YILDIZ TINAS İZMİROĞLU
ANADOLU LİSESİ
REHBERLİK SERVİSİ
ANADOLU LİSELERİNİN AMACI


a) İlgi ,yetenek ve başarılarına göre
yüksek öğretim programına
hazırlanmalarını,
Yabancı dili ,dünyadaki bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri izleyebilecek
düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.
FAALİYETLERİMİZ







Sportif : Voleybol, Basketbol
Tiyatro
Müzik faaliyetleri
Kültür Gezileri
Meslek tanıtım günleri
Üniversite Gezileri
Yurtdışı Gezileri
2014-2015 ÖSYS BAŞARIMIZ







Tıp Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İİBF
Fen Edebiyat Fakültesi
Sağlık Fakültesi
REHBERLİK SERVİSİ

Öğrencilerin kendilerini ve çevreyi
tanımaları, dengeli bir kişilik
geliştirmeleri,uyum sorunları
gidermeleri,ilgi,yetenek ve kişilik
özelliklerine uygun bir mesleğe
yönelmeleri, serbest zamanlarını en iyi
şekilde değerlendirmeleri, alan ve ders
seçmeleri ,başarılarını arttırmaları,kişiler
arası iletişim becerilerini geliştirmeleri…vb
konular rehberliği zorunlu kılan
etmenlerdir.
REHBERLİĞİN HİZMET ALANLARI




Öğrencilerin:
Bedensel,zihinsel ve duygusal yönden
özelliklerini tanımalarına ve kabul
etmelerine ,
İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmek için
gerekli beceriler kazanmalarına ,
Kişisel gelişimleri için kendilerine açık olan
fırsatları ,okul ve okul dışındaki eğitim
olanaklarını ,meslekleri ,toplumun
beklentilerini tanımalarına,



Amaç belirleme ,sorun çözme ,karar
verme ,tercih yapma ,sorumluluk alma vb
konularda kendine güven kazanma ,
Toplumun gerçeklerini göz önüne alarak
kendilerine uygun üst öğrenim
kurumlarını tanımalarına,
Çalışmayı zevkli hale getirme ve serbest
zamanlarını kendilerine belirtilen amaç
doğrultusunda değerlendirmelerine
yardımcı olmaktır.
REHBERLİĞİN İLKELERİ






Rehberlik hizmetlerinde insana saygı
esastır.
Rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere
açıktır.
Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük
esastır.
Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır.
Rehberlik hizmetlerinde bireysel
farklılıklara saygı esastır.
Rehberlik hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir
parçasıdır.
SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN
GENEL ESASLARI







MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve
değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.
a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini
tamamlayan iki dönemden oluşur.
b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları
esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı
sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde
beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.
c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel
amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır.
ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla
öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp
kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.
d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler,
ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.
e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı
düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri
becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.
İTİRAZ HAKKI


Öğrencilerin talebi dahilinde proje,
performans çalışmaları ve sınav
evrakı ders öğretmeni tarafından
birlikte bir kez daha incelenir.
Öğrenci velisi proje, performans
çalışmaları ve sınav sonuçlarına,
sonuçların ilanını takip eden 5
işgünü içerisinde yazılı olarak okul
yönetimine itirazda bulunabilir.
PERFORMANS PUANI

Her dönemde tüm derslerden iki
performans puanı verilir. Bunlardan birincisi
ders programında öngörülen eleştirel
düşünme, problem çözme, okuduğunu
anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma
sonucu elde edilen kazanımların yazılı,
sözlü veya uygulamalı olarak
paylaşılmasına yönelik ders öğretmenin
gözetiminde yapılan bireysel veya grup
çalışmasını ile,
PERFORMANS PUANI

İkincisi, öğrencinin derse hazırlık,
devam , aktif katılım ve örnek
davranışlarına verilir. Zümre kararı
performans çalışmasına dayalı
olarak bir performans puanı daha
verilebilir.
SINAV YÖNETMELİĞİ




