Þeker Fabrikalarý
personel alýmý yapacak
Kamu kurum ve kuruþlarýnýn memur personel
alýmlarý 2015 yýlýnýn bitmesi ile birlikte 2016 yýlýnýn baþýnda da devam ediyor. Bir çok devlet kurumu ve özel kuruluþlar çok sayýda memur
personeli bünyesine dahil ediyor. Bazý kurumlar KPSS en az 50 puan þartý araken, özel kurumlar ise KPSS þartý aramýyor. 2’DE
15 OCAK 2016 CUMA
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
O
Meteoroloji uyardý!
rman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý Meteoroloji
Genel Müdürlüðü
verilerine göre
Cuma ve Cumartesi
gecesi Çorum'da hafif
kuvvette don riski bekleniyor. 4’DE
Yýl: 1 Sayý: 42
www.kesinkarar.com
Terörle mücadeleye tam destek
Kan ve gözyaþý istemiyoruz
Gereken yapýlsýn
S
on aylarda doðu illerindeki operasyonlarda çok sayýda teröristin etkisi hale getirilmesi Çorum halkýný memnun ediyor. Terörle mücadele konusunda
görüþlerini dile getiren vatandaþlar genel olarak hükümetin terörle mücadeleye yönelik adýmlarýný olumlu yorumladý. Vatandaþlar terör tamamen
bitene kadar mücadelenin sürmesinden yana görüþ belirtti. 2’DE
DÝKKAT!
bombalý tuzak
E
mniyet Genel Müdürlüðü, 81 il emniyet müdürlüðüne gönderdiði talimat yazýsý ile terör örgütünün yaptýðý bombalý tuzaklara
karþý uyarýlarda bulundu. Ýl emniyet müdürlüklerinden gerekli güvenlik tedbirlerinin alýnmasý istendi. 3’DE
‘Kýz evlerini yurda
dönüþtüremedik’
‘Tarým ve hayvancýlýkta
büyük atýlýmlar olacak’
H
afta içi her gün ÇRT de canlý
yayýnlanan Günün Ýçinden
programýna katýlan Karadað, Ýlim
Yayma Cemiyeti'nin Çorumda bir
erkek öðrenci yurdu ve kýz evleri
bulunduðunu söyledi. Bu yurtta
ve kýz evlerinde kalan öðrencilere yönelik olarak sosyal faaliyetlere de
önem verdiklerini
söyledi. 7’DE
Sungurlu'da Öðrenci servisleri denetleniyor
HABERÝN KILÇIÐI
Gazeteler de
Yaþlanýr mý
2’DE
Belediye 60 Milyona
stat yaptýrýyor 3’DE
4
Feyzioðlu akademisyenleri Çorum'dan vurdu
Allah’ýn
Tecellilerini Tefekkür
G
AK Parti Çorum Milletvekili,
Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, önümüzdeki süreçte tarým ve hayvancýlýk
alanýnda büyük atýlýmlarýn yaþanacaðýný belirterek, Çorum'da ürün kalitesini, çeþitliliðini, verimliliði artýrarak köylüyü, üreticiyi refah seviyesi
yüksek, mutlu, huzurlu bir seviyeye ulaþtýracaklarýnýn altýný
çizdi. 4’DE
Esnafýn kamerasýndan
Okullara Cuma
trafik çilesi
namazý düzenlemesi
iyecekleri de, yiyeceði gibidir insanlarýn. Kendileri yapar, yapýlaný bulur, alýr,
orum'da il trafik komisyonu kararýyvelhasýl çýplak kalmazlar. Dünya ki insanla bazý caddelerdeki yol bölme uylar içindir, insanlarýn beden ihtiyaçlarý
gulamasý trafiði rahatlattý
olmaz. Dünyada yaratýklar içinde ihtiderken, baþka sorunlarý da
yaçsýz tek yaratýk insanlardýr ve hayatberaberinde
getirdi. 3’DE
ta insan, Allah'tan baþka hiçbir þeye
muhtaç ve mecbur deðildir. 6’DA
Ç
5
O
kullara da cuma namazý düzenlemesi geldi.
Milli Eðitim Bakanlýðý isteyen yönetici, öðretmen ve diðer personele cuma namazý saatlerinde gerekli kolaylýðýn saðlanmasý için illere yazý
gönderdi. 4’DE
Sayfa
2
GÜNDEM
Kan ve gözyaþý istemiyoruz
Hükümetin ve güvenlik güçlerinin teröre karþý ortaya
koyduðu mücadele Çorum halký tarafýndan destek görüyor
Son aylarda doðu illerindeki operasyonlarda çok sayýda teröristin
etkisi hale getirilmesi Çorum halkýný memnun ediyor. Terörle mücadele konusunda görüþlerini dile
getiren vatandaþlar genel olarak
hükümetin terörle mücadeleye
yönelik adýmlarýný olumlu yorumladý. Vatandaþlar terör tamamen
bitene kadar mücadelenin sürmesinden yana görüþ belirtti.
"Terörle mücadele konusundaki
çalýþmalarý nasýl deðerlendiriyorsunuz, bu konuda baþka neler yapýlabilir" sorusuna verilen cevaplar þu þekilde;
Fatih Kölegöz:
Hükümetin terörle mücadelesini
destekliyorum
Geç bile
kalýndý.
Bu konuda hükümetin arkasýndayýz. Birlik
ve beraberlik
içerisinde
oðlumuz sürece terör sorunu çözülür. Bir avuç insanlar, biz tükürüðümüzle boðarýz. Baþbakanýmýz
ve cumhurbaþkamomýzý halen iyti
niyetinden doðuya yatýrým yapýn
diyor. Niye yatýrým yapýlsýn diyorlar. Ben buna karþýyým onlarýn
elektriðine kadar biz ödüyoruz.
Adamlar mandýrayý bile kaçak
elektrikle ýsýtýyor. Onunu için hükümetin arkasýndayýz her türlü
destekliyoruz.
Selma Aktaþ-Yaþar Aktaþ
Terör istemiyoruz. Ülkemizde huzur istiyoruz. Her gün elimiz yüreðimizde olmasýn istiyoruz. Hükümet bu konuda ne gerekiyorsa
yapmalýdýr.
Engin Yiðit:
Terörün kökü kazýnana
kadar mücadele devam
etmelidir. Allah sonumuzu hayýr etsin.
Mahmut
Dönmez:
Hükümetin
terörle mücadelesini
çok doðru
buluyorum.
Sonuna kadar devam
edilmelidir.
Þemsettin Iþýk:
Terörle mücadele konusunda
gerekli
adýmlar atýlýyor. Allah
emniyet
güçlerimizin
yardýmcýsý
olsun.
Erdal Öztürk:
Hükümet yapmasý gerekeni yapýyor. Devlet teröre boyun eðmez.
Doðudaki insanlarla bizim
aramýzda hiçbir farký yok.
Bazý sebeplerden dolayý da
ortalýðýn karþýmasýna üzülüyoruz.
Mustafa Düdükçü:
Hükümetin terörle mücadelesini
destekliyoruz.
Bana göre
elinden geleni yapýyor
herkesin de
destek olmasý lazým.
Bundan daha iyisi yapýlamaz.
Hükümete
güveniyoruz.
Mehmet
Tatlýsu:
Hükümetin
terörle
mücadelesini çok
baþarýlý buluyorum.
Gönülden
destekliyorum.
Fatma Çakýr:
Teröre zaten hükümet fýrsat verdi.
Oslo'da, Dolmabahçe'de oturup
görüþtüler. Yollara hendekler kazýlýrken göz göre re bunlarý kabul
ettiler. Þimdide terör. Olacaðý buydu zaten. O yüzden hükümetin
yaptýðýný yeterli bulmuyorum. Bu
hale gelmemeliydik.
Ülkem
için korkuyorum. Torunlarým
için üzülüyorum.
Çok karanlýklara
gidiyoruz.
Mehmet Karataþ:
Hükümet terörle mücadelede çok
gevþek davranýyor. Teröre göz açtýrýlmamalý. Terör yüzünden masun insanlar ölüyor. Bunlara karþý
birlik ve beraberlik içerisinde olmamýz gerekiyor. Askerimizi, polisimiz ölüyor.
Olan gariban çocuklarýna oluyor. Hükümet yetkililerinden
sadece
Tansu Çillerin çocuðu askere
gitti.
15 OCAK 2016 CUMA
HABERÝN KILÇIÐI
Gazeteler de Yaþlanýr mý
Ýnsanlar yaþlanýyor, yaþlýlýk alametlerini
çevremizde görüyoruz, davranýþlarýndaki
çeliþkilere yaþlýlýk hali deyip geçiyoruz,
biraz daha ilerlerse bunamýþ diyor, eksiðini yanlýþýný yüzüne bile vurmuyoruz,
her halde bize de gençler öyle der. Ama
kurumlarýn yaþlanmasýna hiç alýþýk deðiliz, memleketimizde de kurumlar yeni
yeni yaþlanýyor o nedenle alýþýk olduðumuz bir durum deðil, uzun ömürlü kurumlarýn yaþlýlýklarýný da görür olduk.
Memleketimizin en yaþlý gazetesi "Maðdurun yanýnda" diye baþlýk atmýþ. Yapýlan
nedir; gazetede birkaç gün önce ihtiyaç
sahibi ailenin haberi yer almýþ, Ýlimizde
faaliyet gösteren hayýr kurumlarýndan
Yaðmur Damlasý Derneði, hayýr severlerden topladýðý ayni yardýmlarý basýný da
yanýna alarak önce ÇRT'de ve gazetede
haberinde yer alan aileye, daha sonra da
kendi tesbit ettikleri ailelere daðýtmýþ.
