Baþarý ekip iþidir'
Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný
Mustafa Boyraz, Yönetim Kurulu Baþkaný Ali
Bektaþ ile Alaca Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Günser Þirin, Çorum
TSO'yu ziyaret ederek, 'Yýlýn Adamý' seçilmesinden dolayý TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý tebrik ettiler.
TSO'dan yapýlan açýklamaya göre ziyarette konuþan Mustafa Boyraz, Bektaþ ve Þirin,
Yýlýn Adamýnýn; kendi camialarýndan çýkmasýndan onur duyduklarýný belirterek, Baþaranhýncal'a baþarýlarýnýn devamýný dilediler.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, her
ne kadar þahsýnýn Yýlýn Adamý ilan edilmiþ olsa da, bu baþarýnýn bir ekip iþi olduðunu söyledi.
Çorum'da gerek merkez, gerekse Alaca ve
Sungurlu ilçelerindeki Ticaret ve Sanayi Odalarý ile Ticaret Borsalarý'nýn birbirlerine son derece destek olduklarýný, uyum içerisinde çalýþtýklarýný ifade eden Baþaranhýncal, bundan sonraki süreçte de ayný uyum ve ahenk içerisinde
çalýþmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Ziyaret, odacýlýk hizmetleri ile ilgili istiþare toplantýsý ile devam etti.
Demer öðrencileri, Çorum Müzesi’ni ziyaret etti.
Demer öðrencilerinden tarih yolculuðu
Özel Demer Koleji 9. sýnýf öðrencileri
Ýngilizce Öðretmeni Serkan Þener ile birlikte Çorum Müzesini gezdiler. Öðrenciler hem
kentin tarihi konusunda bilgi sahibi oldular
hemde yoðun eðitim öðretim döneminde güzel bir gün geçirdiler.
Gezi hakkýnda bilgi veren Ýngilizce öðretmeni Serkan Þener, "Müzeler medeniyetlerin tarihin yaþayan eserleridir. Müzeler insanoðlunun tarihe olan yolculuðudur. Ýnsanlarýn yaþamý hakkýnda bilgiler veren müzeler, insanlarýn geliþim sürecini de öðrenmesini saðlar. Bir ülkenin tarih boyunca geçirdiði
evreleri gösteren müzeler turizm gelirlerinde de
önemli rol oynar. Biz de
Demer Koleji olarak öðrencilerimize bu bilinci
AK Parti Çorum Ýl Koordinatörü deðiþti
MUSTAFA
DEMÝRER
AK Parti Çorum Ýl Koordinatörü
deðiþti.
AK Parti Genel
Merkezi’nden yapýlan duyuruya göre,
Çorum, Amasya,
Tokat ve Samsun’u
kapsayan parti il ko-
ordinatörlüðü görevine AK Parti Adýyaman 24. Dönem
Milletvekili Mehmet
Erdoðan getirildi.
Daha önce bu
görevi AK Parti Ýstanbul Milletvekili
Alev Dedegil yürütüyordu.
Serkan Þener
Mehmet Erdoðan
'Yakalanan sinerji üniversitenin
geliþimini artýracak'
Rektör Alkan, Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez7i ziyaret etti.
Akademik birim ziyaretleri kapsamýnda Alaca
Avni Çelik Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarýyla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan daha sonra Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez'i ziyaret etti.
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam ve
Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.
Dr. Sinan Çalýþkan'ýn katýldýðý ziyarette Rektör Prof.
Dr. Alkan, üniversite yapýlan çalýþmalar hakkýnda bil-
gi paylaþýmýnda bulunarak üniversitenin ilçelerle birlikte hýzla büyüdüðünü ve kentte yakalanan bu sinerji ile üniversitenin her geçen gün geliþimini daha da
artýracaðýný belirtti.
Üniversiteden yapýlan açýklamaya göre Alaca'nýn geliþmesi açýsýndan üniversitenin çok önemli
bir yere sahip olduðunu belirten Kaymakam Ramazan Kurtyemez ise Kaymakamlýk olarak her türlü
desteði vermeye hazýr olduklarýný kaydetti.
ve savcý tarafýndan olayla ilgili soruþturma baþlatýlÇorum'da eþini öldürmek suçundan müebbet
dý. Sekiz yýldýr cezaevinde bulunan Aydýn Ocak’ýn
hapis cezasýna çarptýrýlýp Samsun'daki cezaevinde
hayatýný kaybeden þahsýn cenazesine
kendisini kimsenin arayýp sormamakimse sahip çýkmadý.
sýndan dolayý uzun süredir bunalýmda
olduðu ileri sürüldü.
Olay, Çorum’un Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde 2008 yýlýnda meyAydýn Ocak’ýn kesin ölüm sebedana geldi. Aydýn Ocak (63), kendisinbinin otopsi sonucu belli olacaðý ifade
den boþanmak isteyen ve bir aydýr ayrý
edilirken, cenazeye hiçbir yakýný sahip
yaþayan eþi iki çocuk annesi 55 yaþýnçýkmadý. 12 gündür Samsun Eðitim ve
daki Gülendam Ocak’ý býçakla öldürAraþtýrma Hastanesi morgunda bekledü. Aydýn Ocak, yargýlandýðý Çorum
tilen Aydýn Ocak'ýn cenazesini kimse
Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan müteslim almayýnca savcýlýk talimatý ile
ebbet hapis cezasýna çarptýrýldý. Samtopraða verilmek üzere Samsun Mesun Bafra Kapalý Cezaevi'nde kalan
zarlýklar Müdürlüðü'ne teslim edildiði
Aydýn Ocak, cezaevinde ölü bulundu.
öðrenildi.(ÝHA)
Aydýn Ocak’ýn ölümü þüpheli bulundu
Aydýn Ocak
(Ç.HAK:74)
Eþini öldürüp cezaevinde ölen adamýn
cenazesine kimse sahip çýkmadý
aþýlamak, yaþadýklarý bölge hakkýnda bilgi
vermek Çorum'un hangi medeniyetlere ev
sahipliði yaptýðýný öðretmek için bu ziyareti
öngördük. Ayrýca amacýmýz yoðun eðitim
süreci sonunda çocuklarýmýzýn sosyal alanda
da birlik beraberlik duygusunun geliþmesine
olanak saðlamaktýr. Biz sadece müzeyi ziyaret etmedik ayný zamanda öðrencilerimizle
þanlý tarihimize yolculuk yaptýk" dedi.
Öðrenciler ise gezinin organizesinde
emeði geçen herkese teþekkür etti.
4
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
Hayrettin
Karaman
Rusya’yý kim
durduracak
Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Çorumlu’nun Merzifon Havaalaný’nu
ulaþýmýný 10-12 kilometre kýsaltacak olan kestirme yolunr akýbetini sormuþ...
Salim Uslu
Ahmet Sami Ceylan.
L.Ýlksen Ceritoðlu Kurt
Rumi Bekiroðlu
BAKAN BÝZÝ
BEKLÝYOR!
HABER
HABER YORUM/MUSTAFA DEMÝRER
Dün Amasya-Merzifon Havaalaný’na Çorum isminin ilave
edilerek ‘ÇAM’ Havaalaný olarak deðiþtirileceðine dair Baþbakan
Ahmet Davutoðlu’nun verdiði sözü hatýrlattýk. Ardýndan Merzifon
Havaalaný’na Çorum’dan gidiþ-dönüþü 10-12 kilometre kýsaltacak
kestirme yolun akýbeti hakkýnda bilgi vererek vaadlerin ne zaman
hayata geçeceðini sorduk.
Havaaalaný hususunda yeni bir anekdotu aktaralým;
YORUM
BAKAN HAVALANI YOLUNU SORMUÞ
Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, geçtiðimiz yýl genel seçimler
nedeniyle bakanlýk görevinden istifa ettikten sonra AK Parti
Çorum eski Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu’nun daveti üzerine
Çorum’un Kargý ilçesini ziyaret etti.
Binali Yýldýrým, Kargý Belediyesi’ni ziyaretinde Çorum’dan
tanýdýk simalarý görünce, Merzifon’a 7 kilometre kala AmasyaMerzifon Havaalaný’na kestirme bir yol açýlacaðýný, söz konusu
yolun Çorumlular’ýn havaalanýna ulaþýmýný 10-12 kilometre
kýsaltacaðýný hatýrlatarak, yolun son durumunu öðrenmek istemiþ.
Çorum heyetinin kestirme yolda halen somut bir geliþme
olmadýðýný belirtmesi üzerine þaþýran Binali Yýldýrým, “Vekillerinizi
sýký tutun. Çorum ile Merzifon Havaalaný arasýný kýsaltan yolu takip
etsinler. Çünkü bu yol Çorumlular’ýn havaalanýna ulaþýmýný 10-12
kilometre daha kýsaltacak.” þeklinde konuþmuþ.
BÝNALÝ YILDIRIM’A HATIRLATMAKTA FAYDA VAR
Gün geldi, devran döndü, Binali Yýldýrým yeniden Ulaþtýrma
Bakaný oldu. Anlaþýlan o ki, havaalanýna ulaþýmý kýsaltacak kestirme
yolun durumunu hafýzasýnda koruyor. Hazýr Sayýn Bakan aktif
görevdeyken giriþimlerde bulunarak havaalaný yolu için destek
istemekte fayda var. Ziyarette þehrin yeni çevre yolu ihtiyacý,
Merzifon Havaalaný’na Çorum isminin ilave edilmesi, uçuþ çeþitliliði,
Samsun-Ankara hýzlý tren yatýrýmýnýn 2023’ten 2019 hedefine
çekilmesi, Çorum’dan geçmesi kesinleþen iki ayrý otobanýn durumu
ve ilçe yollarýnýn gündeme getirilmesi veya bu meselelerle ilgili varsa
somut geliþmeler kamuoyuna aktarýlmasý Çorumlu’nun beklentisi.
TERMÝNAL ÝHTÝYACA CEVAP VERMÝYOR
Mustafa Demirer
Bu arada Merzifon Havalaný bizim için kalýcý olacaksa terminal
binasýnýn mutlaka ihtiyaca cevap verecek hale dönüþtürülmesi
gerekiyor. Örneðin vatandaþlar mescit ihtiyacýný terminal dýþýna
yerleþtirilen bir konteynýrla gidermeye çalýþýyor. Konteynýr mescidi 34 kiþi kullanabiliyor. Mevcut havaalaný terminalinin diðer ihtiyaçlara
tam olarak cevap verdiði de söylenemez.
Savcý müebbet istedi
Samsun'da baldýzýný
7 kurþunla öldüren polis,
mahkemede verdiði
ifadede, "Ayaðým takýldý
ve yere düþtüm. Olay
kazara oldu. Suçsuzum.
Beraatimi ve tahliyemi
istiyorum" dedi.
14 Eylül 2015
günü akþam saat 22.00
sýralarýnda meydana
gelen olayda,
Kocaeli’nin Gebze
ilçesinde ikamet eden ve
Körfez Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü bünyesinde
görev yapan 16 yýllýk
polis Erdoðan K. (43),
ailevi sorunlardan dolayý
olaydan 3 ay önce
kendisinden ayrýlan ve
boþanma davalarý devam
eden 2 çocuk annesi eþi
Sevilay K.’nin (41)
Samsun’un Canik ilçesi
Belediyeevleri
Mahallesi’nde kaldýðý kýz
kardeþinin evine gitti.
Eþiyle barýþmak ve
çocuklarýný görmek
isteyen Erdoðan K. ile
barýþmak istemeyen eþi,
çocuklarýný da göstermek
istemedi. Erdoðan K.,
çýkan tartýþmada 1 çocuk
annesi baldýzý Hatice
1 çocuk annesi baldýzý Hatice Þahin
hayatýný kaybetmiþti.
Þahin’i (31) tabancayla 7
yerinden vurarak
öldürdü. Olayýn ardýndan
kaçan Erdoðan K.,
Çorum’da yakalanarak
Samsun’a getirildi.
Samsun Emniyet
Müdürlüðü’nde
sorgulanmasýnýn
ardýndan Samsun
Adliyesi’ne sevk edilen
Erdoðan K., çýkarýldýðý
nöbetçi mahkeme
tarafýndan tutuklanarak
Samsun Kapalý
Cezaevi’ne gönderildi.
Erdoðan K.
hakkýnda "kasten adam
öldürmek" suçundan
Samsun 2. Aðýr Ceza
Mahkemesi’nde açýlan
davanýn ikinci
duruþmasýna bugün
devam edildi. Kendini
savunan Erdoðan K.,
"Bana, ‘eþin barýþmak
için ikna oldu, git al'
dediler. Ben de aile
bütünlüðümüzün
korunmasý için eþimi
almaya gittim. Baldýzým
ilaç kullanýyordu.
Kullandýðý ilacýn
etkisiyle bana tepki
gösterdi. Ayaðým evin
kapýsýnýn eþiðine takýldý
ve yere düþtüm. Bu
sýrada elimdeki silah ateþ
aldý. Onu isteyerek
vurmadým. Kazara
vurdum. Benim bu
olayda bir suçum yok.
Beraatimi ve tahliyemi
istiyorum. Eþim þu an
Gebze'deki evimize geri
döndü. Benim ilk
mahkemede verdiðim
ifadeyi öðrenmiþ ve
olayda bir kastým
olmadýðýmý düþünmüþ.
Eþim ailesinin
baskýsýndan korkarak
ifade vermedi. Bu olay
tamamen benim iradem
dýþýnda meydana geldi"
ifadelerini kullandý.
Savcý dosya
kapsamýnda davayla
ilgili verdiði
mütalaasýnda polis
memuru Erdoðan K.'nin
‘kasten adam öldürmek’
suçundan müebbet hapis
cezasýna çarptýrýlmasýný
talep etti. Sanýk
avukatlarýnýn yazýlý
savunma yapmak için
süre istemesi üzerine
duruþma ertelendi.(ÝHA)
Bir yýlda 749 asayiþ olayý
Çorum’un Osmancýk ilçesinde
2015 yýlýnda polis ve jandarma bölgelerinde 749 asayiþ olayýnýn meydana geldiði öðrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý sorumluluk
alanýnda 2015 yýlý içerisinde 140
adet asayiþ olayý meydana gelirken
75 adet trafik kazasý meydana geldi.
Bu kazalarýn 64'ü yaralanmalý, 11'i
ölümlü kaza olarak kayýtlara geçti.
Ýlçe Emniyet Müdürlüðü sorumluluk alanýnda ise 1’i ölümlü,
104’ü yaralamalý olmak üzere 105
adet trafik kazasý meydana geldi.
Trafik ekiplerinin yaptýklarý denetimlerde ise 12 bin 885 araç kontrol
edilirken, bu kontrollerde 339 bin
444 lira para cezasý kesildi. Trafiðe
kayýtlý araç sayýsý 15 bin 498 olarak
belirlenirken 891 sürücüye eðitim
verildi.
Asayiþ olaylarý kapsamýnda
609 adet olay meydana gelirken bu
olaylarýn 572’si aydýnlatýldý. 23 adet
Samsun'da baldýzýný 7 kurþunla
öldüren polis beraatini istedi.
halkýna 26 adet etkinlik düzenlendi.
Bu etkinliklere bin 600 kiþi katýldý.
Yine yýl içerisinde bin 168 kiþiye sürücü belgesi kartý basýldý. Bu rakamla birlikte Osmancýk'taki sürücü belgesi sahibi olan kiþi sayýsý 15 bin 538
oldu.
BÖLGE TRAFÝK DENETLEME ÝSTASYONU
Osmancýk’ta polis ve jandarma bölgelerinde 749 asayiþ olayý meydana geldi.
kayýp þahýs müracatý yapýlýrken bu
þahýslarýn tamamý bulundu. 550 vatandaþa pasaport, 110 kiþiye de av
teskeresi verildi. Toplum Destekli
Polis ekiplerinin yaptýklarý çalýþmalarda 900 öðrenciye eðitim verilirken 12 huzur toplantýsý yapýldý. 2'si
tiyatro olmak üzere öðrenci ve ilçe
Osmancýk Bölge Trafik Denetleme Ýstasyonunda sorumluluk alanýnda 2015 yýlý içerisinde 6 adet
ölümlü trafik kazasý meydana geldi
Bu kazalarda 7 kiþi hayatýný kaybetti. 98 adet yaralanmalý trafik kazasýnda 350 kiþi yaralandý. 70 bin araç denetlenirken yaklaþýk 22 bin sürücüye
cezai iþlem uygulandý.
Bu cezalardan yaklaþýk 4 milyon 500 bin lira ceza geliri elde edildi. 2015 yýlý içersinde Osmancýk
D100 karayolu üzerinden yaklaþýk 4
milyon 15 bin araç geçiþ yaptý.(ÝHA)
Ukrayna'yý gösterip Kýrým'ý ilhak etti,
baþtan beri zalim ve katil Esed'e silah ve diðer
stratejik maddeler vererek yardým ediyordu,
bunu niçin yapýyorsun diyenlere “Suriye bir
devlet, terörle mücadele ediyor, bizim de
onunla silah satýþý ile ilgili sözleþmemiz var,
onu yerine getiriyoruz” diyor, yaptýðýný
gizlemiyordu. Sonra yine Suriye'nin talebini
öne sürerek topuyla tüfeðiyle Suriye'ye girdi
ve doðrudan savaþýyor, Ýran'la iþbirliði yaparak
Irak'ta da etkili oluyor, istediðini elde ediyor.
Rusya ve Ýran Esed'e karþý olan bütün silahlý
mücadele gruplarýný terörist olarak kabul
ediyorlar. Bu sebeple yalnýz Daiþ'e (o da
sözde) karþý deðil, bütün Suriye muhaliflerine
karþý savaþýyor ve acýmasýzca imha hareketi
uyguluyorlar.
Suriye'de Esed, hak ve hürriyet isteyerek
sokaða dökülen ve asla þiddete baþvurmamýþ
bulunan muhaliflerine karþý, Türkiye'nin ýsrarlý
tavsiyelerine raðmen bazý reformlar ve
iyileþtirmeler yapmak yerine silaha ve þiddete
baþvurunca muhalifler de kendilerini
savunmak durumunda kaldýlar. Muhalifler bu
kararý alýrken ABD, Rusya ve Ýran'ýn tutum ve
davranýþlarýnýn ne olacaðý konusunda hesap
hatasýna düþmüþ olabilirler; ama buna da
sebep baþta ABD olmak üzere bazý
destekçilerin verdiði ümit olabilir. Her þeye
raðmen Suriye muhalefeti Esed'i devirmek
üzere idi ki, Rusya doðrudan savaþa girerek
onun seyrini önemli ölçüde deðiþtirdi.
Çarþamba günü haberlerinde muhaliflerin
Lazkiye'yi de Esed lehine kaybetmeleri
deðiþen seyrin önemli bir aþamasýdýr.
ABD ya Irak'ta aðzý yandýðý için veya
dünyanýn hiçbir yerinde ýlýmlý veya ýlýmsýz bir
Ýslam devletinin kurulmasýný istemediði için
–baþta ümit verdiði halde- Suriye muhalefetini
desteklemedi. Terörle mücadele için kurduðu
dostlar grubu ve koalisyon da iþe yaramadý
veya zaten dostlar iþbaþýnda görsün diye
yapýlmýþtý. Üstelik Rusya ve Ýran meþru Suriye
muhalefetine karþý imha hareketlerini sözde
Dâiþle mücadele perdesiyle örttükleri için
koalisyonla iþbirliði yapmýþ oldular.
Bir de terörle mücadele için Ýslam
Ordusu kuruldu. Otuz dört ülkenin katýldýðý,
on ülkenin de destek sözü verdiði bu ordunun
adý var kendi yok. Esed Rusya'nýn can suyu
mahiyetindeki desteði ile dirilirken meþru
muhalifler gittikçe yalnýzlaþýyorlar, asker ve
silahla destek þöyle dursun kýþta kýyamette
hayatlarýný idame için muhtaç olduklarý þeyleri
bile elde edemiyorlar.
Türkiye (iktidar) çýrpýnýyor, Esed'e karþý
muhalefetin galip gelmesini istiyor, bunun için
diplomasiyi sonuna kadar kullanmaya
çalýþýyor, ama bunlar yetmiyor, sýra asker ve
silah yardýmýna gelince bunu da yapamýyor.
