Author/Yazar
Soner Dönmez
Fatma ÖZÜTOK
Fatma ÖZÜTOK
Fatma Neşe Kök
Şule Şimşek
Mihrican Erdem
Topic/Konu
Title/Baslik
Hepatit C Virüsü Tespiti İçin
Yeni Bir Elektrokimyasal
DNA chipler / DNA chips
Nükleik Asit Sensörünün
Hazırlanması
Yumurta Akı-bazlı Gıda
İMMUNOSENSÖRLER /
Alerjisine Karşı
IMMUNOSENSORS
İmmünosensör Tasarımı
Mide Polipi Doku Tanısı İçin
Doku Temelli Biyosensörler /
Fosfor Nanomedikal Cihaz
Tissue Based Biosensors
Tasarımı
Terden laktat analizi için
Enzim Temelli Biyosensörler /
tekstil tabanlı biyosensör
Enzyme Based Biosensors
tasarımı
Polipirol-Polivinilsülfonat
Filme L-Glutamat Oksidaz
İmmobilize Edilerek
Enzim Temelli Biyosensörler /
Hazırlanan L-Glutamat
Enzyme Based Biosensors
Tayinine Yönelik
Amperometrik Bir Biyosensör
Hazırlanması
Elektrokimyasal Olarak
Polimerleştirilmiş 5-amino-2magneto, piezo, optik ve
mercapto-1,3,4-thiadiazol ile
elektrokimyasal sensörler /
Modifiye Edilmiş Tek
magneto, piezo, optic ve
Kullanımlık Sensörlerle
electrochemical biosensors
Quercetinin Elektrokimyasal
Tayini
Bildiri Türü
Sözlü
Poster
Poster
Sözlü
Sözlü
Sözlü
Faruk Can
Aptasensörler / Aptasensors
Elektrokimyasal DNA
Biyosensörleri Prob
Tasarımında Yeni Yaklaşımlar
Sözlü
Tülay Ergön
Enzim Temelli Biyosensörler /
Enzyme Based Biosensors
Mikrobiyal Gliserol
Biyosensörü Tasarımında
Karbon Nanotüp Uygulamaları
Sözlü
DNA chipler / DNA chips
Poliaspartik Asit İle Modifiye
Edilmiş Kalem Grafit Elektrot
Kullanılarak Yeni Bir Nükleik
Asit Sensörünün Hazırlanması
Poster
SAKKAROZ TAYİNİ İÇİN ÇİFT
Enzim Temelli Biyosensörler /
ve ÇOKLU ENZİM ESASLI
Enzyme Based Biosensors
BİYOSENSÖR SİSTEMLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
Sözlü
Leman Çağdaş
Özlem Çolak
Tuba Yelda Temelli Çoban
Aptasensörler / Aptasensors
Bazı Enterobacter Türlerinin
Teşhisinde Enzimle İşaretli
Moleküler Fener Yönteminin
Kullanılması
Hüma Yılmaz
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
SELECTIVE EXTRACTION OF
ATENOLOL USING
MOLECULARLY IMPRINTED
POLYMERS
Poster
Poster
Ceren Bahar ŞENGİZ
nanobiyosensörler /
nanobiosensors
Erkan Doğru
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Hatice Palüzar
Enzim Temelli Biyosensörler /
Enzyme Based Biosensors
Burçin Bozal Palabıyık
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Halit Arslan
Enzim Temelli Biyosensörler /
Enzyme Based Biosensors
Kazım Özdemir
nanobiyosensörler /
nanobiosensors
Kazım ÖZDEMİR
nanobiyosensörler /
nanobiosensors
Bayram Oğuz Özer
Efe Deniz Öztürk
Erhan Canbay
Elif Loğoğlu
Mehmet Şenel
KARBON NANOTÜP-KİTOSAN
MODİFİYE EDİLMİŞ
ELEKTROKİMYASAL DNA
BİYOSENSÖRLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
KARBON FİBER MİKRO
ELEKTROTLARIN TÜR
TEŞHİSİNE YÖNELİK DNA
BİOSENSÖR
TASARIMLARINDA
KULLANILMASI
Pestisit Tayininde Katalaz
Temelli Biyosensörün
Performansı
Electrochemical investigation
for gemifloxacin and dsDNA
interaction
Fenol Tayini İçin PolianilinAktif Karbon Kompoziti
Kullanılarak Yeni Bir
Biyosensör Hazırlanması
ALTIN NANOPARTİKÜL
TEMELLİ TİROZİNAZ
BİYOSENSÖRÜ İLE
EPİNEFRİN TAYİNİ
ÇOK DUVARLI KARBON
NANOTÜP TEMELLİ
TİROZİNAZ BİYOSENSÖRÜ
İLE EPİNEFRİN TAYİNİ
Enzim Temelli Biyosensörler / Kolesterol Tayini İçin Yeni Bir
Enzyme Based Biosensors
Biyosensör Geliştirilmesi
Altın Nanoparçacık ve Lakkaz
Modifiyeli Karbon Pasta
Enzim Temelli Biyosensörler / Elektrot Kullanılarak Kateşol
Enzyme Based Biosensors
Tayini Amacıyla Yeni Bir
Amperometrik Biyosensör
Geliştirilmesi
magneto, piezo, optik ve