Olayýn hepsi bu. Gazete bundan bi mutlu
olmuþ, bi mutlu olmuþ sormayýn. Haberde yardým yapýlan ailenin maðduriyetinin
üzerinden iyice bir daha geçmiþ, bir de
hakký teslim etmek adýna Yaðmur Damlasý Derneði’ni ve Ülkü Ocaklarý’nýn adýný
da yazmýþ. Sanki o haberi, bir o gazete
yapmýþ, öyle etkili olmuþ ki, yardým yaðmýþ. "Hala etkili olabiliyorum, ben iþe
yarýyorum, eskiden de böyleydim, güçlüyüm, kuvvetliyim, vay be, ben hala ölmemiþim" Ýþte gazetenin yaþlýlýk hali bu
olsa gerek, Gazete habere þöyle devam
ediyor "Tüm muhtaçlara yardýma vesile
olma doðrultusunda çabalarýmýz devam
ediyor ve edecek". Güzel, tebrik ediyorum. Ama yayýncý olarak esas hakký teslim edilmesi gereken, bu haberi yapan,
telefonla yetkilileri arayarak onlarý harekete geçiren Yusuf Çýnar'a, Haluk Söylemez'e ve ÇRT'ye teþekkür edelim.
Þeker Fabrikalarý
personel alýmý yapacak
Diyarbakýr saldýrýsý kýnandý
Türkiye Þeker Fabrikalarý personel alýmý gerçekleþtiriyor.
Türkiye Þeker Fabrikalarý bünyesinin personel ihtiyacýný
karþýlamak üzere toplamda 8 adet müfettiþ yardýmcýsý
alacak. Son baþvuru tarihi 20 Ocak 2016
ný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet,
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum
yaralý vatandaþlarýmýza da acil þifalar diliyoruz.
Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Diyarbakýr Çýnar ÝlKendisini uluslararasý güçlere pazarlayan bu teçe Müdürlüðüne yapýlan saldýrýyla ilgili yaptýðý
rör örgütünün, sözde bölge halkýnýn haklarýný
açýklamada þunlarý söyledi. "Terörle mücadele
sürecinde kazdýklarý hendeklerde kaybolanlar,
savunmasý iddiasýnýn hiçbir gerçekliðinin kalmaþimdi de Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde, bombaya dýðý alenen açýktýr. Bebek katili olmaktan býkmayan, bölge insanýný ölsarýldý. Teröristlerin gece yadürmekten usanmarýsý Çýnar Emniyet Müdürlüyan, bölge halkýna
ðü'ne bomba yüklü araçla
baþta saðlýk hizmeti
birlikte roketatar ve uzun
namlulu silahlarla saldýrmasý
olmak üzere kamu
sonrasý 3'ü polis yakýný, 3'ü
hizmet veren kamu
görevlilerini hedef alde yýkýlan bir binanýn altýnda
maktan vazgeçmekalan sivil vatandaþýmýz olyen terör örgütü,
mak üzere 6 kiþi hayatýný
kazdýðý hendeklerde
kaybederken, 39 kiþi de yaralandý. Hayatýný kaybedenkaybolduðu gibi,
döktüðü kanda boler içinde 5 aylýk ve bir yaðulmaya da
þýnda iki bebekle 5 yaþýnda
mahkûmdur. Bu sübir çocuðun olmasý, bebek
reçte terörle mücakatili terör örgütünün gerçek
yüzünü bir kez daha ortaya
dele, tam bir mutakoydu. Bu hain saldýrýyý gerbakat ve destekle, iç
politikaya alet edilçekleþtirenlerle destekçileriMemur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen
meden yapýlmalýdýr."
ni þiddetle lanetliyor, hayatýÇorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý
Kamu kurum ve kuruþlarýnýn memur personel alýmlarý 2015 yýlýnýn bitmesi ile birlikte
2016 yýlýnýn baþýnda da devam ediyor.
Bir çok devlet kurumu ve özel kuruluþlar
çok sayýda memur personeli bünyesine dahil ediyor. Bazý kurumlar KPSS en az 50 puan þartý araken, özel kurumlar ise KPSS
þartý aramýyor.
Türkiye Þeker Fabrikalarý 23 Aralýk 2015 tarihli yapmýþ olduðu duyurusuna göre bünyesinde bulunan boþ kadrolarý tamamlamak adýna toplamda 8 adet Müfettiþ Yardýmcýsý alýyor. Alýnacak olan Müfettiþ Yardýmcýsý adaylarý Türkiye Þeker Fabrikalarýnýn yapacaðý Giriþ sýnavý ile gerçekleþecek.
Adaylar Sýnava 30 Ocak 2016 tarihinde saat 09:00 da girecekler. Sýnav, TÞFAÞ Genel
Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Ankara
Þeker Fabrikasý Etimesgut Tesisleri Sinema
Salonu'nda yapýlacak. Ancak adaylarýn bu
sýnava katýlabilmeleri için, Türkiye Þeker
Fabrikalarýnýn aradýðý genel þartlara uygun
aday olmalarý gerekiyor. Aranan nitelikler
ve Sýnava baþvuru bilgileri þöyle;
GENEL ÞARTLAR:
- Sýnavýn yapýlacaðý yýlýn Ocak ayý itibari ile Henüz 35 yaþýný doldurmamýþ olan adaylar,
- 657 Sayýlý Devlet Memurlarý
Kanunun 48. maddesindeki
yer alan þartlarý taþýyan adaylar,
- 2014 ve 2015 yýllarýnda
ÖSYM tarafýndan düzenlenen Kamu Personeli Seçme
Sýnavýndan A Grubu KPSS
35 puan türünden en az 70
ve üzeri puan almýþ olan
adaylar,
- KPSS puan durumuna göre
ilk 120 kiþinin içerisinde olan
adaylar,
- Baþvuracak adaylarýn Saðlýk Durumu her türlü iklim þartlarýnda görev
yapmaya ve her türlü yolculuk yapabile-
cek olan adaylar,
BAÞVURULAR:
Baþvuruda bulunacak olan adaylar en geç
20 Ocak 2016 tarihine kadar baþvurularýný
gerçekleþtirmeleri gerekmektedir. Baþvurular, 20 Ocak 2016 günü mesai saati sonuna
kadar TÞFAÞ Genel Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Ankara Þeker Fabrikasý Tesisleri Etimesgut/ANKARA adresine þahsen
veya posta ile yapýlabilecek, bu tarihten
sonraki baþvurular dikkate alýnmayacak..
"TÞFAÞ Genel Müdürlüðü Müfettiþ Yardýmcýlýðý Giriþ Sýnavý Baþvuru Formu" yukarýda
belirtilen adresten alýnmak veya www.turkseker.gov.tr adreslerinden indirilmek suretiyle doldurulabilecek. Zamanýnda yapýlmayan ve eksik belge ve bilgi ile yapýlan baþvurular iþleme konulmayacak.
Yarýn Gençlik ve Spor Bakanlýðý
50 personel alacak.
Memur Sen, Çýnar saldýrýsýný hendeklerde kaybolup bombaya
sarýlanlar döktükleri kanda boðulacak ifadesiyle deðerlendirdi
Elektrik kesintileri devam ediyor
Yedaþ yaptýðý bir açýklamayla Çorum Merkez Ýlçe sýnýrlarý
içinde programlý elektrik kesintisi yapacaðýný duyurdu
Bir süredir teknik çalýþmalar nedeniyle Çorum
Merkez ve Ýlçelerde yaptýðý programlý elektrik kesintilerine devam ediyor.
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamaya
göre; Çorum'da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik
çalýþmalar nedeniyle 'Programlý Elektrik
Kesintisi' uygulanacaktýr.
Kamuoyunun önceden bilgilendirilmesi
amacýyla Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým
A.Þ. Çorum Ýl Koordinatörlüðünden
elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve iþin içeriði ile ilgili yapýlan güncel bilgilendirme þöyledir:
17.01.2016 Tarihinde Çorum Ýli Merkez
Ýlçesinde 09:00-12:00 saatleri arasýnda
Bakým Onarým Çalýþmalarý'' Altýnbaþ
Baðlarý Tamamý, Akyazý Baðlarý Tamamý
ve Saraylý Baðlarý Tamamýna, Özü Su Tavuk Çifliði,
Bayram Oðlu Tavuk Çifliði'ne programlý olarak
elektrik verilemeyecektir.
Sayfa
3
GÜNDEM
15 OCAK 2016 CUMA
Emniyetten bombalý
tuzak uyarýsý
Emniyet Genel Müdürlüðü, 81 il
emniyet müdürlüðüne gönderdiði
talimat yazýsý ile terör örgütünün
yaptýðý bombalý tuzaklara karþý uyarýlarda bulundu. Ýl emniyet müdürlüklerinden gerekli güvenlik tedbirlerinin alýnmasý istendi.
Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý
Zeki Çatalkaya imzalý yazýda, Türkiye'deki terör faaliyetlerinde 2015'in
ikinci yarýsýndan sonra önemli miktarlarda artýþ meydana geldiði belirtilerek, terör örgütünün güvenlik
güçlerine yönelik silahlý ve roketatarlý saldýrýlarýnýn yaný sýra bombalý
saldýrý eylemlerine de çok sýk baþvurduðunun altý çizildi.