Ýþte bu “yapamýyor” ifadesi mazlumun
yanýnda olanlarý ta derinden yakan ve yýkan
bir hakikatin ifadesidir. Keþke Müslüman
ülkelerin bir birliði, bir ordusu, bir parasý,
zalimlerin gücünü aþan bir gücü… olsaydý da
yalnýzca Müslümanlarýn deðil, dünyanýn
neresinde bir maðdur ve mazlum varsa Kur'an'ýn dediði gibi- onlarýn imdadýna
koþsaydý!
Ecdadýmýz söylemiþ: Domuzdan post
gâvurdan dost olmaz; olmadýðýný görüyoruz.
Küfür tek millettir, nihai kertede Ýslam'a karþý
birleþiyorlar. Siyasal Ýslam, islamofobi, islâmî
þiddet ve yanlýlarý hep bahane. 1,7 milyar
Müslümanýn içinde terörist gruplar devede
kulak bile deðil, Ýslam'ýn adý ve kitabý
“barýþtýr”, Peygamberimiz (s.a.) þiddet deðil,
rahmet peygamberidir ve yaptýklarýyla da bunu
ispat etmiþtir. Radikal, köktenci vb. bahanelere
yaslananlar islâmî demokrasiyi uygulamak
üzere meþru yoldan iktidara gelenleri de
istemediler ve destek verdikleri askeri
darbelerle yýktýlar.
Þair ne demiþ:
“Sana senden gelir bir iþde ancak dâd
lâzýmsa/ Ümîdîn kes zaferden gayriden imdâd
lâzýmsa”
Ýslam'a karþý ve Ýslam ülkelerinde gözü
olanlar, bu temennilerimizin gerçekleþmesinde
mevcut iktidarýn öncü olmasý ihtimalinden
dolayý onu indirmek ve Türkiye'yi tökezletmek
için her þeyi yapýyorlar. Ama buna karþý
Müslümanlarýn da her þeye raðmen
imanlarýnýn gereði olan vazifelerine sarýlmalarý
farz oluyor.
Merkezde elektrik
kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il
merkezine baðlý bazý yerleþimlerde elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 17.01.2016 tarihinde 09.00-12.00 saatleri
arasýnda gerçekleþtirilecek olan kesintiden etkilenecek olan yerler þunlar: Altýnbaþ Baðlarý tamamý,
Akyazý Baðlarý tamamý ve Saraylý Baðlarý tamamý,
Özü Su Tavuk Çiftliði ve Bayram Oðlu Tavuk Çiftliði.
CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
ÝÞKUR'un çalýþmalarýný deðerlendirdiler
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a kutlama ziyaretleri devam ediyor.
ÝÞKUR Ýl Müdür Vekili Zeki Karaman Milletvekili Ceylan'ý ziyaret ederek Kurumun faaliyetlerini deðerlendirdiler.
Ceylan, parti teþkilatlarýndan, kamu kurum ve kuruluþlarýndan, sivil toplum kuruluþlarýndan, toplumun
tüm kesimlerinden konuklarýný aðýrlamayý sürdürürken,
ziyaretler sýrasýnda hem sorunlar ve talepler ele alýnýyor,
hem de durum deðerlendirmesi yapýlýyor.
Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdür Vekili
Zeki Karaman, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý
TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Zeki Karaman, Milletvekili Ceylan'a milletvekilliðinde ve komisyon üyeliðinde baþarýlar dileyerek, hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Ziyaret sýrasýnda Çorum ÝÞKUR'un çalýþmalarý, talepleri, kentteki iþsizlik oraný, iþçi-iþveren durumlarý deðerlendirildi.
Milletvekili Ceylan ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Zeki Karaman'a teþekkür etti.
MUÐLA ÝÞKUR MÜDÜRÜ SARIYERLÝ'DEN
ZÝYARET
Diðer yandan Muðla ÝÞKUR Müdürü Ýlyas Sarýyerli de Milletvekili Ceylan'ý ziyaret ederek, hem hayýrlý olsun dileklerini iletti, hem de bir süre görüþtü. Ceylan, ziyaretinden dolayý Sarýyerli'ye teþekkür etti.
Tapu Kadastro'ya yeni bina
Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, Milletvekilleri Ceylan ve Kurt ile görüþtü.
Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, Çorum Müdürlüðünün hizmet verdiði binanýn fiziki þartlarýnýn yetersiz olduðunu belirtti.
Genel Müdür Gökhan Kanal, AK Parti Çorum Milletvekilleri Sami Ceylan ile Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt'u ziyaret ederek, Çorum'daki Müdürlüðün durumunu görüþtü.
Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, Çorum'da Tapu Kadastro Müdürlüðü'nün hizmet binasýnýn
yetersiz kaldýðýný, yeni binaya geçme hazýrlýklarýnýn devam ettiðini belirterek, gereken her türlü desteði vereceklerini söyledi.
Milletvekili Ceylan'ýn makam odasýnda gerçekleþen görüþmede Çorum'da yapýlmasý planlanan yeni Tapu
Kadastro Hizmet Binasý ele alýndý.
Ziyaret sýrasýnda Valilik hizmet binasýnda faaliyetlerini sürdüren Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin fiziki
þartlarýnýn yetersiz olduðu, yeni hizmet binasýna taþýnmanýn büyük bir önem arzettiði, yeni bina çalýþmalarýnýn
hýzlandýrýlmasý gerektiði konusunda görüþ birliðine varýlýrken, Genel Müdür Kanal ise Çorum için gereken tüm
desteði saðlayacaklarýný vurguladý.
Milletvekilleri Ceylan ve Kurt ise ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Kanal'a
duyarlý yaklaþýmý ve desteðinden dolayý teþekkür ettiler.
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a kutlama ziyaretleri devam ediyor.
Aþdaðul'un sorunlarýný aktardý
Ceylan kutlamalarý kabul ediyor
Ýskilip AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma
Selvi ve Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý
TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtüler.
Selvi çifti, Ceylan'ýn milletvekilliðinin ve komisyon üyeliðinin hayýrlý olmasýný temenni ettiler.
Yapýlan açýklamaya göre Ceylan'ý kutlayan ve baþarý dileklerini ileten Selvi çifti, ayrýca ilçenin bazý sorunlarýný ve taleplerini de paylaþtý. Milletvekili Ceylan
ise sorunlarý elbirliði ile çözeceklerini ifade ederek, ziyaretlerinden dolayý Selvi çiftine teþekkür etti.
Toplumun tüm kesimlerini, tüm renklerini kucakladýklarýný dile getiren Ceylan, Çorum'un tüm ilçelerine ayrýmsýz hizmet etmeyi ilke edindiklerinin altýný
çizdi. Ziyaret sýrasýnda Mustafa Selvi ve eþi Fatma
Selvi, Ceylan'a günün anýsýna bir hediye takdim ettiler.
5
Ýskilip AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Selvi ve
Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Ceylan’ý
ziyaret etti.
Ortaköy Ýlçesi'ne baðlý Aþdaðul Beldesi'nin sorun ve talepleri AK Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a iletildi.
Aþdaðul AK Parti Belde Baþkaný
Cevdet Koçak, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Koçak, milletvekilliðinde ve komisyon
üyeliðinde Ceylan'a baþarýlar dilerken,
beldenin sorun ve taleplerini de iletti.
Yapýlan açýklamaya göre parti çalýþmalarýnýn da deðerlendirildiði ziyarette
Ceylan, Ortaköy'ün ve Aþdaðul'un sorunlarýnýn çözümü noktasýnda ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini bildirdi. Milletvekili Ceylan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Cevdet Koçak'a teþekkür etti.
Aþdaðul Beldesi'nin sorun ve talepleri AK Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a iletildi.
TEÞEKKÜR
2016 yýlý çalýþmalarýmýzda birliðimize ve üreticilerimize verdikleri destekten dolayý
Çorum Milletvekillerimiz
Salim USLU
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu KURT
Ahmet Sami CEYLAN
Tufan KÖSE
Recep
KONUK
Çorum AK Parti Ýl ve Ýlçe Teþkilatlarý
Sayýn
Sayýn
'ya
'a
Sayýn
'a
Sayýn
'ye
Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný Karaman Milletvekili
Sayýn
'a
’na üyelerimiz adýna þükranlarýmýzý bildirir,
teþekkür eder, saygýlarýmýzý sunarýz.
(BASIN:10000)
Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði
Yönetim Kurulu ve Üyeleri Adýna
Hüseyin CÝNBEK
Baþkan
6
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
Ýskilipli Atýf Hoca vefat
yýldönümünde anýlacak
Atýf Der Baþkaný Mustafa Lek ve Ýskilipli Atýf
Hocanýn torunu Ahmet Faruk Ýmal, AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu
makamýnda ziyaret ederek, Atýf Hoca için hazýrladýklarý anma programý hakkýnda bilgiler verdi.
Atýf Der Baþkaný Mustafa Lek ziyarette yaptýðý
konuþmada, "Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu senede Ýskilipli Atýf Hocamýzýn kültürel mirasýna sahip
çýkarak onun eserlerini ve fikirlerini bugüne ve gelecek nesillere taþýma noktasýnda çalýþmalar yapýyoruz. Bizlere her noktada
desteðinizi sürdürdünüz.
Destek ve katkýlarýnýz
için teþekkür ederiz" dedi.
Salim Uslu ise konuþmasýnda "1926'nýn 3
Þubat'ý 4 Þubat'a baðlayan soðuk bir gecesinde
tam 90 sene önce davasý
için çekinmeden baþýný
verebilen Atýf Hocamýzýn
hemþehrisi olmak bizleri
gururlandýrýyor. Her alanda her zaman Atýf Hoca'nýn davasýný savunmaya ve onun gibi isimsiz
þehitlere, kahramanlara
sahip çýkmaya devam
Atýf Der Baþkaný Mustafa Lek ve Ýskilipli Atýf Hocanýn torunu Ahmet Faruk Ýmal, AK edeceðiz" þeklinde kayParti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.
detti.
10 YIL ÖNCE
DÜNÜN KÜÇÜKLERÝ
BUGÜNÜN BÜYÜKLERÝ
Hazýrlayan-EROL TAÞKAN
Hakimiyet Gazetesi’nin 2006 yýlýnda sayfalarýna taþýdýðý binlerce öðrenci, bugün
hayatýn büyükleri olarak aramýzda. Bu
fotoðraflar 10 yýl öncesinin küçükleri
olan, bugünün büyüklerine Hakimiyet
Gazetesi’nin armaðanýdýr.
Redif Kýþlasý için destek istenecek
Ýskilip Kaymakamý
Þuayip Gürsoy AK Parti
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda
ziyaret etti. Gürsoy, ziyarette Ýskilip'te yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler
verdi.
Redif Kýþlasý resto-
rasyonu için gelinen son
aþama hakkýnda bilgiler
aktaran Gürsoy "Destek
ve katkýlarýnýzý bekliyoruz" dedi.
Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.
Çorum Milletvekili
ve TBMMM Ýdare Amiri
Salim Uslu ise "19. yüzyýl dönemine ait Redif
Kýþlasý'nýn restorasyon
çalýþmalarý için Kültür ve
Turizm Bakanýmýzdan
desteklerini isteyeceðiz.
Kültür ve inanç turizmi,
tüketimi deðil korumaya
yönelik bir turizm çeþidi
olmasý
bakýmýndan
önemlidir. Kültür turizminin gerçekleþmesinin
ve etkinleþmesinin þartlarýndan biri kültürel mirasýn korunmasý ve tanýtýlmasýdýr. Burada amaç
kültürün araþtýrýlmasý,
korunmasý, yasatýlmasý
ve gelecek nesillere aktarýlmasý için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz"
þeklinde kaydetti.
Yaban hayvanlarýna
yardým edecekler
Kýþ þartlarýnda doðada yaþamlarýný sürdüren hayvanlarý beslemek
için, Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi doðadaki hayvanlara yardým
eli uzatacak.
Etkinlik 4 etap þeklinde sürdürülecek ve
birinci etabýnda 23 Ocak
2016 Cumartesi günü
saat 10.00'da Sýklýk Tabiat Parkýnda yapýlacak.
Projenin ikinci etabý 30 Ocak 2016 Cumartesi Akçalý mevkii,
üçüncü etabý 6 Þubat
2016 Cumartesi Çomar
Barajý mevkii ve son
olarak dördüncü etabý
ise 13 Þubat 2016 Cumartesi Köse Daðý'nda
gerçekleþtirilecek.
Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý etkinlik hakkýnda yaptýðý
açýklamada, "Etkili olan
kýþ ile birlikte hayvanlarýn yiyecekleri de azalmýþtýr. Kýþ þartlarýnda,
karda yiyecek bulmakta
zorlanan bu hayvanlarý
unutmayacaðýz. Gençlik
Merkezi personelleri,
gençlik liderleri ve genç
gönüllüler ile birlikte
duyarsýz kalmayacaðýz.
Bu çalýþmalarýmýz hava
þartlarý düzelene kadar
devam edecektir. Hayvanlarý nasýl olsa yiyecek bulur mantýðý ile hareket etmememiz gerekiyor. Ayný insanlar gibi
onlarda can taþýyor. Vatandaþlarýmýzýn hayvanlara ve doðada yaþayan
canlýlarýn ulaþabileceði
þekilde yiyecek býrakmasýný istiyoruz. Doðadaki hayvanlarý unutmayalým. Doða onlarýn var
oluþuyla güzel" dedi.
Açýklamasýna
"Atalarýmýz, sokak köpeklerinin yiyecek bulmasý, sýcak günlerde
kuþlarýn su içmesi, kanadý kýrýk leyleklerin tedavisi, daðda aç kalan
kurtlara et verilmesi, yaralý atlarýn iyileþtirilmesi
ve daha nice benzer etkinlikler için vakýflar
kurmuþlardýr" diyerek
devam eden Týðlý, "Cami, medrese, saray gibi
binalarýn güneþ alan ve
rüzgar vurmayan cephelerinde, insanlarýn ulaþamayacaðý yükseklikte
kuþ evleri yapmýþlardýr.
Mezarlarýn üzerine kuþlarýn su içmesi için küçük tekneler yerleþtirmiþlerdir. Eskiler imaný,
"Allah'ýn
emirlerine
hürmet" ve "mahluklarýna þefkat" olarak hülasa
etmiþ. Ýnsanlara iyilik
yaparken, hayvanlarý da
ihmal etmemiþ. Ýslâm
Mahmut Atalay Gençlik Merkezi doðadaki hayvanlara yardým eli uzatacak.
kültüründe, kul hakký
yemenin kötülüðü anlatýlýrken, havyan hakkýnýn, insan hakkýndan da
yukarý olduðuna dikkat
çekilir. Zira insanlara
verilen zararý telâfi edip,
onlarla
helâlleþmek
mümkündür. Ama hayvanlarla mümkün deðildir. Zira hayvanýn aklý
yoktur. Zarar veren hayvaný, canýný yakmadan
öldürmek câizdir. Sevgili Peygamberimiz'in
"Siz yerdekilere merhamet edin ki, göklerdeki
de size merhamet etsin"
Hadis-i Þerif ýþýðýnda
ayný gökyüzünü paylaþtýðýmýz, dertlerini sýkýntýlarýný dile getiremeyen
dostlarýmýza yardým eli
uzatmak bizim görevimiz. Bu soðukta açlýða
ve susuzluða onlarý
mahkum etmeyelim"
þeklinde kaydetti.
Tanyeri Ýlköðretim Okulu 2006 Ana Sýnýfý- Öðretmen Naz Turfan
Tanyeri Ýlköðretim Okulu 2006 1/A Sýnýfý-Öðretmen Hamza Taþçý
Tanyeri Ýlköðretim Okulu 2006 1/B Sýnýfý- Öðretmen Ayþegül Reyhanoðlu
ÝSTEYEN ETKÝNLÝÐE KATILABÝLECEK
Gönüllük projesi
kapsamýnda yapýlacak
olan etkinliðe, tüm
gençleri davet eden Týðlý,
Katýlýmcýlarýn 23
Ocak 2016 Cumartesi
günü toplanma yeri olan
Mahmut Atalay Gençlik
Merkezi'nde
saat
10.00'da hazýr olmalarý
gerektiðini belirtti.
Týðlý, gönüllülerin
yanlarýnda hayvanlara
býrakmak üzere kuþ yemi, kýrýk buðday, sakatat, kýrýntý gibi yiyecekler getirebileceklerini de
ifade etti.
Tanyeri Ýlköðretim Okulu 2006 2/A Sýnýfý-Öðretmen Aydýn Candemir
CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
Yatýrýmcýlara
proje daveti
M.BURAK YALÇIN
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu(TKDK) tarafýndan
düzenlenen 'IPARD 2
Hakan Körpýnar
Programý' tanýtým töreni
dün gerçekleþti.
TKDK 2. IPARD tanýtým programýnda, 1 milyar 45 milyon bütçeli
kaynaktan, Çorum’un
azami oranda faydalanmasýný istediklerini söyleyen TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, yatýrýmcýlara çaðrýda
bulunarak, “Bu fýrsatý el
birliði ile üretim ve istihdama dönüþtürelim.” dedi.
Anitta Otel'de düzenlenen programa AK
Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, Vali Yardýmcýsý Savaþ Tuncer, Ýl
Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Ahmet
Yabacýoðlu,
Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, AK Parti Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu,
TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar
bazý daire müdürleri, kurum ve kuruluþ temsilcileri ve vatandaþlar katýldý.
IPARD 2 programýn
amacýnýn kýrsal alanlarýn
geliþmesi ve ekonomik
faaliyetlerin çeþitlendirilmesine katkýda bulunmak
olduðunu
söyleyen
TKDK Ýl Koordinatörü
Hakan Körpýnar, yaptýðý
konuþmada þu bilgileri
verdi:
"IPARD programý,
AB Ortak Tarým Politikasý uygulamalarýna hazýrlýk yapmak, tarýmsal iþletmelerin, iþlem ve pazarlama zincirinin AB standartlarýna
ulaþmasýna
destek vermek, kýrsal
alanlarýn geliþmesi ve
ekonomik faaliyetlerin
çeþitlendirilmesine katkýda bulunmak, Avrupa Birliði'nden gelen hibe fonlarýnýn kullaným alanlarýný
belirlemek, birliðe üyelik
yolunda 11. fasýl olan 'Tarým ve Kýrsal Kalkýnma'
konusuna yönelik uyum
çalýþmalarýný hýzlandýrmak amacýyla hazýrlanmýþ bir programdýr.
'HEDEFÝMÝZ,
SÜRDÜRÜLEBÝLÝR
PROJELERE DESTEK
OLMAK'
Tanýtým programý Anitta Otel’de gerçekleþtirildi.
IPARD 2, 2015 yýlýnýn baþlarýnda imzalanmýþ ve 2020 yýlýna kadar
uygulanacak olup, 18
Aralýk 2015 tarihinde çýktýðýmýz 1. çaðrý ilaný ile
baþlamýþ bulunuyor. 1
milyar 45 milyon avro
olarak bütçelendirilen
IPARD 2 uygulama dönemi için TKDK olarak hedefimiz, kýrsal alanda daha kaliteli, daha modern,
daha çok istihdam saðlayan, yeni teknolojileri
içerisinde barýndýran, sürdürülebilir projelerin hayata geçmesine destek olmak.
7
Velipaþa Camii, 6 aylýk aradan sonra cemaati ile buluþtu.
Velipaþa Camii restorasyonu tamamlandý
Dualarla ibadete açýldý
EROL TAÞKAN
Restorasyon çalýþmalarý nedeniyle
yaklaþýk 6 aydýr yenileme çalýþmalarý
devam eden Velipaþa Camii, cuma namazý ile ibadete
açýldý.
1635 yýlýnda
Çorum defterdarý
Abdulbaki Paþa tarafýndan yapýlan ve
1865'te Veliyüddin
Aða tarafýndan kapsamlý bir bakým
yaptýrýlarak günümüze kadar ulaþan
Velipaþa Camii, 6 ay
aradan sonra cemaati ile buluþtu.
Cuma namazý
öncesinde yapýlan
duaya, AK Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Müftü vekili Selahattin Bozkurt,
Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Ahmet
Yabacýoðlu, Zeki
Gül, Alper Zahir,
Turhan Candan ve
çok sayýda cemaat
katýldý.