Her dersten en az iki sınav yapılır.3 ve üstü saat
dersten en az 2 sınav yapabilir.
Öğrenciler 1. ve 2. dönem yönetmeliklere uygun
olarak ortak sınav uygulanmaktadır. Sınav sırasında
ders öğretmenleri tüm sınıfları gezerek öğrencileri
anlamadığı noktalarda bilgilendirmektedir.
Sınavlar test ve veya klasik yazılı olarak yapılabilir.
Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara
ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir
oranda tüm konuları kapsaması esastır.
*Öğrenci başarısını ölçme ve
değerlendirmede 100’lük puan sistemi
kullanılır.
*Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar,
100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Değerlendirme sonuçları, öğretmen not
defteri ile not çizelgelerine puan olarak
yazılır.
PUANLARIN NOT DEĞERİ
AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
 0-49.99
 50,00-59,99
 60,00-69,99
 70,00-84,99

85,00-100
GEÇMEZ
GEÇER
ORTA
İYİ
PEKİYİ
BİR DERSİN YIL SONU PUANI


a) Birinci ve ikinci dönem
puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
b) Ders yılı sonunda belirlenen yıl
sonu puanı ortalamasıdır.
ÖRNEK :

Matematik dersi için;
1. dönem =
2. Dönem = ise
yıl sonu notu =
(orta).
56.00
66.00
61’dir
Bir Dersin Ağırlıklı Puanı ve Notu


Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına
eşittir.
Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati
sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin
ağırlıklı puanıdır.
ÖRNEK :Matematik yıl sonu notu = 61
Matematik dersi haftalık ders saati = 4
Matematik dersi ağırlıklı yıl sonu notu=61x4=244
YIL SONU BAŞARI PUANI


Yukarıda bir ders için yaptığımız
hesaplamayı tüm dersler için ayrı
ayrı yapıp toplam ders saati sayısına
bölerek elde edilir.
Yıl sonu başarı puanı, diploma
defterine de işlenir ve
mezuniyet puanının
hesaplanmasında esas alınır.
Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı
Sayılma


Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten
başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalaması en az
"Geçer"(50) olması veya
Örnek: 1. Dönem Matematik notu: 58
2 Dönem Matematik notu: 74
Yılsonu Matematik notu :58+74:132/2: 66 (geçer)
Örnek: 1. Dönem Matematik notu: 28
2 Dönem Matematik notu: 52
Yılsonu Matematik notu :28+52:80/2: 40 (geçmez)

Birinci dönem notuna bakılmaksızın ikinci dönem notu
en az 70 olan öğrenci o dersten başarı sayılır.
DOĞRUDAN SINIF GEÇME
Doğrudan geçme: Ders yılı sonunda,
tüm derslerden başarılı olan öğrenciler
doğrudan sınıfını geçer.
ORTALAMA İLE DOĞRUDAN
GEÇME
Öğrencilerin herhangi bir dersten veya
derslerden ders kesimi sonucu
başarısızlığı söz konusu ise öğrencinin
tüm derslerinden oluşan ağırlıklı yıl sonu
puanı 50,00 olması durumunda
ortalama ile başarılı sayılır.
Ortalama ile geçen öğrencinin zayıf
derslerinden sorumluluğu kalkar.
SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME

Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile
sınıfını geçemeyen öğrencilerden ders yılına
ait en fazla üç (3) alt sınıftaki
sorumlulukları beraber en fazla altı (6)
dersten sorumlu olarak sınıfını geçer.
Örnek: 9. sınıftan 3 dersten sorumlu
10. sınıftan 2 dersten sorumlu
11. sınıftan 2 dersten sorumlu
Toplamda 7 ders olduğundan sınıf tekrarına kalır.
Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında
başarılı olunması hâlinde kalkar.
SINIF TEKRARI





Öğrencilerden;
a) Yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf
geçemeyenler,
b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler,
c) Devamsızlık nedeniyle başarısız
sayılanlar
sınıf tekrar ederler.
Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa
yapılır.
Sorumluluk Sınavları

Öğrencilerden;
a) Sorumluluk sınavları EYLÜL ve
ŞUBAT ayında yapılır.
Gerek duyulması halinde Cumartesi ve Pazar da
yapılabilir.
b) Sorumluluk sınavları ve tarihleri okul
yönetimince okulda ve okulun internet
sayfasında ilan edilir. Öğrenci ve veliler
duyuruları takip etmekle sorumludur.
Geç Gelme

Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci
ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç
gelen öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında
öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere
duyurulur.
Açıklama :
Sene başı Öğretmenler Kurulu kararımız gereğince birinci
derse geç gelen öğrenci ilk 5 dakika idareden geç kağıdı
alınarak derse katılır.
Günlük ders saatinden yarısından fazlasına girmeyen öğrencinin
devamsızlığı tam gün sayılır. Ders saatinin yarısından az olduğu
durumda yarım gün yok yazılır.
9,10 ve 11. sınıflarda 4 saate kadar yarım gün 4 saat üstü
devamsızlık tam gün sayılır.
12. sınıflarda 3 saate kadar yarım gün 3 saat üstü devamsızlık
tam gün sayılır.
Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık
yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler
hakkında disiplin işlemi uygulanır.
DERS SEÇİMİ

Ders seçimi öğrenci, veli, rehber
öğretmen ve sınıf rehber öğretmen
bilgisinde mayıs ayının ikinci
haftasından ders kesimine kadar
yapılır. Süresi içerisinde ders seçimi
yapmayan öğrencilerin dersleri okul
yönetimince belirlenir.
DERS SEÇİMİ

Ders için en az 10 öğrenci talebi
gerekmektedir. Dersler okulun fiziki
ve diğer imkanları doğrultusunda
açılır.
DEVAMSIZLIKLA İLGİLİ İŞLEMLER

Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki
hükümler doğrultusunda işlem yapılır;
a) Ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak
devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun
başarısız sayılır.
b) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince
verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Özrün, resmî bir
makamdan alınacak belgeyle veya veli izin beyan dilekçesi
ile belgelendirilmesi hâlinde özrü takip eden 5 iş günü
içinde okul yönetimine verilmesi zorunludur.zorunlu
hallerde bu süre maksimum 20 gündür.
Heyet raporları devamsızlıktan sayılır. (45 gün
devamsızlık kapsamında değerlendirilir.)
Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, sağlık kurulu
raporuna dayalı uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz
altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul
yönetimince belirlenir.
Okulun Giriş-Çıkış ve öğle arası
Saatleri
Giriş
Çıkış
12. sınıf
 Pazartesi
09:00
16:05
15:15
 Salı
09:00 16:05
15:15
 Çarşamba
09:00 16:05
15:15
 Perşembe
09:00 16:05
15:15
 Cuma
09:00 16:05
15:15
Öğrenciler 08:45 de sıra olmaktadır.
Öğle arası : 12,05 – 12,55
İZİN İŞLEMLERİ

Öğrenci ile ilgili izin işlemleri sadece
veli aracılığıyla yapılır.
Okul Telefon Numarası: 384 00 84
VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
Veli Bilgilendirme Sistemi ( e-okul)
İle Not ve Devamsızlıklarını
kolaylıkla Takip Edebilirsiniz.
GEZİ FAALİYETLERİ




Okulumuzda ilk yıldan itibaren çeşitli
üniversite ve kültür gezileri
olmaktadır.
Yapılacak geziler okulumuz sitesi ve
öğrenciler aracılığıyla duyurulacaktır.
Gezilerde veli dilekçelerinin
zamanında okul idaresine teslim
edilmesi gerekmektedir.
Geziye katılmayan öğrenciler okula
gelerek derslerine gireceklerdir.
GEZİ DİLEKÇESİNDE




Çocuğunuzun yapılacak olan geziye
katılmasına izin verdiğiniz
Gerekli olan yol veya diğer ücreti
ödemeyi kabul ettiğiniz
Gezi sonrasında çocuğunuzun yol
güzargahında uygun yerlerde
indirilmesine izin verdiğinize dair
ibare bulunmalıdır
Gezi dilekçe örneği okulumuz
sitesinde bulunmaktadır.
OKUL ÖĞRENCİ VELİ SÖZLEŞMESİ
Önceki yıllarda çıkan yönetmelikle
okullarda VELİ ÖĞRENCİ OKUL
sözleşmesi imzalanmaktadır.
 Bu sözleşmede VELİ ÖĞRENCİ OKUL
İçin hak ve sorumluluklar yer
almaktadır. Yapılan bu sözleşmeyle
taraflar belirtilen haklara sahip olup,
kendisine düşün görevleri yapacağını
beyan eder.

PROJELERİMİZ


Bu yıl okulumuzda düzenli ders
çalışma alışkanlığını kazanma
Her öğrencinin ilgisine uygun
sosyal faaliyette yer alması
projeleri uygulanmaktadır.
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Download