Özellikle Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgelerinde el yapýmý bomba
ile gerçekleþtirilen eylemlerin incelenmesi sonucunda, dýþarýdan bakýl-
dýðýnda anlaþýlmayacak þekilde gizlenen bombalarýn, sokak-cadde yüzeylerine, barikat ve hendek içlerine,
metruk binalarýn yüksek duvar yüzeylerine, rögar kapak ve mazgal
altlarýna menfez ve araç içlerine tuzaklandýðý kaydedildi.
El yapýmý bombalarýn genellikle 12
kilogramlýk mutfak ve 2 kilogramlýk
piknik tüpleri ile yað tenekeleri ve
büyük plastik bidonlar kullanýlarak
hazýrlandýðý ifade edilen yazýda, söz
konusu tuzaklara müdahalede bulunan ekiplerin güvenlik tedbirlerine
riayet etmelerine raðmen terör örgütü mensuplarýnca uzun namlulu
silah ve roketatarlarla alçakla saldýrýlar gerçekleþtirildiði hatýrlatýldý.
Bu tür istenmeyen olaylarýn önlenmesi amacýyla olay yerinde operasyon birimlerince gerekli güvenlik
tedbirleri alýndýktan sonra bomba
uzmaný personelin olay yerine gelmesi gerektiðine vurgu yapýlan yazýda örgütün deðiþik taktik ve tuzaklamalar geliþtirebileceði uyarýsý yapýldý. (Haluk SÖYLEMEZ)
Halkbank Genel
Müdürüyle görüþüldü
Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ceylan ve Ceritoðlu
beraberinde Çorum TSO Baþkaný Baþaranhýcal ile birlikte
Halk Bank Genel Müdürü Taþkesenlioðlu'nu ziyaret etti
Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt beraberinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile birlikte Halkbank Genel Müdürü Ali
Fuat Taþkesenlioðlu'nu ziyaret etti.
Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ceylan ve
Ceritoðlu Ziyarette, Halkbank'ýn; Türkiye'nin bankacýlýk okulu olarak görüldüðü,
ayrýca esnafa ve iþ dünyasýna en yakýn
banka kuruluþlarýndan bir tanesi olduðu
vurgulandý. Aktif büyüklüðü ile dünyanýn
önemli bankalarýndan olan Halkbank'ýn,
Türkiye'nin geliþimine saðladýðý katma deðerden dolayý teþekkür edildi.
Ziyarette açýklamalarda bulunan Çorum
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, KOBÝ'lere saðladýklarý desteklerden dolayý Genel
Müdür Taþkesenlioðlu'na teþekkür etti. Çorum'daki KOBÝ'lerin de Halkbank'ýn imkanlarýndan son derece istifade ettiklerini ifade eden Baþaranhýncal, "Halkbank Çorum
Þubesi'nin, bankanýn bütün þubeleri arasýnda ilk sýralarda yer aldýðýný biliyoruz.
Çorum'un sýralamadaki bu yeri, Halkbank
ile Çorum iþ dünyasý arasýndaki baðýn ne
kadar kuvvetli olduðunu göstermektedir.
Desteklerinizden dolayý teþekkür ediyorum." Dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Halkbank Genel Müdürü
Ali Fuar Taþkesenlioðlu da, banka olarak
her zaman iþ dünyasýnýn yanýnda olduklarýný söyledi. Taþkesenlioðlu, Milletvekilleri
Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u tebrik ederek görevlerinde baþarýlar diledi.
Belediye 60 Milyona
stat yaptýrýyor
Çorum Belediyesi yenin stadyumun ihalesi gerçekleþtirdi. Yaklaþýk maliyeti 66
Milyon 953 bin lira olarak belirlenen stadyum ihalesinde 4 firma teklif verdi.
Çevreyoluna yapýlmasý planlanan 15 bin kiþi kapasiteli
stadyum projenin yapým iþinin ihalesi, Belediye Ýhale
Salonunda gerçekleþtirildi.
Fikret Karacaköylü baþkanlýðýnda yapýlan ihale tapalý zarf
usulü gerçekleþtirildi.
4 firmanýn katýldýðý ihalede,
en düþük teklifi 50 Milyon
900 bin lira ile Özen-El Ýnþaat
verirken, ikinci düþük teklif
59 Milyon 900 bin lira, Çakýr
Ýnþaattan geldi. Ýhalede Alke
Ýnþaat-Güneþyol Ýnþaat iþ ortaklýðý 62 Milyon 888 bin lira,
Nuhoðlu Ýnþaat-Dalgýçlar Ýnþaat iþ ortaklýðý ise 76 milyon
900 bin lira teklif verdi.
Ýhale komisyonu baþkaný Fikret Karacaköylü yaklaþýk maliyeti 66 Milyon 953 bin lira
olan stadyum inþaatý ihalesinde firmalar tarafýndan verilen teklif dosyalarýnýn incelenerek önümüzdeki günlerde kararýn açýklanacaðýný bildirdi. (Haluk
SÖYLEMEZ)
Esnafýn kamerasýndan
trafik çilesi
Ýhaleye 4 firmanýn katýldý.
15 bin kiþi kapasiteli stadyum
Çevreyoluna yapýlmasý planlanan 15 bin kiþi kapasiteli stadyum projenin yapým iþinin ihalesi yapýldý
Cemilbey Caddesi'nde trafik
rahatladý ancak esnaf maðdur
oldu. Vatandaþlarý birbirine düþüren uygulamanýn yaþattýðý
tartýþmayý esnaf görüntüledi
engelleyecek þekilde yapýlan düzenleme
trafik akýþýný bir nebze olsun rahatlatýrken, esnafý ise maðdur etti. Yeni düzenleme en çokta, bölünen yol güzergâhlaÇorum'da il trafik komisyonu kararýyla
rýnda faaliyet gösteren esnafý etkiledi.
bazý caddelerdeki yol bölme uygulamasý
Ýþyerlerine mal getiren araçlarýn park
trafiði rahatlattý derken, baþka sorunlarý
edememesi veya park ettiði zaman trafida beraberinde getirdi. Araç parklarýný
ðin týkanmasý nedeniyle tartýþmalar yaþanýyor. Bu olaylardan birisi de Cemilbey caddesinde meydana geldi. Bir iþyerine mal
indirmek isteyen araç
yol kenarýna park
edince, trafik týkandý.
Araç sürücüleri arasýnda gerginliðe neden olan olayý, bir
baþka esnaf ta cep telefonu ile görüntüledi.
Basýna servis edilen
görüntüleri bir yandan
cep telefonu ile çeken
Yeni düzenleme en çokta, bölünen yol
esnaf, seslendirme
güzergâhlarýnda faaliyet gösteren esnafý etkiledi.
de yaparak, trafikteki
yeni düzenlemeye
tepki gösterdi.
Öte yandan yol bölme çalýþmasý yapýlan
güzergâhtaki esnaf,
sürücülerin yol kenarýna park edememesinin iþlerini de olumsuz etkilediðini söylüyor.
(Haluk
SÖYLEMEZ)
Sayfa
4
GÜNDEM
15 OCAK 2016 CUMA
‘Tarým ve hayvancýlýkta
büyük atýlýmlar olacak’
Ak Parti Çorum Milletvekili Ceylan ziyaretçilerini kabul etmeye devam
ediyor. Ziyaretlerde sorunlar ve yapýlacak düzenlemeler konuþuluyor
Çorum Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdür Yardýmcýsý, Ziraat Mühendisi
Yusuf Þahinbaþ, AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret
ederek bir süre görüþtü.
Þahinbaþ, Ceylan'ý milletvekili ve komisyon üyesi seçilmesinden dolayý
tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi.
Kendisi de bir ziraat mühendisi olan
Ceylan'ýn özellikle tarým ve hayvancýlýk alanýnda Çorum'a büyük faydalar
saðlayacaðýna inandýðýný vurgulayan
Þahinbaþ, her konuda yardýmcý olmaya hazýr olduklarýný, Çorum'un tarým ve hayvancýlýk potansiyelini birlikte, karþýlýklý iþbirliði halinde üst seviyelere çýkarmak istediklerini kaydetti.
Ceylan'a Çorum için saðladýðý katkýlar ve destekleri için teþekkür eden
Þahinbaþ, ayrýca yem ve gübrede
KDV oranýnýn yüzde 1'e indirilmesini
sevinçle karþýladýklarýný, bu durumun
tarým ve hayvancýlýðýn geliþmesinin
önünü açacak, üreticiyi rahatlatacak
bir uygulama olduðunu dile getirdi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Ceylan, Þahinbaþ'a teþekkür etti.
Ceylan, önümüzdeki süreçte tarým
ve hayvancýlýk alanýnda büyük atýlýmlarýn yaþanacaðýný belirterek, Çorum'da ürün kalitesini, çeþitliliðini,
verimliliði artýrarak köylüyü, üreticiyi
refah seviyesi yüksek,
mutlu, huzurlu bir seviyeye ulaþtýracaklarýnýn
altýný çizdi. Ceylan, bu
noktada tarým ve hayvancýlýk alanýnda faaliyet
gösteren resmi kurum,
oda, birlik ve sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte hareket edeceklerini
söyledi.
Rektör Alkan'dan
Baþkan Eyvaz'a ziyaret
DODURGA HEYETÝ
CEYLAN'LA GÖRÜÞTÜ
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ve
Ak Parti Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, Ak Parti
Dodurga heyetinden Ak Parti Çorum
Çorum Milletvekili, TaMilletvekili, Ahmet Sami Ceylan’a ziyaret
rým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki maka- Sarý, Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu
mýnda ziyaret etti.