Nikotin Tayinine Yönelik
elektrokimyasal sensörler /
Moleküler Damgalı Polimer
magneto, piezo, optic ve
Tabanlı Voltammetrik Sensör
electrochemical biosensors
Geliştirilmesi
Bacillus megaterium' dan
PROTEAZ ENZİMİNİN
Enzim Temelli Biyosensörler /
SAFLAŞTIRILARAK
Enzyme Based Biosensors
KARAKTERİZASYONU VE
BİYOSENSÖR ÇALIŞMALARI
DNA chipler / DNA chips
Ferrocene Cored PMAM Type
Dendrimers-Based Label-Free
DNA Biosensors For
Electrochemical Detection of
DNA Hybridization
Poster
Sözlü
Poster
Poster
Poster
Sözlü
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Sözlü
Enzim Temelli Biyosensörler /
Enzyme Based Biosensors
Geçiş Metal İyonlarının
Konsantrasyonunun
Saptanması İçin Kısa
Peptidlerin Dizaynı ve Sentezi
Sözlü
Eren Turan
Aptasensörler / Aptasensors
Termodinamik Yaklaşımla
Tasarlanan DNA Problarının
Metilen Mavisi Yöntemine
Uygunluğunun Araştırılması
Sözlü
Elif Erhan
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Çevre Mühendisliği
Parametrelerinin
İzlenmesinde Biyosensör
Kullanımının Yaygınlaşması:
GYTE Çevre Mühendisliğinde
Yürütülmekte Olan Çalışmalar
Sözlü
Ece Ekşin
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Tek Kullanımlık Grafit
Elektrotlarla Elektrokimyasal
Homosistein Tayini
Poster
Aptasensörler / Aptasensors
PAMAM dendrimer modifiye
tek kullanımlık kalem grafit
elektrotlara dayalı aptasensör
ile aktive edilmiş Protein C'nin
elektrokimyasal tayini
Poster
Enzim Temelli Biyosensörler / Novel preparation method for
Enzyme Based Biosensors
paper-based rapid urease test
Sözlü
Recep Adıyaman
Gülşah Çongur
Memed Duman
İNDİKATÖRLÜ VE
İNDİKATÖRSÜZ DNA
HİBRİDİZASYONUNUN
ELEKTROKİMYASAL DNA
BİYOSENSÖRLERLE TAYİNİ
Sözlü
Electrochemical DNA
Biosensor for Antidepressant
Drug Aripiprazole
Poster
Hakan Karadeniz
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Burcu DoğanTopal
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Haluk Bingöl
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Grafen Tabanlı Modifiye
Elektrot ile Mandelik Asit
Enantiyomerlerinin
Elektrokimyasal Olarak
Ayırtedilmesi
Poster
Erhan Zor
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Enzimatik Metotla
İndirgenmiş Grafen
Oksit/NanoPolipirol Kompozit
Materyalin Sentezi ve Gerçek
Numunede H2O2 Tayini
Sözlü
Enzim Temelli Biyosensörler /
Enzyme Based Biosensors
Amperometric cholesterol
biosensor construction based
on reconstitution of
cholesterol oxidase on
polymeric 3-aminophenyl
boronic acid monolayer
Poster
Muamer Dervisevic
Bensu ERTEK
Eser Ökten
İbrahim Ender
Mülazımoğlu
Ayşe Tuğçe Tunç
Ali Cihan Çelik
Ayşen Demir
Mülazımoğlu
Özlem Sağlam
Şeyda Pirinçci
Filiz Kuralay
Pınar Esra Erden
Emre Çevik
Filiz Kuralay
Photoelectrochemical glucose
biosensor in flow injection
Enzim Temelli Biyosensörler /
analysis system using
Enzyme Based Biosensors
Quantum dot modified
electrodes
magneto, piezo, optik ve
Elektrokimyasal DNA
elektrokimyasal sensörler /
Biyosensör Tasarımında
magneto, piezo, optic ve
Termodinamik Model
electrochemical biosensors
Yaklaşımı
SWV Tekniği İle Cd, Zn, Hg ve
Co İyonlarının Eş Zamanlı ve
magneto, piezo, optik ve
Bağımsız Kantitatif
elektrokimyasal sensörler /
Tayinlerinde DDPHC-DAS
magneto, piezo, optic ve
Modifiye GC Elektrot’un
electrochemical biosensors
Kimyasal Sensör Elektrot
Olarak Kullanımı
Polianilin-Polivinilsülfonat
Filme Asetilkolinesteraz ve
Kolin Oksidaz İmmobilize
Enzim Temelli Biyosensörler /
Edilerek Hazırlanan
Enzyme Based Biosensors