Müftü vekili
Yapýlan duanýn ardýndan, açýlýþ kurdelasý kesilen camide cuma namazý kýlýndý.
Selahattin
Bozkurt'un yaptýrdýðý
açýlýþ
duasýndan
sonra, protokol üyeleri cemaatle birlikte
kurdelayý kesti.
Tokat Vakýflar
Bölge Müdürlüðü
tarafýndan restorasyonu tamamlanan
Velipaþa Camii, 6 ay
aradan sonra dün kýlýnan cuma namazý
ile tekrar ibadete
açýldý.
'YATIRIMCILARIN PROJELERÝNÝ
BEKLÝYORUZ'
Toplantýda, yatýrýmcýlara proje çaðrýsý yapýldý.
Kurumumuzun
amacý kýrsalda göçü önleyerek sürdürülebilir kalkýnma saðlamak ve yaþam standartlarýný yükseltmek. Kaliteli, iyi düþünülerek ve özenle hazýrlanmýþ projelerin Çorum'da hayat bulmasý
yüzde 50-70 arasýnda deðiþen hibe oranlarýyla,
modern tesisler kurularak
yeni istihdam alanlarý
oluþturulmasý için özellikle Çorumlu hemþerilerimizi ilimize yatýrým
yapmak için proje hazýrlamaya ve TKDK'nýn
sunmuþ olduðu fýrsatlarý
deðerlendirmeye davet
ediyoruz."
Törende sýrasýyla
kürsüye gelen milletvekilleri de yaptýklarý konuþmalarda IPARD 2
Programý ve hükûmetin
kýrsal kalkýnma alanýndaki çalýþmalarýna iliþkin
görüþlerini paylaþtýlar.
Program sonunda
TKDK'nýn destekleri kapsamýnda yapmýþ olduðu
yatýrýmlarla en fazla istihdam saðlayan Burcu Sarýkýlýç, Ömer Karakuþ,
Mustafa Ilýca ve Halil Demir'e 'Yatýrým Sertifakasý'
Aslýna uygun olarak restorasyonu tamamlanan cami, bakýmsýz halden kurtularak yeni bir görünüme kavuþtu.
Eðitimcinin eðitimciye saldýrýsýna tepki!
Eðitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Þuverirken, söz konusu sendikanýn
be Baþkan Yardýmcýsý Hamza Kalýnsaztemsilcisi ve avukatýnýn da bizzat
lýoðlu, Niðde'nin Bor Ýlçe Temsilcisi
bulunmasý, bu saldýrganý sahiplenEthem Erdoðan'a yapýlan saldýrýyý kýnamesi, hak, hukuk ve masumiyet
dý. Yaptýðý açýklamada Bor Ýlçe Temsilkonularýna nasýl yaklaþtýðýnýn çok
cisi Ethem Erdoðan'ýn, mesai çýkýþý eviaçýk göstergesidir. Ayný sendikanýn
ne giderken, yüzü maskeli bir þahsýn
genel merkez düzeyindeki þiddete
saldýrýsýna uðradýðýný kaydeden Kalýnmeyyal, tahkir ve tahrik edici söysazlýoðlu, "Erdoðan'ýn kafasýna ve boylemleri, eðitim çalýþanlarýnýn iþ banuna elindeki taþla vuran saldýrganýn
rýþýný tehdit etmektedir. SorumluTOKÝ Ortaokulu'nda Türkçe Öðretmeluk makamýnda olan kiþilerin, orni olarak çalýþan S.Ö. olduðu öðreniltaya koyduklarý tavýr ve kullandýkmiþtir. Ethem Erdoðan'ýn mukavemet
larý dilin yönü eleþtirel olsa bile
göstermesi üzerine panikleyip kaçmaya
karakteri yapýcý olmalýdýr. Hangi
baþlayan saldýrgan, polis tarafýndan yasebeple olursa olsun, þiddet ve nefkalanýrken, saldýrýya uðrayan Ethem Er- Hamza Kalýnsazlýoðlu retle hareket edilmesi çok çirkin ve
doðan, ambulansla hastaneye götürülerek acil
insanlýk dýþýdýr. Eðitim çalýþanlarýna, geleceðimiserviste kafasýna dikiþ atýlmýþtýr" dedi. "Gelecezi, en deðerli varlýðýmýzý emanet ettiðimiz öðretðimiz olan çocuklarý ve gençleri emanet ettiðimiz
menlere saldýrýlmasýnýn, onlarýn darp edilmesinin
eðitimciler arasýndan þiddete meyilli, üstelik kenönüne geçilmesi için herkesi sorumluluk almaya
di meslektaþýný yaralamaya hatta öldürmeye kasdavet ettiðimiz bir dönemde, faili öðretmen olan
tedecek kadar kendinden geçen, gözü kin ve nefböyle bir olayýn meydana gelmesi bizleri derinret bürümüþ öðretmen unvanlý saldýrganý kýnýyor,
den üzmüþtür. Eðitim-Bir-Sen olarak, eðitimcilebu ve benzeri olaylarýn bir daha yaþanmamasýný
re yapýlan her türlü saldýrýyý lanetliyoruz. Eðitimtemenni ediyoruz" diyen Kalýnsazlýoðlu, "Salci kimliðine sahip saldýrgan hakkýnda gereken iþdýrganýn üyesi olduðu sendikanýn, kendisi polis
lemin yapýlmasýnýn takipçisi olacaðýz" þeklinde
tarafýndan yakalandýktan sonra karakolda ifade
kaydetti.
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
‘Saldýrýlarýn hedefi
medeniyet felsefemiz’
RECEP MEBET
Çorum Kent Konseyi
Eðitim Komisyonu tarafýndan
düzenlenen ‘Felsefe-Þehir
Ýliþkisi ve Üniversitelerin Rolü’
konulu konferans dün
gerçekleþti.
Turgut Özal Ýþ Merkezi
Belediye Konferans
Salonu’nda gerçekleþen
programa Hitit Üniversitesi
Turhan Candan
Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve
Din Bilimleri Bölümü Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk konuþmacý olarak katýldý.
Sunuculuðunu Faysal Kadir Güler’in üstlendiði
programý Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan, Kent Konseyi Eðitim
Komisyonu Baþkaný ve Eðitim-Bir-Sen Þube Baþkaný
Tahir Eþkil, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri,
öðretmenler ve öðrenciler izledi.
üniversitelerin bugünlerde
farklý meselelerle gündemde
olduðuna iþaret etti.
Doðu ve Güneydoðu
Anadolu’daki bazý þehirlerde
açýlan hendeklerin ve terör
saldýrýlarýnýn yöre halkýnýn
huzurunu bozduðunu dile
getiren Turhan Candan, bazý
akademisyenlerinse teröre
destek mahiyetinde ortak bir
Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk bildiriye imza attýklarýný
hatýrlattý.
“Sosyal barýþ, olmazsa olmazýmýz” diyen Candan,
düzenlenen programda emeði geçenler ile katýlýmcýlara
teþekkür etti.
UYANIK: ‘SALDIRILARIN HEDEFÝ,
MEDENÝYET FELSEFEMÝZ’
‘Felsefe-Þehir Ýliþkisi ve Üniversitelerin Rolü’
konulu konferansta kürsüye gelen Prof. Dr. Mevlüt
Uyanýk, “Felsefe, varoluþumuzu sorgulamaktýr” dedi.
Eðitimde iþbirliðinin önemine iþaret eden Mevlüt
Programýn açýþ konuþmasýný yapan Kent Konseyi
Uyanýk, “Geleceðimiz olan gençlerle irtibatýmýzý sürekli
Baþkaný Turhan Candan, konferansa konu olan þehir ve
kýlacak bir dizi etkinliðe imza atacaðýz” diye konuþtu.
“Felsefeyi yeniden
Anadolu’da yurtlandýrmak
için çalýþma baþlattýk” diyen
Uyanýk, “Ülkemize yönelik
saldýrýlar, medeniyet
felsefemize yönelik aslýnda.
Sahip olduðumuz
medeniyeti yok etme
giriþimleri dün olduðu gibi
bugün de sürüyor ama bunu
baþaramayacaklar” diye
konuþtu.
Konferansýn ardýndan
Prof. Dr. Uyanýk’ýn
hediyesini Kent Konseyi
‘Felsefe-Þehir Ýliþkisi ve Üniversitelerin Rolü’ konulu konferans dün gerçekleþti.
Baþkaný Candan verdi.
CANDAN: ‘SOSYAL BARIÞ, OLMAZSA
OLMAZIMIZ’
Kavuncu ve Ezer’den ziyaret
Mehmet Tamgüç’ün sahibi olduðu Yasmin Perde ve Ev Tekstili Maðazasý yeni adresinde hizmete açýldý.
Yasmin Perde
yeni yerinde
RECEP MEBET
Mehmet Tamgüç’ün sahibi olduðu Yasmin
Perde ve Ev Tekstili Maðazasý, Gülabibey Mahallesi
Þeyheyüp Sokak numara 16’daki yeni yerinde
hizmete açýldý.
Açýlýþa AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, Müftü Vekili Selahattin Bozkurt,
Çorum Yorgancýlar, Çeyizciler ve Perdeciler Odasý
Baþkaný Erdoðan Çerikci, bazý siyasi parti ve sivil
toplum kuruluþu temsilcileri, esnaf ve vatandaþlar
katýldý.
Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini kesen
Ahmet Sami Ceylan, iþyeri sahibi Mehmet Tamgüç’ü
tebrik ederek hayýrlý iþler ve bereketli kazançlar
temennisinde bulundu.
Ýkramlarla devam eden açýlýþta açýklamalarda
bulunan Tamgüç, geçen yýl Osmancýk ilçesinde açtýðý
iþyerini Çorum merkeze taþýma kararý aldýðýný ve yeni
yerinde hizmete sunduðunu söyledi.
Taç, Nope, Fabem ve Brillant gibi seçkin
markalarýn ürünlerinin satýþa sunulduðu yeni
maðazasýnda her ölçüye uygun perde tasarýmlarý
gerçekleþtireceklerini anlatan Tamgüç,
Maðazanýn açýlýþýný Ahmet Sami Ceylan yaptý.
“Müþterilerimizin hayal ettikleri perdeleri, özgün
tasarýmlarýmýzla gerçeðe dönüþtüreceðiz” dedi.
Ev tekstili ürünlerinin de yer alacaðý
maðazalarýnda kalite ve müþteri memnuniyetini her
zaman ön planda tutacaklarýný vurgulayan Tamgüç,
“Ürün ve hizmetlerimizi yakýndan görmek isteyen
tüm Çorum halkýný Metropol Merkez Þubesi arkasý,
Velipaþa Camii civarýnda faaliyet gösteren yeni
maðazaðýmýza bekliyoruz” diye konuþtu.
RECEP MEBET
Erol Kavuncu ve Ýrfan Ezer dün gazetemizi ziyaret ettiler.
Çalýþan Gazeteciler Günü
nedeniyle gazetemize ziyaretler
sürüyor.
Yüksek Öðrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu (KYK) Ýl Müdürü
Erol Kavuncu ile Hakimiyet’in sadýk
okurlarýndan Ýrfan Ezer dün
gazetemizi ziyaret ettiler.
Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa
Demirer’in ev sahipliðindeki ziyarette
konuþan Erol Kavuncu ve Ýrfan Ezer,
Gazeteciler Günümüzü tebrik ettiler.
Ziyaretlerden duyduðu
memnuniyeti dile getiren Mustafa
Demirer ise Kavuncu ve Ezer’e
nezaketlerinden dolayý teþekkür etti.
Ýhsan Dalyan hayatýný kaybetti
RECEP MEBET
Çorum Dikici ve Kunduracýlar
Odasý eski Baþkaný Ýhsan Dalyan (82)
vefat etti.
Yurdagül Dalyan’ýn eþi, emekli
Cumhuriyet Savcýsý ve Av. Selami
Dalyan, ayakkabýcý Mustafa Dalyan,
Leyla Ankaralý ve Yasemin Dalyan’ýn
babasý Ýhsan Dalyan, bir süredir tedavi
gördüðü Antalya’da yaþamýný yitirdi.
2010 yýlýnda Çorum’da ‘Yýlýn
Ahisi’ seçilen Dalyan, Çorum Esnaf
Kefalet ve Kredi Kooperatifi
yönetiminde de görev aldý.
Merhumun cenazesi bugün öðle
namazýný müteakiben Ulucamii’de
kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan
Ulu Mezarlýk’ta topraða verilecek.
HAKÝMÝYET, Ýhsan Dalyan’a
Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýn-
2010’da ‘Yýlýn Ahisi’
seçilen Ýhsan Dalyan
hayatýný kaybetti.
Ýsmet Adanýr yaþamýný yitirdi
RECEP MEBET
Ýsmet Adanýr
Karayollarý’ndan
emekli Ýsmet Adanýr (82)
vefat etti.
Gazetemiz
ortaklarýndan, DSÝ’den
emekli Ýsmail Adanýr ile
Emekli Öðretmen Ülkü
Karabacak ve Dr. Gülsen
Aðdaþ’ýn babasý,
Müþerref Adanýr’ýn eþi
Ýsmet Adanýr geçirdiði
rahatsýzlýk sonucu
hayatýný kaybetti.
Merhumun cenazesi
dün Cuma namazýný
müteakiben Ulucamii’de
kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan Ulu Mezarlýk’ta
topraða verildi.
HAKÝMÝYET,
Ýsmet Adanýr’a Allah'tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý
Açýlýþa katýlan davetliler maðazayý gezdi.
Esnaf da yapýlan duaya iþtirak etti.
Mimar Sinan’da þiir gecesi
RECEP MEBET
Mimar Sinan
Ortaokulu
öðrencilerinin
hazýrlayýp sunduðu
‘Þiir Gecesi’ önceki
akþam okul
salonunda
gerçekleþti.
Öðrenci
velilerinin büyük ilgi
gösterdiði programý
Okul Müdürü
Selahattin Demirci,
müdür yardýmcýlarý
ve öðretmenler de
izledi.
Türkçe
Öðretmenleri
Sümeyra Tozlu ve
Gülsüm Akça
tarafýndan organize
edilen programda
sahne alan öðrenciler,
yorumladýklarý
þiirlerle dinleyenleri
mest ettiler.
Beðeniyle
izlenen program,
izleyenleri alkýþlarý
eþliðinde sona erdi.
‘Þiir Gecesi’ önceki akþam Mimar Sinan Ortaokulu’nda gerçekleþti.
Öðrenciler, yorumladýklarý þiirlerle dinleyenleri mest ettiler.
‘Yaptýrandan Allah razý olsun Erzen ve Yolyapar TGK Baþkanlar
kullananlar da hassas olsun’
Kurulu Toplantýsý’na katýldý
MURAT ÇETÝN
Restorasyonu tamamlanan Velipaþa
Camii’nin yeniden ibadete sunulduðu
programa katýlan PTT emeklisi Azmi
Kuzgun, “Þehrimize böylesi eserler
kazandýranlardan Allah razý olsun” dedi.
Velipaþa Camii’nin çevre
düzenlemesinin yaný sýra bazý camilerin
tamamlanmasý ve abdesthanelerinin
yenilenmesinde Çorum Belediyesi’nin
önemli katkýlarý olduðunu belirten Azmi
Kuzgun, “Ulucamii ve Abdibey Camii
abdesthanelerinin yenilenmesi,
Akþemseddin ve Hz. Ýbrahim Camii
inþaatlarýnýn tamamlanmasýndaki
Azmi Kuzgun
desteklerinden dolayý Belediye Baþkanýmýz
Muzaffer Külcü’ye Çorum halký adýna
þükranlarýmýzý ifade etmek istiyorum” dedi.
Ulucamii abdesthaneleri
yenilenmesine raðmen kullaným
konusundaki problemler nedeniyle çeþitli
sýkýntýlar baþgösterdiðine de iþaret eden
Kuzgun, “Belediye yaptý ama vatandaþ
koruyamadý” diyerek üzüntüsünü dile
getirdi.
“Akþemseddin Camii abdesthanesi de
Ulucamii gibi olmasýn” diyen Kuzgun,
Çorum halkýna seslenerek hizmete sunulan
sosyal yatýrýmlarýn kullanýmýnda hassasiyet
gösterilmesini istedi.
EROL TAÞKAN
Çorum Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen ve Çorum Haber Gazetesi Genel
Müdürü Mehmet Yolyapar, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 5. Baþkanlar Kurulu Toplantýsý'na katýldý.
Afyonkarahisar'da Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
ve Ayfonkarahisar Gazetecileri Dayanýþma Derneði'nin ev sahipliði yaptýðý toplantý, Afyon Korel Termal Otel'de gerçekleþtirilecek.
Üç gün sürecek toplantýda, protokol ziyaretleri yapacak
olan heyet, ikinci gün düzenlenecek Baþkanlar Kurulu Toplantýsý'nda mesleki konularý ele alýnacak. TGK Yönetim Kurulu Toplantýsý'nýn da gerçekleþtirileceði buluþmada, alýnan
kararlar sonuç bildirgesi olarak kamuoyuyla paylaþýlacak.
Þevket Erzen
Mehmet Yolyapar
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
9
Aðbal’dan vatandaþ
odaklý bütçe
Maliye Bakaný hemþehrimiz Naci Að2016 yýlýnda 2015 yýlýna göre yüzde 12,7
bal, “2016 merkezi yönetim bütçesi vatanoranýnda artarak 459 milyar lira gerçekleþdaþa hizmet götürme odaklý hazýrlanmýþ bir
mesini bekliyoruz. 2016 yýlý merkezi yönebütçedir. 2016 yýlý bütçesi seçim dönemitim bütçe vergi gelirlerinin alt kademelerimizde vatandaþlarýmýza yönelik vaatlerimine bakýldýðýn da gelir vergisi 98,9 milyar lizin tam manasýyla yansýtýldýðý bütçe olmuþra, kurumlar vergisi 36,8 milyar lira, özel
tur” dedi.
tüketim vergisi 116,3 milyar lira, dahil de
alýnan KDV 51,2 milyar lira, ithalatta alýMaliye Bakaný Naci Aðbal, 2015 yýlý
nan KDV 86,9 milyar lira olacaktýr” dedi.
Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleþme Sonuçlarý ile 2016 yýlý Merkezi Yönetim BütSAÐLIK VE EÐÝTÝME 200 MÝLçe Kanun Tasarýsý hakkýnda basýn toplantýsý
YAR LÝRA BÜTÇE
düzenledi. 2015 yýlý bütçe gelir performan2016 merkezi yönetim bütçesinin gesýna bakýldýðýnda olumlu bir yýl olduðunu
nel özelliklerinden bahseden Aðbal, açýklabelirten Aðbal, “2015 yýlýnda genel vergi
malarýna þöyle devam etti:
gelirleri bütçe tahsilatýnda bir önceki yýla
Naci Aðbal
“2016 merkezi yönetim bütçesi vatangöre yüzde 15,6 oranýnda artmýþtýr. Bu sonuç
daþa hizmet götürme odaklý hazýrlanmýþ bir bütçedir.
vergi gelirleri tahsilatýnýn bütçe hedefinin yaklaþýk 18
2016 yýlý bütçesi seçim dönemimizde vatandaþlarýmýza
milyar lira üzerindedir. Bütçenin en önemli gelir kaynayönelik vaatlerimizin tam manasýyla yansýtýldýðý bütçe
ðý vergi gelirleridir. Bu açýdan 2015 yýlýnda bütçe gelir
olmuþtur. 2016 yýlýnda eðitime ayýrdýðýmýz kaynaðý bir
performansýnda ortaya konulan gerçekleþme gerçekten
önceki yýl baþlangýç bütçesine göre yüzde 24,9 arttýrarak
vergi gelirleri ile bütçenin finanse edilmesi konusunda
109,3 milyar liraya çýkýyoruz. 2016 yýlý bütçesinden eðiciddi destek olmuþtur. Genel bütçe vergi gelirleri tahsitime ayrýlan kaynak 109,3 milyar lira olacaktýr. 2002 yýlatýnýn detaylarýna bakacak olursak; gelir vergisi 85,8
lýnda eðitime ayrýlan kaynaðýn bütçe içindeki payý yüzmilyar lira, kurumlar vergisi 33,4 milyar lira, motorlu taþýtlar vergisi 8,9 milyar lira, faizle alýnan KDV 46,4 milde 9,2 iken 2016 yýlýnda bu oran 19,2’ye yükselmekteyar lira, özel tüketim vergisi 105,9 milyar lira, ithalatta
dir. 2016 yýlýnda da geçmiþ yýllarda olduðu gibi eðitimalýnan katma deðer vergisi 74,4 milyar lira olarak gerden sonra en büyük payý saðlýk hizmetlerine ayýrýyoruz.