Ceylan ile bir süre görüþen Aydýn ve Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý
TBMM'deki makamýnda ziyaret edeUysal, ilçenin sorunlarý, beklentileri
rek bir süre görüþtü.
ile ileriye yönelik projeleri hakkýnda
Daha önce Çorum Ýl Gýda Tarým ve
bilgi paylaþýmýnda bulundu.
Hayvancýlýk Müdürü olarak da görev
Milletvekili Ceylan, Dodurga'nýn ve
yapan Orhan Sarý, Milletvekili Ahmet
çevresinin sorunlarýný çok iyi bildiðini, bölgeyi geliþtirmek, özellikle mey- Sami Ceylan'a milletvekilliðinde ve
komisyon üyeliðinde baþarýlar dileve ve sebze üretiminde potansiyeli
yükseltmek, verimliliði ve ürün çeþit- yerek, "hayýrlý olsun" temennisini iletliliðini artýrmak için çaba gösterdikle- ti.
Milletvekili Ceylan ise, ziyaretten
rini belirterek, üzerinde çalýþtýklarý
duyduðu memnuniyeti dile getireprojeleri önümüzdeki süreçlerde harek, Orhan Sarý'ya teþekkür etti.
yata geçireceklerini kaydetti.
Dodurga ve bölgesinde büyük bir atýlým içerisine girmek istediklerinin altýný çizen Ceylan, "þimdi Dodurga için atýlým zamaný. El
ele, omuz omuza ilçeyi geleceðe hazýrlayacaðýz. Çorum için, Dodurga için, diðer tüm ilçelerimiz için güzel projelerimiz, çalýþmalarýmýz olacak" diye konuþtu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceylan, Belediye Baþkaný Aydýn ve Ýlçe Baþkaný Uysal'a
teþekkür etti.
ORHAN SARI'DAN
KUTLAMA
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Yardýmcýsý,
Yusuf Þahinbaþ Ak Parti Çorum Milletvekili,
Ahmet Sami Ceylan'a hayýrlý olsun ziyareti
Edirne Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü, Çorumlu hemþerimiz Orhan
Edirne Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü, Orhan Sarý, Ak Parti Çorum Milletvekili, Ahmet Sami Ceylan'ý ziyaret etti
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Alaca Belediyesi'ni ziyaret
etti.
Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý
makamýnda ziyaret eden Rektör Alkan,
Belediye Baþkanýnýn Alaca Meslek Yüksekokulu'nun yapýmýnda büyük emeði
olduðunu belirterek, kendisine verdiði
destekten ötürü teþekkür etti.
Karþýlýklý görüþ alýþveriþinin bulunulduðu ziyarette Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, ziyaretten duyduðu memniniyeti ifade etti. Rektör Alkan'ýn göre-
ve geldiði günden itibaren Hitit Ünversitesi'ni dünya markasý yapmak adýna
önemli adýmlar attýðýný ve birçok baþarýya imza attýðýný söyleyen Baþkan Eyvaz, "Hocamýz Alaca ile de yakýndan ilgilendi. Kendisine ilçemize verdiði desteklerden dolayý teþekkür ediyorum"
dedi.
Ziyarette Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam, Alaca
MYO Müdürü Doç. Dr. Sinan Çalýþkan,
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ yer aldý.
Ýki gün don riski var
Bu gece ve Cumartesi gecesi hafif kuvvette don riski bekleniyor.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Meteoroloji
Genel Müdürlüðü verilerine göre Cuma
ve Cumartesi gecesi Çorum'da hafif kuvvette don riski bekleniyor. Üreticilerin
dikkati olmasý gereken Cuma ve Cumartesi gecelerinde Çorum'un da içinde bulunduðu bazý iller için don riski beklentisi
var. Ortalama sýcaklýklar, Amasya, Bar-
týn, Bayburt, Çorum, Düzce, Kastamonu
ve Tokat dolaylarýnda mevsim normallerinin altýnda gerçekleþirken, bölgenin diðer kesimlerinde mevsim normalleri civarýnda gerçekleþiyor. En düþük ortalama sýcaklýk -6,6°C olarak Bayburt'ta, en
yüksek ortalama sýcaklýk ise 8,9°C olarak
Giresun'da gerçekleþti.
Sungurlu'da Öðrenci
Servisleri Denetleniyor
Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü,
öðrenci taþýmacýlýðý yapan servis araçlarýnda denetimlerine devam ediyor.
Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Güven
Yýlmaz, Taþýmalý Bölüm þef Ercan Karaca ve Taþýmalý Bölüm memuru
Adem Biliþik tarafýndan Sungurlu Ýlçe
Bölge Trafik Denetleme Amirliði önünde yapýlan denetimde, çeþitli köylerden temel eðitim ve ortaöðretim okullarýna taþýma yapan öðrencilerin bulunduðu taþýma araçlarý ve sürücüler
denetlendi.
Araçlarda sürücülerin Yasada ve yönetmeliklerde belirtilen kapasite içerisinde taþýma yapýlýp yapýlmadýðý incelendi. Yetkililer, servis sürücülerinin
öðrenci dýþýnda yolcu alýp almadýklarýný kontrol ettiklerini belirterek, öðrencilerin güvenli ve emniyet içerisinde
taþýnmalarý konusunda hassasiyetle
üzerinde durduklarýný belirtti.
Denetimler Sýklaþacak
Sungurlu Taþýmalý Eðitim Araçlarý
Kontrol Komisyonu Baþkaný Milli Eðitim Þube Müdürü Güven Yýlmaz öðrencilerimizin evlerinden okullarýna,
okullarýndan evlerine, güvenli bir þekilde gidip gelmelerini saðlamak üzere
yoðun ve sürekli denetimlerin yapýlacaðýný ve herhangi bir aksamaya meydan verilmeyeceðini ifade etti
Taþýma Komisyonu Baþkaný Milli Eði-
tim Þube Müdürü Güven Yýlmaz, Okul
Servis Araçlarý Hizmet Yönetmeliði'ne
uygun þekilde araç kullanan ve Yönetmelik gereði aracýnda eksiði bulunmayan araç þoförlerine teþekkür etti.
Sungurlu'da öðrenci taþýyan ve diðer
hatlardaki servis araçlarýnda da deðiþik saat ve tarihlerde denetimlerin süreceði belirtildi.
Okullara Cuma
namazý düzenlemesi
Milli Eðitim Bakanlýðý tüm illere yazý gönderdi
Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, öðrenci taþýmacýlýðý yapan servis araçlarýnda denetimlerine devam ediyor.
Okullara da cuma namazý düzenlemesi
geldi. Milli Eðitim Bakanlýðý isteyen yönetici, öðretmen ve diðer personele cuma
namazý saatlerinde gerekli kolaylýðýn saðlanmasý için illere yazý gönderdi.
Bakanlýk tarafýndan 81 ilin milli eðitim müdürlüklerine gönderilen yazýda, cuma namazýna iliþkin Baþbakanlýk genelgesinin
Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe
girdiði anýmsatýldý.
Yazýda, Bakanlýða baðlý her tür ve seviye-
deki resmi ve özel öðretim kurumlarýnda,
cuma namaz saatinin mesai ve ders saatleri ile çakýþmasý halinde eðitim ve öðretim faaliyetlerinde herhangi bir aksaklýða
meydan vermeden gerekli tedbirler alýnarak, isteyen yönetici, öðretmen ve diðer
personele gerekli kolaylýðýn
saðlanmasý, mesai saatleri
veya ders çizelgelerinin bu
doðrultuda düzenlenmesi istendi. (Haluk SÖYLEMEZ)
Sayfa
5
GÜNDEM
15 OCAK 2016 CUMA
Çorum Barosu'nun 64. kuruluþ yýldönümü nedeniyle düzenlenen gala yemeði düzenlendi
Feyzioðlu akademisyenleri
Çorum'dan vurdu
Çorum Barosunun düzenlediði toplantýda konuþan Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu, bildiri imzalayan akademisyenleri topa tuttu. Feyzioðlu, "Kanlý terör örgütü PKK'ya bir
cümlecik dahi aleyhte konuþmadan sürekli Türkiye Cumhuriyeti'ne söz söyleyenleri, mütareke
döneminin iþgal altýndaki Ýstanbul'unun sözde
aydýnlarýnýn kalýntýlarý olarak nitelendiriyorum"
dedi.
Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu,
Çorum Barosu'nun 64. kuruluþ yýldönümü nedeniyle düzenlenen gala yemeðine katýldý. Çorum
Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Çankýrý, Amasya, Tokat baro baþkanlarý ve avukatlarýn katýldýðý
yemekte konuþan Feyzioðlu, birlik ve beraberlik
mesajlarý verdi. Uðradýðý silahlý saldýrýda hayatýný
kaybeden Diyarbakýr Barosu Baþkaný Av. Tahir
Elçi'yi anarak konuþmasýna baþlayan Feyzioðlu,
görevlerinin onu yanlýþ tanýtmak isteyenlere
raðmen doðruyu söylemek olduðunu ifade etti.
Diyarbakýr'da uðradýðý saldýrý sonucu öldürülen
Diyarbakýr Barosu Baþkaný Av. Tahir Elçi'yi anarak konuþmasýna baþlayan Feyzioðlu; Türkiye
Cumhuriyeti'nin en büyük sorununun hukukun
üstünlüðünün saðlanamamasý olduðunu söyledi.