Asetilkolin Tayinine Yönelik
Amperometrik Bir Biyosensör
Hazırlanması
Laktik asit tayini için
Enzim Temelli Biyosensörler / benzo[c]sinnolin ve karbon
Enzyme Based Biosensors
nanotüp temelli enzim
elektrot geliştirilmesi
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
DDPHC Molekülünün GC, Au
ve Pt Elektrot Yüzeylerinde
Elektrokimyasal
Davranışlarının İncelenmesi,
Modifiye Elektrot’un
Polifenolik Bileşiklerin
Tayininde Kimyasal Sensör
Elektrot Olarak Kullanımı
Glucose Biosensor in Flow
Injection Analysis System
Enzim Temelli Biyosensörler /
Based on Glucose Oxidase
Enzyme Based Biosensors
Quantum Dot Modified Pencil
Graphite Electrode
İMMUNOSENSÖRLER /
QCM Immunosensor Based
IMMUNOSENSORS
Small Analyte Detection
nanobiyosensörler /
Nanobiosensors for
nanobiosensors
Biomedical Applications
Ürik asit tayini için PVF ve
Enzim Temelli Biyosensörler /
karbon nanotüp modifiye
Enzyme Based Biosensors
amperometrik biyosensör
Fabrication of Xanthine
Enzim Temelli Biyosensörler / biosensor based on poly(GMAEnzyme Based Biosensors
co-Vfc)0,4-MWCNT
nanocomposite
nanobiyosensörler /
nanobiosensors
Electrochemical Detection of
Mitomycin C-DNA Interaction
with Nanoparticles/Polymer
Coated Electrodes
Sözlü
Sözlü
Sözlü
Poster
Poster
Sözlü
Poster
Poster
Sözlü
Poster
Poster
Poster
Didem Giray Dilgin
Enzim Temelli Biyosensörler /
Enzyme Based Biosensors
Yasin Ugur Kayran
DNA chipler / DNA chips
Fatih Bayansal
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Elif Esen
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Ilker Polatoğlu
Enzim Temelli Biyosensörler /
Enzyme Based Biosensors
Engin Asav
İMMUNOSENSÖRLER /
IMMUNOSENSORS
Hakkı Mevlüt
İMMUNOSENSÖRLER /
IMMUNOSENSORS
Elif Burcu Bahadır
İMMUNOSENSÖRLER /
IMMUNOSENSORS
Meral Topçu Sulak
Electropolymerized
Methylene Blue-Modified
Pencil Graphite Electrode for
Glucose Biosensor in Flow
Injection Analysis
AU SPHERE SEGMENT VOID
ARRAYS FOR DNA
HYBRIDIZATION ANALYSIS
Mert Soysal
Kübra Gençdağ
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Mehmet Yola
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Poster
LAPS Temelli Kimyasal
Görüntüleme Yöntemi
Sözlü
Real-time Electrochemical
Profiling (REPTM) as a new
automated biosensing
platform for fast and sensitive
electrochemical detection
Sözlü
Development of Tyrosinase
Immobilized Clinoptilolite
Films for Biosensor
Application
Kalretinin Tayinine Yönelik
İmmünosensör Sistemi
Geliştirilmesi
Paratiroid Hormon Tayini için
yüksek hassayiyetli
İmpidimetrik biyosensör
geliştirilmesi
Kısa ve Uzun Zincirli
Merkaptoasitler kullanarak
Vaskular Endoteliyal Büyüme
Faktörünün (VEGF)
Karşılaştırmalı Tayini
Biosensing of Chlorophenols
Enzim Temelli Biyosensörler / Based on Multi Walled Carbon
Enzyme Based Biosensors
Nanotube (MWCNT)Copolymer Modified Electrode
magneto, piezo, optik ve
elektrokimyasal sensörler /
magneto, piezo, optic ve
electrochemical biosensors
Poster
Elektrokimyasal Thiram
Sensörü için Molekül Baskılı
Polimer Esaslı Karbon Pasta
Elektrot Materyalinin
Geliştirilmesi
Polimetakrilik Asit ile
Modifiye Edilmiş Sensör
Yüzeyinde DNA’nın
Elektrokimyasal Tayini
Molecularly imprinted
electrochemical biosensor
based on [email protected]
nanoparticles involved in 2aminoethanethiol
functionalized multi-walled
carbon nanotubes for
sensitive determination of
cefexime in human plasma
Sözlü
Sözlü
Poster
Sözlü
Sözlü
Poster
Poster
Poster
Download

Author/Yazar Topic/Konu Title/Baslik Bildiri Türü Soner Dönmez