çekleþmiþtir. Vergi dýþý gelirlere baktýðýmýzda ise bir ön2016 yýlýnda kamu saðlýk harcamalarýný bir önceki yýla
ceki yýla göre yüzde 4,2 oranýnda bir artýþýn yakalandýgöre yaklaþýk yüzde 18 oranýnda arttýrarak 95 milyar liðýný 75,9 milyar lira olarak gerçekleþtiðini söyleyebiliraya çýkartýyoruz. Eðitim ve saðlýðý yan yana koyduðuriz. Borç stokunun milli gelire oraný ise 2015 yýlý sonunmuzda yaklaþýk 200 milyar liralýk bir kaynaðý ayýrmýþ
da yüzde 32,6 olarak gerçekleþmesini bekliyoruz. Bu
oluyoruz. 2016 yýlýnda yatýrým bütçesini bir önceki yýl
oran 2014 yýlýndaki yüzde 33,5’e göre yaklaþýk 0,9 gibi
baþlangýç ödeneklerine göre yüzde 24,2 oranýnda arttýrabir puanlýk iyileþmeyi saðlamýþ olduk. 2016-2018 dönerak 60,1 milyar liraya çýkartýyoruz. Böylece 2002 yýlýnminde maliye politikamýz, ekonomik istikrarýn destekda yüzde 6,6 olan yatýrým harcamalarýnýn bütçe içerisinlenmesine, büyüme potansiyelinin yukarý çekilmesine,
deki payý yüzde 10,5’e çýkartýyoruz.”
yurt dýþý tasarruflarýn arttýrýlarak cari açýðýn kontrol altýnda tutulmasýna, fiyat istikrarýna yardýmcý olacak þekilde uygulanacak. Bu temel yaklaþýmýmýzý orta vadeli
programda da açýkça ortaya koyduk” diye konuþtu.
“GAYRÝSAFÝ YURT DIÞI HASILA BÜYÜKLÜÐÜ 2 TRÝLYON 207 MÝLYAR LÝRA”
2016 yýlý bütçesinin hazýrlanmasýnda baz alýnan temel makro ekonomik büyüklükleri de paylaþan Aðbal,
gayrisafi yurt dýþý hasýla büyüklüðünün 2 trilyon 207
milyar lira olacaðýna dikkat çekerek, “Gayrisafi yurt içi
hasýla büyüme oranýný yüzde 4,5 olarak öngörmekteyiz.
Tüfe yýl sonu itibariyle yüzde 7,5, ihracat 55,5 milyar
dolar, ithalat 210,7 milyar dolar. 14 yýldýr AK Parti hükümetleri bu ülkede bütçe hazýrlýyor. Dolayýsýyla 2016
yýlý bütçesini de 14. AK Parti hükümetleri bütçesini vurgulamak isterim. Bu bütçe daha önceki bütçelere de olduðu gibi mali disiplini esas alan bir anlayýþla hazýrlanmýþtýr. 2016 yýlý bütçemizde bütçe giderleri 570,5 milyar
lira, faiz hariç giderler 514,5 milyar lira, bütçe gelirleri
540,8 milyar liradýr. Mal ve hizmet alým giderleri 46,4
milyar lira, cari transferler 217,7 milyar lira, sermaye giderleri 51,8 milyar lira, sermaye transferleri 7,5 milyar
lira, borç verme 12,9 milyar liradýr. Faiz giderleri ise 56
milyar lira olarak öngörüyoruz. 2016 yýlýnda merkezi
yönetim bütçe gelirlerinin 2015 yýl sonu gerçekleþmelerine göre yüzde 11,9 oranýnda artarak 540,8 milyar liraya ulaþacaðýný tahmin ediyoruz. Vergi gelirlerinin ise
TARIMA 17,6 MÝLYAR LÝRA DESTEK
2016 yýlýnda çiftçilere olan desteði devam ettirmek suretiyle tarýmsal destekleme bütçesinin arttýrýldýðýný belirten Aðbal, “Bu çerçevede 2016 yýlý bütçemizde toplam 11,6 milyar lira kaynak ayýrýyoruz. Tarým sektörüne dolaylý olarak aktardýðýmýz kaynaklarý da dikkate aldýðýmýzda toplam destek tutarý 15,2 milyar liraya
çýkmaktadýr. Bunun yanýnda gübre ve yem de KDV’yi
kaldýrmak suretiyle çiftçilerimize ilave 2,4 milyar lira
daha destek saðlamýþ olacaðýz. Tarým sektörüne saðladýðýmýz toplam destek tutarý 2016 yýlýnda 17,6 milyar liraya çýkmýþ olacaktýr” dedi.
MEMUR VE EMEKLÝ MAAÞ TUTARLARI
2002 yýlýndan 2016 yýlýna kadar olan süreçte memur ve emekli maaþlarýndaki artýþa da dikkat çeken Aðbal, “Aile yardýmý ödeneði dahil ortalama memur maaþý
2002 Aralýk ayýnda 578 liraydý. 2016 Ocak ayýnda ortalama memur maaþý aile yardýmý ödeneði dahil 2 bin 806
liraya çýkmýþ olacak. Yani yüzde 385 nominal olarak ortalama memur maaþý artmýþ olacak. En düþük memur
emekli aylýðý 2002 Aralýk ayýnda sadece 377 lirayken,
2016 Ocak ayýnda bin 618 liraya çýkarýlacak. En düþük
SSK emekli aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 257 lirayken,
2016 Ocak ayýnda bin 292 liraya çýkarýldý ve artýþ oraný
yüzde 402,6’dýr” diye konuþtu.(ÝHA)
ÇESÝAD'dan öðrencilere
10 yýlda 2,5 milyon lira burs
Ýstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Çorumlu Eðitimci Sanayici
ve Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD)'nde 10. yýlýný kutluyor.
10. yýl nedeniyle
basýn toplantýsý yapan
ÇESÝAD Baþkaný Mehmet Karaca þimdiye kadar yapýlan çalýþmalarý
deðerlendirdi.
Karaca Ýstanbul'da
okuyan Çorumlu üniversite öðrencilerine son
10 yýlda 2 milyon 580
bin 450 TL karþýlýksýz
burs verdiklerini söyledi.
Basýn toplantýsýnda
konuþan ve geçmiþ 10
yýl içerisinde Çorum'a
ve ilçelerine sayýsýz projeler yaptýklarýný kurumsal yapýsý, üyeleri ve faaliyetleriyle birçok federasyondan daha güçlü
bir yapýya sahip olduklarýný dile getiren ÇESÝAD Baþkaný Mehmet
Karaca, "Çorum'u ve ilçelerinin tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini kamuoyuna tanýtan sayýsýz projeler
yaptýk. En ücra köy
okullarýna gittiðimiz oldu. Özellikle Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okullarýna raflarýyla, kitap ve
bilgisayarlarýyla on beþe
yakýn kütüphane kurduk. Bunun yanýnda il-
ÇESÝAD Baþkaný Mehmet Karaca, 10. yýl toplantýsýnda
dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
çelerimizin tarihini ve
kültürünü tanýtan, turizmine katký saðlayan geziler düzenledik. Bunun
yanýnda sayýsýz dergiler
ve bültenler çýkartarak
tanýtýmýna katký saðladýk. Ýstanbul gibi mega
bir þehirde Çorum'un tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini her
platformda tanýttýk. Çorum tanýtým günleri, geziler, ramazan organizasyonlarý, birlik ve beraberlik geceleri ve fuarlar bunlardan ilk akla
gelenleri. ÇESÝAD birçok güzellikleri barýndýran Çorum'un ortak deðeridir" dedi.
Ülkeye ve memlekete faydalý bireyler yetiþtirmek amacýyla Ýstanbul'da okuyan Çorumlu üniversite öðrencilerine son 10 yýlda 2
milyon 580 bin 450 TL
karþýlýksýz burs verdiklerini ifade eden Karaca,
"Öðrencilerimizi kültürel faaliyet ve proje üretmek için destekliyoruz.
Gelecek nesillere örnek
olmalarý için her anlamda teþvik ediyoruz.
Dünya devletleri arasýnda yerini alan güçlü bir
Türkiye için, gelecek
nesillere yatýrým yapýyoruz. Geleceðe güvenle
bakýyoruz. Bu baðlamda
2016 yýlýnda bursiyer
öðrencilerimizle balkan
ülkelerini
kapsayan
(Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Sýrbistan) bir yurt dýþý gezisi
organize etmekteyiz. Bu
gezimiz esnasýnda Osmanlý topraklarýný ve
eserlerini öðrencilere tanýtacaðýz ve akabinde
mayýs ayýnda Sungurlu
ilçesinde bir kültür projesini hayata geçireceðiz" þeklinde kaydetti.
Gençler için iþbirliði yapacaklar
Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Çorum
Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne ait tesislerin
ortak kullanýlmasý
için protokol imzalandý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Gençlik
Hizmetleri ve Spor
Ýl Müdürü Haþim
Eðer'in katýldýðý
protokol imza töreninde konuþan Zeki
Gül, "Belediyemize
ve Gençlik Spor'a
ait gençlik merkezlerinin ortak projeler yaparak, milli
manevi deðerlere
sahip, kendine, ailesine, çevresine ve
topluma olan tutum
ve davranýþlarda sorumluluk sahibi, ahlaklý, kendini ifade
edebilen, zaman ve
mekân þuuru kazanmýþ, sosyal becerileri ile topluma deðer katabilen gençler yetiþtirme gayretinde olacaðýz"
dedi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü
Haþim
Eðer de yaptýðý konuþmada hazýrladýklarý protokol ile
fiziki imkânlarý birleþtirmedeki amaçlarýnýn gençleri geleceðe daha iyi, daha donanýmlý hazýrlamak olduðunu
ifade etti.
Protokol imza
töreninde Mahmut
Atalay
Gençlik
Merkezi Müdürü
Mehmet Týðlý da
hazýr bulundu.
Ýmza
töreni
sonrasý Gül ve
Eðer, Buhara Kültür Merkezi'ni gezerek Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu'ndan bilgiler
aldý.
Belediye ve Gençlik Spor Müdürlüðü arasýnda ortak kullaným protokolü imzalandý.
Zeki Gül ve Haþim Eðer protokolün hayýrlý olmasýný diledi.
TÜBÝTAK Kýþ Kampý’na katýlma baþarýsý
Çorum Fen Lisesi öðrencisi Hasan Enes Þimþek TÜBÝTAK 23.
Ulusal Bilim Olimpiyatlarý Fizik sýnavýnda büyük baþarý elde etti. Þimþek sýnavda ilk 12 arasýna girmeyi baþararak TÜBÝTAK Kýþ Kampýna
katýlmaya hak kazandý.
Kýþ Kampýnda Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda ülkemizi temsil edecek öðrenciler seçilecek.
Fen Lisesi Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Fizik alanýndaki
bu baþarýsýndan dolayý Hasan Enes Þimþek'i ve danýþman öðretmeni Barbaros Hýz'ý tebrik etti baþarýlarýnýn devamýný diledi.
Süleyman Atcýoðlu yaptýðý açýklamada, "Bu baþarý Çorum için bir ilktir. TÜBÝTAK Kýþ Kampýna katýlmaya hak kazanan büyükþehir öðrencileri arasýna Çorum'dan öðrencimizin katýlmasý gururumuz olmuþtur. Bu gibi TÜBÝTAK sýnavlarýna öðrenci göndermeye devam edeceðiz. Bu baþarýnýn artarak devam etmesi için de okulumuzun tüm personeli ellerinden gelen tüm gayretleri gösterecektir" dedi.
Ayrýca Okul Aile Birliði Baþkaný Mehmet Karadað'da
Hasan Enes Þimþek'i baþarýsýndan dolayý kutladý.
Okul Aile Birliði ile Okul Müdürü Süleyman Atcýoðlu tarafýndan
Þimþek'e altýn ve çeþitli hediyeler verildi.
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
16 OCAK 2016
‘Ýç karýþýklýklar
kalkýnmanýn önünde engel’
Akdeniz Üniversitesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan
Özçatalbaþ, Birlik Vakfý
Antalya Þubesi tarafýndan düzenlenen ‘Ýnsani
Kalkýnma ve Savaþ Ýkilemi’ konulu konferansta
sunum yaptý.
Birlik Vakfý'nýn kurucularý arasýnda yer alan
Hüseyin Avþaroðlu’nun
yaný sýra Akdeniz Üniversitesi Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Ýbrahim Demir
ve çok sayýda dinleyicinin katýldýðý konferans
Akdeniz Üniversitesi
Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Orhan Özçatalbaþ tarafýndan sunuldu.
Özçatalbaþ konuþmasýnda, kalkýnma ile savaþ ve iç çatýþmalar arasýnda iliþki olduðunu belirterek, Türkiye'nin Birleþmiþ Milletler Kalkýnma
Programý'nýn
(UNDP) yayýnladýðý ‘Ýnsani Kalkýnma Endeksi’
deðerlendirmesine göre
dünyadaki yüksek geliþmiþ ülkeler grubunda olduðunu belirtti. 20082013 döneminde yüksek
geliþmiþlik grubundaki
ülkeler arasýndaki en
yüksek çýkýþý yapan ülkenin Türkiye olduðunu
ifade ederek, “Bu dönemde Türkiye 16 sýra
yükselerek tarihi bir çýkýþ
yapmýþtýr. Hatta bu yükseliþ dünya ülkeleri arasýndaki en yüksek artýþa
karþýlýk gelmektedir.” dedi.
Özçatalbaþ sunumunda özetle þunlarý
söyledi; “Türkiye'nin sahip olduðu beþeri kaynak
ve nitelikler yýldan yýla
iyileþmiþ, 1980 yýlýnda
ortalama yaþam süresi 59
yýldan 2013 yýlýnda 75
yýla çýkmýþtýr. Ayný dönemde ortalama okullaþma süresi 2,9 yýldan 7,6
yýla, insani kalkýnma en-
deks deðeri ise yüzde 53
artmýþtýr. Farklý gerekçelerle ortaya çýkan savaþ
ve iç karýþýklýklar yoksulluðu tetikler ve kalkýnmanýn karþýsýnda çok
önemli bir engeldir. 2010
ve 2011 yýllarýnda bir þekilde baþlayan Arap baharý kýþa dönüþtürüldü.
Kaynaklar, insani kalkýnmanýn yükseltilmesi ve
refahýn artýrýlmasý için
kullanýlacaðý yerde silahlanma ve benzeri amaçlarla kullanýlarak bu ülkeleri yoksulluða, düþük
teknolojiye, eðitimsizliðe
ve az geliþmiþliðe mahkum etti. Türkiye, bulunduðu bölgenin en önemli
ülkesi ve bu da doðal
kaynak zenginliðine sahip olmaksýzýn beþeri
kaynaklarýn geliþtirilmesiyle saðlandý. Ayný þekilde düþük geliþmiþlik
grubunda bulunan Nijer,
Demokratik
Kongo
Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler iç savaþlar ve kaos
nedeniyle sahip olduklarý
zenginlikleri ve özellikle
beþeri kaynaklarýný geliþtiremedi. Bunun sonucu
olaraksa yoksulluk, yoksunluk hatta açlýkla mücadele etti. 2003-2013
yýllarý arasýndaki deðiþim
kayda deðer. Türkiye, bilim ve teknoloji üretimi-
ne yönelik ar-ge politikalarýnda radikal deðiþimler yaptý. Bu dönemde
milli gelirini yaklaþýk üç
kat artýrarak 820 milyar
dolara çýkarýrken Ar-Ge
ye ayýrdýðý payý ise 5 kattan fazla artýrdý. Bu süreç
2023 hedefine ulaþmasýnda ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkýnmasýna
büyük etkide bulunacaktýr.”
Konferans, soru cevap bölümünü takiben
Birlik Vakfý Antalya Þube Baþkaný Av. Bekir Asri'nin teþekkür konuþmasý ve plaket takdimiyle
sona erdi.
Akdeniz Üniversitesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, yaþanan savaþlarýn etkilerini anlattý.
Kaleiçi’nde üniversite
öðrencileriyle söyleþi
Akdeniz Üniversitesi Öðrenci Yayým
Topluluðu 2015 yýlýnýn
son buluþmasýný Kaleiçi'nde gerçekleþtirdi.
Buluþmaya Topluluk
Danýþmaný hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan
Özçatalbaþ da katýlarak
bir söyleþi gerçekleþtirdi.
Kahvaltýlý bir toplantý ve söyleþi sonra-
sýnda Kaleiçi’nde Cep
Telefonu Fotoðrafçýlýðý
Kaleiçi Foto-Safari Yarýþmasý etkinliði yapýldý. Topluluk üyesi öðrenciler yarýþmaya katýlmak için cep telefonlarýyla Kaleiçi’nin tarihi ve doðal güzelliklerini ve etkileyiciliðini
öne çýkaran fotoðraflar
çekmek üzere gruplar
halinde Kaleiçi’ni keþ-
fettiler.
Yapýlan açýklamaya göre, yarýþma sonucunda en etkileyici Kaleiçi fotoðraflarýný çeken ilk üç yarýþmacýya
ve ayrýca üç öðrenciye
de mansiyon olmak
üzere altý ödül sunumu
yapýlacak.
Elliden fazla öðrencinin katýldýðý buluþma, Topluluk Baþ-
kaný Kadir Filiz ve arkadaþlarý tarafýndan organize edildi. Toplantýya Topluluk Danýþmaný
Prof.Dr. Orhan Özçatalbaþ’ta katýlarak bir
söyleþi gerçekleþtirdi.
Baþkan Kadir Filiz,
açýþ konuþmasýnda Yayým Topluluðu olarak
yeni aldýklarý bu görevi
hakkýyla yapmak üzere
birlikte çalýþacaklarýný
belirterek, 2016 yýlýnda
yapýlacak etkinlikler
hakkýnda bilgi sundu.
Hemþehrimiz
Prof. Dr. Özçatalbaþ ise
üniversite ve üniversiter deðerlerin önemi
üzerinde durarak, öðrencilerin kendilerini
çok iyi geliþtirmek zorunda olduðunu vurguladý. Özçatalbaþ, “Ancak bu þekilde Türkiye’nin her yerindeki insanýna hizmet vermek
ve geleceðin inþa edilmesinde gençlik olarak
bu þekilde katkýda bulunabilirsiniz, bu amaca ulaþmada sizlerin
çok büyük sorumluluklarýnýz olduðunu unutmamalýsýnýz, bu sorumluluklarýn gereðini
yerine getirmek için
çok daha fazla çalýþmak ve kendinizi iyi
donatmak durumunda
olduðunuzu unutmamanýz gerekmektedir.”
dedi.
Hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, Antalya Büyükþehir
Belediyesi’nin ev sahipliði yaptýðý toplantýya katýldý.
Özçatalbaþ, ‘Büyük
Türkiye Buluþmalarý’nda
Hemþehrimiz
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, Antalya
Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi
Baþkanlýðýnca organize edilen ‘Yeni
Türkiye Buluþmalarý’ programýna katýldý.
Büyükþehir
Belediyesi Yeni Türkiye Buluþmalarý
Konferanslar Dizisi’nde ‘Yeni Anayasa’ masaya yatýrýldý.
Konferansa ev sahipliði yapan Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Menderes Türel, Genel
Sekreter Birol Ekici, Akdeniz Üniversitesi'nden
Prof. Dr. Ýbrahim Demir, Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler
Dairesi Baþkaný Zülfü Çelik ile birlikte izlediler.
Çok sayýda akademisyen ve vatandaþýn katýldýðý toplantýda Doç. Dr. Cem Duran Uzun, sivil ve
özgürlükçü bir anayasaya sahip olmak için yeni bir
anayasanýn þart olduðunu söylerken, Raþit Sarýkaya herkesi koruyan kollayan tarafsýz bir anayasa olmasý gerektiðinin altýný çizdi. Mahmut Övür ise
“Bu toplumun deðiþim ve geliþim mücadelesine
göre bir anayasa yapmak zorundayýz” dedi.