"Aramýzda onu tanýmayanlar var" diyen Feyzioðlu, "Tahir baþkan - görüþlerine katýlýrsýnýz katýlmazsýnýz- saðduyunun sesiydi. 'Burada silah istemiyoruz' cümlesini, kanlý terör örgütü PKK'nýn
utanmazca kazdýðý hendeklerin önünde, kanaslarýn, keleþlerin gölgesi altýnda söyleyecek kadar
cesur bir insandý. Ýstemiyoruz dediði silahlar o
silahlardý. Siz bakmayýn onun öldürülmesi ve
cenazesi üzerinden birilerinin bir kýsým propaganda yapmaya çalýþtýðýný" dedi.
"MÜTAREKE DÖNEMÝNÝN
SÖZDE AYDIN KALINTILARI"
"DEVLET YIKILIRSA HERKES ALTINDA KALIR"
"EN ÖNEMLÝ SORUN
HUKUKUN ÜSTÜNLÜÐÜNÜN
SAÐLANMASI"
Ülke olarak zor bir dönemden geçtiðimizi ve
devleti yýkmak isteyen her güce karþý tek vücut
olmak gerektiðini ifade eden Barolar Birliði Baþkaný Feyzioðlu, devletin yýkýlmasý durumunda
herkesin altýnda kalacaðýný söyledi. Devletin yýkýlmasý durumunda adaletten, aydýnlýk gelecekten, refahtan ve insan haklarýndan söz etmenin
mümkün olmadýðýný kaydetti.
Feyzioðlu, "Bu noktada kanlý terör örgütü PKK'ya bir cümlecik
dahi aleyhte konuþmadan sürekli Türkiye Cumhuriyetine söz
söyleyenleri, mütareke döneminin iþgal altýndaki Ýstanbul'unun
sözde aydýnlarýnýn kalýntýlarý olarak nitelendiriyorum" ifadelerini
kullandý.
Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu
Konuþmasýnýn sonunda hukukun üstünlüðüne
de deðinen Feyzioðlu, þunlarý söyledi: "Hukuk,
üstünlerin hukuku þeklinde deðil, herkesin sýðýndýðý bir hukuk olmak zorundadýr. Türkiye'nin ve
mesleðimizin en önemli sorunu hukukun üstünlüðünün saðlanmasýdýr. Bu 77 milyon yurttaþýmýzýn adalet paydasýnda kucaklaþmasý için vazgeçilmez bir koþuldur. Bunu söylediðimiz için
varsýn birileri bizi inatla yanlýþ anlasýn. Bu dönemde köprü olmak gerekir. Birbirinden uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlan insanlarý inatla, kararlýlýkla
birbirine kucaklaþtýrmaya çalýþmamýz gerekmektedir. Ülkemizde, biz avukatlarýn tarihin hiçbir
dönemde bu kadar aðýr bir sorumluluk altýna
girdiði görülmemiþtir. Herkesten önce her þeyden önce bizlerin birbirini anlamasý ve ülkemizin
birliði ve beraberliðimizin dört tarafýmýz ateþ
çemberiyken o ateþlerin ülkemizi yakmasýný önlemek için çalýþmamýz zorunludur."
Türkiye Barolar Birliðinin son üç yýlda önemli
çalýþmalara imza attýðýný ifade eden Fevzioðlu,
"Çorum Barosu'nun sosyal tesisini inþa etmek
ve açmak bize nasip oldu. Artýk daha güçlüyüz.
Baþýmýz eskisinden de dik. Çorum Barosu'nun
ve bütün barolarýn büyük desteði ile Türkiye Barolar Birliði son üç yýlda dünyada emsali görülmemiþ ve bir numara diye iþaretlenen inanýlmaz
bir sosyal güvenlik korumasýný saðlamaya baþlamýþtýr. 150 hastaneye, hemen hemen bütün
þehirlerimize yayýlmýþ bir saðlýk aðýyla meslektaþlarýmýzýn ve sisteme kayýt ettirilen eþ ve çocuklarý kucaklamýþ durumdayýz. Bunu devlet
bütçesinden bir lira dahi destek almadan yapýyoruz. Sizlerin alýn teri ile kazandýðýnýz ve bize
emanet ettiðiniz paralarla yapmaktayýz. Haftalýk
saðlýk harcamamýzýn 1 milyon liraya yükseldiðini
büyük bir gururla ve güvenle söylüyorum. Artýk
Türkiye'nin avukatlarý saðlýk güvencesi altýndadýr. Öksüz ve yetimlerimiz barolarýn korumasý
ardýndadýr. Bunlarýn hepsi siz deðerli meslektaþlarýmýn üstün katkýlarýyla olmuþtur"
dedi. Konuþmalarýn ardýndan meslekte 40 ve 50 yýllarýný dolduran avukatlara plaket verildi.
(Haluk SÖYLEMEZ)
Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar
Tapuya yeni bina
Tapu Kadastro Müdürlüðü yeni binasýna
kavuþuyor. Tapu Kadastro Genel Müdürü
Kanal, Ceylan'ý makamýnda ziyaret etti
Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan
Kanal, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM de ki makamýnda ziyaret etti. Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal'ýn Ak Parti
Çorum Milletvekili Ceylan'ý ziyaretinde
Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'ta bulundu.
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ýn odasýnda gerçekleþen ziyarette Ceylan ve Ceritoðlu ile görüþen Tapu Kadastro Genel Müdürü
Gökhan Kanal, Çorum Tapu Kadastro
Müdürlüðü'nün yeni binasý hakkýnda
görüþ alýþveriþinde bulundu.
Tapu Kadastro Müdürlüðü için yapýlacak binanýn inþaat faaliyetinin hýzlandýrýlmasý kararlaþtýrýlan görüþmede, Yedaþ binasýnýn karþýsýna yapýlacak olan
binada modern bir ortamda tapu sicil
iþlemlerinin yapýlmasý hedefleniyor.
Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan
Kanal, Ak Parti Çorum Milletvekilleri
Ceylan ve Ceritoðlu'na çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, Çorum için yapýlacak olan yatýrýmlarda kurumunun her
türlü desteði vermeye hazýr olduðunu
dile getirdi.
Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM de ki makamýnda ziyaret etti.
Sayfa
6
A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M
Evlenmenin yöntemi
HAYATIN ÖZEL KISMINI KESÝN
HATLARIYLA AYIRMAK, ZORUNLUDUR
Hayvan; karardan,
prensipten düzenden,
haktan, hukuktan, kendine, iradesine hakim
olmaktan falan anlamaz. .
Bütün bu incelikler insanýn insanlýk gücü ve
sahiplik yeteneðini kaybetmeyip artýrmak içindir. Bu incelikler insanýn kendi insanlýðýna
inancýný güçlendirip
mükellefiyetini geliþtirmek, hakimiyetiyle sahiplik gerekliliklerini yeter derecede sürdürmek içindir.
Bu inceliklere titizlikle
riayet edilmezse, zaman zaman insanýn
kendi insanlýðýna inancý
ister istemez azalýr. Bu
azalma gide gide kendisinden uzaklaþa uzaklaþa nihayet bir gün
kendi kendisinin insan
olduðunu tamamen
unutur.
Bu unutmak veya unutmamak sözle deðil, halen olur. Lafla "Ben insaným" diyenlerin, gün
geçtikçe hayatýnýn bütün davranýþlarýnda
hayvana benzediði
gözden kaçmaz.
"Ýnsan hayatýnýn, insanca olmasý þarttýr" ilkesinden alarak diyoruz
ki: Ýnsanýn;Ýcat,meyvesidir.Buluþ,aramasýyla
bulduðu þeylerdir. Ýnsanýn baþarmasý yapýsýnýn gereðidir.
Ýnsanýn iddiasý,yarýþmasý,imkanlanmasý gibi
güdümlerinin tezahürü
isteyerek - istemeyerek
yapýsýnýn icaplarýdýr. Zaman zaman ortaya çýkar. Tesadüfler yardým
eder çok zengin olur.
Bütün dikkatini kazanmaða çevirir. Çok kazanýr. Çok þeyler icat
eder, çok çok baþarýlarý
olur.
Bütün bu olurlarýn-olabilirlerin ötesinde, insan olarak yaþamak ayrýntýlarýyla belirlenmesi
zorunludur. Ýnsan hayatýnýn imkânlanma baþarýlarýyla maddi ve teknik geliþimleri baþka,
özel hayatý baþkadýr. Bu
ayrýntýya dikkat zorunludur.
(Devam edecek)
15 OCAK 2016 CUMA
ALLAH'IN HER AN ÇEÞÝTLÝ TECELLÝLERÝNÝ TEFEKKÜR
ETMEKLE, UNUTMAMA NOKTASINA GELÝNÝR
Allah'ýn ikramlarýnýn ana hatlarýna bakalým.
Yeryüzünde bunca yaratýklarýnýn hemen
hepsini insanlara amade kýlan Allah'ýn
ihsan buyurduðu kokular, tadlar, göze
hoþ görünen güzellikler, hizmet eden
toprak, su, çeþitli bitkiler ve çeþitli
hayvanlar!.. Kendi vücudumuzdaki
akýl, akli melekeler, tadlarý ve kokularý
alabilme hassasiyetimiz, bunlarý idrak
edebilme sýhhatimiz, bütün ikramlardan faydalanýþýmýz ve ikramlara efendi
oluþumuz, Allah'ýn sevgisini kalbimize
dolduruyor. Duyabilmek meselesi. Bunlarý içtenlikle tefekkür etmek ciddiyetle
olursa, duygular dolar.
