a
H
T
I
bakımının
tam zamanı
Şr"
r/
Ankara Kalorifer Sıhhi Tesisat Doğalgaz İzolasyon
ve Montajcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Murat Erturan, kış aylarının gelmesiyle doğalgaz, su
sayacı, kalorifer ve tesisat bakımlarının yapılması
gerektiğini söyleyerek vatandaşları uyardı
y 7ıs mevsiminin
l( s"ü*esi Ueraberinde
l\İirçoksorunu'
.l\6irçok.orr,r,r.'
i,ü#:i:.ı*"*ıg
:hgffi.*im*
l
l
l
Dilara
lvoOĞou
n
A
lSL
korunmalr tesisatlar ise
yerin ?0 metre,altında
olma]r"dedi,
#P§,",|}_H.,*=
lTfi,Flt-ır"."bi,ĞiEıN,J
L:-:-Her ııt krş mevsimine
"İ.İı-r-"*lo"ti"a"
s"şkr" Müüat ErtuIan girmeden bakırnlarrn yapı]masl
"rr.""
,İ"-"., cİ."l."" önlemleri şöyle gerektiğini arüatan Erturan şöyie
devametti:
arı]attr:
"Bir kombinin heı sene en
"Başkent Gaz bacalr cihazları
azıııdari l<lşa girişte
y"su},l"or.yr."ı,l"rr*
bakrmırın yapılmasr
_
Lu cihazlar çok sü
şart, Bu bakrm]ar
balomrnyapdmas, ,-.,-oft*
yapürsahem
İ
-\
^\h
cihazlarverim]i
""n-".*"İ,
eJ""]rei^1 t,, *i
)Ş
iliı,n"v%-- ' ,t.,:'_,9.B_,/
1*j],^}:j],d"
gazveriınli
;;k;"
i"ii",, "*'-şLIutUı
ği,
t\
cihazlarü.
cüulardr.
,}1,i;;
!"P,
;]1::.:
^tı_Lı:
Başkent
Gu'ın
kullanıJrr,
Ismma da
(.,:1!
ffiff"kt;; *ffiffi
tıermetlk dediğimlz,
a]-ş-""a* İ"-*i7 i,"r"y,
Jİp, kirli gazı dısarr veren
k";bir; a;ayi
başladr.
Bu
J*-ar"ro*"vatandaşı,mrza
şetiıdeeıde
işiniıehli, kişiler
edi-lmeü,
.tercih
işi bi]meyen insaırlara
kombiler emanet edilmemelidir,
_
Baca]ıkombilerdenuzak
duruimahdır, Şofbenin baca]ı
a*tivor. Bilinçli
bomba]ardan ve balıımsrz olmasr adeta öliime
n"
,"t
llu- kendi canınr davet ediyor, Gaz srzdrrma,
a"rr"rlr."İrl.r
u"J"a"-ş
nUvU< İş
,
savmama]r,"
"*'Prş".a"l."l*
a. ao"m.
su
ktıllanma gibi tehlikeler ortaya
sayaçlarrnın çüarıyor,Yarıan gaz:nçıkardrğı
İe1,1il.esi ile
İ<arşr
karbonmonoksit ile birlilde
,
karşryaolduğunukaydeden,"ı,i,ıu""oı,yor,Bacalannı,'"
İİ*Şr"iC"İ"çl*mlml.ti,r,
orOrğ.,rr"a soğul. havadan
l
l
Ankara l(a]orifer Sühi Tesisat
Doğalgaz izolasyon ve NIontajcı_lar Esnaf ve Saıatkar]ar
Odasr Başkaru Murat Erturan,
krş aylannda sayaç, kalorifer ve
tesisat bakun]annrn yapdmasr
gerektiğini söyledi. ste
cihaznbakrmszo]masıbunlaır
daha da teaklişor
Kombinin ayarryla:,
,
oynamanın datasaİruf'
değil cüazın ömriinü
losaltaeağını ı,urgulayan
,:
Erturan, "Bizim
önerdiğdmiz cihazın belli
bir ayarda tutulmağıdır.
Eğer miiçnkünse devarrü
acrk kalmasr, soğuk_
hİvada biraz ytıl<selti]mesi,
,
srcakta ise biraz
azaltılmasf
'
diye konuştu.
Download

Ankara Kalorifer Sıhhi Tesisat Doğalgaz İzolasyon ve Montajcılar