Antalya Büyükþehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý’nca organize edilen
‘Yeni Türkiye Buluþmalarý’Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda Antalyalýlarla buluþtu.
Yeni Türkiye Buluþmalarý Konferanslar Dizisi'nde
bu hafta ‘Yeni Anayasa' konuþuldu. Siyaset Bilimci Dr. Murat Yýlmaz’ýn oturum baþkanlýðý yaptýðý
konferansa Sabah Gazetesi Köþe Yazarý Mahmut
Övür, Liberal Düþünce Topluluðu eski Baþkaný Raþit Sarýkaya, SETA Hukuk Direktörü Doç. Dr. Cem
Duran Uzun konuþmacý olarak katýldý.
LÝ’
‘82 ANAYASASI’NIN ÝZLERÝ SÝLÝNME-
SETA Hukuk Direktörü Doç. Dr. Cem Duran
Uzun, Yeni Anayasa’nýn neden bu kadar önemli olduðuna deðindi. Uzun, “1982 Anayasasý’ndan 34
sene sonra yeni bir anayasa yapýlmasý gerektiðini
tartýþýyoruz. Bu son 5 yýldýr toplumun ve siyasetin
gündemine gelmiþ durumda. Anayasa sadece Anayasa Mahkemesi’ni, anayasa organlarý ile ilgili deðil, Anayasa, ülkenin nasýl yönetileceðini, kimler
tarafýndan yönetileceðini de düzenlemektedir. Bu
bakýmdan anayasa hepimizin hayatýný ilgilendiren,
hepimiz için önemli hukuk metinleridir” dedi.
Neden yeni bir anayasaya ihtiyaç olduðunu
anlatan Uzun þöyle konuþtu: “1981 Anayasasý’nýn
bu baskýcý ve totaliter rejiminden kurtulmak için
baþtan yeni bir anayasa yapýlmasý zorunlu. Anayasa 18 defa deðiþti ama hala üzerinde 12 Eylül Darbesi’nin izlerini görmemiz mümkün. Hatta bu ana-
Antalya ÇEKVA'da
'Diyabet' semineri
Çorum Eðitim Kültür Vakfý (ÇEKVA)
Antalya Þubesi'nde "Diyabet ve Saðlýklý Yaþam"
konulu seminer düzenledi. Seminere konuþmacý olarak Týp Fakültesi öðrencisi Elif
Nur katýldý. Elif Nur seminere katýlan ÇEKVA'nýn bursiyer öðrencilerine diyabet hastalýðýnýn belirtileri tedavi yollarý hakkýnda bilgi
verdi.
yasayý yapan Kenan Evren ve Tahsin Kaya yargýlandý ama hala onlarýn yaptýklarý anayasa ile yönetiliyoruz. Bu anayasayý tamamen kaldýrmak en
doðru yöntemdir. Sivil ve özgürlükçü bir anayasaya sahip olmak için yeni bir anayasa þart, anayasa
deðiþiklikleri ile yetinmemiz mümkün deðil. Bundan önceki anayasalara baktýðýmýzda bürokratik
elit tarafýndan hazýrlandýðýný ve topluma dayatýldýðýný görüyoruz. Bu anayasalar hazýrlanýrken ne demokratik sistemin ne de halkýn katýldýðýný göremiyoruz. Çok acil yeni bir anayasaya ihtiyacýmýz
var.”
‘MÝLLETÝMÝZ DEÐÝÞÝM ÝSTÝYOR’
Konferansýn son konuþmacýsý olarak söz alan
Sabah Gazetesi Köþe Yazarý Mahmut Övür ise neden bir anayasaya ihtiyaç olduðuna yönelik düþüncelerini paylaþtý. Övür, þöyle konuþtu; “Anayasa
devlet ile toplum arasýndaki sözleþmedir. Küresel
çaðda rekabet eden bir Türkiye’ye ihtiyacýmýz var.
Anayasalar, bir ülkenin bölgesel ve küresel güç olmasýnda da önemli. Türkiye yýllarca içe kapalý bir
ekonomi yaþadý. Rahmetli Özal gelene kadar dolar
taþýmak suçtu. 2011 yýlýndaki anayasa çalýþmamýzdan bahsetmek istiyorum, çalýþmalarýmýz sýrasýnda
35 ili dolaþtýk ve çok önemli tespitler yaptýk. Bizim
milletimiz kararýný vermiþ deðiþimden yana.
1950’de yaptý 1965’te yaptý, 1973’te yaptý, 1983’te
Rahmetli Özal’ý destekleyerek yaptý. En son da
2002’de Recep Tayyip Erdoðan’ý destekleyerek sürekli deðiþimi sürekli dönüþümün yanýnda yer aldý.
Bu toplumun deðiþim ve geliþim mücadelesine göre bir anayasa yapmak zorundayýz. Ama bu sýrada
karþýmýza Kürt meselesi çýkýyor. Son yýllarda bu
konuda tarihsel adýmlar atýldý. Fakat hala bu konuda ciddi sýkýntýlar var. 2011’deki 60 maddelik anayasa sürecinde en çok tartýþýlan konu ve kilit nokta
66’ncý maddede ki vatandaþlýk tanýmý oldu. Biz
Kürt kardeþlerimizle birlikte yaþarken nasýl bir ulus
tanýmý yapacaðýz. Türkiye vatandaþlýðý mý diyeceðiz, Türk milleti mi diyeceðiz, yoksa baþka bir kavram mý bulacaðýz. Bizler Osmanlý kavmiyiz bizim
içimizde farklý halklar var. Anayasa yaparken bunu
göz ardý edemeyiz.” (Antalya Büyükþehir Belediyesi)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
Ýçten Gelenler
Takvim Yapraðý
6 Rebî’ul - Âhýr1437
Hicri Þemsi:1394 Rûmi:03 Kânûn-i Sâni 1431 Kasým:70
2016
16
OCAK
En hayýrlýnýz, Kur'ân-ý kerîm öðrenen ve öðretendir. Hadîs-i þerîf
:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.25
06.56
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.55 AKÞAM 16.41
14.19 YATSI
18.06
Sultan III. Murad Hân’ýn vefâtý (1595)
Sultan III. Mehmed Hân’ýn taht’a çýkmasý (1595)
Nefret
Hayat bu…
Sevdiklerimiz olduðu gibi
nefret ettiklerimiz de olur.
Tefekkür
Fakat bu karakteristik özellik- Dünyamýz
lere göre farklýlaþýr.
Her insanýn kendine göre öfke
ve kinleri vardýr.
Öfke yerine göre bir fýrtýnadýr.
Yerine göre þecaat alametidir.
Zalim ve facirlere karþý gösterilen nefret hakkýn teslimi anlamýna
gelir.
Raþit Yücel
Bu anlamda zalimlerin de marasityücel@
sumlara nefreti elbette kaçýnýlmazcorumhakimiyet.
net
dýr.
Fakat müminin mümine karþý
nefret ve kini hiç affedilir bir þey deðildir.
Ýþte Bediüzzaman'ýn ikazý:
"Evet, mümin kardeþini sever ve sevmeli, fakat fenalýðý için yalnýz acýr belki lütuf ile ýslahýna
çalýþýr" der.
Acaba böyle miyiz?
Bu ölçüde isek ne mutlu…
Ama ya tersi olursa?
Kin ve nefret duygularý bunlarý aþýp iftira,
gýybet, su-i zan ile birleþtiði an neler yaptýðýný hem
tarih hem de zamanýmýzda görmek çok nadir þeyler deðildir.
Hazreti Ömer (ra) efendimiz :
"Kalben sevmediðiniz insanlarýn kötülüklerinden sakýnýn" demiþ.
Machiavelli ise bunu þöyle tarif etmiþ :
"Ýnsanlar ya korktuklarý, yahut da gýpta ve haset ettikleri þeylerden nefret ederler." der.
Balzac ise bunu þu þekilde tarif eder :
"Nefretler fikirlerin deðil, mizaçlarýn çarpýþmasýndan meydana gelir."
Yusuf Hashacip ise meseleye baþka bir pencereden bakar:
"Ýnsana sevdiði birinin kusurlarý fazilet, sevmediði birinin fazileti ise kusur görünür"
Bazýsý da kin ve nefretini ayyuka çýkarýr.
Necati isminde bir ehli nefret þöyle seslenir:
"Tek yüzün görmeyelim, var Mýsýr'a sultan
ol"
Anonim bir ifade de þunlar söylenir:
Benden ýrak ol da, cehenneme direk ol"
La Rochefoucaulld ise þöyle bir yorum getirir:
"Nefret çok derinleþip ileri giderse, nefret
eden, kendini nefret edilenin altýnda bulur."
Ve Budha þu tesbitte bulunur:
"Ýnsan, kin ve nefreti unuttuðu ve baþkasýnýn
yardýmýna koþtuðu zaman insandýr."
Hem masum, hem suçsuz birisine gösterilen
kin ve nefret sahibi, önce kendisini yakmýþ olur.
Bir yorgan için pire yakan, gözünün önüne
gelen bir yaprak ile bütün iyilik ve güzellileri inkar
eden ve bütün güzel þeylere nefretle bakanlarýn durumu en acýnacak bir ruh halidir.
Bir çok olumsuzluklarýn ve yýkýlýþlarýn temelinde bu vardýr.
Dünya öyle bir meta deðil ki bir nizaa deðsin.
Koca dünya böyle ise; onun günlük ve deðersiz þeyleri yüzünden, hem de müminin mümine kin
baðlamasý ne ile izah edilir?
"Muhabbet þu kainatýn rabýtasýdýr" demiþti
Bediüzzaman.
Bu rabýtanýn kýrýldýðý an her þey al-üst olur.
Sevgi muhabbet varken, nefretin dünyamýzda
iþi ne olur ki?
11
Bazen ata biner insan, bazen eþeðe / Bazen de mecbur kalýr yürü*
meye / Ne olacak sanki, dünya hali iþte / Düþe kalka devam eder böyDedim: Küstün mü bana arkadaþ? / Dedi: Vallahi küsmedim / Dele /……… / Dedi: Kýnama oðul kýnama / Görürsün baþýna gelirse /
dim: Peki neden konuþmuyorsun? / Dedi: Focebook'tayým, iþitmedim /
Dün nice yüksekler / Bak bugün yerde / Dedim: Ya yarýn nerede? / DeDedim: Ah focebook ah, dostlarý unutturursun / Þu kadar takipçin var
di: Az daha ileri de
diyerek de avutturursun
*
*
Bir Hüseyin vardý köyde / Ara sýra efkârlanýr aðlardý / Sorardým
Bazen terör, bazen deprem, bazen de savaþ / Doðmamýþ gün, nederdin nedir diye? / Sukut edip, elini kalbine koyardý / Hal lisanýndan
ye gebedir bilinmez gardaþ / Zorluklara alýþtýrmalý insanoðlu kendini
anlayanlar anlardý / Ah Hüseyin vah Hüseyin, ne deyim / Demek Azyavaþ yavaþ
rail seni de aldý
*
*
Ne zorluklar çekti, zulme eðmedi bir kez boyun / Akýl verenlere
Ey oðul; / Kime yenilirsen yenil / Sýkma canýný telafi edilir / Ama
Mahir ODABAÞI
dedi: Ben böyleyim iþte, deðiþmez ki bu saatten sonra huyum / Ya sen?
asla kalbine yenilme / Ýþte o zaman mecburen gidilir / Nereye mi? DöMilli Eðitim Müdürlüðü
... Benim için önemli olan uyum
Sivil Savunma Uzmaný
nüþü olmayan yere
*
0536 568 11 41
*
Oðullar babadan ayrýldý, kýzlar anneden / Deðerler yavaþ yavaþ
Sobanýn alev vuran sýmsýcak yüzü / Üstündeki ýhlamurun mis gikayboldu içimizden
bi kokusu / Þimdi kaloriferler yansa da o tadý vermiyor doðrusu
*
*
Arkadaþ dedi: Elveda Belek, elveda Antalya / Ben de gelmem artýk, Ruslar
Bazen son kez gelinirken görmezden / Ýncelmiþ dostluklar kopuverir birden gelmeyecekmiþ ya sana / Dedim: Oh ne güzel, sahiller de artýk kalýr garibana
/ Halbuki devamý için ne geldiyse yapýlmýþtýr elden / Lakin ýsrarcýdýr koparmak
*
için, ortada hiçbir neden yokken
Dedi: Namazlardan seferiyi, bir de peþinden ikindiyi pek severim / Dedim:
*
Neden? / Dedi: Çok deðil de rekatý ikiden
Ey gönül,/ Nasýl yaþarsan öyle ölürsün / Nasýl ölürsen öyle dirilirsin / Her þey
*
bu kadar ayan beyan / Yine de sen bilirsin
Ne zaman yola çýkacak olsam / Hep sen gelirsin aklýma / Çünkü çok zor gel*
miþti bana / Uðurlarken seni SON limana / Süzülmüþtü gözümden bir kaç damBaharýna, yazýna / Hem teline hem sazýna /
la / O gün bugün ýslaktýr hala / Kurulamak mý asla
Aðzýndan çýkan sözüne / Kurban olurum
*
*
Mesajýn gelir hep özel günlerde / Eyvallah beyim, baþým gözüm üstüne /
Dedi: hayýrdýr arkadaþ arayýp sormazdýn hiç / Dedim: Cevap vereceksen ver, Ama tanýmadýn makamýna gelince / Çünkü insan mesajý tanýdýðýna gönderir de
yoksa soru sorma hiç
/……/ Aradaki fark nedir sence? / Ben çözemedim de / Bi zahmet söyle (anýlar)
Riskli gruplara grip aþýsý uyarýsý
Prof. Dr. Candan
Çiçek, "Riskli
gruplarýn immün
sistemleri diðer
insanlara göre daha
düþük olduðu için acil
aþýlanmasý gerekiyor."
dedi.
Ege Üniversitesi
(EÜ) Týp Fakültesi
Hastanesi Týbbi
Mikrobiyoloji
Anabilim Dalý öðretim
üyesi Prof. Dr. Candan
Çiçek, grip
þikayetlerinin bu sene
diðer yýllara göre
erken baþladýðýný
belirterek, "Riskli
gruplarýn immün
sistemleri diðer
insanlara göre daha
düþük olduðu için acil
aþýlanmasý gerekiyor"
dedi.
Prof. Dr. Çiçek,
Ýzmir Tabip Odasýnda
düzenlediði basýn
toplantýsýnda, son
günlerde acil servisler
METEOROLOJÝ
neden olan influenza
virüsünün deðiþik
tiplerinin
bulunduðunu, grip
enfeksiyonuna en sýk
yol açan virüsün
influenza A olduðunu
aktararak, "Riskli
gruplarýn immün
sistemleri diðer
insanlara göre daha
düþük olduðundan acil
aþýlanmasý gerekiyor"
uyarýsýnda bulundu.
EÜ Týp Fakültesi
Hastanesi Enfeksiyon
Hastalýklarý Ana Bilim
Dalý öðretim üyesi
Prof. Dr. Bilgin Arda
da 6 ay ile 5 yaþ arasý
çocuklar, 65 yaþ üstü
eriþkinler, aþýrý
baþta olmak üzere
saðlýk kuruluþlarýna
çok sayýda kiþinin grip
rahatsýzlýðý nedeniyle
baþvurduðunu belirtti.
Grip
þikayetlerinin normal
durumlarda þubat
ayýnda yoðunlaþtýðýna,
bu sene þikayetlerin
erken baþladýðýna
dikkati çeken Çiçek,
bunda havanýn diðer
yýllara göre daha
soðuk olmasýnýn etkin
olduðunu vurguladý.
Çiçek, gribin ciddi bir
rahatsýzlýk olduðunu
hatýrlatarak nezleyle
karýþtýrýlmamasý
gerektiðini söyledi.
Çiçek, gribe
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
BAÞAK ECZANESÝ
ERDAL ATLAMAZ
(TEL: 213 15 58)
ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ
BANKASI YANI
AKSOY ECZANESÝ
SENEM DEVECÝ AKSOY
(TEL: 212 32 00)
G.BEY MAH. CEMÝLBEY
CD. NO : 18/A - YENÝ
GÖÐÜS HASTANESÝ - ESKÝ
SSK HASTANESÝ KARÞISI
BUHARA ECZANESÝ
TUBA AKDAÐ
(TEL: 227 55 00)
BUHARA EVLER MH DR
SADIK AHMET CD NO:17/A
ÖZEL HASTANEKARAOÐLAN BALIKÇI
ARASI
SEDEF ECZANESÝ
SEDEF ÞERBETÇÝ KAPLAN
(TEL: 221 64 44)
B.EVLER MAH. DUMLUPINAR
CAD. NO:2/B - ÇORUM DEVLET
HASTANESÝ YANI
kilolular, gebeler,
saðlýk çalýþanlarý,
astým ve kalp
rahatsýzlýðý olanlar ile
baðýþýklýk sistemi
baskýlanmýþ hastalarýn
grip hastalýðýna kaþý
"risk" gruplarý
içerisinde olduðunu,
mutlaka aþý
yaptýrmalarý
gerektiðini ifade etti.
Hastalýðýn en
önemli bulgularý
arasýnda kas aðrýsý ve
yüksek ateþ olduðunu
vurgulayan Arda,
halsizlik, terleme,
öksürük ve boðaz
aðrýsýnýn da grip
belirtileri arasýnda yer
aldýðýný, hastalýkta ilk
48 saatte baþlanan
tedavinin etkili
olduðunu sözlerine
ekledi.
(AA)
VEFAT EDENLER
1-Tarhankozlusu köyünden gelme, Elvan AÞKIN"ýn eþi,
Osman, Asým, Ahmet ve Mehmet AÞKIN"ýn annesi, Ferde
AÞKIN.
2-Emekli öðretmen Ülkü KARABACAK, Dr. Gülsen
AÐDAÞ ve D.S.Ý "den emekli Ýsmail ADANIR"ýn babasý,
Müþerref ADANIR"ýn eþi, Karayollarýndan emekli Ýsmet
ADANIR.
3-Pazarcý esnafýndan, Hüseyin ve Necmi GÖKMEN"in
annesi, Cevahir GÖKMEN"in babaannesi, Döndü GÖKMEN.
4-Ortaköy Cevizli Köyünden, Hüseyin YAVUZ.
5-Yeni Çamlýca köyünden gelme, Murat ve Musa ELMAS"ýn babasý, Karayollarýndan emekli, Mehmet ELMAS.
6-Tatar Köyünden gelme, Ahmet, Mustafa, Arif ve Mehmet BEZGÝN"in babasý, Ali BEZGÝN.
7-Çobandivan Köyünden gelme, Ünal, Ali Rýza ARSLAN ile Senem ve Cihan TÜRKSAL"ýn babasý, Serdal
ARSLAN"ýn dedesi, Sadýk ARSLAN.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
PAZAR
KARAOÐLU ECZANESÝ
FÝRDEVS KARAOÐLU
(TEL: 227 32 27)
ULUKAVAK MAH.
VARÝNLÝ CAD. NO:34/A YILDIRIM BEYAZIT ÝLK.
OKULU YANI
SULAR ECZANESÝ
ATÝLA SULAR
(TEL: 213 15 39)
GÜLABÝBEY MAH. ATA
CAD. NO:24 - ATA AÝLE
HEKÝMLÝÐÝ YANI
SERKAN ECZANESÝ
SERKAN ÇALIÞKAN (TEL:
224 13 51)
BAHABEY CAD. NO:120/C YEÞÝL FIRIN ÇAPRAZI - A
101 YANI
3,3273
3,3288
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
3,0378
3,0390
Gram
ALIÞ
106,63
SATIÞ
106,67
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:27 Sayý: 7400
16 OCAK 2016
CUMARTESÝ
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Fatih AKBAÞ
M. Burak YALÇIN
Sayfa Editörleri
Barýþ SOL
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Toplantý ilanlarý (Maktu)............................................................................:
3,00
¨
60,00
¨
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi
: 140 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt
Dýþý: 300 Euro
75,00 ¨
ABONE (6 AYLIK)
¨ Kentiçi
: 75 ¨
Yurtiçi
: 160 ¨
20 ,00 ¨ Yurtdýþý
: 150 Euro
Birinci sayfa (maktu) ilan (3 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 150, 00
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Tel: 224 24 00 (pbx) - Faks: 213 50 24
Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 19030
email: [email protected] [email protected]
Baský
ÝLKADIM
BASIMEVÝ
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Mrk. Bodrum Kat No:4 ÇORUM
Tel&Faks: 213 68 04 - 0 541 620 59 54
12 CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
Panorama
www.corumhakimiyet.net
ÇORUM’DA GEÇEN HAFTA
Çorum’da son bir haftada yaþanan geliþmeleri bir
arada bulabileceðiniz Hakimiyet Panorama yeni
sayýsýyla karþýnýzda...