Akýl ve sezgi nimetleri ikram eden Allah'a,
kendimize gelip de dikkat etsek, aklýmýz ve
sezgimizi iyi izlesek, neler buluruz.
Ölçüler içinde yaþamamýz için emirlerini iyi
düþünsek, farzlarý eda ettiðimiz zaman kendi iç dünyamýzda neler duyduðumuzu,
dünyada nasýl ölçülü yaþadýðýmýzý izlesek
Allah'ýn bize yakýnlýðýný anlarýz. Daha ondan
öte i nasýl bir hayat yaþarýz. Bunlarý sezdikçe hayatýmýzda daha ne kadar deðiþiklik görür, birliðin sýrrýna da ereriz.
Bu yakýnlýk içinden, bir adým daha gideriz.
Allah'ýn yeryüzünde ve özel hayatýmýzda bereket sýrlarýný sezmeye baþlarýz. Hemen gözümüzün önünde bereket sýrrý bulunan koyun
ve bereketten uzak olan köpeðe bakalým. Bu
iki cins hayvaný mukayese ederek, Allah'ýn
bereket sýrrýna, mefkuremizde bir ilim kapýsý açabiliriz.
Hemen Türkiye'mizdeki koyunlara bakalým. Mevcut koyunlarýn sayýsý kadar kesilip yeniyor. Ayrýca
baþka hasar da görüyor o koyunlar. Büyük þehirlerin mezbahanesine bakýp bir istatistik tutulsa,
Türkiye'nin tüm koyunlarý bitti sanýlýr. Daha köylerde, küçük þehirlerde, evlerde kurbanlarda kesildiðini iyice kafamýza alalým.
Ýyi düþünüp, hesap tutalým, Türkiye'de koyunun
bittiðine hükmederiz. Öte yandan bakarýz ki, daðlar, yaylalar, yine koyun dolu.
Köpekler ise, yýlda en az dokuz yavru yapar. Kesilmesi, harcanmasý da yoktur. Yine bakarýz ki,
her yerde köpek bir kaç tanedir.
Peki, dokuz yavru yapan köpekten bir artýþ olmuyor da, bir tane yavru, binde bir, iki yavru yapan
ve bu kadar' kesilen koyun nasýl bu kadar artýyor?
Allah'ýn ikramlarýnýn ana hatlarýna bakalým. Yeryüzünde bunca yaratýklarýnýn hemen hepsini insanlara amade kýlan Allah'ýn ihsan buyurduðu
kokular, tadlar, göze hoþ görünen güzellikler, hizmet eden toprak, su, çeþitli bitkiler ve çeþitli hayvanlar!.. Kendi vücudumuzdaki akýl, akli melekeler, tadlarý ve kokularý alabilme hassasiyetimiz,
bunlarý idrak edebilme sýhhatimiz, bütün ikramlardan faydalanýþýmýz ve ikramlara efendi oluþumuz, Allah'ýn sevgisini kalbimize dolduruyor. Duyabilmek meselesi. Bunlarý içtenlikle tefekkür etmek ciddiyetle olursa, duygular dolar.
(Devamý Haftaya)
Abdulkadir DURU
Kýþ meyveleri
ve vitaminleri
EVLENMENÝN
YÖNTEMÝ
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
Ýçerik
10.TL
* Tutkuyu; özgürlük olarak bilmek, cehaleti ispata kafidir. Ya
insan insanlýðýný ortaya koyup ispat edecek aile kurallarýna
uyar, yuvalarýmýzdan da gerçek insanlar yetiþtirir, anlamýyla insan olarak insanca yaþarýz ya da böylece malzeme olmaya devam ederiz.
* Evlenmek, tamamlanmaktýr. Aile yuvasý kurmaktaki ana
gaye, insanlýðý ispat etmektir. Ýnsanlar arasý güven, inan, saygý,
sevgi, beðendirme yarýþý yine aile kurumlarýnýn esasýndan gelir.
* Yaþayan milletlerle, yýkýlan, sönen milletlerin; hayat olaylarýnýn nedenini ilk toplum birimi olan ailedir. Bu gerçeði dün
Sosyoloji, bugün de bir yönden kültür Antropolojisi tespit etmiþtir.
* Ancak, sorunu temelden kavrayan DURU bu eserinde
özel yöntemi ile Türk ailesini kurtarmanýn yollarýný çizmiþtir.
* Uygulamasý yalnýz bir kanaat meselesi olarak kalmamalý,
zorunlu görülmelidir.
Kýþ aylarýnýn gelmesiyle birlikte soðuk algýnlýðý, nezle ve
grip gibi hastalýklarda artýþ
olur. Doðanýn bize sunduðu
kýþ meyveleri, baðýþýklýk sistemimizi güçlendiren ve bizi
hastalýklardan koruyan antioksidan vitaminler yönünden
oldukça zengindir. Bu nedenle günde 3-4 porsiyon farklý
renklerde meyve tüketmeye
özen göstermeliyiz.
Greyfurt
Yine C vitamini yönünden
zengin olan narenciye grubu
meyvelerimizdendir. Soðuk
havalarda bizi hastalýklara
karþý korur. C vitamini, toksik
öðelerin etkisini azaltarak
kanserden koruyucu özellik
gösterir. A ve B vitaminlerini
de içermektedir. Yorgunluða
ve halsizliðe iyi gelir. Ýçindeki
zengin potasyum
kaslarýmýzý güçlendirir ve
dolaþým sistemimizi canlandýrýr.
Kivi
Kýþ aylarýnýn en çok sevilen
meyvelerinden biri olan kivi,
kýþla birlikte gelen hastalýklara
karþý bizi koruyan vitaminler
yönünden oldukça zengindir..
Ýçeriðindeki en önemli vitaminler, A ve C vitaminleridir.
Bir kivideki C vitamini miktarý
2 portakaldaki, 3 mandalinadaki C vitaminine
eþdeðerdir. A vitamininin,
görme bozukluklarý, üreme
fonksiyonlarý ve kemik
geliþimine önemli katkýlarý
bulunmaktadýr. Ayrýca kivi,
kanseri önlemeye yardýmcý
olur. (Devam edecek)
Kadýn'ýn toplumundaki yeri
Yüz yýllardan beri farkýna varan, kaybýn nereden geldiðini bilen, söyleyen, yazan, çizen, olmamýþsa, bugünkü
iddia ettiðimiz gerçekler yadýrganmasýn. Yüreði olanlar
derhal konuya eðilsin. Mücadelesiz refah elde edilmez.
Her þeyin aslýný, esasýný bilmek, anlamak istediðimiz gibi; anamýzýn, bacýmýzýn, kýzýmýzýn gerçek deðerlerini ve
toplumdaki yerini neden anlamak istemiyoruz?
Bunun aslý nedir? Esasý nasýldýr?
Sorusuna hiç kulak vermeden rast gele sözleri nasýl
kabul edip presin altýnda
ezilmeye göz yumuyoruz?
Yok öyle þey, her varlýk zýttý
ile vardýr. Eðer gerçek tarafta
olduðumuzu iddia ediyorsak, biz de onlar gibi kendi
yapýcý tarafýmýzda çalýþmak
zorundayýz.
Gerçekçi tarafta deðilsek, bir
gerçekçi taraf çýkýp gerekli
biçimde; sahte, bozucu tarafýn karþýsýna geçmelidir.
Gerçekçiler ölmüþ, kargalar
baþýna çullanmýþ biçiminde
dünya dengesi kurulamaz.
Karþý tarafýn her dediðine
her istediðine uyduðumuza
bakýlýrsa, örnekteki gibi
þikâyet edenler ölüdür, karþý
taraf da leþ kargasý durumundadýr.
Evet sayýn okuyanlarýmýz
evet. Maalesef þikâyetçiler
güya gerçekçi ama, ölünün
þikâyeti gibi hareketsiz, görmesiz, iþitmesiz þikâyetler.
Bu durumda karþý taraf, leþimizi durmadan gagalýyor.
Evet gagalanmadýk neremiz
kaldý? Bütün ülkelerin toplumlarý kan aðlamýyor mu?
Özellikle kadýnlarýn gagalanmadýk yerleri varsa, hangi
ülkedeyse bilelim de onlarý
ziyarete gidelim.
Alýþkanlýðýmýz bizi aldatmasýn. Dünya birkaç büyük
hayvan tipin elinde kaldý. Ýnsan ölmeseydi, hayvanlar bu
kadar alýp yürüyebilirler miydi?
Öyleyse dirilmek elimizde.
Kiþisel konumuza önem vermekten dirilebiliriz ancak.
Dirilmenin baþka yolu yoktur. Boþu boþuna þikâyetlerle günlerimizi öldürmeyelim.
Dirilme, önce kadýnlardan
baþlar. Ýlk etapta kadýnlarýmýzý dirilteceðiz ki, onlar da bizi
ve yetiþen kuþaklarý diriltsinler. Yani toplumlarýnda yerlerini alsýnlar da, bizlere ve yetiþen kuþaklara kiþilikler konusunu gerçekleþtirsinler.
Leþimizi kargalar artýk gagalayýp üstümüzde keyf çýkaramasýnlar.
Dünyada kadýnlar, toplumlarýndaki yerlerini almalýdýr.
Hepsi o kadar!..