Her cumartesi sizlerle buluþmaya devam edecek
Hakimiyet Panorama’nýn bu sayýsýnda da haftanýn
dikkat çeken baþlýklarýný bir arada sunuyoruz.
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERÝ
Geride býraktýðýmýz haftanýn öne çýkan
baþlýklarýndan bir kaçý þöyle:
- Küresel pazar için güç birliði
- Nöbetçi eczane sayýsý artacak
- Cemiyet, Çorumlu gazetecileri buluþturdu
- Dikkat yolda tabut var!
- Engelli konutlarý için kur’a çekildi
- Yeni vekillerimize ufak bir hatýrlatma
- Termal mobbing!
- Stad’da soru iþaretleri
- Dev konfederasyon Turbay’a emanet
- Ne olacak bu pazarýn hali?
- Feyzioðlu: ‘Bunlar mütareke kalýntýlarý’
- Stad ihalesi yapýldý
9 Ocak 2016 Cumartesi
13 Ocak 2016 Çarþamba
11 Ocak 2016 Pazartesi
14 Ocak 2016 Perþembe
12 Ocak 2016 Salý
15 Ocak 2016 Cuma
www.corumhakimiyet.net
‘Dünyaya hükmeden
hükümdarlýðýn torunlarýyýz’
YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, ASKON
üyeleri ile buluþup, üst düzey yöneticilik alanýndaki engin bilgi ve deneyimlerini paylaþtý.
Türkoðlu, “Yüzyýllarca dünyaya hükmetmiþ bir hükümdarlýðýn torunlarý olarak aslýnda hiç de yabancý olmadýðýmýz liderlik kültürünü yeni duymuþ, yeni var olmuþ gibi görüyoruz.
25 yýl önce bugünleri bizlere haberdar eden Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin kurucusu Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'nci
Cumhurbaþkaný merhum Turgut Özal'dýr ve mesajý gayet açýktýr: "KalDer ve TÜSÝAD iþbirliðinde gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya býrakmak." diye konuþtu.
Anadolu Aslanlarý Ýþadamlarý Derneði (ASKON) Samsun Þubesi üyelerinin kaynaþma ve dayanýþma maksadýyla gerçekleþtirdiði akþam yemeðinin bu ayki konuðu elektrik daðýtýmý sektörünün dýþýnda kurumsallaþma, kalite, liderlik, sürdürülebilirlik ve mükemmellik anlayýþýnda birçok ilke imza atarak,
Þirketini baþarý, ödül ve takdirlerle 2019 vizyonuna hazýrlayan
YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu oldu.
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan ASKON Baþkaný
Fikret Okudan, "Genel Müdürümüz Sayýn Nurettin Türkoðlu'nun üyelerimiz ile buluþmasýndan dolayý duyduðu memnuniyetini dile getirmek istiyorum. Bu gece ASKON ailesi
için onur gecesidir" dedi. Baþkan Okudan, üst düzey yöneticilik alanýndaki engin bilgi ve
deneyimlerini paylaþmasý için
Türkoðlu'nu kürsüye davet etti.
ASKON'u dünden bugüne
adým adým anlatan 'Asil Duruþ'
tanýtým filmini izleyen ve "Son
derece asil duruþ örneði sergiliyorsunuz" diyerek sözlerine
baþlayan YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Tamamen öz
deðerlere odaklanmýþ, kendini
anlatabilen net bir mesaj olduðunu belirtmek istiyorum" diye
konuþtu.
‘YÜZYILLARCA DÜNYAYA HÜKMEDEN HÜKÜMDARLIÐIN TORUNLARIYIZ’
YEDAÞ'ýn yönetim modelini ASKON üyelerine anlatan
Türkoðlu, "European Foundation for Quality Management
(EFQM) yani Avrupa'daki Mükemmellik Yönetim Modeli.
Bizdeki karþýlýðý da Toplam Kalite Yönetim Modeli. Amaç, nihai hedef belli. Seçim size kalmýþ. Samsun'daki en iyi þirketi
mi, Türkiye'nin en iyi þirketi mi? Veya hepsinin üstünde, belki
de þuanda sizin asla hayal bile etmediðiniz dünyaya entegre olmuþ, yönetim modeliyle lider, rol model, kurumsallaþmýþ, kalitesinden asla ödün vermeyen bir þirket mi? Aslýnda liderlik
bizim çok da yabancý olduðumuz kavram deðil. Yüzyýllarca
dünyaya hükmetmiþiz. Amerika'yý yeniden keþfetmeye gerek
yok. Amerika orada, keþfedilmiþ zaten. O zaman ne yapacaksýn? Güzel neyi varsa ona sahip olmaya çalýþacaksýn. Biz yönetim modelimizi seçerken bir þey fark ettik. Þu anda Avrupa'dan Amerika'ya tüm dünyanýn ekonomik büyüklükteki ilk
beþ yüzünde yer alan þirketlerin yüzde 70'i EFQM yönetim
modeliyle yönetiliyor. Peki; YEDAÞ'ta neden bu yönetim modelini uygulamayalým ki diye düþündük ve bugün bizlere lider,
rol model olarak gösterilen þirketlere þimdi biz YEDAÞ olarak
günümüz Yönetim Modeli'ni örnek gösteriyoruz" diye konuþtu.
‘RAHMETLÝ CUMHURBAÞKANI ÖZAL, 25 YIL
ÖNCE BUGÜNLERÝ GÖRMÜÞTÜR’
"Ülkemizde Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin kurucusu Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'nci Cumhurbaþkaný merhum
Turgut Özal'dýr" diyen Türkoðlu, "1992 yýlýnda Ulusal Kalite
Derneði'ni (KalDer) kuruyor ve o toplantýya TÜSÝAD'ý çaðýrýyor. TÜSÝAD ve KalDer iþbirliðinde 25 yýldýr ülkemizi dünyaya entegre eden EFQM Yönetim Modeli þirketlere uygulanýyor. Hatta yeni dönemde þirketler geri planda, devletin üst makamlarý bu yönetim modelini istiyor ve uyguluyor. Peki diyeceksiniz ki, rahmetli Özal ve EFQM'in günümüzle baðlantýsý
nedir? Az önce izlediðimiz ASKON'un 'Asil Duruþ' filminde
olduðu gibi Özal, 25 yýl önce asil duruþ sergilenmesini gerektiðini ön görmüþtür. Yani dünyaya entegre olabilelim diye kalite kültürünü ülkemizle tanýþtýrmýþtýr. EFQM kavramýnýn aslýnda bizim 'Asil Duruþ' kültürünün bir ürünü olduðunu göreceksiniz" ifadelerini kullandý.
‘BÝZ DE O YAPTI, BU YAPTI YOK 'ÝÞÝNÝN LÝDERÝ'
BÝR KADRO VAR’
CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
Çalýþmak, Spor ve Sanat
Çalýþmak kelimesini en fazla kimden duydum diye düþünen saðlam yolu çalýþmakla mümkün.Dünyanýn en hýzlý deðiþen mildüm.Ahmet dede geldi aklýma. Biz çocukken, babam onun yaklaþýk
letlerinden biriyiz. Yeniliyoruz kendimizi.Dünyaya açýk bir kültürel
DEÐÝNMELER
sekseninde olduðunu söylerdi.Hayretle naklederdi babam onun sözözelliðe sahibiz.
lerini. Belki de o ifadelerle kendine ait bazý anlayýþlarý aktarmak istiGezegenimizin her köþesiyle kültürel, ekonomik, siyasi bað
yordu bize babam.
kuruyoruz.
Ahmet dede, çocuklukken,Birinci Dünya Savaþý yýllarýnda Doðu
Kültür ve medeniyetimizin hayata dair, yarýnlara dair potansiKaradeniz taraflarýndan göç edip gelmiþ.Þehre yakýn bir köye yerleþyelinin deðerli göstergesi bunlar.
miþ,çalýþmýþ,evlenip ev ocak ve çoluk çocuk sahibi olmuþ, bað bah*
çe almýþ.Kar kýþ demez, günde onbeþ, yirmi saate yakýn çalýþýrmýþ.
Sanat, hayatýn kalbi.
Onun kadar aðaç yetiþtirenin de az bulunduðunu da belirtirdi babam.
Hayat, sanatla ifadesini buluyor.Sanat, insanýn ve toplumun
Þu kesin, çalýþan insan hayatý kuruyor.Onu çeþitlendiriyor.
hayatýný zenginleþtiren önemli bir üretim alaný ve ayný zamanda her
Kuru yere ateþ yakmak deyiminin anlamýný, bu çalýþkan dedenin
türlü faydalanmaya açýk insanlýðýn birikimi.
babamdan dinlediðim hayat hikayesini öðrenince anlamýþtým.
Geçenlerde bir ilim adamý; gençlik döneminde þiir kültürünBabama göre,iki sözünden biri çalýþmak üzerineydi Ahmet dededen yeterince yararlanamamýþ olmasýna üzüldüðünü açýkladý telenin. Dermiþ ki: "Çalýþmak gibisi yok oðul. Çalýþarak her engel kalkar,
vizyonda."Keþke, dil geliþimimi,anlatýmýmý, anlayýþýmý, estetik baher mesele çözülür. Yeter ki,sen çalýþ.Aklýný kullan, elini kullan, boþ
kýþýmý iyi bir þiir okuru olarak daha fazla zenginleþtirebilmiþ olsaydurma da ne yaparsan yap.Tembellik insaný periþan eder. Çalýþan, aslan gibi olur,
dým."
aslan gibi."
Söz doðru. Sanat, insaný geliþtirir. Geliþim imkanlarýný çeþitlendirir. Kiþinin
Rahmetli babam, Ahmet dededen karamsarlýk, yýlgýnlýk,bezginlik içeren hiç
kendi sesini bulmasýna yardýmcý olur; kendi duyarlýlýðýný, kendi bakýþýný olgunlaþsöz aktarmazdý.Hep azim, iyimserlik ve çalýþarak ilerleme temalý ifadelerini nakletýrmasýnda faydalarý çoktur. Özellikle çaðýmýzda buna ihtiyaç fazladýr.Edebiyat diderdi.
lin bahçesidir.Eserler onun çicekleri ve meyveleridir.
*
Çalýþmak,sanat ve spor güzel bir üçleme hayatý güzelleþtirme adýna.
Çalýþmak ve hayatýn içine sporu da katmak.
*
Spor da çalýþma baðlamlý bir etkinliktir.Ve insanýn en güzel biçimde geliþtirip
Hayatýmýz deðiþti þehirleþince.
uyguladýðý faaliyetlerdendir.
Tarým toplumundan özeliliðinden sanayileþme yönünde yol aldýkça, gelenekYaþamak hareket üzerine kurulu.Bir mazeretin yoksa; durmak, duraklamak,
sek kültürel yapýdan modern özellikler kazandýkça.
bekleyiþte kalmak insanýn kararsýzlýk halidir.Kiþinin enerjisini tüketir boþ durmak.
Yeni bir yaþam,yeni bir çalýþma tarzý oluþuyor dünyada.
Ýnsanlýk tabiattan çekiliyor modern dönemde. Çalýþma biçimlerinin deðiþimi
Özellikle çalýþma biçimi deðiþiyor.Artýk babalarýmýz gibi çalýþamayýz.
saðlýyor bunu biraz da. Mental yorgunluk denilen sýkýntý hissi insanlýðýn durgunlaþýp, bir köþede oturma isteðini artýrýyor genelde.
Saat deðiþti, yolculuk deðiþti, tüketim deðiþti.
*
Hangi konuda olursa olsun kazanmanýn yolu yöntemi çalýþmaktan geçer anlayýþýný þehir kültürümüzün ana temalarýndan biri haline getiriyoruz.
Çalýþmak, hareketlilik ve spor bir bütün. Ýnsana yakýþan en etkileyici fiillerden
bazýlarý bunlar olsa gerek. Ýnsaný çalýþýrken düþünmek, çalýþýrken görmek, spor yaYazýlý kültürüðümüzün önemli noktalarýndan biri olan edebiyatýmýzýn çalýþparken izlemek ne güzel. Hayatý çeþitlendirmek, ona renk katmak, onu farklý içemanýn önemi, gereði gibi konularda yeterinde zihni zemini geniþletmediðini görüriklerle zenginleþtirmek nitelikli bir yenilenme, tazelenmedir. Hayat ve gelecek kuyoruz.
þaklar bizden bunu ister.
Çalýþarak rahatlamak.Çalýþarak mutlu olmak. Çalýþarak güzel ortamlar oluþ*
turmak.
Çalýþmadan olmaz. Çalýþmak, bir yaþam iradesidir. Bunun aksi tembelliktir.
Çalýþma zamaný, insan yaþamýnýn en aktif dönemlerindendir. Çalýþarak,üreterek insan kendini bulur. Çalýþmak sosyal kaynaþmay saðlar, yeni iliþkiler geliþtirTembellik insaný tüketir, insanýn heyecanýný söndürür.Çaða ayak uydurmanýn
me imkaný sunar insana.Kiþinin ufkunu açar.
Þahin ERTÜRK
Defterdar Sormaz'dan, Nürnberg'de
Türkiye'ye yatýrým çaðrýsý
Ýl Defterdarý Ali Sormaz tatil için bulunduðu Almanya'da MÜSÝAD üyeleriyle biraya geldi.
Nürnberg MÜSÝAD tarafýndan yapýlan "Türkiye'de Ekonomi ve Vergi Sistemi' adlý programa katýlan
Defterdar Sormaz, burada ki Türk iþadamlarýna Türkiye'ye yatýrým yapmalarý çaðrýsýnda bulundu.
Türkiye'de yatýrým yapmalarý halinde yararlanacaklarý vergi, sigorta ve diðer teþvikler hakkýnda iþadamlarýna bilgi veren Sormaz, Hazine arazilerinin de
tahsis edilebileceðini söyledi.
Konferans sonundan ise Nürnberg MÜSÝAD üyesi
iþadamlarý Ýl Defterdarý Ali Sormaz'a verdiði bilgilerden
dolayý teþekkür ettiler.
"Biz de sen yaptýn, ben yaptým asla olmadý, olmayacak.
Zaten yönetim modelimiz buna asla müsaade etmiyor" diyen
Türkoðlu, "Mesela bugün ASKON'dayým, yarýn bir baþka yerde. "Bana soruyorlar. Övünülecek kadar baþarýlý bir þirkettesiniz, baþarýnýzýn sýrrý nedir diye?" Bizim modelimizde böyle bir
þey yok. Ben çok baþarýlýyým, ben yaptým, o yaptý diye bir þey
yok. Bu tamamen yönetim modelinin size kattýðý deðerler. Kurumsallaþmýþ, kaliteyi benimsemiþ ve teknolojiyi de yanýna entegre ettiðiniz zaman ve en önemlisi paydaþlarýnýzla sürdürülebilir iliþkiler kurduysanýz 'mükemmel' iþ süreçleri de peþinden
geliyor. Hal böyle olunca kiþiler artýk olmuyor. Bu ben olurum,
baþkasý olur, bunun bir deðeri yok. Eðer mükemmel bir kurgu
ile yönetilen bir þirkette iseniz, herkes çalýþýyorsa, herkes bu
baþarýnýn tanýmý oluyor. Ama þu not unutulmamalýdýr. Yönetim, kontrol deðil liderliktir. Liderlik ise, güç kullanmak deðil
baþkalarýný güçlü kýlmaktýr. Biz de herkes 'Ýþinin Lideri'dir"
þeklinde konuþtu.
‘KÜLTÜR VE YAPIMIZDA 'LÝDERLÝK' VAR AMA
'SÜRDÜRÜLEBÝLÝR DEÐÝLMÝÞÝZ'
YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Hedefi doðru koyduðunuzda hedefe giden yollarý bulmak daha kolay oluyor. Süreçleri yaþamanýz kalýyor. Biz hedefimizi söyledik. 2019 yýlýnda kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn
ilk 10 þirketi arasýnda olmak. Þu anda Avrupa'nýn gündeminde
sektörel bazda gerçekten Samsun markasý var o da YEDAÞ"
dedi. "Ne kadar doðru bir planlama yaparsanýz yapýn, inanmayan, güçlü olmayan ve sizle birlikte hedefe yürümeyen bir kiþinin hatasý tüm yaptýklarýnýzýn çöpe gitmesine neden olur" ifadelerini kullanan Türkoðlu, "Ne istediðimizi biliyorsak ve yöntemi biliyorsak gerisi kolay. EFQM'in tanýmýna baktýðýmýzda
zaten yüzyýllardýr yapýmýzda ve kültürümüzde var. EFQM 'Liderlik' istiyor. Bizler de dünyaya hükmetmiþ bir hükümdarlýðý
torunlayýz. Kurallar ortada. Kalite, kurumsallaþma ve teknolojik bilgi. Bu üç baþlýðý sahiplenerek, kendini kaybetmeden yapacaksýn" diye konuþtu.
‘KALDER BAÞKANI'NI SAMSUN’A GETÝRDÝM
KARÞISINA OTURTACAK MUHATAP BULAMADIM’
"KalDer'in Samsun'a þubesini açmak istediðini ancak
KalDer'in Samsun'daki muhataplarý olan imalatçýlardan, sanayicilerden ve yerel yönetimlerden olumlu karþýlýðýný alamadým" diyen Türkoðlu, "KalDer'in Samsun'a þubesini açmak
için KalDer Baþkaný Sayýn Hamdi Doðan'ý Samsun'a davet ettim. Üç defa geldi ancak KalDer'in asýl muhataplarý bu kuruluþu elinin tersiyle itti. KalDer üyesi olmak sizi uluslararasý entegrasyona taþýr. YEDAÞ'ý düþünün. Daðýtým þirketiyim, monopol bir piyasada iþ süreçlerimi yönetiyorum. Kaygým var
mý? Yok. Ama Türkiye'deki KalDer üyesi olan ilk ve tek elektrik daðýtým þirketiyim. Þimdi de bu üyeliðin bana kattýðý kazanýmlarý sizlerle paylaþýyorum. Ýþte bu kadar basit aslýnda anlatýlmak istenilen. KalDer Samsun'da olsaydý ve Samsun'daki
bütün sanayiciler, Toplam Kalite Yönetim Modeli ile yönetilseydi, bugün çok daha farklý þeyleri konuþuyor olacaktýk. Ben
yine buradan çaðrýmý yapýyorum. Bizim yönetim modelimizde
taklit edilmek, rol model olmak, lider olmak var. Biz hazýrýz.
Liderlik yapmaya, örnek olmaya, taklit edilmeye de. Yeter ki
birisi gelsin, desin ki bize entegre yönetim sistemleri ile kendimizi geliþtirmek istiyoruz. Bütün danýþmanlýðýný üstlenmeye
hazýrým" ifadelerini kullandý. Türkoðlu, konuþmasýný tamamladýktan sonra ASKON üyeleri ile uzunca bir süre interaktif bir
sohbet gerçekleþtirdi.
Baþkaný Fikret Okudan, oldukça verimli bir toplantýnýn
geçtiðini belirterek, "Bizlerle tecrübelerini paylaþan YEDAÞ
Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na ASKON ailesi olarak teþekkür ediyoruz" dedi.
13
T.C.
ÇORUM 1. ÝCRA DAÝRESÝ
2015/6943 ESAS
Örnek No: 25*
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Bayat Müftüsü Aziz
Bul göreve baþladý
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Siirt'in Eruh
ilçesinden Bayat Ýlçe Müftülüðü görevine atanan Aziz
Bul'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Bayat Belediyesi'nde göreve geldiði ilk günden itibaren, ibadethanelere yönelik hizmetlere devam ettiklerini dile getiren Ekrem Ünlü, "Kurumlar arasý dayanýþmayý çok önemsiyoruz. Kur'an Kursu sayýlarýnýn arttýrýlmasýna destek olduk. Camilerimizin eksiklerini gideriyor ve temizliðinde yardýmcý oluyoruz. Tentesinden,
bahçe ve çevre düzenlemesine kadar birçok alanda katkýlarýmýz oluyor. Sadece camileri deðil Kur'an Kurslarýný da temizliyoruz. Bu iþleri de severek yapýyoruz" dedi.