Sayfa
7
GÜNDEM
15 OCAK 2016 CUMA
‘Kýz evlerini yurda
dönüþtüremedik’
bi Ayhan Aykanat'ýn sorularýný cevaplayan Avukat Mehmet Karadað çalýþmalarýyla ilgili þunlarý söyledi;
"Spor salonlarý kültür salonlarý açtýk
ama kýz evlerini yurda dönüþtüremedik, bunu yapmak içinde destek bulamadýk. Erkek öðrencilerine pazartesi
Ýlmihal Kursu, Salý günü Kuraný Kerim
ve Arapça Kursu veriyoruz. Çarþamba günü Gönül Sohbetleri adý altýnda
Hafta içi her gün ÇRT de canlý yayýnprogram yapýyoruz, Perþembe günü
lanan Günün Ýçinden programýna kaöðrencilerimiz serbest zaman faaliyeti
týlan Karadað, Ýlim Yayma Cemiyekapsamýnda kendi aralarýnda gönül
ti'nin Çorumda bir erkek öðrenci yursohbetleri programlarý yapýyorlar,
Cuma günü Kuraný Kerim ve Arapça Kursu veriyoruz. Cumartesi
günü 10 yýldýr kitap okuma ve
müzakere günü
yapýyoruz. Haftanýn 6 günü program yapýyoruz,
öðrencilerimiz bu
kurslara katýlmak
isterse katýlýyor
bu konuda bir
zorlama söz konusu olmaz. Zaman zaman da
öðrencilerimiz
için konferanslar
da yapýyoruz.
Kurduðumuz
Hafta içi her gün ÇRT de canlý yayýnlanan Günün Ýçinden programýnýn
gençlik ve kültür
konuðu Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Mehmet Karadað oldu.
Ýlim Yayma
Cemiyeti Çorum Þube
Baþkaný Mehmet Karadað,
destek istedi
du ve kýz evleri bulunduðunu söyledi.
Bu yurtta ve kýz evlerinde kalan öðrencilere yönelik olarak sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini dile
getiren Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum
Þube Baþkaný Karadað, sosyal faaliyetlerde öðrencilerin gönüllülüðünün
esas alýndýðý ve yurtlarýnda kalan yabancý öðrencilerin kültürel anlamda
çok ciddi etkileþim içinde olduðunu
dile getirdi.
ÇRT de yayýnlanan Günün Ýçinden
programýnda gazetemiz imtiyaz sahi-
Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube
Baþkaný Mehmet Karadað
merkezinde ve kütüphanemizde öðrencilerimiz hem sosyal hem kültürel
faaliyetlerini yapabiliyorlar.
Yabancý öðrencilerimizin diðer öðrencilerimizle kaynaþmalarý kültürel alýþveriþte bulunmalarý ve iyi bir Türkçe
öðrenmeleri bizim için önemlidir. Bu
çocuklar geldikleri ülkelerin dilini biliyor, Ýngilizce mutlaka biliyorlar Türkçe'yi ve Türk kültürünü de öðreniyorlar. Seçme özgürlüðünün olmasý insan için son derece önemlidir, her
türlü baský insanýn doðasýna da aykýrýdýr, biz buna
dikkat ediyoruz dedi.
(Haluk SÖYLEMEZ)
Çorum'u þok eden
ölüm istatistiði
Çorum Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü
kayýtlarýna göre Çorum'da son dört yýlda 6
bin 84 kiþi öldü. Açýklanan rapora göre Çorum'un bir ilçe nüfusu kadar sayýdaki insanýný kaybetmiþ olmasý dikkat çekti.
Çorum Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðünün ölüm istatistiklerine göre kentte her yýl
ölümlerin arttýðýn görüldü. Açýklanan rakamlara göre, Çorum'da 2012 yýlýnda Bin
385 kiþi ölürken, 2013 yýlýnda bu sayý Bin
469, 2014 yýlýnda Bin 534 ve 2015 yýlýnda
ise Bin 696 kiþiye yükseldi.
Son 4 yýllýk rakamlara bakýldýðýnda ise 6
bin 84 kiþinin vefat ettiði belirlendi. Bu rakam, Çorum'un Bayat ilçesi nüfusunun 6
bin 344 kiþi olduðu göz önünde bulundurulduðunda, son 4
yýllýk ölüm sayýsý bir ilçenin
nüfusu kadar olduðunu ortaya
koydu. (Haluk SÖYLEMEZ)
Bunlarý Biliyor Musunuz?
* Uzayda Yer Çekimi Olmadýðýndan Astrontlar Aðlasa Da Gözyaþlarý Aþaðýya Düþmez.
* Muz Yiyen Bir Kiþinin Sivrisinekler Tarafýndan Isýrýlma Ýhtimali Muz Yememiþ Bir Kiþiye Göre Daha Yüksektir
* Papatya Normalde Kokmaz Ama Koparýldýðýnda Kokar.
Tarihte Bugün
15/01/1932 Samsun'da Mustafa Kemal
Paþa'nýn Anadolu'ya ayak bastýðý yerde dikilen heykel açýldý.
15/01/1940 Ankara radyosu Fransýzca,
Yunanca, Farsça ve Bulgarca haber yayýnýna Ýngilizce'yi de ekledi.
15/01/1986 12 Eylül askeri darbesinden
sonra ilk öðrenci derneði kongresi günü
Ýzmir'de toplandý.
15/01/1949 Ýmam-hatip kurslarý açýldý.
VEFAT EDENLER
Bir efsane çöktü
Türkiye'nin en seçkin otobüs þirketi, son
seferini yaparak faaliyetini durdurdu
Bir süredir, baðlý bulunduðu grubun mali sýkýntýlarý
nedeniyle Varan otobüs þirketi faaliyetlerini durdurdu.
Türkiye'nin herhangi bir yerine gitmek için bilet almak
isteyen þirketin müdavimleri eli boþ döndü.
Þirketin aldýðý karara göre,
seferler belirsiz bir süre için
durduruldu. Varan markasý
ile sefer yapan 40 kadar
otobüs için alýnan bu karar,
sektörde þok yarattý.
Rekabet Kurumu'nun da
onayý sonrasý 2011 yýlýnda
Varan turizm Ulusoy bünyesine katýlmýþtý.
TOMRUK TÝCARETÝNDEN
OTOBÜS FÝLOSUNA
Türkiye'de milyonlarca kiþinin seçkin bir firma olarak
seçtiði Varan Türkiye'nin en
14.01.2016
BUGÜN
08:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden –
Canlý
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden –
Tekrar
18:00 Haberler
18:30 Komik Videolar
20:30 Haberler
21:00 Türk Dil Bayramý Aþýklar Þöleni
23:00 Haberler
23:30 Günün Ýçinden – Tekrar
01:00 Haberler
eskilerinden. Yüzlerce otobüsü, binlerce çalýþaný ile
onlarca yýl yollarda hizmet
verdi. Varan'ýn hikâyesinin
gerisinde 1942'de borç para ile alýnan bir kamyon ile
baþlayan tomruk ticareti
yatýyor.
VARAN'IN ÝLK SEFERÝ
Batý Anadolu'dan Ýstanbul'a
yapýlan tomruk ticareti
1946'da yeni bir noktaya taþýndý. Varan. 1946'da Ýstanbul-Ýzmit arasý taþýmacýlýða
baþladý.
2000'LERÝN BAÞINDA
SIKINTIYA GÝRDÝ
Pekuysal Ailesi'nin sahibi
olduðu marka 2000'lerin
baþýnda sancýlý bir sürece
girdi. Kurucu isim Nevzat
Pekuysal'ýn
vefatý ile
birlikte
Varan
için de
zorlu bir
süreç yaþanmaya
baþladý.
Uzun bir
süre satýþ
görüþmeleri
yürütülen
Varan
2011 sonunda
Ulusoy
bünyesine geçmiþti.
HURÝYE TUNÇ
Ayvalý köyünden gelme, merhum Kemal
TUNÇ"un eþi, Murat, Ferhat, Bahri ve Orhan
TUNÇ"un annesi, Huriye TUNÇ vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
SELAMET YANMAZ
Çalyayla köyünden gelme, Hasan YANMAZ"ýn oðlu, Celal, Nuri, Sýrrý ve Bedri
YANMAZ"ýn kardeþi, hemþire Tuðçe Yanmazýn babasý, Selamet YANMAZ vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
MUZAFFER KOÇ
Mollahasan köyünden gelme, Abidin ve
Rafet KOÇ"un kardeþi, Muzaffer KOÇ vefat
etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
DÖNDÜ MERT
Deniz köyünden gelme, Çimento fabrikasýndan emekli merhum Süleyman MERT"in
eþi, Köy hizmetlerinden emekli Mevlüt, Þeker fabrikasýndan emekli, Ekrem MERT"in
annesi, Döndü MERT vefat etmiþtir. Allah
Rahmet eylesin.
HÜSEYÝN DÝVRÝL
Ýnalözü köyünden gelme, Hasan, Osman
ve Mehmet DÝVRÝL"in aðbeyi, merhum Hacý
Mustafa DÝVRÝL"in oðlu Hüseyin DÝVRÝL vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
FATMA KARATEPE
Abdalata köyünden gelme, Kadir ve Hüseyin KARATEPE ile Fetiye AYDIN"ýn annesi,
Fatma KARATEPE vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ASÝYE KARAKAYA
Abdullah KARAKAYA"nýn annesi, Birkan ve
Tayfun ÇATALÇAM"ýn anneannesi, Serkan
KARAKAYA"nýn babaannesi, merhum eski
hazýr elbiseci esnafýndan Cemal KARAKAYA"nýn eþi, Asiye KARAKAYA vefat etmiþtir.
Allah Rahmet eylesin.
15 OCAK 2016 CUMA YIL : 1 SAYI : 42
Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü
Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý
Burak Han DEMÝR
AYKANAT
Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
Tel&Fax: 0364 224 29 65 - 225 36 50
web: www.kesinkarar.com
e-posta: [email protected]
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik
2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL
ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL
4 GÜNLÜK HAVA DURUMU
SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C
NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN
ABALI
223 00 20
Bahabey Cd.No:105
VEFA
224 83 26
Kültür Sitesi Altý
Yönetimden Ankara çýkartmasý
Çorum Belediyespor yönetim
kurulu üyeleri dün Ankara'ya giderek milletvekilleri ile görüþtüler. Yöneticiler, milletvekillerine
19 numaralý Belediyespor formasý hediye etti.
Çorum Belediyespor Kulüp
Baþkaný Zeki Gül, Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özbayram, Futbol Þube Sorumlusu Nurettin
Karaca, Basýn Sözcüsü ve Taraftar Sorumlusu Mustafa Altunkaya, Amatör Branþlar Sorumlusu
Mustafa Ercan, Tesisler ve Proje
Sorumlusu Ýsmail Tekçam, Salon Sporlarý Sorumlusu Nadir
Solak, Güreþ Branþý Sorumlusu
Hüseyin Teke, Reklam Sponsorluk ve Ulaþým Sorumlusu Turgay Yýlmaz, Sponsorluk Sorumlusu Ýsmail Hakký Melendiz'den
oluþan heyet ilk olarak Adalet
ve Kalkýnma Partisi Milletvekili
Salim Uslu'yu ziyaret etti. Daha
sonra Cumhuriyet Halk Partisi
Milletvekili Tufan Köse'yi ziyaret
eden yöneticiler, Adalet ve Kalkýnma Partisi Milletvekilleri Lütfiye Ýlksen Çeritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan'ý da ziyaret etti.
Ziyaretlerde konuþan Kulüp
Baþkaný Zeki Gül, milletvekillerine görevlerinde baþarý dileðinde bulundu. Çorum Belediyespor'un þehrin en önemli unsurlarýndan olduðuna iþaret eden
Gül, bu nedenle maddi manevi
þehrin tüm dinamiklerinden
destek beklediklerini yineledi.
Yönetimin ziyaretlerinden duyduklarý memnuniyeti dile getiren milletvekilleri ise þehrin tanýtýmýna büyük katký saðlayan
futbol takýmýna her türlü desteði
saðlayacaklarýný ifade ettiler.
Güreþ takýmýnýn Süper Lig'e çýkmasýndan dolayý son derece
mutlu olduklarýný ifade eden
milletvekilleri bu tür baþarýlarýn
her alanda gelmesi adýna üzerlerine düþen görevi yapmaya
hazýr olduklarýný da ifade ettiler.
24 Aralýk'ta yapýlan Olaðanüstü
Genel Kurul sonrasý Kulüp Baþkaný Zeki Gül nezaretinde oluþturulan yeni yönetim kuruluna
da baþarý dileyen milletvekilleri
fýrsat bulduklarý sürece maçlarý
da izlemeye gayret göstereceklerini dile getirdiler. Ayrýca, Dün
yapýlan ziyaretler sýrasýnda, milletvekillerine arkalarýnda isimleri
yazan 19 numaralý Çorum Belediyespor formasý da hediye
edildi.
Çorum Belediyespor yönetim kurulu üyeleri dün Ankara'ya giderek milletvekilleri ile görüþtüler.
Çorum Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Nurettin Karaca, Altyapý
Sorumlusu Sinan Özdilli ve antrenörlerden çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý.
Çorum Belediyespor
altyapýya önem verecek
Çorum Belediyespor Futbol
Þube Sorumlusu Nurettin Karaca, Altyapý Sorumlusu Sinan Özdilli ve antrenörlerden
çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý.
24 Aralýk'ta yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul Sonrasý oluþturulan yönetimde, Futbol Þube Sorumlusu olarak göreve
baþlayan Nurettin Karaca, Altyapý Sorumlusu Sinan Özdilli
ve antrenörler Selim Sümer,
Hayrettin Karaca, Hüseyin
Eðer, Mehmet Arduç'un yaný
sýra kaleci antrenörü Zafer Kýroðlu ile bir araya gelerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.
Altyapýlarýn takýmlarýn geleceði açýsýndan son derece
önemli olduðuna iþaret eden
Karaca, bundan sonra altyapý
çalýþmalara çok daha önem
vereceklerini ve bu yönde ya-
pacaklarý çalýþmalarý ekip halinde koordineli bir þekilde yürüteceklerini söyledi. Altyapý
Sorumlumuz Nurettin Karaca,
gerek Çorum'da gerekse de il
dýþýnda Akademi, A2 ve Bölgesel Amatör Liglerinde takibi
ve genç yeteneklerin kazandýrýlmasý yönünde de çalýþmalara aðýrlýk vereceklerini kaydetti.
Asým Balcý'dan baþarý dileði
Çorum Milletvekillerini ziyaret için Ankara'ya giden Çorum Belediyespor yöneticileri, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþerimiz Doç Dr.
Asým Balcý'yý da ziyaret etti.
Çorum Belediyespor Kulüp Baþkaný
Zeki Gül, Baþkan Yardýmcýsý Mustafa
Özbayram, Futbol Þube Sorumlusu
Nurettin Karaca, Basýn Sözcüsü ve Taraftar Sorumlusu Mustafa Altunkaya,
Amatör Branþlar Sorumlusu Mustafa
Ercan, Tesisler ve Proje Sorumlusu Ýsmail Tekçam, Salon Sporlarý Sorumlusu Nadir Solak, Güreþ Branþý Sorumlusu Hüseyin Teke, Reklam Sponsorluk
ve Ulaþým Sorumlusu Turgay Yýlmaz,
Sponsorluk Sorumlusu Ýsmail Hakký
Melendiz'den oluþan heyet Balcý'yý makamýnda ziyaret ederek yeni görevinde baþarý dileðinde bulundu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Asým Balcý, Çorum Belediyespor'u yakýndan takip ettiðini ve özellikle de güreþte elde edilen baþarýlarýn
gurur verici olduðunu ifade etti. Ayný
baþarýnýn diðer branþlarda da gelmesini bir Çorumlu olarak çok istediðinin
altýný çizen Balcý, bunun için de tüm
Çorumlularýn kulübe mutlak destek olmasý gerektiðine vurgu yaptý. Þahsý
adýna bu yönde elinden gelenin en iyisini yapacaðýný dile getiren Balcý, yeni
yönetim kuruluna da görevinde baþarýlar diledi. Kulüp Baþkaný Zeki Gül ise
Asým Balcý'ya yeni görevinde baþarýlar
diledi. Kulübün her alanda üst düzeye
taþýnabilmesi adýna yoðun bir mesai
harcadýklarýný ifade eden Zeki Gül, bu
nedenle de her kesimin desteðine ihtiyaçlarý olduðunu kaydetti.
Ziyarette Kulüp Baþkaný Zeki Gül tarafýndan Ankara Büyükþehir Belediyesi
Genel Sekreteri Doç Dr. Asým Balcý'ya
arkasýnda ismi yazan 19 numaralý takým formasý ve leblebi hediye edildi.
Çorum Milletvekillerini ziyaret için Ankara'ya giden Çorum Belediyespor yöneticileri,
Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþerimiz Doç Dr. Asým Balcý'yý da ziyaret etti.
Belediyespor’da hedef 3 puan
Pazar günü kendi sahasýnda Manvagatspor’u
konuk edecek olan Çorum Belediyespor bu
maçýn hazýrlýklarýna dün
yaptýðý antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Serdar Bozkurt
nezaretinde yapýlan antrenmanda sakatlýðý devam eden Ercan Güneri
dýþýnda tüm futbolcular
hazýr bulundu. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda saat 13.30’da
baþlayan antrenman ýsýman hareketlerinin ardýndan yapþýlan 5’e 2 ve
taktik çalýþmanýn ardýndan sona erdi. Çorum
Belediyespor, Manavgatspor ile oynayacaðý
maçýn hazýrlýklarýna bugün de saat 13.30’da yapacaðý antrenmanla devam edecek.
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
.
.
.
.
.
Ýçerik
20.TL
Görünüþte herkes insan. Gerçekte ise, tip tip yaþýyorlar. Çoðunluk;
Gölge Tip, Eþya Tip, Bitki Tip olarak yaþadýklarý için, Hayvan Tiplere hizmet
ediyorlar kölecesine.
Ýnsan olarak yaþayanlarý çoðaltmaya amaçlandýk ki: Hayvan Tipleri
insanlar idare ederken yeni bir çað açýlsýn.
Kafasýnda maddi çýkarýndan daha önemli bir þey tanýyýp kabul etmeyen,
her deðeri maddi çýkarýna vasýta kýlan zihniyetteki adamlara, hayvan tipler
diyoruz. Onlara göre harp ve felâket; ne kan, ne de ölümdür.
Yalnýz çýkar saðlayan bir olaydýr. Gerçekten insanca yaþamanýn ölçüsü
nedir? Hangi ölçüye göre yaþanacaktýr ki, insanýn doðruluðu her yerde
kabul görsün...
Güvensiz kalan kim olursa olsun, güvensizliðì yüzünden her þeyini
kaybediyor. Bu kadar açýk bir ihtiyaç, nasýl önemsenmiyor?
Download

15 Ocak 2016.qxd - Kesin Karar Gazetesi