Bayat Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre
Ekrem Ünlü, Müftü Aziz Bul'a yeni görev yerinde baþarýlar diledi.
Müftü Aziz Bul ise Bayat'ý tanýmaya çalýþtýðýný ifade ederek, "Diyanet Baþkanlýðý personeli olarak, müftüler, cami görevlileri, Kur'an Kursu öðreticileri, bütün arkadaþlarýmýzla beraber verdiðimiz hizmetin özellikle
belediyelerimiz tarafýndan desteklenmesi bizleri çok
memnun etmektedir. Bayat Belediyemizin, Bayat Müftülüðümüze güzel desteklerinden dolayý ayrý bir mutluluk duydum. Sýkýntýlý bir dönemde yaþýyoruz. Devlet,
millet kaynaþmasýna çok önem veriyoruz. Din hizmeti
veren kiþilerin hizmeti kadar, mahalli hizmetlerin katkýlarý da çok önem arz ediyor. Belediye Baþkanýmýza yaptýðý hizmetler ve destekler için teþekkür ederim" þeklinde kaydetti.
Ziyarete AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu,
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan ve Belediye Meclis Üyeleri de katýldý.
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý;
þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadansonraki beþinci
günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve
satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin
isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize
baþvurmalarý ilan olunur. 14/01/2016
1.Ýhale Tarihi: 29/02/2016 günü, saat 15:00 - 15:05 arasý.
2.Ýhale Tarihi: 28/03/2016 günü, saat 15:00 - 15:05 arasý.
Ýhale Yeri: KÜLTÜR YEDÝEMÝN OTOPARKI ÇORUM No
Takdir Edilen Deðeri TL.
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
30.000,00
1
%1
19UT114 Plakalý , 2014 Model , CITROEN
Marka , A Tipli , 199A90005324077 Motor
No'lu , VF7AAFHZ0E8505999 Þasi No'lu ,
Yakýt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , Kapalý kasa,
ticari, hasarsýz, kontak ve ruhsatý mevcut
deðil, kýþ lastikleri takýlý, km okunamadý
1.Ýhale Tarihi: 29/02/2016 günü, saat 15:15 - 15:20 arasý.
2.Ýhale Tarihi: 28/03/2016 günü, saat 15:15 - 15:20 arasý.
Ýhale Yeri: KÜLTÜR YEDÝEMÝN OTOPARKI ÇORUM
No
Takdir Edilen Deðeri TL.
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
2
30.000,00
1
%1
19UT115 Plakalý , 2014 Model , CITROEN
Marka , A Tipli , 199A90005326006 Motor
No'lu , VF7AAFHZ0E8506193 Þasi No'lu ,
Yakýt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , Kamyonet BB
van tipi ,hasarsýz görünümlü, lastikleri orta
ruhsatý ve kontak anahtarý mevcut olmayan
aracýn km tespit edilemedi.
(ÝÝK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn:225945 ) www.bik.gov.tr
14 CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
Geliþim’de beþ maç var
www.corumhakimiyet.net
Bölgesel Geliþim Liginde Çorum Belediyespor bugün ve yarýn Konya Anadolu
Selçuk ile üç kategoride karþýlaþacak. Yarýn ise u 17 Gençlerbirliði’ni konuk
ederken U 19 ise Zonguldak Kömürspor deplasmanýnda puan arayacak.
Dumlupýnar Ortaokulu’nda
Okçuluk çalýþmasýna baþlandý
Dumlupýnar Ortaokulu’nda baþlayan Okçuluk çalýþmalarýna katýlan öðrenciler antrenörleri Fatih Uysal ile birlikte
Dumlupýnar Ortaokulu Müdürü Ahmet Altan’ýn giriþimleri sonucunda Federasyon’dan temin edilen
malzemeler ile 40 öðrenci Okçuluk çalýþmasýna baþyadý. Okçuluk Antrenörü Fatih Uysal Çorum’da
ilk kez bir takým oluþtuðunu belirterek bu çalýþmanýn Çorum’da Okçuluk’un geliþimi için temel
olacaðýna inandýðýný belirterek katkýda bulunan herkese teþekkür etti.
Çorum’un ilk okçuluk takýmý Dumlupýnar Ortaokulu’nda kuruldu. Dumlupýnar Ortaokulu Müdürü Ahmet Altaþ’ýn giriþimleri sonucunda Okçuluk Federasyonu’ndan
temin edilen Okçuluk malzemeleri ile okulda ilk okçuluk
çalýþmalarýna start verildi.
Çorum Okçuluk Antrenörü Fatih Uysal gözetiminde
baþlayan çalýþmalara öðrencilerin ilgiside hayli yüksek oldu. 40 öðrenci ilk kez ok ve yayla tanýþtýlar. Antrenör Fatih Uysal cumartesi ve pazar günleri 20’þer öðrencinin iki
grup halinde çalýþtýðýný belirterek ‘Çorum’da ilk kez okul
bünyesinde baþlatýlan bu çalýþmadan dolayý Dumlupýnar
Ortaokulu Müdürü Ahmet Aktaþ’ çok teþekkür ediyorum.
2010 yýlýnda ilk Okçuluk çalýþmasýný baþlatýklarýný
ancak yer ve çalýþma sorunlarý gibi nedenlerle istediðimiz
düzeyde geliþim gösteremedik. Dumlupýnar Ortaokulu
bünyesinde baþlattýðýmýz bu çalýþmalarýn Çorum’da bu
branþýn geliþimine temel olacaðýna inanýyorum. Beþ yýllýk
süre içinde yetiþtirdiðimiz arkadaþlarýmýz Agah Özküçükgöz ve Emre Aydýn ile birlikte geleceðin þampiyonlarýný
yetiþtirmek için yoðun bir çaba içinde olacaðýz. Ayrýca
Dumlupýnar Ortaokulu’nda açýlan Okçuluk kursu için verdiði destekten dolayý Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fuat
Bal’a çok teþekkür ediyorum’ dedi.
Bölgesel Geliþim
Liginde Çorum Belediyespor hafta boþu beþ ayrý maça çýkacak. Kýrmýzý
Siyahlý takým üç kategoride Konya Anadolu Selçukspor ile bir kategoride Gençlerbirliði ile bir
kategoride de Zonguldak
Kömürspor ile karþýlaþacak.
U 14 ve U 15 takýmlarý bugün Konya
Anadolu
Selçukspor
deplasmanýnda puan mücadelesi verecekler. Ýlk
maç bugün saat 12’de
Þehit Muharrem Samur
Stadý’nda U 14 kategorisinde. Bu kategoride Çorum Belediyespor 8 puanla dokuzuncu sýrada
yer alýrken Konya takýmý
ise 9 puanla sekizinci sýrada yer alýyor.
Bu maçýn ardýndan
ise saat 14’de ayný sahada iki takým U 15 kadrolarý mücadele edecek. Bu
kategoride ise Çorum
Belediyespor 10 puanla
yedinci sýrada bulunurken ev sahibi takým ise 9
puanla sekizinci sýrada
bulunuyor.
U 16 kategorisinde
ise Çorum Belediyespor
bugün saat 12’de Konya
Anadolu Selçukspor ile
Mimar Sinan sahasýnda
karþýlaþacak. Çorum Be-
Ýl Özel Ýdare namaðlup þampiyon
Yazý Çarþý’yý 55-50 yenen Beden
Eðitimi Öðretmenleri ikinci oldu
SALON: Atatürk.
HAKEMLER : Dursun Uðral, Ýbrahim Coþkun .
YAZI ÇARÞI GENÇLÝKSPOR : Necdet, Meh-
met, Ulaþ, Samet, Mert Özarýcý, Ozan, Furkan, Mert,
Aydemir, Mert Aydemir, Mert Çördük, Rýza, Efkan
BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝSPOR : Özgür, Deniz, Mert, Ercan, Alperen Karataþ, Alperen, Sinan .
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 12-12, 2. Periyot: 8-19.
3. Periyot: 14-13, 4. Periyot: 16-11.
Kulüplü Genç Erkekler Basketbol’da son maçýnda Genç Ülker’i
91-50 yenen Ýl Özel Ýdarespor namaðlup þampiyonluðu kazandý.
SALON: Atatürk.
HAKEMLER :
lediyespor 10 puanla sekizinci sýrada yer alýrken
Konya temsilcisi ise 9
puanla dokuzuncu sýrada
yer alýyor. Maçý Seyfettin Erten yönetecek, yardýmcýlýklarýný ise Furkan
Alagöz ve Berkant Arman yapacak.
Çorum Belediyespor U 17 kadrosu ise yarýn saat 13’de Gençlerbirliði ile Mimar Sinan
sahasýnda karþý karþýya
gelecek. Gençlerbirliði
grupta 24 puanla ikinci
sýrada yer alýrken Çorum
Belediyespor ise 20 puanla üçünü sýrada bulunuyor. Maçý Ahmet Ecevit yönetecek. Yardýmcýlarý ise Onur Alagöz ve
Erkan Akyol. Maçýn dördüncü hakemi ise Müjde
Arça.
U 19 Zonguldak
Kömürspor deplasmanýnda. Hafta içi evinde
Darýca ile 1-1 berabere
kalan Çorum Belediyespor U 19 takýmý yarýn saat 14’de Erdoðan Demir
Stadý’nda Zonguldak
Kömürspor ile karþýlaþacak. Zonguldak Kömürspor grupta 27 puanla
ikinci sýrada yer alýrken
Çorum Belediyespor 20
puanla beþinci sýrada bu-
Recai Kuzey, GölcükBeylerbeyi maçýnda
Recai Kuzey
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Volkan, Alparslan,
Gökhan, Gökberk, Emrehan, Berkay, Ataberk
Kortak, Þahin, Ýsmail,
Burak, Oytun, Ataberk.
GENÇ ÜLKER
BASKETBOL : Halil,
Furkan Çevik, Ali Yiðit,
Furkan Erzurumluoðlu,
Deniz, Onurcan, Alp, Baran, Utku.
Çorum Ulusal Gözlemcisi Recai Kuzey’e 3.
Lig 3. grupta görev. Merkez Hakem Kurulundan
yapýlan açýklamaya göre
pazar günü Gölcük Þehir
Stadý’nda Gölcükspor ile
Beylerbeyi takýmlarý arasýndaki maçý Bursa bölgesi hakemi Hidayet Yasir Çimen yönetecek.
Maçýn yardýmcý hakemleride ayný ilden Kemal
Elmas ve Onur Tanrýverdi. Dördüncü hakem ise
Süleyman
Soyutürk.
Maçýn gözlemciliðini ise
ilimizden Recai Kuzey
yapacak.
Abdullah Ýþcan
‘Grandmaster’
Tekvando antrenörü Abdullah
Ýþcan Siyah Kuþak 7. Dan
sýnavýný baþarýyla vererek
Grandmaster ünvanýný aldý.
Tekvando Antrenörü Abdullah Ýþcan, Siyan Kuþak 7. Dan’a ulaþarak Çorum’un en
yüksek derecesine ulaþan isim oldu.
19-20 Aralýk tarihleri arasýnda Ankara Ýsmet Iraz Tekvando Salonu’nda yapýlan ve Türkiye genelinden 14 antrenörü katýlma hakký
kazandýðý Dan Sýnavýnda baþarýlý olan Abdullah Ýþcan Siyay Kuþak 7. Dan kuþaðýný takmaya hak kazandý.
Ankara’da 13 yaþýnda baþladýðý tekvando
branþýnda sporcu, antrenör ve hakem olarak
hizmet eden Abdullah Ýþcan ayrýca farklý beþ
branþta siyah kuþak sahibi. Halen Ýskilip’te yaþayan Abdullah Ýþcan elde ettiði bu baþarýsý ile
‘Grandmaster’ ünvanýna hak kazandý.
Abdullah Ýþcan
Hakemler açýklandý
Amatör futbolda bugün ve yarýn
oynanacak maçlarý yönetecek hakemler
açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve
yönetecek hakemler þöyle:
U 19 LÝGÝ: Alaca Belediyespor Osmancýk Belediyespor: Mehmet Ali
Cýrýl, Ýbrahim Çaðýl, Arslan Iðnak.
U 14 LÝGÝ: 1907 Gençlikspor - Çimentospor: Emre Uðurcan. Mimar Sinan
Gençlik - Gençlerbirliði: Sedat Serhat
Tataroðlu. Alaca Belediyespor - HE Kül-
Dursun Uðral, Serkan
Demirdöken .
lunuyor. Maçý Bölgesel
Yardýmcý hakem Eren
Gökmen yönetecek. Yardýmcýlarý ise Murat Kaskun ve Furkan Güney.
Dördüncü hakem ise Erdinç Yaman.
türspor: Mahmut Bozkýl.
1. AMATÖR KÜME: Çimentospor
- Hitit Gençlikspor: Yüksel Basar, Ömür
Soytemiz, Mevlüt Burak Çelik. Çorumspor - Ortaköy Þapinuvaspor: Özcan Genel, Mehmet Tuðluk, Mert Kaan Orbay.
Ulukavakspor - Bayat Belediyespor:
Emre Alagöz, Ali Oðuzhan Dede, Oðuzhan Sakin. Osmancýk Belediyespor- Eti
Lisesi Gençlik: Gökhan Yumlu, Mehmet
Zeki Sevim, Barýþ Karakuþ. Ýskilipgücüspor- Ýl Özel Ýdarespor: Özkan Kaya,
Erdoðan Yandým, Harun Tecimer.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 26-15, 2.
Periyot: 16-19.
3. Periyot: 29-10, 4.
Periyot: 20-6.
Ýkinci olan Beden Eðitimi Öðretmenleri’nin kupasýný kulüp
baþkaný ve Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi
Üçüncü olan Yazýçarþý Gençlikspor’un kupasýný Atatürk
Anadolu Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Altan Çoban verdi
Kulüplü Genç Erkekler basketbolda Ýl
Özel Ýdarespor namaðlup þampiyon oldu. Son
maçýnda Genç Ülker’i
91-50 yenen Ýl Özel Ýdarespor tüm maçlarýný kazanarak mutlu sona ulaþtý.
Dört takýmýn çift
devreli lig statüsünde
mücadele ettiði genç erkekler basketbolda önceki akþam oynanan son
maçlarda Ýl Özel Ýdarespor, Genç Ülker Basketbol karþýnda ilk iki periyotta zorlansada ikinci
yarýda maça aðýrlýðýný
koydu.
Ýlk yarýsýný 42-34
önde tamamlayan Ýl
Özel Ýdarespor ikinci yarýda farký açtý ve rakibini
91-50’lik skorla yenerek
altýncý maçýndan da galibiyetle ayrýlarak þampi-
Þampiyon olan Ýl Özel Ýdarespor’un kupasýný Basketbol Ýl
Temsilcisi Demet Gökmen verdi
yonluðu kazandý. Beden
Eðitimi Öðretmenlerinin
ikinci olduðu müsabakalar sonunda Yazýçarþý
Gençlikspor
üçüncü
Genç Ülker Basketbol
ise dördüncülüðü kazan-
dý.
Genç erkeklerde
þampiyonluðu kazanan
Ýl Özel Ýdarespor 15-19
Mart tarihleri arasýnda
Eskiþehir’de yapýlacak
olan bölge birinciliðinde
Gençlik Mimar Sinan takýmý PTT Gençlikspor maçýný rahat kazanarak yoluna devam etti
SALON : Mahmut Atalay
HAKEMLER : Hüseyin Kamber ,
Mahmut Uysal,
GENÇLÝK MÝMAR SÝNAN : Berat, Emirhan, Abdullah, Okan, Mertcan,
Ýbrahim, Mert, Melih, Selahattin, Muh-
Dördüncü olan Genç Ülker takýmýnýn kupasýný Anadolu
Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Turgut Uður verdi
Kulüplü Genç Erkekler voleybolda
Gençlik Mimar Sinan yoluna kayýpsýz
devam ediyor. Ligdeki iddiali rakibi
Sungurluspor’u 3-2 yenen Gençlik Mi-
sin, Sefa
PTT GENÇLÝKSPOR : Mehmet,
Y.Emre, Furkan, Onur, Bünyamin, Emrah, Mehmet, Batuhan
SETLER: 1. set : 25-10, 2.set : 2511, 3. set: 25-18 (Gençlik Mimar Sinan)
mar Sinan PTT Gençlikspor önünde de
fazla zorlanmadý ve maçý 3-0 kazanarak
iddiasýný devam ettirdi.
CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, Ýskilip ilçe, 13 Ada No, 16 Parsel
No, Yeni Velalibey Mahalle/Mevkii, bodrum kattaki 1
nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 35.000
Yer: Ýskilip Belediyesi Encümen Toplantý Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum il, Ýskilip ilçe, 13 Ada No, 16 Parsel
No, Yeni Velalibey Mah. Mahalle/Mevkii, dördüncü kat
11 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 115.000
Yer: Ýskilip Belediyesi Encümen Toplantý Salonu
Saat: 14.15-14.20
***
27 OCAK
Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýçmesuyu Dairesi
Baþkanlýðý
Koçhisar Barajý Þamandýralý Su Alma Yapýsý yapým iþi.
Yer: Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýçmesuyu Dairesi
Baþkanlýðý, C Blok 4. kat, 404 numaralý oda, Devlet
Mahallesi, Ýnönü Bulvarý No:16 Çankaya/Ankara
Saat: 15.00
***
28 OCAK
Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
2016 yýlý mefruþat malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý
Salonu
Saat: 10.00
***
1 ÞUBAT
Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
2016 yýlý Genel Sekreterliðe baðlý saðlýk tesisleri için 5
kalem týbbi cihaz alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý
Salonu
Saat: 10.00
***
2 ÞUBAT
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Ýskilip ilçesi Bahabey Mah. Çorum Cad. numara 63/5
adresinde bulunan dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 56.000
Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
3 ÞUBAT
T.C. Bayat (Çorum) (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ
Az Kullanýlmýþ Ýnþaat
Çam Kerestesi
* 1.5 metrelik 5x10
* 2,50 metrelik
tabliye direði
Ahmet Süngü
0 533 621 40 01
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Çorum Ýli, Merkez Ýlçe, 2920 Ada No, 6 Parsel No,
Gülabibey Mahallesi 2. Kat, 3 Baðýmsýz Bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 130.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý Adliye Müzayede Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
26 ÞUBAT
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe, 3311 ada no, 14 parsel, Ulukavak
Mahallesinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 180.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
29 ÞUBAT
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum Ýl, Ýskilip Ýlçe, 580 Ada No, 85 Parsel No,
Meydan Arifbey Mahalle/Mevkii, 10 Baðýmsýz Bölüm
tapu kayýtlarýnda arsa olan; hali hazýrda taþýnmaz
üzerinde 1 adet 6 katlý betonarme karkas mesken binasý
mevcut taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 69.600
Yer: Ýskilip Belediyesi Encümen Toplantý Salonu 2. kat
Ýskilip/Çorum
Saat: 14.00-14.05
***
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere part time
motosikleti olan Daðýtým Elemaný
Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
ELEMAN
ARANIYOR
3 MART
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,1249 ada no, 5 parsel no,
Gülabibey Mah. Mahalle/Mevkii, 16 baðýmsýz bölümde
bulunan taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 75.000
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
4 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu
1. Taþýnmaz: Çorum Merkez Çakýr köyü, 115 Ada No, 13
Parsel'de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 10.395,00
Yer: Çorum Merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ
Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum Merkez Çakýr köyü, 114 Ada, 11
Parsel'de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 4.460,00
Yer: Çorum Merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ
Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
3. Taþýnmaz: Çorum Merkez Çakýr köyü, 105 Ada, 56
Parsel'de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 17.327,00
Yer: Çorum Merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ
Kat Ýhale Salonu
YÝTÝK
Hitit Üniversitesi MYO Otomotiv Bölümünden
almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Mermer fabrikamýzda çalýþtýrýlmak
üzere deneyimli iþçiler alýnacaktýr.
Musaoðullarý Mermer
Mür. Tel: 0 507 578 16 26
Bayan Çalýþma
Arkadaþlarý Arýyoruz
Hanoðlu Konaðý’nda görevlendirilmek üzere,
diksiyonu düzgün, tecrübeli, ikili iliþkilerde
baþarýlý, kendine güvenen,
* Bayan Halkla Ýliþkiler
* Bayan Garson
* Bayan Komi alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 530 346 08 38
ELEMAN
ARANIYOR
Muhasebe bürosunda görevlendirilmek
üzere deneyimli bay-bayan muhasebe
elemanlarý alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 465 55 41
Oðuzhan DÝLLÝ
Nuri oðlu 1986 Beyoðlu Doðumlu
(Ç.HAK:83)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Satý GÜZEL
Bektaþ kýzý 1/1/1945 Çorum Narlýk Köyü Doðumlu
(Ç.HAK:80)
7¨
7.50¨
YÝTÝK
Gazi Üniversitesinden almýþ olduðum SRC 2 SRC
4 belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Rayif GÜNDOÐDU
Yusuf oðlu Elazýf Doðumlu
T.C.No:13022087362
(Ç.HAK:81)
Firmamýzda görevlendirmek üzere
en az lise mezunu diksiyonu
düzgün, ikili iliþkilerde baþarýlý,
kendine güvenen bayan personel
alýnacaktýr.
Müracat þahsen bir adet fotoðraf ile
13:00-16:00 saatleri arasý
iþyerimize yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:75)
23 ÞUBAT
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Hamsi Izgara
Çalýþma
Uygun Fiyatla Bayan
Arkadaþý
Satýlýk
Arýyoruz
Waterfresh Su Arýtma Sistemleri
Adres: Azap Ahmet Sok. No:8/A
Tel: 225 4 225
Network
Marketing
Üyeleri
Dünyanýn en çok kazandýran
kariyer ve kazanç planýna sahip
nwork International alt yapýsýný
kuruyor. Network Marketing ile
hayallerine ulaþmayý hedefleyen
liderler; muhteþem ürünler ve kazanç
planý için iletiþim bilgilerinizi býrakýnýz,
sizinle irtibata geçelim.
(Ç.HAK:82)
57 DV 236 plakalý, 2014 model, Yýldýz marka, YT-3DYR
tipli, gri renkli yan römork açýk kasa taþýtýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 50.000
Yer: Mimar Sinan Mah. Erzurum Dede Sok No:7 Çorum
merkez Dalyanlar Yediemin Otoparký
Saat: 14.30-14.40
***
Günün menüsü 3 çeþit
8¨
Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý)
11 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum merkez 206 ada no, 88 parsel no, Yavruturna
Mah. Telek 1. Sokak Özsaraç Apt. numara 1/2 adresinde
bulunan taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 150.000
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
9¨
T. Þiþ
3¨
ALO PAKET
213 18 50
Ýletiþim Bilgilerimiz:
e-mail : [email protected]
Telefon : 0850 800 18 18
ELEMAN
ARANIYOR
Sima Otomotiv kaporta biriminde çalýþtýrýlmak
üzere eleman arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasýný rica
ediyoruz.
(Ç.HAK:51)
26 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
6¨
9¨
Sima Otomotiv San. Tic. ve A.Þ.
Ankara Yolu 4. Km. No: 180
Silmkent’te
Satýlýk Arsalar
3013 ada 150 parsel 734 m2
3013 ada 143 parsel 785 m2
0 532 794 36 03
(Ç.HAK:55)
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum merkez 2579 ada no, 149 parsel no, Ulukavak
Mah. Köprübaþý 48. Sok. numara 12/1 adresinde bulunan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.000
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T. Bonfile
10¨
Lahmacun
ELEMAN
ARANIYOR
Büro ve ofis iþlerinde çalýþmak üzere
en az lise mezunu bilgisayara hakim
bay-bayan eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 505 558 40 60
(Ç.HAK:69)
19 UN 051 plakalý, 2013 model, Volkswagen marka,
Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfo tipli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 35.000
Yer: Engin Otoparký Çorum
Saat: 15.00-15.05
***
10 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum merkez 4160 ada no, 78 parsel no, Ulukavak
Mah. Söðütevler 2. Sokak numara 12/3 adresinde
bulunan taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhamen bedel: 110.000
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Kýymalý Pide
Izgara Köfte
ELEMANLAR ARANIYOR
KAYNAKÇI-BOYACI USTA, KALFA VE
YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE ÇIRAKLAR
ALINACAKTIR.
MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDÝR
ÖLÇERLER TARIM MAK SAN. TÝC. ÝNÞ. VE PAZ.
K.S.S 69.SOK. NO:6/A MERKEZ ÇORUM
Tel:0364 213 20 83
(Ç.HAK:47)
20 OCAK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
2016 yýlý hýrdavat, elektrik, sýhhi tesisat ve boya
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý
Salonu
Saat: 10.00
***
Et Döner
12¨
(Ç.HAK:2387)
Çorum Ýl, Ýskilip Ýlçe, 332 Ada No. 175 Parsel No,
Mutaflar Mahalle/Mevkii, 1. kat 3 nolu baðýmsýz bölüm
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 48.400
Yer: Ýskilip Belediyesi Binasý Encümen Toplantý Odasý 2.
kat Ýskilip/Çorum
Saat: 14.00-14.05
***
5 ÞUBAT
Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
Ýskender
(Ç.HAK:27)
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
“Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur” Burhan BALCI
Mevkii, Barak köyünde %25-30 eðimli ve kumlu-týnlý
toprak yapýsýna sahip taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 3.000,00
Yer: Hükümet Konaðý Bahçesi (Yeni Malý. Beyazýt Cad.
No:7 Bayat)
Saat: 11.00-11.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1332 Parsel No,
Kepir Mevkii, Barak Köyünde, %25-30 eðimli, batý
ucunda düze yakýn eðimli ve kumlu-týnlý toprak yapýsýna
sahip taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 6.400,00
Yer: Hükümet Konaðý Bahçesi (Yeni Malý. Beyazýt Cad.
No:7 Bayat)
Saat: 11.06-11.11
***
(Ç.HAK:31)
19 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il merkez ilçesi, Çoraklýk Mah. 587 ada (yeni ada
no: 3599), 162 parsel (yeni parsel no: 4), bodrum kat, 2
nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 45.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
LEZZET SARAYI
Memurluðu
1. Taþýnmaz: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 691 Parsel No, Kepir
(Ç.HAK:73)
18 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum merkez 537 ada no, 156 parsel no Karakeçili
Mahallesi Ilýca Sokak NO: 18/20 adresinde bulunan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 140.000
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
15
Çorum hem rövanþ
hem moral peþinde
Çorum Belediyespor yarýn saat 13.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Manavgatspor
önünde galibiyet arayacak. Ýkinci yarýya maðlubiyetle baþlayan kýrmýzý siyahlýlar play-off
hedefinden daha fazla uzaklaþmamak için kazanmaktan baþka düþüncesi yok. Sarý kart
cezalýsý Emre ile sakat Ercan bu maçta forma giyemeyecek.
O G B M A Y P
7 . Çorum Bele.
19 8 2 9 24 21 26
9 . Manavgatspor 18 7 4 7 28 27 25
Çorum Belediyespor ikinci yarýnýn evindeki ilk maçýnda yarýn saat
13.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Manavgatspor önünde gali-
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Gökhan
Hakan Doðru Ýmam Akýn Eþref Korkmaz
Furkan Oðuzhan Çaðrý
Yýlmaz Can Gökhan Hakan Yaðmur
3. Lig 3. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Bugün:
Kastamonu-TKÝ Tavþanlý: Oðuzhan Uðurlu (Ýstanbul)
Yarýn:
Çorum Belediye-Manavgat: Emre Abar (Manisa).
Van B. Þehir-Dardanel: Burak Kalkandelen (Ýstanbul)
Batman Petrol - Çatalcaspor: Alpaslan Þen (Trabzon).
Bayburtspor- Körfez Ýskenderun: Semih Güner (Bolu)
Erzincanspor-Dersimspor: M. Þükrü Közcü (Muþ)
Niðde Belediye - Darýca : Zorbay Küçük (Adana).
Gölcükspor-Beylerbeyi: Hidayet Yasir Çimen (Bursa)
biyet arayacak.
Ýkinci yarýnýn ilk
maçýnda Dersimspor deplasmanýndan 2-0 maðlup
dönerek sezona kötü bir
baþlangýç yapan Çorum
Belediyespor evinde oynayacaðý ilk maçta Manavgatspor’u yenerek
play-off iddiasýna rakibi
önünde avantaj yakalamak amacýnda.
Devre
arasý
transfer döneminde
kadrosuna yedi tane
yeni isim katarak deðiþim yaþayan Çorum
Belediyespor’da sarý kart cezalýsý Emre ile hafta içi
antrenmanda ayak
parmaðýnda çatlak
olan yeni transferlerden Ercan Güneri
yarýnki maçta forma
giyemeyecek.
Konuk Manavgatspor genç kadrosu ile
ligde üst sýralarda kendi-
ne yer bulmak için mücadele ediyor. Sezonun ilk
yarýsýnda evindeki maçta
maðlup duruma düþmesine raðmen Çorum Belediyespor’u 2-1 yenen Mavi
beyazlýlar Çorum’dan dönerek avantajlarýný devam
ettirmek amacýnda.
CUMARTESÝ 16 OCAK 2016
‘Play-off hedefi için
kazanmak zorundayýz’
Emre Abar ilk
kez Çorum’da
Çorum Belediyespor’un yarýn sahasýnda
Manavgatspor ile oyna-
yacaðý maçý Manisa bölgesi hakemlerinden Emre Abar yönetecek. Ýki
Teknik Direktör Serdar Bozkurt, play-off hedefine ulaþmak için iç sahada puan
kaybýna tahammülleri olmadýðýný belirterek yarýnki Manavgatspor maçýný
taraftarlarýnýnda vereceði destekle kazanmak istediklerini söyledi.
yýldýr Ulusal hakem olarak görev yapan Emre
Abar ilk kez Çorum takýmlarýnýn maçýnda düdük çalacak.
Maçta Abar’ýn yardýmcýlýklarýný Aydýn’dan
Ercan Aydýn ve Manisa’dan Hasan Okan Baylan yapacak. Maçýn dördüncü hakemide ayný ilden Gökhan Çelik. Maçýn gözlemcisi Yusuf
Kemal Coþkun, temsilcisi ise Hüseyin Çapkýn.
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Serdar
Bozkurt, play-off hedefine ulaþmak için Manavgatspor maçýný kazanmaktan baþka çarelerinin olmadýðýný söyledi. Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda Dersimspor deplasmanýnda maðlup olarak avantaj
kaybettiklerini belirten Teknik Direktör Serdar
Bozkurt ‘Play-off yolunda evimizde oynayacaðýmýz maçlarda puan kaybý yaþamak istemiyoruz.
Rakibimiz genç koþan ve yetenekli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip. Her takým sahaya
kazanmak için çýkar. Bizde rakibimizi yenerek
play-off hedefinden daha fazla
uzaklaþmamak istiyoruz. Dersim
maðlubiyetinin ar-
Amatör’de son kuralar çekildi
Çorum Amatöründe
sezonun son teknik
toplantýsý dün yapýldý.
ASKF
Toplantý
Salonu’nda
yapýlan
Teknik Toplantýda 2.
Amatör Küme ile birlikte
U 11, U 12, U 13 ve U 16
kategorilerinin statüsü ve
fikstürleri belirlendi.
Futbol Ýl Temsilcisi
Engin Ayan baþkanlýðýnda yapýlan teknik toplantýya ASKF Baþkaný Sefer
Kurtaran ve Tertip
Kurulu üyeleriyle bu kategorilerde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katýldýlar.
Toplantýda
ilk
olarak 2. Amatör Küme
gruplarý ve statüsü belirlendi. Yedi takýmýn
mücadele edeceði 2.
Amatör Küme’de A
grubu dört B grubu ise
beþ takýmdan oluþtu. 6
Mart’ta
oynanacak
maçlarla baþlayacak olan
2. Amatör Küme’de çift
devreli lig statüsüne göre
oynanacak maçlar sonunda gruplarda ilk iki sýrayý
alan takýmlar play-off’a
yükselecekler.
Dört takým çift
devreli lig statüsünde
oynayacaðý
maçlar
sonunda ilk iki sýrayý alan
Kulüpler gruplarýný kura ile belirlediler
takýmlar 1. Amatör
Küme’ye yükselmeye
hak kazanacaklar. Çekilen kura sonucunda A
grubunda HE Kültürspor,
Sungurluspor,
Alaca
Belediyespor
ve
Mecitözüspor takýmlarý
yer alýrken B grubunda
ise
Kargýgücüspor,
Çorumgücüspor,
O s m a n c ý k g ü c ü s p o r,
Ýskilipspor ve Oðuzlar
Belediyespor takýmlarý
mücadele edecek.
U 13’de 10 takým
mücadele edecek
U
13
liginde
mücadele 12 Mart’ta
baþlayacak. On takýmýn
mücadele edeceði U 13
liginde tek devreli lig
statüsünde oynanacak
maçlar sonunda þampiyon
olan
takýmlar
Çorum’u temsil etmeye
hak kazanacak. Bu kategoride mücadele edecek
takýmlar
Osmancýk
Belediyespor,
1907
Gençlikspor, Kültürspor,
Alaca
Belediyespor,
Gençlerbirliði, Çorum
Belediyespor,
Mimar
Sinan
Gençlikspor,
Mecitözüspor, Çimentospor ve Ulukavakspor.
U 16 12 Mart’ta
baþlýyor
U 16 kategorisinde
dokuz takým tek devreli
lig statüsünde mücadele
edecek. 12 Mart’ta
oynanacak maçlar sonunda þampiyon olan takým
Çorum’u temsil edecek. u
16
kategorisinde
mücadele edecek takýmlar þöyle: Çimentospor, Ýl
Özel Ýdare Gençlikspor,
Uðurludað Belediyespor,
Mimar
Sinan
G e n ç l i k s p o r,
Gençlerbirliði, Düvenci
Belediyespor,
Alaca
Belediyespor,
H.E.
Kültürspor
ve
Osmancýkgücüspor.
En fazla katýlým U
11 ve U 12’de
Çorum Amatör futbolunda en fazla katýlým
U 11 kategorisinde.
Toplam 16 takýmýn
mücadele edeceði U
11’de mücadele 30
Nisan’da baþlayacak. Ýki
grupta oynanacak tek
devreli lig statüsündeki
Amatör futbolda sezonun son toplantýsýna katýlan kulüp temsilcileri çekim sonunda toplu halde görülüyor
mücadelenin sonunda ilk
iki sýrayý alan takýmlar
play-off’a yükselecek.
Çift devreli lig statüsünde
oynanacak maçlar sonunda þampiyon takýlar gruplara gidecekler. 25’er
dakikalýk iki devre
halinde
oynanacak
maçlar yarý sahada
oynanacak ve takýmlar
sekizer futbolcu ile
mücadele edecekler.
Çekire kura sonucunda gruplar þu þekilde
oluþtu. A Grubu: Alaca
Belediyespor,
Kargýgücüspor,
1907
Gençlikspor,
Hitit
Gençlikspor, Çorumspor,
Osmancýk Belediyespor,
H.E. Kültürspor, Bayat
Belediyespor. B Grubu:
Çorumgücüspor, Mimar
Sinan
Gençlikspor,
Çimentospor,
Çorum
Belediyespor, Oðuzlar
Belediyespor,
PTT
G e n ç l i k s p o r,
Ulukavakspor,
Gençlerbirliði.
U 12’de ise 1
Mayýs’ta
baþlayacak
maçlar ayný statü ile
oynanacak. 15 takýmýn
mücadele edeceði U 12
kategorisinde gruplar þu
þekilde
oluþtu:
Osmancýkgücüspor, Hitit
Gençlikspor,
Mimar
Sinan
Gençlikspor,
Osmancýk Belediyespor,
Ç i m e n t o s p o r,
Gençlerbirliði,
Alaca
Belediyespor, Ýskilipspor.
B
Grubu:
1907
G e n ç l i k s p o r,
Ulukavakspor,
Sungurluspor, Çorumspor, H.E. Kültürspor,
Çorum
Belediyespor,
PTT Gençlikspor.
dýndan evimizdeki maçý kazanarak yeni bir baþlangýç yapmak ve çýkýþa geçmek istiyoruz.
Tabiki iç sahada oynayacaðýmýz bu maçta taraftar desteðine her zamankinden daha fazla ihtiyacýmýz var. Tüm Çorum halkýný yarýnki maçta tribüne gelerek takýmlarýna destek vermelerini istiyoruz. Önemli eksiklerimiz var ancak hiç bir mazeretin arkasýna sýðýnmadan çýkýp rakibimizden daha
fazla isteyerek sahadan üç puanlý aynýlýp bu sevinci taraftarlarýmýzla yaþamak istiyoruz’ dedi.
Keçiören-Karagümrük
maçý Celal Bayraklý’nýn
Ulusal Hakemimiz Celal Bayraklý
2. Lig Kýrmýzý Grupta Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçýný yönetecek.
Merkez Hakem Komitesinden yapýlan açýkmaya göre pazar günü Aktepe
Stadý’nda oynanacak maçta Bayraklý’nýn
yardýmcýlýklarýný Ordu’dan Alper Gürsoy
ve Amasya’dan Mustafa Gül yapacak.
Maçýn dördüncü hakemi ise Tokat’tan
Harun Toplar.
Celal Bayraklý Ankara’da düdük çalacak
Ligde Keçiörengücü ilk yarýyý 27
puanla dördüncü tamamlarken Fatih Karagümrük ise 25 puanla yedinci sýrada bulunuyor.
Ayan’dan çekilen kulüplere tepki
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan fikstür çekiminin ardýndan
ligden çekilen takýmlarýn diðer takýmlarýn ve minik sporcularýn
maðdur olduðunu belirterek kulüpleri uyardý.
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan,
liglere katýlacaðýný bildiren fikstür hazýrlanýp onaylandýktan sonra ligden çekilen takýmlarý tepki gösterdi. Ayan, bu
davranýþlarýn Çorum’un Futbol Federasyonu nezdinde
küçük düþürdüðünü
belirterek kulüplerden bu konuda duyarlý olmalarýný istedi.
Dün yapýlan
Teknik Toplantýnýn
açýlýþýnda konuþan
Futbol Ýl Temsilcisi
Engin Ayan, sezon
baþýnda kulüplerin
taahhüt
ettikleri
branþlardan sezonun baþlamasýnýn
ardýndan çekildiklerini belirterek ‘Takým sayýsýna göre
statüyü hazýrlýyoruz hemen ardýndan
ligden çekilmeler yaþanýyor.
Bu çekilmeler sonucunda takým
sayýsa 4-5’e düþüyor ve futbolcular 4-5
maçla yýlý kapatýyorlar. Sezon baþýnda
her þey güzel. Bir çok kategoride taahhüt eden kulüpler sonradan birer birer
çekiliyorlar.
Sezon baþýnda katýlacaðýný belirteceksin sonra küçük bir dilekçe ile çekileceksin. Böyle bir anlayýþ kabul edilemez. Sezon planlamasý yapýlýp katýlacaðý branþlarý belirlemeyen kulüpler
yüzünden diðer
kulüpler maðdur
oluyor.
Bu hem benim hemde bir
yýl boyunca çalýþan takýmlarýn
emeklerine büyük saygýsýzlýk.
Fikstürü hazýrlayýp Federasyon
onayýna gönderiyoruz geldikten
sonra çekilen takýmlar yüzünden
3-5 takým kalýyor. Bu takýmlar
maðdur olmasýn
diye yeni statü ve
yeni fikstür hazýrlýyoruz buda Federasyon nezdinde küçük düþmemezi neden
oluyor. Bunu Çorum’a yaþatmaya kimsenin hakký yok.
Tüm kulüplerimizden bu konuda
daha duyarlý olmalarýný ve katýlacaklarý
kategorileri belirlerken gerekli çalýþmayý yaparak ona göre taahhütde bulunsunlar’ dedi.
Download

16 ocak.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi